Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsesudvalget 2018-2021s møde den 05. maj 2021

via Skype kl. 14.00

Referat
Fold alle punkter

62Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt, idet det bemærkes, at bilag til sag 74 vedhæftes referatet.

63Budget 2022-2025

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 24. februar 2021 blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde et handlingskatalog med effektiviseringsforslag til budget 2022-2025 med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for tilvejebringelse af et politisk råderum og fortsat konsolidering af kommunens økonomi. Samtidig bør der i budgetmaterialet indgå en belysning af mulighederne for at afvikle langfristet gæld samt styrkelse af potentialet vedrørende køb og salg af kommunale ejendomme.

Indhold i handlingskataloget

Økonomiudvalget har gennem deres behandling af administrationens budgetoplæg sendt til signal, at udgangspunktet for udarbejdelse af handlingskataloget er, at der skal være tale om effektiviseringer på serviceudgifterne og ikke servicereduktioner. Handlekataloget kan herudover omfatte initiativer vedrørende anlægsudgifter og overførselsudgifter.

Fagudvalgsbehandlinger i maj af foreløbige temaer og budgetseminar den 24. juni 2021 

Fagudvalgene præsenteres i maj måned for de foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen. Hele handlingskataloget præsenteres for Byrådet på budgetseminaret den 24. juni 2021. Ligeledes forelægges evt. forslag til nye initiativer eller ændrede periodiseringer vedrørende anlæg i Investeringsplan 2021-2030 samt evt. initiativer vedrørende overførselsudgifter

Foreløbige temaer

For Økonomiudvalgets vedkommende fremlægges forslag til tværgående effektiviseringsforslag såsom udbud og indkøb, tiltag på ejendomsområdet, administrative effektiviseringer, nedbringelse af sygefravær mv.

Samtidig fremlægges der forslag til mere områdespecifikke temaer på de respektive fagudvalg.

Samtlige foreløbige temaer for de respektive udvalg er specificeret i bilag, der er vedlagt som arbejdspapir i Prepare.

Budgetseminar den 24. juni 2021

På tidspunktet for seminaret forventes det, at resultatet af en Økonomiaftale mellem KL og regeringen er kendt. Der kan således gives et første overblik over kommunens økonomi, som handlingskataloget kan ses i forhold til. Det bemærkes dog, at kommunens endelige indtægtsside fra skatter, tilskud og udligning først fastsættes i KLs tilskudsmodel i løbet af august 2021.

På budgetseminaret forelægges endvidere oplæg vedrørende belysning af mulighederne for at afvikle langfristet gæld set i sammenhæng med kommunens likviditet. Ligeledes forelægges oplæg vedrørende det økonomiske potentiale for køb og salg af kommunale ejendomme.

Fortsat politisk proces

Budgetseminar den 18. august/Økonomiudvalgets 1. behandling af budget

På budgetseminaret den 18. august 2021 forelægges Byrådet et samlet overblik over det tekniske budget inklusiv økonomiaftale - herunder statsgaranteret udskrivningsgrundlag - samt de politiske handlingsmuligheder i form af handlingskatalog til tilvejebringelse af et politisk råderum og fortsat konsolidering af kommunens økonomi. Der er således skabt et økonomisk overblik til Økonomiudvalgets 1. behandling senere samme dag, hvor budgetforslaget sendes i høring.

Politiske forhandlinger

I perioden 6.-16. september 2021 er der politiske forhandlinger, hvortil der udarbejdes regnemaskine, som kendt fra foregående år. Fristen for politiske ændringsforslag er den 16. september 2021 kl. 18.

2. behandling

Økonomiudvalget 2. behandler budgettet inklusiv politiske ændringsforslag den 22. september 2021, mens det er tilfældet for Byrådet den 29. september 2021.

Det tekniske budget

Samtidig med den beskrevne politiske proces vil der pågå et arbejde med det tekniske budget, der er udtryk for lige så reelle politiske prioriteringer som politiske ændringsforslag. Derfor forelægges det tekniske budget det politiske niveau ved flere lejligheder:

 • På fagudvalgsmøderne (inklusiv Økonomiudvalget) i april blev befolkningsprognose og afledt demografiregulering forelagt.
 • På budgetseminar den 24. juni 2021 forelægges status på tekniske korrektioner - inklusiv økonomiaftale.
 • På fagudvalgsmøderne (inklusiv Økonomiudvalget) i august forelægges status på de tekniske korrektioner.
 • På budgetseminar den 18. august 2021 forelægges status på tekniske korrektioner - inklusiv statsgaranteret udskrivningsgrundlag.
 • På Økonomiudvalgets 1. behandling af budget den 18. august 2021 godkendes de bevillingsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet.

Økonomi

Der udarbejdes handlingskatalog med effektiviseringer på serviceudgifterne således, at der sikres et tilstrækkeligt grundlag for tilvejebringelse af et politisk råderum og fortsat konsolidering af kommunens økonomi i arbejdet med budget 2022-2025. I handlingskataloget indgår desuden evt. nye forslag og beløbsmæssige ændringer til allerede prioriterede anlæg i Investeringsplan 2021-2030. Eventuelle initiativer vedrørende overførselsudgifter vil også fremgå af handlingskataloget.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Uddannelsesudvalget, at

 1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2022-2025, tages til efterretning.
 2. Drøfte forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2022-2025.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Drøftet, idet udvalget bl.a. ønsker fokus på vikarudgifter, muligheder for involvering af frivillige i aktiviteter på skolerne, naturformidlingsvejledere, elevernes overgang til ungdomsuddannelse herunder FGU, samt evt. behov for yderligere kapacitet i Frederikssund Syd inkl. Vinge.

64Budgetopfølgning pr. 31/3-2021

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Drift

Overordnet resultat

Pr. 31. marts er der forbrugt 131,4 mio. kr. ud af et budget på 661,9 mio. kr. jf. bilag. Det svarer til en forbrugsprocent på 20 %, hvilket skal sammenholdes med, at forbrugsprocenten ville udgøre 25 %, hvis forbruget fordeler sig jævnt hen over året.

Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. som udmøntes via en egentlig tillægsbevilling. De samlede COVID 19 udgifter på Uddannelsesudvalget området udgør et merforbrug på 3,2 mio. kr. i 2021, hvilket finansieres indenfor rammen. Heraf udgør 0,123 mio. kr. merudgifter på overførselsudgifter.

Den egentlige tillægsbevilling består af følgende:

 • Mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende serviceudgifter på skole-klub området.
 • Merforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter på grund af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste på familieområdet 

Skole-klub

Samlet set forventes der p.t. et mindreforbrug på skole- og klubområdet på 2,2 mio. kr., der primært kan henføres til mindre aktivitet på området end forventet.

På skole-klub området forventes et merforbrug i forhold til COVID 19 i 2021 svarende til 3,1 kr. Dette merforbrug skyldes primært tilbagebetaling af forældrebetaling i SFO og klub jf. nedenstående. COVID 19 merforbruget finansieres indenfor rammen.

