Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsesudvalgets møde den 6. maj 2020

Via Skype kl. 15.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er anden status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 53 ændringer, hvoraf 11 er implementeret på nuværende tidspunkt. For resterende 42 ændringer er den fortsatte proces hen i mod en implementering kort beskrevet under kolonnen statustekst.

Specifikt i forhold til Uddannelsesudvalget indeholder bilag 2 fem ændringer, hvoraf to er implementeret, mens tre er under fortsat proces.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgninger på budgetaftalen, der forelægges fagudvalgene på henholdsvis september- og november-møderne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020, der behandles på samme møde.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender anden status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Drift

Overordnet resultat

Pr. 31. marts er der forbrugt 136,1 mio. kr. ud af et budget på 663,9 mio. kr. jf. vedlagte forbrugsrapport. Det svarer til en forbrugsprocent på 21 %, hvilket skal sammenholdes med, at forbrugsprocenten ville udgøre 25 %, hvis forbruget fordeler sig jævnt hen over året.

Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som udmøntes via en egentlig tillægsbevilling.

Den egentlige tillægsbevilling består af følgende:

 • Mindreforbrug på 4,6 mio. kr. vedrørende overskud på skole-klub området.
 • Merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter på grund af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste på familieområdet.

Skole-klub

Samlet set forventes der p.t. et mindreforbrug på skole- og klubområdet på 4,6 mio. kr., der kan henføres til overskud på almenområdet.

Overskuddet består af følgende:

 • Uforbrugte midler på uddannelse svarende til 0,7 mio. kr.
 • Overskud som følge af klassedannelsen i skoleåret 2020/21 svarende til 1,3 mio. kr.
 • Udmøntning af demografiregulering som følge af at der forventes færre børn i befolkningsprognosen udarbejdet i 2020 i forhold til sidste års prognose svarende til 1,7 mio. kr.
 • Naturfagsværksted er ikke politisk prioriteret jf. Byrådets møde 2. april 2020 sag 51 ”Ressourceudmelding skoleår 2020/21 og økonomisk overblik” svarende til et overskud på 0,9 mio. kr.

De 4,6 mio. kr. vil blive fratrukket Uddannelsesudvalgets budget og lagt i kassen via en egentlig tillægsbevilling.

På specialundervisningsområdet forventes balance mellem budget og forbrug. Dvs. at de indarbejdede ekstra bevillinger i 2020 og frem givet i budget 2020 matcher det forventede forbrug i 2020 og frem.

På Uddannelsesudvalgets møde den 6. februar 2019 blev det besluttet, at der ved flytningen af Jægerspris Lokalbibliotek til Jægerspris Skole skulle overføres 100.000 kr. til indkøb af bøger mv. til fritidsudlån, 18.000 kr. til bogopsætning og 4 timers skolebibliotekstimer pr. uge fra Jægerspris skole til Jægerspris lokalbibliotek. Dette er dog i modstrid mod Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, hvorfor midlerne beholdes på skoleområdet, og der i stedet sker en intern afregning mellem skole og bibliotek på det aftale beløb. 

I forhold til COVID 19 er det fortsat usikkert, hvorvidt COVID 19 fører til mer/mindreugifter på skole-klub området.

Familieområdet

Samlet set forventes der p.t. et merforbrug på familieområdet på 2,1 mio. kr., der kan henføres til merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste (overførelsesudgifter) på familieområdet. De 2,1 mio. kr. vil blive tillagt Uddannelsesudvalgets budget via en egentlig tillægsbevilling.

På serviceudgifterne forventes balance mellem budget og forbrug. Dvs. at de indarbejdede ekstra bevillinger i 2020 og frem givet i budget 2020 matcher det forventede forbrug i 2020 og frem.

I forhold til COVID 19 er det fortsat usikkert, hvorvidt COVID 19 fører til mer/mindreugifter på familieområdet.

For yderligere information se vedlagte bilag.

Anlæg

Der søges ingen tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 på anlægsprojekter under Uddannelsesudvalget. Men der er vedlagt et bilag ”Anlægsoversigt – UDD” hvori de anlægsprojekter, der hører under udvalget fremgår med angivelse af nuværende budget, forbrug samt resterende budget. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Økonomi

Drift

Samlet set viser budgetopfølgningen, at der er et forventet merforbrug på 30,3 mio. kr. på serviceudgifterne i 2020. Et merforbrug, der kan imødegås ved en række initiativer, der til sammen summerer op til en besparelse på 31,2 mio. kr.

Uddannelsesudvalgets andel heraf udgør 4,6 mio. kr., og består af følgende:

 • Uforbrugte midler på uddannelse svarende til 0,7 mio. kr.
 • Overskud som følge af klassedannelsen i skoleåret 2020/21svarende til 1,3 mio. kr.
 • Udmøntning af demografiregulering som følge af at der forventes færre børn i befolkningsprognosen udarbejdet i 2020 i forhold til sidste års prognose svarende til 1,7 mio. kr.
 • Naturfagsværksted er ikke politisk prioriteret jf. Byrådets møde 2. april 2020 sag 51 ”Ressourceudmelding skoleår 2020/21 og økonomisk overblik” svarende til et overskud på 0,9 mio. kr.

