Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsesudvalgets møde den 5. februar 2020

Skolen i Bymidten, Marienlyst Allé 2, 3000 Helsingør kl. 15.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2020-2023 blev det besluttet at starte arbejdet med en fremadrettet investeringsplan for Frederikssund Kommune omfattende perioden 2021-2030. Investeringsstrategien skal understøtte Byrådets ønske om, at Frederikssund Kommune skal markere sig som en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret kommune i Øresundsregionen. Denne strategiske retning bygger videre på visionen "Gode forbindelser" fra planstrategien 2015 og danner sammen med FN's verdensmål udgangspunkt for planstrategi 2019, som Byrådet vedtog den 27. november 2019.

Konkrete drøftelser i fagudvalg - januar og februar 2020

På møderne i januar og februar skal fagudvalgene - inklusiv Økonomiudvalget - drøfte ideer og indspil til Investeringsplan 2021-2030. Drøftelserne skal ske inden for følgende rammer:

 • Ideer og indspil skal udgøres af mere strategiske overvejelser:

På møde den 11. december 2019 besluttede Økonomiudvalget, at det videre arbejde med investeringsstrategien i fagudvalgene skal tage udgangspunkt i nogle mere overordnede strategiske overvejelser omkring det fremtidige behov for investeringer. Formålet hermed er at sikre en reel stillingtagen til, hvilken overordnet retning Byrådet ønsker, kommunen skal bevæge sig i. Og ikke en en-til-en stillingtagen til en række løsrevne enkeltprojekter, der ikke nødvendigvis udgør en samlet strategi.

 • Med henblik på at understøtte arbejdet i fagudvalgene har Økonomiudvalget endvidere på deres møde den 11. december 2019 vedtaget en række kriterier for fagudvalgenes drøftelser:

Kapacitet

Investeringer, der medfører bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet samt investeringer, der skaber øget omkostningseffektivitet i det hele taget. Endvidere investeringer, der udbygger kapacitet for at fastholde eksisterende serviceniveau.

Myndighedskrav

Investeringer, der sikrer, at kommunen også på sigt lever op til gældende myndighedskrav.

Klima, miljø og den grønne omstilling

Investeringer med positiv effekt på klima, miljø og den grønne omstilling.

Tidligere besluttede overordnede planer og strategier

Investeringer skal ses i sammenhæng med tidligere politisk besluttede planer og strategier. Investeringerne skal understøtte en udvikling, som altid må ses ud fra et helhedsperspektiv, der tilgodeser behovet for vækst, byliv, fritidsliv, fællesskaber og bevarelse af eksisterende by- og naturmæssige kvaliteter. Investeringerne skal sikre grundlaget for, at tidligere politisk besluttede planer og strategier kan gennemføres.

Byliv og attraktive boligområder

Investeringer, der sikrer en bæredygtig byudvikling og kvalitet i alle byområder, herunder en styrkelse af hvert steds særlige identitet. Investeringer i nye såvel som eksisterende byområder med henblik på at styrke kultur- og byliv og attraktionskraft for både borgere, tilflyttere, besøgende og virksomheder.

 • Der skal indgå overvejelser om, hvorvidt ideer og indspil vedrører kan- eller skal-opgaver.
 • Hensyntagen til det afsatte beløb i perioden 2021-2023 på 200 mio. kr. og dermed kommunens likviditet.

Videre proces

Økonomiudvalg og temadrøftelse i Byråd - marts 2020

Med udgangspunkt i fagudvalgenes drøftelser i januar og februar vil Økonomiudvalget den 11. marts 2020 blive præsenteret for et overblik over udvalgenes strategiske overvejelser. Efterfølgende vil overblikket blive forelagt og drøftet på et temamøde i Byrådet den 25. marts 2020 forud for ordinært byrådsmøde.

Herefter vil der kunne være yderligere drøftelser i Økonomiudvalget og Byrådet således, at der sikres et tværgående fokus. Målet er, at de første prioriteringer til investeringsplanen frem mod 2030 er afklaret i 1. halvår 2020.

Tekst i budgetaftale 2020-2023

Af budgetaftalen om budget 2020-2023 kan bl.a. læses følgende omkring Investeringsplan 2021-2030:

"Planstrategiens vision og mål om byernes udvikling og fremtid er grundlaget for investeringsplanen, ligesom Byrådets politikker vil være rammen for investeringsplanen.

Investeringsplanen kommer bl.a. til at arbejde ud fra:

 • Handleplanen for klimastrategien
 • Kapacitetsanalysen for dagtilbudsområdet
 • Flytning af Klub Mix til andre lokaler
 • Handleplanen for botilbud på handicap- og psykiatriområdet
 • Kapacitetsanalysen på plejeboligområdet
 • Fortsat bygningsoptimering og vedligeholdelse
 • Udvikling og vedligeholdelse af idrætsfaciliteter
 • Cykelstier

Beløbet til investeringsplanen er på op til 200 mio. kr. i budgetperioden 2021-2023.