Mindreforbruget på 2,2 mio. kr. kan forklares ved:

 • Mindreforbrug som følge af klassedannelsen i skoleåret 2021/22 svarende til 1,3 mio. kr. (der er taget højde for udmøntning af makervejledere til skolerne)
 • Merforbrug vedrørende aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever i grundskolen frem mod sommeren 2021, hvor Frederikssunds andel er 1,3 mio. kr. Dette modsvares dog af øget indtægter i forbindelse med bloktilskuddet.
 • Mindreforbrug som følge af refusioner bogført i 2021 men omhandlende 2020 svarende til 0,5 mio. kr.
 • Vakante stillinger på ledelse svarende til et mindreforbrug på 0,350 mio. kr.
 • Mindreforbrug på Center for børn og skole svarende til 0,650 mio. kr. på Uddannelsesudvalget, men Center for børn og skole går samlet i balance, når Opvækstudvalgets andel af Center for børn og skole medtages.
 • Mindreforbrug svarende til 1,7 mio. kr. på SFO området, som primært skyldes at der i SFOerne er færre indmeldte børn end forventet i befolkningsprognosen/demografireguleringen. Årsagen til antal færre børn kan hovedsageligt forklares ved, at antal elever i indskolingen i privatskoler og dermed tilhørende SFO er øget de senere år.
 • Mindreforbrug på Ungdomsskolen som følge af COVID 19 svarende til 0,1 mio. kr.
 • Merforbrug på Uddannelsesvejledere svarende til 0,1 mio. kr.
 • Merforbrug som følge af tilbagebetaling af forældrebetaling i SFO og Klub i forbindelse med nedlukningen/COVID 19 svarende til 2,2 mio. kr.
 • Optimering af kørsel til specialskoler svarende til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.
 • Udmøntning af takster for 2021 på specialskolerne svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Derudover forventes der et COVID-19 relateret merforbrug på skoler, klubber og SFOer på i alt 0,9 mio. kr., der finansieres inden for de respektive institutioners eksisterende rammer.

Overskuddet på de 2,2 mio. kr. vil blive fratrukket Uddannelsesudvalgets budget og lagt i kassen via en egentlig tillægsbevilling.

Familieområdet

Samlet set forventes der p.t. et merforbrug på 3 mio. kr. på familieområdet. Merforbruget kan henføres til merforbrug på overførselsudgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste. Der forventes pt. balance mellem budget og forbrug på serviceudgifterne.

I relation til COVID 19 har der på nuværende tidspunkt været et merforbrug på 0,138 mio. kr., som afholdes indenfor den eksisterende ramme. 0,015 mio. kr. vedrører serviceudgifter og skyldes kostpenge til kostskolebørn, mens de resterende 0,123 mio. kr. vedrører overførselsudgifter og skyldes ekstra udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med nedlukning. 

Merforbruget på 3 mio. kr. vil blive tillagt Uddannelsesudvalgets budget via en egentlig tillægsbevilling.  

For yderligere information se vedlagte bilag.

Anlæg

Der søges ingen tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 på anlægsprojekter under Uddannelsesudvalget. Men der er vedlagt et bilag ”Anlægsoversigt – Uddannelsesudvalget” hvori de anlægsprojekter, der hører under udvalget fremgår med angivelse af nuværende budget, forbrug samt resterende budget. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Økonomi

 Drift

Samlet set viser budgetopfølgningen et underskud på 0,8 mio. kr., hvoraf der er merudgifter relateret til COVID 19 på 3,2 mio. kr. Merforbruget på de 0,8 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. er merforbrug på overførelsesudgifterne og 2,2 mio. kr. er mindreforbrug på serviceudgifter vil blive tillagt Uddannelsesudvalgets budget via en egentlig tillægsbevilling.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til nogen tillægsbevillinger på anlæg, hvorfor der ikke er nogen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 tages til efterretning.
 2. Tillægsbevilling på -2,2 mio. kr. på serviceudgifterne godkendes.
 3. Tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. på overførselsudgifterne godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales.

65Flytning af Klub Mix til midlertidige lokaler

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 6. januar 2021

Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 4. december 2019 at oversende sagen om flytning af Klub Mix til udvalgets prioriteringsdrøftelser i foråret 2020. Efterfølgende er der i budget 2021 prioriteret 41 mio. kr. til en ny moderne klubstruktur i Frederikssund. Det er forventningen at etableringen eller opførelsen af en ny klub tidligst kan være gennemført om 3 år.

I sag nr. 170 den 23. maj 2018 på Økonomiudvalget besluttede udvalget, at der arbejdes henimod et salg af bygningen, hvor Klub mix i dag har sin aktivitet. Spørgsmålet om en ny placering af aktiviteterne i bygningen tages op i Uddannelsesudvalget.

Klub Mix er en af 3 fritidsklubber i Frederikssund by. Udover Klub Mix udgøres fritidsklubområdet i Frederikssund By af Klub 107 ved Ådalens Skole og Dyreklubben ved Marbæk strand.

Klub Mix ligger i øjeblikket på adressen A.C Hansensvej 12 A, 3600 Frederikssund. 

Kommunale Ejendomme oplyser, at bygningsarealet er 1.081 m2. En forholdsvis stor del af arealet benyttes som lege/aktivitets areal med bl.a. Hoppepude, pga. at der er et meget begrænset udeareal tilknyttet ejendom.

Bygningens kvalitet er vurderet til kategorien dårlig, og vedligeholdelses niveauet er tilsvarende vurderet til dårlig. Der er i 2010 udført energimærkning på ejendommen. Dengang blev energiniveauet vurderet til E. Bygninger der lever op til bygningsreglementets krav, vurderes til B, mens A er bedre end de krav der stilles i byggeloven. E er til gengæld et udtryk for en meget energiforbrugende bygning.

I 2017 har firmaet Bøgh og Helstrup undersøgt bygningen for fugt og skimmelsvamp. Undersøgelserne viser, at der er grundlæggende problemerne med bygningens konstruktioner og at der, hvis den nuværende anvendelse skal fortsætte, skal ske en gennemgående renovering inden for de kommende 5 år (dvs. i 2022).

Med beslutningen om dels at sælge lokalerne som rummer Klub Mix, den dårlige bygningsmæssige standard og med beslutningen om at opfører en ny klub og tidshorisonten på dette skal der findes en ny midlertidig placering til Klub Mix. Center for Børn og Skole har igennem 2020 undersøgt adskillige lokaliteter og lejemål i Frederikssund uden at finde en egnet placering. På den baggrund foreslås det at genoptage forslaget om en placering på Trekløverskolen afd. Falkenborg. Denne gang dog for en midlertidig 3-årige periode.

Det foreslås at anvende de nuværende lokaler til skolebiblioteket i bygning F til klublokaler (se bilag). Der indrettes klubopholdslokaler i kælderetage og stue. Kælderen benyttes i øjeblikket til hhv. bogdepot og depot for teknisk service.

Biblioteket flyttes til 1. sal i bygning F. Depot for skolebøger etableres på 1. sal i bygning G. Her er handicapkonsulenterne p.t. placeret. De ønsker at flytte til anden placering grundet arbejdsmiljø, og det formodes derfor, at lokalerne vil være tomme, når det bliver aktuelt at rykke skolebøgerne.

Depot for teknisk service, etableres i kælderen på bygning G.

For at lette håndteringen af bøger, vil der være mulighed for at etablere en lift udvendig på bygning G.

De nye lokaler vil give:

 • 414 m2 opholdsareal
 • Mulighed for at inddrage faglokalerne i bygning F/ G til klubaktiviteter i klubbens åbningstid. bl.a.
 • Mulighed for at udnytte skolen øvrige faciliteter bl.a. multihal og udearealer med legeplads, boldbane og multibane.

Da der er SFO på afd. Falkenborg også, vil dele af anvendelse af udearealer skulle aftales mellem Klub og SFO.

De forventede samlede udgifter til ombygningen er 2,2 mio. kr.

Som option kan man bygge en lift til kr. 1,3 mio. uden på bygning G. Det anbefales, at man afprøver behovet for en lift, inden den etableres.  

Sagen har tidligere været sendt i høring. Høringssvarene vedhæftes sagen som bilag. Forud for endelig politisk stillingtagen om flytning af Klub Mix til en midlertidig placering på Trekløverskolen Afd. Falkenborg indstiller Center for Børn og Skole, at forslaget sendes i høring i Skolebestyrelsen på Trekløverskolen samt i forældrebestyrelsen og i MED-udvalget i klubberne. Høringsperioden foreslås til at løbe fra 7. januar 2021 til den 21. januar 2021.

Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 3. marts 2021:

På Uddannelsesudvalgets møde den 6. januar 2021 anmodede udvalget om, at administrationen, ud over de allerede fremlagte forslag, undersøgte midlertidige pavillonløsninger som erstatning for Klub Mix, herunder forslag til placering af pavillonerne. Udvalget anmodede om, at sagen blev forelagt på mødet i marts 2021. Administrationen har derfor undersøgt muligheden for midlertidigt at huse Klub Mix i pavilloner, samt afdækket forskellige mulige placeringer heraf.

