Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsesudvalgets møde den 1. april 2020

Via Skype kl. 15.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

Pelle Andersen-Harild (Ø) var fremmødt, men grundet tekniske udfordringer med Skype deltog han ikke i behandlingen af de enkelte sager på dagsordenen.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger Uddannelsesudvalgets regnskab for 2019 til orientering. Kommunens samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet.

Drift

I løbet af 2019 er budgettet under Uddannelsesudvalget blevet reduceret med 5,97 mio. kr. Dette skyldes primært de initiativer, der blev besluttet på Byrådsmøde den 24/4-2019 for at reducere serviceudgifterne/overholde servicerammen samt nedjustering af lønbudget i forbindelse med vakancer.

Herefter udgør det korrigerede budget 605,8 mio. kr. og med et forbrug på 623,3 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 17,5 mio. kr. svarende til 2,9 % af det korrigerede budget. Jf. de løbende budgetopfølgninger i 2019 har der været forventet et merforbrug på 28,8 mio. kr., som giver sig til udtryk i det administrative skøn. Dette forventede merforbrug er reduceret med 11,3 mio. kr., hvilket primært skyldes tilbageholdenhed på almenskole området.

Årets samlede resultat er fordelt på følgende måde:

 • Merforbrug på 16,97 mio. kr. angående serviceudgifter
 • Mindreforbrug på 1,035 mio. kr. angående overførelsesudgifter
 • Merindtægt på 0,548 mio. kr. angående den centrale refusionsordning

Resultatet vedrørende serviceudgifter kan overordnet forklares ved følgende:

 • Merforbrug på familieområdet på 14,6 mio. kr., svarende til 10,0 % af det korrigerede budget, som primært skyldes at der har været flere sager for både anbringelse og forebyggelse myndighed samt en højere enhedspris end budgetgrundlaget tillader. Samtidig har der været øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Merforbruget på familieområdet har været forventet i de løbende budgetopfølgninger i 2019 jf. det administrative skøn på 15,2 mio. kr. Reduktionen i det realiserede merforbrug i forhold til det administrative skøn skyldes primært, at der ikke har været ekstra anbringelser som forventet i de sidste måneder af 2019.
 • Merforbrug på skole-klub området på 2,3 mio. kr., svarende til 0,5 % af det korrigerede budget, som skyldes flere visiterede elever til specialundervisning end forventet samt mindreforbrug på almenskole området. På Skole-klub har der været forventet et merforbrug på 13,6 mio. kr. jf. det administrative skøn i de løbende budgetopfølgninger. Dette merforbrug er reduceret med 10,6 mio. kr., hvilket primært skyldes tilbageholdenhed på almenskole området.

For en nærmere gennemgang af årets resultat henvises til vedlagte bilag.

Anlæg

 På Uddannelsesudvalget er der to anlægsprojekter i 2019:

 • Der blev overført 0,5 mio. kr. fra 2018 til 2019. Beløbet blev anvendt til færdiggørelse af renoveringen af de oprindelige bygninger på Ådalens skole. Projektet er ikke afsluttet.
 • Der er i 2019 og 2020 samlet afsat 18,9 mio. kr. til bygningsoptimering på skoleområdet, hvortil der er indregnet en årlig driftsbesparelse på 3,3 mio. kr. fra 2020. Kommunen har fået godkendt en lånedispensation til projektet på 12 mio. kr. Projektet afsluttes i 2020.

For nærmere gennemgang af regnskabet henvises til bilaget "Regnskab 2019 - Anlæg (UDD)".

Økonomi

Regnskabssagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Regnskabsforklaringerne på drift og anlæg tages til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Center for økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2019 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvens for overførsler til efterfølgende år på Uddannelsesudvalget.

Drift

Serviceudgifterne under Uddannelsesudvalget er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang. Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der sikrer, at enhederne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger. Samtidig er det vigtigt, at overførslerne ses i sammenhæng med budget- og regnskabssanktionslovgivningen, idet overførsler - til næstkommende år - teknisk set er en tillægsbevilling til det oprindelige vedtagne budget, som udgør sigtepunktet i forhold til regnskabssanktionen vedrørende serviceudgifter. Ligesom overførslerne skal ses i forhold til likviditetsmæssige forhold mv.