Hvilket giver anledning til en tillægsbevilling på -4,6 mio. kr.

Derudover giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. vedrørende overførelsesudgifter på familieområdet.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til nogen tillægsbevillinger eller overførsler mellem udvalg, hvorfor der ingen bevillingsmæssige konsekvenser er på anlæg.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 tages til efterretning.
 2. Tillægsbevilling på -2,5 mio. kr. godkendes.
Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Anbefales, idet det pointeres, at endelig stillingtagen til finansiering af Naturværksted udestår.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 26. februar 2020 blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde et budgetkatalog med forslag til omstillingsmuligheder på serviceudgifterne med henblik på tilvejebringelse af et politisk råderum og konsolidering af kommunens økonomi. Desuden skal budgetkataloget suppleres med initiativer vedrørende overførsler, anlæg og skatteændringer.

Fagudvalgene præsenteres i maj måned for foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen. Hele budgetkataloget præsenteres for Byrådet på budgetseminaret den 23. juni 2020. Administrationen vil på budgetseminaret 23. juni 2020 fremlægge handlemuligheder således, at initiativerne kan koordineres med drøftelserne om investeringsplanen for 2021-2030. På dette tidspunkt forventes samtidig resultatet af både en økonomiaftale mellem regeringen og KL samt forhandlingerne om en eventuel udligningsreform at være kendte. Budgetkataloget skal bidrage til at skabe omstillingsmuligheder indenfor servicerammen. Dette med henblik på at konsolidere kommunens økonomi, skabe politisk råderum og sikre fremdrift.

Serviceudgifter

Besparelsesforslagene indenfor serviceudgifterne kan tilvejebringes på forskellig vis:

 • Effektiviseringer og omstruktureringer af den løbende drift
 • Egentlige servicereduktioner

For Økonomiudvalgets vedkommende fremlægges forslag til tværgående temaer for samtlige udvalg (udbud, reduktion i sygefravær, digitalisering og arbejdsgange, administrative effektiviseringer samt optimering af ejendomsområdet).

Samtidig fremlægges forslag til temaer for de enkelte fagudvalg, som vedrører de respektive områder.

Samtlige temaer for de enkelte udvalg er specificeret i bilag, som er vedlagt som arbejdspapir. 

Overførselsudgifter

I forhold til overførslerne kan det undersøges, om der ved målrettede indsatser kan ske en reduktion af overførselsudgifterne på udvalgte områder.

Anlæg

Anlæg behandles særskilt i regi af arbejdet med Investeringsplanen 2021-2030.

Skatteændringer.

I princippet kan flere udgifter/færre indtægter også opvejes af en skattestigning. En sådan løsning skal i midlertidig ses i lyset af, at Frederikssund Kommune allerede på nuværende tidspunkt har et relativt højt beskatningsniveau (25,8 pct.) svarende til det 26. højeste på landsplan.

Administrationen foretager udregning af en række scenarier omkring skatteændringer sådan, at det indgår i materialet til budgetseminaret den 23. juni.

Fortsat politisk proces

Budgetseminar den 19. august

Her forelægges Byrådet et samlet overblik over det tekniske budget inklusiv økonomiaftale samt de politiske handlemuligheder til sikring af økonomisk balance og et politisk råderum. Der er således skabt et økonomisk overblik inden Økonomiudvalgets 1. behandling den 26. august, hvor budgetforslaget sendes i høring.

Politiske forhandlinger

I perioden 21.-27. september er der politiske forhandlinger, hvortil der udarbejdes regnemaskine, som kendt fra foregående år. Fristen for politiske ændringsforslag er 27. september kl. 18.00.

2. behandling

Økonomiudvalget 2. behandler budgettet inklusiv politiske ændringsforslag den 30. september, mens det er tilfældet for Byrådet den 7. oktober.

Det tekniske budget

Samtidig med den beskrevne politiske proces vil der pågå et arbejde med det tekniske budget, som er udtryk for lige så reelle politiske prioriteringer som politiske ændringsforslag. Derfor forelægges det tekniske budget det politiske niveau ved flere lejligheder:

 • På fagudvalgsmøderne (inklusiv Økonomiudvalget) i april blev forelagt befolkningsprognose og afledt demografiregulering.
 • På budgetseminar den 23. juni forelægges status på tekniske korrektioner - inklusiv økonomiaftale.
 • På fagudvalgsmøderne (inklusiv Økonomiudvalget) i august orienteres om status på tekniske korrektioner.
 • På budgetseminar den 19. august forelægges status på tekniske korrektioner - inklusiv statsgaranteret udskrivningsgrundlag.
 • På Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag den 26. august godkendes de bevillingsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet.
Økonomi

Budgetkataloget for 2021-2024 skal bidrage til at skabe omstillingsmuligheder indenfor servicerammen. Desuden suppleres budgetkataloget med initiativer vedrørende overførsler og skatteændringer. Anlæg behandles særskilt i regi af arbejdet med Investeringsplanen for 2021-2030.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Uddannelsesudvalget, at

 1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2021-2024, tages til efterretning.
 2. Drøfte forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2021-2024.
Beslutning

Indstllingspunkt 1: Taget il efterretning.

