Frederikssund Kommunes logo

Opvækstudvalget 2018-2021s møde den 07. juni 2021

Mødelokale F1 kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

38Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

39Temadrøftelse: Rekruttering af pædagoger

Sagsfremstilling

Udvalget har ønsket en temadrøftelse om rekruttering på dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune.

At kunne rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere er et vedvarende opmærksomhedspunkt, og med denne drøftelse er det formålet at komme tættere på holdbare løsninger for området.

Nedenfor er skitseret data om dagtilbudsområdet. Det drejer som om personaleomsætningen samt fordeling af uddannet og ikke uddannet pædagogisk personale:

PersonaleomsætningPersonaleomsætningen måler, hvor stor en andel af medarbejderne i en kommune, som i løbet af et år forlader deres job, bliver nyansat eller får en ny stilling inden for kommunen. Nedenstående viser at personaleomsætningen er stigende på daginstitutionsområdet i Frederikssund Kommune og højere end landsgennemsnittet.

2018

2019

2020

Personaleomsætning i Frederikssund*

12 %

13 %

14 %

Personaleomsætning, landsgennemsnit**

9 %

10 %

10 %

*Uanset uddannelse ansat i de fire områder i Frederikssund på pædagogisk personale overenskomst, som dækker: pædagoger, medhjælpere, PAU og ledere. Data er hentet fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

**Uanset uddannelse ansat i hele landet på pædagogisk personale overenskomst i dagtilbud, som dækker: pædagoger, medhjælpere, PAU og ledere. Data er hentet fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Fordeling i stillingskategori

Område Hornsherred

Område Frederikssund Nord

Område Frederikssund Syd

Område Slangerup

Alle områder i alt

Uddannet pædagoger, 2019

58 %

59 %

60 %

68 %

60 %

Ikke-uddannet pædagogisk personale, 2019

42 %

41 %

40 %

32 %

40 %

Uddannet pædagoger, 2020

58 %

56 %

59 %

64 %

59 %

Ikke-uddannet pædagogisk personale, 2020

42 %

44 %

41 %

36 %

41 %

Opgørelsen er opgjort for personale på fastlønskontoen.

I 2019 var måltallet en fordeling mellem pædagoger og uuddannet pædagogisk personale 60/40, mens det i 2020 blev ændret til 62/38. Måltallet blev ændret med indførsel af minimumsnormering i budgetaftalen 2020, hvor de øgede midler kun skulle anvendes på pædagoger og derfor blev andelen hævet.

Vikarer, både timelønnede og ansatte i forbindelse med genoplukningen i foråret 2020, samt midlertidige ansættelser for ekstra midler til normeringer er ikke er med i opgørelsen af pædagogandele.

Pædagogiske assistenter indgår i gruppen af ikke-uddannet pædagogisk personale.

Drøftelse

På udvalgsmødet deltager områdelederne for dagtilbud for at bidrage med deres perspektiv på rekruttering på baggrund af følgende spørgsmål:

 • Hvordan er områdeledernes oplevelse af rekrutteringen til kommunens dagtilbud? samt
 • Hvad vil de pege på af mulige løsninger?

Herudover bedes udvalget drøfte ambitionerne i forhold til følgende temaer:

 • Styrket samarbejde med professionshøjskolerne om praktik
 • Mulighed for at arbejde mere målrettet med praktikken på tværs af kommunen
 • Efter- og videreuddannelsesmuligheder, herunder meritpædagog
 • Attraktiv arbejdsplads
 • Omdømme i forhold til at være en attraktiv kommune at arbejde på dagtilbudsområdet i
 • Eventuel udvikling af strategi for rekruttering til dagtilbudsområdet i samarbejde med bl.a. de faglige organisationer

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Udvalget på baggrund af administrationens oplæg drøfter muligheder for bedre rekruttering af pædagoger.

