Frederikssund Kommunes logo

Opvækstudvalget 2018-2021s møde den 10. maj 2021

via Teams kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

29Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

30Budget 2022-2025

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 24. februar 2021 blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde et handlingskatalog med effektiviseringsforslag til budget 2022-2025 med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for tilvejebringelse af et politisk råderum og fortsat konsolidering af kommunens økonomi. Samtidig bør der i budgetmaterialet indgå en belysning af mulighederne for at afvikle langfristet gæld samt styrkelse af potentialet vedrørende køb og salg af kommunale ejendomme.

Indhold i handlingskataloget

Økonomiudvalget har gennem deres behandling af administrationens budgetoplæg sendt til signal, at udgangspunktet for udarbejdelse af handlingskataloget er, at der skal være tale om effektiviseringer på serviceudgifterne og ikke servicereduktioner. Handlekataloget kan herudover omfatte initiativer vedrørende anlægsudgifter og overførselsudgifter.

Fagudvalgsbehandlinger i maj af foreløbige temaer og budgetseminar den 24. juni 2021

Fagudvalgene præsenteres i maj måned for de foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen. Hele handlingskataloget præsenteres for Byrådet på budgetseminaret den 24. juni 2021. Ligeledes forelægges evt. forslag til nye initiativer eller ændrede periodiseringer vedrørende anlæg i Investeringsplan 2021-2030 samt evt. initiativer vedrørende overførselsudgifter

Foreløbige temaer

For Økonomiudvalgets vedkommende fremlægges forslag til tværgående effektiviseringsforslag såsom udbud og indkøb, tiltag på ejendomsområdet, administrative effektiviseringer, nedbringelse af sygefravær mv.

Samtidig fremlægges der forslag til mere områdespecifikke temaer på de respektive fagudvalg.

Samtlige foreløbige temaer for de respektive udvalg er specificeret i bilag, der er vedlagt som arbejdspapir i Prepare.

Budgetseminar den 24. juni 2021

På tidspunktet for seminaret forventes det, at resultatet af en Økonomiaftale mellem KL og regeringen er kendt. Der kan således gives et første overblik over kommunens økonomi, som handlingskataloget kan ses i forhold til. Det bemærkes dog, at kommunens endelige indtægtsside fra skatter, tilskud og udligning først fastsættes i KLs tilskudsmodel i løbet af august 2021.

På budgetseminaret forelægges endvidere oplæg vedrørende belysning af mulighederne for at afvikle langfristet gæld set i sammenhæng med kommunens likviditet. Ligeledes forelægges oplæg vedrørende det økonomiske potentiale for køb og salg af kommunale ejendomme.

Fortsat politisk proces

Budgetseminar den 18. august/Økonomiudvalgets 1. behandling af budget

På budgetseminaret den 18. august 2021 forelægges Byrådet et samlet overblik over det tekniske budget inklusiv økonomiaftale - herunder statsgaranteret udskrivningsgrundlag - samt de politiske handlingsmuligheder i form af handlingskatalog til tilvejebringelse af et politisk råderum og fortsat konsolidering af kommunens økonomi. Der er således skabt et økonomisk overblik til Økonomiudvalgets 1. behandling senere samme dag, hvor budgetforslaget sendes i høring.

Politiske forhandlinger

I perioden 6.-16. september 2021 er der politiske forhandlinger, hvortil der udarbejdes regnemaskine, som kendt fra foregående år. Fristen for politiske ændringsforslag er den 16. september 2021 kl. 18.

2. behandling

Økonomiudvalget 2. behandler budgettet inklusiv politiske ændringsforslag den 22. september 2021, mens det er tilfældet for Byrådet den 29. september 2021.

Det tekniske budget

Samtidig med den beskrevne politiske proces vil der pågå et arbejde med det tekniske budget, der er udtryk for lige så reelle politiske prioriteringer som politiske ændringsforslag. Derfor forelægges det tekniske budget det politiske niveau ved flere lejligheder:

 • På fagudvalgsmøderne (inklusiv Økonomiudvalget) i april blev befolkningsprognose og afledt demografiregulering forelagt.
 • På budgetseminar den 24. juni 2021 forelægges status på tekniske korrektioner - inklusiv økonomiaftale.
 • På fagudvalgsmøderne (inklusiv Økonomiudvalget) i august forelægges status på de tekniske korrektioner.
 • På budgetseminar den 18. august 2021 forelægges status på tekniske korrektioner - inklusiv statsgaranteret udskrivningsgrundlag.
 • På Økonomiudvalgets 1. behandling af budget den 18. august 2021 godkendes de bevillingsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet.

