Frederikssund Kommunes logo

Opvækstudvalget 2018-2021s møde den 01. marts 2021

via Skype kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

8Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

9Mulighed for orlov i dagtilbud

Sagsfremstilling

Grundet Covid-19 skal landets dagtilbud efterleve særlige retningslinjer og opererer derfor indenfor en række restriktioner og forholdsregler, der eksempelvis indbefatter anbefalinger om organisering og krav til rengøring og hygiejne.

Nogle forældre har af hensyn til særlige risikogrupper i familien eller ekstra forsigtighed valgt at holde deres børn hjemme fra dagtilbud i løbet af Covid-19 pandemien. Hertil kommer at nogle forældre har valgt at efterleve regeringens opfordring til landets forældre om at holde ens børn hjemme, såfremt det er muligt.

Gennem de seneste måneder har nogle kommuner valgt at tilbyde forældre i dagtilbud at tage orlov i den periode, hvor regeringen har opfordret til, at deres børn holdes hjemme. Forældrene beholder i de tilfælde deres dagtilbudsplads, men betaler ikke for den i den periode de har taget orlov fra dagtilbuddet. Ordningen med mulighed for orlov kan både gøre det nemmere for det enkelte dagtilbud at efterleve gældende retningslinjer, idet færre børn letter den daglige organisering. Ordningen kan dog også ses som en håndsrækning til de forældre, der vælger at holde deres børn hjemme, således at man kun betaler for dagtilbuddet såfremt man benytter det.

Ordningen betyder, at forældre, som holder deres barn hjemme fra dagtilbud i en kortere eller længere periode kan søge om orlov. Forældrene kan efter endt orlov vende retur til eget børnehus igen. Potentialet i at indføre denne løsning er, at fremmødet forventeligt reduceres på en måde, så der kan planlægges efter forudsigelige rammer, og de færre børn betyder flere ressourcer til at oprette mindre grupper med fast personale over hele dagen.

Blandt andet Halsnæs, Frederiksberg, København, Gladsaxe og Rødovre kommuner har indført muligheden for orlov. Center for Børn og Skole har været i kontakt med Halsnæs Kommune for at høre om deres erfaringer, og de oplyser, at der er 86 forældre der for nuværende har valgt at benytte tilbuddet.

Smittetrykket i Frederikssund Kommune er relativt lavt, og kommunens dagtilbud kan stadig leve op til gældende retningslinjer for dagtilbud under COVID-19. I de tilfælde hvor der har været smitteudbrud, er driften blevet opretholdt ved hjælp af lokale løsninger i børnehusene samtidig med, at dagtilbuddene har fået hjælp fra andre medarbejdergrupper i kommunen. Frederikssund Kommune har altså kunne opretholde dagtilbud til alle børn i hele Covid-19 perioden.

Såfremt dette billede ændres, og det vil være problematisk at opretholde driften, er der mulighed for at dimensionere dagtilbuddet (dette belyses i sag 10). Muligheden for orlov fra dagtilbuddet kan betragtes som en måde, hvorpå kommunen kan minimere risikoen for at måtte ty til dimensionering i de enkelte dagtilbud, idet antallet af børn i hvert dagtilbud begrænses, og mulighederne for at håndtere eventuelle smittetilfælde og hjemsendelser til test lokalt, øges.

Opmærksomhedspunkter ved ordning om orlov

Det er relevant at bemærke, at vurderingen fra områdelederne i Frederikssund Kommune er, at de børn der ikke har benyttet sig af dagtilbuddene i den seneste periode dels har været forskellige børn og dels været ujævnt fordelt over forskellige dage. Dette kan indikere, at behovet for pasning ikke er helt entydigt.

Som et andet opmærksomhedspunkt skal det bemærkes, at det vil være forbundet med betydelig administration at indføre og håndtere en orlovsordning.  

Center for Børn og Skole har trukket fremmøde statistik i dagplejen og dagtilbud hver dag i januar og februar måned. Laver man eksempelvis et nedslag i de første tre uger af januar, har der i gennemsnit været et fremmøde i dagplejen på 73 % og 61 % i børnehusene. Samtidig har data fra uge 3 vist, at der stort set er det samme fremmøde hos vuggestue- og børnehavebørn. Fremmødet har været stigende i uge 6, hvor 0-4. klasse kom tilbage i skole, både i Frederikssund Kommune og på landsplan. I uge 6 er der et gennemsnitligt fremmøde i dagplejen på 80 % og 77 % i børnehusene.  

