Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Teknisk Udvalgs møde den 15. januar 2020

Mødelokale SL 6, Skjalm Hvide, Slangerup kl. 08.15

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A) og Michael Tøgersen (V).

Sagsfremstilling

I marts 2018 oplyste Miljøstyrelsen at en ny national affaldsplan, branchefælles standarder for indsamling og sortering af husholdningsaffald samt en revideret affaldsbekendtgørelse vil blive sendt i høring i januar 2020. Samtidigt gjorde Miljøstyrelsen det klart, at kommunerne kunne vente med at udarbejde nye lokale affaldsplaner til den nationale plan er vedtaget.

Nu har MST løftet sløret for hvordan EU´s affaldsdirektiv bliver implementeret i dansk lov. Målene optages i den nationale affaldsplan og affaldsbekendtgørelsen.

EU har i det reviderede affaldsdirektiv fra maj 2018 besluttet at skærpe det gældende krav om særskilt indsamling af affald til genanvendelse:

 • Genanvendelse skal måles på en ny måde. Der skal måles på den faktiske genanvendelse i stedet for det indsamlede til genanvendelse.
 • Der skal genanvendes mere. Det gældende mål for samlet genanvendelse af husholdningsaffald på 50 % i 2020 bliver fremover 55 % i 2025, 60 % i 2030 og 65 % i 2035 målt som faktisk genanvendelse.
 • Farligt affald, papir, metal, plast, pap, glas samt organisk affald (fra 2023) og tekstiler (fra 2025) skal indsamles særskilt. Med ”særskilt indsamling” menes obligatorisk kildesortering ved den enkelte husstand. Kommunerne må fremover kun forestå indsamling af to eller flere typer af affald i den samme spand, hvis det ikke forringer kvaliteten af genanvendelsen

De branchefælles standarder er nye landsdækkende sorteringskriterier og fælles piktogrammer udarbejdet af KL og Dansk Affaldsforening sammen med Miljøstyrelsen. Piktogrammerne anvendes ifølge Miljøstyrelsen allerede i 64 kommuner. De landsdækkende sorteringskriterier har været efterspurgt af erhvervslivet for at kunne forbedre genanvendelsen, og forventes at blive obligatoriske krav i den reviderede affaldsbekendtgørelse.

Affaldskontoret har igangsat processen med at udarbejde en ny, kommunal affaldsplan og stiler mod at kunne sende et udkast i høring primo juli 2020. Forinden forventes afholdelse af borgermøde i maj/juni. I tidsplanen indgår tillige kommunens klimastrategi og koordinering med klimahandleplanen for affaldsområdet.

Kontrakten for indsamling af dagrenovation udløber 28. april 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Teknisk Udvalg.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A) og Michael Tøgersen (V).

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven kap. 6 og 7. Affaldsbekendtgørelsen kap. 6 om kommunale affaldsordninger.

Sagsfremstilling

Nærgenbrugsstationerne har været i drift siden indvielsen 11. september 2018. Forvaltningen har udarbejdet en evaluering med udgangspunkt i det forløbne års drift "Nærgenbrugsstationer - erfaringer fra det første år", vedlagt som bilag 1.

Evalueringen skal sammen med de kommende nationale målsætninger give byrådet et beslutningsgrundlag for, hvordan nærgenbrugsstationerne skal indgå i de kommunale affaldsordninger for borgerne i Frederikssund Kommune. De kommende nationale målsætninger er også behandlet i evalueringsnotatet.

De kommende nationale målsætninger vil i sig selv betyde, at nærgenbrugsstationer får en anden rolle i de kommende ordninger. Genanvendelsesmålsætningerne bliver strammet væsentligt i forhold til de nuværende mål, som lyder på 50 % genanvendelse af de indsamlede mængder i 2020. De nye mål lyder på 55 % af de faktisk genanvendte mængder i 2025. Samtidig er der i forarbejderne til den nationale affaldsplan stillet i udsigt, at der indføres et lovkrav om obligatoriske indsamlingsordninger ved husstanden for:

• Restaffald    • Madaffald    • Plast    • Glas    • Metal    • Pap    • Papir    • Farligt affald

Den nationale affaldsplan forventes sendt i høring primo 2020, og der kan derfor ske mindre justeringer for så vidt angår de obligatoriske indsamlingsordninger.

Evalueringen af nærgenbrugsstationerne har omfattet materiellet, benyttelsen, driften og indsamlingsresultatet. Der skulle også have været udført en brugerundersøgelse, men i lyset af de kommende lovkrav er brugerundersøgelsen bortfaldet.

Konklusionerne for den etårige periode er sammenfattet i følgende punkter:

·        Stationerne benyttes og er hurtigt blevet en del af affaldshåndteringen

·        Kapacitetsgrænsen for nærgenbrugsstationerne er nået

·        Voluminøse fraktioner kan med fordel indsamles i komprimatorbiler for at optimere kørslen

·        Indsamling i det offentlige rum medfører henstillet affald

·        De afleverede mængder har begrænset indflydelse på genbrugsprocenten

·        Nye lovkrav medfører højere genbrugsprocenter, som ikke kan imødekommes med nærgenbrugsstationer

En videre udvikling af nærgenbrugsstationerne kan ud fra konklusionerne, og de kommende lovkrav, bedst ske ved at udnytte den fleksibilitet som stationerne har, med tanke på at tilpasse stationerne nye genanvendelige affaldstyper. Der vil være tale om en løbende udvikling over de kommende år, som skal tage afsæt i en ny Affaldsplan og i den kommunale Klimahandlingsplan. Dermed kan der ses frem til en større omlægning af affaldsordningerne og serviceniveau. En videre udvikling af nærgenbrugsstationerne vil skulle indgå i den samlede løsning for de kommende ordninger.

Derfor vil det være oplagt at fortsætte driften af de nuværende stationer. Der er stadig materiel på lager til at lave enkelte små stationer med glas, papir, metal og plast. Materiellet vil indgå i det løbende arbejde med fornyelser af eksisterende standpladser, hvor materiellet er udtjent. 