I bilaget præsenteres tre mulige midlertidige placeringer af Klub Mix, hvoraf ét scenarie er pavillonløsninger og to scenarier er i eksisterende bygninger.

Administrationen har foruden at afsøge mulighederne for pavillonløsning undersøgt og beregnet alle relevante forhold, også for de tidligere fremlagte forslag til midlertidig placering af Klub Mix. Der kan derfor opleves variation i anslåede omkostninger fra tidligere sager. På baggrund undersøgelser og beregninger ser administrationen tre mulige placeringer for værende realistiske, når både pædagogiske, økonomiske og ejendomstekniske forhold inddrages. I vedlagte bilag har administrationen beskrevet disse tre mulige placeringer af Klub Mix, som i forskellig grad vurderes som relevante. De placeringer der fremlægges er dog alle nogle, der i forskellig udstrækning lever op til både pædagogiske, økonomiske og ejendomsmæssige krav, og derfor er mulige midlertidige placeringer af Klub Mix.

Center for Børn og Skole og Kommunale Ejendomme har sammen med relevante parter afsøgt alle mulige placeringer i Frederikssund by, og det er således administrationens vurdering, at der ikke er reelle alternativer til de fremlagte forslag i Bilag 1. Det er i den forbindelse væsentligt at betone, at Trekløverskolens ledelse har været tæt involveret i udpegningen af de løsningsforslag, hvor en placering på afdeling Falkenborg er foreslået. Her understreger skolens ledelse, at man er særligt positiv over for en midlertidig placering i bygning F. Hertil kommer, at der ikke ændres på placeringen af biblioteket i dette scenarie.

Bilaget illustrerer overordnet set, at pavillonløsningen er forholdsmæssigt dyr set i forhold til de to løsninger, hvor man udnytter en allerede eksisterende bygning til en midlertidig placering. Her er der dog også stor forskel på omkostningerne, idet en placering i bygningen på Kalvøvej er væsentligt dyrere end en placering på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg, idet der vil være lejeudgifter forbundet med Kalvøvej.

Der er i budget 2021 afsat 1,030 mio. kr. til håndtering af den midlertidige udfordring med placering af Klub Mix. Heraf er der afsat 3 % til intern projektering svarende til 0,03 mio. kr. Der er i øvrigt afsat 15,45 mio. kr. i 2022 og 25,75 mio. kr. i 2023. Heraf er der afsat 3 pct. til intern projektering svarende til 0,45 mio. kr. i 2022 og 0,75 mio. kr. i 2023. 

Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets ekstraordinære møde den 24. marts 2021:

Med aftaletekst vedrørende budget 2021 vedtog forligskredsen, at Klub Mix hurtigst muligt skulle fraflyttes og sælges, og at administrationen i samarbejde med klubben og klubbestyrelsen skulle fremsende et egnet midlertidigt sted til klubaktiviteten til godkendelse hos Uddannelsesudvalget. Af aftaleteksten fremgår således: ”De fysiske rammer i Klub Mix er i dag i ringe stand. Bygningerne fraflyttes og sælges hurtigst muligt. En fraflytning sker, når administrationen i samarbejde med klubberne og klubbestyrelsen har fundet et egnet midlertidigt sted til klubaktiviteten, som godkendes af Uddannelsesudvalget. Det midlertidige sted skal, udover almindelig klubaktivitet, kunne bruges som inspirerende værksted, hvor indhold og form for Frederikssunds nye klubstruktur skabes”.

Der er i budget 2021 afsat 1,030 mio. kr. til håndtering af den midlertidige udfordring med placering af Klub Mix. Heraf er der afsat 3 % til intern projektering svarende til 0,03 mio. kr. Der er i øvrigt på anlægsbudgettet afsat 15,45 mio. kr. i 2022 og 25,75 mio. kr. i 2023. Heraf er der afsat 3 % til intern projektering svarende til 0,45 mio. kr. i 2022 og 0,75 mio. kr. i 2023. De anlægsmidler der er afsat til klubudvikling i 2022 og 2023 vedrører alle klubber i kommunen, hvorfor det er formålstjenligt at så lille en procentdel af disse anvendes i forbindelse med den midlertidige placering af Klub Mix.

Med udgangspunkt i aftaleteksten vedrørende budget 2021 har administrationen på tværs af fagcentre og i tæt samarbejde med klubledelsen i Frederikssund, undersøgt en række mulige midlertidige placeringer af Klub Mix. I udvælgelsen af scenarier har administrationen særligt lagt vægt på at efterkomme Byrådets opdrag til administrationen om, at placeringen skal give mulighed for at skabe inspirerende værkstedsrammer til inspiration for den videre klubudvikling. Herudover har administrationen særligt fokuseret på ønsket om midlertidighed og lagt vægt på Byrådets anvisning af, at placeringen skal understøtte muligheden for en fraflytning fra de nuværende lokaler, hurtigst muligt.

Uddannelsesudvalget har senest på møde den 3. marts 2021 behandlet sag nr. 30 om flytning af Klub Mix til midlertidige lokaler. Udvalget ønskede på baggrund af drøftelserne på mødet en yderligere uddybning af en række forhold ved de præsenterede scenarier, samt en undersøgelse af en endnu ikke afdækket mulig placering. Udvalget ønskede blandt andet en yderligere præcisering af lokalerne på Trekløverskolens afdeling Falkenborg, en afdækning af de økonomiske aspekter ved leje af lokaler på Kalvøvej, en undersøgelse af mulighederne for at flytte de pavilloner som kommunen lejer i forbindelse med etablering af nyt børnehus (Gyldensten) i Frederikksund Syd, samt en afdækning af mulighederne for at anvende placeringen af de nuværende pavilloner ved Gyldensten til midlertidige lokaler til Klub Mix. Disse forhold er afdækket og indarbejdet i én samlet oversigt over mulige midlertidige placeringer af Klub Mix. Denne er vedlagt som bilag til denne sag.

Bilaget illustrerer overordnet set, at pavillonløsninger er forholdsmæssigt dyre set i forhold til de løsninger, hvor man udnytter en allerede eksisterende bygning til en midlertidig placering. Særligt taget i betragtning, at investeringerne i midlertidige pavillonløsninger ikke har nogle fremadrettede perspektiver. Der er dog også stor forskel på omkostningerne til placeringer i eksisterende bygninger, idet en placering i bygningen på Kalvøvej er væsentligt dyrere end en placering i bygning F på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg. Dette da der vil være lejeudgifter til privat udlejer forbundet med en placering på Kalvøvej.

Administrationen vurderer på baggrund af de foreliggende oplysninger, at en placering på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg, Bygning F, er den der både økonomisk og pædagogisk er mest hensigtsmæssig. Ved denne placering får Frederikssund Kommune en klubplacering, der er tæt på klubbens brugere og dermed giver potentiale for en høj brugeranvendelse. Ledelsen på Trekløverskolen ser positivt på en midlertidig placering på Trekløverskolen, afdeling Falkenborgskolen, bygning F, og tager blandt andet udgangspunkt i, at der i en årrække vil være et lavere elevtal på skolen end normalt, hvorfor en række lokaler her ikke skal anvendes af skolen. Forslaget indebærer endvidere IKKE en flytning af biblioteket i stueetagen, som et tidligere forlag fremsagde som præmis, og som skolebestyrelsen på Trekløverskolen ikke kunne anbefale.

Hertil kommer, at en placering på afdeling Falkenborg giver gode muligheder for et tæt pædagogisk samarbejde om børnegruppen mellem skole og klub, og dermed en videndeling og opgavedeling til gavn for alle, men særligt for børn og unge i udsatte positioner.