Indstillingspunkt 2: Drøftet.

Sagsfremstilling

FGU blev oprettet 1. august 2020 og skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. FGU erstatter produktionsskolerne, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og

Voksenuddannelsescentrene (VUC).

Børne- og Undervisningsministeriet har den 3. februar 2020 med virkning fra den 1. august 2019 godkendt sammenlægningen af FGU Nordsjælland med de produktionsskoler, som er beliggende i institutionens geografiske dækningsområde samt overdragelsen af aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser fra de institutioner beliggende i det pågældende geografiske dækningsområde, hvis uddannelse eller aktivitet den forberedende grunduddannelse nu træder i stedet for.

Den sammenlagte og overdragne institution har ifølge åbningsbalancen en egenkapital på 17,5 mio. kr. Institutionens samlede aktiver udgør i alt 30,7 mio. kr.(hvoraf 13,3 mio. kr. er anlægsaktiver og 17,4 mio.kr. er omsætningsaktiver). Institutionens samlede gældsforpligtelser udgør 13,2 mio.kr (hvoraf 3,5 mio.kr. er langfristet gæld og 9,7 mio.kr. er kortfristet gæld).  

Vedlagt er den endelige godkendelse fra ministeriet.

Herudover kan nævnes, at der i øjeblikket er en godkendelsesproces i gang vedrørende årsrapport 2019 for FGU Nordsjælland, hvor bestyrelsen skal godkende årsrapporten. Af revisionsprotokollet fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller i forbindelse med vores undersøgelser af institutionens forvaltning. Af årsrapporten fremgår det endvidere, at resultatet i 2019 er på -1,7 mio. kr. Dette negative resultat skyldes mindreindtægter som følge af færre elever end forventet og merudgifter på grund af ekstraordinære udgifter i opstartsperioden for FGUen. I 2020 forventes balance og elevfaldet er allerede stærkt reduceret.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur fremsender sagen til orientering i Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

KL har sammen med Danmarks Statistik offentliggjort en række udvalgte nøgletal og analyseresultater vedrørende udviklingen på børne- og ungeområdet i Danmark. Hermed fremlægges nøgletallene for Frederikssund Kommune sammenlignet med resultaterne for landet.

Tallene og resultaterne er baseret på et udtræk af data fra Statistikbanken.dk (Danmarks Statistik) samt Frederikssund Kommunes egen budgetopfølgning 2020.

Nøgletallene som fremgår af vedlagte bilag viser, at:

 • Fordelingen af udgifterne på børne- og ungeområdet i 2018 i Frederikssund Kommune ligger forholdsvis tæt op ad fordelingen i hele landet. Således fordelte udgifterne sig således i Frederikssund Kommune: 53 % på skole, 29 % på dagtilbud og 18 % på udsatte børn, mens det for hele landet fordelte sig med 49 % på skole, 34 % på dagtilbud og 17 % på udsatte børn.
 • I både Frederikssund Kommune og i hele landet har der siden 2009/2010 været en generel stigning i antallet af elever på den frie grundskole. Samtidig er antallet af elever faldet på de kommunale skoler.
 • Andelen af elever i specialtilbud i Frederikssund Kommune er faldet siden 2011/2012. I 2011/2012 var andelen af elever i specialtilbud i Frederikssund Kommune på 7,3 %, hvilket lå et stykke over landsgennemsnittet på 5,4 %. I 2018/2019 var andelen i Frederikssund Kommune på 5,6 %, hvilket stort set lå på landsgennemsnittet, som lå på 5,3 %.
 • Når andelen af elever i specialtilbud i 2018/2019 gøres op på indskoling, mellemtrin og udskoling, fremgår det, at andelen af elever i specialtilbud er større på indskolingen i Frederikssund Kommune end i resten af landet. Omvendt er andelen af elever i specialtilbud på mellemtrin og udskoling lavere i Frederikssund Kommune end i resten af landet. Dette indikerer, at Frederikssund Kommune i højere grad end resten af landet har sat tidligere ind i forhold at tilbyde de elever, der havde behovet for det, et specialtilbud. Således stiger andelen af elever i specialtilbud ikke i samme grad i Frederikssund Kommune som i resten af landet, når det kommer til mellemtrin og udskoling.
 • Frederikssund Kommunes fokus på en tidlig indsats på specialområdet kommer også til udtryk gennem en opgørelse, der viser udviklingen af elever i specialtilbud set over de seneste fire skoleår (2015/2016 til 2018/2019). Denne opgørelse viser en stiging på 22 % på indskolingen i Frederikssund Kommune, mens andelen i Frederikssund Kommune falder med 7 % på mellemtrin og 21 % på udskoling.
 • Opgørelse over specialskolernes udgiftsandel ud af de samlede skoleudgifter viser, at Frederikssund Kommunes udgiftsandel på specialskolerne fra 1995 til 2006 lå under andelen for hele landet. Herefter er andelen i Frederikssund Kommune steget markant og har samtidig ligget over landsgennemsnittet. Stigningen var især markant fra 2008 til 2009, hvor den steg fra 11,9 % til 21,5 %.
 • Frederikssund Kommunes budgetopfølgning på specialundervisningsområdet viser, at der forventes en balance mellem budget og forbrug. Således matcher de indarbejdede ekstra bevillinger i 2020 og frem det forventede forbrug i 2020 og frem. Der skal henvises til, at pågældende data er baseret på Frederikssund Kommunes egen budgetopfølgning og ikke eksterne kilder/data.
 • I Frederikssund Kommune er der flere 0-17 årige der, gennem deres børneliv, får stillet en psykiatrisk diagnose end i forhold til resten af landet. I 2019 var der i Frederikssund Kommune 7,9 % af de 0-17 årige, der fik stillet en psykiatrisk diagnose, mens landsgennemsnittet lå på 6,4 %. For både Frederikssund Kommune og resten af landet er der fra 2012 til 2019 sket en stigning i andelen af unge, der får stillet en psykiatrisk diagnose.
Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, idet sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