I foråret 2020 inviteres Byrådet til en første drøftelse af investeringsplanen med forslag til temaer i strategien. Byrådet vil blive forelagt et forslag til en finansieringsmodel for personaleressourcer i forbindelse med anlægsressourcerne. Det giver Byrådet sikkerhed for at anlæggene gennemføres i den takt og prioriterede rækkefølge, som kommer til at fremgå af investeringsplanen.

Forud for Byrådets drøftelse har fagudvalgene drøftet ideer og indspil til planen på baggrund af de relevante politikker og plangrundlag i de enkelte udvalg. Fagudvalgene skal ligeledes forholde sig til anlægspuljer* inden for udvalgenes ressortområder. Økonomiudvalget fastlægger kriterier for fagudvalgenes drøftelser.

*Anlægspuljer, red.:

 • Lokal udviklingspulje - Økonomiudvalget
 • Pulje til klima og miljø - Økonomiudvalget
 • Idræts- og spejderfacilitetspuljen - Fritids- og kulturudvalget
 • Teknisk anlægspulje - Teknisk udvalg
 • Pulje til stier og skilte i det åbne land - Plan- og miljøudvalget

Investeringsplanens temaer og første prioriteringer skal være afsluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 i efteråret 2020."

Hele aftaleteksten er vedlagt som bilag. Ligesom den besluttede investeringsoversigt 2020-2023 er vedlagt.

Økonomi

Der er i budget 2021-2023 budgetlagt med 197,4 mio. kr. til udmøntning af investeringsplan. De strategiske drøftelser i fagudvalg skal af hensyn til kommunens likviditet være inden for disse rammer.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Drøfte ideer og indspil til Investeringsplan 2021-2030.
Historik

Uddannelsesudvalget, 15. januar 2020:

Drøftet.

Fraværende:

Tobias Weische (O)

Beslutning

Drøftet.

Lovgrundlag

Udmøntning af budget 2020.

Sagsfremstilling

Ifm. budget 2020 har Byrådet afsat anlægsmidler til etablering af et Makerspace på Campus med det formål at fortsætte med at prioritere arbejdet med at styrke og udvikle attraktive uddannelsesmiljøer på Campus. Etablering af Makerspace forudsættes at ske i samarbejde og samfinansiering med erhvervslivet og ungdomsuddannelserne på Campus. Oplægget tager afsæt i, at alle kommunens folkeskoleelever og eleverne på Campus sikres mulighed for lige adgang til Makerspace.

Inden midlerne frigives af Økonomiudvalget, skal der fremlægges en samlet beskrivelse af et kommende Makerspace.

I samarbejde med parter (uddannelsesinstitutioner på Campus, kommune og erhvervsliv) er der udarbejdet en projektbeskrivelse for 2020. Projektbeskrivelsen angiver hvorledes en samlet beskrivelse af et kommende Makerspace leveres, således at de afsatte anlægsmidler kan frigives af økonomiudvalget. Målet er, at lanceringen af beskrivelsen af et kommende Makerspace i Frederikssund Kommune sker på CampusDag XL den 11. september, 2020. Herefter laves en ny projektbeskrivelse for år 2021, som forventes at blive etableringsår.

Projektbeskrivelsen 2020 indeholder bl.a. projektmål, projektorganisation, leverancer og tidsplan.

Projektmål 2020

At fremlægge en samlet beskrivelse af et kommende Makerspace i Frederikssund Kommune.

Projektorganisering 2020

Projektejer er Jan Milandt; Styregruppe bestående af ledelsen på uddannelsesinstitutionerne på Campus og ledelsen i Frederikssund Erhverv; Projektleder er erhvervskoordinator Dorthe Christensen understøttet af en projektgruppe bestående af medarbejdere fra involverede uddannelsesinstitutioner og Frederikssund Erhverv.

Væsentlige leverancer 2020, hvor leverance 5 er hovedleverance:

 1. Projektbeskrivelse 2020
 2. Procesleder bistand (Makerspace konsulent) bistand afklaret (finansieres af parter)
 3. Afklaring af målgruppen og dens behov, inkl. synergi effekt med andre aktiviteter (hvad skal Makerspace kunne..)
 4. Afklaring af hvad vi allerede har (ift. grej, materialer lokaler osv.) på skoler, på virksomheder, i kommunen
 5. Beskrivelse af den overordnede løsning og lancering på CampusDag XL den 11. september (HOVEDLEVERANCE)
 6. Fondsansøgning til Villumfonden (forudsætter politisk godkendelse)
 7. Succeskriterier for Makerspace som kan måles på er defineret
 8. Projektbeskrivelse 2021

Ang. hovedleverancen (5): Der oprettes en sag til politisk beslutning på Uddannelsesudvalgets møde i august, hvor de den overordnede løsning præsenteres. Således forudsætter lanceringen af den overordnede løsning på Campus XL dag den 11. september, at den overordnede løsning er politisk godkendt i august.

Ang. fondsansøgning til Villumfonden (6). Der anmodes om, at Center for Børn og Skole administrationen bemyndiges til at sende en fondansøgning til Villumfonden.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Projektbeskrivelsen tages til efterretning.
 2. Styregruppen bemyndiges til at sende en fondansøgning til Villumfonden.
Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Lovgrundlag

Lov om institutioner for Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse

Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.m. (Kommunal indsats for unge under 25 år)

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen og opstarten af Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) i august 2019 blev det besluttet, at Center for Børn og Skole løbende skal udarbejde nøgletalsrapporter med det formål, at orientere politiske udvalg og andre relevante parter om status på FGU'en.

