Frederikssund Kommunes logo

Opvækstudvalget 2018-2021s møde den 09. august 2021

Mødelokale F1 kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

47Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

48Status på teknisk budgetgrundlag - Budget 2022 - 2025

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 10. februar 2021 tidsplan og rammer for arbejdet med budget 2022-2025.

På denne baggrund er fagudvalgene i maj måned blevet præsenteret for de foreløbige temaer, som indgår i budgetarbejdet, mens status på det samlede Handlingskatalog blev præsenteret på Byrådets budgetseminar den 24. juni. Tidsplanen indeholder ligeledes en forudsætning om, at fagudvalgene drøfter det tekniske budgetgrundlag på dette møde.

Denne status på det tekniske budgetgrundlag vedrører Opvækstudvalgets bevillingsområder.

Det tekniske budget er kort fortalt overslagsårene fra det foregående års budget korrigeret således, at det politisk besluttede serviceniveau bibeholdes, samt skønnede effekter for Frederikssund Kommune, fra økonomiaftalen for 2022, som blev indgået den 8. juni 2021. Endelig tages højde for nyeste skøn for pris- og lønudviklingen.

Denne afrapportering tager udgangspunkt i en status på de tekniske korrektioner pr. 16. juni, svarende til status på budgetforslaget for 2022 - 2025, som blev fremlagt på budgetseminaret den 24. juni.

Mere konkret består ændringer til det tekniske budget af:

Tekniske ændringsforslag:

 • Demografireguleringer som følge af ny befolkningsprognose
 • Ændringer med henblik på fastholdelse af uændret serviceniveau.
 • Pris- og lønreguleringer – herunder resultat af evt. overenskomstforhandlinger.
 • Skønnet virkning af Økonomiaftalen for 2022, mellem KL og regeringen.
 • Skønnede virkninger af Finanslovsaftale 2021 samt Lov og cirkulæreprogram (DUT)
 • Byrådets bevillingsmæssige beslutninger, som ikke var forudsat ved budgetvedtagelsen for 2021 – herunder overførsler af budget mellem år.

Når den økonomiske nettoeffekt af et budget opgøres skal tekniske ændringer og politiske ændringer ses under et – som udtryk for den politiske prioritering af de samlede økonomiske ressourcer.

I forhold til overslagsårene 2022-2024, fra den seneste budgetvedtagelse for 2021, er der på udvalgets område indarbejdet tekniske ændringsforslag svarende til mindre udgifter for 0,8 mio. kr. i 2022 kr., og samlede merudgifter i perioden 2022 - 2025 på 6,3mio. kr., blandt andet med henblik på fastholdelse af det politiske vedtagne serviceniveau. Det skal bemærkes, at 2025 er et nyt overslagsår, dannet som en simpel kopi af 2024, hvorfor de opgjorte ændringer skal ses i forhold hertil.

De konkrete tekniske ændringsforslag kan specificeres således:

 • Ny demografi på dagplejeområdet. Der sker hvert år en korrektion for demografi, som tager udgangspunkt i sidste års skøn. På dagplejeområdet medfører det en årlig reduktion i budgettet på 0,2 mio. kr. i 2022, 2023 og 2024, mens budgettet øges med 0,1 mio. kr. i 2025.
 • Ny demografi på daginstitutionsområdet. Der sker hvert år en korrektion for demografi, som tager udgangspunkt i sidste års skøn. På daginstitutionsområdet medfører det en stigning i budgettet på 0,6 mio. kr., 1,6 mio. kr., 2,3 mio. kr. og 6,4 mio. kr. i henholdsvis 2022, 2023, 2024 og 2025.
 • Mindre aktivitet vedrørende køb af pladser i specialdagtilbud medfører en reduktion i budgettet med 0,8 mio. kr. årligt i 2022 og frem.
 • Genberegning af budget til forældrebetaling til dagtilbud således, at den månedlige forældrebetaling udgør 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter medfører en øget indtægt på 0,4 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

De samlede ændringsforslag er nærmere specificeret i BILAG – Status på tekniske rettelser pr. 16. juni.

Økonomi

Ændringer omtalt i denne status er indeholdt i det økonomiske udgangspunkt, som blev præsenteret for det samlede Byråd på budgetseminaret den 24. juni, og indgår dermed i udgangspunktet for de videre politiske drøftelser omkring budget 2022 – 2025.

Det kan endvidere oplyses at udvalgets samlede tekniske rettelser, kan opgøres til mindreudgifter på 0,8 mio. kr. i 2022 samt merudgifter på 6,3 mio. kr. i hele budgetperioden 2023 - 2025. De indarbejdede ændringer svarer til en gennemsnitlig vækst på 0,7% af udvalgets samlede serviceudgifter i budgetperioden 2022-2025. De konkrete ændringer er oplistet ovenfor, samt i vedlagte bilag.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Drøfte status på udvalgets tekniske rettelser til budget 2022 - 2025.

Beslutning

Drøftet.

49Status på naturformidlingsindsatsen

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen 2021 fremgår det, at "der etableres en naturvejledningsindsats til alle børn og unge i kommunens dagtilbud og skoler, som ud over en naturvejledningsindsats indeholder en række oplevelsespunkter fordelt geografisk ud over kommunen, hvor børn og unge kan opleve og få pirret deres nysgerrighed og opleve naturen i endnu tættere samarbejde mellem pædagoger og naturvejledere."

Med denne sag bliver Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget orienteret om status på naturformidlingsindsatsen og skal godkende tidsplan for det kommende år samt budget.

Status på indsatsen

Naturvejlederne i Frederikssund Kommune vil de næste tre år fokusere på at facilitere naturoplevelser og uddanne lærere og pædagoger, så de sammen med børn og unge kan undres, begejstres og undersøge naturen i deres egne lokale områder og i resten af Frederikssund.

Gennem kurser, sidemandsoplæring i institutioner og skoler, samt naturfagligt netværk for relevante pædagoger og lærere, understøttes de naturfaglige og pædagogiske kompetencer hos de voksne, som til daglig skaber aktiviteter og læring for kommunens børn. Ved at introducere konkrete forløb og aktiviteter på grønne lokationer i lokalområder nær skolerne og institutionerne, vil indsatsen forankre udeundervisningen i de enkelte steders lokale naturområde. Formålet er at bidrage til og understøtte de eksisterende praksisnære erfaringer med ude-undervisning og naturen som læringsrum.