Økonomi

Der udarbejdes handlingskatalog med effektiviseringer på serviceudgifterne således, at der sikres et tilstrækkeligt grundlag for tilvejebringelse af et politisk råderum og fortsat konsolidering af kommunens økonomi i arbejdet med budget 2022-2025. I handlingskataloget indgår desuden evt. nye forslag og beløbsmæssige ændringer til allerede prioriterede anlæg i Investeringsplan 2021-2030. Eventuelle initiativer vedrørende overførselsudgifter vil også fremgå af handlingskataloget.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2022-2025, tages til efterretning.
 2. Drøfte forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2022-2025.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Drøftet, idet udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at byggeri af ny daginstitution i Vinge fremrykkes, så den kan tages i brug senest i 2024.

31Budgetopfølgning pr. 31.03 - Opvækstudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for Opvækstudvalgets samlede område.

Drift

Pr. 31. marts 2021 er der forbrugt 46,3 mio. kr. ud af et budget på 186,2 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 25 %, hvilket skal sammenholdes med, at forbrugsprocenten ville udgøre 25 %, hvis forbruget fordeler sig jævnt over året.

Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som udmøntes via en egentlig tillægsbevilling. Mindreforbruget dækker over merindtægter fra pulje til minimumsnormeringer, mindreforbrug på PAU-elever samt merforbrug på Center for Børn og Skole, der opvejes af et tilsvarende mindreforbrug på Center for Børn og Skole på Uddannelsesudvalget.

På dagtilbudsområdet forventes et forbrug i relation til COVID 19 i 2021 på 1,8 mio. kr. Dette forbrug skyldes udgifter til vikarer for at kunne opfylde retningslinjerne for mindre børnegrupper samt forventet kompensation til privatinstitutioner. COVID 19 forbruget forventes p.t. at kunne finansieres indenfor børnehusenes eksisterende ramme.

Se vedlagte noter for yderligere information.

Anlæg

Der søges ingen tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 på anlægsprojekter under Opvækstudvalget. Men der er vedlagt et bilag ”Anlægsoversigt – Opvækstudvalget” hvori de anlægsprojekter, der hører under udvalget fremgår med angivelse af nuværende budget, forbrug samt resterende budget. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Økonomi

Budgetopfølgningen viser samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som således giver anledning til en egentlig tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. på driften.

Anlæg: budgetopfølgningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Opvækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 tages til efterretning.
 2. Tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. på driften godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

32Høring vedr. Frederikssund Kommunes nye børne-og ungepolitik

Lovgrundlag

Serviceloven § 19, stk. 2 samt punkt 19-21 i tilhørende vejledning

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik er gældende for en fireårig periode fra 2017-2020, og står derfor over for at skulle fornys i indeværende år.

Børne- og Ungepolitikken er lovmæssigt forankret i Serviceloven, og udgøres af Servicelovens afsnit 4, kapitel 6, § 19, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

I perioden ultimo oktober – primo december 2021 har der været afholdt fokusgruppeinterviews om den nye Børne- og Ungepolitik. Følgende politiske udvalg har deltaget: Uddannelsesudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Opvækstudvalget, Vækstudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Formålet med at gennemføre fokusgruppeinterviews har været at give det enkelte udvalg en intern afklaring og et fælles ståsted, hvad angår politiske visioner, målsætninger og prioriteringer for børn og unges liv, trivsel og udviklingsmuligheder i Frederikssund Kommune.

Fokusgruppeinterviewene har efterfølgende givet retning for den administrative udarbejdelse af 1. udkast af Frederikssund Kommunes nye Børne-og Ungepolitik.

Den 3. marts 2021 blev 1. udkast af den nye børne-og ungepolitik drøftet til et møde i Uddannelsesudvalget, hvor der også her kom konstruktive input.

Med afsæt i de mange input fra fokusgrupperne og efterfølgende tilretninger fra Uddannelsesudvalget foreligger der nu et 2. udkast til en ny Børne- og ungepolitik (se bilag 1), som Udvalget bedes drøfte og kommentere som en del af høringen hos relevante aktører (se bilag 2) i perioden 05. april- 07. maj 2021.