Den første nøgletalsrapport blev fremlagt for Uddannelsesudvalget den 2. oktober 2019 og afdækkede følgende nøgletal for perioden maj-september 2019:

 • Antal indstillede og godkendte til FGU
 • Fordeling på alder og køn
 • Fordeling på de tre FGU-spor
 • Fordeling på FGU-skoler/matrikler

Hermed fremlægges den anden nøgletalsrapport, som baseres på perioden oktober 2019 – januar 2020.

I forhold til den første nøgletalsrapport indeholder denne nye rapport også tal på hvor mange FGU-elever, der er i gang og har afbrudt deres FGU-forløb.

Baggrundsinfo om FGU

I efteråret 2017 indgik regeringen en aftale om bedre veje til uddannelse og job for unge. Aftalepartierne var i den forbindelse enige om, en fælles målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller i beskæftigelse.

Aftalen blev udmøntet i Lov om Forberedende Grunduddannelse og Lov og kommunal ungeindsats for unge under 25 år. Med den nye lov om FGU fik Frederikssund Kommune sammen med de andre kommuner en række nye opgaver – herunder at udarbejde en målgruppevurdering til Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den videre organisering og iværksættelse af FGU'en.

Kort om FGU

Den Forberedende Grunduddannelse henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU er et fleksibelt tilrettelagt uddannelsestilbud, som tilbyder plads til forskellige unges individuelle kompetencer og behov og hjælper den unge med at få overblik, motivation og retning. FGU skal sikre, at de unge får én samlet indgang til de forberedende uddannelser, og skal desuden medvirke til at skabe en mere sammenhængende ungeindsats.

FGU består af tre spor: Almen grunduddannelse (agu), Produktionsgrunduddannelse (pgu) og Erhvervsgrunduddannelse (egu).

Organisering af FGU i Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune hører til det optageområde, der dækkes af FGU-institutionen ”FGU Nordsjælland” og består af 4 FGU-skoler i henholdsvis Helsinge, Hillerød, Freder isværk og Frederikssund. I Frederikssund er FGU'ens produktionsgrunduddannelse placeret i Skibby, mens den almene grunduddannelse er placeret på Frederikssund Campus.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, idet sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Skolechefen fremlægger sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

På baggrund af udviklingen indenfor flere af skolernes faglige resultater, elevtrivsel og til dels elevfravær, besluttede skolelederne i Frederikssund Kommune i december 2019, at de i samarbejde med Center for Børn og Skole, ville udvælge en række indsatser, der skal understøtte en positiv udvikling.

Omdrejningspunktet for indsatserne blev, at hver skole skal udarbejde en plan for, hvordan man lokalt vil forbedre de faglige resultater. Hertil var skolelederne enige om at følgende punkter også skal danne grundlag for det, der hermed samles til en fælles handlingsplan:

 • Videreudvikling og styrkelse af de professionelle læringsfællesskaber
 • Co-teaching
 • Implementering af og udvikling af relationskompetence
 • Øget målstyring og resultatopfølgning

Skolernes lokale plan for den faglige udvikling samt de overnævnte punkter er yderligere beskrevet i vedhæftede bilag, som hermed optegner en fælles handlingsplan for Frederikssund Kommunes skolevæsen.  Indsatserne i handlingsplanen suppleres med opsætning af mål (output) og ønsket effekt (outcome).

Indsatserne igangsættes fra foråret 2020 og vil løbe fem til udgangen af skoleåret 2020/2021, hvorefter der evalueres og eventuelt justeres i indsatserne. Denne evaluering fortages i skolevæsenets Kvalitetsrapport for 2020/2021.

Vedhæftede handlingsplan vil desuden indgå som del af skolevæsenets kvalitetsrapport for 2018/2019, som fremlægges for Uddannelsesudvalget den 4. marts 2020 og for Byrådet den 25. marts 2020 til godkendelse.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Handlingsplanen 2020 godkendes.
Beslutning

Godkendt.

Lovgrundlag

Serviceloven § 19, stk. 2 samt punkt 19-21 i tilhørende vejledning

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik er gældende for en fireårig periode fra 2017-2021, og står således til at skulle fornys i løbet af 2020.

Børne- og ungepolitikken er lovmæssigt forankret i Serviceloven, og udgøres af følgende uddrag af Servicelovens afsnit 4, kapitel 6:

§ 19, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Ydermere uddybes kravene til den sammenhængende børne- og ungepolitik i stk. 19-21 i vejledningen til serviceloven. Her understreges det, at den sammenhængende børne- og ungepolitik skal beskrive, hvordan der i kommunen sikres sammenhæng mellem de forskellige sektorer, f.eks. dagtilbud, skole, sundhedssektor, den frivillige sektor og den særlige støtte til børn og unge. Dette således at der opnås sammenhæng mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte

Punkt 21 i vejledningen til Serviceloven tilsigter, at der opstilles kvantificerbare mål i børne- og ungepolitikken. På den måde lægger lovgrundlaget op til en lineær implementeringsforståelse, i den betydning at man kan foretage politiske beslutninger, der så bliver direkte udført i via et nedsivningssystem fra vedtagen politik til chefer til ledere til medarbejdere. Det skal dog nævnes, at vejledningen alene anbefaler, men ikke pålægger, kommunerne at opstille målbare kriterier i børne- og ungepolitikken.

