Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Teknisk Udvalgs møde den 25. april 2018

Ekstraordinært møde, mødelokale F 6, Frederikssund kl. 15.15

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg skal inden 1. maj 2018 afgive trafikbestilling til Movia med de ændringer kommunen ønsker at foretage i busdriften til næste år. Udvalget blev på mødet i marts forelagt følgende forslag til trafikbestilling 2019:

Linje

Forslag

Konsekvens

Antal passagerer forslaget berører

Forsigtigt skøn på besparelse

311

Tilbagerulning af linje 311 til linjeføring før december 2017.

Linjen afkortes til Frederikssund St., så den kun kører mellem Frederikssund St. og Græse Bakkeby. Der vil ikke længere være busbetjening på Marbækvej og Strandvangen og Haldor Topsøe Park. Strækningen blev før december 2017 betjent af linje 313, der blev nedlagt i forbindelse med, at 311 blev forlænget. Erhvervsområdet i ved Strandvangen og Haldor Topsøe Park vil ikke længere blive busbetjent.

ca. 41 daglige passagerer

ca. 1,7 mio. kr.

315

Linjen kører ikke via Kyndby Huse på nogle af de direkte afgange til Frederikssund St.

Borgerne i Kyndby Huse får ikke direkte forbindelse til Frederikssund på 1 afgang om morgenen og fra Frederikssund på 2 afgange om eftermiddagen. De skal som før december 2017, tage bussen fra Kyndby. Passagerne fra de øvrige byer, får forkortet deres rejsetid med 8 min på de nævnte afgange og der vil være bedre skiftemulighed til 65E.

ca. 5 daglige passagerer

ca. 0,1 mio. kr.

317

Nedlæggelse af drift i weekenden og på helligdage

Borgerne i Dalby Huse og Over Dråby Strand vil ikke længere have busbetjening i weekenden og i helligdage. De er henvist til Flextur eller til at benytte andre buslinjer, hvor afstanden til nærmeste stoppested er 2-3 km.

ca. 45 daglige passagerer

ca. 0,4 mio. kr.

317

Reducering af driftsomfang på hverdage på linje 317.

Borgerne i Dalby Huse og Over Dråby Strand vil få færre busafgange på hverdage. De er henvist til Flextur eller til at benytte buslinjer, hvor der er op til 3 km hen til nærmeste stoppested.

ca. 10-50 daglige passagerer.

ca. 0,15-0,75 mio. kr.

Samlet besparelse for forslag markeret med*

ca. 2,2 -2,95 mio. kr.

Forslaget har efterfølgende været i offentlig høring frem til den 22. april 2018. Høringen blev annonceret via kommunens hjemmeside og i Lokalavisen. Det er endvidere sendt ud til ungdomsuddannelserne, skoler og andre grupper af interessenter. Høringssvarene vedhæftes sagen mandag den 23. april.

Hovedparten af høringssvarene omhandler forslag om at afkorte linje 311 til Frederikssund st., så den ikke længere betjener Marbækvej og Strandvangen. Der er i den forbindelse fremsat et alternativt forslag til betjening af Haldor Topsøe Park, hvor driftsomfanget er reduceret til Topsils mødetider. Movia har regnet på forslaget og estimere, at det vil koste 1 mio.kr. og dermed reducere besparelsen fra 1,7 til 0,7 mio. kr.

Derudover er der kommet en del høringssvar omhandlende forslaget om at nedlægge weekenddriften på linje 317.

Forslag der omhandler øvrige linjer, vil indgå i videre proces for transportplanprojektet.

Budgetramme

Der var en sag på udvalgsmødet d. 4. april, hvor det blev besluttet at hæve taksten til Flextur og overføre det resterende underskud til 2019. Besparelsen ved takstjusteringen vurderes at udgøre 0,2 mio. kr. i 2018, da stigningen først træder i kraft medio året. Herefter skønnes udfordringen på kollektiv trafik at udgøre 1,4 mio. kr. i 2018. Da likviditeten er presset i 2018, arbejdes der på at undgå et merforbrug i 2018, så det ikke bliver nødvendigt at indarbejde en besparelse på 1,4 mio. kr. i rammen for trafikbestilling 2019. Budgetrammen for 2019 er 23,6 mio. kr.

Økonomi

I 2019 er der afsat budget på 23,6 mio. kr. til kollektiv trafik, men der forventes et udgiftsbehov på 25,6 mio. kr. Såfremt der ikke besluttes effektiviseringer/ændret busdrift for 2,0 mio. kr. i forbindelse med busbestillingen til 2019, skal udgifterne afholdes inden for Teknisk Udvalg. I det omfang det ikke er muligt kan det blive nødvendigt med et kassetræk på 2,0 mio. kr., som vil påvirke kommunes likviditet negativt.

Indstilling

Fagchef for Trafik og Ejendom indstiller til Teknisk Udvalg, at:

  1. Drøfte de indkomne høringssvar.
  2. Træffe beslutning om hvilke forslag der skal indgå i trafikbestillingen til Movia.
Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2:

Udvalget tiltrådte et alternativt forslag til betjening af Haldor Topsøe Park og Kærholm, hvor driftsomfanget er reduceret til Topsils mødetider. Det estimeres til 1 mio.kr. og dermed reduceres besparelsen fra 1,7 til 0,7 mio. kr.

Udvalget tiltrådte de øvrige forslag vedr. 315 i forhold til en reduktion med 1 afgang om morgenen og 2 afgange om eftermiddagen og 317 i forhold til nedlæggelse af drift i weekenden og på helligdage.

Den samlede besparelse estimeres til 1,2 mio. kr.

Den øvrige besparelse, der skal indhentes, skal tænkes ind i trafikbestilling i oktober 2018 samt i budgettet for 2019.