Under forudsætning af, at der vil være det samme fremmøde som i uge 3, forventes en måneds fritagelse for forældrebetaling at koste ca. 1,7 mio. kr. i manglende indtægter fra forældrebetaling. Under forudsætning om, at der er samme fremmødefrekvens mellem vuggestue- og børnehavebørn, som der var i uge 3, betyder det generelle højere fremmøde i uge 6, at en måneds fritagelse for forældrebetaling forventes at koste ca. 1,02 mio. kr. i manglende indtægter fra forældrebetaling.

Det skal bemærkes, at det fremgår af direktørmail af 18. januar 2021 fra KL, at såfremt en kommune beslutter, at forældrene skal have mulighed for midlertidig udmeldelse/orlov fra dagtilbud og heraf tilbagebetaling af forældrebetaling, er det for kommunens egen regning. Udgifterne må således ikke indregnes i opgørelserne af kommunens COVID-19 udgifter.

Økonomi

På baggrund af fremmødet i uge 3 er de estimerede udgifter til fritagelse for forældrebetaling skønnet til at være på ca. 1,7 mio. kr. pr. måned. Det skal dog bemærkes, at der er usikkerhed om, hvorvidt der vil være samme fremmøde, hvis der indføres mulighed for orlov. Desuden skal det bemærkes, at evt. tilbagebetaling af forældrebetaling ikke må indregnes som COVID-19 udgifter og er dermed for kommunens egen regning. Såfremt udvalget ønsker at indføre mulighed for orlov, skal mindreindtægterne afholdes indenfor udvalgets eksisterende ramme for ikke at presse overholdelse af servicerammen.

Indstilling

Centerchef for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for udvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

10Dimensionering på dagtilbud

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19 foranstaltninger (BEK nr. 1228 af 22. august 2020 i medfør af Lov 241 af 19. marts 2020).

Sagsfremstilling

Covid-19 indvirker på forskellig vis på driften af landets dagtilbud, og kan i tilfælde af mistanke om smitte eller deciderede smitteudbrud, have store konsekvenser for muligheden for at kunne bemande institutionen med det nødvendige personale.

Derfor har regeringen besluttet at give mulighed for at dimensionere i landets dagtilbud. Dimensionering er et tiltag, der kan iværksættes efter nødprocedurebekendtgørelsen. På dagtilbudsområdet indebærer dimensionering, at pasningsgarantien efter dagtilbudsloven kan fraviges i helt ekstraordinære tilfælde, hvor ikke alle børn kan være i dagtilbuddet mv. på almindelig vis som følge af iværksættelse af nye eller genindførte foranstaltninger mod COVID-19.

Dimensionering indbefatter muligheden for at reducere åbningstiden i et dagtilbud eller at lukke dagtilbuddet helt, som følge af reduceret arbejdskraft grundet Covid-19 - enten på grund af smitte blandt flere medarbejdere eller i forbindelse hjemsendelse af medarbejdere til test. Dimensionering kan også være en afgrænsning af antallet af timer, børnene er i dagtilbud, en prioritering mellem børnene i forhold til den tid, de er i dagtilbud mv., og der kan anvendes andre lokaler eller forskudte mødetider. Som led i dimensionering kan pasningstilbuddet indrettes på en måde, så der er lokaliteter, der lukkes ned helt eller delvist. Administrationen henleder opmærksomheden på, at enhver beslutning om dimensionering bør være baseret på en nøje vurdering af pædagogisk forsvarlighed, herunder om der er kendte voksne til børnene og om rammerne er egnede til at skabe gode pædagogiske tilbud til børnene.

Børne- og Undervisningsministeriet har i den forbindelse udgivet vejledningen ”Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område” (bilag 1), som beskriver kommunernes handlemulighed ved dimensioneringen i tilfælde af COVID-19 udbrud.

I vejledningen står der, at: ”Der kan kun dimensioneres, hvis man ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger vil kunne give alle børn ophold i tilbuddet på almindelig vis, herunder ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af tilbud i kommunen”. Der er således beskrevet flere handlemuligheder som altid skal afdækkes, inden det besluttes at ty til en eventuel dimensionering.

Såfremt en kommune i forbindelse med dimensionering over en periode ikke tilbyder pasning til forældre, der ønsker tilbud til deres barn, så vil forældrebetalingen som udgangspunkt skulle bortfalde for de berørte forældre. Der er dog ikke specificeret noget krav til, hvor længe dimensioneringen skal afholde forældre fra en dagtilbudsplads, før en sådan bortfaldning af betaling bliver aktuel. Vejledningen anfører, at: ”Kommunen kan i sin beslutning om, at forældrebetalingen bortfalder i en periode, inddrage saglige hensyn, fx kan det være relevant at lægge vægt på, om størrelsen af en eventuel nedsættelse står mål med det administrative merarbejde”.