Ydermere vil en placering på skolens matrikel betyde, at skolen og klubben vil kunne dele faciliteter, således at klubben kan anvende skolens faciliteter, og skolen får adgang til klubbens værksteder og faglokaler i skoletiden. Dette giver en høj anvendelsesgrad af lokalerne. En væsentlig pointe er i den henseende, at de investeringer der foretages i bygning F på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg, vil være gode og overførbare investeringer som giver afdeling Falkenborg en varig lokale/bygningsmæssig forbedring, uanset at Klub Mix fraflytter til andre permanente lokaler efter en periode.

Placeringen på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg, bygning F, er den løsning der vurderes hurtigst at kunne stå klar, og er forbundet med færrest økonomiske omkostninger, svarende til anslået 2,9 mio. kr. over en 3-årig periode.

På baggrund af ovenstående er det administrationens hovedindstilling, at Klub Mix placeres midlertidigt i de eksisterende lokaler i bygning F på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg.

Som alternativ indstilling peger Administrationen på en løsning med pavilloner på Trekløverskolen, afdeling Falkenborgs boldbaner. Her vil administrationen arbejde mod en placering, der optager mindst muligt at skolens boldareal, og som i øvrigt er mindst muligt indgribende i skolens udendørs arealer. Denne løsninger er dog dyrere, svarende til anslået 8,2 mio. kr. over en 3-årig periode.

Til begge indstillinger foreslår administrationen, at der etableres en følgegruppe/arbejdsgruppe med repræsentanter fra personale/AMR, således at der er en tæt inddragelse af det involverede personale.  

Såfremt en placering på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg bliver aktuel, påtænker Center for Børn og Skole desuden at afsætte midler inden for områdets eksisterende budgetter til at planlægge og afholde pædagogiske aktiviteter for børn og personale med henblik på at kickstarte og udvikle det gode og tætte samarbejde mellem skole og klub.

En permanent placering af Klub Mix indgår som en del af en overordnet proces omkring ”Fremtidens klub” i Frederikssund Kommune. På udvalgets møde i april vil der blive fremlagt en foreløbig tid- og procesplan, hvor første del af processen består i at få fastlagt en overordnet ramme for ledelsesstrukturen på klubområdet. Herudover vil der blive påbegyndt et arbejde med involvering af MED, forældrebestyrelse, uddannelsesudvalget og de unge, hvor der skal udformes en egentlig strategi for Frederikssund Kommunes klubber. Denne proces skal udover det faglige indhold også kaste lys på de fremtidige permanente fysiske rammer for klubberne.

Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 5. maj 2021:

Med aftaletekst vedrørende budget 2021 vedtog forligskredsen, at Klub Mix hurtigst muligt skulle fraflyttes og sælges, og at administrationen i samarbejde med klubben og klubbestyrelsen skulle fremsende et egnet midlertidigt sted til klubaktiviteten til godkendelse hos Uddannelsesudvalget.

Uddannelsesudvalget behandlede på ekstraordinært møde den 24. marts 2021 fem forslag til midlertidig placering af Klub Mix, og besluttede her at sende en midlertidig placering på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg, 1. sal i bygning F, i høring i klubbernes MED-udvalg, Trekløverskolens MED-udvalg, Trekløverskolens skolebestyrelse og Fritids- og Ungdomsklubbernes bestyrelse.

Høringsperioden blev fastsat fra den 26. marts 2021 til den 26. april 2021.

Høringsperioden er nu slut og der er indkommet i alt fire høringssvar. To fra medarbejderrepræsentanter (hhv. Trekløverskolens MED-udvalg og Klubberne MED-udvalg) og to fra forældrerepræsentanter (hhv. skolebestyrelsen på Trekløverskolen og klubbernes forældrebestyrelse). Høringssvarene er vedhæftet i ét samlet bilag til denne sag.

Høringssvarene er generelt positivt stemte over for en midlertidig placering af Klub Mix på 1. sal i bygning F på Trekløverskolens afdeling Falkenborg. Der peges blandt andet på, at det er en central beliggenhed, at det er en helheds orienteret løsning – med fokus på at tilgodese børnenes behov, at det er en relativt billig løsning, og at det er positivt, at der kan ske indflytning relativt hurtigt ved denne placering. Hertil hæfter høringssvarene sig ved, at der er gode perspektiver i forhold til samarbejdet mellem skole og klub om børnegruppen og i forhold til deling af faciliteter.

I bilag til denne sag findes en tabel, hvori de aspekter ved høringssvarene som har indikeret et behov for uddybning samt de elementer af høringssvarene som peger på centrale opmærksomhedspunkter er fremhævet. I de tilfælde, hvor der kræves yderligere afklaring, er dette forsøgt imødekommet i tabellens højre kolonne.

Udvalget bedes drøfte de indkomne høringssvar, herunder de perspektiver der er fremhæver i tabellen der fremgår som bilag til denne sag og på baggrund heraf træffe endelig beslutning om den midlertidige placering af Klub Mix på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg, Bygning F, 1. sal.

Der er i budget 2021 afsat 1,030 mio. kr. til håndtering af den midlertidige udfordring med placering af Klub Mix. Heraf er der afsat 3 % til intern projektering svarende til 0,03 mio. kr. Der er i øvrigt afsat 15,45 mio. kr. i 2022 og 25,75 mio. kr. i 2023. Heraf er der afsat 3 pct. til intern projektering svarende til 0,45 mio. kr. i 2022 og 0,75 mio. kr. i 2023. 

Såfremt udvalget endeligt beslutter, at Klub Mix midlertidigt skal placeres på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg, Bygning F, 1. sal, skal udvalget indstille over for Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsmidlerne for 2021 som beskrevet ovenfor frigives, således at der kan påbegyndes en ombygning og istandsættelse af lokalerne. 

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at der frigives en samlet anlægsbevilling på 1,03 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Indstilling

Centerchef for Børn og Skole indstiller over for Uddannelsesudvalget, at:

 1. Udvalget drøfter de indkomne høringssvar og på baggrund heraf træffer beslutning om den midlertidige placering af Klub Mix på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg, bygning F, 1. sal
 2. Udvalget, under forudsætning af at udvalget vedtager en midlertidig placering af Klub Mix på afdeling Falkenborg, over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der frigives en samlet anlægsbevilling på 1,03 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2021

Historik

Uddannelsesudvalget, 6. januar 2021, pkt. 10 - indstilling:

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Forslaget om at flytte Klub Mix til en midlertidig placering på Trekløverskolen Afd. Falkenborg sendes i høring i MED-udvalget og i Skolebestyrelsen på Trekløverskolen samt i forældrebestyrelsen og i MED-udvalget i klubberne. Høringsperioden løber fra 7. januar 2021 til den 21. januar 2021.
 2. Sagen genoptages på udvalgsmødet i februar 2021.

Uddannelsesudvalget, 6. januar 2021, pkt. 10 - beslutning:

Indstillingens punkt 1 blev drøftet. Administrationen anmodes om at undersøge en midlertidig pavillonløsning som erstatning for Klub Mix, herunder et forslag til en placering af pavillonerne. Udvalget forelægges denne sag i marts 2021.

Uddannelsesudvalget, 3. marts 2021, pkt. 30 - indstilling:

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Udvalget drøfter de fremlagte mulige midlertidige placeringer af Klub Mix som beskrevet i Bilag 1 og beslutter, hvilken placering udvalget ønsker som midlertidig placering af Klub Mix.
 2. Udvalget sender ét forslag til midlertidig placering af Klub Mix i høring hos relevante parter, herunder specifikt klubbernes forældrebestyrelser og MED-udvalg. Høringsperioden foreslås fastsat til 5. - 19. marts 2021.
 3. Udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler at, der frigives en samlet anlægsbevilling på 1,03 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2021

Uddannelsesudvalget , 3. marts 2021, pkt. 30 - beslutning:

Indstillingspunkt 1 - 2: Drøftet. Sagen genoptages på ekstraordinært udvalgsmøde, da Uddannelsesudvalget ønsker sagen yderligere belyst, forud for høring hos relevante parter. Indstillingspunkt 3: Afventer fornyet drøftelse i Uddannelsesudvalget. 

