Frederikssund Kommunes logo

Opvækstudvalget 2018-2021s møde den 06. september 2021

Mødelokale F1 kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

55Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

56Temadrøftelse - Madordning i dagtilbud

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 16a og 16b

Sagsfremstilling

Udvalget har ønsket en temadrøftelse af madordninger i dagtilbud, herunder den ordning Frederikssund Kommune for nuværende har i ét af kommunens børnehuse.

I vedlagte bilag beskrives den gældende lovgivning, herunder historikken i lovgivningen, idet den har betydning for den eksisterende praksis i Frederikssund Kommune.

Desuden beskrives historikken i Frederikssund Kommunes tilbud om madordninger siden 2010, samt det tilbud vi på nuværende tidspunkt har i ét børnehus.

I bilaget fremlægges slutteligt relevante undersøgelser og forskning vedrørende madordninger, der kan bidrage til udvalgets drøftelse.

Som bilag til sagen finder udvalget desuden menuplaner, beskrivelser af de forskellige madkasser, leveringsaftale mellem Mad til Hver Dag og Børnehuset Skuldshøj samt Mad til Hver Dags beskrivelse af deres fremtidige børnemads-tilbud.

Der er afsat sammenlagt 1 time til udvalgets drøftelse, hvoraf Lederen af Mad til Hver Dag, Helle Thyge og Områdeleder i Frederikssund Nord, Majbritt Sonja Hansen deltager de første 25 minutter af drøftelsen.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at sagen umiddelbart ikke har bevillings- eller likviditetsmæssig konsekvenser. Såfremt der besluttes en anden madordning end den eksisterende, vil det have økonomiske konsekvenser, hvorfor de økonomiske konsekvenser skal belyses yderligere, hvis udvalget ønsker at se på de øvrige muligheder for madordninger.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Opvækstudvalget, at:

  1. Udvalget drøfter perspektivet i madordninger generelt, herunder status på den eksisterende madordning i Frederikssund Kommune, med udgangspunkt i vedlagte bilag og perspektiver fra lederen af Mad til Hver Dag og områdelederen.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget vil arbejde videre med afdækning af muligheder for udviklingen af kvaliteten og variationen af madordninger i de kommunale dagtilbud i Frederikssund Kommune og ønsker derfor en tids- og procesplan for et sådant arbejde - inklusiv en plan for dialog med forældrebestyrelser, eventuelt afledte konsekvenser i forhold til indretning af køkkener, økonomi mv. Arbejdet skal være afsluttet således, at eventuelle ændringer kan tages med i næste forældreafstemning (efterår 2022).

57Budgetopfølgning pr. 30.06 - Opvækstudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 for Opvækstudvalgets samlede område.

Drift

Pr. 30. juni 2021 er der forbrugt 94,5 mio. kr. ud af et budget på 187,2 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 50 %, hvilket skal sammenholdes med, at forbrugsprocenten ville udgøre 50 %, hvis forbruget fordeler sig jævnt over året.

Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til et forventet mindreforbrug på 0,061 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som udmøntes som en tillægsbevilling mellem udvalg. Mindreforbruget dækker over mindreforbrug på naturformidlingsindsatsen svarende til 0,061 mio. kr. jf. sag på Opvækstudvalget den 9/8-2021. Mindreforbruget modsvares af tilsvarende merforbrug på Uddannelsesudvalget.

På dagtilbudsområdet forventes et forbrug i relation til COVID 19 i 2021 på 1,5 mio. kr. Dette forbrug skyldes udgifter til vikarer for at kunne opretholde retningslinjerne for mindre børnegrupper samt forventet kompensation til privatinstitutioner. COVID 19 forbruget forventes p.t. at kunne finansieres indenfor den eksisterende ramme.

Se vedlagte noter for yderligere information.

