Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsesudvalgets møde den 4. december 2019

Mødelokale F6 kl. 15.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Charlotte Drue (V) har ønsket en orientering om talblindhed.

Talblindhedstesten blev færdig i juli 2019. Konsortiet bag testen vurderer, at testen er foreløbig og ikke er en fuldgyldig national test. Både testen og det tilhørende vejledningsmateriale mangler yderligere afprøvning og følgeforskning før det kan vurderes, om testen med en tilstrækkelig sikkerhed vil kunne anvendes som en national test af talblindhed i 4. klasse.

Det forventes, at det på 4. årgang er 1-2 procent af børnene, der vil ligge indenfor kategorien talblind.

Børne- og undervisningsministeren vil igangsætte et 3 årigt opfølgningsprojekt for at styrke talblindhedstesten. Dette, da resultaterne af projektet viser at værktøjet/testen fortsat skal styrkes, før det mere præcist kan finde de børn, der kan diagnosticeres med talblindhed.

I Frederikssund Kommune arbejder matematikkonsulenten med screening og udredning af elever i matematikvanskeligheder herunder også talblindhed. Testning af talblindhed foretages med afsæt i en psykologs WISC test og udføres af matematikkonsulenten med materialet Adlers matematikscreening 1-3. Testen gennemføres altid i en dialog med eleven, skolen og hjemmet. Adlers matematikscreening er en kognitiv testning af elever med specifikke vanskeligheder i forhold til alder. Med screeningen er det muligt at finde frem til og kortlægge de vanskeligheder som elever, der er talblinde, har. Efterfølgende igangsættes de nødvendige hjælpeforanstaltninger der kan få de talblinde elever i bedst mulig læring. 

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Prøvebekendtgørelsen

Sagsfremstilling

I dette skoleår er det for første gang blevet obligatorisk for elever i 7.-8. klasse at have mindst et af de fire praktiske/musiske valgfag. Pr. den 20. november 2019 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udstedt en ny prøvebekendtgørelse i folkeskolen.

Af bekendtgørelsen fremgår det, at alle elever i 8. klasse fra næste skoleår skal aflægge prøve i et af de toårige praktiske/musiske valgfag. Det kan være madkundskab, håndværk og design, billedkunst eller musik. Resultatet bliver en del af elevens karaktergennemsnit for folkeskolens afgangseksamen, når de forlader skolen efter 9. klasse. 

Revisionen af prøvebekendtgørelsen er et led i udmøntningen af de politiske aftaler om henholdsvis ”Styrket praksisfaglighed i folkeskolen” og ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og skolechefen fremsender hermed sagen til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fælles folkebibliotek/PLC Jægerspris Skole.

I forbindelse med sammenlægningen af folkebibliotek og PLC er der en række praktiske opgaver, som skal udføres og/eller besluttes, inden der åbnes den 18. februar 2020.

Flytning

Det nuværende Jægerspris Bibliotek skal lukkes, inventar skal flyttes, bøger og andre materialer skal pakkes ned for derefter at blive sat på plads i de nye lokaler.

Det er en længere proces, da størsteparten af reolerne skal genbruges og dermed tages ned og samles igen.

Det betyder, at biblioteket lukker i 4 uger fra den 20. januar 2020 til og med den 17. februar. I lukkeperioden vil det være muligt at læse dagens avis og de nyeste tidsskrifter i Rejsestalden i dens åbningstid. Borgerne kan aflevere bøger og hente deres bestilte bøger og øvrige materialer to timer dagligt mandag – fredag på det nuværende Jægerspris Bibliotek på skiftende tider for at imødekomme forskellige brugere. Det drejer sig om mandag kl. 14 – 16, tirsdag og fredag kl. 12-14, onsdag kl. 10-12 og torsdag kl. 16- 18.

Åbningstider

Bibliotekets nuværende åbningstider med betjening bevares:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

14 – 18

Ingen betjening

10 -14

14 – 18

13 – 16

Alle hverdage vil der være folkebibliotekspersonale fra kl. 10.00, da der er mange praktiske opgaver, der skal håndteres udenfor åbningstid. Det vil være muligt for elever og lærer at lave en aftale på forhånd om vejledning i bibliotekets forskellige tilbud.

Fra skolens side er der afsat 7 timer ugentligt til vejledning og samarbejde om opgaverne. Disse timer placeres af skolen efter skolens skema.

Efter en indkøring på 4 måneder, frem til skolernes sommerferie, vil der blive foretaget en evaluering med henblik på at vurdere, om åbningstiderne skal justeres.

I skoletiden fra 8.00 til 14.00 vil det af hensyn til eleverne ikke være nødvendigt at bruge kort og kode for at komme ind i foyer og bibliotek.

Biblioteket vil fortsat have selvbetjent åbningstid fra 7.00 til 22.00. I foyeren vil der først blive lukket kl. 23 af hensyn til idrætsudøverne.

Adgangen bliver den samme som ved Skibby Lokalbibliotek: borgerne kommer ind i selve foyeren ved brug af sit sundhedskort. Først når man skal videre ind i biblioteket er det nødvendigt med kode.

Lån og indmeldelseAf tekniske og praktiske årsager er det nødvendigt, at eleverne kun har et lånerkort til det fælles bibliotek. Forældrene vil blive orienteret om dette via AULA samtidig med, at det bliver oplyst, at de ikke vil mærke ændringen, da børnene ikke skal betale gebyr, men kun skulle erstatte ødelagt/bortkommet materiale som i dag. Biblioteket deltager i et skolebestyrelsesmøde i januar 2020 og orienterer om dette.

Indvielse af Fælles folkebibliotek/PLC

Indvielsen vil blive foretaget af borgmester John Schmidt Andersen samt formand for Fritids- og Kulturudvalget Jesper Wittenburg og formand for Uddannelsesudvalget Morten Skovgaard tirsdag den 18. februar 2020 kl. 10.00.

På dagen vil der være underholdning for elever i indskolingen og på mellemtrinet om formiddagen. Om eftermiddagen vil der fra kl. 15.30 være jazzmusik til byens borgere samt lidt at drikke. De ældste skoleelever vil blive inviteret efterfølgende.