Beslutning

Drøftet. Udvalget ønsker en nærmere analyse af personaleomsætningen, herunder interne jobskift samt tilgang/afgang. Udvalget ønsker udvikling af en samlet rekrutterings- og fastholdelsesstrategi til dagtilbudsområdet, i samarbejde med relevante parter.

40Genåbningspakke for Frederikssund Kommune

Sagsfremstilling

Efter en lang periode, hvor mange aktiviteter i samfundet har været sat i bero, er genåbningen af Danmark i gang. Gradvist åbnes der op for, at vi kan vende tilbage til det liv, som vi kendte før COVID-19.

Den lange nedlukning har imidlertid haft konsekvenser. Detailhandlen har brug for at blive stimuleret, der er brug for en indsats i forhold til ledige, ensomme ældre kan have brug for en håndsrækning, børn og unge som har været alene hjemme i lang tid, har brug for igen at være sammen med deres klassekammerater osv.

Som kommune ser vi det som en vigtig opgave at understøtte den gradvise genåbning af Danmark. Vi er tæt på borgerne - på børn, elever, ældre, de ledige, erhvervslivet og detailhandlen indenfor kommunens grænser og vil gerne bidrage til, at vi allesammen kommer godt tilbage til en mere normal hverdag.

Byrådet har på deres møde den 26. maj 2021 truffet beslutning om en samlet pakke af genåbningsinitiativer for Frederikssund Kommune (jvf. sag 125 på Byrådets dagsorden). Initiativerne formuleres gennem drøftelser og beslutninger i alle fagudvalg i maj og juni måned. Byrådet beder således hvert fagudvalg om at vurdere, hvor der indenfor deres område kan gøres en særlig indsats i forhold til at understøtte genåbningen. En række udvalg er allerede i fuld gang med dette, mens andre udvalg drøfter det i løbet af juni måned. Det er således op til det enkelte fagudvalg at drøfte og tage stilling til, hvilke særlige indsatser, der kan være brug for indenfor udvalgets område

Som udgangspunkt skal initiativer sættes i gang indenfor udvalgets eksisterende budget. Skulle der være forslag, der rækker udover eksisterende budget, må det drøftes i forligskredsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet initiativer som udgangspunkt sættes i gang indenfor det enkelte udvalgs eksisterende budget.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, på baggrund af Byrådet beslutning, til Opvækstudvalget, at:

 1. Drøfte og tage stilling til, om der indenfor udvalgets område kan gøres en særlig indsats i forhold til at understøtte genåbning og aktivitet i lokalsamfundet.

Beslutning

Drøftet, idet udvalget bakker op om bestyrelsernes arbejde med at få gode COVID-erfaringer indarbejdet i fremtidig praksis. Udvalget ønsker at understøtte dagtilbuds arbejde med børns sproglige udvikling, den aktive brug af uderum (overdækning, hygienjefaciliteter, arbejdestøj, legeredskaber m.v.) samt mulighed for transport til kulturelle aktiviteter m.v.

41Orientering - Pædagogiske tilsyn

Sagsfremstilling

Der har i henhold til Frederikssund Kommunes retningslinjer for pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet været gennemført pædagogiske tilsyn i børnehusene og i dagplejen. Center for Børn og Skole fører uanmeldte pædagogiske tilsyn med alle børnehuse, samt dagplejen og private pasningsordninger på 0-18 års området. Det er de samme tilsynskonsulenter som på tværs af områderne udfører de pædagogiske tilsyn, hvilket sammen med den ensartede systematiske observationsmetode sigter mod sammenhæng i den pædagogiske praksis på 0-18 års området.

Som fortsat konsekvens af Covid-19 restriktionerne er tilsynene, som orienteret om på de to foregående udvalgsmøder, sket ud fra en tilpasset tilsynsmetode, der tager højde for de gældende omstændigheder under hensynet til potentiel smittespredning i børnehusene. Systematikken i tilsynsbesøgene bygger stadig på et pædagogisk grundlag, der er hentet fra det forskningsbaserede materiale KIDS (kvalitet i dagtilbud).

