Frederikssund Kommunes logo

Opvækstudvalget 2018-2021s møde den 01. februar 2021

via Skype kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

1Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

2Opfølgning budget 2021-2024

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2021-2024 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 ændringer, hvoraf 14 er implementeret på nuværende tidspunkt. For de resterende 24 ændringer er den fortsatte proces hen i mod en implementering kort beskrevet under kolonnen "statustekst".

Specifikt i forhold til Opvækstudvalget indeholder bilag 2 to ændringer, hvoraf begge er implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på maj-, september-, og november-møderne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, der behandles på maj mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2022-2025.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender første status på implementering af aftalen om budget 2021-2024 til orientering for Opvækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

3Finanslov 2021 – Forventede økonomiske konsekvenser for Frederikssund Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 20. januar modtaget en overordnet orientering vedrørende de Kommunale konsekvenser, som følge af den indgåede finanslov for 2021.

I denne sagsfremstilling beskrives initiativer indenfor det enkelte fagudvalg, den konkrete virkning for Frederikssund Kommune, samt hvorledes den politiske involvering forventes at foregå 2021.

Kendetegnede for de forskellige tiltag er, at de er præget af:

 • Mange små tiltag
 • Midlerne er afsat til konkrete indsatser
 • Krav om ansøgning og opfølgning på indsatserne, for at få andel i midlerne
 • De konkrete ansøgningskriterier og krav, er i nogle tilfælde endnu ikke fastsat

Administrationen vil sikre en opfølgning på de enkelte tiltag, i takt med at de nærmere regler og ansøgningsfrister udmeldes. Når det fornødne overblik foreligger, vil relevant fagudvalg blive forelagt en sag, indeholdende de foreslåede indsatser samt bevillingsmæssige konsekvenser for 2021-2025. De eventuelt langsigtede virkninger vil indgå i arbejdet med budget 2022 – 2025.

For at give et første overblik over hvilke sager, som kan forventes behandlet i hvilke fagudvalg, henvises til bilag A, som tager udgangspunkt i de nye tiltag, fordelt pr. fagudvalg.

Bilaget omfatter kun de tiltag, hvor Frederikssund Kommune har initiativpligt, og dermed indflydelse på den afledte økonomi. Hvert tiltag er med udgangspunkt i den nuværende viden, belyst på følgende måde:

 • Kort beskrivelse af tiltaget
 • Hvilken økonomi i 2021 – 2024 – Samlet pulje afsat i Finansloven, samt vejledende Frederikssund andel
 • Kriterier for udmøntning – hvis disse er kendte
 • Eventuelle bevillingsmæssige bindinger, og krav til opfølgning
 • Administrative bemærkninger

Ud af de 25 tiltag som er nærmere belyst i bilag A, vedrører følgende 4. tiltag Opvækstudvalget:

 1. Hurtigere indfasning af minimumsnormeringer
 2. Indenfor de allerede afsatte midler i Finansloven for 2020, prioriteres midler til en opkvalificeringspulje
 3. Indenfor de allerede afsatte midler i Finansloven for 2020, prioriteres et yderligere tilskud til at levere kravet om minimumsnormeringer
 4. Løft af Kulturen

Baggrunden for at der under økonomi er oplyst den vejledende Frederikssund andel – svarende til Kommunens bloktilskudsandel eller anden konkret nøgle, er et forsøg på at illustrere den økonomi der er tilstede i forslaget, såfremt alle Kommuner blev tildelt den samme andel. Idet midlerne som hovedregel fordeles efter ansøgning, vil den faktiske udmøntning selvsagt afvige fra dette vejledende tal. 