I de følgende uger vil byens børnehuse blive inviteret på besøg, og der vil være tilbud til de enkelte klasser om rundvisning, bogsnak mv.

Økonomi

 De økonomiske konsekvenser er håndteret i lignende sag under Fritids- og Kulturudvalget.

Indstilling

Børne- og Skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ved mødet den 3. april 2019 blev Uddannelsesudvalget orienteret om udarbejdet for koncept for ledelsesinformation, herunder afrapportering til Uddannelsesudvalget. Den første afrapportering blev givet til mødet i Uddannelsesudvalget den 4. september 2019. Dette er anden afrapportering efter det nye koncept.

Det vedlagte talmateriale beror på det genoprettede sagsbehandlingssystem SBSYS, som giver en række nye muligheder. Genopretningen fandt sted i maj 2019, og derfor er tidsserierne stadigvæk relativt korte. Denne gang er der også vedlagt et element fra resultatet af det faglige ledelsestilsyn vedrørende opfølgning i sager. Dette punkt bygger på systematiske ledelsestilsyn, som er foretaget siden marts 2019.

Genopretningen af SBSYS indgår, som en generel opkvalificering af sagsbehandlingen, som en centralt del af den udviklingsplan som Center for Familie og Rådgivning har udarbejdet i samarbejde med Socialstyrelsens Task Force. Genopretningsarbejdet har generelt været udfordret i centres specialteam, idet hele teamet de facto har over det sidste 1 1/2 års tid er udskiftet. I lange perioder har der været vakante stillinger, idet centret har haft vanskeligt ved at få rekrutteret kompetent uddannet personale. Der er løbende blevet iværksat en række tiltag til afhjælpning af situationen. Specialteamet forventes at være fuldtallig primo januar 2020.

Center for Familie og Rådgivning foretager en afrapportering til Uddannelsesudvalg hvert kvartal.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Familie og Rådgivning fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Serviceloven

Sagsfremstilling

I aftale om kommunernes økonomi for 2019 aftalte KL og regeringen at afdække praksis på området for honorering af plejefamilier. Afdækningen skulle danne basis for vejlederende anbefalinger fra KL til en ny vederlagsmodel. I april 2019 afrapporterede KL på afdækningen og i forlængelse heraf, anbefaler KL, at kommunerne anvender gennemsnitsmodellen.

Modellen er kendetegnet ved, at plejefamiliens honorering for hele plejeforholdet som udgangspunkt fastsættes ved plejeopholdets opstart og kun genforhandles, hvis baret udvikler sig markant dårligere end forventet og dermed har brug for mere støtte. Derved indebærer modellen, at honoreringen er "gennemsnitlig" for hele forløbet. Det står i modsætning til den praksis mange kommuner (herunder Frederikssund Kommune) anvender i dag, hvor genforhandling finder sted ved faste intervaller, for eksempel hvert år. Baggrunden for anbefalingen er blandt andet at skabe sikkerhed for plejefamiliernes indkomstgrundlag samt skabe en bedre dialog mellem kommune og plejefamilie om barnets udvikling.

Center for Familie og Rådgivning står overfor at implementere en modificeret version af gennemsnitsmodellen, som baserer sig på genforhandling ved skifte mellem aldersintervaller. I praksis betyder dette, at vederlagene fastsættes for følgende aldersintervaller:

-       0-3 år

-       4-6 år

-       7-13 år

-       14-17 år

-       18-22 år (efterværn)

Når et barn eller unge skifter aldersinterval finder en ny forhandling sted. Resultatet af forhandlingen ligger derefter fast resten af intervallet. Honorering vurderes med udgangspunkt i den belastning, som forventes ”i gennemsnit” i løbet af intervallet og plejefamilien har dermed sikkerhed for, at honoreringen er kendt, selvom barnet kommer i bedre trivsel. Baggrunden for den modificerede model er blandt andet, at der er fagligt belæg for at se på barnets udvikling ved de nævnte aldersskift.

Økonomisk set skønnes modellen at være udgiftsneutral. Ved overgang vil nye plejefamilier blive honoreret efter modellen fra start og de eksisterende plejefamilier vil overgå til modellen, når der i øvrigt skal finde genforhandling sted. Det vurderes, at de fleste plejefamilier vil fortsætte med deres nuværende honoreringsniveau. Den modificerede gennemsnitsmodel minder om den livsfasemodel, som indgår i KLs kortlægning af honoreringen. I den generelle kortlægning anvender fem kommuner livsfasemodellen, og de fem har i gennemsnit højere udgifter til honorering ved anbringelser af børn i plejefamilier end øvrige kommuner. Dette er dog uden forbehold for øvrige forhold som socio-økonomisk sammensætning, anbringelsesstrategi og geografiske forhold. Det er administrationens vurdering, at implementeringen ikke vil betyde merudgifter i Frederikssund Kommune, da det også i dag er sjældent, at en genforhandling betyder en justering i honoreringen.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at det vurderes ikke at have bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt ændringen mod forventning ikke er udgiftsneutral, skal de øgede udgifter afholdes inden for familieområdets eksisterende ramme.

Indstilling

Centerchefen for Familie og Rådgivning fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet traf ved byrådsmødet den 27. februar 2019 beslutning om at oversende dagsordenens pkt. 26 ”Socialistisk Folkeparti fremsætter forslag til Byrådet om: Udarbejdelse af politik til tidlig indsats til børn, fra familier med begrænset økonomiske resurser” til behandling i Uddannelsesudvalget.

Ved Byrådets oversendelse af sagen præciseres det, at der ikke er taget stilling til, om der skal udarbejdes en politik eller strategi og at de emner, der er oplistet i den oprindelige sag kun er forslag til emner.  

Den oprindelige sag lyder:

Det er utroligt vigtigt at børn, der er i en udsat position, møder en verden, der er åben for dem. Kun derved kan vi knække ”den sociale arvs onde cirkel”. Det er af stor betydning, at medarbejdere i kommunen og frivillige ledere i foreningslivet har mulighed for og evner til at møde udsatte børn. Herunder også de økonomiske udsatte børn. At hjælpe dem til at deltage i det sociale liv, som er så vigtigt for at blive anerkendt og vokse som mennesker. Det er oplyst i svar fra forvaltning den 28. november 2018, at på daværende tidspunkt er der 17 børn/familier, der får hjælp efter SEL § 11 stk. 6. Der bliver også oplyst, at denne paragraf er en kan, og ikke en ret. Det er positivt, at der er denne mulighed. Der bliver også oplyst, at der er kendskab til, at foreninger kan finde sponsorater til børnene eller at lade dem være kontingentfrie.