Uddannelsesudvalget den 24. marts 2021, pkt. 45 - indstilling:

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Udvalget vedtager en midlertidig placering af Klub Mix på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg, bygning F, og forslaget sendes i høring i skolebestyrelsen ved Trekløverskolen, klubbestyrelse og Trekløverskolens og klubbens MED-udvalg i perioden 25. marts til 19. april, til endelig vedtagelse på Uddannelsesudvalgets møde i maj 2021.

eller

 1. Udvalget vedtager en midlertidig placering af Klub Mix i pavilloner ved boldbanerne på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg og forslaget sendes i høring i skolebestyrelsen ved Trekløverskolen, klubbestyrelse og Trekløverskolens og klubbens MED-udvalg i perioden 25. marts til 19. april, til endelig vedtagelse på Uddannelsesudvalgets møde i maj 2021.

Uddannelsesudvalget , 24. marts 2021, pkt. 45 - beslutning:

Udvalget beslutter at sende indstillingens forslag 1 om midlertidig placering i max. 3 år af Klub Mix på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg, bygning F, 1.sal i høring.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Udvalget træffer beslutning om den midlertidige placering af Klub Mix på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg, bygning F, 1. sal.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Administrationen orienterede om høringssvar fra det koordinerende MED-udvalg for 0-18 år, som opfordrer Uddannelsesudvalget til nøje at læse de indkomne høringssvar og i den efterfølgende drøftelse og beslutning tage højde for de problematikker, høringssvarene peger på. Omdrejningspunktet for medarbejderne er altid at kunne levere den allerbedste faglige kvalitet til gavn for børnene og de unge. 

66Henvendelse fra Naturvidenskabernes Hus

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget og Vækstudvalget skal med denne sag tage stilling til en henvendelse fra Naturvidenskabernes Hus. Naturvidenskabernes hus inviterer Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv, og MakerVærket til et samarbejde om at videreudvikle indsatserne indenfor skole/virksomhedssamarbejdet. Baggrunden for invitationen er, at Naturvidenskabernes Hus er meget opmærksomme på etablering af MakerVærket og med afsæt i det eksisterende skole-virksomhedssamarbejde ønsker Naturvidenskabernes Hus at undersøge, udvikle og facilitere, hvorledes MakerVærket kan spille en rolle i udvikling af samarbejdet. Henvendelsen er vedlagt som bilag.

Naturvidenskabernes Hus har modtaget en bevilling fra Novo Nordisk fonden til projektet SamSTEM - skolevirksomhedssamarbejde i grundskolen understøtter børn og unges science-kapital. Projektet skal bidrage til at:

 • styrke den enkeltes science kapital
 • en mulighed for at koble teorien på praksis og møde praksiseksempler på det teoretiske stof fra undervisningen
 • klæde undervisere på til at vejlede mod et kvalificeret uddannelsesvalg og sætte fokus på STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

Projektets overordnede mål er:

 • etablere skole-virksomhedsindsatser i mindst 9 kommuner tilpasset lokale behov
 • udvikle 6-10 lokale tilbud om skolevirksomhedssamarbejde i hver af de 9 kommuner
 • etablere og facilitere regionale netværk for kommunale nøgleaktører
 • opkvalificering af minimum 120 ressourcepersoner i skole-virksomhedssamarbejdet via regionale netværk
 • tilbyde og afholde mindst 30 workshops for lærere i skole-virksomhedssamarbejdet
 • afholde konference for nøgleaktører.

Den primære målgruppe for SamSTEM er elever i grundskolen.

Center for Børn og Skole vurderer, at SamSTEMs formål og mål stemmer overens med de mål, der arbejdes med i Erhverv i Skolen og MakerVærket og som Frederikssund Kommune har gode erfaringer med i samarbejde med parterne omkring MakerVærket.

Center for Børn og Skole, Frederikssund Erhverv og Campus Frederikssund har afholdt et indledende møde med Naturvidenskabernes Hus for at afdække muligheder og indsatser i samarbejde. Alle parter på mødet var optaget af, at SamSTEM bliver integreret i og supplerer de nuværende indsatser i Erhverv i Skolen, MakerVærket samt øvrige indsatser på skoleområdet. På den baggrund ønsker Børn og Skole at undersøge muligheden for, at Naturvidenskabernes Hus med SamSTEM kan indgå i udviklingen af den del af naturindsatsen, som omhandler "Bliv Fjordforsker" for 8.-9. klasse.

"Bliv Fjordforsker" skal tilbyde en årlig tur eller forløb for 8. og 9. årgang, som understøtter den fælles faglige naturfagsprøve med fokus på Roskilde Fjord. Der tilbydes et fællesfagligt fokusområde, der tager udgangspunkt i benyttelse og beskyttelse af Roskilde Fjord. Alle klasser, der vælger at arbejde med fokusområdet vil få tilbudt en ekskursionsdag på fjorden med en naturvejleder, hvor der kan undersøges og diskuteres fysiske, kemiske og biologiske forhold på fjorden med inddragelse af geografiske forhold og friluftsliv. Eleverne kan anvende teknologier i MakerVærket til deres undersøgelser og produkter i forbindelse med "Bliv Fjordforsker", ligesom kompetencer og udfordringer fra det lokale erhvervsliv kan kobles til udfordringer og eksperimenter, som eleverne arbejder med. Campus Frederikssund har vist stor interesse for at blive en del af "Bliv Fjordforsker", hvor de vil kunne inddrage det i deres studieretninger og indgå med kompetencer og viden i forhold til selve indsatsen. I skoleåret 2021/22 udvikles Bliv Fjordforsker i samarbejde med en udskolingsskole og forventes udbredt til de øvrige skoler i det efterfølgende skoleår.

Økonomi

 Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Vækstudvalget og Uddannelsesudvalget, at:

 1. Godkende, at der arbejdes videre med at indgå et samarbejde med Naturvidenskabernes Hus om SamSTEM i forbindelse med udvikling af "Bliv Fjordforsker"

Historik

Vækstudvalget, 29. april 2021, pkt. 61:

Godkendt.

Fraværende: Lars Jepsen (A) og Kristian Moberg (V)

Beslutning

Godkendt, idet udvalget lægger vægt på at samarbejdet bidrager relevant til en blivende udvikling af folkeskolen.

67Godkendelse af årshjul for behandling af kvalitetsoplysninger på skoleområdet

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

På Uddannelsesudvalgsmødet den 15. august 2018 blev det besluttet, at basisoplysningerne skal fremlægges for udvalget én gang hvert halve år. De blev således for første gang rapporteret i januar 2019.

Rapporten for basisoplysningerne er sidenhen også blev fremlagt i august 2019 og januar 2020. Siden har COVID-19 medført, at data ikke er blevet opdateret, og mange data har under nedlukningen ikke været relevante og har ikke kunne sammenlignes.

Basisoplysningerne havde til hensigt at holde skoler og politiske udvalg orienteret om udviklingen på centrale områder, så der kan handles på en uhensigtsmæssig udvikling.

Basisoplysningerne består af følgende indikatorer:

 • Antal elever
 • Antal elever med hjemmeundervisning
 • Antal eneundervisningslektioner
 • Antal elever med praktikordning
 • Antal aflyste lektioner
 • Antal vikardækkede lektioner
 • Andel vikardækkede lektioner
 • Andel elevfravær
 • Antal støttetimer
 • Antal tilfælde af vold
 • Antal udelukkelser fra undervisning
 • Antal tilfælde af magtanvendelser

Som supplement til basisoplysningerne har der været vedlagt et bilag med kommentarer, der belyser baggrunden for de registrerede episoder med vold/trusler, udelukkelse fra undervisning og magtanvendelser.

Center for Børn og Skole foreslår, at i stedet for basisoplysningerne bliver udvalget halvårligt orienteret om henholdsvis en trivselstatus og faglig status.