Det fremgår således, at kommunerne er lovmæssigt forpligtede på at udarbejde en børne- og ungepolitik, der omkredser hele barnets/den unges liv på tværs af de kontekster barnet/den unge indgår i – og dermed på tværs af fagområder og centre i den kommunale organisering.

Lovgivningsmæssigt er den kommunale sammenhængende Børne- og Ungepolitik forankret i Serviceloven, og det er således Uddannelsesudvalget, der har tovholderfunktionen på udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik.

Da udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik kræver koordination mellem Uddannelsesudvalget, Opvækstudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og delvist Vækstudvalget og Folkeoplysningsudvalget, samt kræver involvering af et stort udsnit af Frederikssund Kommunes administrative organisation, inklusiv institutioner og skoler samt tilhørende MED- organisation, brugerbestyrelser og forældrebestyrelser, vil administrationen udarbejde en projektbeskrivelse og en politisk involveringsplan med henblik på endelig godkendelse af ny sammenhængende Børne- og ungepolitik samt tilhørende målsætninger.

Der sikres desuden i denne proces sammenhæng med budgetaftalens ønske, om "at de første 1000 dage stadig er omdrejningspunktet for samarbejde og faglig udvikling af personale i daginstitutioner, dagpleje, tandpleje og sundhedspleje", ligesom det sikres at SF's forslag, som behandlet på Byrådet den 27. februar 2019 og i Uddannelsesudvalget senest den 4. december 2019, vedrørende strategi i forhold til tidlig indsats til børn fra familier med begrænsede økonomiske ressourcer, indarbejdes i den nye sammenhængende Børne- og ungepolitik.

Sagen fremsendes til orientering for Uddannelsesudvalget, Opvækstudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Det er administrationens vurdering, at den politiske involveringsplan og proces for udarbejdelsen af ny Børne- og Ungepolitik fremlægges til politisk godkendelse inden sommerferien 2020.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole og Centerchefen for Familie og Rådgivning indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Udvalget tager sagen til efterretning.
 2. Udvalget kommer med input til den videre proces.
Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Udvalget anbefaler et fælles opstartsmøde/temadrøftelse som et heldagsarrangement for de 5 udvalg. Her sættes rammen, og de enkelte udvalgs ansvarsområde og opgave defineres. Herefter kører der processer i hvert fagudvalg, som melder retur til Uddannelsesudvalget, der har tovholderrollen og samler input. Der afsluttes med et heldagsarrangement for alle med det samlede materiale, inden den endelige politiske godkendelse af politikken. Det er vigtigt, at der i processen tænkes på relevant involvering af alle relevante interessenter. Udgangspunktet for processen sker med afsæt i vejledningen.

Sagsfremstilling

Henover foråret og sommeren 2019 har Center for Børn og Skole faciliteret en proces for Uddannelsesudvalget samt for ledere og skolebestyrelser på Frederikssund Kommunes folkeskoler, med henblik på at udarbejde en fælles vision for kommunens folkeskoler.

Processen har bestået af et lederseminar for kommunens strategiske skoleledere samt to dialogmøder med Uddannelsesudvalget, skolernes ledelsesteams og skolebestyrelserne. På baggrund af disse arrangementer har skoleledere, skolebestyrelser og udvalget udarbejdet en række bud på en fælles vision. På baggrund af disse udkast har Center for Børn og Skole sammenskrevet et udkast til en fælles vision. Dette udkast kan danne grundlag for en drøftelse i udvalget samt føre til endelig vedtagelse af en fælles vision for folkeskolerne i Frederikssund Kommune.

Det har været afgørende i processen, at centrale aktører omkring folkeskolerne i Frederikssund Kommune har været involveret i processen. Idet både elever, medarbejdere, forældre og ledelse på skolerne er repræsenteret i skolebestyrelserne, er disse interessenters bidrag og perspektiver medtaget i processen.  

Den fælles vision for folkeskolerne i Frederikssund Kommunes skal bidrage til at give et fælles mål for folkeskolerne i Frederikssund Kommune. Derudover skal visionen give borgerne i Frederikssund Kommune et indblik i, hvad folkeskolen repræsenterer, når forældre skal vælge skole til deres børn, og fungere som oplysende når potentielle medarbejdere overvejer at søge til Frederikssund Kommunes folkeskoler.

Det er desuden afgørende, at den fælles vision for folkeskolerne i Frederikssund Kommune ses i sammenhæng med folkeskolens formålsbestemmelse som er defineret i Folkeskolelovens § 1 samt Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2017-2021, hvori visionen for det overordnede arbejde med børn og unge lyder: ”Alle børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentiale udvikles bedst muligt”.

Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde 5. februar 2020:

Den fælles vision for folkeskolerne i Frederikssund Kommune har nu været i høring i Skolebestyrelser, MED-udvalg og Det fælles elevråd. Fristen for høringssvar var fredag den 17. januar 2020, og der er indkommet14høringssvar. Høringssvarene er vedhæftet som bilag i én samlet pdf.

På tværs af høringssvarene tegner der sig en generel tilfredshed med den proces der har ledt frem mod formuleringen af den fælles vision for folkeskolerne i Frederikssund Kommune. Mange skolebestyrelser har udtrykt sig positivt i forhold til at have været inddraget konstruktivt i processen i et samarbejde mellem politikere og skolebestyrelser, ligesom høringssvarene i overvejende grad er positivt stemte i forhold til indholdet i den fælles vision og kan genkende dette fra den involverende proces.

I forbindelse med at den fælles vision blev sendt i høring, blev skolebestyrelser, MED-udvalg og Det fælles elevråd specifikt bedt om at pege på den ønskede overskrift til visionen, ud af en række forskellige bud. Det er der taget stilling til i næsten alle høringssvar, og der en overvejende del af disse der peger på enten "Folkeskolen i Frederikssund Kommune - det naturlige valg" eller "Folkeskolen i Frederikssund Kommune - det oplagte valg" - eller variationer heraf. To høringssvar kommer med alternative forslag.

Herudover kan der opsummerende peges på fire tendenser i høringssvarene. Dels peger nogle høringssvar på, at der skal fokuseres mere på dannelse i visionen, mens andre ønsker en større betoning af elevernes trivsel. Herudover er der flere høringssvar der giver udtryk for, at lokalsamfundet skal have en mere bærende rolle i visionen. Der er desuden også flere høringssvar, der efterspørger konkrete mål på baggrund af visionen, herunder hvordan visionen tænkes omsat i praksis, hvordan visionen tænkes ind i styringen og driften af folkeskolen samt hvilke handlinger det kræver fra flere parter at efterleve visionen. Foruden disse tendenser indeholder flere høringssvar kommentarer der er unikke for det enkelte høringssvar. Disse gengives ikke her.

Center for Børn og Skole har på baggrund af de indkomne høringssvar lavet et forslag til en revideret vision som vedlægges sagen som bilag.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Udvalget drøfter de indkomne høringssvar.
 2. Godkender den reviderede vision.
Historik

Indstilling, Uddannelsesudvalget, 4. december 2019, pkt. 131:

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Udvalget drøfter og foretager eventuelle ændringer af det foreliggende udkast til fælles vision for folkeskolerne i Frederikssund Kommune og sender en vision for folkeskolerne i Frederikssund Kommune i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg og Det fælles elevråd frem til medio januar 2020, således at sagen kan genoptages på udvalgets møde i februar 2020, hvor en endelig vision kan vedtages.

Uddannelsesudvalget, 4. december 2019, pkt. 131:

Godkendt med redaktionelle ændringer.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Godkendt, med redaktionel ændring idet overskriften bliver.....det naturlige valg...

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 19. december 2018 en ny styring af demografi og specialundervisning på folkeskoleområdet. Én gang om året tager Uddannelsesudvalget stilling til og tilpasser folkeskoleområdet i takt med faldende/stigende elevtal og i takt med faldende/stigende udgifter til specialundervisning. Uddannelsesudvalget skal med sagen tage stilling til klassedannelsen i kommende skoleår og af bilag fremgår forældrenes ønsker til skoleplacering for deres børn til kommende 0. klasser i skoleåret 2020-21.

Det fremgår af Bilag 3 til Styrelsesvedtægt for Frederikksund Kommunes Skolevæsen:

"Alle børn har efter folkeskoleloven krav på at blive optaget på distriktsskolen. Barnets bopælsadresse bestemmer, hvilket skoledistrikt barnet hører til, og altså hvilken skole barnet vil blive tilbudt en plads på.  

Elever til 0. klasse optages som udgangspunkt på skolen i det distrikt, hvor de har bopæl. Der tilstræbes herefter en hensigtsmæssig placering på skolens matrikler i forhold til elevernes bopæl."

"Børn kan efter reglerne om frit skolevalg jf. folkeskolelovens § 36, stk. 3 optages på andre skoler i kommunen. Optagelsen på en anden skole i kommunen end distriktsskolen sker efter følgende kriterier:

Jf. vedtagelse på Byrådets møde den 29. maj 2019: Der ikke optages børn fra andre distrikter, hvis elevtallet er 25 elever eller derover i den aktuelle klasse, dog kan Administrationen i helt særlige tilfælde dispensere herfor.

Jf. vedtagelse på Byrådets møde den 29. maj 2019 Såfremt det af kapacitetsmæssige årsager ikke er muligt at optage alle børn, som ønsker at blive indskrevet på en given skole, optages eleverne i følgende rækkefølge:

1. Først optages børn med søskende på den ønskede skole.  

2. Dernæst optages børn som bor nærmest på den ønskede skole.

3. Dernæst foregår optagelse efter lodtrækning.

Børn fra andre kommuner optages efter samme retningslinjer. Børn som bor i Frederikssund Kommune optages dog altid først."