Der er prioriteret fire indsatser:

 • Dagtilbuddene arbejder med Krible Krable
 • Indskolingen arbejder med Mikroforsker
 • I mellemskolingen kan man blive Skjoldunge
 • Udskolingen arbejder med Fjordforsker

Indsatserne er uddybet i bilaget.

I oplæg til beskrivelse af naturformidlingsindsatsen er der beskrevet, hvordan oplevelsespunkter skal være med til at skabe interesse og viden omkring de mange smukke naturområder, som man kan finde i Frederikssund kommune. Punkterne skal bruges til understøtning af lokale skoler og institutioners ture og oplevelser i naturen, men også med det rekreative formål, at oplevelsespunktet kan besøges på egen hånd i fritiden. Oplevelsespunkterne bliver placeret i lokale områder med tilgængeligt udstyr, som kan benyttes af skoler og institutioner. Udstyr og undervisningsmateriale, skal knyttes til områdets natur og arbejde ind i de relevante emner for de styrkede læreplaner. Punkterne bliver placeret i eksisterende kommunale bygninger eller hos samarbejdspartnere, som kan facilitere formidlingen. Der vil blive tilbudt introduktion og kursusforløb til alle relevante personer med tilknytning til naturfaget. Efterfølgende vil det være muligt for alle at benytte støttepunktets faciliteter på egen hånd eller sammen med en af naturvejlederne. Naturvejlederne undersøger hvordan sådanne punkter kan udformes, hvad de skal indeholde og hvordan de skal formidles.

Udvikling af disse punkter vil blandt andet blive lavet i samarbejde med andre relevante interessenter, såsom Frederikssund Initiativråd, Center for By & Landskab og Færgegården således at indsatsen bedst muligt arbejder sammen med andre projekter og initiativer i Frederikssund Kommune.

Kickoff arrangementer af naturformidlingsindsatsen

Der planlægges med en række kickoff arrangementer i september 2021. Uge 39 er afholdes en national Naturfagsfestival, som har til formål at skabe engagerende oplevelser med science/naturfag blandt børn og unge. Festivalen finder sted hvert år i uge 39 og har over 150.000 deltagende elever. Frederikssund Kommune afholder i denne uge fire arrangementer i samarbejde med dagtilbud og skoler. Arrangementerne har til formål at afprøvet aktiviteter som styrker og skaber synlighed om naturformidlingsindsatsen i Frederikssund Kommune.

Af bilag til sagen fremgår forslag til overordnet tidsplan for de kommende tre år. Tidsplanen er dynamisk og tilpasses årligt de behov der opstår i dagtilbud og skoler. Der vil derfor kunne forekomme administrative ændringer i den forelagte tidsplan.

Samarbejdspartnere i Naturindsatsen

Ved at udnytte eksisterende viden og ressourcer vil naturvejlederne løbende involvere og inddrage relevante samarbejdspartnere, som kan være med til styrke indsatsen.

Aktuelt er et foreløbigt 3-årigt samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land igangsat. Nationalparken tilbyder årlige ture til alle kommunens skoler, samt bidrager med viden og personale til arrangementer og udvikling af undervisningsmateriale. Dette samarbejde er indtænkt i det eksisterende budget, hvor Skjoldungernes Land står for de naturfaglige aktiviteter for mellemtrinnet (3.-7. klasse), udvikling af materiale til daginstitutioner og udvikling af ”Bliv Fjordforsker”- det udvidede tilbud til 8.-9. klasse, som skal støtte op om pensum til elevernes fællesfaglige naturfagsprøve. Alle disse ting sker i samarbejde med naturvejlederne i Frederikssund Kommune.

Derudover er indsatsen begyndt at etablere netværk med henblik på tværfagligt samarbejde med MakerVærket, Grejbanken i Frederikssund, Naturpark Mølleåen, Frederikssunds Initiativråd og Center for By & Landskab. Dette gøres for at inddrage både interne og eksterne samarbejdspartnere, der allerede arbejder med naturfaglig dannelse, formidling og forvaltning af natur i Frederikssund kommune.

Budget

Budgettet er planlagt for de kommende tre års afvikling af naturindsatsen over fire budgetår. Det er fire hovedpunkter.

 • Løn til naturvejlederne
 • Ture, arrangementer og udvikling af materiale fra Nationalpark Skjoldungernes Land.
 • Oplevelsespunkter og støttepunkter er indtænkt i den samme post.
 • En del af driften af naturvejledeteamet er at lease en varevogn og som skal fungere som mobilt laboratorium med udstyr, som bruges til undervisningsforløb og arrangementer i kommunen. Derudover er der i driftsbudgettet afsat midler til at afholde kurser for pædagoger og lærer.

