Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsesudvalget 2018-2021s møde den 24. marts 2021

ekstraordinært møde - via Skype kl. 14.30

Referat
Fold alle punkter

40Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

41Henvendelser fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Folketingets Ombudsmand om Frederikssund Kommunes tilsyn med de interne skoler ved døgninstitutionerne Nexus og Sølager

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i daghandlingstilbud og på anbringelsessteder.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Skole har den 11. marts 2021 modtaget en henvendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Styrelsen beder om en redegørelse om Frederikssund Kommunes tilsyn med den interne skole på døgninstitutionen Nexus, som er beliggende i kommunen.

Baggrunden for henvendelsen er TV 2 dokumentaren ”Nødråb fra børnehjemmet”, som blev vist den 4. marts 2021. Dokumentaren skildrer en række døgninstitutioner, herunder Nexus. Fokus i dokumentaren er især døgninstitutionernes brug af fysiske magtanvendelser mod børnene/de unge samt på Socialstyrelsens mulige utilstrækkelige tilsyn med døgninstitutionernes anbringelsesdel.

Nexus består af et døgntilbud og en intern skole, der er en integreret del af institutionen. Socialstyrelsen har tilsynspligten med døgntilbuddet, og Frederikssund Kommune har tilsynspligten med undervisningen, der pågår på den interne skole.

Frederikssund Kommune har tilsynspligten med undervisningstilbuddet på den interne skole på Nexus. Tilsynspligten over for Nexus er beskrevet i undervisningsoverenskomsten mellem Frederikssund Kommune og Københavns Kommune.

Center for Børn og Skole vil den 22. marts 2021 efter aftale med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fremsende redegørelse og efterfølgende sende denne til uddannelsesudvalget til orientering.

Uddannelsesudvalget vil på et kommende udvalgsmøde få lejlighed for at følge op på henvendelsen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og på kommunens tilsyn med de interne skoler.

Henvendelse fra Folketingets Ombudsmand om tilsynsbesøg

Folketingets Ombudsmand har i brev af 12. marts 2021 meddelt Frederikssund Kommunne, at han aflægger tilsynsbesøg 26. og 27. maj 2021 på døgninstitutionen Sølager, herunder på institutionens interne skole i Skibby. Center for Børn og Skole deltager ved tilsynsbesøgene.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

42Meddelelser

Sagsfremstilling

  • Kommende arrangementer
  • Mindreforbrug på FGU

Beslutning

Punkterne overføres til behandling på næste møde.

43Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-