Anlæg

Der søges ingen tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 på anlægsprojekter under Opvækstudvalget. Men der er vedlagt et bilag ”Anlægsoversigt – Opvækstudvalget” hvori de anlægsprojekter, der hører under udvalget fremgår med angivelse af nuværende budget, forbrug samt resterende budget. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Økonomi

Budgetopfølgningen viser samlet set et mindreforbrug på 0,061 mio. kr., som således giver anledning til en tillægsbevilling mellem udvalg på driften.

Budgetopfølgningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på anlæg.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Opvækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

  1. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 tages til efterretning.
  2. Tillægsbevilling på -0,061 mio. kr. på driften godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning, idet udvalget forudsætter, at finansieringen af COVID-merudgifter indenfor dagtilbudsområdet ikke påvirker den fastsatte minimumsnormeringen.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

58Opfølgning budget 2021-2024

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er tredje status på implementering af aftalen om budget 2021-2024 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 ændringer, hvoraf 21 er implementeret på nuværende tidspunkt. De resterende 17 ændringer er delvis implementeret, hvor den fortsatte proces hen i mod en implementering er kort beskrevet under kolonnen "statustekst".

Specifikt i forhold til Opvækstudvalget indeholder bilag 2 tre ændringer, hvoraf alle er implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på november-møderne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. juni 2021, der behandles på samme møde, eller indgår i arbejdet med budget 2022-2025.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender tredje status på implementering af aftalen om budget 2021-2024 til orientering for Opvækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

59Oplevelser for ældre og udsatte borgere i forbindelse med stimulering af oplevelsesindustrien

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Opvækstudvalget et forslag til fordeling og udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien til oplevelser for ældre og udsatte borgere. Sagen behandles sideløbende i Social- og Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget.

I Finansloven for 2021 afsatte Regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet en pulje på i alt 750 mio. kr. til at understøtte virksomheder og aktører indenfor oplevelsesindustrien. Heraf skulle 250 mio. kr. anvendes til aktiviteter på Social- og Ældreområdet fordelt på kommunale, regionale og private/selvejende velfærdstilbud med det formål at modvirke ensomhed.

Midlerne fordeles via bloktilskud og fordeles ud fra befolkningstallet. Af Lov- og Cirkulæreprogrammet fremgår det, at Frederikssund Kommune får 1,3 mio. kr.

Midlerne er formålsrettet borgere, der er visiteret til dag-, botilbud eller plejebolig, herunder også i tilknyttede dagtilbud til visiterede borgere. På baggrund heraf har administrationen udarbejdet et forslag til en fordeling ud fra antal pladser/boliger i kommunens dag-, botilbud, omsorgscentre og daghjem på henholdsvis børne- og ungeområdet, voksensocialområdet og ældreområdet. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel, fordelt på fagudvalgsområder.

Antal tilbud

Antal pladser/boliger

Beløb i 1.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget

10

413

680

Velfærdsudvalget

6

362

595

Opvækstudvalget

1

15

25

I alt

17

790

1.300

På Opvækstudvalgets område er det specialbørnehaven Åkanden der er tiltænkt part i midlerne, idet de som dagtilbud for børn med særlige behov vurderes at henhøre under

den omfattede målgruppe.

Kommunen kan selv fordele midlerne blandt aktiviteter for udsatte børn og voksne med særlige behov samt udsatte ældre. Midlerne kan anvendes til både kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet eller i form af tilbud på botilbud eller plejehjem.

Midlerne kan anvendes til virksomheder, der udbyder oplevelser, herunder eksempelvis virksomheder der tilbyder spise- og drikkevarer (restauranter, caféer, take-away mv.), overnatningsmuligheder (hoteller, feriecentre, sommerhuse mv.) samt oplevelser og kulturtilbud (forlystelsesparker, sports- og udendørsaktiviteter, museer, kunsthaller, biografer, teatre, musik, revyer mv.). Frivillige organisationer betragtes som udgangspunkt ikke som en del af oplevelseserhvervene med mindre, at de driver en virksomhed inden for oplevelseserhvervene.