UDD

2021

2022

2023

2024

Budget

561.000

1.122.000

1.122.000

1.122.000

Naturvejleder, løn

320.833

550.000

550.000

550.000

Samarbejde med nationalpark

165.250

389.750

580.250

580.250

Drift af naturvejlederteam

135.667

276.913

189.863

189.863

Oplevelsespunkter

-

60.000

55.000

55.000

Udgifter i alt

621.750

1.276.663

1.375.113

1.375.113

Forskel til Budget, UDD

-60.750

-154.663

-253.113

-253.113

OPV

2021

2022

2023

2024

Budget

561.000

1.122.000

1.122.000

1.122.000

Naturvejleder, løn

320.833

550.000

550.000

550.000

Samarbejde med nationalpark

43.750

80.425

74.025

74.025

Drift af naturvejlederteam

135.667

276.913

189.863

189.863

Oplevelsespunkter

-

60.000

55.000

55.000

Udgifter i alt

500.250

967.338

868.888

868.888

Forskel til Budget, OPV

60.750

154.663

253.113

253.113

Samlet budget, UDD + OPV

2021

2022

2023

2024

Samlet budget, UDD + OPV

1.122.000

2.244.000

2.244.000

2.244.000

Samlede udgifter, UDD+OPV

1.122.000

2.244.000

2.244.000

2.244.000

Forskel, samlet OPV+ UDD

-

-

-

-

Der er i budgetaftale afsat 0,5 mio. kr. i år og 1,1 mio. kr. fremadrettet på begge udvalg. I denne forslåede model for implementering af indsats bliver der anvendt flere midler på Uddannelsesudvalgets budget end på opvækstudvalgets ramme. Der er ansat en naturvejleder til hhv. dagtilbud- og skoleområdet, hvor driften ligeledes er fordelt mellem de to områder. Oplevelsespunkterne bliver ligeledes ligeligt fordelt mellem dagtilbud og skole. Forskellen består i aftalen med Skjoldungernes Land, hvor det er væsentlig dyrere at have alle skolebørn i et forløb med Skjoldungernes land end udgifterne til daginstitutionerne. Desuden dækker indsatsen på uddannelsesudvalget 10 årgange børn (0-9 kl.), mens det er 5 årgange (1-5-årige) på dagtilbud. Derfor foreslås det at flytte 60.750 kr. i 2021, 154.663 kr. i 2022 og 253.133 kr. i 2023 og frem. På den måde vil budget og udgifter afspejle den valgte implementering.

Økonomi

Hvis budgettet vedr. naturindsatsen på Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget godkendes medtages de 0,06 mio. kr. som skal flyttes fra Opvækstudvalget til Uddannelsesudvalget i 2021, i budgetopfølgningen pr. 30/6. Flytningen af budget mellem Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget i 2022-2025 medtages som teknisk korrektion i forbindelse med Budget 2022 processen

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget, at:

 1. Orienteringen om status tages til efterretning.
 2. Godkende tidsplan og budget.
 3. Budgetændringen mellem Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget på 0,06 mio. kr. medtages i budgetopfølgningen pr. 30/6.
 4. Der i budget 2022 indarbejdes 154.633 kr. som teknisk korrektion på Uddannelsesudvalget, finansieret af teknisk korrektion -154.633 på Opvækstudvalget og i 2023 indarbejdes teknisk korrektion på 253.133 kr. på Uddannelsesudvalget finansieret af - 253.133 kr. på Opvækstudvalget.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2-4: Godkendt.

50Frigivelse af anlægsmidler - Forbedre legepladser ved Børnehuse

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af den 10 årige investeringsplan, er der afsat anlægsmidler på 515.000 kr. om året til forbedringer af legepladser på daginstitutionsområdet. Daginstitutionerne har i forvejen ca. 1 mio. afsat til løbende drift og vedligeholdelse af legepladserne afsat under servicerammen. Driftsbeløbet på 1 mio. giver generelt mulighed for løbende sikkerhedsforbedringer samt enkelte udskiftninger af legeredskaber på børnehusene.

Center for Børn og Skole samt Center for IT og Ejendomme har i fællesskab udpeget to børnehuse, hvor der er behov for mere end legepladssikkerhed i forbindelse med redskaber. Det drejer sig om Ørnesten i Frederikssund og Solstrålen i Skuldelev.

De to institutioner er kendetegnet ved, at der på legepladsen er store terrænforskelle. Typisk ligger børnehusene nede i terræn og legepladsen eller redskaber længere oppe. Børnene benytter den korteste vej fra hus til legeredskab, med det resultat at skråningerne eroderer. Personalet har i princippet adgangsvej uden om skråningen. For at kunne holde øje med børnene benytter personalet også de eroderede skråninger som adgangsvej. Det giver problemer med arbejdsmiljøet, da disse skråninger kan give anledning til fald eller lignende.

Center for Ejendomme og IT samt Center for Børn og Skole anbefaler at gennemføre projekter på de to legepladser, der har til formål at sikre børn og personale mod skader, når de færdes på skråningerne og samtidig øge mulighederne for at benytte skråningerne til ophold og leg.

Inspiration til projekterne kan bl.a. hentes hos Dansk Arkitekturcenter og Lego House, der begge har opsat multifunktionelle trapper på legepladserne. Ved kommunens egen nye aktivitetsplads i idrætsbyen er der også arbejdet med at indarbejde terrænet i pladsens udformning.

Samlet forventes projekterne at koste ca. 275.000 kr.

Det overskydende beløb foreslås anvendt til indkøb af legeredskaber. Ved dialog med daginstitutionerne er der fremkommet ønsker til legeredskaber i tre institutioner, der ikke kan afholde udgiften indenfor eget driftsbudget. Det drejer sig om Fjordtoppen i Frederikssund, Bakkebo i Slangerup og Møllevejens Børnehus i Frederikssund.

På den baggrund søges om frigivelse af de afsatte midler til forbedring af legepladser kr. 515.000.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 0,515 mio. kr. til forbedrede legepladser ved børnehuse, som søges frigivet ved nærværende sag. Af budgettet er der afsat 3 pct. til intern projektering svarende til 0,015 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole samt Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Opvækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frigive midlerne afsat til forbedringer på legepladser.

Beslutning

Anbefales.

51Kapacitetsudfordringer i Frederikssund Syd

Sagsfremstilling

Udvalget blev på mødet den 10. maj 2021 præsenteret for en kapacitetsanalyse af kommunens Børnehuse. Denne analyse blev sammenholdt med kommunens kommende børnetalsprognose. Konklusionen er, at Frederikssund Syd det kommende år vil opleve at have for lidt kapacitet i forhold til antal børn. I den forbindelse har udvalget bedt administrationen om specifikke løsninger på hvordan kapacitetsudfordringen kan håndteres således, at der frigives yderligere kapacitet i Frederikssund Syd.

Udvalget behandlede endnu en gang sagen på udvalgsmøde den 7. juni 2021 og efterspurgte en beskrivelse af de forskellige løsninger og et forslag fra administrationen til prioritering af løsningerne.

