Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsesudvalgets møde den 15. januar 2020

Mødelokale F6 kl. 15.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Tobias Weische (O)

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2020-2023 blev det besluttet at starte arbejdet med en fremadrettet investeringsplan for Frederikssund Kommune omfattende perioden 2021-2030. Investeringsstrategien skal understøtte Byrådets ønske om, at Frederikssund Kommune skal markere sig som en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret kommune i Øresundsregionen. Denne strategiske retning bygger videre på visionen "Gode forbindelser" fra planstrategien 2015 og danner sammen med FN's verdensmål udgangspunkt for planstrategi 2019, som Byrådet vedtog den 27. november 2019.

Konkrete drøftelser i fagudvalg - januar og februar 2020

På møderne i januar og februar skal fagudvalgene - inklusiv Økonomiudvalget - drøfte ideer og indspil til Investeringsplan 2021-2030. Drøftelserne skal ske inden for følgende rammer:

 • Ideer og indspil skal udgøres af mere strategiske overvejelser:

På møde den 11. december 2019 besluttede Økonomiudvalget, at det videre arbejde med investeringsstrategien i fagudvalgene skal tage udgangspunkt i nogle mere overordnede strategiske overvejelser omkring det fremtidige behov for investeringer. Formålet hermed er at sikre en reel stillingtagen til, hvilken overordnet retning Byrådet ønsker, kommunen skal bevæge sig i. Og ikke en en-til-en stillingtagen til en række løsrevne enkeltprojekter, der ikke nødvendigvis udgør en samlet strategi.

 • Med henblik på at understøtte arbejdet i fagudvalgene har Økonomiudvalget endvidere på deres møde den 11. december 2019 vedtaget en række kriterier for fagudvalgenes drøftelser:

Kapacitet

Investeringer, der medfører bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet samt investeringer, der skaber øget omkostningseffektivitet i det hele taget. Endvidere investeringer, der udbygger kapacitet for at fastholde eksisterende serviceniveau.

Myndighedskrav

Investeringer, der sikrer, at kommunen også på sigt lever op til gældende myndighedskrav.

Klima, miljø og den grønne omstilling

Investeringer med positiv effekt på klima, miljø og den grønne omstilling.

Tidligere besluttede overordnede planer og strategier

Investeringer skal ses i sammenhæng med tidligere politisk besluttede planer og strategier. Investeringerne skal understøtte en udvikling, som altid må ses ud fra et helhedsperspektiv, der tilgodeser behovet for vækst, byliv, fritidsliv, fællesskaber og bevarelse af eksisterende by- og naturmæssige kvaliteter. Investeringerne skal sikre grundlaget for, at tidligere politisk besluttede planer og strategier kan gennemføres.

Byliv og attraktive boligområder

Investeringer, der sikrer en bæredygtig byudvikling og kvalitet i alle byområder, herunder en styrkelse af hvert steds særlige identitet. Investeringer i nye såvel som eksisterende byområder med henblik på at styrke kultur- og byliv og attraktionskraft for både borgere, tilflyttere, besøgende og virksomheder.

 • Der skal indgå overvejelser om, hvorvidt ideer og indspil vedrører kan- eller skal-opgaver.
 • Hensyntagen til det afsatte beløb i perioden 2021-2023 på 200 mio. kr. og dermed kommunens likviditet.

Videre proces

Økonomiudvalg og temadrøftelse i Byråd - marts 2020

Med udgangspunkt i fagudvalgenes drøftelser i januar og februar vil Økonomiudvalget den 11. marts 2020 blive præsenteret for et overblik over udvalgenes strategiske overvejelser. Efterfølgende vil overblikket blive forelagt og drøftet på et temamøde i Byrådet den 25. marts 2020 forud for ordinært byrådsmøde.

Herefter vil der kunne være yderligere drøftelser i Økonomiudvalget og Byrådet således, at der sikres et tværgående fokus. Målet er, at de første prioriteringer til investeringsplanen frem mod 2030 er afklaret i 1. halvår 2020.

Tekst i budgetaftale 2020-2023

Af budgetaftalen om budget 2020-2023 kan bl.a. læses følgende omkring Investeringsplan 2021-2030:

"Planstrategiens vision og mål om byernes udvikling og fremtid er grundlaget for investeringsplanen, ligesom Byrådets politikker vil være rammen for investeringsplanen.

Investeringsplanen kommer bl.a. til at arbejde ud fra:

 • Handleplanen for klimastrategien
 • Kapacitetsanalysen for dagtilbudsområdet
 • Flytning af Klub Mix til andre lokaler
 • Handleplanen for botilbud på handicap- og psykiatriområdet
 • Kapacitetsanalysen på plejeboligområdet
 • Fortsat bygningsoptimering og vedligeholdelse
 • Udvikling og vedligeholdelse af idrætsfaciliteter
 • Cykelstier

Beløbet til investeringsplanen er på op til 200 mio. kr. i budgetperioden 2021-2023.

I foråret 2020 inviteres Byrådet til en første drøftelse af investeringsplanen med forslag til temaer i strategien. Byrådet vil blive forelagt et forslag til en finansieringsmodel for personaleressourcer i forbindelse med anlægsressourcerne. Det giver Byrådet sikkerhed for at anlæggene gennemføres i den takt og prioriterede rækkefølge, som kommer til at fremgå af investeringsplanen.

Forud for Byrådets drøftelse har fagudvalgene drøftet ideer og indspil til planen på baggrund af de relevante politikker og plangrundlag i de enkelte udvalg. Fagudvalgene skal ligeledes forholde sig til anlægspuljer* inden for udvalgenes ressortområder. Økonomiudvalget fastlægger kriterier for fagudvalgenes drøftelser.

*Anlægspuljer, red.:

 • Lokal udviklingspulje - Økonomiudvalget
 • Pulje til klima og miljø - Økonomiudvalget
 • Idræts- og spejderfacilitetspuljen - Fritids- og kulturudvalget
 • Teknisk anlægspulje - Teknisk udvalg
 • Pulje til stier og skilte i det åbne land - Plan- og miljøudvalget

Investeringsplanens temaer og første prioriteringer skal være afsluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 i efteråret 2020."