Kommunerne kan samarbejde med foreningslivet i kraft af deres sædvanlige § 18-samarbejder, men kan ikke udbetale midlerne afsat til stimuli af oplevelsesindustrien til civilsamfundet. Samarbejdet skal sikre koordination mellem foreningerne og de civilsamfundsorganisationer, der også er tildelt 250 mio. kr. til oplevelsesaktiviteter for ældre og udsatte borgere.

Administrationen anbefaler, at mindst halvdelen af midlerne skal involvere den lokale oplevelsesindustri/kulturaktører, og vil således sikre dette i udmøntningen af midlerne.

Midlerne skal anvendes inden 30. juni 2022. KL gennemfører i begyndelsen af 2022 en overordnet opfølgning, der beskriver kommunernes udmøntning, herunder hvilke typer af aktører i oplevelsesindustrien, der har været samarbejde med, hvilke typer af aktiviteter der er gennemført, og hvilke målgrupper, der har fået gavn af midlerne. Udvalget vil i forbindelse hermed modtage en orientering om midlernes anvendelse i Frederikssund Kommune.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre og Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Opvækstudvalget, at:

  1. Godkende forslag til fordeling og udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien til oplevelser for ældre og udsatte borgere.

Beslutning

Godkendt, med den præcisering fra Socialstyrelsen at der til Opvækstudvalgets område fordeles 28.000 kr.

60Kvalitetsoplysninger: Antal indmeldte børn

Sagsfremstilling

Opvækstudvalget godkendte på deres møde i maj et årshjul for kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet. På mødet besluttede udvalget desuden, at der på deres møde i september skal præsenteres data om antal indmeldte børn og resultater fra forældretilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet.

Forældretilfredshedsundersøgelsen er gennemført hos forældrene efter tidsplanen, men der har været datatekniske udfordringer i forhold til sammenligningen med tidligere års undersøgelser, der har krævet involvering af Rambøll. Den samlede sag er derfor blevet forsinket og bliver fremlagt som en selvstændig sag til mødet i oktober.

Nedenstående tabel indeholder oversigt over antal børn pr. 31. marts og pr. 30 juni fordelt på de fire områder, øvrige institutioner og øvrige tilbud (dækker over dagplejen, private pasningsordninger og pasning af egne børn). I bilaget til sagen finder man oplysninger på institutionsniveau.

Det store fald i antal børn fra 1. kvartal til 2. kvartal i 2021 skyldes, at skolebørnene overgår til skole den 1. maj og at børnehusene først herefter langsomt bliver fyldt op igen i takt med at børnene aldersmæssigt bliver børnehaveklar. Tallene er udtryk for den almindelige cyklus i børnetallene hen over året.

Udviklingen i de første to kvartaler i 2019 og 2021 ligner hinanden, i 2019 var 14,9 % færre børn 30. juni sammenlignet med 30. marts, i 2021 var 13,9 % færre børn. Der kan ikke sammenlignes med 2020, da de kommende skolebørn blev i børnehusene til august grundet Covid-19, og altså ikke som normalt overgik til maj-forløb.

Børn i private pasningsordninger og pasning af eget barn, sammenligning

I nedenstående tabel sammenlignes data med tidligere år og landsgennemsnittet.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Opvækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

61Opfølgning på Dagtilbudskonference 2021

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling

Opvækstudvalget har sammen med Centerchefen for Børn og Skole samt områdeledere og ledere af Frederikssund Kommunes dagtilbud deltaget i KLs Dagtilbudskonference i Odense den 31. august 2021.

Temaet for årets Dagtilbudskonference er "Kvalitet for alle børn".

Høj kvalitet i dagtilbud er afgørende for alle børn. Tiden i dagtilbud er en vigtig tid, hvor fundamentet for gode børneliv bygges. Dagtilbud af høj kvalitet med nærværende voksne, høj pædagogisk faglighed og trygge børnefællesskaber er derfor helt centralt for at kunne give alle børn en god start på livet.