De pædagogiske tilsyn er således foretaget under hensyntagen til de tilpassede læringsmiljøer i børnehusene og i forhold til de af Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsens anbefalede måder at organisere sig på i praksis. Herunder arbejdet i mindre grupper, den større opmærksomhed på, at hverdagen primært har skullet foregået udendørs og øvrige tiltag der er gjort med henblik på mindske smittespredning fx begrænsning i adgang til legetøj. Tilsynene er gennemført ved besøg i børnehusene á ca. ½ dags varighed og består af situationsbestemte observationer, dialog samt uformelle samtaler med børn, personale og forældre.

På de uanmeldte tilsynsbesøg har der været et særligt fokus på arbejdet med den Styrkede Pædagogiske Læreplan og evalueringen af denne ude i de enkelte børnehuse. For de børnehuse, der har nået at indsende deres læreplan inden de havde tilsynsbesøg har information herfra været inddraget i tilsynet. Dette har blandt andet dannet grundlag for nye faglige drøftelser mellem de pædagogiske konsulenter og de pædagogiske ledere og personalet i børnehusene.

Center for Børn og Skole har igennem foråret løbende modtaget både læreplaner og evalueringer fra børnehusene. Indtil videre har 2/3 af børnehusene indsendt deres læreplan og 1/3 har indsendt deres evaluering. De børnehuse der endnu ikke har færdiggjort arbejdet med læreplanen og evalueringen, er blevet tilbudt faglig sparring til dette fra de pædagogiske konsulenter. Flere børnehuse har benyttet sig af denne mulighed.

Fristen for udarbejdelsen og evalueringen af den Styrkede Pædagogiske Læreplan var oprindeligt planlagt til sommeren 2020. På baggrund af Covid-19 pandemien valgte Børne- og Undervisningsministeriet tidligere på året at udskyde den endelige frist til 1. juli 2021. Alle læreplaner og evalueringerne vil blive gjort offentligt tilgængelige på Frederikssunds Kommunes hjemmesiden d. 1. juli 2021.

På mødet deltager de pædagogiske konsulenter og orienterer om iagttagelser og pointer fra de gennemførte tilsyn, og hvordan arbejdet med læreplanerne viser sig i praksis i børnehusene.

De pædagogiske tilsyn offentliggøres på Frederikssund Kommunes hjemmeside under Børn og Unge - Pædagogiske tilsyn.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Opvækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

42Kvalitetsoplysninger: skoleudsatte og privat pasning

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling

Opvækstudvalget besluttede på seneste møde et årshjul for kvalitetsoplysninger. Dette årshjul indeholdt en beslutning om, at der på mødet i juni skulle præsenteres data om skoleudsatte og privat pasning.

Udviklingen i andelen af børn, som bliver skoleudsat i Frederikssund kommune findes i nedenstående diagram.

Diagrammet viser en stigning fra 7,1 % i 2016/2017 og frem til 2019/2020, hvor udviklingen er højst med 10,7 % der bliver skoleudsatte. Udviklingen i 2020/2021 og 2021/2022 har været forholdsvis stabil med henholdsvis 8,6 % og 8,9 %.

Til sammenligningen er udviklingen på landsplan i nedenstående graf:

Landsgennemsnittet er således 6 % i 2019/20, hvor det i Frederikssund var 8,6 %. Frederikssund var således 2,6 % over landsgennemsnittet.

I følgende diagram fremgår det fra hvilke skoledistrikter, de skoleudsatte børn til skoleåret 2021/2022 kommer fra. Der er store forskelle mellem områderne. Jægerspris Skole/Område Hornsherred har klart den største andel med 14,3 %, men de fire andre skoler er mellem 7,1 % og 8,9 %.

Private pasningsordninger

Nedenstående graf viser fordelingen af passede børn, i 2020 og de første tre måneder af 2021. Grafen viser at langt den største del af børnene har plads i de kommunale børnehuse. Fordelingen var i gennemsnit i 2020: 79 % i børnehusene, Dagplejen (7 %), Privat pasningsordninger (3%) og Privat, pulje og selvejende institutioner (11%).