Den reviderede tids- og procesplan er også vedhæftet dette dagsordenspunkt (se bilag 3).

Frederikssund Kommunes nye børne-og ungepolitik vedtages endeligt i Byrådet den 24. juni 2021.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Drøfte og kommentere det foreliggende udkast til Frederikssund Kommunes nye Børne- og Ungepolitik

Beslutning

Drøftet, idet udvalget bakker op om de formulerede ambitioner og målsætninger. Udvalget foreslår, at klubområdets betydning står tydeligt frem.

33Godkendelse af årshjul for kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling

På Opvækstudvalgsmødet den 2. marts 2020 blev de faglige kvalitetsoplysninger for dagtilbud for 2019 behandlet. I henhold til økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (2010) skal kommunalbestyrelsen i kommunerne hvert andet år offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. Formålet med kvalitetsoplysningerne er at give personale, forældrebestyrelser, administration og politikere indblik i den faglige kvalitet, som efterfølgende kan danne baggrund for Byrådets prioriteringer samt bidrage til udvikling og opfølgning på kvaliteteni dagtilbud.

Jævnfør dagtilbudsloven og folkeskoleloven skal det sikres, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes mindst hvert andet år. Drøftelsen skal ske med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser understøtter og bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af dagtilbudsloven. Opvækstudvalget vil således i marts 2022 behandle de lovpligtige faglige kvalitetsoplysninger for 2020 og 2021.

Rapporten indeholder data på følgende faglige kvalitetsindikatorer:

 • Børnetal
 • Sprogvurderinger
 • Børnetrivselsundersøgelse
 • Fordeling af børn i henholdsvis kommunale dagtilbud og privat leverandører
 • Skoleudsættelser
 • Sygefravær
 • Fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter i de kommunale dagtilbud
 • Efteruddannelse

Herudover foreslås det supplerende, at Opvækstudvalget i 2021 også løbende får indblik i dagtilbudsområdet, efter nedenstående model:

Måned

Data

Maj

 • Kapacitet/Børnetal inkl. ny befolkningsprognose og Antal indmeldte

Juni

 • Antal skoleudsatte
 • Data om privatpasning

August

 • Opfølgning minimumsnormering

September

 • Forældretilfredsundersøgelse
 • Antal indmeldte

Oktober

 • Sprogvurderinger

December

 • Antal indmeldte inkl.fordeling af børn i kommunale dagtilbud og privat leverandør
 • Børnetrivselsundersøgelse

Måned

Data

Marts

 • Faglige kvalitet i dagtilbud 2020 og 2021

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Den foreslåede tidsplan for data til udvalget godkendes.
 2. Udvalget drøfter yderligere ønsker til data.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Drøftet, idet udvalget også ønsker indsigt i udviklingen i fripladser, socioøkonomi, samt relevant data vedrørende arbejdsmiljø og personale med betydning for kvalitet i dagtilbud.

34Opfølgning budget 2021-2024

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er anden status på implementering af aftalen om budget 2021-2024 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 ændringer, hvoraf 16 er implementeret på nuværende tidspunkt. For de resterende 22 ændringer, hvoraf 4 er delvis implementeret, er den fortsatte proces hen i mod en implementering kort beskrevet under kolonnen "statustekst".

Specifikt i forhold til Opvækstudvalget indeholder bilag 2 tre ændringer, hvoraf to er implementeret, mens én fortsat er i proces.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på september- og november-møderne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, der behandles på samme møde, eller indgår i arbejdet med budget 2022-2025.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender anden status på implementering af aftalen om budget 2021-2024 til orientering for Opvækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

35Orientering - Kapacitetsbehov 2021 og frem

Sagsfremstilling

IndledningFormålet med sagen er et aktuelt overblik over og en generel drøftelse af kapacitet på dagtilbudsområdet.

Der er overordnet meget ledig kapacitet i kommunen, og det er muligt at rumme det stigende børnetal indenfor den eksisterende kapacitet. Forholdet mellem kapacitet og behov er dog ikke ens i alle geografiske områder af kommunen. I de fleste områder overstiger kapaciteten behovet for dagtilbudspladser, mens det omvendte er tilfældet i Frederikssund Syd. Forslag til, hvordan udvalget kan arbejde med kapacitet, beskrives i det følgende.