Hvert år får Frederikssund Kommune udarbejdet en elevprognose, der på baggrund af historiske data og demografiske forhold beregner, hvor mange elever der forventes at gå på skolerne i de kommende skoleår - herunder på de enkelte klassetrin. Elevprognosen udarbejdes af COWI.

Hermed fremlægges årets elevprognose gennem vedhæftede bilag/notat. Notatet er sammensat på baggrund af udvalgte resultater fra hele prognosen.

Som det fremgår af notatet, skal følgende resultater fremhæves:

 • Fra 2019/2020 til 2026/2027 forventes det i henhold til beregningerne, at der vil ske et fald i elevantallet fra 3828 elever til 3395 elever. Herefter vil elevantallet i de følgende år stige kontinuerligt.
 • Opdelt på skolerne er ovennævnte tendens for Frederikssund Kommune også gældende på de enkelte skoler. Dette er dog med undtagelse af Ådalens Skole, hvor elevantallet de kommende skoleår vil ligge stabilt for herefter stige fra 2026/2027. Årsagen til, at der ikke vil ske et fald frem til 2026/2027 skal nok tilskrives den forventede udvikling og stigning i elevantallet fra Vinge, hvorfra størstedelen vil komme til at gå på Ådalens Skole.
 • Når tallene fra elevprognosen opdeles på indskoling, mellemtrin og udskoling fremgår det, at det forventede fald i antallet af elever frem til 2026/2027 sker på mellemtrinene og udskolingen og ikke på indskolingen.
 • Elevprognosen opgør endvidere, hvor opstartseleverne fra hvert distrikt forventes at starte op i 0. klasse. Som det fremgår af vedhæftede notat, er det på Slangerup Skole, at den største andel af elever fra eget distrikt starter op (82,8 %), men det er på Trekløverskolen og Jægerspris Skole, at den mindste andel starter op. Sidstnævnte skyldes hovedsageligt, at en stor andel af eleverne fra Trekløverskolen og Jægerspris Skole vælger privatskoler fremfor den kommunale skole.
Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, idet sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Sagsfremstilling

Onsdag den 15. april 2020 blev en gradvis og kontrolleret genåbning af skoler og institutioner igangsat. Genåbningen indbefatter alle daginstitutioner og elever på 0.-5. klasse på skolerne, hvilket betyder at elever fra 6.-10. klasse fortsat er omfattet af skolelukningen og derfor skal modtage fjernundervisning derhjemme, indtil videre indtil 10. maj.

Skolernes ældste elever er derfor på 8. uge underlagt en hverdag, der er markant anderledes end den de er vant til, hvor struktur og social interaktion er en mangelvare, og hvor de i langt højere grad end ellers er alene om deres læring. De ældste elever betaler en meget høj pris for den fortsatte lukning af deres skoletilbud, og for nogle elever, særligt de socialt sårbare og udsatte elever, kan den manglende tilknytning til skolen komme til at have langtrækkende konsekvenser.

Børne- og Undervisningsministeriet har den 28. april 2020 indskærpet over for alle kommuner og skoler, at skolens lærere ikke må facilitere, at de ældste elever samles, hverken på skolen eller udenfor skolen.

Imidlertid har den enkelte skole et fortsat ansvar over for elever der har sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Disse elever skal i henhold til § 1, stk. 1 i ”Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)” tilbydes nødpasning. Det er, efter samme bekendtgørelses § 1, stk. 2, lederen af dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v. der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 er opfyldte. Skolens leder skal i den vurdering sikre fornøden hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19).  

Skolerne har altså fortsat mulighed for at tilbyde nødpasning for de ældste elever.

