Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsesudvalget 2018-2021s møde den 10. februar 2021

Ekstraordinært møde, via Skype kl. 15.30

Referat
Fold alle punkter

22Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

23Tilbagebetaling af forældrebetaling for sfo og klub i forbindelse med vinterens Covid-19 nedlukning

Lovgrundlag

Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Kommunestyrelsesloven

Sagsfremstilling

Den 9. december 2020 blev folkeskolens ældste elever fra 4. – 10. klasse hjemsendt til fjernundervisning på grund af efterårets og vinterens stigende smittetal. I den forbindelse blev landets fritidsklubber også pålagt at holde lukket. Siden er også eleverne fra 0. – 3. klasse blevet hjemsendt og skolernes fritidsordninger (sfo) er som følge heraf også blevet lukket. Indtil videre er forventningen at restriktionerne ophæves den 7. februar 2021.

Det har den konsekvens, at Frederikssund Kommune for nuværende, og frem til at regeringen ophæver de eksisterende restriktioner, ikke kan tilbyde kommunens skolebørn pasning i et fritidstilbud. Forældrene er samtidig opkrævet den fulde betaling for deres børns fritidstilbud i perioden.   

I forbindelse med forårets nedlukning, besluttede regeringen og en række aftalepartier at kompensere kommunerne for Covid-19 relaterede ekstraudgifter, herunder udgifter til tilbagebetaling af forældreandelen af taksten for sfo- og klubtilbud i nedlukningsperioden. Center for Børn og Skole har derfor været i kontakt med Børne- og Undervisningsministeriet med henblik på at afklare hvorvidt det forventes, at en lignende kompensationsmodel bliver aktuel i forbindelse med vinterens nedlukning. Børne – og Undervisningsministeriet kunne ikke afklare det spørgsmål, hvorfor det for nuværende tilfalder den lokalpolitiske organisation at tage stilling til spørgsmålet.

Det er altså endnu ikke afklaret, om der på et senere tidspunkt træffes beslutning i folketinget om at kompensere kommunerne for udvalgte udgifter i forbindelse med seneste nedlukning, og det må forstås som, at der for nuværende ikke er lagt op til kompensation til kommunerne for eventuelle merudgifter til nedsat forældrebetaling. Uddannelsesudvalget skal derfor træffe beslutning baseret på et scenarie, hvor Frederikssund Kommune afholder alle udgifter forbundet med tilbagebetalingen.

Lovgrundlag

For så vidt angår klub, som er hjemlet i dagtilbudsloven, så følger det af dagtilbudslovens almindelige regler for forældrebetaling, at hvis en kommune ikke tilbyder en dagtilbudsplads til forældre, der ønsker en plads til deres barn, vil forældrebetalingen bortfalde for de forældre, som ikke får en plads i dagtilbud.

For så vidt angår sfo, som henhører under Folkeskoleloven, følger det af reglerne i Kommunestyrelseslovens § 41 a, at beslutninger vedr. betaling for kommunernes skolefritidsordninger skal træffes af kommunalbestyrelsen.

Ydermere har KL den 12. januar 2021 fastslået over for kommunerne, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at nedsætte taksten, men at man som kommune ikke er forpligtede til det.

Frederikssund Kommune har altså både for så vidt angår sfo og klub lovhjemmel til at træffe beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at tilbagebetale forældreandelen for den periode, hvor der grundet restriktionerne ikke tilbydes pasning her.

Det anbefales derfor, at Uddannelsesudvalget drøfter om forældrebetaling til klub i perioden 9. december 2020 til 7. februar og til sfo fra 4. januar til 7. februar bør refunderes, med begrundelse i, at kommunens børn ikke har fået og får det tilbud, de betaler for. Idet restriktionerne risikeres at blive forlænget ud over den 7. februar 2021 anbefales det desuden, at administrationen bemyndiges til at forlænge tilbagebetalingsperioden, således at den bliver gældende for hele nedlukningsperioden.