Vedlagte bilag B indeholder den oprindelig skrivelse fra Kommunernes Landsforening, som lå til grund for Økonomiudvalgets første orientering den 20. januar 2021. Det er samme bilag, som denne mere uddybende orientering tager udgangspunkt i, men i denne udgave er der foretaget en "overstregning" af de tiltag, som ikke vurderes at kræve en aktiv handling fra Frederikssund Kommune, for at blive igangsat.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Opvækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

4Status ifm. Covid på dagtilbud

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres udvalget om status ifm. Covid-19 på dagtilbudsområdet

Værnemidler

Personalet kan fortsat anvende værnemidler i form af visir. Hidtil har praksis været at personalet selv skulle købe og bekoste visirer. Fremadrettet vil dagtilbud indkøbe disse og uddele dem til de få medarbejdere, der indtil videre har meddelt, at de ønsker at gøre brug af dem. Mundbind må af pædagogiske grunde ikke benyttes af personalet.

De nye retningslinjer giver mulighed for at opfordre forældre til at bære mundbind, når de befinder sig på børnehusets område. Områdelederne har udsendt information, hvor de opfordrer forældre til at bære mundbind fremadrettet. Forældrene vil ikke skulle have stillet mundbind til rådighed vederlagsfrit af dagtilbuddet i hente-bringe-situationer. Dagplejen og børnehusene vil dog stille mundbind til rådighed for forældre som har glemt at medbringe.

Rengøring i dagtilbud

Der gøres rent efter de sundhedsfaglige retningslinjer, herudover er Center for Ejendomme i løbende dialog med dagtilbud og skoler om rengøringen de enkelte steder. Der indføres synlig rengøring i åbningstiden, hvor der vil blive rengjort kontaktflader. Denne ekstra rengøring forventes indført i uge 5.

Hjælpemidler

Flere medarbejdere har igennem en længere periode efterlyst at der blev indkøbt voksenflyverdragter til personalet. Dette ønske set i lyset af, at personalet på grund af retningslinjerne tilbringer mere af deres arbejdstid udendørs. De enkelte områder har eller er i gang med at indkøbe heldragter til det personale, der ønsker det. Desuden har Center for Børn og Skole indkøbt heldragter til alle Special- og udviklingspædagogerne, samt til de dagplejere som ønsker det.

Udmelding til forældrene

Dagtilbud har fulgt Børne- og Undervisningsministeriets opfordring til at forældre, der har mulighed for det, kan overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode. Det kan f.eks. være forældre, der selv er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra. Derudover har børnehusene bedt forældre til- og framelde deres børn uge for uge, indtil videre frem til 7. februar 2021.

Ny lokalaftale om arbejde uden for eget overenskomstområdet ifm. Covid-19

Frederikssund Kommune har indgået aftale med de faglige organisationer om, at medarbejdere frivilligt kan påtage sig opgaver på andet overenskomstområde. Dette for at finde fælles løsninger på de udfordringer, som Covid-19 har medført for Frederikssund Kommunes børnehuse. Det er afgørende, at kommunen kan løfte de kritiske funktioner i forhold til medarbejdere, forældre og børn i dagtilbuddene.

Medarbejderne er i den forbindelse en vigtig ressource for at lykkes, og fra mandag den 18. januar, vil mange børnehuse få ekstra hænder, til at løse de opgaver der måtte være ifm. de nye retningslinjer på dagtilbudsområdet. Indtil videre er der stillet 28 medarbejdere til rådighed til kommunens 31 børnehuse, fra biblioteker, svømmehaller samt klubber.  

Der vil blive indkøbt heldragter til de omplacerede medarbejdere som ønsker det, da en del af det daglige pædagogiske arbejde i børnehusene foregår udendørs.

Belægning og fremmøde

Center for Børn og Skole følger dagligt belægningsprocenten og fremmødet på dagtilbudsområdet. Center for Børn og Skole orienterer udvalget en gang ugentligt.

Test af personale

Personalet på dagtilbudsområdet vil fra uge 4 blive tilbudt test en gang ugentligt. De mobile testenheder vil køre rundt til dagplejere, private pasningsordninger, kommunale børnehuse samt private- selvejende- og puljeinstitutioner.