Ådalen skole

Det fremgår at bilaget at forældre til 83 børn, har søgt om skolegang på Ådalen skole. Heraf er de 13 børn bosiddende i andre skoledistrikter (et barn fra Slangerup Skoles distrikt og 12 børn, som er bosat i Trekløverskolens distrikt). Heraf har 6 søskende, som går på Ådalen skole.

Hvis de 13 børn i stedet skulle have deres skolegang på distriktsskolen vil det være nødvendigt at oprette en ekstra klasse på Trekløverskolen. På den baggrund anbefaler Administrationen at der dispenseres, jf. vedtagelse på Byrådets møde den 29. maj 2019, så forældrenes ønsker vægtes højst og børnene optages på Ådalen Skole med oprettelse af fire 0. klasser i stedet for tre, som følge heraf.

Slangerup Skole

Det fremgår af bilaget at forældre til 74 børn, har søgt om skolegang på Slangerup Skole. Heraf er et barn bosat i andet skoledistrikt. Forældreønskerne giver en skæv fordeling mellem de to afdelinger på Slangerup Skole. Af bilaget fremgår det, at Skolelederen på Slangerup Skole indstiller til Uddannelsesudvalget, at der oprettes en 0. klasse på afdeling Lindegård og to 0. klasser på afdeling Byvang, og at 4-5 børn, hvis forældre har søgt om Lindegård, tilbydes optagelse på afdeling Byvang efter gældende regler.

Center for Børn og Skole indstiller den fordeling af 0. klasser, som fremgår af bilaget tilknyttet sagen.

Af bilaget fremgår tillige det kommende skoleårs elevtal 1-9. klasser fordelt på skoler og afdelinger.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Godkende klassedannelsen for kommende skoleår, herunder at4-5 elever tilbydes skolegang på Slangerup Skole, afd. Byvang i stedet for afd. Lindegård samt oprette fire 0. klasser på Ådalen Skole, jf. forældreønsker.
Beslutning

Godkendt.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

Frederikssund Kommunes Budget 2020

Sagsfremstilling

Af Budgetaftalen i forbindelse med Budget 2020 fremgår det, at Byrådet ønsker, at der etableres et naturværksted for dagtilbud og skoler, og et konkret forslag fremlægges til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget.

Center for Børn og Skole har i samarbejde med Nationalparken Skjoldungernes Land udarbejdet et ambitiøst forslag til en naturvejledningsindsats til alle børn og unge i kommunens dagtilbud og skoler som ud over en naturvejledningsindsats indeholder en række oplevelsespunkter fordelt geografisk ud over kommunen, hvor børn og unge kan opleve og få pirret deres nysgerrighed. Beliggenheden og indholdet af oplevelsespunkterne skal udvikles og beskrives nærmere. Umiddelbare bud på oplevelsespunkter kunne være Selsø slot med fokus på fugleliv, Færgegården med fokus på skoven, Foreningshuset på Østersvej med fokus på fjorden og Vingepavillonen med fokus på mosen.

Forslaget er vedhæftet sagen som bilag.

Fortsat sagsfremstilling til Opvækstudvalgets møde 3. februar og Uddannelsesudvalgets møde den 5. februar 2020:

Center for Børn og Skole har på baggrund af udvalgenes input på møderne i januar tilpasset forslaget til naturformidlingsindsats for børn og unge i Frederikssund Kommune yderligere. Herunder er der indarbejdet kommentarer fra udvalgene i det vedlagte materiale samt konkretiseret en økonomisk ramme for indsatsen.

Desuden er oplægget blevet delt i tre dele for overskuelighedens skyld, således at oplægget nu består af tre bilag; henholdsvis et baggrundnotat med relevant viden om den nationale kontekst, som naturformidlingsindsatsen skriver sig ind i, et udkast til et værdigrundlag, som naturformidlingsindsatsen i Frederikssund Kommune kan tænkes indenfor samt det egentlige forslag til naturformidlingsindsats.

Økonomi

Den endelige økonomi til naturformidlingsindsatsen afhænger af, hvilke beslutninger Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget træffer, hvorefter de bevillingsmæssige konsekvenser træffes på de efterfølgende møder.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget, at:

 1. Oplægget drøftes og godkendes.
 2. Udvalgene drøfter og beslutter, hvornår indsatsen skal sættes igang for hhv. dagtilbud og skoler. For skoleområdet vil en igangsættelse af indsatsen være mest hensigtsmæssig i forbindelse med et nyt skoleår.
 3. Udvalgene godkender, at Center for Børn og Skole fremlægger en samlet bevillingssag på udvalgsmøderne i marts 2020 på baggrund af de beslutninger der træffes i udvalgene.
Historik

Indstilling, Opvækstudvalget, 13. januar 2020 samt Uddannelsesudvalget, 15. januar 2020:

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget, at:

 1. Forslaget til naturformidlingsindsats for børn og unge drøftes.
 2. Beslutter om Center for Børn og Skole skal arbejde videre med en yderligere konkretisering af forslaget.

Opvækstudvalget, 13. januar 2020, pkt. 5:

Indstillingspunkt 1: Drøftet, idet udvalget ønsker at frivillige foreninger, spejderne og FNs verdensmål tænkes ind.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Uddannelsesudvalget, 15. januar 2020, pkt. 10:

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Fraværende:

Tobias Weische (O)

Opvækstudvalget, 3. februar 2020, pkt. 13:

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Ønsker at det igangsættes til skoleåret 2020/2021.