Samtidig hermed har eleverne krav på nødundervisning i henhold til ”Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19”, idet de fortsat ikke kan modtage den almindelige undervisning som følge af de regler om lukning af dagtilbud, skoler og institutioner m.v., som er fastsat i medfør af § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Det betyder, at skolen skal sikre undervisning svarende til nødundervisning til de elever der tilbydes nødpasning.

I forhold til den ovenfor beskrevne elevgruppe, har skolerne iværksat skærpede indsatser, hvor eleverne i kortere eller længere tid tilbydes nødpasning og nødundervisning ved skolens personale i omgivelser der lever op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Indenfor den gruppe af elever fra 6.-9. klasse, er der en særlig udsat gruppe, som skolen ikke kan komme i kontakt med, som udviser bekymrende og risikovillig adfærd, og som ikke deltager i den generelle nødundervisning derhjemme. For disse elever har SSP i samarbejde med skoler og klubber iværksat en opsøgende og reaktiv indsats, som har til formål at brobygge disse unge ind i skolen igen, og give dem mulighed for at tale med en voksen, der kan støtte dem til bedre trivsel.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ved mødet den 3. april 2019 blev Uddannelsesudvalget orienteret om udarbejdet for koncept for ledelsesinformation, herunder afrapportering til Uddannelsesudvalget. Den første afrapportering blev givet til mødet i Uddannelsesudvalget den 4. september 2019 og den anden ved mødet den 4. december 2019.

Det vedlagte talmateriale beror på det genoprettede sagsbehandlingssystem SBSYS, som giver en række nye muligheder. Genopretningen fandt sted i maj 2019, og derfor er tidsserierne stadigvæk relativt korte.

Ledelsestilsynet i Center for Familie og Rådgivning er også med til at danne grundlag for afrapporteringen. Dette forløb beskrives nærmere i sagen om Status vedr. Task Force forløb.

Center for Familie og Rådgivning foretager en afrapportering til Uddannelsesudvalg hvert kvartal.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Familie og Rådgivning fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø).

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Budgetaftalen for Budget 2020, den nye dagtilbudslov, den viden og forskning der er på området og de muligheder som bevillingen til bedre normering i dagtilbud giver, foreslår Center for Børn og Skole, at der igangsættes en fokuseret indsats for en bedre overgang og sammenhænge imellem dagtilbud og skole. Indsatsen skal ud over at give børnene en bedre overgang og dermed bedre mulighed for at lykkes i skolen give viden til personalet i dagtilbud om skolen og omvendt.  

Opbygningen af indsatsen bygger på positive erfaringer fra Jægerspris Skoles projekt ”to voksne i indskolingen styrker årgangens trivsel” samt fra Græse Bakkeby skoles ”stjerneforløb”.

Konkret foreslås det, at der ansættes yderligere 7 special- og udviklingspædagoger. Special- og Udviklingspædagogernes arbejde målrettes i højere grad end i dag til at foregå i det sidste år af børnenes børnehavetid og i det første skoleår (0.klasse).

Der henvises til vedhæftede bilag som nærmere beskriver indsatsen.

Økonomi

Finansieringen af de 7 special- og udviklingspædagoger sker ved tilførsel af 3,358 mio. kr. i forbindelse med indfasning af minimumsnormering i hele landet til dagtilbudsområdet. Der er blevet givet endelig tilsagn fra ministeriet om bevillingen. Herudover finansiers 0,5 mio. kr. indenfor Skole-klub områdets økonomiske ramme. Derudover bemærker Center for Økonomi, at special- og inklusionspædagogerne (på funktion 05.25.10) indgår i den normeringsberegning, som Danmarks statistik udarbejder, hvilket for Økonomi er en indikation af, at midlerne anvendes indenfor puljens tiltænkte formål.

Tilskuddet fra ministeriet indtægtsføres under funktion 05.25.14, hvorfor den beskrevne opnormering ikke presser servicerammen yderligere.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Udvalget drøfter forslaget og træffer beslutning.
Historik

Opvækstudvalget, 4. maj 2020, pkt. 39:

Godkendt, idet udvalget ønsker et revisionsnotat, der belyser anvendelsen af midlerne indenfor bevillingstilsagnet.

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Regeringen har med støtte fra en række af Folketingets partier den 22. april 2020 indgået en aftale om kompensation for forældrebetaling i landets daginstitutioner, dagpleje, SFO'ere og klubber.

Med aftalen er partierne enige om, at regeringen skal sikre, at der tages de fornødne skridt, og at der er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til COVID-19 i 2020. Merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud og SFO med videre, herunder reduktion i forældrebetaling, vil således indgå i en samlet forhandling med KL og Danske Regioner omkring COVID-19-relaterede udgifter. Kompensationen gives til kommunerne under et.

Kompensationen omfatter både private og kommunale dagtilbud og fritidsordninger (SFO, fritidshjem og klub) og omfatter merudgifter frem til den 11. maj, svarende til genåbningsperioden i den gældende bekendtgørelse om genåbning. Der vil blive fastsat en parallel statslig kompensation til SFO på fri- og privatskoler. Eventuelle udgifter til reduceret forældrebetaling i kommunerne før den 15. april 2020, vil ikke blive kompenseret.