Økonomi

 Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling:

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:

 1. Den videre udvikling af nærgenbrugsstationer indgår i en samlet løsning for kommende affaldsordninger.
 2. Driften af stationerne fortsætter på nuværende niveau.
Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker en orienteringssag om den kommunale affaldssortering.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A) og Michael Tøgersen (V).

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag. Bilag 2 indeholder en opfølgning på 53 ændringer, hvoraf 10 er implementeret på nuværende tidspunkt. For resterende 43 ændringer er den fortsatte proces hen i mod en implementering kort beskrevet under kolonnen statustekst.

Specifikt i forhold til Teknisk Udvalg indeholder bilag 2 12 ændringer, hvoraf et er implementeret, mens 11 er under fortsat proces.

Udover nærværende opfølgning vil der ske en opfølgning på budgetaftalen i forbindelse med de tre budgetopfølgninger maj, september og november måned i 2020.

Økonomi

Nærværende opfølgning har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I det omfang det viser sig nødvendigt vil der i forbindelse med kommende opfølgninger blive rejst sager i relevante fagudvalg. Ligesom opfølgningernes resultater indgår i arbejdet med budget 2021-2023.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender sagen om første status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 til orientering for Teknisk Udvalg.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A) og Michael Tøgersen (V).

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsyningsområdet godkende taksterne for Slangerup Vandværk. Taksterne er vandværkets grundlag for at opkræve betaling fra deres forbrugere. Kommunen foretager en legalitetskontrol af de afgifter, der afholdes af vandværket og de takster, der opkræves hos forbrugerne. Kontrollen består i at sikre, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven, og at vandværkets budgetterede udgifter overholder den fastsatte økonomiske flerårige ramme, som er fastsat af Forsyningssekretariatet.

Slangerup Vandværk har udarbejdet et forslag til takster for 2020, se bilag 1.

Taksten ex. moms pr. m3 vand hæves i 2020 med 25 øre, fra 4,75 kr. i 2019 til 5,00 kr. Det giver en samlet m3 pris, inklusiv statsafgifter på 11,37 kr. Dette er en stigning på 5,3 % i forhold til taksten for 2019.

De sidste 5 år har taksten for drikkevand pr. m3 (ex. moms og statsafgift) været fastsat med følgende takster:

Årstal

2016

2017

2018

2019

2020

Kr. pr. m3 (ex. moms)

4,75

4,25

4,65

4,75

5,00

Slangerup Vandværk overtog den 1. juli 2019 Strø Vang Vandværk i Hillerød Kommune. I forbindelse med overtagelsen skal forbrugerne hos Strø Vang Vandværk betale et hovedanlægsbidrag pr. husstand til Slangerup Vandværk (kunderne i Strø Vang Vandværk bliver en del af Slangerup Vandværk, og skal derfor betale deres andel af Slangerup Vandværks anslåede værdi). Betalingen foregår som afdrag via den faste afgift over 5 år, således at de husstande der var kunder hos Strø Vang Vandværk den 1. juli 2019, betaler 1.825 kr. + den almindelige takst for fast bidrag i 5 år (5 x 1.825 kr. = 9.125 kr.). Forsynings- og stikledninger vurderes at være i samme stand for begge vandværker, og der skal derfor ikke betales supplerende bidrag hertil. Denne aftale er godkendt at Hillerød Kommune i forbindelse med overtagelsen.

Den faste årlige afgift ex. moms i zone 1 hæves i 2020 med 20 kr., fra 350 kr. til 370 kr. Dette er en stigning på ca. 6 %.

Samlet set er taksten for drikkevand under det prisloft, som er fastsat af Forsyningssekretariatet under konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Taksterne godkendes.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A) og Michael Tøgersen (V).

Lovgrundlag

Vandforsyningslovens § 53 stk. 1, Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. § 3, stk. 1

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsynings- og spildevandsområdet godkende taksterne for NOVAFOS årligt. Det godkendte takstblad er NOVAFOS´ grundlag for at opkræve betaling fra deres forbrugere. Frederikssund Kommune skal foretage en legalitetskontrol med de udgifter der afholdes af forsyningsselskabet, og de takster der opkræves. Kontrollen foretages ved at sikre at der er overensstemmelse mellem forsyningsselskabets aktiviteter og de kommunale planer for området - kommuneplan, klimatilpasningsplan, spildevandsplan og vandhandleplan. NOVAFOS har udarbejdet et forslag til takster for henholdsvis drikkevand og spildevand (se bilag).

Drikkevand

Taksten ex. moms pr. m3 vand ændres fra 9,30 kr. i 2019 til 9,63 kr. i 2020. Det betyder en stigning i den samlede m3 pris på 2,06 % fra 15,67 kr. til 16,00 kr. ekskl. moms. Inklusiv moms kommer forbrugeren til at betale 20,0 kr. pr. m3 vand samt en fast årlige afgift pr. måler som er 850,00 kr. Den faste afgift er uændret siden 2018.

Siden 2011 har taksten pr. m3 drikkevand været følgende:

Årstal

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kr. pr. m3

ekskl. moms

7,00

8,00

8,00

8,00

7,60

8,39

9,39

8,40

9,30

9,63

Spildevand

Vandafledningsafgiften ex. moms pr. m3 ændres fra 36,96 kr. til 40,56 kr., hvilket er en stigning på 8,90 %. Inklusiv moms kommer forbrugeren således til at betale 50,70 kr. pr. m3 vand samt en fast årlige afgift pr. kloakstik som er 745,00 kr. Den faste afgift er uændret siden 2018.