Nedenstående belyser derfor de løsninger, som vil kunne gennemføres hurtigt og tilvejebringe den nødvendige kapacitet til at imødekomme efterspørgslen efter pladser frem til 2024. Løsningerne frembringes i prioriteret rækkefølge. Prioriteringen af løsningerne er foretaget med blik for flest mulige pladser for pengene, hvor hurtig pladserne kan etableres, størst mulig bæredygtighed i børnehusene samt forventninger til hvilke løsninger brugerne/forældre vil foretrække. Uanset hvilken løsning der vælges vil Center for Børn og Skole inddrage de relevante bestyrelser i processen efterfølgende.

Med budgetaftalen for 2021 er der afsat 7 mio. kr. i 2021. Midlerne er pt. ikke disponeret, og vil derfor kunne anvendes til at finansiere administrationens løsninger, helt eller delvist.

Center for Børn og Skole foreslår nedenstående løsninger, som består af flere projekter for at kunne løse kapacitetsudfordringen. Desuden indgår Frederikssund Nords institutioner også som en del af løsningerne, da forældre betragter Frederikssund, som en samlet by og ikke skelner til administrative distrikter. Løsningerne er i prioriterede rækkefølge:

Løsning 1: Udvidelse af kapacitet i Troldehøjen, Pilehaven og Rørskov og tilbygning af Ørnesten, øvrige behov for kapacitet løses ved at anvise institutioner i Frederikssund Nord.

Løsning 2: Udvidelse af kapacitet i Troldehøjen, Pilehaven og Rørskov og tilbygning af Ørnesten, forlænge pavillonløsningen ved Gyldensten yderligere behov for kapacitet løses ved at anvise institutioner i Frederikssund Nord.

Løsning 3: Udvidelse af kapacitet i Troldehøjen, Pilehaven og Rørskov og tilbygning af Ørnesten yderligere behov for kapacitet løses ved at etablere skovbørnehave.

Løsning 4: Udvidelse af kapacitet i Troldehøjen, Pilehaven og Rørskov og tilbygning af Ørnesten, forlænge pavillonløsningen ved Gyldensten yderligere behov for kapacitet løses ved at etablere skovbørnehave.

Nedenstående indeholder beskrivelse, pædagogiske overvejelser, forventet tidsplan og økonomi ved de enkelte projekter, som kombineres på forskellig vis i de fire løsningsforslag:

Projekt A: Udvidelse af kapacitet i børnehusene Troldehøjen, Pilehaven og Rørskov (46 ekstra enheder)

Beskrivelse

Ved at opføre liggehaller i eksisterende børnehuse i område Frederikssund Nord forøges kapaciteten med ca. 40 enheder i område Frederikssund. Ved en mindre ombygning i børnehuset Rørskov i Frederikssund Syd kan der oprettes yderligere 6 enheder.

De konkrete udvidelser i Frederikssund ser således ud:

Udvidelse

Antal enheder

Etablering af liggehal i Børnehuset Troldhøjen

20 enheder

Etablering af liggehal i Børnehuset Pilehaven

20 enheder

Mindre ombygning (garderober) af Børnehuset Rørskov

6 enheder

Genopretning/renovering af liggehallen

fastholde kapaciteten i Børnehuset Maglehøj

Tidsplan

Alle fire liggehaller vil kunne stå færdige i løbet af 2. kvartal af 2022

Opmærksomhedspunker

Troldhøjen og Pilehaven er valgt, selvom de er placeret i Frederikssund Nord. Forældre ønsker plads i nærheden af deres bopæl og skelner ikke til den administrative opdeling i Frederikssund Nord og Frederikssund Syd. De betragter det som en plads i Frederikssund by. Der er således vurderet at liggehaler i Troldhøjen og Pilehaven kan være med at hjælpe kapacitetsudfordringer i Frederikssund Syd og stadig være et attraktivt tilbud tæt på forældrene.

Pris

Omkostninger i forbindelse med etablering af liggehaller:

Løsning

Estimeret pris

Børnehuset Troldhøjen (12 krybber)

0,9 mio. kr.

Børnehuset Pilehaven (12 krybber)

1,1 mio. kr.

Mindre ombygning (garderober) af Børnehuset Rørskov giver 6 enheder

150.000 kr.

Genopretning/renovering af liggehallen, for at fastholde kapaciteten i Børnehuset Maglehøj

600.000 kr.

I alt

2,75 mio. kr.

Pædagogisk vurdering

Ved at anvende midler til allerede eksisterende børnehuse, vurderes det at børnehusenes levetid bliver længere, samt at der opnås en generelt bedre udnyttelse af børnehusene.

Projekt B: Forlængelse af Pavillonløsning på Gyldensten (30 ekstra enheder)

Beskrivelse

Der står i øjeblikket Pavilloner på Marbækvej 43. Pavillonerne fungerer som et midlertidigt børnehus indtil Børnehuset Gyldensten står klar til indflytning i løbet af november 2021. Det vil være muligt at forlænge lejeperioden frem til d. 1. august 2022. Forslaget går på at lade én af de nuværende tre pavilloner stå på arealet, hvorved der opretholdes plads til 30 enheder.

Tidsplan

Pavillonerne er fraflyttet af de nuværende brugere 1. januar 2022 og kan herefter umiddelbart tages i brug.

Opmærksomhedspunkter

Efter 1 august 2022 udløber dispensationen for lokalplanen. Der er i dispensationen lagt vægt på, at pavillonerne kun vil blive benyttet mens Gyldensten blev ombygget. Byggemyndigheden oplyser at det vil kræve en ny dispensation hvis pavillonerne skal stå i længere tid, det er derfor tvivlsomt om forlængelse af pavillonerne efter 1 august 2022 er en reel mulighed og derfor er denne løsning ikke medtaget. Det er således kun i periode december 2021-august 2022 der er medtaget.

Pris

Udgifter i forbindelse med pavillonløsning:

Estimeret pris pr. år

Pavillon

370.000 kr.

Drift af pavillon (El, varme, rengøring)

85.000 kr.