Aftalepartierne noterer sig, at det følger af dagtilbudslovens almindelige regler for forældrebetaling, at hvis en kommune ikke tilbyder en dagtilbudsplads til forældre, der ønsker en plads til deres barn, vil forældrebetalingen bortfalde for de forældre, som ikke får en plads i dagtilbud. Derudover bortfalder evt. særskilt betaling for frokost i de tilfælde, hvor der tidligere blev tilbudt frokost, og hvor der under genåbningen ikke tilbydes frokost.

Frederikssund Kommune har i hele perioden tilbudt dagtilbudspladser til forældrene, hvorfor der jf. aftalen ikke ydes kompensation. Dog har Frederikssund Kommune fra mandag den 16. marts 2020 suspenderet forældrebetalingen for frokostmåltid i Børnehuset Skuldshøj, som er det eneste børnehus med kommunal arrangeret frokostordning. Der er indgået frivillige aftaler med forældre, hvis børn skulle begynde 16. marts eller senere om fritagelse for forældrebetaling, hvis familierne holder børnene hjemme.

Fritids- og Ungdomsklubberne har siden den 16. marts været lukkede. Dog har de yngste fritidsklubbørn kunne benytte SFO'erne fra de genåbnede den 15. april 2020. De ældste klubbørn har ikke kunne benytte klubben. Det anbefales derfor, at Uddannelsesudvalget drøfter om forældrebetaling til klub i perioden 15.april og indtil 31. juli bør refunderes med begrundelse i, at børnene ikke har fået det tilbud, de var stillet i udsigt.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at eventuelle merudgifter i forbindelse med refundering af forældrebetaling vil blive opgjort og medtaget i udgifterne i relation til COVID-19. Som nævnt i sagen vil merudgifter i forbindelse med genåbning indgå i en forhandling mellem Regeringen og KL, hvorfor det må forventes, at kommunen bliver kompenseret for eventuelle merudgifter.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget, at:

 1. Opvækstudvalget drøfter aftalen om kompensation for forældrebetaling i dagtilbud.
 2. Uddannelsesudvalget drøfter aftalen om kompensation for forældrebetaling i SFO og klub.
 3. Uddannelsesudvalget tager stilling til om forældrebetalingen til klub i perioden 15.april og indtil 31. juli bør refunderes med begrundelse i, at børnene ikke har fået det tilbud, de var stillet i udsigt.
Historik

Opvækstudvalget, 4. maj 2020, pkt. 40:

Indstillingspunkt 1-3: Drøftet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Drøftet.

Indstillingspunkt 3: Godkendt.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 20, stk. 5.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune indgået driftsoverenskomst med døgninstitutionen Danners Børn om specialundervisning på deres interne skole, Slotsskolen. Danners Børn/Slotsskolen har henvendt sig til Frederikssund Kommune, fordi de ønsker at udvide antallet af elever. De er i dag normeret til 16 elever med mulighed for at udvide med 2 elever efter aftale med Frederikssund Kommune. De ønsker normeringen udvidet til 24 elever med mulighed for at udvide med 2 elever efter aftale med Frederikssund Kommune. De 8 ekstra pladser vil være til eksterne elever, der dermed ikke bor på Danners Børn. Institutionens begrundelse for udvidelsen er, at der i efteråret 2019 er udbygget med 77 kvadratmeter undervisningslokaler, samt at der er en tilstrækkelig voksennormering til udvidelsen (uddybes i vedlagte beskrivelse fra Slotsskolen). Da tilsynet med Slotsskolen ikke har påvist grunde til, at der ikke kan finde en udvidelse sted, anbefaler administrationen, at der kan indgås aftale om en udvidelse af normeringen som beskrevet over, og at driftsoverenskomsten opdateres som følge heraf.

I Frederikssund Kommune er der 4 dagbehandlingstilbud eller anbringelsessteder, som vi har driftsoverenskomst med om specialundervisning på deres interne skoler. Det drejer sig om Skolen i Skibby (privat skoledag behandlingstilbud), Sølager (Hovedstadsregionens sikrede afdeling), Nexus (Københavns Kommunes døgninstitution) samt som nævnt Slotsskolen, Danners Børn (selvejende døgninstitution). Overenskomsterne skal efter lovgivningen indeholde oplysninger om time- og læseplaner, personalets kvalifikationer, tilsynet, pædagogisk-psykologisk betjening, budget og regnskab, indberetning af magtanvendelse samt opsigelsesvarsel. De indeholder desuden lokalt aftalte emner, som Uddannelsesvejledning, samarbejder mv. Da der løbende er behov for at rette i driftsoverenskomsterne som følge af lovændringer, KKR-aftaler, kommunalbestyrelsens beslutninger, administrativt udarbejdede retningslinjer ol., vurderes det hensigtsmæssigt, at administrationen tillægges kompetence til at konsekvensrette overenskomsterne som følge heraf. På det grundlag anbefales det, at administrationen gives kompetence til at foretage den nævnte type rettelser i driftsoverenskomsterne, og at udvalgets løbende orienteres om rettelserne.