Indstillingspunkt 3: Godkendt.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Godkendt, idet udvalget ønsker det igangsat til skoleåret 2020/2021.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Denne sag har været på dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. januar 2020. Sagen sendes i høring i Uddannelsesudvalget.

Denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget tager orientering om status på indsatserne i sundhedspolitikkens årsplan 2019 til efterretning og drøfter og giver input til indsatser i årsplanen for 2020. Efterfølgende sendes sagen til orientering i de øvrige fagudvalg, som har mulighed for at give kommentarer og input til sundhedspolitikkens årsplan fra 2019, herunder supplerende initiativer der har understøttet årsplanens mål i 2019, samt sundhedspolitikkens årsplan for 2020.   

Baggrund

Sundhedspolitikken er gældende i perioden 2015-2020. Status for årsplan forelægges Social- og Sundhedsudvalget en gang årligt. På dette møde er der ligeledes oplæg til dialog om det kommende års indsatser.

I årsplan 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at videreføre temaerne rygning, alkohol og overvægt som særligt prioriterede indsatsområder.

Status på sundhedspolitikkens årsplan 2019

Langt størstedelen af indsatserne i årsplanen for 2019 er gennemført eller igangsat. Nedenfor er der nævnt et par eksempler på indsatser fra årsplan 2019. Den samlede status på årsplanen fremgår af bilag 1. Bilaget giver ligeledes et overblik over indsatsområder med tilhørende effektmål indenfor temaerne alkohol, tobak og overvægt.  

Alkohol

I efteråret afholdte Frederikssund Kommune i samarbejde med Novavi et temaaftensmøde for døgnplejen med henblik på, at medarbejdernes vidensniveau om alkohol, tegn på alkoholmisbrug og kendskab til behandlingsmuligheder blev styrket. 19 medarbejdere deltog, heriblandt sygeplejersker, terapeuter, social- og sundhedsassistenter samt hjælpere. Døgnplejen gav udtryk for, at deres største udfordring er at håndtere de borgere, der gennem mange år har haft et misbrug, og som ønsker at fastholde sit misbrug. Novavi og deltagerne aftalte at mødes igen for at tage udgangspunkt i en aktuel case fra døgnplejen.

Tobak

Campus Frederikssund har besluttet at indføre røgfri skoletid fra den 1. januar 2020. Frederikssund Kommune har indgået et partnerskab med Campus Frederikssund og Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen samt Steno Diabetes Center i forbindelse hermed. Frederikssund Kommune leverer rygestopkurser til medarbejdere og elever på campus. Der var i første omgang ikke tilstrækkelig interesse for at oprette et rygestopkursus for medarbejdere på Campus. I december blev der opstartet to rygestopkurser målrettet unge på campus. Der er i alt 24 tilmeldte elever.

Overvægt

Arbejdet med indsatser mod overvægt er endnu ikke påbegyndt. Den primære aktør i arbejdet vil være sundhedsplejen, og det vil kræve, at der allokeres ressourcer til udvikling af indsatserne. Der er i dag lagt op til, at disse ressourcer findes indenfor sundhedsplejens nuværende budget. Det vil derfor kræve en prioritering af sundhedsplejens nuværende indsatser, som er en del af Plan for Sundhedsplejens indsatser, som Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for i foråret 2020.  

Overvejelser om Sundhedspolitikkens årsplan for 2020

Administrationen anbefaler, at årsplan 2020 bygger videre på de hidtidige erfaringer og indsatser i arbejdet med sundhedspolitikken. Således vil årsplanen indeholde temaerne:

Rygning (videreført fra 2019), hvor indsatserne blandt andet anbefales at være:

 • Styrke proaktiv rekruttering til rygestop
 • Fortsat fokus på partnerskabet med Campus omkring røgfri skoletid
 • Styrke rygestopindsatsen blandt særligt sårbare borgere
 • Kampagneaktiviteter

Derudover vil administrationen implementere den nye tobaksaftale, som blev besluttet nationalt i december 2019.

Alkohol (videreført fra 2019), hvor indsatserne blandt andet anbefales at være:

 • Tidlig opsporing af alkoholproblemer i Forebyggelse og Træning
 • Udarbejdelse af handleplaner til jobcenteret
 • Styrke intern vidensformidling om alkohol og behandlingstilbud i kommunen
 • Kampagneaktiviteter

Overvægt (videreført fra 2019), hvor indsatserne for 2019 anbefales at videreføres til årsplan 2020.

Udover at implementere indsatserne i Sundhedspolitikkens årsplan 2020 vil administrationen igangsætte en proces for udarbejdelsen af kommunens nye sundhedspolitik, som skal gælde fra 2021. Derudover vil administrationen fokusere på sundhedspolitikkens bærende princip "Vi samarbejder med civilsamfundet og borgerne". Herunder vil der blandt andet blive arrangeret en Sundhedsuge i Frederikssund Kommune.