Siden 2011 har taksten pr. m3 spildevand været følgende:

Årstal

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kr. pr. m3

28,00

27,00

34,00

34,00

34,00

34,00

35,48

36,60

36,95

40,56

Begrundelse for ændringer i taksten for drikkevand og spildevand:

Priser inkl. moms

Drikkevand

Spildevand

Forbrugeroplevet

Udvikling:

Effektivisering netto

Ændringer i ikke påvirkelige omkostninger

Ændring i vejafvandingsbidrag

Tillæg for godkendte investeringer

Forventet ændret vandmængde i 2020

Øvrige, herunder korrektioner til tidligere år

19,58

-0,16

0,27

1,56

-1,11

-0,14

46,18

-0,07

0,32

0,69

1,10

0,62

1,86

65,76

-0,23

0,59

0,69

2,66

-0,49

1,72

Udvikling total

0,42

4,52

4,94

Takst 2020

20,00

50,70

70,70

Effektivisering netto

Krav om effektivisering i de økonomiske rammer samt tildelte prisfremskrivninger.

Ændringer i ikke påvirkelige omkostninger (IPO)

IPO er omkostninger, hvor selskaberne ingen indflydelse har på omkostningsudviklingen.

IPO, som selskaberne skal redegøre for til Forsyningssekretariatet, er bl.a.:

 • Akkumuleret restskat
 • Afgift til Forsyningssekretariatet
 • Køb af produkter og ydelser fra andre vandselskaber reguleret af vandsektorloven
 • Selskabsskat og ejendomsskat
 • Erstatninger

Ændringen af IPO fra sidste års ramme til den nye ramme er fordelt på den budgetterede vandmængde for budgetåret og er en del af forklaringen på takstudviklingen.

Ændring af vejbidrag fra fast til variabelt bidrag

Vejafvandingsbidrag betales af kommunen og udgør en procentdel af investeringerne. Når investeringerne stiger eller falder, vil spildevandsselskabets indtægt fra vejafvandingsbidraget henholdsvis stige eller falde. Frederikssund Kommune betaler et variabelt vejbidrag på 3 % af årets investeringer i kloakledningsanlæg.

Tillæg for godkendte investeringer

Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S har færdiggjort en række anlægsprojekter der giver tillæg til den økonomiske ramme for hhv. vand og spildevand. Ved udnyttelse af den fulde økonomiske ramme, vil tillæg til rammen medføre en stigende variabel takst.

Forventet ændret vandmængde for 2020

Der ses, over tid, en generel tendens med faldende leverede vandmængder. Herudover anlægges der et forsigtighedsprincip, hvad angår nye udstykninger. For disse medtages vandmængden først i takstberegningen, når den er realiseret.

Øvrige, herunder korrektioner til tidligere år

Øvrige omkostninger omfatter periodevise driftsomkostninger, bortfald af omkostninger, historisk over/underdækning og korrektioner i øvrigt.

Ved selskabernes stiftelse blev deres daværende over-/underskud beregnet. Dette bliver af Forsyningssekretariatet indregnet som ”Historisk over-/underdækning” i den økonomiske ramme. En overdækning giver et fradrag i den økonomiske ramme, mens en underdækning giver et tillæg i den økonomiske ramme. En stor del af tekststigningen på spildevand skyldes underdækning.

Økonomi

Der er afsat et årligt budget på 3,0 mio. kr. til betaling af vejbidrag til Novafos. Et vejbidrag på 3 % af investeringer i kloakledningsanlæg, forventes at kunne holdes inden for nuværende budget på 3,0 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Taksten for 2020 for drikkevand godkendes.
 2. Taksten for 2020 for spildevand godkendes.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A) og Michael Tøgersen (V).

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg har anmodet om at få opdateret cykelstihandlingsplanen. En opdateret version er vedlagt som bilag.

Baggrund

Cykelstihandlingsplanen er en del af Frederikssund Kommunes Trafikplan 2016-2025, som danner rammen for fremtidens trafik i kommunen. Trafikplanen har en overordnet vision om, at det er trygt, sikkert og nemt at færdes på et sammenhængende sti- og vejnet. Trafikplanen har herunder overordnede mål og delmål inden for de tre emner: Stier, Veje og Trafiksikkerhed.

Cykelstihandlingsplanen indeholder cykelstiprojekter, som skal føre til, at målene i forhold til stier opnås. Anlæg af cykelstier er større projekter, som enten finansieres selvstændigt eller under en cykelstipulje.

Der er også mindre projekter, som er med til at opfylde målene for stier. Det kan fx være stikrydsninger. De projekter foreslås finansieret under Teknisk Anlægspulje.

Cykelstihandlingsplanen blev udarbejdet i 2015. Den er her i starten af 2020 blevet opdateret med cykelstiprojekter, som er kommet til på baggrund af den analyse af cykelforhold i Frederikssund By, som blev udført i efteråret 2017. Cykelstihandlingsplanen er også opdateret på baggrund af samarbejde med Cyklistforbundet i Frederikssund og vurdering af borgerhenvendelser, som administrationen har modtaget. Administrationen har givet et forslag til prioritering af cykelstiprojekterne, som i første omgang inddeler projekterne i tre kategorier. Kategori 1 er projekter, der har højst prioritering, da de opfylder flest af de principper, som er beskrevet i Trafikplanen i afsnittet om cykelstier, og brugerpotentialet vurderes højst. Den konkrete prioritering inden for kategorierne lægges op til at være en politisk beslutning.

Cykelstier i forbindelse med byudvikling

Alle de steder i kommunen, hvor der byudvikles enten af kommunen selv eller af private bygherrer, er det vigtigt, at stinettet udbygges, så målsætningen om at styrke gang- og cykeltrafiks andel af den samlede transport i kommunen opnås.

Cykelstier i forbindelse med byudvikling, fx cykelsti på Bakkegade ved Fioma-grunden, er ikke med i cykelstihandlingsplanen, men i stedet taget med i et oplæg til Investeringsplan for 2021-2030, som præsenteres for udvalget på et andet møde i første kvartal af 2020. Årsagen til den beslutning er, at de cykelstiprojekter bør have et særligt fokus og prioriteres, så de udføres i takt med byudviklingen.