Når medarbejderen er blevet testet, går der 15 min., inden der er svar. Når de bliver testet, bliver de registeret med deres sundhedskort og modtaget et link på deres telefon 15 min. efter test. Ved at klikke på linket får de adgang til deres testresultat. Det betyder, at de ikke behøver at vente på teststedet på svar.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at orienteringen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Center for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Opvækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

5Drøftelse af udkast til bosætningsstrategi

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal med denne sag drøfte udkast til Bosætningsstrategi 2021.

Fagudvalgenes drøftelser af udkast til bosætningsstrategi skal give Udvalget for By og Land input til strategien inden den forelægges til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Proces

Til udarbejdelse af udkast til Bosætningsstrategi 2021 har Udvalget for By og Land fulgt nedenstående proces; i første omgang de 4 første trin:

 1. Gennemførelse af en beboeranalyse samt en til- og fraflytteranalyse
 2. På baggrund af analyserne vurderes hvilke tendenser, indsatsområder og målgrupper, kommunen ønsker at prioritere
 3. Vurdering af kommunens markedsposition
 4. Analyse af de målgrupper, der ønskes prioriteret
 5. Forslag til konkrete initiativer og aktiviteter, der adskiller/differentierer Frederikssund Kommune fra konkurrerende kommuner
 6. Kommunikation

En udvidet beskrivelse af den metodiske fremgangsmåde og de 6 trin samt processen for bosætningsstrategien fremgår af bilag 1.

Udvalget for By og Land har arbejdet sig igennem trin 1-4, der er grundlaget for selve udarbejdelsen af bosætningsstrategien. Trin 5 og 6 i ovenstående proces relaterer sig til handleplanen for bosætningsstrategien, hvorfor trin 5 og 6 først vil blive behandlet efter vedtagelse af strategien, hvor arbejdet med handleplanen påbegyndes. Bosætningsstrategiens proces kan ses på bilag 2.

Bosætningsstrategien er Byrådets beslutning om overordnede mål og strategiske indsatser for fremme af bosætningen i kommunen. En opfølgende handleplan vil pege på konkrete indsatser, som skal iværksættes for at opnå målene i strategien.

Bosætningsstrategiens tilblivelse

Den 27. maj 2020 besluttede Byrådet, at målgruppen for bosætningsstrategien skal være de 25-40 årige og børnefamilier. Administrationen har derfor taget udgangspunkt i denne målgruppe i udarbejdelsen af udkast til bosætningsstrategien.

Grunden til dette valg skyldes, at det er den målgruppe, som allerede vælger at flytte til Frederikssund Kommune, fordi kommunen matcher gruppens præferencer. Med lidt større indsats kan Frederikssund Kommune formentligt få endnu flere fra denne målgruppe til at vælge kommunen som fremtidigt hjemsted.

Udvalget for By og Land har foretaget mange analyser, fået inspiration fra Statens Byggeforskningsinstitut og afholdt adskillige møder og workshops med by- og landsbylaug. Alle disse forberedende arbejder har givet inspiration til bosætningsstrategien.

Herudover har udvalget foretaget undersøgelser blandt ejendomsmæglere, tilflyttere, fraflyttere mv. På den baggrund er der udarbejdet en analyse, der viser hvilke værdier og præferencer borgerne har i forhold til Frederikssund Kommune (de stedbundne værdier - kommunens styrker):

 • Unik beliggenhed i et landskab med adgang til natur og hele 3 kyststrækninger
 • Både land- og bysamfund med gode boliger til fornuftige priser
 • Attraktive lokalsamfund med lokale ildsjæle og gode muligheder for aktivt friluftsliv
 • Plads til bolig- og erhvervsudvikling i nye moderne bydele
 • Skoler og institutioner i by og på land
 • Varieret handelsliv i flere af kommunens byer
 • Gode forbindelser og nem adgang til regionalt arbejdsmarked og uddannelse i Hovedstadsregionen

Ovenstående styrker har stor betydning for målgruppen 25-40 årige og børnefamilier (og mange andre), når de skal flytte og vælge Frederikssund Kommune som hjemsted, jf. analyserne som Udvalget for By og Land har udarbejdet i 2018-2020 (bilag 3 og bilag 4). Derfor er dette grundlaget for udkastet til bosætningsstrategi, som også er i tråd med en række allerede vedtagede politikker, planer og strategier i kommunen, herunder kommunens planstrategi, kommunens vision om gode forbindelser mv.