 • Således at udvalget i september måned får en faglig status indeholdende: resultater for sommeren prøver, sek.grad for det afsluttede skoleår, samt vikardækning for det afsluttede skoleår. Det forslås at vikardækning for COVID-19 skoleåret 2020/2021 udgår.
 • Udvalget får en trivselstatus i juni måned, bestående af Trivselsundersøgelse og fravær. Grundet COVID-19 er trivselsundersøgelsen udskudt og derfor foreslås det at trivselstatus gives i oktober måned i 2021.

Herudover kommer status på elevtalsudviklingen for skolerne i februar, sammen med klassedannelses sagen og igen i november for folkeskoler, privatskoler og efterskoler på baggrund af 5. september tal.

Kvalitetsrapporten skal forelægges Byrådet hvert andet år, i ulige år, inden årets udgang og eventuelle opfølgende handleplaner skal vedtages i Byrådet i december måned. Ungeprofilundersøgelse vil stadig fremlægges hvert andet år i lige år.

Hvis forslag godkendes vil der være følge datasager på Uddannelsesudvalg i 2021

Måned

Data

Maj

Skoleprognose

Nøgletal, sammenligning med landsgennemsnittet

September

Elevfravær 20/21

Trivselsmåling 20/21

Oktober

Prøvekarakter – skoleår 2020/2021

Sekregeringsgrad 2020/2021

November

Kvalitetsrapport 2019/2020 og 2020/2021

November

Elevtal 2021/2022

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Den foreslåede tidsplan for data til udvalget godkendes.
 2. Udvalget drøfter yderligere ønsker til data.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Drøftet, idet udvalget også ønsker at kunne følge udvikling i basisoplysningerne to gange årligt.

68Orientering - Ny struktur for basisundervisning og supplerende dansk som andetsprog (DSA)

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Lovbekendtgørelse nr. 747 i Bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

Sagsfremstilling

Pr. juni 2020 blev modtagerklasserne i Frederikssund Kommune nedlagt og den daværende organisering af basisundervisningen i modtagerklasser på henholdsvis Afdeling Marienlyst og Afdeling Falkenborg blev udfaset. Basisundervisningen blev i stedet udlagt til de enkelte skoler i kommunen og denne nuværende organisering har medført en række udfordringer. Det vurderes at disse udfordringer kan afhjælpes ved at samle basisundervisningen på et fast etableret basishold på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg.

Modersmålsundervisning er lovmæssigt forankret i lovbekendtgørelse nr. 747 i Bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Kommunen er forpligtet til:

 • At tilbyde supplerende undervisning i dansk som andetsprog (DSA) til tosproget elever, der er i stand til at deltage i den almindelige undervisning, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 i Bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog § 3
 • Samt at tilbyde basisundervisning til tosproget elever, der pga. behov for sprogstøtte ikke kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 i Bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog § 4.

Det er yderligere kommunens forpligtigelse at undervisningen i dansk som andetsprog skal varetages af personale, som gennem særlig uddannelse eller anden måde har kvalificeret sig til opgaven jf. lovbekendtgørelse nr. 747 i Bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog § 6.

Fordele og ulemper ved den nuværende struktur

Den nuværende struktur gør det muligt for eleverne at blive tilknyttet deres distriktsskole fra skolestart. Fordelen ved denne struktur er, at de bliver introduceret til det lokale miljø, og fra første dag kommer ind i almenklassen med kommende klassekammerater.

Der har dog været en række udfordringer, der er identificeret gennem erfaringer og samtaler med skoleledere, lærere og pædagoger på tværs af kommunens skoler.

 • Manglende viden hos leder, lærer og pædagoger om hvordan basisundervisning og supplerende undervisning i dansk som andet sprog (herefter DSA) tilrettelægges og udføres.
 • Manglende specialuddannet personale, til at udføre basisundervisning, da en stilling til at varetage denne undervisning ikke er oprettet i kommunen.
 • Det modtagende lærerteam har svært ved at inkludere eleven og bringe eleven i læring, da lærerne mangler viden om andetsprogsdidaktik, traumer, kulturelle forskelle, forældresamarbejde m.m. Ofte er det lærere som ikke har erfaring med eller kompetencer i forhold til undervisning i DSA, som varetager undervisningen, hvilket ikke er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 747 i Bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprogs § 6.

Det foreslås derfor, at organiseringen af basisklasserne og DSA ændres for at imødekomme de nævnte problemstillinger.

Ny organisering

Målet med den nye organisering er at styrke elevens mulighed for at indgå i sociale og faglige fællesskaber i almenmiljøet og samtidig tilgodese elevens behov for basisundervisning og efterfølgende supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

Det anbefales, at den fremtidige organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog udlægges til at foregå på et fast etableret basishold, hvor en lærer med DSA-kompetencer varetager undervisningen af nytilkomne elever i 26 lektioner om ugen i 3,5 måneder. Hermed opfyldes lovbekendtgørelse nr. 747 i Bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog § 4.

For at opretholde nærhedsprincippet/integration i nærområdet, tilknyttes eleven efter de 3,5 måneder til sin distriktsskole og indplaceres på et klassetrin svarende til elevens alder samt faglige og sociale kundskaber.

Når eleven starter i sin distriktsklasse, skal eleven tilbydes supplerende undervisning i DSA, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 i Bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog § 3

Kvaliteten af basisundervisningen sikres bedst ved at bevare lærer-kompetencerne samlet på en skole, og oprette en basisklasse, som rummer alle nytilkomne elever, uanset alder. Derved sikres det samtidigt at lovbekendtgørelserne, der er refereret til overholdes.

Lokaler og materialer til basisundervisning er tilgængelige på Afdeling Falkenborg, så det kunne med fordel være her, der blev etableret en basisklasse.

Se vedhæftet bilag Ny struktur for basisundervisning og supplerende dansk som andetsprog (DSA) i Frederikssund Kommune for en uddybende beskrivelse af organiseringen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Den nye organisering af basisundervisning finansieres indenfor Skole-klubs budgetramme.

Indstilling

Centerchefen for Center for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

69Ledelsesinformation fra Center for Familie og Rådgivning

Sagsfremstilling

På mødet den 3. april 2019 blev Uddannelsesudvalget orienteret om, at der er udarbejdet et koncept for ledelsesinformation.

Center for Familie og Rådgivning fremlægger en afrapportering til Uddannelsesudvalg hvert kvartal.

Ledelsesinformationen omhandler blandt andet sagsflow, klager og sagstyper i Center for Familie og Rådgivning. Se vedlagte bilag.

Data fra ledelsestilsynet indgår også i den endelige afrapportering fra Task Forcen som fremlægges for Byrådet på temamødet den 24. juni.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Familie og Rådgivning fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

70Opfølgning budget 2021-2024

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er anden status på implementering af aftalen om budget 2021-2024 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 ændringer, hvoraf 16 er implementeret på nuværende tidspunkt. For de resterende 22 ændringer, hvoraf 4 er delvis implementeret, er den fortsatte proces hen i mod en implementering kort beskrevet under kolonnen "statustekst".

Specifikt i forhold til Uddannelsesudvalget indeholder bilag 2 fire ændringer, hvoraf tre er implementeret, mens én fortsat er i proces.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på september- og november-møderne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, der behandles på samme møde, eller indgår i arbejdet med budget 2022-2025.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender anden status på implementering af aftalen om budget 2021-2024 til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

71Orientering om status på ungdomsboligerne Birkekollegiet

Lovgrundlag

Lov om sociale service § 66 stk. 1 nr. 5.

Sagsfremstilling

Den 7. oktober 2020 godkendte Uddannelsesudvalget indsatsen med præcisering af ungdomsboligerne på Birkevænget til at være anbringelse på eget værelse med kontaktperson tilknyttet.

Den 21. oktober 2020 tiltrådte Økonomiudvalget anbefalingen om, at der i en prøveperiode på 1 år gives mulighed for udlejning af ledige ungdomsboliger på Birkekollegiet til unge studerende fra Campus.

Det er Center for Familie og Rådgivning, der har henvisningsretten til alle 14 lejligheder på Birkekollegiet. Selve lejekontrakten indgås med Domea.