Hele aftaleteksten er vedlagt som bilag. Ligesom den besluttede investeringsoversigt 2020-2023 er vedlagt.

Økonomi

Der er i budget 2021-2023 budgetlagt med 197,4 mio. kr. til udmøntning af investeringsplan. De strategiske drøftelser i fagudvalg skal af hensyn til kommunens likviditet være inden for disse rammer.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Drøfte ideer og indspil til Investeringsplan 2021-2030.
Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Tobias Weische (O)

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag. Bilag 2 indeholder en opfølgning på 53 ændringer, hvoraf 10 er implementeret på nuværende tidspunkt. For resterende 43 ændringer er den fortsatte proces hen i mod en implementering kort beskrevet under kolonnen statustekst.

Specifikt i forhold til Uddannelsesudvalget indeholder bilag 2 fem ændringer, hvoraf to er implementeret, mens tre er under fortsat proces.

Udover nærværende opfølgning vil der ske en opfølgning på budgetaftalen i forbindelse med de tre budgetopfølgninger maj, september og november måned i 2020.

Økonomi

Nærværende opfølgning har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I det omfang det viser sig nødvendigt vil der i forbindelse med kommende opfølgninger blive rejst sager i relevante fagudvalg. Ligesom opfølgningernes resultater indgår i arbejdet med budget 2021-2023.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender første status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tobias Weische (O)

Sagsfremstilling

Formålet med projekt FUEL er at øge antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne samt øge antallet af elever, der indgår en praktikpladsaftale og bliver elev/lærling i en virksomhed. Afsættet for at arbejde ind i førnævnte formålsorientering er, at kommunen, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet samtidig følte, at netop udfordringen med at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse var en brændende platform. Dels qua det pres der kom politisk fra Christiansborg gennem 25 procents målsætningen, men ligeledes grundet et lokalpolitisk ønske om at styrke Frederikssund Kommune som attraktiv kommune gennem at styrke uddannelserne på grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau samt gennem at styrke de lokale virksomheders grundlag for lokal forankring og vækst. Med disse tanker som springbræt går Frederikssund Kommune, UNord (tidligere Knord og Esnord), SOSUH, TEC og Frederikssund Erhverv sammen og forfatter ansøgningen til projekt FUEL i fællesskab, indgår i Styregruppe sammen og fastlægger den tværorganisatoriske organisering, der fordrer det brede og helhedsorienterede samarbejde på tværs af aktørerne i FUEL.

Projektet er organiseret gennem en partnerskabsaftale, hvor Frederikssund Kommune er projektejer og den ene af partnerne og SOSUH, UNord, TEC og Frederikssund Erhverv er de andre partnere. Projektet er finansieret gennem socialfondsmidler af EU og Region Hovedstaden, det startede den 1-4-2017 og har sin afslutning den 30-9-2020.

FUEL er bygget op omkring seks aktiviteter, der arbejder med før, under og efter læringsmiljøer, og aktiviteterne er som følger Karrierelæring, Styrket virksomhedssamarbejde, Fastholdelse og vejledning, Talent og innovation, Internationalisering og Virksomhedsforum. Aktiviteterne eksisterer i Frederikssund, hvor samarbejdet mellem Grundskolerne, Campus Frederikssund og Erhvervslivet er det bærende element. Aktiviteterne eksisterer ligeledes i Region Hovedstaden i og med de rulles ud blandt andet med afsæt i det arbejde, der sker i Frederikssund Kommune.

Udviklingen i aktiviteterne går som udgangspunkt planmæssigt. Enkelte aktiviteter har realiserede deres måltal, mens andre er godt på vej. Alle aktiviteter har en forventning om at nå deres måltal.

Der er lige nu fokus på følgende i FUEL:

 1. Sikring af opnåelse af måltal herunder, at alle aktiviteter, der har specifikke måltal, når deres mål eller kommer så tæt på som muligt.
 2. Sikring af, at projektet opnår deltagelse af 800 unikke deltagere.
 3. Proces for professionalisering og kvalificering af de produkter, materialer, uddannelsesforløb, osv. der er udviklet i projektet. Dette gennem en konceptualisering af FUEL som brand, der ensretter projektets udtryk og gør det udrulningsklart både regionalt og nationalt.
 4. Ekstern analyse/kortlægning af de tværorganisatoriske samarbejdsprocesser med henblik på at pege på kompleksiteten i projektets organisatoriske struktur samt med henblik på at kunne pege på den kompleksitet, der opstår når forskellige didaktiske virkeligheder mødes.
 5. Afslutningskonference med et udrulnings- og forankringsperspektiv der søger at sprede erfaringerne fra FUEL regionalt og nationalt. Her skal regionens kommuner og andre interessenter inviteres.

Den eksterne analyse er prioriteret, da den i projektet indeværende analyse fra COWI er af kvantitativ karakter, og primært fokuserer på slutbrugerne i projektet, hvilket vil sige elever og virksomheder. Med den eksterne analyse er ønsket at kunne forstå de arbejdende aktører i projektet, samt bruge denne forståelse som fundament for lignende projekter eller samarbejdskonstruktioner frem i tiden.

Analysen skal ligeledes bringes i spil ved den afsluttende konference, med henblik på at kunne komme med et eksternt kritisk perspektiv på kompleksiteten af organiseringen i projektet samt at kunne belyse de undervisningsmæssige snitflader og den didaktiske udvikling, der har været gennem projektet.

Økonomisk perspektiv

Partnerne i projektet har alle indgivet prognoser for deres lønomkostninger i den resterende del af projektperioden. Det har betydet at Frederikssund Kommune og UNord (Knord delen) har afgivet nogle midler, og Frederikssund Erhverv har fået tilført midler. Frederikssund Kommune modtager, ligesom de øvrige partnere i projektet, 70 % i tilskud til de afholdte lønudgifter. Derudover er det i projektet besluttet, at de timer der anvendes til den fælles projektadministration skal fordeles mellem partnerne således, at Frederikssund Kommune her får dækket 100 % af lønudgiften i stedet for kun de 70 % fra Erhvervsstyrelsen. Det har medført, at vi for 2019 har budgetteret med en indtægt på 0,9 mio. kr. som udgør tilskud til afholdte lønudgifter.