Supercykelstier

De planlagte supercykelstier fremgår af Visionsplan for Supercykelstier 2017-2045, som findes på supercykelstisamarbejdets hjemmeside, www.supercykelstier.dk. Styregruppen i supercykelstisamarbejdet har besluttet en prioriteret rækkefølge for at arbejde videre med de planlagte kommende supercykelstier. I den prioritering ligger en supercykelsti mellem Hillerød og Ølstykke via Slangerup øverst, og der foregår derfor pt. en skitseprojektering af strækningen. Det arbejde kan bruges som grundlag for at søge tilskud fra en statslig cykelpulje til etablering af stien.

En supercykelsti mellem Frederikssund og Farum via Slangerup er ikke blandt de 10 planlagte supercykelstier, som undersøges først. Administrationen har dog selv sat et arbejde i gang med at få skitseret de stianlæg, som skal udføres igennem Slangerup, da de delstrækninger også er vigtige som skolestier og generelt som sikre stier i Slangerup.

Projekter på de to supercykelstistrækninger er angivet med en afvigende farve i cykelstihandlingsplanen, så de kan ses samlet.

Fremadrettet planlægning

Cykelstihandlingsplanen skal indgå i budgetforhandlingerne for budget 2021 og overslagsårene. Administrationen anbefaler, at der i budgetterne fremover afsættes midler til en cykelstipulje ligesom tidligere frem for midler til konkrete cykelstiprojekter. Med en cykelstipulje er det muligt at have et rullende anlæg af cykelstier, hvor projekter udføres i en besluttet rækkefølge, og resultater af udbud og udførelse afgør, hvor langt i rækkefølgen man når frem år for år. På den måde er der også mulighed for hele tiden at opdatere rækkefølgen, hvis nye vigtige projekter kommer til.

Cykelstihandlingsplanen indeholder projekter nok til, at der kan afsættes en cykelstipulje i et længere perspektiv end budgetperioden. Der kan også i et længere perspektiv arbejdes med endnu større cykelstiprojekter, som fx en stibro over banen i Vinge og en stibro over Roskilde Fjord.

Regeringen har i Finansloven afsat midler til en statslig cykelpulje i 2020. Administrationen anbefaler, at kommunen sender ansøgninger til den statslige cykelpulje på cykelstiprojekter, som ligger øverst i prioriteringen på baggrund af en politisk beslutning.

Administrationen anmoder udvalget om at drøfte cykelstihandlingsplanen, hvorefter udvalget anmodes om at prioritere på et næstkommende udvalgsmøde.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:

 1. Drøfte cykelstihandlingsplanen.
 2. Administrationen ansøger den statslige cykelpulje om midler til kommende politisk besluttede cykelstiprojekter.
Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A) og Michael Tøgersen (V).

Sagsfremstilling

I nærværende sag gives en orientering om uheldstal for 2018. Baggrunden er "Ulykkestal fordelt på politikredse" en rapport udarbejdet af Vejdirektoratet. Statistik fra rapporten sammenholdes med uheldstal for Frederikssund kommune. Se bilag.

Rapporten indeholder en status over trafikulykker i 2018, fordelt på de 12 politikredse. Formålet med rapporten er at give kommunerne samt politikredsene et overblik over, hvor politikredsen afviger i forhold til den nationale udvikling.

Til orientring så registreres mange af de mindre uheld ikke af politiet (mørketal). Den lettere tilskadekomne kører selv til skadestuen, og varetager evt. erstatningsforhold gennem sit forsikringsselskab. Derfor viser et forsøg med hospitalsregistreringer, at der er 60 % flere uheld, dvs. at uheldstallet er væsentligt højere end de politiregistreret indmeldinger. Denne rapport redegør udelukkende for uheld, som er registreret af politiet.

Konklusion af analysen

I 2018 har der i alt været 72 uheld i Frederikssund Kommune, hvor 47 uheld er sket på de kommunale veje og 25 uheld på statsvejene. Uheldene er fordelt med 19 personskadeuheld, hvor 14 er kommet alvorligt til skade og 5 er lettere tilskadekomne. Herudover er der 2 dræbte. Dette ligger på samme niveau som andre kommuner i Nordsjællands politikreds med samme antal km veje.

Til sammenligning har der været 19 uheld med dræbte og tilskadekomne i Hillerød kommune og 23 i Gribskov kommune.

I Frederikssund kommune var 53 af uheldene materialeskadeuheld.

I størstedelen af uheldene har minimum 1 personbil været involveret, hvilket udgør 88 %, og dernæst efterfulgt af cyklister, hvilket udgør 15 %.

By- og Landzone

På de kommunale veje har 83 % af alle uheld i 2018 foregået i byzone og 17 % i landzone. Inkluderes statsvejene ligger fordelingen på hhv. 67 % i byzone og 33 % i landzone. Dette ligger tæt op af fordelingen i Nordsjællands politikreds.

Køn- og alder

Af de 72 uheld i kommunen har mænd været involveret i 63 % af uheldene og kvinder i 37 % af uheldene. Andelen ligger på samme niveau som i Nordsjællands politikreds og på landsplan.

På nationalt plan ligger størstedelen af de dræbte og tilskadekomne i aldersgruppen 18-24 år. I Nordsjællands politikreds ligger størstedelen af de dræbte og tilskadekomne i aldersgruppen 55-64 år.

Samme billede gør sig gældende i Frederikssund Kommune, hvor uheld blandt aldersgruppen 50-69 udgør 33 % af uheldene. Blandt de 70+ udgør andelen 13 % af uheldene i kommunen.

Det tyder på, at det også gør sig gældende ved statsvejene i kommunen, da det samlet set svarer til, at ældre på 70+ har været involverede i 15 % af alle uheld i kommunen.

Der er registreret 5 skolevejsuheld i kommunen, hvor mindst én trafikant er i alderen 6-17 år. Dette svarer til 7 % af uheldene.  