Der er indgået aftale mellem Center for Familie og Rådgivning og rektorerne på Campus om, at når der er ledige ungdomsboliger på Birkekollegiet, rettes der henvendelse til Campus for at tilbyde lejligheden til andre unge i kommunen, der er under uddannelse. Der er ligeledes udarbejdet retningslinjer for hvilke unge fra Campus, der kan komme i betragtning til de ledige lejligheder – se bilag.

Status er pr. april 2021, at der er flyttet 3 unge ind fra Campus. De 2 første flyttede ind den 15. januar 2021 og den sidste pr. 1. marts 2021.

De 14 lejligheder er dermed fyldt op med i alt 5 anbragte unge på eget værelse, 4 unge hvor anbringelsen er ophørt, men hvor de unge fortsat har kontaktperson tilknyttet fra Center for Familie og Rådgivning, 3 unge fra Campus, og 2 unge der ikke længere hverken er anbragt eller har kontaktperson, hvoraf den ene fraflytter i april 2021. Den nye ledige lejlighed vil bliver tilbudt til Campus.

Samarbejdet mellem Campus og Center for Familie og Rådgivning fungerer godt. Det administrative arbejde varetages af Sekretariatet i Center for Familie og Rådgivning, hvor Campus har navne og numre på kontaktpersoner.

Der er tilknyttet en koordinerende vicevært til Birkekollegiet som har til opgave at være koordinerende mellem Birkekollegiets beboere, Center for Familie og Rådgivning, Campus og Domea. Viceværten koordinerer indflytninger/udflytninger, og sørger for at værelserne fungerer på det praktiske plan. Den koordinerende vicevært har fast kontortid 1 gang om ugen, hvor det er muligt for de unge at træffe hende.  

Yderligere er der fleksibilitet i den koordinerende viceværts arbejdstid, så hun kan være til stede ved særlige behov. Den koordinerende vicevært har været ansat siden 1. januar 2021. Der er for nuværende afsat 8 timer pr. uge til denne funktion.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Familie og Rådgivning fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

72Orientering - Elevprognose 2021

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

Hvert år får Frederikssund Kommune udarbejdet en elevprognose, der på baggrund af historiske data og demografiske forhold beregner, hvor mange elever der forventes at gå på skolerne i de kommende skoleår - herunder på de enkelte klassetrin. Elevprognosen udarbejdes af COWI.

Hermed fremlægges årets elevprognose gennem vedhæftede bilag/notat. Notatet er sammensat på baggrund af udvalgte resultater fra hele prognosen.

Som det fremgår af notatet, skal følgende resultater fremhæves:

 • Fra 2020/2021 til 2026/2027 forventes det i henhold til beregningerne, at der vil ske et fald i elevantallet fra 3681 elever til 3450 elever. Herefter vil elevantallet i de følgende år stige kontinuerligt.
 • Hvis elevprognosens opdeles på henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling viser det et fald i det forventede elevantal frem til 2024/2025 på mellemtrinet og et fald frem til 2027/2028 i udskolingen. Indskolingen er relativ stabil frem til 2024/2025 og en kraftig stigning begynder i 2026/2027 og frem.
 • Elevprognosen opgør endvidere, hvor opstartseleverne fra hvert distrikt forventes at starte op i 0. klasse. Som det fremgår af vedhæftede notat, er det på Slangerup Skole, at den største andel af elever fra eget distrikt starter op (83,7 %), men det er på Trekløverskolen og Jægerspris Skole, at den mindste andel starter op. Sidstnævnte skyldes hovedsageligt, at en stor andel af eleverne fra Trekløverskolen og Jægerspris Skole vælger privatskoler fremfor den kommunale skole.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og skolechefen fremsender sagen til orientering for uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

73Orientering om nye indsatser der skal styrke faglighed og trivsel

Sagsfremstilling

Regeringen og aftalepartierne er den 18. februar blevet enige om at anvende 600 millioner kroner til at understøtte et fagligt løft og trivslen. Midlerne skal bruges frem mod sommerferien 2021 for at imødekomme, de udfordringer nedlukningen har medført. Hensigten er, at skolerne skal have frihed og fleksibilitet til at bruge midlerne, så de passer ind i den lokale kontekst. Regeringen har derfor fremsat et ændringsforslag til den såkaldte nødlov, der løber til sommerferien 2021.

I forlængelse heraf har skole- og klubledelsen i Frederikssund Kommune givet konkrete beskrivelser af de indsatser, de påtænker midlerne skal bruges til.

Der er i puljen afsat midler til følgende:

 • Fagligt løft til skolerne
 • Midler til PPR
 • Midler til elevrådet
 • Midler til klub

Aftalepartierne er enige om, at midler, der afsættes til skoler, fordeles til overordnede formål, men at midlerne ikke bindes til konkrete initiativer. Der skal lokalt være mulighed at variere indsatserne. Samtidig er aftalepartierne enige om, at ressourcerne skal ud på skolerne, så hurtigt som muligt til gavn for eleverne. Midlerne afsat til folkeskolen, herunder SFO samt PPR og klubberne, udmøntes via det kommunale bloktilskud. Dette gælder også de dele af midlerne til elevråd, som vedrører kommunale skoler.

Ydermere gælder det at kommunen skal:

 • hovedsageligt anvende tilskuddet til kommunens folkeskoleelever i 9. og 10. klasse inden udgangen af juni 2021. Kommunerne kan dog også prioritere elever på andre klassetrin, herunder skal folkeskoler uden overbygning tilgodeses tilsvarende fri- og privatskoler uden overbygning, jf. ovenfor, og midlerne vil også kunne anvendes til øget åbningstid i SFO ved konvertering af understøttende undervisning.
 • Indsende detaljeret redegørelse for, hvordan midlerne er fordelt til den enkelte kommunes folkeskoler samt SFO’er, i det omfang midlerne anvendes her.
 • lægge tilskuddet oven i budgettet for folkeskolen og SFO i 2021
 • redegøre for brugen af rammen med udgangen af 3. kvt.

Midler til fagligt løft

Som en del af aftalen afsættes der 390 millioner kroner i 2021 til et fagligt løft frem mod sommerferien – særligt til de elever, der skal til afsluttende prøver i løbet af foråret og sommeren, eller som har særlige behov. Af aftalen fremgår det desuden at midlerne blandt andet kan anvendes til supplerende undervisning, tolærerordninger, co-teaching, flerfaglig undervisning, ekstra undervisning i mindre hold og turboforløb. Skolerne gives i vidt omfang frihed til at vurdere lokalt, hvordan midlerne anvendes bedst inden for formålet.

Frederikssund Kommunes andel af puljen til grundskolen udgør kr. 781.330.

Fordelingen af midler fremgår af nedenstående tabel

Fjordland

Jægerspris

Slangerup

Trekløver

Ådalen

Campus

Beløb

158.073

99.360

167.105

167.105

176.138

13.549

Ekstra lærernormering i tre måneder*

1,14

0,71

1,2

1,2

1,27

0,10

*Dette er et eksempel, hvis hele indsatsen udmøntes som lærernormering. Hvis indsatsen fordeles med eksempelvis 1/3 lærer og 2/3 pædagog bliver normen anderledes. Den endelige norm tildeles, når indsatsen er beskrevet. Beløbet til den enkelte skole ændrer sig ikke.

Da der i aftalen lægges op til, at indsatserne skal afstemmes lokalt afhængig af behovet på den enkelte institution, er dette drøftet med skoleledelsen. Skolelederne er kommet med input til, hvordan midlerne skal anvendes, så de imødekommer skolerne udfordringer. Nedenfor er en oversigt over skolernes indsatser:

Jægerspris Skole

Vil etablere turboforløb for udvalgte elever på 9. årgang i udvalgte prøvefag og naturfag, for at klargøre eleverne til afgangseksamen. Forløbet løber fra medio april til juni og ressourcerne til turboforløbet svarer til 2 lærer fuldtid i ca. 1,5 mdr.