Sundhedspolitikkens årsplan 2020 vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse i marts 2020.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet er enige i forslaget om, at årsplan 2020 bygger videre på de hidtidige erfaringer og indsatser i arbejdet under sundhedspolitikken, og derfor indeholder temaerne: rygning, alkohol og overvægt.

Men derudover vil Handicaprådet foreslå et nyt tema for 2020 nemlig: Børn og unges trivsel.

Baggrunden herfor er den rapport, administrationen har udarbejdet ” Videngrundlag: Plan for botilbud” (som er vedlagt som bilag til punkt 2 på dagsordenen), at der på landsplan er sket en stigning i antallet af borgere med psykiatriske diagnoser.Heraf fremgår det (s 14), at stigningen af antallet af borgere med en psykiatrisk diagnose er især blandt de unge, hvor 9,1 procent af de 13-17-årige og 10,9 procent af de 18-29-årige har mindst en psykiatrisk diagnose. Diagnosticeringen foretages tidligere end hidtil, ligesom disse børn ofte har et lavt funktionsniveau. Derudover er der flere borgere med komplekse problemer og støttebehov, eksempelvis udsatte unge.Endelig kommer dertil alle de børn og unge, der går UBEHANDLEDE med deres psykiske lidelse – og ikke får den hjælp, de har brug for. Set i lyset heraf vil Handicaprådet foreslå følgende input til sundhedspolitikkens årsplan for 2020: nemlig et nyt indsatsområde omkring børn og unges trivsel. Handicaprådet medvirker gerne med en uddybning af konkrete indsatser under indsatsområdet.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet tager indsatserne i årsplan 2019 til efterretning.

Det er vores vurdering, at ”de lette frugter” med hensyn til rygning og alkohol er blevet plukket.

Det vil derfor fremover kræve en større indsats at få inkarnerede rygere og alkoholmisbrugere til at indse, at de bør nedsætte eller helt stoppe med deres misbrug.

Men arbejdet hermed bør naturligvis ikke stoppe af den grund. Vi vurderer, at der nok vil være større effekt ved at øge indsatsen overfor unge mennesker, som endnu ikke er blevet så fastlåst i deres misbrug.

Supplerende sagsfremstilling

Bilaget er blevet opdateret siden sagen var på Social- og Sundhedsudvalget den 13. januar 2020.

Økonomi

 Status på sundhedspolitikkens årsplan har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Afdelingslederen for Sundhed og HR indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Tage status for sundhedspolitikkens årsplan 2019 til efterretning, herunder input til supplerende initiativer, der har understøttet handleplanens mål.
 2. Give input og kommentarer til sundhedspolitikkens årsplan for 2020.  
Historik

Indstilling Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2020, pkt. 10:

Afdelingslederen for Sundhed og HR indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Status på indsatserne i årsplan 2019 tages til efterretning.
 2. Give input til sundhedspolitikkens årsplan for 2020.
 3. Sende sagen til orientering i øvrige fagudvalg, som har mulighed for at give kommentarer og input til forslag til årsplan for 2020.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2020, pkt. 10:

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2:Udvalget drøftede årsplanen, og udvalget foreslår at forbrug af snus indgår i årsplanen for 2020.

Indstillingens punkt 3: Godkendt.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Drøftet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget skal med denne sag tage stilling til en ændring af udvalgets forretningsorden. Udvalgets nuværende forretningsorden er vedlagt som bilag.

Ved starten af indeværende byrådsperiode vedtog Uddannelsesudvalget en forretningsorden for udvalgets arbejde. Forretningsordenen beskriver bl.a. reglerne for, hvordan udvalgets møder afvikles, regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder samt hvordan afstemning foretages. Desuden beskriver forretningsordenen også reglerne om habilitet og tavshedspligt m.v.

Med denne sag lægges der op til en præcisering af udvalgets nuværende forretningsorden. Præciseringen vedrører tidspunktet for udsendelse af dagsordner til udvalgets møder og er i overensstemmelse med den ændring af Byrådets forretningsorden, som Byrådet netop har vedtaget.

Ændringen indebærer, at § 5, stk. 2 ændres til: Formanden foranlediger, at der seneste 96 timer (4 hele hverdage) inden ordinære møder sendes en dagsorden til udvalgets medlemmer. Lørdag medregnes som en hverdag og selve dagen for mødet medregnes også i de 96 timer. Forslag til ændret forretningsorden er vedlagt som bilag.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i to på hinanden følgende ordinære møder.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

 Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Godkende forslag til ændret forretningsorden.
Historik

Uddannelsesudvalget, 15. januar 2020, pkt. 14:

Godkendt.

Fraværende:

Tobias Weische (O)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling
 • Kommende arrangementer
 • Udtrædelser af skolebestyrelser: Tidligere formand Henrik Gren Brodersen er udtrådt pr. 5. december 2019 fra Jægerspris Skoles bestyrelse. Ny formand er: Tina Nørregaard Poulsen. På Slangerup Skole er Malene Bidstrup Pedersen udtrådt af bestyrelsen pr. 31. december 2019.
 • Åbning af fællesbibliotek i Jægerspris 18. februar
Beslutning

Opfølgning på Børne- og Ungetopmødet 2020.

Taget til efterretning.