Spiritus

Uheld, hvor spiritus har været involveret, ligger meget højt i forhold til Nordsjællands politikreds og på landsplan. I Frederikssund Kommune ligger andelen på 21 % af alle uheld. I Nordsjællands politikreds ligger andelen derimod på 10 % og på landsplan ligger andelen på 11 %.

Vej og Trafik har til stadighed fokus på spirituskampagner. Der er landsdækkende kampagner fra sidst i juni til ultimo juli. Politiet har ligeledes fokus på spirituskørsel med spirituskontroller i denne periode.

Det videre arbejde

Kommunens Trafikplan har en vision om 0 uheld i 2020. Derfor er fokuspunkterne fortsat nedbringelse af uheld ved dels at arbejde med trafiksikkerhedsforbedrende foranstaltninger, som fartdæmpning af hastigheden, anlæg/ændring samt udbygning af vej og stiforløb og ikke desto mindre information og oplysning til trafikanter om korrekt adfærd i trafikken. Der arbejdes på at ændre trafikanters adfærd bl.a. ved brug af kampagner, som f.eks. fart, sprit- og skolestartskampagne. Forslag til projekter til forbedring af trafiksikkerheden forslås blandt andet finansieret via den tekniske anlægspulje. Projekter som indgår i kommunens Trafikhandlingsplan bidrager til forbedring af trafiksikkerheden i kommunen og dermed færre trafikuheld.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

 Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Teknisk Udvalg.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A) og Michael Tøgersen (V).

Sagsfremstilling

Ved budget 2020 blev det besluttet at tildele 3,131 mio. kr. til den tekniske anlægspulje. Administrationen har vedlagt idékatalog til prioritering af projekter, som skal indgå i den kommende Trafikhandlingsplan 2020 til 2023.

Herudover er vedlagt en liste med udførte projekter i trafikhandlingsplanen i perioden 2016 til 2019 som bilag.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:

 1. Prioritere projekter ved den tekniske anlægspulje 2020.
Beslutning

Udvalget prioriterer følgende projekter i idékataloget til den teknisk anlægspulje:

F2

T7 til T12

K3

T18 inkl. stellere

T20  

De resterende midler i puljen prioriteres på et senere udvalgsmøde.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A) og Michael Tøgersen (V).

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2020-2023 blev det besluttet at starte arbejdet med en fremadrettet investeringsplan for Frederikssund Kommune omfattende perioden 2021-2030. Investeringsstrategien skal understøtte Byrådets ønske om, at Frederikssund Kommune skal markere sig som en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret kommune i Øresundsregionen. Denne strategiske retning bygger videre på visionen "Gode forbindelser" fra planstrategien 2015 og danner sammen med FN's verdensmål udgangspunkt for planstrategi 2019, som Byrådet vedtog den 27. november 2019.

Konkrete drøftelser i fagudvalg - januar og februar 2020

På møderne i januar og februar skal fagudvalgene - inklusiv Økonomiudvalget - drøfte ideer og indspil til Investeringsplan 2021-2030. Drøftelserne skal ske inden for følgende rammer:

 • Ideer og indspil skal udgøres af mere strategiske overvejelser:

På møde den 11. december 2019 besluttede Økonomiudvalget, at det videre arbejde med investeringsstrategien i fagudvalgene skal tage udgangspunkt i nogle mere overordnede strategiske overvejelser omkring det fremtidige behov for investeringer. Formålet hermed er at sikre en reel stillingtagen til, hvilken overordnet retning Byrådet ønsker, kommunen skal bevæge sig i. Og ikke en en-til-en stillingtagen til en række løsrevne enkeltprojekter, der ikke nødvendigvis udgør en samlet strategi.

 • Med henblik på at understøtte arbejdet i fagudvalgene har Økonomiudvalget endvidere på deres møde den 11. december 2019 vedtaget en række kriterier for fagudvalgenes drøftelser:

Kapacitet

Investeringer, der medfører bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet samt investeringer, der skaber øget omkostningseffektivitet i det hele taget. Endvidere investeringer, der udbygger kapacitet for at fastholde eksisterende serviceniveau.

Myndighedskrav

Investeringer, der sikrer, at kommunen også på sigt lever op til gældende myndighedskrav.

Klima, miljø og den grønne omstilling

Investeringer med positiv effekt på klima, miljø og den grønne omstilling.

Tidligere besluttede overordnede planer og strategier

Investeringer skal ses i sammenhæng med tidligere politisk besluttede planer og strategier. Investeringerne skal understøtte en udvikling, som altid må ses ud fra et helhedsperspektiv, der tilgodeser behovet for vækst, byliv, fritidsliv, fællesskaber og bevarelse af eksisterende by- og naturmæssige kvaliteter. Investeringerne skal sikre grundlaget for, at tidligere politisk besluttede planer og strategier kan gennemføres.

Byliv og attraktive boligområder

Investeringer, der sikrer en bæredygtig byudvikling og kvalitet i alle byområder, herunder en styrkelse af hvert steds særlige identitet. Investeringer i nye såvel som eksisterende byområder med henblik på at styrke kultur- og byliv og attraktionskraft for både borgere, tilflyttere, besøgende og virksomheder.

 • Der skal indgå overvejelser om, hvorvidt ideer og indspil vedrører kan- eller skal-opgaver.
 • Hensyntagen til det afsatte beløb i perioden 2021-2023 på 200 mio. kr. og dermed kommunens likviditet.

Videre proces

Økonomiudvalg og temadrøftelse i Byråd - marts 2020

Med udgangspunkt i fagudvalgenes drøftelser i januar og februar vil Økonomiudvalget den 11. marts 2020 blive præsenteret for et overblik over udvalgenes strategiske overvejelser. Efterfølgende vil overblikket blive forelagt og drøftet på et temamøde i Byrådet den 25. marts 2020 forud for ordinært byrådsmøde.