Susanne Bettina Jørgensen "Formand for Social- og Sundhedsudvalget" skriver i debatindlæg i Frederiksborgs Amts Avis ”Alle børn i Frederikssund Kommune skal have mulighed for at have et sundt og godt liv og fritidsliv. Det sunde skal være i fokus allerede, når barnet bliver født, og det gode liv, fritidsliv og trivslen skal være i fokus alle steder, hvor barnet kommer”. Der står også, at der vil blive arbejdet videre med dette i en tværgående trivselsstrategi. Dette ser vi i Socialistisk Folkeparti frem til at deltage i.

Men det er vigtigt, at der bliver sat fokus på de særlig økonomiske udsatte, så de ikke forsvinder i en overordnet politik om trivsel for alle, som også er vigtig. Derfor fremsættes der et forslag om, at der udarbejdes en særskilt politik for: Tidlig indsats til børn, fra familier med begrænset økonomiske resurser.

Den skal indeholde:

At de ansatte gøres opmærksom på, at de har et særligt ansvar omkring at økonomiske udsatte børn, integreres i det sociale liv.

At foreningslivet opfordres og understøttes i at kunne inddrage, udsatte i foreningerne.

At foreningerne har mulighed for at bliver understøttet og belønnet for at gøre en forskel for økonomiske udsatte børn.

At der gøres en ekstra indsats for at få økonomiske udsatte børns forældre, der er uden for arbejdsmarked, i arbejde.

At økonomiske udsatte børn, hvis forældre ikke er en del af arbejdsmarked, hjælpes til at få en forståelse for, hvad et arbejde er.

At kommunen har en systematisk tilgang til at arbejdet med økonomisk udsatte børn.

At kommunen følger op på, hvordan økonomiske udsatte børn/unge klarer sig i skolen.

Fortsat sagsbehandling Uddannelsesudvalgets møde 14. august 2019:

Debatten omkring børnefattigdom har været aktualiseret de seneste år. Der bliver i undersøgelser og analysenotater fra bl.a. Arbejderbevægelsen Erhvervsråd, det daværende SFI og Børnerådet peget på at antallet af børn/unge ramt af fattigdom stiger, at de trives dårligere end andre Børn/unge, at de har flere sundhedsproblemer og udelukkes for fællesskaber. Forhold der kan trække spor ind i voksenlivet og få konsekvenser for jobchancer og indkomstmuligheder.

Danmark har ikke siden 2015 haft en officiel fattigdomsgrænse. Der skelnes grundlæggende mellem absolut fattigdom og relativ fattigdom. Absolut fattigdom defineres som en indkomst så lav, at der ikke er råd til at dække de basale behov. EU og OCED anvender forskellige grænser for, hvad relativ fattigdom er. Begge anvender medianindkomsten som udgangspunkt – man er således i risiko for fattigdom og social udstødelse, hvis man har under hhv. 60 pct. og 50 pct. af medianindkomsten i det pågældende land.

I forbindelse med opfølgning på FN´s verdensmål 1, Afskaf Fattigdom og delmål 1.2: Halver generel fattigdom – Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn i alle aldre, som lever i fattigdom i alle dens dimensioner, halveres, har Danmarks Statistik udviklet tre forskellige indikatorer for fattigdom i en dansk kontekst. Indikatorerne, Lavindkomst, Relativ fattigdom og Økonomisk sårbare, er værktøjer til at følge udviklingen/opfyldelsen af FN´s delmål 1.2.

Danmark har som medlem af FN politisk forpligtet sig til at arbejde med verdensmålene, herunder vilkårene for børn/unge i økonomisk udsatte familier. Ligesom Danmark med FN´s vedtagelse af Børnekonventionen i 1989 politisk forpligtede sig på at sikre børns ret til:

 • At få opfyldt de grundlæggende rettigheder som for eksempel at få nok mad, sundhed og et sted at bo.
 • At udvikle sig ved at gå i skole, ved leg og en god fritid.
 • At blive beskyttet mod for eksempel krig, vold, misbrug og udnyttelse.
 • At have medbestemmelse og indflydelse på de ting, der handler om barnet ytringsfrihed.

Den politiske forpligtelse til at arbejde med vilkårene for børn/unge i økonomisk udsatte familier og børns rettigheder generelt adresseres og sikres lovgivningsmæssigt i en række samtidige indsatser på tværs af Frederikssund kommunes fagudvalg. Indsatser der er reguleret i en lang række lovgivninger f.eks., Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Serviceloven, Beskæftigelses- og integrationslovgivning, Sundhedsloven, Folkeoplysningsloven. Det bliver suppleret med overordnede lokalpolitiske signaler om retning i diverse politikker f.eks. Børne- og ungepolitik, Sundhedspolitik, Fritidspolitik, Folkeoplysningspolitik og Erhvervs- og vækstpolitik. Dertil kommer diverse lokale strategier og handleplaner f.eks. Integrationsstrategi, Matematikstrategi, Sprog- og læsestrategi, Frivillighedsstrategi, Beskæftigelsesplan, Sundhedspolitikkens plan, Handleplan for sprog og læring, Matematikhandleplan.        

De konkrete kommunale indsatser i Frederikssund Kommune i forhold til børn/unge i økonomisk udsatte familier bliver adresseret bredt på tværs af fagudvalg, lovgivninger, politikker, strategier og handleplaner.