Partnerne har endvidere indgivet forslag til, hvordan de hver især kan bruge ekstern konsulentbistand, udover de midler der påtænkes at blive brugt på fokuspunkt 3 og fokuspunkt 4 i ovenstående.

Følgende er en økonomisk oversigt der giver et overblik over udviklingen i projektets økonomi indtil nu.

Projekt FUEL

Oprindeligt budget

Forslag til nyt budget - endnu ikke godkendt

Forbrug pr. 30/11-19

Restbudget pr. 30/11-19

Lønomkostninger

13.044.412

13.044.412

9.249.825

3.794.587

Esnord

1.641.866

1.592.066

1.206.062

386.004

Frederikssund Erhverv

2.434.374

3.107.559

2.401.871

705.688

Frederikssund Kommune

3.230.977

2.817.221

1.598.462

1.218.759

Knord

1.925.517

1.715.889

1.335.472

380.416

SOPU

1.652.588

1.652.588

994.961

657.627

TEC

2.159.090

2.159.090

1.712.998

446.092

Ekstern konsulentbistand

2.639.000

2.639.000

773.986

1.865.014

Revisionsomkostninger

210.000

210.000

61.930

148.070

Øvrige udgifter *(udokumenteret tillæg)

2.860.814

2.860.814

799.711

2.061.104

Hovedtotal

18.754.226

18.754.226

10.885.452

7.868.775

*Budgettet på ca. 2,9 mio. kr. beregnes som 18 % af forbruget på de øvrige poster (løn, konsulentbistand og revision). Det er derfor en forudsætning at de afholdte udgifter på disse poster udgør ca. 15,9 mio. kr. for at budgettet på øvrige udgifter kommer til at udgøre ca. 2,9 mio. kr.

På kommunalt plan er strukturen, at det er den kommunale del af budgettet i FUEL, der finansierer projektlederen. Det giver mening, da projektejerskabet ligger på kommunale hænder, hvormed det er naturligt, at projektlederen ligeledes er forankret kommunalt og finansieret gennem kommunens projektmidler. Øvrige kommunale medarbejdere, der er tilknyttet projektet, beregner alene medgået tid, og der er ikke ansat nye folk for midlerne i projektet.

I regi af direktionen er det besluttet, at overheadet, altså de midler der er bevilliget til at dække indirekte omkostninger, behandles særskilt og forhåbningen er, at disse midler reinvesteres i projektaffødte tiltag, der sikrer det fortsatte fokus på målsætningen om at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Beslutningen om dette ligger dog på Styregruppeniveau, så afgørelsen om, hvordan overheadet skal bruges, er stadig på beslutningsniveau.

Såfremt det besluttes, at midlerne bliver til disponering for hver enkelt partner, så kan et scenarie være, at dele af overheadet vil gå til at drifte de elementer i projektet, der fungerer og er i gang nu, mens dele af overheadet tænkes at sikre fortsat udvikling på området gennem tiltag som Naturværkstedet, Maker Space og STEM-fag, hvorom der stadig er en planlægningsproces i gang.

Overordnet skal det påpeges, at vi i projektet kalkulerer med at bruge midlerne som beskrevet og inden for den budgetterede ramme.

Økonomi

Center for økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tobias Weische (O)

Sagsfremstilling

Baggrund

Frederikssund Kommune blev i november 2016 godkendt sammen med Hillerød, Helsingør, Gribskov, Furesø, Fredensborg, Halsnæs, Allerød og Ballerup som frikommunenetværk under overskriften 'Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren'. I 2017 blev udvalg og Byråd orienteret om organisering af frikommuneforsøget i Frederikssund, som startede op 1. januar 2018.

I august 2018 blev de tre fagudvalg (Vækstudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Uddannelsesudvalget) præsenteret for en foreløbig status på frikommuneforsøget.

I Frederikssund har frikommuneforsøget nu været i gang i næsten 2 år, og der er i efteråret 2019 lavet en intern erfaringsopsamling. Desuden offentliggjorde VIVE i sommeren 2019 midtvejsevalueringen af det samlede frikommuneforsøg. Nedenfor opsummeres erfaringer og læring fra frikommuneforsøget, generelt og for Frederikssund, og afslutningsvist hvordan de positive læringspunkter fra forsøget integreres i kommunens drift for at styrke mulighederne for at skabe mere sammenhængende indsatser for alle unge.  

Læring og erfaringer

Hvilke borgere og hvilke indsatser?

I Frederikssund har målgruppen for frikommuneforsøget været unge borgere fra 16 – 22 år med komplekse tværgående problemstillinger og med potentiale i forhold til at opnå uddannelse eller beskæftigelse på kort eller længere sigt. Antallet af unge i projektet har gennem hele perioden været 30-35 unge. I perioden er nye unge løbende kommet ind og nogle er afsluttet. Gruppen af unge er karakteriseret ved mange forskellige problematikker. Eksempelvis unge med autismespektrumforstyrrelser (asberger eller autisme), unge med psykiatriske diagnoser (fx angst, depression, personlighedsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser) samt unge med grænsesøgende adfærd.

Derfor har indsatsforløbene også været meget forskellige for hver ung. Der har typisk været arbejdet med ordinære uddannelsesforløb (suppleret med mentor eller støttekontaktperson), virksomhedspraktik, forberedende skoletilbud (FGU) og kommunens egne sociale og beskæftigelsesrettede gruppeforløb. Det særlige i forsøget har været, at vurdering af indsatser og forløb er foretaget på tværs af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Social Service.    

Sammenhængende og hurtige indsatser

Det opleves både generelt og i Frederikssund, at forsøget har betydet mere sammenhængende og hurtigere indsatser.

Frikommuneforsøgene har været organiseret forskelligt i hver kommune. I vores forsøg har der været sammensat et tværfagligt frikommuneteam på 4-6 rådgivere fra hhv. Job- og Borgercenter (Ungekontakten), Center for Familie og Rådgivning samt Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Teamet har haft bevillingskompetence på tværs af de 3 lovområder og siddet fysisk sammen 1,5 dag om ugen.