I alt

455.000 pr. år

Pædagogisk vurdering

Ved at lade pavillonen stå begrænses udearealet for Børnehuset Gyldensten. Dog skal det bemærkes at ved kun at lade den ene af de tre pavilloner stå så udvides det nuværende udeareal betragtelig. Ved at fjerne de to pavilloner muliggør det etablering af et legeareal til det nye børnehus om end placeringen af den midlertidige bygning vil skulle tages i betragtning. Pædagogisk er det ikke attraktivt at have et midlertidig tilbud i 8 måneder, da det skaber usikkerhed for børnene og forældre om hvad der skal ske bagefter. Det vil der skulle lægges en plan for.

Projekt C: Mindre tilbygning til Børnehuset Ørnesten (20 ekstra enheder)

Beskrivelse

Helhedsplanen for Dagtilbud (RUM rapporten) nævner, at der kan skabes ekstra kapacitet ved tilbygning på Børnehuset Ørnesten. Ved sammenlægning med Dyreklubbens matrikel ses mulighed for at etablere mindre eller større bygningsudvidelse i forbindelse med børnehuset. Det mindre udbygningsforslag er en tilbygning på børnehuset. Det større er opførelse af et nyt børnehus på Dyreklubbens matrikel.

Tidsplan

Der er behov for en afklaring af de matrikulære forhold. Hvis dette sættes i gang parallelt med en projektering vil byggeriet kunne stå færdigt ultimo 2022. Hvis man i stedet afventer afklaringen af matrikulære forhold vil tidsplanen forskubbe sig med ca. 3 måneder og byggeriet kan først stå færdigt primo 2023.

Opmærksomhedspunkter

Der vil i byggeperioden være begrænset udearealer for børnene. Løsningen kræver dog ikke genhusning, da der er tale om en tilbygning.

Den parallelle proces vil betyde, såfremt det ikke kan lade sig gøre at bygge til, at udgifterne til projektering på 0,2 mio. kr. fortsat vil skulle betales. Der er altså en økonomisk risiko ved at benytte sig af den parallelle proces, og det skal derfor afvejes om et muligt tab af 0,2 mio. kr. opvejes af muligheden for at være 3 måneder tidligere færdig end ellers.

Pris

De nuværende grupperum har en størrelse på 172 m2 netto. I det følgende er det antaget at der bygges et grupperum på tilsvarende størrelse.

Estimeret pris

Matrikulære forhold

200.000 kr.

Selve byggeriet

5.040.000 kr.

Inventar + indretning

400.000 kr.

Opgradering af legeplads og udeareal

400.000 kr.

I alt

6.040.0000 kr.

Anlægsbeløbet fordeler sig i 2021, 2022 og 2023.

Merudgifter til bygningsdrift f.eks. rengøring, vand og varme 81.000 kr./ år.

Pædagogisk vurdering

Ved at anvende midler til allerede eksisterende børnehuse, vurderes det at børnehusenes levetid bliver længere, samt at der opnås en generelt bedre udnyttelse af børnehusene.

Projekt D: Skovbørnehave (ekstra 40 enheder – kun 3-5 årige)

Beskrivelse

For at kunne etablere skovbørnehave, skal der findes et passende opsamlingssted i Frederikssund Syd.

Det kan overvejes at man benytter SFO’en på Trekløverskolen Afd. Falkenborg om morgen og som eftermiddagspasningsstedet. Alternativt kan det undersøges om der kan findes et egnet afleveringssted/afhentningssted på Ådalens skole eller anden kommunal bygning i Frederikssund Syd.

Den fysiske ramme for en udflytterbørnehave kunne være Pilehuset i Ferslev. Børnehusets pædagogiske profil vægter natur og miljø og har som det eneste børnehus søgt og fået tildelt det grønne flag fra Friluftsrådet.

Gruppen ville blive en del af Pilehuset og dermed have tilhørsforhold hos ledelsen i Hornsherred. Der oprettes i systemet et opskrivningssted til gruppen under Frederikssund Syd, hvor børnene har bopæl.

Børnene får mulighed for at være i lokalerne i Frederikssund i tidsrummet 6.30-8.30 samt fra 16.00-17.00 og fredag til 16.30.

Der tilbydes kun fuldtidspladser i udflytterbørnehaven.Det maksimale antal børn udgøres af buskapaciteten og der tages i nedenstående udgangspunkt i 40 børn.

Målgruppen for Skovbørnehaven er 3-5-årige børn. Da børnene ventes at komme fra Frederikssund Syd indgås der aftale med Ådalens skole og øvrige skoler om skolesamarbejde for kommende skolebørn.

Tidsplan

Løsningen kan etableres hurtigt og så snart der er fundet og etableret et egnet afleverings- og afhentningssted i Frederikssund syd.

Opmærksomhedspunkter

Skovbørnehaven kan muligvis også etableres ved, at der indskrives flere børn i børnehusene i udvalgte Børnehuse i Frederikssund og der i disse børnehuse etableres en turnusordning, således at der altid er en gruppe børn i naturen. Denne mulighed er ikke beregnet og skal yderligere afdækkes.

Pris

Som udgangspunkt vil kostprisen for en plads i udflytterbørnehaven være den samme som kostprisen for en børnehaveplads i kommunens øvrige børnehuse. Der er dog en række tillægsomkostninger:

Estimeret pris

Bustransport

210.000 kr.

Løntillæg

72.000 kr.

Buffer

72.000 kr.

I alt

354.000

Alternativt kan udflytterbørnehaven etableres som et selvstændigt børnehus med egen personalegruppe, ledelse og husråd. Vælges denne løsning vil meromkostningerne stige, da der vil skulle afholde udgifter til ledelse ligesom normeringsmæssige fordele ved at samle børnegrupper bortfalder.

Pædagogisk vurdering

Udfordringen er, at en sådan børnehave eller gruppe skal have en base, hvor børnene afleveres og hentes. Det er svært når den fysiske kapacitet er opbrugt. Derfor foreslås det netop at anvende en skole/SFO som base.

Ekstra dagtilbudskapacitet – på den lange bane

De følgende forslag vil kunne tilvejebringe ekstra dagtilbudspladser, men vurderes at have en mellemlang eller lang implementeringstid.

Omdannelse af Klub 107 til nyt dagtilbud (Ekstra 62 enheder)

Maglehøj Børnehus (Åbjergvej 24) udvides med den kommunale bygning på Åbjergvej 26 der er i øjeblikket huser Klub 107.