Herefter vil der kunne være yderligere drøftelser i Økonomiudvalg og Byråd således, at der sikres et tværgående fokus. Målet er, at de første prioriteringer til investeringsplanen frem mod 2030 er afklaret i 1. halvår 2020.

Tekst i budgetaftale 2020-2023

Af budgetaftalen om budget 2020-2023 kan bl.a. læses følgende omkring Investeringsplan 2021-2030:

"Planstrategiens vision og mål om byernes udvikling og fremtid er grundlaget for investeringsplanen, ligesom Byrådets politikker vil være rammen for investeringsplanen.

Investeringsplanen kommer bl.a. til at arbejde ud fra:

 • Handleplanen for klimastrategien
 • Kapacitetsanalysen for dagtilbudsområdet
 • Flytning af Klub Mix til andre lokaler
 • Handleplanen for botilbud på handicap- og psykiatriområdet
 • Kapacitetsanalysen på plejeboligområdet
 • Fortsat bygningsoptimering og vedligeholdelse
 • Udvikling og vedligeholdelse af idrætsfaciliteter
 • Cykelstier

Beløbet til investeringsplanen er på op til 200 mio. kr. i budgetperioden 2021-2023.

I foråret 2020 inviteres Byrådet til en første drøftelse af investeringsplanen med forslag til temaer i strategien. Byrådet vil blive forelagt et forslag til en finansieringsmodel for personaleressourcer i forbindelse med anlægsressourcerne. Det giver Byrådet sikkerhed for at anlæggene gennemføres i den takt og prioriterede rækkefølge, som kommer til at fremgå af investeringsplanen.

Forud for Byrådets drøftelse har fagudvalgene drøftet ideer og indspil til planen på baggrund af de relevante politikker og plangrundlag i de enkelte udvalg. Fagudvalgene skal ligeledes forholde sig til anlægspuljer* inden for udvalgenes ressortområder. Økonomiudvalget fastlægger kriterier for fagudvalgenes drøftelser.

*Anlægspuljer, red.:

 • Lokal udviklingspulje - Økonomiudvalget
 • Pulje til klima og miljø - Økonomiudvalget
 • Idræts- og spejderfacilitetspuljen - Fritids- og kulturudvalget
 • Teknisk anlægspulje - Teknisk udvalg
 • Pulje til stier og skilte i det åbne land - Plan- og miljøudvalget

Investeringsplanens temaer og første prioriteringer skal være afsluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 i efteråret 2020."

Hele aftaleteksten er vedlagt som bilag. Ligesom den besluttede investeringsoversigt 2020-2023 er vedlagt.

Økonomi

Der er i budget 2021-2023 budgetlagt med 197,4 mio. kr. til udmøntning af investeringsplan. De strategiske drøftelser i fagudvalg skal af hensyn til kommunens likviditet være inden for disser rammer.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Teknisk Udvalg, at:

 1. Drøfte ideer og indspil til Investeringsplan 2021-2030.
Beslutning

Drøftet.

Udvalget ønsker, at der i den videre proces arbejdes videre med følgende emner:

 • Cykelstier
 • Fortove
 • Eldrevet færge
 • Klimahandlingsplan
 • Vejkapital
 • Gadebelysning
 • Hovedvedligehold af bygninger
 • Teknisk anlægspulje.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A) og Michael Tøgersen (V).

Sagsfremstilling

Med denne sag anmodes Teknisk Udvalg om beslutning af ny placering af sti mellem St. Rørbækvej og Vinge Station samt frigivelse af midler.

Mellem St. Rørbæk og den kommende Vinge Station, hvor også supercykelstien løber langs banen, er i dag en skolesti. Stien er den eneste stiforbindelse mellem St. Rørbæk og det øvrige stinet i kommunen. Stien er anlagt med asfaltbelægning samt belysning med sensor, som tænder lyset ved færdsel på stien.

I forbindelse med anlæggelse af Fællesmagasinet vil stien vil afbrudt. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en ny linjeføring for stien. Forslaget er vist i bilag A. Stien går øst om Fællesmagasinet i en afstand mellem 10 til 15 m, så der er plads til et beplantningsbælte langs Fællesmagasinet. Ved Solvænget 31 lægges stien tæt på eks. bygninger, så det undgås at nedrive ejendommen. Linjeføringen kan justeres i tilfælde af at Solvænget 31 nedrives. Mellem Boulevarden og Jernbanen ligger stien i vestsiden af det grønne hjerte. Stien udføres i en bredde på 3 meter, da den er en dobbelt fællessti.

Det forventes, at anlæg af Fællesmagasinet påbegyndes i starten af maj 2020, hvorfor stien helst skal være færdig på dette tidspunkt, ligeledes sker etablering samtidig med de øvrige vejes tilblivelse i Vinge.

Stien er cirka 700 m lang. Den samlede pris er 1,55 mio. kr., heraf er 0,4 mio. kr. til belysningen. Hvis man erstatter asfalten med lergrus kan man spare 0,120 mio. kr. Administrationen anbefaler, at standarden i forhold til den eksisterende sti ikke sænkes, da dette ikke opfylder kriterierne for en sikker skolevej, og fordi der derved er en risiko for at skulle udstede skolebuskort.

Økonomi

Udgiften på samlet 1,55 mio. kr. kan finansieres indenfor det afsatte rådighedsbeløb til Fællesmagasinet, hvor der i 2019 og 2020 er budgetlagt med udgifter for samlet 8,396 mio. kr.

Der er via tidligere politiske sager frigivet anlægsbevillinger for samlet 5,250 mio. kr., hvorfor udgiften på 1,550 mio. kr. kan afholdes indenfor det resterende rådighedsbeløb på (8,396-5,250) 3,146 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Stien mellem St. Rørbæk og Vinge Station placeres som vist i Bilag A.
 2. Anlæg af stien igangsættes, hvorved stien er klar til brug i starten af maj.
 3. Stien etableres med asfalt.
 4. Stien etableres med belysning.
 5. Der frigives 1,55 mio. kr. til anlæg af stien, indenfor det afsatte rådighedsbeløb til Fællesmagasinet.
Beslutning

Indstillingspunkt 1: Ikke tiltrådt. Udvalget ønsker at genbehandle stiens placering på det næstkommende udvalgsmøde.