Arbejdet med kapacitet er af stor betydning også for realisering af kommunens bosætningsstrategi, hvor målgruppen er 25-40 årige og børnefamilier.>

Baggrund

Opvækstudvalget har behandlet kapacitet og helhedsplan for dagtilbud på følgende møder:

 • 13. januar 2020, sag 4
 • 2. marts 2020, sag 20
 • 30. marts 2020, sag 27
 • 4. maj 2020, sag 38
 • 13. maj 2020, sag 44
 • 2. november 2020, sag 70

Center for Børn og Skole har stort fokus på at skabe et systematisk overblik over kapaciteten i dagtilbuddene i Frederikssund Kommune.

Nedenfor ses et samlet overblik over de indsatser der har været igangsat vedr. kapacitetsarbejdet i Frederikssund Kommune.

Tidsrum

Begivenhed

Oktober 2019

I forbindelse med Budget 2020 afsættes midler til udarbejdelse af en helhedsplan for børnehusene i Frederikssund Nord og Syd.

Sommer 2020

Arkitektfirmaet RUM udarbejder helhedsplan, hvor kriterierne er at vuggestuebørn skal have 3 m2 og børnehavebørn 2 m2

Efterår 2020

Center for Børn og Skole udarbejder opmåling af alle kommunens kommunale børnehuse

Budgetaftale 2021: I investeringsplanen afsættes midler dels til ombygning af dagtilbud og pavilloner i (2021), dels midler til ny institution i Frederikssund Syd (2024-2030).

Forår 2021

De private institutioner, de selvejende institutioner og puljeinstitutionerne opmåles

Maj 2021

Overblik over samlet kapacitet i kommunen præsenteres på udvalgsmøde.

Aktuel kapacitet

I 2021 har Frederikssund en kapacitet svarende til 3.523 enheder, når der medregnes et færdigbygget Gyldensten. Hvert barn i alderen 0-2 år udgør to enheder, mens et barn i alderen 3-5 år udgør en enhed.

For at kunne planlægge behovet for dagtilbudspladser i kommunen er det nødvendigt at sammenligne den nuværende dagtilbudskapacitet med den forventede udvikling i antallet af børn. Samtidig er det nødvendigt at se på, hvordan efterspørgsel og antallet af pladser fordeler sig i de forskellige delområder i kommunen.

De faktiske tal i bilag 1 vises den faktiske kapacitet fordelt på vuggestuebørn og børnehavebørn, som det fremgår af bilaget er der overordnet meget ledig kapacitet i kommunen, når der ses på både prognosen og enhederne. Således kan det stigende børnetal samlet set rummes indenfor den eksisterende kapacitet. Bemærk, at meget ledig kapacitet til børnehavebørn ikke blot kan konverteres til vuggestuekapacitet, da det kræver puslefaciliteter og sovefaciliteter.

Forholdet mellem kapacitet og behov er dog ikke ens i alle dele af kommunen. Dagtilbud er administrativt organiseret i fire dagtilbudsområder, mens kapacitetsprognosen tager afsæt i fem geografiske områder. I fire af de fem geografiske områder overstiger kapaciteten behovet for dagtilbudspladser, mens det omvendte er tilfældet i Frederikssund Syd. Der vil kunne anvises dagtilbudspladser til alle børn, hvis Frederikssund Nord og Syd ses samlet i perioden frem til 2029.

Kapacitetsudfordringen i Frederikssund Syd kan således løses i 2021 og administrationen ser også i de følgende flere muligheder for at løse kapacitetsudfordringen i Frederikssund Syd:

 • Anvises pladser i Frederikssund Nord, således som det i et vist omfang allerede sker i dag
 • Center for Børn og Skole har i samarbejde med Center for IT og Ejendomme undersøge mulighederne for mindre kapacitetsudvidelser (til- og/eller ombygninger i eksisterende børnehuse) i Frederikssund Syd, især til 0- 2-årige i de kommende år
 • Fremrykke institutionen i Vinge. Baseret på den seneste befolkningsprognose er det Center for Børn og Skoles vurdering, at der er børn nok i Vinge til en bæredygtig daginstitution allerede i 2024.

På sigt vil der desuden være behov for at drøfte den merkapacitet, der er i dagtilbud i de øvrige geografiske områder i kommunen.