Det forudsætter at Klub 107 flyttes til andre lokaler.Den endelige placering af børnene fra klub 107 bør tænkes sammen med de øvrige ændringer som klubberne er ved at arbejde med.

Nuværende Maglehøj (nr. 24) kan fx allokeres til vuggestue og mens nr. 26 kan indrettes til Børnehave. Dette skal dog vurderes nærmere også ift. fordeling af uderum.

Bygningerne vil samlet set opnå rimeligt udeareal. Der kan etableres én adgang fra parkeringspladsen.

Tidsplan

Implementeringstiden afhænger af udviklingen af den nye klubstruktur, planlægning af udbygning og byggeperiode.

Pris

Estimeret pris

Nødvendig genopretning samt nedrivning af eksisterende bygninger

1.111.500 kr.

Ombygning/kapacitet

4.184.500 kr.

Ønskeligt vedligehold

112.500 kr.

I alt

5.408.500 kr.

Herudover skal der afsættes et beløb til midlertidig placering af børnene i Klub 107. I det følgende er estimeres pris for placering i passende pavillon i 2 år. Ca. 3,7 mio. kr.

I forbindelse med ændring af klubstruktur er der afsat ca. 40 mio. i investeringsoversigten. Forudsat at Uddannelsesudvalget er enige, vurderes det at beløbet til pavilloner på klubområdet kan afholdes fra dette budget.Det undersøges om pavillonen kan ligge ved dyreklubben som hører ind under Frederikssund Klubberne.

Pædagogisk vurdering

Ingen pædagogiske betragtninger i forhold til løsningen.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Estimat på om og tilbygning er givet ud fra nøgletal og uden en grundig gennemgang af bygningerne. For at sikre, at det er muligt at håndtere uforudsete forhold i projektet bør estimatet øges med 10 %.

I alt 5.949.350 kr.

Samlet anbefaling

Center for Børn og Skole anbefaler følgende investeringer med det formål at tilvejebringe ekstra dagtilbudskapacitet:

Løsning 1:

 • Projekt A: Udvidelse af kapacitet i børnehusene Troldehøjen, Pilehaven og Rørskov (Ekstra 6 enheder i Syd og 40 enheder i nord). Udover en renovering af liggehal Maglehøj, for at fastholde kapaciteten.
 • Projekt C: Mindre tilbygning til Børnehuset Ørnesten (Ekstra 20 enheder)

Ved denne løsning vil der mangle ca. 80 enheder i 2022, 2023 og 2024, som vil skulle anvises plads i Nord i stedet for i Syd. Heraf vil de 40 enheder kunne anvises til Troldehøjen og Pilehaven, som ligger i Frederikssund By og får udvidet kapacitet. Den ledige kapacitet i Frederikssund Nord, uden de nye liggehaller er i de tre år ca. 280 enheder.

Løsning 2:

 • Projekt A: Udvidelse af kapacitet i børnehusene Troldehøjen, Pilehaven og Rørskov (Ekstra 6 enheder i Syd og 40 enheder i nord). Udover en renovering af liggehal Maglehøj, for at fastholde kapaciteten.
 • Projekt C: Mindre tilbygning til Børnehuset Ørnesten (Ekstra 20 enheder)
 • Projekt B: Forlænge Pavillonen ved Gyldensten til august 2022 (Ekstra 30 enheder i 2022)

Ved denne løsning vil der mangle ca. 50 enheder i 2022 og 80 enheder i 2023 og 2024, som vil skulle anvises plads i nord i stedet for i Syd. Heraf vil de 40 enheder kunne anvises til Troldehøjen og Pilehaven, som ligger i Frederikssund By og får udvidet kapacitet. Den ledige kapacitet i Frederikssund Nord, uden de nye liggehaller er i de tre år ca. 280 enheder.

Løsning 3:

 • Projekt A: Udvidelse af kapacitet i børnehusene Troldehøjen, Pilehaven og Rørskov (Ekstra 6 enheder i Syd og 40 enheder i nord). Udover en renovering af liggehal Maglehøj, for at fastholde kapaciteten.
 • Projekt C: Mindre tilbygning til Børnehuset Ørnesten (Ekstra 20 enheder)
 • Projekt D: Etablering af Skovbørnehave i 2022, 2023 og 2024 (ekstra 40 enheder)

Ved denne løsning vil der mangle kapacitet svarende til ca. 40 enheder i 2022, 2023 og 2024, disse 40 enheder vil kunne anvises primært til Troldehøjen og Pilehaven, som ligger i Frederikssund Nord og får udvidet kapacitet. Den ledige kapacitet i Frederikssund Nord, uden de nye liggehaller, er i de tre år ca. 280 enheder.

Løsning 4:

 • Projekt A: Udvidelse af kapacitet i børnehusene Troldehøjen, Pilehaven og Rørskov (Ekstra 6 enheder i Syd og 40 enheder i nord). Udover en renovering af liggehal Maglehøj, for at fastholde kapaciteten.
 • Projekt C: Mindre tilbygning til Børnehuset Ørnesten (Ekstra 20 enheder)
 • Projekt B: Forlænge Pavillonen ved Gyldensten til august 2022 (Ekstra 30 enheder i 2022)
 • Projekt D: Etablering af Skovbørnehave i 2020, 2023 og 2024 (Ekstra 40 enheder)

Ved denne løsning vil der ikke mangle kapacitet i 2022. I 2023 og 2024, vil der mangle kapacitet svarende til 40 enheder, disse 40 enheder vil kunne anvises primært til Troldehøjen og Pilehaven, som ligger i Frederikssund Nord og får udvidet kapacitet. Den ledige kapacitet i Frederikssund Nord, uden de nye liggehaller, er i de tre år ca. 280 enheder.

Finansiering

Økonomien til de beskrevne projekter er samlet i tabellen.

Forslag

Pris

Antal flere enheder

Pris pr. enhed pr. år

Tidspunkt for ibrugtagning

Projekt A: Udvidelse af kapacitet i Troldehøjen, Pilehaven og Rørskov

2,75 mio. kr.