Indstillingspunkt 2: Ikke tiltrådt. Stien forventes klar til ibrugtagning senere end maj. Administrationen fremlægger en fornyet tidshorisont på det næstkommende udvalgsmøde.

Indstillingspunkt 3 til 4: Anbefales.

Indstillingspunkt 5: Der frigives 1,55 mio. kr. til anlæg af stien. Udvalget har ikke taget stilling til finansieringen. Der skal udarbejdes et bilag over økonomien til Økonomiudvalgets behandling.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A) og Michael Tøgersen (V).

Lovgrundlag

Adresseloven - lov 136.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg skal med denne sag vedtage et vejnavn til adgangsvejen til Slots- og Kulturstyrelsens planlagte fællesmagasin i Vinge.

Byrådet vedtog d. 27. november 2019 lokalplanforslag 136 for fællesmagasin i Vinge. Lokalplanområdet skal primært anvendes til en magasinbygning for museumsinstitutioner, der skal opbevare den danske kulturarv.

Projektet er nu så langt, at Slots- og Kulturstyrelsen har behov for et vejnavn til adgangsvejen til lokalplanområdet.

Adgangsvejen forbinder Vinge Boulevard med lokalplanområdet og er ca. 150 meter lang. Vejen bliver 6,5 meter bred og med fortov i den ene side.

Det forventes, at adgangsvejen også vil fungere som fordelingsvej for det kommende byområde mellem Vinge Boulevard og den planlagte magasinbygning. Dette kommende byområde vil forventeligt få deres eget kvarternavn og vejnavne.

Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver er kommet med nedenstående forslag til et vejnavn. Arkivet har studeret det ældste matrikelkort og har fundet følgende vejnavneforslag, der relaterer sig til dette: Stagsager Mellemvejen Tokkevej

De foreslår endvidere nedenstående vejnavne med relation til magasinets funktion: ArvenKulturvejKulturen

Slots- og Kulturstyrelsen foretrækker vejnavnet Arven, da de synes, at vejnavnet er flot, enkelt og meget sigende om de unikke nationale klenodier, som Fællesmagasinet skal indeholde. 

Vejstrækningen, der skal navngives fremgår af kortbilag.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:

 1. Der ud fra de indstillede vejnavneforslag, vedtages et vejnavn for adgangsvejen til fællesmagasinet.
Beslutning

Udvalget besluttede vejnavnet Arven.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A) og Michael Tøgersen (V).

Lovgrundlag

Adresseloven - lov 136.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på administrationens forespørgsel til Teknisk Udvalg, om eventuelt navneskift af Servicegaden, har administrationen arbejdet med at finde et nyt navn til Servicegaden. Som det er i dag, er der efterhånden en del boliger der ligger på Servicegaden, men som er adresseret til Jernbanegade eller Østergade. At borgerne fravælger at have adresse til Servicegaden, skyldes sandsynligvis, at vejnavnet kan opfattes mindre interessant.

Frederikssund Historiske Forening er derfor blevet forespurgt om navneforslag. Foreningen har meddelt følgende:

Tak for henvendelsen angående nyt navn til Servicegaden i Frederikssund. 

Vi har i Frederikssund Historiske Forening arbejdet med at få en allé, gade, vej eller park opkaldt efter Morian Hansen. Født den 10. januar 1905 i Frederikssund. Døbt Jens Henning Fisker Hansen. Død den 10. februar 1995.

Morians karriere beskrives af H. Andersen i bogen om ham:

"Fra arbejdsløs til Danmarks højest betalte sportsmand, men også spritsmugler, racer- og GP-kører, Danmarks- og Europamester i rodeokørsel, dødsdromrytter, VM-finalist i speedway, højt dekoreret krigshelt i Royal Air Force, beslaglægger af nazistisk stabsvogn og flyvemaskine, iværksætter, stockcarkører, pilot i alle afskygninger og sidst taxachauffør - til tider hårdtslående - selv til han var op i firserne".

Frederikssund har ikke mange helte, og vi foreslår derfor, at Servicegaden omdøbes til Morian Hansens gade eller vej. 

Administrationen ser det også som en mulighed, at Servicegaden evt. opkaldes efter en af følgende 2 borgmestre, som begge har haft stor indflydelse på udviklingen af Frederikssund Kommune.

Jørgen Christiansen, der var uddannet typograf, blev valgt ind i Frederikssund Byråd i 1950 for Socialdemokratiet. Fra 1966-1970 (den gamle købstadskommune), 1970-1981 (storkommunen) og 1986-1993 (storkommunen) var Jørgen Christiansen borgmester. Jørgen Christiansen var født i 1923 og døde i 1998.

Centerplanen for Frederikssund, der var en overordnet trafikplan for Frederikssund, blev vedtaget i 1966, kort tid efter at Jørgen Christiansen var tiltrådt som borgmester. Som en del af Centerplanen blev Servicegaden med parkeringspladser og adgang til butikkerne i Jernbanegade og Havnegade/Østergade anlagt.

Emil Retoft var borgmester fra 1929-1946 og sad i rigsdagen fra 1935-1940. Han var valgt af socialdemokratiet. Han blev valgt ind i Byrådet i 1925 og sad der indtil 1966. Han var oprindelig skolelærer på den Kommunale Borgerskole (tidligere Falkenborgskolen). Han var født i 1894 og døde i 1975.

Skal det være gade eller vej? En vej er kendetegnet af et mere åbent område med trafikanter, hvorimod en gade er defineret som et mere lukket rum med trafikanter. På baggrund af dette bør betegnelsen være vej.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:

 1. Vælge et af følgende 3 vejnavne til erstatning for vejnavnet Servicegaden: 

Morian Hansens Vej.