Der er, i løbet af 2020 og tendensen fortsætter ind i 2021, sket en stigning i antal børn i private pasningsordninger. Nedenstående figur viser det gennemsnitlige antal børn pr. måned fra 2016 til og med 2021. I 2021 dækker det fra januar-maj måned.

I januar 2020 var 51 børn i private pasningsordninger, men tallet var steget til 69 børn i marts 2021, en stigning på 35 % på 15 måneder. En del af forklaring er at to tidligere kommunale dagplejere i løbet af 2020 blev en privatpasningsordningen.

Landsgennemsnit

Landsgennemsnittet har de seneste år været mellem 4,0 % og 4,2 %, men det i Frederikssund har været mellem 3,1 % og 3,5 %. Frederikssund er således, trods stigningen i 2020, stadig under landsgennemsnittet i alle årene.

Kilde: Statistikbanken.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. En stigning i antallet af børn i private pasningsordninger vil selvfølgelig medføre øgede udgifter til private pasningsordninger, men det må forventes at blive modsvaret af færre udgifter til dagpleje.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Opvækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

43Løsninger på kapacitetsudfordring i Frederikssund Syd

Sagsfremstilling

Udvalget blev på mødet den 10. maj 2021 præsenteret for en kapacitetsanalyse af kommunens Børnehuse. Denne analyse blev sammenholdt med kommunens kommende børnetalsprognose. Analysen viser at distrikt Frederikssund Syd i de kommende år, er presset på kapaciteten. I december 2021 er der behov for 30 enheder til 0-2 årige i Syd i 2021, mens der 10 ledige enheder for 3-6 årige. Prognosen forudser desuden 76 enheder mangler plads i Syd i løbet af 2022.

I den nuværende investeringsplan er der afsat midler til ny institution i Vinge og en ny daginstitution i Syd.

2021-priser. Alle tal 1000 kr.

2021-2024

2025-2030

I alt

Ny institution i Vinge

1.030

29.870

30.900

Ny daginstitution i Syd

1.030

29.870

30.900

Ved den vedtagne investeringsplan kan dagtilbuddet i Vinge tidligst stå færdigt i 2025. Nedenstående figur viser forskellen mellem kapacitet og den nuværende investeringsplan, hvor dagtilbuddet i Vinge står færdigt i 2025 og hvor den nye institution i Syd står færdigt i 2028. Den stiplede linje viser en fremrykkede investeringsplan, hvor dagtilbuddet i Vinge står færdigt i 2024 og den nye institution i Syd står færdig i 2027.

Det ses i ovenstående figur at kapacitet samt forventet behov er i overensstemmelse ved en fremrykning, men der vil være kapacitetsbehov i 2024 og 2027 ved den nuværende investeringsplan.

I den forbindelse har udvalget bedt administrationen om konkrete løsninger på, hvordan kapacitetsudfordringen frem til 2024 kan håndteres således, at der frigives yderligere kapacitet i Frederikssund Syd, herunder bl.a. gennem:

 • Pavilloner
 • Liggehaller
 • Ombygninger og flytninger

Der er i investeringsplanen for budget 2021 afsat 7.210 mio. kr. til Pavillon/ombygning af dagtilbud. Beslutning om udmøntning af disse midler skal ske senest på udvalgsmødet i august af hensyn til mulighederne for at realisere løsningerne i 2021.

Hertil kommer muligheden for at fremrykke byggeri af dagtilbud i Vinge, således at byggeriet står klar i 2024. Dette skal i givet fald besluttes i forbindelse med budgetproces, da budgettet til dagtilbud i Vinge pr. er reserveret i 2025-30.

Udvalget præsenteres på mødet for de mulige konkrete løsninger, som drøftes.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

I budget 2021 er der afsat 7,2 mio. kr. til ombygning/pavillon til dagtilbud. Midlerne er endnu ikke frigivet.