46 enheder

29.891 kr.

1. juli 2022

Projekt B:Forlængelse af pavillonløsning, Gyldensten

0,455 mio. kr. om året

30 enheder

15.167 kr.

(MIDLERTIDIG LØSNING)

1. december 2021

Projekt C: Tilbygning Ørnesten

6.040 mio. kr.

20 enheder

120.800 kr.

Ultimo 2022

Projekt D: Udflytterbørnehave

354.000 kr. om året

40 enheder

8.850 kr.

1. januar 2022

Center for Børne og Skole foreslår løsning nr. 1, som består af følgende projekter:

 • Projekt A: Udvidelse af kapacitet i børnehusene Troldehøjen, Pilehaven og Rørskov (Ekstra 6 enheder i Syd og 40 enheder i nord). Udover en renovering af liggehal Maglehøj, for at fastholde kapaciteten.
 • Projekt C: Mindre tilbygning til Børnehuset Ørnesten (Ekstra 20 enheder )
 • Resterende enheder i 2022, 2023 og 2024, anvises plads i nord

De to projekter estimeres til (2,750 mio. kr. + 6,040 mio. kr.) i alt 8,79 mio. kr. Udvidelser kan således ikke rummes indenfor de 7,210 mio. kr., der er således behov for yderligere 1,58 mio. kr. og 263.700 kr. til intern projektering. De i alt 1.843.700 kr. finansieres af en tilsvarende nedskrivning af anlægsmidlerne afsat til Ny daginstitution Syd.

2021

2022

2023

Total

Oprindeligt budget

7.210.000

0

0

7.210.000

Nyt budgetbehov

1.900.000

5.063.000

1.827.000

8.790.000

3 pct. intern projektering

57.000

151.890

54.810

263.700

Total

1.957.000

5.214.890

1.881.810

9.053.700

Ændring i budget

-5.253.000

5.214.890

1.881.810

1.843.700

Økonomi

Fælles for alle scenarier er at der i budget 2021 afsat 7,21 mio. kr. til pavillon/ombygning til dagtilbud. Heraf er der afsat 3 pct. til intern projektering svarende til 0,21 mio. kr.

Økonomien er afhængig af hvilket scenarie, der vælges. Nedenstående oplistes hvilke tillægsbevillinger, periodiseringer af anlægsmidler og frigivelser af anlægsmidler, som der er nødvendige for at økonomien i de skitserede løsninger er på plads.

Løsning 1

I så fald løsning 1 vælges, vil den ændrede periodisering betyde en reduktion af budgettet på 5,243 mio. kr. i 2021. Der omplaceres 5,215 mio. kr. til 2022 og 0,028 mio. kr. til 2023. Herudover gives en tillægsbevilling på 1,854 mio. kr. i 2023 som finansieres af en tilsvarende nedskrivning af anlægsmidlerne afsat til Ny daginstitution i område Frederikssund Syd, hvor der er afsat 1,3 mio. kr. i 2024 og 29,9 mio. kr. i 2025-2030.

Dermed udgør det nye budget 1,957 mio. kr. i 2021, 5,215 mio. kr. i 2022 og 1,882 mio. kr. 2023. Samlet set 9,054 mio. kr. i perioden 2021-2023 inkl. 3 pct. afsat til intern projektering svarende til 0,264 mio. kr.

Hele rådighedsbeløb i 2021-2023 på 9,054 mio. kr. søges frigivet med nærværende sag.

Desuden søges om en tillægsbevilling svarende til de afledte driftsudgifter som udgør 0,081 mio. kr. vedrørende udvidelsen af Ørnesten fra 2023 og frem.

Løsning 2

Hvis løsning 2 vælges, vil den ændrede periodisering betyde en reduktion af budgettet på 5,211 mio. kr. i 2021, som omplaceres til 2022.

Herudover gives en tillægsbevilling på 0,226 mio. kr. i 2022 og på 1,882 mio. kr. i 2023 som finansieres af en tilsvarende nedskrivning af anlægsmidlerne afsat til Nyd daginstitution Syd, hvor der er afsat 1,3 mio. kr. i 2024 og 29,9 mio. kr. i 2025-2030.

Dermed udgør det nye budget 1,989 mio. kr. i 2021, 5,437 mio. kr. i 2022 og 1,882 mio. kr. i 2023. Samlet set 9,308 mio. kr. i perioden 2021-2023 inkl. 3 pct. afsat til intern projektering svarende til 0,271 mio. kr.

Hele rådighedsbeløb i 2021-2023 på 9,308 mio. kr. søges frigivet med nærværende sag.

Desuden søges om en tillægsbevilling svarende til de afledte driftsudgifter som udgør 0,05 mio. kr. i 2022 vedr. forlængelse af Pavillon Gyldensten og 0,081 mio. kr. vedrørende udvidelsen af Ørnesten fra 2023 og frem.

Løsning 3

Hvis løsning 3 vælges er det på anlægssiden de samme bevillingsmæssige konsekvenser som ved løsning 1.

Derudover søges om en tillægsbevilling svarende til de afledte driftsudgift som udgør 0,148 mio. kr. i 2022 vedr. Skovbørnehaven samt 0,435 mio. kr. fra 2023 og frem hvoraf 0,081 mio. kr. vedrører udvidelsen af Gyldensten og 0,354 mio. kr. vedrører Skovbørnehaven.

Løsning 4

Hvis løsning 4 vælges er det på anlægssiden de samme bevillingsmæssige konsekvenser som ved løsning 2.

Derudover søges om en tillægsbevilling svarende til de afledte driftsudgift som udgør 0,197 mio. kr. i 2022 hvoraf 0,148 mio. kr. vedrører Skovbørnehaven og 0,05 mio. kr. vedrører forlængelse af pavillon.

I 2023 og frem udgør de afledte driftsomkostninger 0,435 mio.kr. hvoraf 0,081 mio. kr. vedrører udvidelsen af Gyldensten og 0,354 mio. kr. vedrører Skovbørnehaven.