I forhold Uddannelsesudvalgets beslutning den 3. april 2019 er det administrationens anbefaling, at en fremadrettet proces tager udgangspunkt i de enkelte fagudvalg og deres arbejds- og ansvarsområdet i henhold til Styrelsesvedtægten. Processen indebærer en indledende politisk drøftelse i fagudvalgene mhp. om der indenfor det respektive udvalgs arbejds- og ansvarsområder er yderligere mulighed for at have et skærpet fokus på indsatsen for børn/unge i økonomisk udsatte familier, herunder en øget mulighed for at understøtte FN´s verdensmål 1 og delmål 1:2 samt Børnekonventionen generelt. Forud for behandling i de enkelte fagudvalg, beskriver administration de lovgivningsmæssige muligheder der er indenfor hvert enkelt udvalgsområde. Efter behandling i de enkelte fagudvalg laves en samlet sagsfremstilling til Uddannelsesudvalget med henblik på en politisk tilbagemelding til Byrådet om, prioritering og eventuel præcisering/justering af allerede eksisterende politikker og strategier som opfølgning på forslaget.

Fortsat sagsbehandling Uddannelsesudvalgsmøde 4. december 2019

Oversigt over kommunens samlede indsatser på området.

Herunder følger en gennemgang af de samlede indsatser og aktiviteter på tværs af hele den kommunale administration for familier med børn, der er udsatte på grund af den sociale arv, socioøkonomiske faktorer, øvrige sociale faktorer der har indflydelse på barnets mulighed for et godt barne- og ungdomsliv i samlet trivsel.

Aktiviteterne er meget omfattende. I sagens natur er der nogle dele af administrationen, som har større fokus på børn end andre (fx familie- og skoleområderne). Herunder følger en gennemgang på baggrund af input fra de enkelte dele af administrationen/fagcentre. Derudover indeholder bilag 1. en oversigt over politikker og strategier i kommunen.

Job og Borgercenter

 • I kommunens Integrationsstrategi er børn og familier et særligt fokusområde. I jobcenteret er der ansat familiekonsulenter, der har særligt fokus på børnene i flygtningefamilier
 • I sager der forelægges Rehabiliteringsteamet, inddrages Familieafdelingen i sager hvor der udsatte børn i familien
 • Frederikssund kommune er med i Frikommuneforsøg, hvor der i Frederikssund arbejdes med én plan for udsatte unges overgang fra barn til voksen
 • På beskæftigelsesområdet (Jobcenteret) arbejdes der på, at alle voksne får en tilknytning til arbejdsmarkedet, helst i et omfang der gør dem og deres familier mindre økonomisk pressede. Men også i form af småjob, der kan være en indgang til arbejdsmarkedet og på sigt kan udvikle sig til egentlig selvforsørgelse, men som også i sig selv kan give en lidt bedre økonomi og ikke mindst give ”mening i livet” for den voksne og styrke dem i at være gode rollemodeller for deres børn.

Center for Kultur og fritid

 • Tilbud til forældre med børn, der ikke er aktive i en fritidsaktivitet: Folkeoplysningsudvalget har i 2019 afsat en pulje på 50.000 kr. til at understøtte integration af flygtninge gennem deltagelse i fritidsaktiviteterne. Folkeoplysningsudvalget har ønsket at tilbuddet om at deltage i møderne og få støtte fra fritidsvejlederne ikke kun skal målrettes flygtninge, men alle forældre med børn der ikke er aktive i en fritidsaktivitet.

Center for Børn og Skole

Indsatser og aktiviteter for familier med børn, der er udsatte på grund af den sociale arv, socioøkonomiske faktorer, øvrige sociale faktorer der har indflydelse på barnets mulighed for et godt barne- og ungdomsliv i samlet trivsel

I Center for Børn og Skole er der indsatser og aktiviteter, som rækker sig direkte mod målgruppen samt en række indsatser og aktiviteter, som rækker sig mod alle børn i Frederikssund Kommune, men hvor denne gruppe børn udgør en del af målgruppen og profiterer af indsatsen.

Aktiviteter, der rækker sig direkte mod målgruppen

 • Økonomisk og socialpædagogiske fripladser i dagtilbud og fritidsordninger
 • Flere pædagoger i institutioner med mange børn i udsatte positioner: Skuldshøj har modtager 3 mio. kr. over 3 år til ansættelse af flere pædagoger. Det er en del af et Satspuljeprojekt.
 • Lokale indsatser i børnehusene: Flere børnehuse har lokale indsatser som f x bytte af tøj og udstyr i børnehaverne.

Aktiviteter, der rækker sig indirekte mod målgruppen

 • Tværsteam: Forældre og professionelle fra dagtilbud og skoler kan drøfte deres bekymring og få rådgivning og vejledning tværfagligt.
 • TTI-indsatser: Tidlige og foregribende indsatser i dagtilbud, som har til formål at bringe børn i trivsel, læring og udvikling gennem udvikling af den pædagogiske praksis - herunder et tæt samarbejde med forældre. 
 • Børnebroen: Screening af børn i overgangen mellem hjem og dagtilbud, og dagtilbud og skole med det formål at opspore og sætte tidligt ind.
 • Tryghedscirklen: Et fokuseret forældrekursus over 8 uger til forældre, som oplever udfordringer i samspillet med deres barn.
 • Specialpædagogisk ressourceforløb: Et tæt samarbejde mellem dagtilbud, forældre og special- og udviklingspædagogerne omkring enkelte børn, hvor der er en stor bekymring for barnets udvikling og trivsel. Kan iværksættes i forlængelse af et TTI-forløb og altid på baggrund af en faglig vurdering fra Børn og Skole. Formålet er forsat at udvikle viden omkring barnet og barnets pædagogiske behov samt sikre en ekstra ressource i den pædagogiske hverdag i kraft af viden og personaleressourcer.
 • Specialpædagogisk bistand 0-6 år: Vejledning og rådgivning til forældre og professionelle omkring barnet, undervisning og træning (f.eks. logopædisk undervisning) bevilling af særlige hjælpemidler. Iværksættes altid på baggrund af en faglig vurdering af barnet. Krav om re-visitering hver halve år.
 • Specialpædagogisk bistand i skolen: Vejledning og rådgivning af forældre og professionelle omkring eleven. Undervisning, træning og særlige tilrettelagte aktiviteter, der tager sigte på at afgrænse elevens vanskeligheder. Bevilling af undervisningsmateriale og særlige hjælpemidler samt personlig assistance.
 • Særlige indsatsmidler: Dagtilbud har mulighed for at søge om lønmidler til at arbejde fokuseret omkring et barn eller en børnegruppe i en afgrænset periode med det formål at iværksætte konkrete indsatser foregribende.  
 • SSP varetager en generel forbyggende indsats i folkeskoler med særlig fokus i 7. klasse
 • Gadeteam: Ud over det opsøgende arbejde på gadeplan, så arbejder gadeteamet også med individuelle unge i 1:1 projekt, som af forskellige årsager har behov for støtte i kortere varighed.
 • Gruppeforløb for børn: Der er etableret Cool Kids for børn og unge, som har en angstproblematik. 