Center for Økonomi bemærker, at der til en ny institution i Frederikssund Syd er afsat 1,03 mio. kr. i 2024 og 29,9 mio. kr. i 2025-30 i investeringsplanen.

Ligeledes er der afsat 1,03 mio. kr. i 2024 og 29,9 mio. kr. i 2025-30 til en daginstitution i Vinge.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. De mulige konkrete løsninger drøftes.

Beslutning

Drøftet.

44Privat pasningsordning og tilskud

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger justerede retningslinjer til godkendelse

Center for Børn og Skole er blevet bekendt med, at de nuværende opskrivningsregler kan betyde, at tilflyttende borgere uden en pasningsaftale i anden kommune risikerer først at få tilskud til pasning af barn hos privat leverandør efter op til 3 måneder. En tilsvarende situation kan forekomme, hvis borgeren ønsker plads i et konkret kommunalt tilbud.

De gældende opskrivningsregler er følgende:

Borgere med bopæl i Frederikssund Kommune (https://www.frederikssund.dk/Borger/Boern--unge/Dagtilbud/Pladsanvisning)

Hvis en familie med bopæl i Frederikssund Kommune fra en bestemt dato ønsker henholdsvis et dagtilbud, tilskud til en privat pasningsordning eller tilskud til pasning af eget barn, skal familien sørge for, at barnet er digitalt opskrevet i den digitale pladsanvisning minimum 3 måneder før den 1. i den måned, de ønsker, at barnet skal starte.

Ønsker en familie med bopæl i Frederikssund Kommune tilskud til en privat pasningsordning, skal de sende følgende til kommunen:

Ansøgningen om tilskud til en privat pasningsordning og pasningsaftalen med den privat pasningsordning digitalt ved login med NemlD, pr. brev eller ved at aflevering i borgercenteret minimum 2 måneder før den 1. i den måned, de ønsker barnet skal starte i en privat pasningsordning.

Tilflyttere til Frederikssund Kommune (https://www.frederikssund.dk/Borger/Boern--unge/Dagtilbud/Privat-pasning)

Hvis en familie tilflytter Frederikssund Kommune ”overtager” Frederikssund Kommune den tidligere kommunes bevilling, så der bevilliges tilskud til private pasningsordninger, fra den dag familien har folkeregisteradresse i Frederikssund Kommune.

Der skal hurtigst muligt indsendes en ansøgning om tilskud til privat pasningsordning samt den underskrevne pasningsaftale.

Bevilling og udbetaling af tilskud sker hurtigst muligt, når folkeregisteradressen er korrekt registreret hos os.

Ved tilflytninger sker det ofte, at kommunen udbetaler tilskud til private pasningsordninger med tilbagevirkende kraft.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at ændringen i opskrivningsreglerne kan medføre øgede udgifter til tilskud til privat leverandører. De øgede udgifter må dog forventes at kunne holdes inden for den eksisterende ramme.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Opskrivningsreglerne tilrettes sådan, at tilflyttere uden pasningsaftale i anden kommune vil kunne modtage tilskud til pasning hos en godkendt privat leverandør (med ledige pladser), så snart Center for Børn og Skole har modtaget og behandlet ansøgningen.
 2. Opskrivningsreglerne tilrettes sådan, at borgere i Frederikssund Kommune vil kunne modtage tilskud til pasning hos en godkendt privat leverandør (med ledige pladser) så snart Center for Børn og Skole har modtaget og behandlet ansøgningen. Dog under forudsætning af at barnet ikke er opskrevet i et andet pasningstilbud. I disse tilfælde vil tilskud først kunne udbetales når opsigelsesvarslet er respekteret.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Godkendt.

45Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Orientering om Slangerup Børnehus
 • Rapport ”Hør godt efter!” om børneinddragelse i kommunerne
 • Sagsårshjul

Beslutning

Taget til efterretning.

46Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-