Tillægsbevillingen til driftsudgifter vil presse servicerammen i 2022 og frem såvel som det vil påvirke kommunens likviditet negativt.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Løsning 1 bestående af følgende projekter: A) udvidelse af kapacitet i børnehusene Troldehøjen, Pilehaven og Rørskov samt en renovering af liggehal Maglehøj samt B) mindre tilbygning til børnehuset Ørnesten.
 1. Justere periodiseringen af budgetlagte anlægsbeløb med en nedskrivning i 2021 på 5,253 mio. kr. og budgettet i 2022 opskrives med 5,215 mio. kr. Herudover opskrives budgettet i 2023 med 1,882 mio. kr., hvoraf 0,028 mio. kr. finansieres af restbudgettet fra 2021 og de resterende 1,854 mio. kr. gives som tillægsbevilling finansieret af en tilsvarende nedskrivning af anlægsmidlerne afsat til Ny daginstitution Syd, hvoraf der er afsat 1,3 mio. kr. i 2024 og 29,9 mio. kr. i 2025-2030. Dermed udgør budgettet i 2021 1,957 mio. kr. og 5,215 mio. kr. i 2022 inkl. 3 pct. til intern projektering svarende til 0,057 mio. kr. i 2021 og 0,152 mio. kr. i 2022.
 1. Der frigives samlet set 9,308 mio. kr. svarende til rådighedsbeløbet i 2021-2023.
 1. Der indarbejdes afledt drift svarende til 0,081 mio. kr. fra 2023 og frem til børnehuset Ørnesten.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2-4: Anbefales. Opvækstudvalget ønsker en sag til behandling på udvalgsmøde i efteråret 2021, hvori administrationen nærmere beskriver selvstændigt forslag om Skovbørnehave, gå-ud-grupper m.v. (herunder afledt driftsøkonomi, forventet interesse fra forældrebestyrelser m.v.).

52Kvalitetsoplysninger: opfølgning på minimumsnormering

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 blev der indført minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet i Frederikssund gældende fra 1. januar 2020. På landsplan skal minimumsnormeringer være indført fra 1. januar 2024. Minimumsnormeringer er defineret ved at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Med denne sag bliver Opvækstudvalget orienteret om hvorvidt normeringen i Børnehusene i 2020 og de første måneder i 2021 har levet op til målsætningen, som lovet i årshjul for kvalitetsoplysninger. Konklusionen er, uanset om der anvendes Danmarks Statistiks metode eller den vedtagende Frederikssund metode, har Frederikssund kommune levet op til minimumsnormeringer siden 1. januar 2020.

Opgørelsesmetoden følger den aktuelle normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik. Danmarks statistik normeringsstatistik opgør hvor mange ressourcer kommunerne i gennemsnit tildeler børnepasningsområdet hen over et år opgjort som antal fuldtidsansatte og i forhold til ”fuldtidsbørn”. I fuldtidsansatte omregnes deltidsansatte til fuld tid og pædagogisk studerende i institutionerne vægtes med 0,43 årsværk og pædagogiske elever (PAU/PGU) vægtes med 0,25 årsværk. Fuldtidsbørn er et beregnet antal børn for et år, så det modsvarer et fuldtidsindskrevet barn et helt år, eksempelvis at tre børn indskrevet i hver fire måneder bliver til ét fuldtidsbarn.

Statistikken er udtryk for et gennemsnit for kommunen hen over et helt år. Det betyder, at der kl. 10, på en given stue i et dagtilbud kan være færre børn pr. medarbejder, end hvad statistikken viser, mens der kl. 15 kan være flere. Der kan også være flere medarbejdere ansat i et børnehus end i et andet børnehuse på trods af, at de to institutioner ligger i samme kommune og har samme antal børn, der skal passes. På den måde afspejler normeringsstatistikken ikke den virkelighed, man oplever i en enkel institution på et givent tidspunkt, men et gennemsnit af antal børn og voksne hen over hele året.

Ved indførsel af minimumsnormeringer i Frederikssund blev det besluttet at tildelingen skulle være på et niveau, hvor de pædagogiske lederne ikke tæller med som medarbejdere, der passer børn. Opgørelsesmetoden i Frederikssund følger således Danmarks statistik normeringsstatistik opgør hvor mange ressourcer kommunen i gennemsnit tildeler børnepasningsområdet hen over et år opgjort som antal fuldtidsansatte, men fratrækker en fuldtidsleder i hvert børnehus. Opgørelse fra Frederikssund omregner også til ”fuldtidsbørn”. I fuldtidsansatte omregnes deltidsansatte til fuld tid og pædagogisk studerende i institutionerne vægtes med 0,43 årsværk og pædagogiske elever (PAU/PGU) vægtes med 0,25 årsværk. Fuldtidsbørn er et beregnet antal børn for et år, så det modsvarer et fuldtidsindskrevet barn et helt år, eksempelvis at tre børn indskrevet i hver fire måneder bliver til ét fuldtidsbarn.

Nedenstående to tabeller viser både opgørelse fra Danmarks statistik og Frederikssund metoden.

2020

Frederikssund metode (DST uden børnehusledere)

Danmarks statistik metode

2021*

Frederikssund metode (DST uden børnehusledere)

Danmarks statistik metode

0-2 år

3,0

2,7

0-2 år

3,0

2,8

3-5 år

5,8

5,3

3-5 år

5,9

5,4

*Januar-maj 2021

Ovenstående to tabeller viser at i 2020 var der 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 5,8 børn, når ledere ikke tæller med. I 2020 var der 1 pædagogisk personale pr. 2,7 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 5,3 børn, når ledere tæller med.

I 2021, de første fem måneder, var der 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 5,9 børn, når ledere ikke tæller med. I 2021 var der 1 pædagogisk personale pr.

2,8 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 5,4 børn, når ledere tæller med.

Samlet set lever Frederikssund kommune op til minimumsnormeringen både efter egne og de landsdækkende standarder.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillings- og likviditetsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Opvækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

53Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
  • Dagtilbudskonference, Odense
 •  Sagsårshjul 2021

Beslutning

Administrationen vender tilbage angående dato og program for markedsplads/dagtilbudskonference.

54Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-