Til udvalgets orientering er tilsynet for de interne skoler opdateret og følger Børne- og Undervisningsministeriets vejledningsmateriale vedr. tilsyn med interne skoler. Det pædagogiske tilsyn føres af skolelederne i skoledistrikterne for de interne skoler, dvs. Jægerspris Skole og Fjordlandsskolen. Der er desuden indgået et samarbejde med Halsnæs Kommune om tilsyn og PPR-opgaven for den interne skole på Sølager, der har afdelinger i begge kommuner.  

Bilag:

Forslag fra Danners Børn om en udvidet normering for Slotsskolen.

Økonomi

Center for økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Det besluttes, om Frederikssund Kommune ønsker at indgå en aftale om en udvidet normering for Slotsskolen som beskrevet i sagsfremstillingen.
 2. Det besluttes, om administrationen kan konsekvensrette driftsoverenskomster med interne skoler som beskrevet i sagsfremstillingen.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Godkendt.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø).

Sagsfremstilling

Status vedr. Task Force forløb i Familie- og Rådgivning

På baggrund af resultaterne fra Task Forcens analyse er der udarbejdet en Udviklingsplan, som er godkendt af Task Forcen i december 2019 og som blev fremlagt for Uddannelsesudvalget på mødet den 15. januar 2020.

Det er besluttet, at der 4 gange i løbet af 2020 gives en status på arbejdet med Udviklingsplanen til Uddannelsesudvalget. Dette er den anden status. Udvalget fik første status på mødet den 15. januar 2020.

Der gives en samlet status for Task Force forløbet og for ledelsestilsyn på dette møde.

Task Force forløbet i Familie og Rådgivning, der blev igangsat 1. marts 2019 forløber i 2020 med 7 udviklingsmøder med Taskforcen.  På grund af Corona pandemien er to af de planlagte udviklingsmøder (20. marts og 28. april) desværre aflyst. Der er senest indsendt status til Task Forcen pr. marts måned, som vil blive drøftet, når der afholdes skype møde med Task Forcen medio/slut maj.

Udviklingsplanen er udarbejdet med tæt sparring fra Task Forcen og udgør det styrende dokument for arbejdet og samarbejdet. Formålet med udviklingsforløbet er at understøtte, at der handles på ny viden, og at forandringen kan ses i de konkrete sager. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i de fire overordnede temaer, som Task Forcens analyserapport pegede på (1. Overordnet styring og faglig ledelse, 2. Faglig udredning, 3. Valg af indsatser og opfølgning og 4. Inddragelse).

På Statusmøderne med Task Forcen gennemgås de enkelte dele af udviklingsplanen under de 4 temaer. Inden møderne afholdes udarbejder og fremsender Familie- og Rådgivning en afrapportering til Task Forcen med bemærkninger punkt for punkt til hvordan arbejdet skrider frem, ledelsens løbende overvejelser samt reaktioner og bemærkninger fra medarbejderne omkring de nye metoder og arbejdsgange. Endvidere fremsender Familie og Rådgivning problematikker, der ønskes konkret sparring på, hvilket der også er afsat tid til på møderne.

Formålet med statusmøderne er sparring omkring alle de del-elementer der skal til for at opfylde Udviklingsplanens mål. Der er fokus på fremdrift og på erfaringerne fra de konkrete tiltag - både det der lykkes og det som kræver lidt ekstra arbejde og omstilling.

I det daglige foregår udviklingsarbejdet med funderingen af ny arbejdsgange, vaner og kulturer i samarbejde med alle medarbejdere. Ledelsen sikrer oplæring, løbende sparring (bl.a. gennem ledelsestilsyn) samt inddragelse af TR/AMR gennem hele forløbet.   

Konkrete tiltag, fremdrift og erfaringer

Arbejdet er godt i gang og der ses en positiv udvikling på en lang række punkter. Hvor bl.a. korrekt brug af nye skabeloner der understøtter sagsgangen og indførelse af en ny fælles faglige metode ”Signs og safety” (SOS) er helt centralt. Alle medarbejderne har modtaget undervisning i SOSmetoden. Der gives løbende supervision på teammøder i korrekt brug af SOSmetoden, og der er etableret øverum en gang om måneden.

For at støtte og fastholde forandringerne i sagsbehandlingen er nogle medarbejdere udpeget som Forandringsagenter. Deres rolle er den daglige sparring til de øvrige medarbejdere omkring korrekt brug af SOSmetoden, blandt andet at der i alle sager er taget stilling til anvendelse af netværksmøder, de 3 huse, skalering og fokusering - hvilket er vigtige elementer i SOSmetoden.

Der er udarbejdet procedure for valide registreringer, og ved sagsgennemgangen hvert kvartal følges op på om arbejdsgangen anvendes korrekt.

Der er udarbejdet retningslinjer for brug af undersøgelsesplaner i alle børnefaglige undersøgelser. Målet er, at der arbejdes ensrettet med, hvordan børnenes behov afdækkes fx. at det fremgår af sagen, at rådgiver har forholdt sig til afholdelse af børnesamtale og at den børnefaglige undersøgelsesskabelon er brugt korrekt.