Rådgiverne oplever det meget positivt at få større indflydelse på den unges samlede forløb ved at kunne bevilge indsatser på flere lovområder og bruge mindre tid på at koordinere med sagsbehandlere i andre afdelinger. Den tværfaglige sparring i teamet har været vigtig i forhold til at sikre kvalitet og sammenhæng i indsatserne. Men det har også været en udfordring for medarbejderne at skulle sætte sig ind i nye komplekse lovområder og regler, særligt fordi de ikke har arbejdet på fuld tid med de unge i frikommuneforsøget.

Én samlet handleplan for borgeren

En vigtig del af frikommuneforsøget har været at borger kun skulle have én handleplan på tværs af lovområder, frem for flere handleplaner. I Frederikssund er der blevet arbejdet med en ny tværfaglig handleplan, som har været et godt redskab for rådgiverne til at vurdere borgerens samlede situation og prioritere de vigtigste mål og indsatser. En udfordring i alle kommuner har dog været, at der stadig er brug for at særskilte planer dokumenteres i forskellige fagsystemer. Eksempelvis Min Plan hvor borgerens jobmål fremgår.

Økonomi

I vores frikommuneforsøg er udgifterne til de unges samlede indsatser løbende blevet fulgt og præsenteret for leder og rådgiverteam. Udgifterne varierer meget, både over tid og pr. enkelt ung. Det er ikke muligt at konkludere om frikommuneforsøget har haft en økonomisk effekt, da der ikke har været en kontrolgruppe af tilsvarende unge.

Men den løbende synliggørelse af alle udgifter for hver borger har styrket rådgivernes bevidsthed om økonomi og serviceniveau, hvilket har præget deres faglige drøftelser af ressourceforbrug overfor effekten af de unges indsatser.

I den samlede slutevaluering af frikommuneforsøget vil der desuden bliver lavet en opgørelse over de 9 kommuners vurdering af meromkostninger og besparelser som følge af indsatserne i frikommuneforsøget.

Plan for ’fra forsøg til drift’

I juni 2019 blev der forelagt en beslutningssag for Byrådet omkring mål og rammer for den sammenhængende ungeindsats i Frederikssund Kommune.  Heraf fremgik de lovændringer, der understøtter mere sammenhængende indsatser, særligt på ungeområdet, samt hvilke tiltag, der iværksættes i kommunen for at styrke en sammenhængende ungeindsats. Nogle af dem er direkte udsprunget af de gode erfaringer fra frikommuneforsøget og skal sikre, at der arbejdes med sammenhængende indsatser for alle unge:

Tværfaglige overgangsforløb for 17-årige eller unge i efterværn

Fra 1. marts 2020 implementeres tværfaglige forløb for 17-årige eller unge i efterværn, der har behov for støtte fra andre lovområder, typisk beskæftigelseslovgivningen. I de tværfaglige ungeforløb indgår som minimum den unges familierådgiver og en rådgiver fra Ungekontakten for at sikre, at der arbejdes med helhedsorienterede mål og indsatser, der har et tydeligt uddannelses- eller beskæftigelsesrettet sigte. 

Samling af støtteindsatser for 18-29 årige på tværs af beskæftigelseslov og servicelov

Fra 1. oktober er bevilling af socialpædagogisk støtte til unge med uddannelses- og beskæftigelsespotentiale flyttet til rådgiverteamet i Ungekontakten. Desuden er støttekontaktpersonerne (der udfører socialpædagogisk støtte for unge under Serviceloven) og mentorerne (der udfører mentorstøtte under beskæftigelseslovgivningen) samlet i ét team under Ungekontakten. Ved at samle støtteindsatser på tværs af lovområder skabes mulighed for en stærkere sammenhæng og fleksibilitet i den samlede indsats for den unge samt en hurtigere iværksættelse af indsatser idet koordineringsarbejdet forenkles.

Frikommuneforsøget slutter officielt i sommeren 2020. Der er lige nu 25 unge i projektet, idet der fra sommeren 2019 ikke er kommet nye unge ind i projektet af hensyn til afslutning af forsøget og overgangen til drift. I løbet af 1. halvår af 2020 vil forsøget løbende blive udfaset i takt med, at de nye tiltag indfases.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tobias Weische (O)

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

På Uddannelsesudvalgsmødet den 15. august 2018 blev det besluttet, at basisoplysningerne skal fremlægges for udvalget én gang hvert halve år. De blev således for første gang rapporteret i januar 2019.

Rapporten for basisoplysningerne er sidenhen også blev fremlagt i august 2019, hvor den dækkede skoleåret 2018/2019, mens den nu for tredje gang fremlægges i januar 2020 med data gældende for perioden august 2018 til november 2019.

Basisoplysningerne har til hensigt at holde skoler og politiske udvalg orienteret om udviklingen på centrale områder, så der kan handles på en uhensigtsmæssig udvikling.

Basisoplysningerne består af følgende indikatorer:

 • Antal elever
 • Antal elever med hjemmeundervisning
 • Antal eneundervisningslektioner
 • Antal elever med praktikordning
 • Antal aflyste lektioner
 • Antal vikardækkede lektioner
 • Andel vikardækkede lektioner
 • Andel elevfravær
 • Antal støttetimer
 • Antal tilfælde af vold
 • Antal udelukkelser fra undervisning
 • Antal tilfælde af magtanvendelser

Som supplement til basisoplysningerne er der vedlagt et bilag med kommentarer, der belyser baggrunden for de registrerede episoder med vold/trusler, udelukkelse fra undervisning og magtanvendelser.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tobias Weische (O)

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (BEK nr 1063 af 24/10/2019)

Serviceloven § 153, stk. 1 og § 155 c

Sagsfremstilling

Fra januar 2020 træder en ny bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen i kraft. I forhold til den tidligere gældende bekendtgørelse er der følgende punkter, der er nye, og derfor skal fremhæves og i forlængelse heraf træffes en beslutning omkring:

15 % ulovligt fravær:

(Lovgivningen om 15 % ulovligt fravær indgår også i Serviceloven § 153, stk. 1 og § 155 c, og trådte derfor i kraft allerede fra 1. august 2019)

 • Hvis en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover indenfor ét kvartal, skal skolens leder underrette kommunen. I Frederikssund Kommune sker underretningen via en kvartalsmæssig opgørelse, som skolerne sender ind til Center for Børn og Skole. Når Center for Børn og Skole modtager underretningen via den kvartalsmæssige opgørelse, overdrages denne herefter til Center for Familie og Rådgivning, der beslutter om børne- og ungeydelsen skal standses for det næste kvartal (§ 6 i Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen og § 153, stk. 2 i lov om social service).
 • Skolelederen skal endvidere advisere forældrene om konsekvenserne af 15 pct. ulovligt fravær, når en elevs ulovlige fravær når 10 pct.