Befolkningsprognoser

Frederikssund Kommune udarbejder hvert år en prognose for befolkningsudviklingen både fordelt på aldersgrupper og på geografiske områder. Prognosen, som udarbejdes for de kommende 19 år (senest for perioden 2021-2039), er således et redskab til at vurdere det fremtidige behov for dagtilbudspladser i kommunen. Prognosen er en model-beregnet fremskrivning af den historiske befolkningsudvikling i kommunen kombineret med kommunens forventninger til f.eks. boligbyggeri, flyttemønstre og fertilitet. I Frederikssund Kommune er der en befolkningstilvækst, og den generelle befolkningsvækst forventes at fortsætte. Hvis kommunen oplever en nettotilflytning af personer i den erhvervsaktive alder (25-64 år) vil det have en betydning på antallet af børn i dagtilbuddene. Ligeledes vil ændringer i boligmassen, såsom udbygning i Vinge have betydning for befolkningsudviklingen.

Da en prognose er en beregning, knyttes der selvsagt også usikkerheder hertil. For det første er der en usikkerhed i forhold til, om alt planlagt byggeri bliver realiseret, og herefter hvem der flytter ind i nybyggeriet. Den største usikkerhed knytter sig imidlertid til antallet af 0-årige, det vil sige, hvor mange børn der bliver født (alternativt flytter til kommunen). Den seneste udarbejdede befolkningsprognose skal derfor også tolkes varsomt, når der tolkes på mere end 5-6 år frem. Prognosen er sammenholdt med de faktiske børn, der forventes i dagtilbuddene i 2021 og her er en forskel på 13 enheder. Hvilket indikerer at prognosen har et udgangspunkt, der er stemmer overens med det faktiske billede.

Bilag 1 indeholder de indskrevne børn p. 1 maj og de forventede indskrevne børn pr. 31. december sammenholdt med kapaciteten.

Bilag 2 indeholder de forventede børn i den nyeste befolkningsprognose sammenholdt med kapaciteten. Der er således ikke fuldstændig overensstemmelse mellem tallene i de to bilag. Prognosen er meget retvisende for Skibby, Jægerspris og Slangerup.

Forskellen mellem de faktiske tal og prognosen er mindre retvisende for Frederikssund Syd og Nord. De faktiske tal viser at der er flere børn indskrevet i Frederikssund Nord og færre i Frederikssund Syd end prognosen forventer. Der er således en tendens til at Frederikssund Syd og Nord hænger mere sammen end de øvrige områder og flere børn får plads i Frederikssund Nord, selv om de bor i Frederikssund Syd.

Dagtilbudsprognose

Figuren nedenfor viser prognose 2021 for udviklingen i antallet af enheder af børn i dagtilbud i de kommende 18 år samt den nuværende kapacitet, det vil sige antallet af pladser i dagtilbuddene. Dagtilbudsprognosen bygger på efterspørgslen i dagtilbuddene det foregående år. Det skal bemærkes, at nedenstående prognose både dækker de kommunale dagtilbud, dagplejen og private og selvejende institutioner. Af figuren fremgår det, at kapaciteten i de første år er væsentlig højere end behovet.

Forholdet mellem kapacitet og behov er ikke ens i alle dele af kommunen. Kommunen er geografisk inddelt i fem områder i befolkningsprognosen, hvor Skibby og Jægerspris er hver deres område. Kapaciteten er således opgjort på fem områder, selvom der på dagtilbudsområdet arbejdes i fire områder. I fire af de fem geografiske områder i prognosen overstiger kapaciteten behovet for dagtilbudspladser, mens det omvendte er tilfældet i Frederikssund Syd, hvor udbygning i Vinge er med. Forholdet mellem kapacitet og behov er således ikke ens i alle dele af kommunen.

 • I Skibby er forskellen i 2022 mellem kapacitet i institutioner, som kommunen anviser til og befolkningsprognosen 176 ledige enheder
 • I Jægerspris er forskellen i 2022 mellem kapacitet i institutioner, som kommunen anviser til og befolkningsprognosen 110 ledige enheder
 • I Slangerup er forskellen i 2022 mellem kapacitet i institutioner, som kommunen anviser til og i befolkningsprognosen 186 ledige enheder
 • I Frederikssund Nord er forskellen i 2022 mellem kapacitet og befolkningsprognose 341 ledige enheder
 • I Frederikssund Syd er forskellen i 2022 mellem kapacitet og befolkningsprognose, at der mangler plads til 76 enheder.