Jørgen Christiansens Vej.

Emil Retofts Vej. 

 1. Efterfølgende igangsætte en høring blandt ejere af ejendomme på Servicegaden om ændring af vejnavn inden endelig beslutning om navneændring.
 2. Bibeholde det nuværende navn.
Beslutning

Ikke tiltrådt.

Udvalget ønsker at sætte vejnavnet Bløden i høring, inden en politisk beslutning om en evt. vejnavneændring.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A) og Michael Tøgersen (V).

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg har anmodet om en status over gadebelysningen. Hermed følger en redegørelse over de forskellige projekter.

Natslukning:

I budget 2019 blev besluttet at slukke gadebelysningen fra kl. 01 til 05. I forbindelse med natslukningen har vi taget hensyn til, at der er lys ved signalanlæggene og fodgængerovergangene, samt at gadelyset styres fra tændskabe i forskellige delområder. Delområderne er bestemmende for, hvor lyset kan slukkes om natten.

I Jægerspris by er der ikke natslukning på Hovedgaden på grund af fodgængerfelterne ved rundkørslerne. Resten af området er slukket.

I Skibby by er der ikke natslukket omkring fodgængerfelterne i rundkørslen på Hovedgaden. Resten af området er slukket.

I Slangerup By er der ikke natslukket på Kongensgade, Københavnsvej, Roskildevej, Jordhøjvej og Strandstrædet. Det skyldes signalanlæg og fodgængerovergange. Resten af området er slukket.

I Frederikssund by er der lys omkring alle signalanlæg. Derudover har vi valgt at have lys på havnen, grundet fare for at falde i vandet samt Færgevej med de fastdæmpende foranstaltninger og fodgængerovergang. Delområdernes udformning betyder, at der er lys i store dele af Frederikssund midtby. I Frederikssund er vi fortsat i gang med at få adskilt lyset. De sidste områder vil derfor først blive slukket i starten af januar. Det er hovedsagelig kvartererne omkring Marbækvej og Roskildevej.

Den samlede besparelse er det første år 480.000 kr., derefter 580.000 kr. pr. år.

Tænd- og sluk-tiderne:

Om sommeren slukker vejlyset 30 min før solopgang og tænder 30 min efter solopgang. Om vinteren er tænd- og sluktiden nedsat til 15 min. før og efter solopgang, da det hurtigere bliver mørkt.

Af øvrige projekter, som er lånefinansieret, er følgende:

Københavnerarmaturer udskiftes til LED indsatser:

De gamle lyskilder havde et stort strømforbrug. Derfor er udskiftning til LED besparende. Arbejdet er udført.

Signalanlæg:

Udskiftning til LED i de lave signallanterner.  Arbejdet er udført.

Målerskabe:

Der er pt. opsat 80 % af målerskabene, hvor de nye digitale målere bliver opsat af henholdsvis Radius og Verdo. Hovedsagelig er det arbejdet med de tekniske anlæg (torontoanlæg, skoleblink) som pågår i øjeblikket. De resterende vil blive opsat i løbet af 2020.

Økonomi

Der er i 2019 afsat samlet 5,1 mio. kr. til de 4 anlægsprojekter, fordelt med 2,8 mio. kr. til opsætning af målere i tændskabe, 0,1 mio. kr. til natslukning af gadebelysning, 0,6 mio. kr. til udskiftning af gamle trafiksignal lamper og 1,6 mio. kr. opgradering af gamle Københavnerlamper.

Indstilling

 Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Teknisk Udvalg.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A) og Michael Tøgersen (V).

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg skal med denne sag tage stilling til en ændring af udvalgets forretningsorden. Udvalgets nuværende forretningsorden er vedlagt som bilag.

Ved starten af indeværende byrådsperiode vedtog Teknisk Udvalg en forretningsorden for udvalgets arbejde. Forretningsordenen beskriver bl.a. reglerne for, hvordan udvalgets møder afvikles, regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder samt hvordan afstemning foretages. Desuden beskriver forretningsordenen også reglerne om habilitet og tavshedspligt m.v.

Med denne sag lægges der op til en præcisering af udvalgets nuværende forretningsorden. Præciseringen vedrører tidspunktet for udsendelse af dagsordner til udvalgets møder og er i overensstemmelse med den ændring af Byrådets forretningsorden, som Byrådet netop har vedtaget.

Ændringen indebærer, at § 5, stk. 2 ændres til: Formanden foranlediger, at der seneste 96 timer (4 hele hverdage) inden ordinære møder sendes en dagsorden til udvalgets medlemmer. Lørdag medregnes som en hverdag og selve dagen for mødet medregnes også i de 96 timer. Forslag til ændret forretningsorden er vedlagt som bilag.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i to på hinanden følgende ordinære møder.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

 Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller til Teknisk Udvalg, at:

 1. Godkende forslag til ændret forretningsorden.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A) og Michael Tøgersen (V).

Sagsfremstilling
 • Fioma - Salg af offentligt vejareal på BakkestrædetI forbindelse med projektet på Fioma, har Vej og Trafik fået nedlagt en del af det offentlige vejareal (parkeringsplads) på Bakkestrædet, så dette kunne lægges sammen med de øvrige, kommunalt ejede matrikler, som indgår i projektet. Nedlæggelsen er sket i overensstemmelse med procedurerne i vejlovens kapitel 11. Der indkom ingen bemærkninger til partshøringen, og endelig afgørelse blev truffet d. 25. november 2019. Den matrikulære berigtigelse, og den efterfølgende sammenlægning af matrikler m.v., blev igangsat umiddelbart efter.
 • Sagsliste
Beslutning

Taget til efterretning.

Danske frie autocampere har fremsendt informationsmateriale til Formanden for Teknisk Udvalg. Der skal udarbejdes en orienteringssag omkring dette til et kommende udvalgsmøde.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A) og Michael Tøgersen (V).