Center for Familie og Rådgivning

Center for Familie og Rådgivnings målgruppe er børn, der er i manglende trivsel eller i risikozonen for det. Center for Familie og Rådgivning varetager både en forbyggende funktion (igennem råd og vejledning samt en række forebyggelseskonsulent), kommunens myndighedsansvar vedr. servicelovens bestemmelse om børn og unge samt varetager de interne foranstaltninger, f.eks. familiebehandling, kontaktperson, psykologhjælp.

Økonomisk støtte I CFR kan i øvrigt kun bevilliges i forlængelse af øvrige behov for særlig behov for støtte hos barnet/den unge. Økonomi er ikke i sig selv et kriterium for hjælp.

Center for Politik, Sundhed og Personale

Hverken Sundhedsplejen eller Tandplejen har indsatser eller aktiviteter, som specifikt er målrettet familier med begrænsede økonomiske ressourcer. Det samme gælder de indsatser, som er besluttet i Sundhedspolitikkens årsplan 2019.

Alle tre afdelinger har fokus på social ulighed og sårbare grupper i mere bred forstand. Når Tandplejen risikovurderer børn og unge, der kommer i Tandplejen, spiller deres økonomiske situation ingen rolle, da Tandplejens tilbud er gratis for alle.

Den videre proces

I forhold til Uddannelsesudvalgets beslutning den 14. august 2019 er det administrationens anbefaling, at det videre forløb indarbejdes i udarbejdelsen af en ny sammenhængende Børne- og Ungepolitik, der forventes igangsat primo 2020.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling:

Familie- og Rådgivningschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Det videre forløb indarbejdes i udarbejdelsen af en ny sammenhængende Børne- og Ungepolitik.
Historik

Byrådet, 30. januar 2019, pkt. 3:

Sagen udgik.

Byrådet, 27. februar 2019, pkt. 26:

Borgmester John Schmidt Andersen (V) stillede forslag om, at sagen oversendes til behandling i Uddannelsesudvalget, idet det præciseres at der ikke er taget stilling til, om der skal udarbejdes en politik eller en strategi og at de emner, der er oplistet i sagen, er forslag til emner.

Forslaget tiltrådt.

Indstilling til Uddannelsesudvalget, 3. april 2019:

Familie- og Rådgivningschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Udvalget drøfter sagen samt anviser den fremadrettet proces for administrationen.

Uddannelsesudvalget, 3. april 2019, pkt. 42:

Der ønskes beskrevet en proces, hvor Vækst-, Opvækst-, Fritid- og Kultur-, Social- og Sundheds- samt Folkeoplysningsudvalg involveres. En proces der tager udgangspunkt i, at der ikke udarbejdes en ny selvstændig politik/strategi.

Sagen genoptages på Uddannelsesudvalget augustmødet med en oversigt over eksisterende politiker og strategier med indsatser får målgruppen (og gerne med eksempler på allerede eksisterende indsatser) samt administrationens bud på involverende proces.

Uddannelsesudvalget, 14. august 2019, pkt. 83:

Sagen genoptages ultimo 2019, idet administrationen fremlægger de samlede indsatser og aktiviteter på tværs af hele den kommunale administration for familier med børn, der er udsatte på grund af den sociale arv, socioøkonomiske faktorer, øvrige sociale faktorer der har indflydelse på barnets mulighed for et godt barne- og ungdomsliv i samlet trivsel.

Beslutning

Godkendt.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling

I sag nr. 170 den 23. maj 2018 på Økonomiudvalget besluttede udvalget at der arbejdes henimod et salg af bygningen, hvor Klub mix i dag har sin aktivitet. Spørgsmålet om en ny placering af aktiviteterne i bygningen tages op i Uddannelsesudvalget.

Klub Mix er en af 3 fritidsklubber i Frederikssund by. Udover Klub Mix udgøres fritidsklubområdet i Frederikssund By af Klub 107 ved Ådalens Skole og Dyreklubben ved Marbæk strand.

Klub Mix ligger i øjeblikket på adressen A.C Hansensvej 12 A, 3600 Frederikssund. 

Kommunale Ejendomme oplyser, at bygningsarealet er 1.081 m2. En forholdsvis stor del af arealet benyttes som lege/aktivitets areal med bl.a. Hoppepude, pga. at der er et meget begrænset udeareal tilknyttet ejendom.

Bygningens kvalitet er vurderet til kategorien dårlig, og vedligeholdelses niveauet er tilsvarende vurderet til dårlig. Der er i 2010 udført energimærkning på ejendommen. Dengang blev energiniveauet vurderet til E. Bygninger der lever op til bygningsreglementets krav, vurderes til B, mens A er bedre end de krav der stilles i byggeloven. E er til gengæld et udtryk for en meget energiforbrugende bygning.

I 2017 har firmaet Bøgh og Helstrup undersøgt bygningen for fugt og skimmelsvamp. Undersøgelserne viser, at der er grundlæggende problemerne med bygningens konstruktioner og at der, hvis den nuværende anvendelse skal fortsætte, skal ske en gennemgående renovering inden for de kommende 5 år (dvs. i 2022).

Renoveringen omfatter udskiftning af gulve og tage og anslås at komme til at koste ca. 7 mio. 

Der er p.t. ikke prioriteret vedligeholdende bygningsarbejder på Klub Mix.

Grunden ligger centralt i Frederikssund, tæt på Sillebroen. Der har tidligere være købs-forespørgsel på Ejendommen til dagligvarebutik. Dette vil kunne indeholdes i den nuværende lokalplan. Der er endvidere ønsket salgsdialog fra anden side også.  

Placering på Trekløver skolen afd. Falkenborg.

Det foreslås at anvende de nuværende lokaler til skolebiblioteket i bygning F til klublokaler (se bilag). Der indrettes klubopholdslokaler i kælderetage og stue. Kælderen benyttes i øjeblikket til hhv. bogdepot og depot for teknisk service.