I udkast til Bosætningsstrategi 2021 er der også fundet inspiration hos de kommuner, som Udvalget for By og Land har besøgt (Inspirationsmateriale fra Lejre, Halsnæs, Silkeborg, Odsherred kommuner kan ses på bilag 5).

Udkast til Bosætningsstrategi 2021 kan ses på bilag 6.

Målsætninger for befolkningstilvækst

Frederikssund Kommunes befolkningsprognose viser 48.000 indbyggere i 2032, bilag 7.

Udvalget for By og Land har peget på, at befolkningstilvæksten må forventes yderligere styrket, såfremt en ny motorvej realiseres, og boligudviklingen i Vinge kommer godt i gang. Bosætningsstrategien rummer derfor en politisk målsætning om, at kommunen har 65.000 indbyggere i 2050.

Hvis målet om at blive 65.000 indbyggere i 2050 skal nås, skal den gennemsnitlige nettotilflytning til kommunen fra år 2020 være på 670 borgere/året. Nettotilflytningen var i 2018 på 135 og i 2019 på 39. Politiske strategier åbner mulighed for at sætte ambitiøse mål, og det har været et ønske med Bosætningsstrategi 2021 at fastlægge et mere ambitiøst mål for befolkningsudviklingen i Frederikssund Kommune.

Med udgangspunkt i udkast til Bosætningsstrategi 2021 ønsker Udvalget for By og Land, fagudvalgets drøftelse af nedenstående spørgsmål:

 • Hvilke overvejelser afstedkommer bosætningsstrategien i forhold til fagudvalgets fremtidige virke, og hvorledes ser fagudvalget på øget bosætning i relation til at skabe yderligere tilbud i Frederikssund Kommune?
 • Hvorledes kan fagudvalget anvende bosætningsstrategiens værdier i sit øvrige strategi- og politikarbejde? 
 • Har fagudvalget allerede nu forslag til indsatser og aktiviteter til Udvalget for By og Land, som skal indgå i det videre arbejde med bosætningsstrategien? 

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Drøfte udkast til Bosætningsstrategi 2021.
 2. Drøfte Udvalget for By og Lands fremsendte spørgsmål.

Beslutning

Udvalget drøftede bosætningsstrategien og foreslår følgende:

Udvalget foreslår, at der kommer kort med, der kan vise placeringerne af børnehusene. Begrebet børnehuse skal generelt anvendes i stedet for dagtilbud.

Udvalget ønsker et større fokus på udbygningsplanerne (boligudlæg) set i sammenhæng med kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Udvalget ønsker, at det skal fremhæves yderligere, at børnehusene har forskellige pendlermoduler, dvs. differentierede åbningstider, så åbningstiderne passer til forældrenes behov.

Udvalget ønsker at begrebet moderne, når det anvendes i forbindelse med børnehusene og skolerne, skal erstattes af et mere dækkende begreb. Det kunne være en idé at koble til en kommende helhedsplan for børnehusene med fokus på modernisering og renovering af børnehusene.

6Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Status på etablering af vuggestuegruppe i Slangerup Børnehave

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker udarbejdet en sag, der belyser andre kommuners tiltag vedrørende tilbagebetaling for dagtilbud i forbindelse med covidnedlukninger, samt en belysning af økonomiske konsekvenser vedrørende tilbagebetalingen. Sagen forelægges i marts.

Udvalget orienteres om proces, anlæg og indhold på Børnehuset Gyldensten på næste udvalgsmøde.

Opvækstudvalgets møde i maj flyttes til den 10.5.2021 kl. 15-17.

7Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.