Notering og registrering af elevfravær:

(Notering vedrører den faktiske konstatering af elevernes tilstedeværelse og registrering foregår i det elevadministrative system)

 • Der indføres også en ny registreringspraksis for elevfravær, og det er i forhold til denne, at Uddannelsesudvalget bedes træffe beslutning.
 • Elevernes (0.-10. klasse) fremmøde/fravær noteres dagligt ved skoledagens begyndelse. For elever i 7.-10. klasse noteres elevernes fravær også dagligt ved skoledagens afslutning.
 • For elever i 0.-6 klasse, der noteres fraværende ved skoledagens begyndelse, registreres ulovligt fravær som dagsfravær. For elever i 7.-10. klasse, der er til stede ved noteringen ved skoledagens begyndelse, men fraværende ved noteringen skoledagens afslutning, registreres ulovligt fravær som halvdagsfravær.
 • Ovennævnte punkter er i henhold til bekendtgørelsens minimumskrav.

Oplæg til beslutning:

Med hensyn til registreringen af elevfraværet er det, som nævnt ovenfor, et minimumskrav, at skolerne på alle klassetrin fremover noterer elevernes fremmøde ved skoledagens start. På 7.-10. klassetrin skal fraværet/fremmødet igen noteres. I den forbindelse registreres elevernes ulovlige fravær enten som halv- eller heldags fravær. Det samme gælder som udgangspunkt også i forhold til de to andre fraværstyper - fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende (sygefravær) og lovligt fravær - med mindre det besluttes at disse skal registreres på lektionsniveau, hvilket der kan træffes beslutning om lokalt. På udskolingsdelen har skolerne hidtil registreret deres elevfravær på lektionsbasis.

Uddannelsesudvalget bedes derfor træffe en beslutning om:

 • Hvorvidt der i Uddannelsesudvalget skal træffes en central beslutning om registreringspraksis for sygefravær og lovligt fravær, eller om dette skal ske ude på den enkelte skole?
 • Hvis der skal træffes en central beslutning for alle skolerne, skal Uddannelsesudvalget beslutte, om notering og registrering af sygefravær og lovligt fravær skal foregå på samme måde som ved ulovligt fravær (halv- og heldagsbasis) eller om det skal ske på lektionsbasis?

I forlængelse af de to ovenstående punkter indstilles der til, at der træffes en beslutning om, at skolernes i Frederikssund Kommune får en fælles kommunal praksis i forhold til noteringen og registreringen af sygefravær og lovligt fravær. Hvis det er op til den enkelte skole at beslutte dette, vil der være en risiko for at skolerne vælger forskellige måder at registrere på, hvilket skaber et uensartet grundlag for at sammenholde opgørelser på fraværstyperne skolerne imellem.

Samtidig indstilles der til, at noteringen og registreringen af sygefravær og lovligt fravær følger samme praksis i henhold til minimumskravene for ulovligt fravær. Ved at der er én og samme måde at notere og registrere alle fraværstyper på, forhindrer man at skolernes medarbejdere skal forholde sig til forskellige måder at notere og registrere på, set ud fra hvilke fraværstyper, man har med at gøre. Fordelen ved at sygefravær og lovligt fravær der imod registreres på lektionsbasis er, at der herved skabes mulighed for at få overblik over eventuelt mønster i fravær, som eksempelvis kan vedrøre ét bestemt fag el.lign.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Udvalget godkender, at skolerne i Frederikssund Kommune har en fælles og central fastlagt praksis for at notere og registrere alle elevfraværstyper på.
 2. Udvalget godkender, at noteringen og registreringen af sygefravær og lovligt fravær foretages ud fra samme praksis, som også er gældende for ulovligt fravær. Det vil sige, at noteringen af sygefravær og lovligt fravær foretages ved skoledagens start og afslutning, og at der registreres ud fra fravær på enten hel- eller halvdagsbasis.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Tobias Weische (O)

Sagsfremstilling

Kort rammesætning

Uddannelsesudvalget har på mødet den 7. november 2018 godkendt, at der blev ansøgt i Socialstyrelsen om et Task Force forløb på Familie- og Rådgivningsområdet. Ansøgningen blev imødekommet. Forløbet blev igangsat pr. 1. marts 2019, hele analyse- og udviklingsforløbet varer i alt ca. 18 måneder.

Forløbet består overordnet af 3 faser:

 • Analyse, kompetenceudvikling og udarbejdelse af en Udviklingsplan
 • Udviklingsforløb på baggrund af Udviklingsplanen
 • Afslutning og fortsat fokus.

Byrådet fik på temamødet d. 25. september 2019 en præsentation af Task Forcens analyse, der belyser kommunens styrker og udfordringer og kommer med anbefalinger til at styrke området.

Udviklingsforløb og Udviklingsplan

På baggrund af resultaterne fra Task Forcens analyse er der udarbejdet en Udviklingsplan, som er godkendt af Task Forcen i december 2019. Udviklingsplanen er vedlagt som bilag.

Formålet med udviklingsforløbet er at understøtte, at der handles på den nye viden og de fremlagte anbefalinger, og at forandringen kan ses i de konkrete sager. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i de fire overordnede temaer, som Task Forcens analyserapport pegede på:

1. Overordnet styring og faglig ledelse

2. Faglig udredning

3. Valg af indsatser og opfølgning

4. Inddragelse

Hvert tema indeholder en række konkrete udviklingspunkter. Til hvert udviklingspunkt er der i udviklingsplanen beskrevet formål, hvilke aktiviteter der igangsættes, mål med aktiviteten og hvordan der følges op.