På Uddannelsesudvalget var der i 2019 et merforbrug på 17 mio. kr. på serviceudgifterne. På trods heraf overføres der budget på i alt 3,2 mio. kr. 1,8 mio. kr. overføres til 2020 og 1,4 mio. kr. overføres til 2021. Grunden til at der sker en overførsel selvom udvalget viser et samlet merforbrug er, at overførslerne primært sker i henhold til gældende retningslinjer vedrørende KKR-institutioner samt udskudte udgifter.

Overførslen er sammensat på følgende måde:

 • På skole-klubområdet overføres samlet et overskud på 3,3 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. overføres til 2020 og 1,4 mio. kr. til 2021 som følge af lovgivning vedr. statslige kompetencemidler til folkeskolen, KKRs (kommunekontaktråd) retningslinjer for takstfinansierede institutioner, udskudte nødvendige IT investeringer i sikkerhed og opdatering til 2020 samt udgifter til tjenestemandspension af medarbejder, som har været tilknyttet UU Vest.
 • På familieområdet overføres et overskud på -0,101 mio. kr. til 2020 som følge af KKRs retningslinjer for takstfinansierede institutioner.  

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til vedlagte bilag.

Anlæg

På Uddannelsesudvalget var der et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. som søges overført til 2020.

 • Projektet med renoveringen af Ådalens skole er ikke afsluttet restbeløbet på 0,16 mio. kr. søges overført til 2020.
 • Projektet med bygningsoptimering på skoleområdet afsluttes i 2020 og restbeløbet på 2,6 mio. kr. søges overført til 2020.

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til bilag "Overførsler 2019 - Anlæg (UDD)".

Økonomi

 Drift

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2020 på 1,8 mio. kr., mens det oprindelige budget for 2021 opskrives med 1,4 mio. kr.

Anlæg

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2020 på 2,8 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der på baggrund af regnskab 2019 overføres 1,8 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. i 2021 på driftssiden. 
 2. Der på baggrund af regnskab 2019 overføres 2,8 mio. kr. i 2020 på anlægssiden.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er en vigtig forudsætning i forhold til budgetlægningen, idet befolkningsudviklingen er afgørende i forhold til udgifts- og indtægtsgrundlaget. På udgiftssiden anvendes befolkningsprognosen til beregninger for demografireguleringer i forhold til ændringen i befolkningsprognosen på udvalgte områder bl.a. skoleområdet. På den baggrund opdateres befolkningsprognosen hvert år.

Befolkningsprognose 2020 viser, at antallet af 6-16 årige har været faldende og fortsat vil falde frem mod 2026. Faldet vil opleves i alle skoledistrikter bortset fra Frederikssund Syd, hvor antallet vil være nogenlunde konstant. Befolkningsprognose 2020 viser samme tendens som befolkningsprognose 2019, men Frederikssund Kommune har i 2019 fået 46 færre 6-16 årige end forventet i sidste års prognose svarende til en afvigelse på -0,8%.

Figur 1. Udvikling i antallet af 6-16 årige

Som nævnt foretages der i Frederikssund Kommune regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer kaldes demografireguleringer og indebærer, at ændringer i f.eks. antal børn eller ældre modsvares af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning for f.eks. døgnpleje og dagtilbud. Reguleringerne skal sikre, at serviceniveauet over for borgerne holdes uændret, selvom efterspørgslen efter en serviceydelse stiger eller falder som følge af et stigende eller faldende antal ældre eller børn.

Demografimodellen tager i prognosen for 2021 højde for den realiserede befolkningsændring i 2019 samt en opdateret prognose for 2020 og 2021.

Specifikt i forhold til Uddannelsesudvalget reduceres budgettet med 5,9 mio. kr. mellem 2020 og 2021, 1,7 mio. kr. mellem 2021 og 2022 samt 1,3 mio. kr. mellem 2022 og 2023 som følge af færre 6-16 årige. Det er en nedjustering på 2,4 mio. kr. i 2021 i forhold til prognosen udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen fra 2019.

På budgetseminaret den 23. juni indgår en status for teknisk budgetgrundlag. Supplerende er der i august måned planlagt en særskilt drøftelse af oplæg til det tekniske budgetgrundlag på de enkelte fagudvalg.