Biblioteket flyttes til 1. sal i bygning F. Depot for skolebøger etableres på 1. sal i bygning G. Her er handicapkonsulenterne p.t. placeret. De ønsker at flytte til anden placering grundet arbejdsmiljø, og det formodes derfor, at lokalerne vil være tomme, når det bliver aktuelt at rykke skolebøgerne.

Depot for teknisk service, etableres i kælderen på bygning G.

For at lette håndteringen af bøger, vil der være mulighed for at etablere en lift udvendig på bygning G.

De nye lokaler vil give:

 • 414 m2 opholdsareal
 • Mulighed for at inddrage faglokalerne i bygning F/ G til klubaktiviteter i klubbens åbningstid. bl.a.
 • Mulighed for at udnytte skolen øvrige faciliteter bl.a. multihal og udearealer med legeplads, boldbane og multibane.

Da der er SFO på afd. Falkenborg også, vil dele af anvendelse af udearealer skulle aftales mellem Klub og SFO.

De forventede samlede udgifter til ombygningen er 2,2 mio. kr.

Som option kan man bygge en lift til kr. 1,3 mio. uden på bygning G. Det anbefales, at man afprøver behovet for en lift, inden den etableres.  

Forud for politisk stillingtagen til en flytning af klub mix til Afd. Falkenborg sendes sagen i høring i Klubbestyrelsen, Skolebestyrelsen på Trekløverskolen samt til MED-udvalg på Trekløverskolen og på klubområdet.

Fortsat sagsfremstilling, Uddannelsesudvalgets møde den 2. oktober 2019

Sagen har været i høring. Da høringsfristen er efter denne dagsordens udsendelse eftersendes høringssvarene til udvalgets medlemmer.  

Fortsat sagsfremstilling, Uddannelsesudvalgets møde den 4. december 2019

På baggrund af Uddannelsesudvalgets møde den 2. oktober har Center for Ejendomme og IT belyst forskellige alternative placeringer for Klub Mix.

Administrationen har tidligere peget på at Klub Mix med fordel kunne placeres på Trekløverskolen afd. Falkenborg eller afd. Marienlyst.

I det følgende opridses tre scenarier:

1.    Klub Mix flyttes til bygning F på afd. Falkenborg

2.    Klub Mix flyttes til bygning G på afd. Falkenborg

3.    Klub Mix flyttes afd. Marienlyst.

Ad 1) Klub Mix flyttes til bygning F på afd. Falkenborg.

Samme løsning som beskrevet den 23. maj 2018.

Det foreslås at anvende de nuværende lokaler til skolebiblioteket i bygning F til klublokaler. Der indrettes klubopholdslokaler i kælderetage og stue. Kælderen benyttes i øjeblikket til hhv. bogdepot og depot for teknisk service.

Biblioteket flyttes til 1. sal i bygning F. Depot for skolebøger etableres på 1. sal i bygning G. Her er handicapkonsulenterne p.t. placeret. De ønsker at flytte til anden placering grundet arbejdsmiljø, og det formodes derfor, at lokalerne vil være tomme, når det bliver aktuelt at rykke skolebøgerne.

Depot for teknisk service, etableres i kælderen på bygning G.

For at lette håndteringen af bøger, vil der være mulighed for at etablere en lift udvendig på bygning G.

De forventede samlede udgifter til ombygningen er 2,2 mio. kr.

Som option kan man bygge en lift til kr. 1,3 mio. uden på bygning G. Det anbefales, at man afprøver behovet for en lift, inden den etableres.

Ad 2) Klub Mix flyttes til bygning G på afd. Falkenborg.

Bygning G anvendes i dag af Musikskolen, der dels har indrettet øverum for orkester, dels lydrum og trommeøvningsrum i stueetagen. På første sal i den tidligere tandklink er der indrettet kontorer det i øjeblikket anvendes af handicapkonsulenterne.

Musik skolen er spredt ud over flere bygninger på afd. Falkenborg og har deres samlede undervisning her. Hvis man ønsker at benytte bygning G til Klub Mix, skal der findes nye velegnede steder til Musikskolen. Det er i øjeblikket ikke muligt at pege på en ny egnet central placering for Musikskolen, derfor er der i forslaget indregnet en tilbygning/ny bygning på skolen, der kan rumme musikskolen.

Hele bygning G indrettes til Klub Mix. Det giver i alt 711 m2 areal, (de ca. 200 m2 er beliggende i  høj kælder) her foreslår klubben, at der f.eks. kan indrettes spillerum mv.   

Ombygningen omfatter herudover nyt indgangsparti, nyt garderoberum, nye toiletter og nedrivning og genopbygning af den tidligere tandlægeklinik. Udvendig renoveres belægning og trappen til kælderen.

Bygning G trænger bygningsmæssigt til en opgradering af såvel facader, som gulve, lofter og belysning. I budgettet for indretning af bygning G er disse udgifter derfor medtaget. Der er herudover medregnet nyt inventar for 150.000 kr.

Det samlede budget for dette scenarie er 6,795. mio. kr.

Hertil komme ny bygning til Musikskolen budgettet til dette 4,550 mio. kr.

Samlet for hele løsningen 11,345 mio. kr.

Ad 3) Klub Mix flyttes til afd. Marienlyst

Denne løsning baserer sig på en forudsætning om et fælles brug af de samme arealer for hhv. Klub Mix og Ungdomsklubben. Dette er muligt, da ungdomsklubben får reduceret sin åbningstid, og dermed vil arealerne være ledige i juniorklubbens åbningstid.

Den nuværende ungdomsklub vil være rammen for juniorklubben, herudover laves en mindre tilbygning på 80 m2 i forlængelse af den nuværende bygning, alene til juniorklubben. Bygningen tænkes anvendt som base for klubben. De øvrige lokale bliver delelokaler mellem de to klubber.

Der foretages mindre ændringer i den nuværende ungdomsklub, bl.a. etableres der to værksteder og et anretter køkken.

Tilbygningen placeres der, hvor der i dag står en musikpavillon. Hvis der fortsat er behov for pavillonen, kan den flyttes til en placering vest for den nye tilbygning, således at den stadig opleves at være integreret del af området.