Udviklingsplanen er udarbejdet med tæt sparring fra Task Forcen, og udgør det styrende dokument for arbejdet og samarbejdet.

Arbejdet med at implementere udviklingsplanen vil foregå i det daglige arbejde med medarbejderne, hvor bl.a. korrekt brug af skabeloner der under støtter sagsgangen samt implementering af en ny fælles faglige metode ”Signs og safety” (SOS) er helt centralt. Ledelsen sikrer oplæring, løbende sparring (bl.a. gennem ledelsestilsyn) samt inddragelse af TR/AMR gennem hele forløbet. Se endvidere det vedlagte organisationsdiagram.

Udviklingsforløbet forløber i hele 2020. Der vil blive afholdt statusmøder mellem Task Forcen og styregruppen i Frederikssund Kommune ca. hver 6-8 uge. Udgangspunktet for statusmøderne er sparring omkring Udviklingsplanen – bl.a. fremdriften, erfaringerne og læringen i forhold til aktiviteter og mål. 

Status vedr. Ledelsestilsyn

Der er udarbejdet et nyt koncept for ledelsesinformation for Center for Familie og Rådgivning, som har ført til afrapporteringer til Uddannelsesudvalget på møderne i september og december.

Generelt ønsker administrationen at belyse en række forhold, der handler om aktivitet og regeloverholdelse til brug for styring og understøttelse af det daglige arbejde i Center for Familie og Rådgivning.  

Afrapporteringerne på ledelsesinformationen har en naturlig sammenhæng med udviklingsforløbet med Task Force. Derfor bliver sagerne i 2020 samordnet, så der aflægges status på Task Force forløbet og afrapporteres ledelsesinformation samtidig.

Det systematiske ledelsestilsyn spiller en stor rolle i arbejdet med Task Force. Ved afrapporteringen i december fremgik blandt andet status på opfølgning i sagerne ud fra det systematiske ledelsestilsyn. Afrapporteringen viste en stigning i antallet af korrekte afholdte opfølgninger i de sager, der har været udtrukket til ledelsestilsyn, jævnfør grafen herunder. Dette er et eksempel på den form afrapporteringerne fra ledelsestilsynet vil have fremadrettet.

Et stærkere fokus på ledelsesinformation skal øge fokus på regeloverholdelse, sammenhæng i sagsbehandlingen og dialogen om kvalitet i centeret. Derudover fortsætter fokus på udviklingsplanens temaer i det daglige arbejde.

Uddannelsesudvalget vil 4 gange i løbet af 2020 få fremlagt en status. Næste status som også indeholder ledelsesinformation vil blive fremlagt på mødet d. 6.5.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har likviditetsmæssig betydning.

Indstilling

Centerchefen for Familie og Rådgivning indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Udvalget tager status til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tobias Weische (O)

Sagsfremstilling

I forbindelse med samling af de kommunale tandlægeklinikker på 3 skole matrikler, er der p.t. to ikke udnyttede tidligere klinikker. Disse ligger på Campus ved. Trekløver skolen afd. Marienlyst og Jægerspris Skole afd. 100.

Der er p.t. ikke vedtaget planer for anvendelse af de to tidligere klinikker.

I denne sag kommes med forslag til anvendelsen.

Klinikken ved Campus:

Klinikken ligger sammenbygget med de kontorer UU-Vest tidligere benyttede. I alt står ca. 450 m2 bygning ubrugt. En stor del af lokalerne er indrettet til administration og er indflytningsklar. Det øvrige areal er selve tandlægeværelserne og venterum.

Det foreslås at benytte bygningen til kontorer for handicapkonsulenterne og konsulenterne for botilbud, under Center for Voksenstøtte og Rehabilitering.

Centeret har netop modtaget en afgørelse fra socialstyrelsen der fastslår, at de 3-4 medarbejdere der er tilknyttet ungekollegiet på Lundevej, ikke må benytte kollegiets lokaler til administrationsarbejde. Det forventes, at det samme vil være gældende inden for kort tid vedrørende de medarbejdere, der er tilknyttet bo-tilbuddet på Linde Allé.

Centeret oplyser, at det er afgørende for ressourceudnyttelsen og minimering af transporttid for medarbejderne, at der findes en placering til dem i nærheden af botilbuddene.

Som kortsigtet løsning foreslås det, at disse medarbejdere samt relevante medarbejdere fra Handicapgruppen (I dag placeret på Trekløverskolen afd. Falkenborg) flyttes til klinikken ved Campus. Det vurderes, at der ikke skal foretages ombygninger eller investeres større beløb for, at lokalerne kan tages i anvendelse. Udgiften vil derfor alene være selve flytningen.

Som langsigtet løsning, anbefales det, at indtænke behovet for kontorarbejdspladser i denne gruppe ind på Rådhuset i sammenhæng med samlingen af den øvrige administration.

Lederen for gruppen har sammen med Kommunale Ejendomme vendt alternative placeringer, og hver gang er det strandet på at der bliver for lang transporttid for medarbejderne.

Oversigtstegning af bygningen med tandlægeklinikken er vedlagt som bilag.

Forventet flytte udgift er 20.000 kr. som kan afholdes inden for den nuværende ramme for inventar og flytning.

Tandlægeklinik på Jægerspris skole

I forbindelse med samling af funktioner i Jægerpris er tandlægeklinikken ikke disponeret. Klinikken er placeret centralt på matriklen og er ikke umiddelbart et salgsobjekt. Arealet på bygningen er 120m2.

På Møllevej nr. 100 samles i løbet af det næste halve år, "Skolen i Herredet", "Kærholmskolen afd. Kølholm" og "Jægerspris bibliotek inkl. lokal historisk arkiv". Alle funktioner har behov for opbevaringsplads i kælderen. Plads som hidtil har været benyttet af servicekorpset til værksteder og depot for at understøtte ikke bare Jægerspris skole men også de øvrige institutioner i Jægerspris. I projektet for samlingen er der lagt op til, at servicekorpset plads begrænses væsentligt.

Servicekorpset er kendetegnet ved at have bl.a. faglærte håndværkere ansat, og det betyder, at en række mindre reparationer, frembringelser og opfriskninger af både inventar og bygningsdele udføres af korpset. Det kan bl.a. være maling af døre, reparationer af borde og stole, frembringelse af f.eks. radiatorskjuler til institutioner mv.