Økonomi

Budgetreguleringerne på baggrund af befolkningsprognosen for 2020 indarbejdes i budgetarbejdet  for 2021-2024

Befolkningsudviklingen reducerer budgettet med 5,9 mio. kr. fra 2020-2021, 1,7 mio. kr. fra 2021-2022 og 1,3 mio. kr. fra 2022-2023.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Lovgrundlag

Serviceloven § 19, stk. 2 samt punkt 19-21 i tilhørende vejledning.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik er gældende for en fireårig periode fra 2017-2020, og står derfor over for at skulle fornys i indeværende år.

Børne- og Ungepolitikken er lovmæssigt forankret i Serviceloven og udgøres af Servicelovens afsnit 4, kapitel 6, § 19, stk 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Der er udarbejdet et kommissorium, som beskriver rammen for, hvordan Frederikssund Kommune vil tilrettelægge og gennemføre processen med at formulere en ny Børne- og Ungepolitik (bilag 1).

Kommissoriet anbefaler at gennemføre arbejdet med den ny Børne- og Ungepolitik i to spor:

 1. spor: Udvikling, høring og vedtagelse.
 2. spor: Udarbejdelse af handleplaner i tilknytning til den vedtagne politik.

Kommissoriet indeholder:

 • En tids- og procesplan, som omfatter den politiske involvering.
 • En beskrivelse af den tilblivelsesproces, der skal gennemføres.
 • En beskrivelse af de relevante aktører.
 • En beskrivelse af, hvordan tilblivelsen af den nye Børne- og Ungepolitik organiseres administrativt.

Processen

Udvikling, høring og vedtagelse gennemføres i perioden april 2020-april 2021. Selve rammen for arbejdet med udformningen af Børne- og Ungepolitikken besluttes politisk i april 2020, men gennemførelsen udskydes i 3. kvartal 2020 og ind i 2021.

Det anbefales at gennemføre udformningen af en ny Børne- og Ungepolitik som en åben samskabende proces med aktører inden for børne- og ungeområdet. Aktørerne inddrages to gange undervejs i processen. Derudover indgår der en høring i processen.

Det anbefales at indlede udformningen af Børne- og Ungepolitikken med en kick off dag, lørdag den 22. august (uge 34), hvor alle relevante aktører inden for børne- og ungeområdet inviteres til en samskabende dialog.

Den samlede procesplan for udformningen af Børne- og Ungepolitikken ser ud som følger:

A. Forløbet indledes med en åben samskabende dialog

B. Uddannelsesudvalget præsenteres for et samlet, systematisk overblik over input og anbefalinger fra det første samskabende arrangement

C. Administrationen skriver første udkast til Børne- og Ungepolitikken

D. Uddannelsesudvalget præsenteres for det første udkast til Børne- og Ungepolitikken

E. Der afholdes yderligere et arrangement med områdets aktører, hvor udkastet til politikken drøftes

F. Administrationen udarbejder andet udkast til Børne- og Ungepolitikken

G. Andet oplæg forelægges politisk, og der igangsættes en høring blandt de vigtigste aktører

H. Administrationen samler op på høringssvar og forelægger tredje udkast til Børne- og Ungepolitikken

I. Byrådet vedtager ny Børne- og Ungepolitik

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Godkende kommissoriet
 2. Godkende procesplanen.
 3. Godkende dato for Kick off dagen.
 4. Godkende deltagerne til Kick off dagen.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-4: Godkendt, idet administrationen kommer med nyt datoforslag i oktober-november.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling
 • Årets forældretilfredshedsundersøgelse på skolerne, som skulle gennemføres i maj-juni 2020, udskydes til efteråret 2020. Årsagen hertil er, at Social- og Indenrigsministeriet gennemfører en lignende brugertilfredshedsundersøgelse blandt 300 forældre på alle skoler i landet fra marts til juni 2020. Gennemførelsen af den nationale brugerundersøgelse er en del af aftalen "Ledelse og kompetencer i den offentlige sektor", som regeringen, KL og De danske regioner indgik 1. februar 2019.
 • Årets nationale elevtrivselsmåling på skolerne, som havde deadline den 20. marts 2020 er udsat på ubestemt tid. Årsagen er den aktuelle situation omkring COVID-19 og den midlertidige lukning af skolerne. UVM vil melde en ny dato for deadline ud på et senere tidspunkt.
Beslutning

Orientering om status på nødpasning og helhedsplan/kapacitet på Opvækstudvalget.

Taget til efterretning.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)