Skurbygningen, der er placeret i modsatte ende af bygningen isoleres således, at den kan benyttes til opbevaring af flere typer effekter.

Pris for denne løsning er 4,2 mio. kr.

Økonomi

Flytning af klub mix til andre lokaler indgår jf. aftaleteksten for budget 2020 som en del af investeringsplanen for 2021-2030.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Drøfte de fremlagte scenarier.
Historik

Indstilling, Uddannelsesudvalget, 4. september og 2. oktober 2019:

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Forslaget om flytningen sendes i høring i klubbestyrelsen, skolebestyrelsen på Trekløverskolen samt til MED-udvalg på Trekløverskolen og på klubområdet.
 2. Høringsperioden fastsættes til 5. september til 28. september 2019.
 3. Sagen genoptages på Uddannelsesudvalgets møde den 2. oktober 2019.

Uddannelsesudvalget, 4. september 2019, pkt. 100:

Godkendt, idet udvalget påpeger, at der endnu ikke er anvist anlægsmidler til en kommende ombygning, og at en anvisning af disse er en forudsætning for endelig godkendelse.

Uddannelsesudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 108:

Sagen udsat til fornyet drøftelse.

Beslutning

Drøftet og oversendes til udvalgets prioriteringsdrøftelser i foråret 2020.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

I dag er valgperioden for forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne 4 år. Kommunalbestyrelsen kan dog med vedtagelsen af lov nr. 564 (den 7. maj 2019) beslutte, at valgperioden nedsættes til 2 år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter på en skole, såfremt der lokalt opleves behov herfor.

For at give bedre muligheder for at tiltrække forældrerepræsentanter til bestyrelsesarbejdet blev det ved udvalgets møde den 2. oktober 2019, sag 110, foreslået, at valgperioden blev nedsat til 2 år. For at sikre ligebehandling og lige muligheder blev det herudover foreslået, at alle skolebestyrelsers forældrevalgte blev omfattet af en 2 årig valgperiode. Eftersom forskudte valg ville ligge samtidig med de almindelige valg, blev muligheden af at afholde forskudte valg foreslået ophævet. Ændringerne blev indført i styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen og blev herefter sendt i høring i kommunens skolebestyrelser, jævnfør vedlagte høringssvar.

Høringssvarene peger hverken samlet set eller individuelt på et stort ønske om at ændre valgperioden fra 4 til 2 år. Bestyrelserne fra Jægerspris Skole, Slangerup Skole og Fjordlandsskolen bifalder en 2 årig valgperiode. Bestyrelsen fra Fjordlandsskolen foretrækker dog en 4 årig valgperiode, hvis forældrevalgte kan udtræde uden anmodning. Dette er allerede muligt. Bestyrelsen for Jægerspris Skole lægger vægt på kontinuitet i bestyrelsen og ønsker derfor at fastholde muligheden af forskudt valg, hvormed der er valg hvert år. Dette er ikke foreneligt med gældende lovgivning. Begge bestyrelsers svar taget i betragtning vurderes de nuværende bestemmelser om valgperiode som mere anvendelige. Bestyrelsen for Kærholm ønsker at bevare den 4 årige valgperiode. Bestyrelsen for Ådalens Skole tager ændringen til efterretning, og bestyrelsen for Trekløverskolen har ikke præferencer i forhold til om valgperioden er 2 eller 4 år.

Center for Børn og Skole vurderer ikke, at høringssvarene giver et tilstrækkeligt grundlag til at ændre valgperioden til 2 år. Det foreslås derfor, at den 4 årige valgperiode for forældrevalgte skolebestyrelsesrepræsentanter fastholdes. Som følge heraf fastholdes også muligheden af at afholde forskudte valg. På den baggrund er styrelsesvedtægten ikke ændret for så vidt angår valgperiode og forskudte valg. Det er naturligvis muligt at ændre valgperioden på et senere tidspunkt.

Da nogle høringssvar kalder på en uddybelse henvises til vedlagte notat "Kommentarer til høringssvar".

De øvrige rettelser i styrelsesvedtægten, som er fremlagt på udvalgsmødet den 2. oktober, er dels besluttet af Byrådet, dels en direkte følge af lovgivning. I høringssvarene er der ingen bemærkninger til disse rettelser. Styrelsesvedtægt er vedlagt til udvalgets godkendelse. Bilag 3 er vedlagt til orientering.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Rettelserne i Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen godkendes.
Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Henover foråret og sommeren 2019 har Center for Børn og Skole faciliteret en proces for Uddannelsesudvalget samt for ledere og skolebestyrelser på Frederikssund Kommunes folkeskoler, med henblik på at udarbejde en fælles vision for kommunens folkeskoler.

Processen har bestået af et lederseminar for kommunens strategiske skoleledere samt to dialogmøder med Uddannelsesudvalget, skolernes ledelsesteams og skolebestyrelserne. På baggrund af disse arrangementer har skoleledere, skolebestyrelser og udvalget udarbejdet en række bud på en fælles vision. På baggrund af disse udkast har Center for Børn og Skole sammenskrevet et udkast til en fælles vision. Dette udkast kan danne grundlag for en drøftelse i udvalget samt føre til endelig vedtagelse af en fælles vision for folkeskolerne i Frederikssund Kommune.

Det har været afgørende i processen, at centrale aktører omkring folkeskolerne i Frederikssund Kommune har været involveret i processen. Idet både elever, medarbejdere, forældre og ledelse på skolerne er repræsenteret i skolebestyrelserne, er disse interessenters bidrag og perspektiver medtaget i processen.  

Den fælles vision for folkeskolerne i Frederikssund Kommunes skal bidrage til at give et fælles mål for folkeskolerne i Frederikssund Kommune. Derudover skal visionen give borgerne i Frederikssund Kommune et indblik i, hvad folkeskolen repræsenterer, når forældre skal vælge skole til deres børn, og fungere som oplysende når potentielle medarbejdere overvejer at søge til Frederikssund Kommunes folkeskoler.