Det kræver plads at være praktisk, og servicekorpset er derfor interesseret i at overtage den tidligere tandklinik og indrette den til værksteder som erstatning for de kælderlokaler, der optages til anden brug.

I forbindelse med samling af administrationen i Frederikssund skal det overvejes, hvad der skal ske med trykkeriet i kælderen på Parkvej 1. Hvis det er rentabelt at fortsætte med at have internt trykkeri, anbefales det at flytte det til Tandlægeklinikken. Det vil give synergi i forhold til opgavehåndtering på matriklen generelt, idet trykkeopgaverne kan udføres ind mellem de øvrige opgaver på matriklen. Derved vil man kunne fortsætte med at udnytte ressourcerne optimalt.

Servicekorpset vil selv stå for flytning og istandsættelse/indretning inden for egen ramme.

Bilag der viser placering er vedlagt sagen.

Det kan oplyses at Center for Ejendomme og IT arbejder i øjeblikket arbejder på et forslag vedrørende hvilke principper der bør være gældende i forbindelse med omplacering af funktioner og aktiviteter.

Målet er, at man ud fra principperne vil kunne foretages strategiske beslutninger, der placerer funktionerne så optimalt som muligt i forhold til at få løst kerneopgaven samt er givende for kommunen som helhed.

Som en del af forslaget vil der også blive arbejdet på at sikre at alle relevante interessenter inddrages inden beslutningen tages.

Økonomi

Der er på Byrådsmødet den 26. juni 2019 givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til samling af tandplejen på 3 klinikker.

Indstilling

Chefen for Ejendomme og IT indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Lederen af botilbud flytter relevante medarbejdere midlertidigt til den tidligere tandlægeklinik på Campus.
 2. Servicekorpset inddrager den tidligere tandklinik på Jægerspris skole og indretter værksteder mv. der er relevante for at understøtte driften af de eksisterende og nye funktioner der flytter til Jægerspris.
Historik

Indstilling, Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 309:

Chefen for Ejendomme og IT indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

Lederen af botilbud flytter relevante medarbejdere midlertidigt til den tidligere tandlægeklinik på Campus.

 1. Servicekorpset inddrager den tidligere tandklinik på Jægerspris skole og indretter værksteder mv. der er relevante for at understøtte driften af de eksisterende og nye funktioner der flytter til Jægerspris.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 309:

Sagen sendes i høring i Social- og Sundhedsudvalget samt i Uddannelsesudvalget inden endelig stillingtagen. Forud herfor skal der ske en høring af de institutioner, der er samlet på Møllevej nr. 100.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2: Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at tandklinikken anvendes til skoleformål, som beskrevet i områdets høringssvar.

Fraværende:

Tobias Weische (O)

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

Frederikssund Kommunes Budget 2020

Sagsfremstilling

Af Budgetaftalen i forbindelse med Budget 2020 fremgår det, at Byrådet ønsker, at der etableres et naturværksted for dagtilbud og skoler, og et konkret forslag fremlægges til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget.

Center for Børn og Skole har i samarbejde med Nationalparken Skjoldungelandet udarbejdet et ambitiøst forslag til en naturvejledningsindsats til alle børn og unge i kommunens dagtilbud og skoler som ud over en naturvejledningsindsats indeholder en række oplevelsespunkter fordelt geografisk ud over kommunen, hvor børn og unge kan opleve og få pirret deres nysgerrighed. Beliggenheden og indholdet af oplevelsespunkterne skal udvikles og beskrives nærmere. Umiddelbare bud på oplevelsespunkter kunne være Selsø slot med fokus på fugleliv, Færgegården med fokus på skoven, Foreningshuset på Østersvej med fokus på fjorden og Vingepavillonen med fokus på mosen.

Forslaget er vedhæftet sagen som bilag.

Økonomi

Den samlede økonomi til naturformidlingsindsatsen afhænger af, hvilke beslutninger Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget træffer, hvorefter de bevillingsmæssige konsekvenser træffes på de efterfølgende møder.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget, at:

 1. Forslaget til naturformidlingsindsats for børn og unge drøftes.
 2. Beslutter om Center for Børn og Skole skal arbejde videre med en yderligere konkretisering af forslaget.
Historik

Opvækstudvalget, 13. januar 2020, pkt. 5:

Indstillingspunkt 1: Drøftet, idet udvalget ønsker at frivillige foreninger, spejderne og FNs verdensmål tænkes ind.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Fraværende:

Tobias Weische (O)

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har modtaget en invitation fra LEGO Fonden og KL til at være en del af et stort projekt om at styrke sammenhængen for de 4-9-årige børn fra dagtilbud til indskolingen gennem legende læring. Henvendelsen er vedhæftet sagen som bilag.

KL har indgået et 3-årigt samarbejde med LEGO Fonden om projektet, som vil involvere seks kommuner, der er optaget af at styrke overgange og sammenhænge for børn fra dagtilbud til indskoling. Projektet involverer to skoler og to dagtilbud, der i forvejen samarbejder om overgange, samt en projektleder og projektstyregruppe i hver kommune.

KL og kommunens projektgruppe driver aktiviteterne i projektet, som finansieres af LEGO Fonden. Projektet er således gratis at deltage i for kommunerne, og dele af kommunens udviklingstid finansieres ligeledes af LEGO Fonden.

Projektaktiviteter involverer bl.a. at lærere, pædagoger og udviklingskonsulenter indgår i kompetenceudviklingsforløb i legende læring og deltager i aktions-læringsforløb i egen praksis. Der vil også være en række aktiviteter, der skal inddrage forældrene.

Projektet vil med legende læring styrke overgangene for børnene. Det vil ske gennem udvikling af fælles tilgange til læring i dagtilbud og indskolingen, hvor legende læring vil være omdrejningspunktet. Projektet skal desuden styrke samarbejdet mellem pædagoger, lærere, forældre, og ledelserne i de enkelte institutioner og kommuner. Derudover forventes det, at de deltagende kommuner indgår i et samarbejde på tværs af kommunerne. 