Fjordlandsskolen

Eleverne i 7. og 8. klasse, skal have et fagligt løft i matematik. Derfor vil de bruge dele af midlerne til lave et turboforløb i samarbejde med Matematikfessor, som skal bruges til at tilrettelægge sjove og lærerige turboforløb i matematik, svarende til, at hver klasse modtager 2 lektioner om ugen.

De resterende midler skal bruges på et generelt løft i 7. og 8. klasserne. Dette skal opnås ved tolærertimer og holddelingstimer med 3-4 lektioner ugentligt i hver klasse.

Slangerup Skole

Vil etablere tolærerordning i udskolingen til holddeling på 9. årgang. Holddelingen skal tilgodese de elever, som har et fagligt efterslæb som konsekvens af fjernundervisning. Ordningen skal også bruges i indskolingen/mellemtrinnet, således at lærerne har mulighed for at følge op på mistet læring i forbindelse med nedlukningen. Individuelle forløb skal tilbydes til udvalgte elever, der har haft det særligt vanskeligt under nedlukningen.

Mere personale i børnehaveklasserne der skal styrke relationsarbejdet og på sigt føre til øget læring og bedre klasserumskultur.

TrekløverskolenMidlerne bruges til tilrettelagt undervisning for en gruppe udvalgte elever i 8. og 9. klasse med henblik på at give dem mulighed for at bestå afgangsprøven i dansk og matematik.

Ådalens Skole

Midlerne fordeles til undervisning i fag, der har været begrænset af fjernundervisningen under nedlukningen som fx praktiske fag. Der skal ligeledes bruges midler på tolærerordninger i fagene matematik og engelsk samt turboforløb i matematik, fysik/kemi, idræt og engelsk. Derudover fokuseres der på prøveforberedende kurser og workshops i mindre grupper i dansk og engelsk.

Der afsættes også midler til LKT-samtaler med udvalgte børn.

CampusU10

Midlerne bruges på turboforløb i hhv. dansk og matematik til de elever, der har oplevet et fagligt efterslæb i nedlukningsperioden, eller som generelt har brug for et fagligt løft.

Midler til PPR

Aftalen fastsætter endvidere en ramme på 44 mio. kr. til indsatser i PPR. Midlerne skal anvendes til indsatser målrettet elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge.

Målgruppen for indsatserne er elever, hvis vanskeligheder der er intensiveret under nedlukningsperioden, både fagligt, socialt og trivselsmæssigt. Indsatserne kan både være i form af opsøgende og forebyggende indsatser samt lettere behandling målrettet enkelte elever eller mindre grupper af elever.

Frederikssund Kommunes andel af puljen til indsatser i PPR udgør kr. 341.735.

Midler til elevrådet

Der afsættes en ramme på 10 mio. kr. til elevråd til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel.

Frederikssund Kommunes andel af puljen til elevrådet udgør kr. 38.057.

Fordelingen af midler fremgår af nedenstående tabel

Fjordland

Jægerspris

Slangerup

Trekløver

Ådalen

Campus

7.699

4.840

8.139

8.139

8.579

660

Puljen er blandt andet gået til

- Materialer, der skal understøtte trivsel og bevægelse i undervisningen og pauserne.

- Opgradere udendørsarealerne samt indkøb af lege- og spilleremedier

- Sociale arrangementer, der skal styrke fællesskabet og trivslen

Midler til klub

Der afsættes en ramme på 15 mio. kr. til indsatser i klubberne. Formålet er, at midlerne anvendes til klubbernes indsatser med opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge. Midlerne kan anvendes i foråret og til aktiviteter i sommerferien.

Frederikssund Kommunes andel af puljen udgør kr. 116.500.

Fordelingen af midler fremgår af nedenstående tabel

Frederikssund

Slangerup

Hornsherred

54.029

23.731

38.740

Puljen skal blandt andet bruges til:

- Ansættelse af en midlertidig medarbejder, der skal stå for aktiviteter med fokus på trivsel, samtaler og fælles oplevelser.

- Sociale arrangementer, herunder gallafest, rollespil og wellness aften.

- Hornsherred skal derudover bruge midlerne på at indkøbe materialer til en guitar, som en gruppe musikinteresserede unge skal bygge.

Det er forventningen at der også i skoleåret 21/22 også arbejdes med de efterslæb, nedlukningen har medført. I den forbindelse er der i samarbejde med skolelederne drøftet mulige indsatser, der kræver yderligere investeringer for, at imødekomme eventuelle udfordringer med trivslen og det faglige efterslæb i skoleåret 21/22.

Økonomi

I forbindelse med bloktilskuddet modtager Frederikssund kommune indtægter svarende til 1,3 mio. kr. vedrørende aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever i grundskolen frem mod sommeren 2021. I budgetopfølgningen pr. 31/3-21 er merforbruget på Skole-klub området på de 1,3 mio. kr. håndteret.

Indstilling

Centerchefen for Center for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

74Orientering - Nøgletal og analyseresultater på børne og ungeområdet

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges nøgletal og analyseresultater vedrørende udviklingen på børne- og ungeområdet i Frederikssund Kommune sammenlignet med resultaterne for hele landet.

Tallene og resultaterne er baseret på et udtræk af data fra Statistikbanken.dk (Danmarks Statistik) og benchmarckanalyse om specialundervisning udgivet af Social og Indenrigsministeriets benchmarckenhed, januar 2021.

Nøgletallene som fremgår af vedlagte bilag viser, at:

 • Fordelingen af udgifterne på børne- og ungeområdet i 2019 i Frederikssund Kommune ligger forholdsvis tæt op ad fordelingen i hele landet. Således fordelte udgifterne sig således i Frederikssund Kommune: 45 % på skole, 33 % på dagtilbud og 22 % på udsatte børn, mens det for hele landet fordelte sig med 45 % på skole, 36 % på dagtilbud og 19 % på udsatte børn.
 • I både Frederikssund Kommune og i hele landet har der siden 2010 været en generel stigning i antallet af elever på den frie grundskole. Stigningen har været mere markant i Frederikssund end i hele landet. Samtidig er antallet af elever faldet på de kommunale skoler også her er faldet mere markant i Frederikssund end resten af landet.
 • Andelen af elever i specialtilbud i Frederikssund Kommune er faldet siden 2011/2012 og frem til 2018/2019, der er sket en lille stigning til 2019/2020. I 2011/2012 var andelen af elever i specialtilbud i Frederikssund Kommune på 5,8 %, hvilket lå et stykke over landsgennemsnittet på 4,3 %. I 2019/2020 var andelen i Frederikssund Kommune på 5,2 %, hvilket var over landsgennemsnittet, som lå på 4,5 %.
 • Når andelen af elever i specialtilbud i 2019/2020 gøres op på indskoling, mellemtrin og udskoling, fremgår det, at andelen af elever i specialtilbud er lavere i indskolingen i Frederikssund Kommune end i resten af landet. Omvendt er andelen af elever i specialtilbud på mellemtrin og udskoling højere i Frederikssund Kommune end i resten af landet.
 • Frederikssund Kommune har markant flere børn på specialskoler og i dagbehandlingstilbud end resten af landet. I Frederikssund er det 3,0 %, der er på specialskole, mens det er 1,8 % på landsplan.
 • Opgørelse over specialskolernes udgiftsandel ud af de samlede skoleudgifter viser, at Frederikssund Kommunes udgiftsandel til specialskolerne ud fra de samlede udgifter på skoleområdet ligger i hele perioden fra 2008 til 2019 over andelen for hele landet. I Frederikssund var udgiftsandelen 15% i 2008, stigende til 19 %. Landsgennemsnittet er i samme periode steget fra 9% til 11 %.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag tilføjes sagen ifm. referatet.

75Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Sager på vej til Uddannelsesudvalget - årshjul
 • Tilsyn med Døgninstitutionen Nexus

- Der er gennemført uanmeldt tilsynsbesøg 6. og 19. april 2021

Beslutning

Taget til efterretning.

76Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-