Økonomi

Nedenfor fremgår af tabel, omkostningerne for Frederikssund Kommune, såfremt forældrebetalingen på klubområdet tilbagebetales i perioden, hvor eleverne har været hjemsendt:

I alt vil det på klubområdet koste 0,56 mio. kr. at tilbagebetale forældrene.

På klubområdet er december medtaget, som det fremgår af tabellen – dog er det for alle børn inkl. 4. klasse, som ellers havde et pasningstilbud, idet det opgøres pr. modul i betalingssystemerne og ikke pr. elev.

I tabellen nedenfor fremgår udgifterne, såfremt Frederikssund Kommune beslutter at tilbagebetale forældreandelen for sfo-tilbud i nedlukningsperioden.

I alt vil det på SFO-området koste 1,45 mio. kr. at tilbagebetale forældrene.

Dvs. i alt 2 mio. kr. for klub og sfo i perioden. 

Suspendering af opsigelsesperioden under nedlukning

Frederikssund Kommune har, i lighed med andre kommuner, en opsigelsesperiode på løbende måned + 1 måned, når forældre ønsker at melde deres barn ud af kommunens dagtilbud, sfo og klubtilbud. Ud over at forældrene har udgifter til sfo og klub-tilbud, som de grundet nedlukningen ikke kan benytte, er der også en række forældre der i denne periode ønsker at opsige deres sfo og klubtilbud. Disse forældre bliver på nuværende tidspunkt opkrævet for en ekstra måned, på trods af at de ikke har kunne bruge tilbuddet længe og ikke kan anvende det i opsigelsesperioden. Center for Børn og Skole anbefaler derfor, at udvalget beslutter at suspendere opsigelsesperioden for sfo og klub gældende fra 1. januar 2021 og frem til at sfo'er og klubber kan genåbne.

Supplerende sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets ekstraordinære møde den 10. februar 2021:

Uddannelsesudvalget har på møde den 3. februar 2021 truffet beslutning om at anbefale tilbagebetaling til forældre for sfo og klub i nedlukningsperioden samt en suspendering af opsigelsesperioden for samme tilbud. Udvalget ønskede på ekstraordinært møde den 10. februar at drøfte finansieringsmulighederne, hvorfor følgende fremsendes til udvalgets drøftelse.

Administrationen understreger, at der for nuværende ikke er udsigter til, at der ydes national kompensation for kommunens merudgifter til Covid-19 relaterede omkostninger, hvorfor en beslutning om tilbagebetaling for sfo og klubbetaling samt en suspendering af opsigelsesperioden her, skal træffes ud fra en antagelse om, at Frederikssund Kommune afholder alle udgifter forbundet med tilbagebetaling og suspendering af opsigelsesperioden.

KL har den 1. februar 2021 desuden meddelt kommunerne, at kommunerne ikke er forpligtigede til at tilbagebetale forældrebetaling under den nationale nedlukning af SFO/klubtilbud, og at eventuelt tilbagebetalt forældrebetaling for SFO/klubtilbud skal finansieres af kommunerne selv.

Forslag til finansiering:

Det vurderes, at en tilbagebetaling af forældrebetalingen på SFO og klubområdet i nedlukningsperioden vil koste 2 mio. kr.

Umiddelbart vurderes der at være frie midler på skole-klubområdet i 2021 svarende til 2,3 mio. kr., som skyldes følgende:

  • Bufferpulje på 1,8 mio. kr. Denne pulje har til formål at finansiere evt. udfordringer på specialundervisningsområdet
  • Budget til to-voksen ordning på 0,5 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet.

Det skal dog bemærkes, at hvis ovenstående midler benyttes til at finansiere tilbagebetalingen af forældrebetalingen vil der ikke længere være en bufferpulje til et evt. merforbrug på specialundervisningsområdet, hvor der på nuværende tidspunkt ses en stigende aktivitet.