Med finansloven for 2021 blev der lavet en politiske aftale om minimumsnormeringer, som sætter en retning for det videre arbejde med dagtilbudsområdet. Styrket tilsyn, indsamling af data på institutionsniveau, lovkrav om minimumsnormeringer og opkvalificering af pædagogisk personale er centrale elementer. Desuden er det aftalt med staten, at der skal igangsættes en kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet.

På konferencen blev der sat fokus på det fælles ansvar aktørerne i og omkring dagtilbudsområdet har for kvalitetsudviklingen, og på nogle af de væsentligste indsigter og initiativer, som har set dagens lys i kommunerne. Centrale temaer på dagen var ledelse, tilsyn, fællesskaber, børn i udsatte positioner, sammenhæng i overgange og børneperspektivet. Herudover har den aktuelle politiske dagsorden i form af for eksempel indførelsen af minimumsnormeringer, nærhedsreformen og evalueringen af pædagoguddannelsen, også sat sit præg på programmet.

På konferencen blev der sat fokus på det fælles ansvar aktørerne i og omkring dagtilbudsområdet har for kvalitetsudviklingen, og på nogle af de væsentligste indsigter og initiativer, som har set dagens lys rundt om i kommunerne.

På konferencen har udvalget, dagtilbuds områdeledere og administrationen fået aktuelle og relevante input til det fremadrettede arbejde med at sikre høj kvalitet i vores dagtilbud. For at sikre at disse input omsættes i det videre arbejde med kvaliteten i Frederikssund Kommunes dagtilbud lægges op til en drøftelse i udvalget, hvor udbyttet fra konferencen drøftes.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Opvækstudvalget, at:

  1. Udvalget drøfter udbyttet af Dagtilbudskonferencen 2021.

Beslutning

Drøftet, idet udvalget i arbejdet med realisering af den nye børne- og ungepolitik er særligt optaget af systematik i tidlig indsats og høj kvalitet i dagtilbud.

62Børnecykelløbet Kids Tour 2022

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har fået mulighed for at blive værtskommune for Kids Tour i 2022.

Kids Tour er et børnecykelløb for børn i alderen 3 til 10 år.

Oplæg til eventen er vedlagt som bilag.

Det er et arrangement, hvor de lokale cykelklubber inddrages i eventet og derigennem får en indtægt for deres bidrag. Samtidig får de mulighed for at skabe opmærksomhed om deres foreninger. Samtidigt er der mulighed for samarbejde med dagtilbud, SFO og andre relevante for at skabe lokal opmærksomhed og forankring.

Det er Børneulykkes Fonden, der står bag Kids Tour, og overskuddet for salg af billetter (75 kr./deltager) går ubeskåret til fonden.

Administrationen vurderer, at dette er en god mulighed for at få et nationalt event til Frederikssund Kommune. Det vil være et event, særlig rettet mod børnefamilier og med fokus på trafiksikkerhed.

Det koster Frederikssund Kommune 90.000 kr. at deltage i Kid Tour. Administrationen anbefaler, at udgiften deles ligeligt mellem Opvækst-, Uddannelses-, og Fritids- og Kulturudvalgene.

Det vil derved være en finansiering på 30.000 kr. pr. udvalg.

Endelig dato og placering af Kids Tour i Frederikssund Kommune vil blive afklaret efterfølgende, så frem finansieringen kan findes.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at det foreslås, at midlerne finansieres indenfor udvalgets eksisterende ramme, hvorfor sagen ikke har bevillingsmæssige eller likviditetsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Opvækstudvalget, at:

  1. Der afsættes 30.000 kr. til gennemførelse af Kids Tour i 2022 indenfor udvalgets ramme.

Beslutning

Godkendt.

63Meddelelser

Sagsfremstilling

  • Kommende arrangementer
  • Børneliv i sund balance - aktiviteter i uge 41
  • Sager på vej (årshjul)

Beslutning

Orientering om Naturfestival i uge 39.

Taget til efterretning.

64Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-