Hvis Frederikssund Kommune er interesseret i at deltage skal kommunen senest den 15. januar fremsende en uforpligtende interessetilkendegivelse.

Der gøres opmærksom på, at interessetilkendegivelse ikke er en garanti for, at kommune bliver udvalgt til projektet. Projektet omfatter seks kommuner, som udvælges ud fra kriterier så som geografi, størrelse og socioøkonomi. KL foretager udvælgelsen ud fra kommunernes interessetilkendegivelse og projektets kriterier.

Center for Børn og Skole finder projektet interessant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget, at:

 1. Invitationen drøftes, og der tages stilling til om Frederikssund Kommune skal fremsende en uforpligtende interessetilkendegivelse til deltagelse i projektet.
Historik

Opvækstudvalget, 13. januar 2020, pkt. 6:

Drøftet og det godkendes at der fremsendes en interessetilkendegivelse.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning:

For stemte: Morten Skovgaard (V) og Charlotte Drue Aagaard (V)

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø)

Undlod at stemme: Kenneth Jensen (A)

Indstilling tiltrådt.

Fraværende:

Tobias Weische (O)

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med Budget 2020 i Aftaleteksten formuleret følgende mål for Fritids- og Ungdomsklubområdet: "På klubområdet skal den udvikling, der blev igangsat med budget 2019, fortsætte. Klubberne er fortsat et frit rum for de unge, hvor de unge kan mødes. Klubberne skal blive tydeligere i forhold til, hvordan de bidrager til at alle unge tager en ungdomsuddannelse og indgår i positive relevante fællesskaber."

Sammen med løbende drøftelser over de sidste år med klublederne, medarbejderne og de faglige organisationer omkring mål og rammer for Fritids- og Ungdomsklubområdet kalder Byrådets ambitioner for klubområdet på en drøftelse af, hvordan fremtidens Fritids- og Ungdomsklubområde i Frederikssund Kommune skal organiseres.

På den baggrund foreslår Center for Børn og Skole, at der igangsættes en proces med en stærk medarbejderindflydelse, der med baggrund i Budget 2020 og budgetaftalen i løbet af foråret skal komme med oplæg til fremtidig organisering af klubområdet. Arbejdsgruppens opgave bliver ud over at komme med bud på en organisering, at komme med en evaluering og videreudvikling af de Mål og Rammer der i dag er for arbejdet i Fritids- og Ungdomsklubberne.

Det indstilles til Uddannelsesudvalget, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af TR på klubområdet, AMR’ere på klubområdet, FTR for BUPL, en distriktsklubleder (Hornsherred) og Børne- og Skolechefen. Derudover tilknyttes en konsulent fra Center for Børn og Skole til opgaven.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Der nedsættes en arbejdsgruppe som beskrevet ovenstående, og arbejdsgruppen igangsætter arbejdet som skitseret ovenstående.
 2. Arbejdsgruppen fremlægger sit arbejde på udvalgets maj møde.
Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2: Godkendt, idet udvalget ønsker en temadrøftelse om emnet på martsmødet, samt de skitserede temaer og overvejelser herfra indgår i arbejdsgruppen videre arbejde, og sagen fremlægges på udvalgets junimøde.

Fraværende:

Tobias Weische (O)

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Morten Skovgaard har stillet følgende spørgsmål:

"På baggrund af den megen medieomtale af Talentspejdernes arbejde som mentorer for unge skoleelever med udfordringer ønsker jeg en drøftelse af Frederikssund Kommunes muligheder for at indgå i samarbejdet. Jeg vil foreslå, at Frederikssund Kommune undersøger mulighederne i et samarbejde, og at indsatsen i Frederikssund Kommune forankres i UU Frederikssund, der i forvejen kender kommunens ældste elever indgående.

Landsforeningen Talentspejderne er en frivillig, upolitisk og ikke religiøs humanitær organisation, der støtter unge skoleelever mellem 12-15 år, der går i udskolingens 7., 8. eller 9. klasse.

Talentspejdernes mentorprogram har en stærk tro på, at alle børn og unge har evner og talenter. For at kunne udfolde sine evner og talenter kræver det støtte og anerkendelse af en dygtig mentor, der kan fungere som rollemodel.

Se mere om Landsforeningen Talentspejderne på organisationens hjemmeside: www.talentspejderne.dk"

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, idet sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Udvalget drøfter spørgsmålet.
Beslutning

Drøftet. Idet der ikke er taget stilling til sagens indhold, ønsker udvalget, at administrationen undersøger og beskriver muligheden for implementeringen i Frederikssund.

Fraværende:

Tobias Weische (O)

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget skal med denne sag tage stilling til en ændring af udvalgets forretningsorden. Udvalgets nuværende forretningsorden er vedlagt som bilag.

Ved starten af indeværende byrådsperiode vedtog Uddannelsesudvalget en forretningsorden for udvalgets arbejde. Forretningsordenen beskriver bl.a. reglerne for, hvordan udvalgets møder afvikles, regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder samt hvordan afstemning foretages. Desuden beskriver forretningsordenen også reglerne om habilitet og tavshedspligt m.v.

Med denne sag lægges der op til en præcisering af udvalgets nuværende forretningsorden. Præciseringen vedrører tidspunktet for udsendelse af dagsordner til udvalgets møder og er i overensstemmelse med den ændring af Byrådets forretningsorden, som Byrådet netop har vedtaget.

Ændringen indebærer, at § 5, stk. 2 ændres til: Formanden foranlediger, at der seneste 96 timer (4 hele hverdage) inden ordinære møder sendes en dagsorden til udvalgets medlemmer. Lørdag medregnes som en hverdag og selve dagen for mødet medregnes også i de 96 timer. Forslag til ændret forretningsorden er vedlagt som bilag.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i to på hinanden følgende ordinære møder.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

 Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Godkende forslag til ændret forretningsorden.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Tobias Weische (O)

Sagsfremstilling
 • Kommende arrangementer
 • Kommende udvalgsmøde planlægges med rundtur til skole i Helsingør
 • Orientering om Lærerkommissionens rapport
Beslutning

Udvalgsmødet den 4. marts 2020 starter først kl. 16.00.

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tobias Weische (O)