Endvidere er ressourceudmeldingen til skolerne for skoleår 21/22 endnu ikke besluttet og ovenstående midler vil derfor ikke være til rådighed på skoleområdet, hvis de anvendes til tilbagebetaling af SFO/klub forældrebetalingen. Dog kan nævnes, at antallet af klasser er faldet fra 173 i skoleår 20/21 til 170 i skoleår 21/22, hvilket alt andet lige vil medføre ledige midler på almenområdet.

Endelig kan nævnes, at der på SFO området i budget 2021 på nuværende tidspunkt er en demografipulje på 1,7 mio. kr. Denne pulje er dog forbundet med stor usikkerhed, idet det endelige børneantal for SFOerne endnu ikke præcist kendes.

Generelt gælder for skole-klub området, at det endnu ikke vides, hvorledes befolkningsudviklingen og dermed demografireguleringen vil påvirke skole-klubområdets budget for 2021.

For så vidt angår suspendering af opsigelsesperioden for sfo og klub i forbindelse med nedlukning, så er det behæftet med stor usikkerhed, hvor mange der vælger at gøre brug heraf, og dermed også hvor store udgifter der vil være forbundet med en sådan beslutning. Såfremt der træffes beslutning om at tilbagebetale forældrene for deres forældrebetaling for sfo og klub i nedlukningsperioden, vil der imidltertid ikke være særskilte udgifter forbundet med at suspendere opsigelsesperioden, da dette vil være indbefattet i tilbagebetalingen.

Udvalget bedes på ekstraordinært møde den 10. februar 2021 drøfte ovenstående finansieringsmuligheder.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at den eventuelle merudgift på 2 mio. kr. forsøges håndteret indenfor området, men behandles i forbindelse med budgetopfølgningen 31/3. Under alle omstændigheder skal merudgiften medtages i forbindelse med en evt. COVID 19 kompensation.

Det er ikke muligt at komme med et estimat på den merudgift der vil være forbundet med at suspendere opsigelsesperioden for sfo og klub under nedlukningen, idet det ikke er muligt for at estimere hvor mange forældre, der vil gøre brug af muligheden, som ellers ikke ville have opsagt deres fritidstilbud.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller at, Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

  1. Den foreslåede finansiering og den anslåede udgift til tilbagebetaling af forældrebetaling for sfo og klub i nedlukningsperioderne godkendes.

Historik

Indstilling Uddannelsesudvalget , 3. februar 2021, pkt. 19:

Centerchefen for Børn og Skole indstiller at, Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

  1. Forældrebetalingen til sfo og klub i deres respektive nedlukningsperioder som beskrevet ovenfor, refunderes med begrundelse i, at Frederikssund Kommune ikke har kunne tilbyde det pasningstilbud, som forældrene har betalt for i perioden.
  2. Bemyndigelsen til at forlænge tilbagebetalingsperioden såfremt nedlukningen forlænges, delegeres til administrationen.
  3. Opsigelsesperioden for sfo og klub suspenderes fra 1. januar 2021 og frem til genåbning af sfo og klubtilbud. Således vil forældre kunne opsige deres tilbud med udgangen af indeværende måned.

Beslutning Uddannelsesudvalget , 3. februar 2021, pkt. 19:

Indstillingens punkt 1-3 anbefales, idet udvalget ønsker et forslag til finansiering, som udvalget ønsker at drøfte på et ekstraordinært møde forud for Økonomiudvalgets møde i februar 2021.

Beslutning

Uddannelsesudvalget, ekstraordinært møde 10. februar 2021:

Da udvalget på nuværende tidspunkt ikke er parat til at anvende bufferpuljen på specialundervisningsområdet, anbefaler udvalget at finansieringen af tilbagebetalingen af forældrebetalingen finansieres ved 1. budgetopfølgning inden for udvalgets område. Udvalget forudsætter at finansieringen ikke påvirker serviceniveauet hverken på almen eller specialundervisningsområdet.

24Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

.