Udvikling i alle årene opdelt på områder fra 2021 til og med 2039, fremgår grafisk af bilag og beskrives kort her:

Prognosen viser, at der i hele perioden i Slangerup vil være en overkapacitet på ca. 150 ledige enheder, hvoraf de 33 enheder der er i privatinstitutionen Nydningen, som selv visiterer. Den kommunale overkapacitet er derfor 120 enheder uden Nydningen.

Prognosen viser, at der i Skibby i perioden vil være en overkapacitet indtil 2030 på 176 enheder i 2021 til 1 ledige enheder i 2034. 34 enheder af kapaciteten i Skibby er i Svanholm, som netop er godkendt som privat dagtilbud og derfor selv bestemmer hvilke børn de optager. Hvis Svanholms kapacitet medtages er kapaciteten tilstrækkelig i hele perioden.

Prognosen viser at der i hele perioden i Jægerspris vil være en overkapacitet i de kommunale institutioner i 2021 på 110 ledige enheder til 22 ledige enheder i 2039. 36 enheder af kapaciteten i Jægerspris er Fasangården, som er privat og derfor selv bestemmer hvilke børn de anviser.

Prognosen viser, at der i hele perioden i Frederikssund Nord vil være en overkapacitet i 2021 på 341 ledige enheder til 185 ledige enheder i 2039.

Udviklingen viser, at der i hele perioden i Frederikssund Syd vil være en manglende kapacitet i 2021 på 100 enheder til 360 enheder i 2039.Dette er uden en eventuelt kommende institution i Vinge.

Hvis den rummelige kapacitet ses samlet, vil der således kunne anvise dagtilbudspladser til alle børn, hvis Frederikssund Nord og Syd ses samlet i perioden frem til 2028. Se nedenstående graf.

Vinge

Ønskes der i Vinge et nyt dagtilbud vil grundlaget for en pædagogisk bæredygtig daginstitution i Vinge være til stede i 2024, hvor der er behov for 95 enheder.

Investeringsplanen indeholder midler til at starte med at bygge en institution i Vinge i 2024, som færdiggøre i overslagsperioden 2025-2030.

Nedenstående to figurer viser forskellen mellem at fremrykke institutionen i Vinge, så den er færdig i 2024 og i 2026 og der ikke foretages andre ændringer i kapaciteten i Frederikssund Syd. Der er beregnet med en institution på 148 enheder, ligesom Gyldensten.

Udbygning af kapacitet i Vinge i 2024

Udbygning af kapacitet i Vinge i 2026

Investeringsplan og afsatte midler

I investeringsplanen er der afsat 7.210 mio. kr. til ombygning af dagtilbud og pavilloner i 2021. Midlerne er endnu ikke disponeret. Administrationen kan i juni måned fremlægge forslag til udmøntning.

I investeringsplanen er der afsat 1.023 mio. kr. i 2024 og 29.870 mio. kr. i 2025-2030, i alt 30.900 mio. kr. til ny institution i Frederikssund Syd.

Opsamling

Der er overordnet meget ledig kapacitet i kommunen. I fire af de fem prognoseområder overstiger kapaciteten behovet for dagtilbudspladser, mens det omvendte er tilfældet i Frederikssund Syd.Kapacitetsudfordringen i Frederikssund Syd kan løses i 2021, men udvalget bedes drøfte hvordan kapacitetsudfordringen i Frederikssund Syd skal løses fremadrettet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

I budget 2021 er der afsat 7,2 mio. kr. til ombygning/pavillon til dagtilbud. Midlerne er endnu ikke frigivet.

Center for Økonomi bemærker, at der til en ny institution i Frederikssund Syd er afsat 1,03 mio. kr. i 2024 og 29,9 mio. kr. i 2025-30 i investeringsplanen.

Ligeledes er der afsat 1,03 mio. kr. i 2024 og 29,9 mio. kr. i 2025-30 til en daginstitution i Vinge.

Indstilling

Centerchefen for Børn og skole indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Dagtilbudsprognosen tages til efterretning.
 2. Udvalget drøfter det videre arbejde med kapacitet i Frederikssund Syd på kort såvel som på længere sigt.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Drøftet, idet udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at byggeri af ny daginstitution i Vinge fremrykkes, så den kan tages i brug senest i 2024.

36Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Sager på vej - årshjul for Opvækstudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

37Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-