For så vidt angår kommunale dagtilbud, er det kommunalbestyrelsen der har beføjelsen til, i ekstraordinære tilfælde, at dimensionere det enkelte dagtilbud. Selvejende dagtilbud skal i denne sammenhæng også dimensioneres af kommunalbestyrelsen, idet de selvejende dagtilbud har en driftsaftale og dermed leveringsforpligtelse over for kommunen. I private dagtilbud er det den ansvarlige bestyrelse eller leder, der kan dimensionere.

Administrationen anbefaler, at Byrådet beslutter at tilbagebetale forældrebetalingen, for de dage der ligger ud over 5 hverdage, såfremt der ikke kan tilbydes pasning.

Det anbefales desuden, at Byrådet delegerer bemyndigelsen til dimensionering til administrationen, idet et eventuelt behov for dimensionering vil være akut, såfremt det opstår. Udvalgsformænd, udvalg samt Byrådet vil blive orienteret løbende om iværksættelse af eventuelle dimensioneringer indenfor dagtilbudsområdet. Hertil er det væsentligt at bemærke, at muligheden for dimensionering følger af de "Midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud..." og er således begrænsede af Covid-19 situationen. Det betyder, at idet regeringen ophæver de midlertidige retningslinjer, da frafalder også muligheden for dimensionering og forvaltningens bemyndigelse ligeså.

Administrationen har udarbejdet et notat som beskriver muligheder og konsekvenser ved dimensionering i flere detaljer. Dette er vedlagt som bilag 2.

Økonomi

Såfremt dimensionering tages i brug, vil det have økonomiske konsekvenser i forhold til forældrebetaling. De økonomiske konsekvenser vil afhænge af, hvordan dimensioneringen gennemføres, og de endelige økonomiske konsekvenser vil således først kunne opgøres, når den præcise dimensionering kendes. For at undgå pres på servicerammen bør eventuelle nettomerudgifter som følge af dimensionering afholdes inden for udvalgets eksisterende ramme. Dog vil nettomerudgifterne indgå i opgørelsen af kommunens samlede udgifter til COVID-19 til grundlag for en eventuel kompensation for udgifter i relation til COVID-19, der forhandles mellem KL og Regeringen.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller, at Opvækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

  1. Byrådet bemyndiger administrationen til at træffe beslutning om dimensionering i kommunens dagtilbud i tilfælde af smitteudbrud med Covid-19.
  2. Forældrebetalingen tilbagebetales for de dage der ligger ud over 5 hverdage, såfremt at der grundet dimensionering ikke kan tilbydes pasning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

11Revideret styrelsesvedtægt på dagtilbudsområdet

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven §§ 14 og 15.

Sagsfremstilling

I forlængelse af omlægning af den daglige ledelse i dagplejen pr. 1. januar 2021 har Center for Børn og Skole revideret styrelsesvedtægten på dagtilbudsområdet som konsekvens heraf.

Styrelsesvedtægten er vedlagt som bilag, hvoraf det fremgår, hvilke rettelser der er indarbejdet. Administrationen har derudover foretaget redaktionelle rettelser.

Den væsentligste ændring er, at der etableres et husråd i dagplejen. Der vælges et husråd for hvert område. Husrådet består foruden formanden, som vælges blandt de opstillede forældre, af 4-8 forældrerepræsentanter samt evt. suppleanter. Det er forældre til børn i områdets dagpleje, der kan vælges til husrådet. Herudover består husrådet af dagplejekoordinatoren, der fungerer som sekretær for husrådet.

Husrådets opgaver består blandt andet i at være hørringsorgan for områdebestyrelsen, sikre forældrenes perspektiver ift. den daglige drift og udvikling, og være medarrangør til lokale og sociale arrangementer og aktiviteter i områdets dagpleje.

Forældre til børn i dagplejen vil fortsat kunne være repræsenteret i forældrebestyrelsen i området, lige som dagplejerne fortsat indgår i områdets MED struktur.

Styrelsesvedtægten blev godkendt på udvalgsmødet 12. august 2019, under punkt 38.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Opvækstudvalget, at:

  1. Den reviderede styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes dagtilbud tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

12Meddelelser

Sagsfremstilling

  • Kommende arrangementer
  • Orientering vedr. Børnehuset Gyldensten - status på byggeproces
  • Fristen for at udarbejde og evaluere den pædagogiske læreplan bliver forventeligt udskudt til den. 1. juli 2021
  • Status på etablering af udendørs håndvaske

Beslutning

Taget til efterretning.Udvalget ønsker på kommende møde en orientering om prognose og kapacitet på dagtilbudsområdet.

13Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-