Det er desuden afgørende, at den fælles vision for folkeskolerne i Frederikssund Kommune ses i sammenhæng med folkeskolens formålsbestemmelse som er defineret i Folkeskolelovens § 1 samt Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2017-2021, hvori visionen for det overordnede arbejde med børn og unge lyder: ”Alle børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentiale udvikles bedst muligt”.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Udvalget drøfter og foretager eventuelle ændringer af det foreliggende udkast til fælles vision for folkeskolerne i Frederikssund Kommune og sender en vision for folkeskolerne i Frederikssund Kommune i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg og Det fælles elevråd frem til medio januar 2020, således at sagen kan genoptages på udvalgets møde i februar 2020, hvor en endelig vision kan vedtages.
Beslutning

Godkendt med redaktionelle ændringer.

Sagsfremstilling

Vækstudvalget fremsender forslag til Beskæftigelsesplan 2020 til høring i Social- og Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget og Uddannelsesudvalget samt i Handicaprådet. Ligeledes vil Lokal MED for Job og Borgercenteret blive hørt.

Den samlede beskæftigelsesindsats i Frederikssund Kommune bygger på de fem arbejdsmarkedspolitiske principper, som Vækstudvalget har opstillet for beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune:

· Alle kan og skal bidrage

· Unge skal have en uddannelse

· Ledige opkvalificeres – til virksomhedernes behov

· Servicere virksomhederne

· Indsats baseret på evidens og viden

Beskæftigelsesministeren meldte i februar 2019 tre beskæftigelsespolitiske målsætninger ud for indsatsen i 2020:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Ministermålene taler fint ind i de arbejdsmarkedspolitiske principper i Frederikssund kommune.

Vækstudvalget valgte på mødet i oktober, at der i Beskæftigelsesplan 2020 er 5 fokusområder for indsatsen:

1. Ungeindsatsen

2. Opkvalificering

3. Borgere med behov for en særlig indsats

4. Virksomhedsservice og -indsats

5. Borgere på sygedagpenge og i jobafklaring

På denne baggrund er udarbejdet nærværende forslag til Beskæftigelsesplan 2020, vedlagt som bilag.

I forslaget til Beskæftigelsesplanen er der foreslået konkrete resultatmål, strategier og indsatser for de 5 fokusområder. Resultatmålene er foreløbige forslag til drøftelse i Vækstudvalget og administrationen vil på baggrund af drøftelsen og opdaterede tal, der bliver tilgængelige inden udvalgets møde i december, tilpasse forslagne.

I beskæftigelsesplanens bilag ”Status på beskæftigelsesindsatsen”, gives en kort status om situationen i Frederikssund vedr. beskæftigelse/ledighed, opgørelse over borgere på offentlig forsørgelse i Kommunen og status for de 5 prioriterede områder. Statussen danner baggrund for forslagene til planens resultatmål.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, idet sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

 Job- og Borgercenterchefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Udvalget afgiver høringssvar vedr. forslag til Beskæftigelsesplan 2020.
Beslutning

Udvalget bakker op om forslaget til beskæftigelsesplanen .

Sagsfremstilling

Den eksisterende partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, U/NORD og TEC skal fornyes. Parterne er nu nået frem til et nyt aftalegrundlag for perioden 2020 og 2021, som Uddannelsesudvalget og Vækstudvalget bedes tage stilling til.

Formål og ramme

Overordnet ønsker parterne et samarbejde om fokus på håndværk og erhvervsuddannelser med en afgrænsning til de tekniske erhvervsuddannelser – primært inden for håndværk og data, hvor efterspørgslen på faglært arbejdskraft er høj og forventes stigende i de kommende år. Intentionen er både at give unge (og ufaglærte og arbejdsløse voksne) uddannelser og jobperspektiv, og samtidig give virksomheder et solidt grundlag for at faglært arbejdskraft.

Det lokale fokus i Frederikssund sker med baggrund i en række velfungerende indsatser og rammen for partnerskabet er Frederikssund Kommunes erhvervs- og vækstpolitik. Hertil kommer et ønske om at samarbejde om implementering af nationale initiativer så som ’Aftale om styrkelse af praksisfagligheden i folkeskolen’ og ’Fra folkeskole til faglært’, der kan bidrage til løsninger på udfordringerne vedrørende den utilstrækkelige søgning til erhvervsuddannelserne.

Syv konkrete indsatser 2020

Der er aftalt 7 konkrete indsatsområder for 2020. Indsatsområder for 2021 aftales i oktober 2020 af en arbejdsgruppe, som samtidigt gør status over samarbejdet og resultaterne fra 2020.

1) Gennemfører (og afslutter) projekt FUEL med målsætningen om at få flere til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse.

2) Fortsætter samarbejdet om Erhverv i Skolen, som sikrer samarbejde mellem grundskoler og lokale virksomheder.

3) Fortsætter med at tilbyde Byggeboxen i Vinge, hvor elever fra 4.-7. klasse kan blive klogere på byggeriets verden og dens uddannelsesmuligheder.

4) Samarbejder om bedre (og udvidelse af) erhvervspraktik for grundskoleelever.

5) Understøtter arbejdet med at sikre et bredt og attraktivt Campus Frederikssund + uddannelsesmiljøer for borgerne i Frederikssund i øvrigt.

6) Samarbejder om virksomhedspraktikker til elever i GF1 og GF2.

7) Via Jobcentret vejlede ledige om uddannelses- og erhvervsmuligheder. Der arbejdes for at flere gennemfører uddannelsesforløb, så ledige opkvalificeres til ansættelse og ufaglærte opkvalificeres til faglært arbejde i virksomheder inden for håndværk og industri.

Underskriftseance

Efter politisk behandling underskrives aftalen af parter med deltagelse af Frederikssunds Borgmester og repræsentanter for de øvrige parter i aftalen. Pressen inviteres og orienteres.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle merudgifter forbundet med partnerskabsaftalen finansieres indenfor fagområdernes eksisterende budgetramme.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller, at Uddannelsesudvalget og Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Partnerskabsaftalen godkendes.
Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling
 • Kommende arrangementer
 • Inge Messerschmidt har bedt om, at udvalget orienteres om status på administrationens arbejde med etablering af Skole/Dagbehandling. Administrationen præsenterer status ved mødet start.
 • Orientering om Skoleflex
Beslutning

Orientering af konkret sag.

Taget til efterretning.