Sagsbehandlerne mødes med centrets økonomikonsulent som fast procedure hvert kvartal for at sikre overensstemmelse mellem udgifter i bevillingsark med udbetalinger.

Task Force forløbet har medført, at der er iværksat en fast procedure for gennemgang af den enkelte medarbejders konkrete sager samt omkring tilgangen til opgaveløsningen, tilrettelæggelse af dagen samt tidsforbrug på de forskellige opgaver.

Som en del af forløbet indføres underrettende netværksmøder for at sikre en bedre koordinering og inddragelse af det professionelle netværk samt en helhedsorienteret indsats. De underrettende netværksmøder blev så småt i gangsat i 1. kvartal 2020, men der er på grund af Corona ikke arbejdet videre med denne indsats p.t.

Som beskrevet kort ovenfor er der mange af tiltagene, hvor der umiddelbart kan spores en effekt. Der er dog også indsatser og områder, hvor der fortsat opleves udfordringer. Bl.a. med rettidigheden omkring de børnefaglige undersøgelser.

Der arbejdes ihærdigt på at få sikret også de svære processer med nye arbejdsgange og metoder.  Familie og Rådgivning ser frem til at sparringsmøderne med Task Forcen kan blive genoptaget.

Ledelsestilsyn

Det løbende ledelsestilsyn er en fast praksis på børn- og ungeområdet, hvor der nu foreligger afrapporteringer på i alt fire kvartaler. I sagen om ledelsesinformation på dette møde i Uddannelsesudvalget indgår en afrapportering fra ledelsestilsynet på området.

For at sikre sammenhæng til målene i Udviklingsplanen er der fra januar etableret følgende nye ledelsestilsyn:

 • Modtagelsen af underretninger
 • Sager i specialteamet
 • Audit på området for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Da der kun foreligger tilsyn for første kvartal, er der ikke endnu tidsserier på disse ledelsestilsyn.

Udover de løbende faste ledelsestilsyn bliver der over den kommende tid foretaget udvidet ledelsestilsyn, tematiserede ledelsestilsyn og sagsgennemgang jævnfør beskrivelsen i Udviklingsplanen.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Familie og Rådgivning fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø).

Lovgrundlag

Serviceloven

Sagsfremstilling

Offentligt ansatte i Danmark uden kritisk funktion blev fra fredag den 13. marts hjemsendt, på daværende tidspunkt i foreløbigt to uger. Statsministeren opfordrede alle offentligt arbejdsgivere til at sende flest muligt medarbejdere hjem, men understregede, at medarbejdere, der arbejder med social udsatte, ikke nødvendigvis kan hjemsendes. Social- og Indenrigsministeriet indskærpede ligeledes, at mennesker med handicap eller særlige sociale problemer skal fortsat have den mest nødvendige hjælp.

Center for Familie og Rådgivning har balanceret de to hensyn - at flest muligt skal sendes hjem, og at socialt udsatte skal have den nødvendige hjælp - således, at centerets normale funktioner så vidt muligt er blevet varetaget i perioden. Således er der blevet udført børnefaglige undersøgelser, handlet på underretninger og i så vidt muligt omfang afholdt opfølgninger på foranstaltninger. For at kunne varetage kommunens forpligtigelser til at handle ved underretninger om bekymringer, så er der blev opretholdt et beredskab på 4 medarbejdere og én leder dagligt i Jægerspris administrationscenter. Øvrige medarbejdere på myndighedsområdet har varetaget deres opgaver hjemmefra. Den foreløbige erfaring er, at antallet af underretninger med bekymringer er faldet markant som følge af, at dagsinstitutioner og skoler har været lukkede.

For borgerne har nedlukningen haft den konsekvens, at centeret har undgået fysiske møder, hvis det har været muligt. Det betyder, at mange møder er taget telefonisk. Hvis det har været nødvendigt med fysiske møder, så er møderne enten blevet udskudt eller gennemført med et fokus på sikkerhed, dvs. under iagttagelse af myndighedernes anbefalinger. Kontakten med enkelte familier har været mere intensiv i nedlukningsperioden, blandt andet for at etablere nødpasning eller fordi der ikke har været en daglig kontakt til børnene i skole eller daginstitution. De møder, der i starten af perioden blev udskudt, bliver dog afholdt fra uge 17 og frem. Der er således ikke længere møder, der bliver udskudt.

I perioden har der overordnet set været fokus på at drive centeret så normalt som forholdene tillader. Medarbejderne har arbejdet hjemmefra og udført deres opgaver så normalt som muligt. Fra uge 17 opjusteres antallet af medarbejdere med fysisk fremmøde, da centeret øger fokus på at gennemføre alle møder, også selvom de nødvendigvis må foregå fysisk.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Familie og Rådgivning fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø).

Sagsfremstilling
 • Kommende arrangementer
 • Forskudte skolebestyrelsesvalg 2020
Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø).