Frederikssund Kommunes logo

Social og sundheds møde den 09. marts 2023

Byrådssalen kl. 08.30

Referat
Fold alle punkter

22Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

23Beslutning om godkendelse af kvalitetsstandarder 2023

Resume

I november og december 2022 førstebehandlede Social og sundhed (sag 115 & 125) samt Omsorg og ældre (sag 103 & 119) et forslag til kvalitetsstandarder. Siden har forslagene været i høring. Høringssvarene i kvalitetsstandarderne blev forelagt Social og sundhed (sag 15) og Omsorg og ældre (sag 13) 2. februar 2023, hvor begge udvalg valgte at udsætte sagen. På baggrund af drøftelserne på udvalgsmøderne 2. februar 2023 er der lavet mindre ændringer i kvalitetsstandarderne. Der er lavet en tilføjelse til sagsfremstillingen, som beskriver dette.

Kvalitetsstandarden om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) falder indenfor Unge, fritid og idræts ansvarsområder, som godkendte kvalitetsstandarden på mødet 7. februar (sag 17).

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende kvalitetsstandarderne på voksensocial-, sundheds- og ældreområdet gældende for 2023.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 2. februar 2023, pkt. 15:

Udsat.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Beslutning

Sagen blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne Sofie Uhrskov (V), Jesper Wittenburg (A), Anne-Lise Kuhre (A).

Imod stemte: Maibritt Møller Nielsen (D), Therese Hejnfelt (C).

Kvalitetsstandarderne på voksensocial-, sundheds- og ældreområdet gældende for 2023 godkendt.

Maibritt Møller Nielsen (D), Therese Hejnfelt (C) har følgende mindretalsudtalelse: Vi kan ikke godkende kvalitetsstandarderne, da vi ønsker, at det tydeligere skal fremgå under de enkelte paragraffer, om der er tale om kan eller skal paragraffer. Vi ønsker mere frit valg, så vi sikrer, at borgerne kan bruge den hjælp, de visiteres til.

Sagsfremstilling

Ifølge serviceloven skal Byrådet godkende kvalitetsstandarderne for pleje og træning en gang årligt. De gældende kvalitetsstandarder for 2022 blev godkendt i Byrådet den 15. december 2021 (sag nr. 357).

Kvalitetsstandarderne indeholder information til borgerne om den støtte, de kan forvente at få fra kommunen på voksensocial-, sundheds- og ældreområdet. Samtidig er en kvalitetsstandard et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres indsatser.

Efter førstebehandlingen har kvalitetsstandarderne været sendt i offentlig høring. Der er indkommet høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet.

Opsamling fra høringsprocessen

Høringssvarene fra Seniorrådet og Handicaprådet er vedlagt sagen. Rådenes bemærkninger er også samlet i vedlagte høringsnotat, hvor administrationen forholder sig til bemærkningerne.

På baggrund af høringssvarene er der lavet følgende ændringer i kvalitetsstandarderne:

 • Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie – her er fjernet kravet om, at borgeren skal være visiteret til socialpædagogisk støtte. Desuden er der lavet en præcisering af klagemulighederne.
 • Kvalitetsstandarder om afløsning / aflastning i hjemmet - for ikke at afskære nære pårørende, der ikke deler bopæl med den plejekrævende fra at søge, er ordene ”jeres hjem” og ”eget hjem” i kvalitetsstandarden ændret til ”i hjemmet”.
 • Genoptræning – præciseret at praksis ved første kontakt til borgeren er, at der indledningsvist ringes til borgeren.
 • Rehabiliteringsophold – under egenbetaling er det

  præciseret, hvad taksten dækker og hvordan dialogen omkring afklaring af borgerens betalingsmuligheder afklares.

Desuden har administrationen vurderet, at der er behov for at ændre kvalitetsstandarden om tøjvask. Det gælder under punktet om ”omfang og varighed”, hvor kvalitetsstandarden ændres,

så det tydeligt fremgår af kvalitetsstandarden, at andet end tøj efter en konkret og individuel vurdering kan bevilges vasket.

De ændringer, som høringssvarene har givet anledning til, er indarbejdet i vedlagte version af de samlede kvalitetsstandarder. Det er denne samling af alle kvalitetsstandarder, som forelægges til godkendelse i Byrådet.

Endelig er der vedlagt en version, hvor der fremgår alle de ændringer, som er lavet i kvalitetsstandarderne set i forhold til de gældende kvalitetsstandarder. Ændringerne på baggrund af høringen er også indarbejdet her.

Opsamling efter den 2. februar 2023

På baggrund af udvalgsmøderne i Social og sundhed samt Omsorg og ældre den 2. februar 2023 er der lavet følgende ændringer i kvalitetsstandarderne:

 • Kvalitetsstandarden "Handicapvenlige boliger" ændres, så det fremgår, at der ydes hjælp fra en rådgiver til borgere, der skal flytte i en handicapvenlig bolig, når borgeren har brug for hjælp og ikke har pårørende til at hjælpe sig. På den måde er ordningen den samme, som ydes til borgere, der flytter i plejebolig.
 • I kvalitetsstandarden "Ledsagerordning" er det omkring levering af indsatsen præciseret, at borgerne har mulighed for at søge om kontant tilskud til ansættelse af en ledsager, som borgeren selv er arbejdsgiver for. Under samme kvalitetsstandard er formuleringen "du kan blive tilbudt ledsagelse" ændret til "du tilbydes ledsagelse". Dette for at tydeliggøre, at borgere, der opfylder betingelserne, har ret til en ledsageordning.
 • I kvalitetsstandarden "Specialtandpleje" er målgruppebeskrivelsen justeret i forhold til gældende lovgivning.

Disse ændringer er også tilføjet i den samlede oversigt over kvalitetsstandarder, og det notat som viser ændringerne ift. de nuværende kvalitetsstandarder.

Formidlingen af kvalitetsstandarderne

På udvalgsmøderne den 11. august 2022 besluttede Social og sundhed (sag nr. 73) og Omsorg og ældre (sag nr. 72), at kvalitetsstandarderne skal formidles opdelt i versioner, der er relevante for henholdsvis voksensocialområdet og ældreområdet for at øge læsevenligheden for borgerne.

Kvalitetsstandarderne gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside, ligesom de kan printes. I disse versioner vil de være opdelt, så der er en version med de kvalitetsstandarder, som er relevante for henholdsvis voksensocialområdet og ældreområdet. Der vil være kvalitetsstandarder, som er relevante for begge grupper, hvorfor de vil derfor indgå i begge udgaver.

Dette vil blive gjort i forlængelse af Byrådets endelige godkendelse.

Hvilke kvalitetsstandarder gælder på Social og sundheds ansvarsområder.

Følgende kvalitetsstandarder falder indenfor Social- og sundheds ansvarsområder:

 • Specialtandpleje (sundhedsloven § 133 og 134)
 • Socialtandpleje (sundhedsloven § 134a)
 • Behandling for alkoholmisbrug (sundhedsloven § 141)
 • Behandling for stofmisbrug (serviceloven § 101)
 • Forebyggende hjemmebesøg (serviceloven§ 79a)
 • Gruppebaseret og individuel tidsbegrænset støtte (serviceloven §§ 82a, 82b, 82d)
 • Socialpædagogisk støtte (serviceloven § 85)
 • Ledsageordning (serviceloven § 97)
 • Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie (lovbekendtgørelse nr. 346 om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie af 31. 2020)
 • Borgerstyret personlig assistance (serviceloven § 96)
 • Beskyttet beskæftigelse (serviceloven § 103)
 • Beskyttet beskæftigelse (serviceloven § 103, stk. 1)
 • IPS- Individuelt planlagt job med støtte (Intet lovgrundlag)
 • Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104)
 • Korterevarende tilbud til hjemløse (boformer til personer med særlige sociale problemer) (serviceloven § 110)
 • Kvindekrisecentre (serviceloven §109) Midlertidige botilbud (serviceloven § 107)
 • Længerevarende botilbud (serviceloven § 108).
 • (Ny) Kontante tilskud (serviceloven § 95)
 • (Ny) Kontaktperson til personer, som er døvblinde (serviceloven § 98)
 • (Ny) Dækning af nødvendige merudgifter (serviceloven § 100)
 • (Ny) Særligt Behandlingstilbud (serviceloven § 102)
 • (Ny) Afløsning og Aflastning til pårørende til voksne med særlige behov (serviceloven § 84, stk. 1.)

Inddragelse

Jf. sagsfremstillingen har forslag til kvalitetsstandarderne været sendt i offentlig høring. Der er kommet høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Kvalitetsstandarderne er det vigtigste ”styringsredskab” i samarbejdet mellem borgere med behov for hjælp og støtte og Kommunen. Det er derfor vigtigt at indholdet ikke kan misfortolkes.

I fortsættelse af Seniorrådets høringssvar har administrationen i høringsnotat besvaret vores bemærkninger og er fremkommet med yderligere oplysninger, som dog ikke alle giver anledning til ændringer.

Seniorrådet kan ”leve med” at hensigten og ånden i de fleste af de standarder vi har bemærkninger til, er i overensstemmelse med vores henstillinger. Dette gælder dog ikke i første omgang kvalitetsstandarden for Rehabiliteringsophold.

Seniorrådet noterer sig, at administrationen på den ene side er blevet lydhør overfor vores påstand om, at der ikke er overensstemmelse mellem praksis og den gældende kvalitetsstandard.

Administrationen er ved at undersøge, hvordan beregning og opkrævning kan administreres på en mere enkelt måde med hensyn til ”egenbetaling”. Administrationen forventer inden udgangen af marts at have udarbejdet en arbejdsgang samt beskrevet de afledte konsekvenser, herunder evt. ændring af kvalitetsstandarden.

På den anden side er Seniorrådet dybt uenig i at Rehabiliteringsafdelingen tilbyder genoptræning efter Sundhedslovens § 140 om genoptræning med en genoptræningsplan.

Hverken i målgruppen eller i formålet indgår ”genoptræning”, men KUN rehabilitering, derfor er det misvisende, at der står at der kan gives ydelse efter sundhedsloven § 140, som alle ved betyder, at der ikke må opkræves brugerbetaling.

Vedrørende kvalitetsstandarden om Akutophold, kan Seniorrådet forstå, at Kommunen ikke har borgere der har brug for Akutophold og uanset begrundelsen for et evt. Akutophold løses dette i eget hjem!

Så er der jo ingen grund til at have en kvalitets standard på dette område. Seniorrådet anbefaler at denne kvalitetsstandard udgår.

Seniorrådet mener, at disse to kvalitetsstandarder er misvisende.

Derudover anbefaler Seniorrådet, at indholdsfortegnelsen bliver opdateret inden udsendelsen. Der er forvirrende at indholdsfortegnelsen ikke passer med sidetallet.

Høringssvar fra Seniorrådet 9. marts 2023:

Seniorrådet havde foreslået at den første kontakt til borgerne skulle foregå pr telefon, da mange ikke har IT-kvalifikationer. I administrationens kommentarer til Seniorrådets høringssvar om at uddele leverandørfolder oplyses det, at visitatoren altid har leverandørfoldere med ud til borgerne. Når nu det er præcedens ville det være en forbedring, hvis det også skrives ind i kvalitetsstandarden så alle er klar over proceduren.

Vi har også med tilfredshed bemærket, at kvalitetsstandarderne er ændret, så kontakten til borgerne ifm. træning og visiteret sygepleje er tilpasset, så der er en mere konkret beskrivelse af den konkrete praksis.

Seniorrådet er også tilfredse med at ”egenbetalingen” er præciseret så det kan ses, hvad man betaler for.

Seniorrådet er dog stadig ikke enige i at Frederikssund Kommune har akutpladser efter sundhedsloven. Det er ikke nok at skrive at man har akutpladser, når de ikke bruges i lovens ånd.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet er meget tilfreds med, at stramningen vedr. tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie er fjernet, ligesom klagemulighederne er præciseret.

Samtidig er vi glade for, at vores alternative kommentar er medtaget under afløsning og aflastning, således at fysisk og psykisk syge fremadrettet bliver ligestillet.

Til gengæld vil vi gerne understreget behovet for akutophold for psykisk syge

Muligheden for at få akut hjælp, når det brænder på, bør være en hjørnesten i behandlingen og støtten til mennesker med psykisk sygdom. Men mange syge og pårørende oplever, at det er svært at få akut hjælp, og at psykiatrien først slår dørene op, når sygdommen er blevet meget alvorlig.

Symptomerne hos mange med psykisk sygdom varierer meget og bliver ofte forværret om natten, hvor det er sværere at få hjælp. Derfor er det helt utilstrækkeligt, når administrationen i sit høringsnotat påpeger, at man kan henvende sig enten til egen læge eller til sagsbehandler/Rådgivningshuset/Ungekontakten, idet sidstnævnte steder ikke har den nødvendige faglighed eller kompetencer til at håndtere psykisk sygdom.

Mange kommuner har oprettet steder, hvor syge og pårørende kan henvende sig og få hjælp og støtte, når sygdommen pludselig trænger sig på, og de bliver overvældet af angst, magtesløshed, tristhed eller andre symptomer

Frederikssund kommune bør have et døgnbemandet akutilbud, hvor mennesker med psykisk sygdom og pårørende uden visitation kan få hjælp, støtte og vejledning. Tilbuddet skal være et fysisk sted, hvor syge og pårørende i trygge og rolige omgivelser uden visitation og foregående aftale kan tale med og få hjælp af erfarne social- og sundhedsmedarbejdere, og hvor de kan slappe af og evt. sove, indtil de er klar til at tage hjem.

Høringssvar fra Handicaprådet 9. marts 2023:

Maibritt Møller Nielsen kan ikke være med i følgende udtalelse fra Handicaprådet, da hun afventer Udvalgsbehandlingen.

Handicaprådet henviser til sit tidligere fremsendte høringssvar, som fastholdes – særligt hvad angår behovet for akutophold for psykisk syge.

Vi er enige i administrationens vurdering af, at ” … en ændring i målgruppen, så også borgere med psykiske sygdomme uden somatiske sygdomme kan komme på kommunalt akutophold, vil betyde etablering af et nyt kommunalt tilbud. Et nyt kommunalt tilbud til borgere med psykiske sygdomme vil kræve anden faglighed og kompetencer, end der er i tilbuddet i dag.”

Et sådant nyt døgnbemandet tilbud vil med fordel kunne etableres i forbindelse med kommunens eksisterende institutioner (f.eks. Klintegården), hvor den nødvendige faglighed og kompetence er til stede i medarbejdergruppen.

Økonomi

Godkendelse af kvalitetsstandarderne for 2023 har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Afgørelser efter kvalitetsstandarderne kan imidlertid have betydelige økonomiske konsekvenser for de enkelte driftsområder.

Bilag

24Beslutning om flytning af Klub Stjerneskud

Resume

På baggrund af ønske fra AKU Center Frederikssunds ledelse besluttede Social og sundhed på møde den 19. januar 2023 (sag 4), at administrationen skulle arbejde videre med muligheden for flytning af Klub Stjerneskud fra de nuværende lokaler på Østergården til AKU Center Ejegod. I denne sag forelægges Social og sundhed således en konkret beskrivelse af etablering af Klub Stjerneskud på AKU Center Ejegod. Dette med henblik på endeligt at godkende flytning af tilbuddet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Godkende, at Klub Stjerneskud flyttes fra Østergården til AKU Center Ejegod.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

AKU Center Frederikssund ønsker at flytte Klub Stjerneskud, der i dag er beliggende på Østergården i Frederikssund, til AKU Center Ejegod i Slangerup. Dette med henblik på en samlet styrkelse af tilbuddet for brugerne af tilbuddet. Derfor blev Social og sundhed på møde den 19. januar (sag 4) forelagt en beskrivelse af, hvilke konsekvenser flytningen forventes at få for serviceniveauet. På mødet besluttede udvalget, at administrationen skulle arbejde videre med en flytning af Klub Stjerneskud til AKU Center Ejegod, hvilket omfatter høring af berørte lokale MED-udvalg og bruger-/pårørenderåd.

Forslaget har været i høring i februar 2023

Administrationen har sendt forslaget i høring i de berørte lokale MED-udvalg samt bruger-/pårørenderåd på AKU Center Frederikssund, herunder klubrådet i Klub Stjerneskud, og i kommunens botilbud i perioden fra den 1.-28. februar 2023. Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag.

Generelt bakker høringssvarene op om forslaget om at flytte Klub Stjerneskud. Dette understøttes af tilkendegivelser fra blandt andet af brugere af Klub Stjerneskud, brugerrådet på Ejegod, AKU Centrets lokale MED-udvalg, Beboer/pårørenderådet på Vangedevej og Pårørenderådet ved Rosenfeldthusene.

Pårørenderådet ved Rosenfeldthusene udtrykker dog samtidig betænkeligheder ved, hvem der skal transportere borgere på Rosenfeldthusene til og fra det nye tilbud. Samtidig udtrykker rådet betænkeligheder omkring eventuelle konsekvenser for anvendelsen af personaletimer og timer til ledsagelse.

Tilsvarende udtrykker AKU Centrets lokale MED-Udvalg bekymring i forhold til de borgere, som har svært ved at overskue en længere transport til Ejegod, og som eventuelt vil melde sig ud af klubben. Her er der stor opmærksomhed på den pædagogiske opgave, der ligger i at forberede borgerne på flytningen og ændret transport sådan, at borgerne får den nødvendige støtte i overgangen.

Konkret beskrivelse af etablering af Klub Stjerneskud på AKU Center Ejegod

Ledelsen på AKU Centeret har udarbejdet en konkret beskrivelse af etablering af Klub Stjerneskud på AKU Center Ejegod. Beskrivelsen er vedlagt sagen som bilag.

Beskrivelsen indeholder en detaljeret planlægning af flytningen og en tidsplan. AKU Centeret planlægger således blandt andet:

 • Kommunikation til klubmedlemmer, borgere og interessenter om flytningen
 • Afdækning af særlige behov hos klubmedlemmer ift. støtte til/kendskab til nye transportruter til og fra Klub Stjerneskud
 • Plan for logistik ift. madbestillinger og produktion af mad fra Højagergaards køkken/kantine for at tilbyde medlemmerne et måltid til en reduceret pris.

Den endelig udformning og indhold i tilbuddet fastlægges i samarbejde med klubmedlemmerne. I den forbindelse planlægger AKU Centeret at afholde pædagogisk tilrettelagte workshops for klubmedlemmer for at sikre inddragelse i udbuddet af aktiviteter. Her tages udgangspunkt i klubmedlemmernes interesser og de nye muligheder for aktiviteter, som rammerne på Ejegod kan bidrage med.

Første åbningsdag forventes at være den 3. maj 2023.

Såfremt Social og sundhed godkender, at Klub Stjerneskud flyttes til AKU Center Ejegod, vurderes det, at flytningen kan ske i perioden fra den 19. april til den 2. maj 2023. I denne periode forventes klubben at være lukket. Klub Stjerneskud vil således være klar til at have første åbningsdag efter flytningen den 3. maj 2023.

Flytningen indebærer nedpakning og fysisk flytning af Klub Stjerneskud, herunder etablering i nye rammer på AKU Center Ejegod. Der vil ske opsætning af skilte og pædagogisk struktur, så det bliver tydeligt for borgere på Ejegod og klubmedlemmer, hvor dagtilbuddet stopper (skifter), og hvor klubdagen begynder. Derudover vil der blive flyttet DialogNet skærme, der anvendes i forbindelse med Klub Stjerneskud.

Der forventes at blive afholdt en åbningsfest for medlemmerne i juni 2023.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Derudover har sagen været i høring i de berørte lokale MED-udvalg samt bruger-/pårørenderåd på AKU Center Frederikssund, herunder klubrådet i Klub Stjerneskud, og i kommunens botilbud i perioden fra den 1.-28. februar 2023.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet bakker fortsat op om flytningen til større og bedre fysiske rammer på Ejegod og henviser derfor til sit tidligere høringssvar (sag 4 mødet 19. januar 2023).

Høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet skal tage stilling til omplacering af Klub Stjerneskuds lokaler på Østergården til AKU Center Ejegod i Slangerup.

Der er gennemført et grundigt forarbejde ved personale- og brugerinddraget høringer i Klub Stjerneskud, blandt flere værksteder på Ejegod samt i Ejegods Brugerråd. Desuden er Beboer- og pårørenderådet på Vangedevej samt en pårørende på Lunden blevet hørt. Endelig er sagen behandlet i berørte lokale MED udvalg.

Den eneste bekymring er, om der skal bruges personaletimer til ledsagelse samt transport af brugere af dagtilbud.

Transporten ønskes løst ved, at den i forvejen anvendte transport til og fra Ejegod, eventuelt kan køre brugerne hjem fra Klub Stjerneskud.

Vedr. ledsagelse er brugere fra Rosenfeldthusene i forvejen visiteret efter §104, serviceloven og derved bevilget ledsagelse. Blot er der tilfælde af for få timers ledsagelse.

Trods dette er Seniorrådet enigt i omplaceringen.

Økonomi

Godkendelse af flytning af Klub Stjerneskud fra Østergaarden til AKU Center Ejegod har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifter forbundet med flytningen forudsættes afholdt inden for eksisterende budgetmæssige rammer.

Bilag

25Beslutning om at godkende Handleplan for flere i fællesskaber

Resume

Social og sundhed godkendte den 19. januar 2023 første udkast til Handleplan for flere i fællesskaber (jf. sag nr. 6), som er en af flere handleplaner under sundhedspolitikken Sammen om sundhed 2022-2026. Udkastet til handleplanen har efterfølgende været i høring i Omsorg og ældre; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse; Job, erhverv og kultur; samt Skole, klub og SFO på udvalgsmøderne i februar, da handleplanens indhold også vedrører disse områder. Handleplanen forelægges nu Social og sundhed til endelig godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Godkende Handleplan for flere i fællesskaber.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026 sætter mål og retning for, at alle borgere skal have de bedste rammer og forudsætninger for at leve et godt og aktivt liv med bedre sundhed og flere gode leveår. Handleplanen for flere i fællesskaber hører under sundhedspolitikkens tema Mental sundhed, og er en af flere handleplaner, som udarbejdes i forbindelse med implementering af sundhedspolitikken.

Administrationen har på baggrund af rammen for handleplanen (vedtaget af Social og sundhed den 31. marts 2022, sag nr. 36) udarbejdet vedlagte Handleplan for flere i fællesskaber. Første udkast til handleplanen blev godkendt af Social og sundhed den 19. januar 2023 (sag nr. 6). Herefter blev handleplanen sendt i høring i Omsorg og ældre; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse; Job, erhverv og kultur; samt Skole, klub og SFO på udvalgsmøderne i februar 2023.

Handleplanens formål

Handleplanens formål er at skabe en fælles retning for arbejdet med at give flere borgere mulighed for at blive en del af positive fællesskaber i de kommende år. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem kulturlivet, idrætslivet, patientforeninger m.fl. samt kommunens medarbejdere. Handleplanen gennemføres i perioden 2023-2024 og dækker alle aldersgrupper i kommunen. Det målbare mål med handleplanen er at nedbringe andelen af borgere, som føler sig ensomme, til syv procent. Det vil sige, at det har samme niveau som før Covid-19-pandemien. Det skal ske inden 2025, hvor næste regionale sundhedsprofil gennemføres. Der er således tale om et ambitiøst mål.

Handleplanen opererer med tre forskellige fokusområder: 1) forebygge ensomhed; 2) tidlig målrettet indsats mod ensomhed; og 3) støtte til ensomme. Den inddragende proces forud for udarbejdelsen af handleplanen har vist, at både borgere, foreninger og medarbejdere savner et bedre overblik over de mange aktiviteter og tilbud i kommunen, hvorfor handleplanen har fokus herpå.

Opsamling fra høringsprocessen

Udvalgene har flere kommentarer til udkastet til handleplanen. Opsummeret er ønskerne fra de øvrige fagudvalg,

 • at handleplanen i højere grad stiles til de frivillige foreninger og øvrige organisationer,
 • at der er mange fællesskaber på arbejdspladser
 • at det også er vigtigt at arbejde med fællesskaber for børn og unge i skole, daginstitution, klub og SFO. Derudover ønskes det, at handleplanen i højere grad lægger op til at arbejde med indsatser for unge.

På baggrund af udvalgenes kommentarer er der indarbejdet følgende ændringer i handleplanen:

 • Større fokus på foreninger: De frivillige foreninger og andre organisationer er skrevet ind i handleplanens formålstekst på plakatens forside. Det er ligeledes beskrevet, at det med handleplanen ønskes at række ud til kommunens mange foreninger, organisationer m.fl., hvor de positive fællesskaber dannes, og invitere dem med i processen med at få flere med i fællesskaber.
 • Fokus på de mange forskellige steder, hvor fællesskaber findes: Det er fremhævet, at fællesskab opstår mange forskellige steder, og at alle er med til at skabe positive og stærke fællesskaber. Det gælder både i kommunale sammenhænge, fx i skoler, daginstitutioner, klubber og på arbejdspladser, og i private og frivillige sammenhænge, fx i de frivillige foreninger og brugerstyrede aktivitetscentre. Det er desuden beskrevet på handleplanens forside, at handleplanen skal ses i sammenhæng med andre relevante politikker og strategier i kommunen, blandt andet klubstrategien.
 • Større fokus på unge: Det er beskrevet tydeligere, at der er tale om en bred handleplan målrettet alle aldersgrupper, da borgere i alle aldre oplever ensomhed. Samtidig er det fremhævet, at indsatser målrettet unge og kvinder er særligt vigtige at have fokus på, da ensomhed oftere ses hos disse målgrupper. Der er indarbejdet eksempler på, hvad der findes af eksisterende tilbud målrettet unge.

Handleplanen trykkes som en plakat, der både kan foldes og hænges op

Handleplanen er sat op grafisk som en plakat med en for- og bagside for at holde handleplanen i et kort, visuelt og overskueligt format (bilag 1 vedlagt sagen). På plakatens forside vises handleplanens formål og målsætninger, mens baggrund, fokusområder, indsatser og implementering fremgår af plakatens bagside.

Handleplanen kan hænges op, så budskaberne på forsiden er let tilgængelige og synlige, hvor medarbejderne færdes. Når medarbejdere, organisationer m.fl. modtager plakaten, vil den være foldet, så den kun fylder en A4-side og dermed også er nem at håndtere, når man skal læse det uddybende indhold på plakatens bagside.

Til selve udvalgsmødet den 9. marts medbringes et eksempel på plakaten i fuld størrelse. Derudover er der udarbejdet en online-version (bilag 2 vedlagt sagen), som lægges på kommunens hjemmeside og kan printes i A4-format. Med denne handleplan lægges der op til et fælles koncept for alle handleplaner under Sammen om sundhed.

Næste skridt: Bred involvering på tværs af kommunen

Kommunens medarbejdere vil de kommende to år arbejde med relevante indsatser i handleplanen, fx øge synligheden af eksisterende tilbud via kommunens hjemmeside, Facebook-side mv. Administrationen vil følge op med en evaluering. Medarbejderne vil blandt andet bringe handleplanen ind i de fora, som allerede drøfter muligheden for fællesskaber og forebyggelse af ensomhed blandt forskellige målgrupper. Det gælder fx Folkeoplysningsudvalget, idræts- og kulturlivet, de frivillige sociale foreninger, patientforeninger, aftenskoler, skole- og forældrebestyrelser og Seniorrådet. Der gives en status på gennemførsel af aktiviteter i handleplanen primo 2025. Målet evalueres i forbindelse med lancering af den næste regionale sundhedsprofil i 2025.

Lancering

Handleplanen lanceres i forbindelse med den ene af de tre FrederiksSund Dage, som handler om Flere i fællesskaber den 21. marts 2023.

Inddragelse

Der har undervejs været en bred inddragelse på tværs af kommunen for at indsamle input til handleplanen:

 1. Kick-off for Sammen om sundhed, hvor borgere, medarbejdere og politikere gav input til blandt andet temaet Mental sundhed.
 2. Workshop for medarbejdere og forskellige institutioner, blandt andet Musikskolen og Bibliotekerne, med drøftelse af udfordringer og mulige tiltag i forbindelse med fællesskaber.
 3. Møder med en kirke, to brugerstyrede aktivitetscentre for seniorer og tre foreninger for at kvalificere idéer fra workshops. De tre foreninger er udvalgte foreninger, som har fokus på de målgrupper, som kan have sværere ved at finde fællesskaber.

Det samlede billede fra inddragelsesprocessen er, at Frederikssund Kommune har et rigt fritids-, kultur- og foreningsliv med mange muligheder for fællesskaber. Dog efterspørges mere synlighed og et bedre overblik over de eksisterende tilbud. Det gælder både blandt borgerne og blandt de medarbejdere, som i hverdagen møder borgere, der har brug for hjælp til at finde tilbuddene.

Derudover har udkastet til handleplanen været i høring i Omsorg og ældre; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse; Job, erhverv og kultur; samt Skole, klub og SFO på udvalgsmøderne i februar 2023.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet er enigt i de foreslåede ændringer, som er tilføjet efter høringsprocessen.

Vi henviser til vores tidligere høringssvar (19. januar 2023 sag 6) med følgende tilføjelse: Handicaprådet er ligeledes enig i, at det er nødvendigt med mere synlighed og et bedre overblik over de eksisterende tilbud i Kommunen – herunder såvel de kommunale som de frivillige foreningers tilbud.

I forbindelse hermed vil Handicaprådet foreslå, at der startes op med en lavpraktisk model på kommunens hjemmeside, hvor de frivillige foreninger tilbydes plads til at slå deres tilbud op, så de bliver synlige for kommunens borgere, og man som borger kun behøver lede ét sted efter et overblik over relevante aktiviteter.

Foreningerne skal naturligvis selv have ansvar for at opdatere aktiviteterne, så de altid er aktuelle og relevante.

Endelig ser Handicaprådet frem til at få en status på aktiviteterne i handleplanen.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Social og sundhed har godkendt første udkast til Handleplan for flere i fællesskaber og administrationen indstiller nu til endelig godkendelse.

Handlingsplanens formål er at skabe en fælles retning for at give flere borgere mulighed for, at deltage i flere fællesskaber i de kommende år, i samarbejde med kommunens medarbejdere og flere forskellige foreninger og fællesskaber. Målet er at nedbringe ensomhed hos borgere til 7% - det niveau, der var før Covid 19.

Handleplanen opererer med 3 forskellige fokusområder:

 • forebygge ensomhed
 • tidlig målrettet indsats mod ensomhed
 • støtte til ensomme.

Der er udarbejdet en plakat med handleplanens budskaber, der kan printes og hænges op og ses på kommunens hjemmeside, så man der kan læse det uddybende koncept for alle handleplaner under Sammen om sundhed.

I løbet af de næste to år vil der blive en bred involvering i hele kommunen, der også vil inddrage Seniorrådet.

Handleplanen lanceres i forbindelse med de tre FrederiksSund dage, hvor den 21. marts d.å., handler om Flere i fællesskaber.

Seniorrådet tager godkendelse af Handleplan for flere i fællesskaber til efterretning.

Økonomi

Godkendelse af Handleplan for flere i fællesskaber har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet indsatser under handleplanen forudsættes afholdt inden for eksisterende budgetmæssige rammer.

Bilag

26Orientering om handleplanen Højere kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet

Resume

Handleplanen Højere kvalitet for borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet er en del af udmøntningen af kommunens sundhedspolitik; Sammen om sundhed. Det overordnede mål er, at ældre borgere oplever sammenhæng og høj kvalitet i behandling, pleje og praktiske hjælp. I sidste ende for at sikre, at borgere kan klare sig længst muligt i eget hjem med mindst muligt behov for hjælp. Handleplanen indeholder fire temaer med hver deres målsætning og fire-fem indsatser, der skal understøtte realiseringen af målet.

Initiativerne i handleplanen vedrører Omsorg og ældres ansvarsområder, hvorfor sagen lægges til godkendelse her. Social og sundhed orienteres om forslaget, da de er ansvarlige for sundhedspolitikken.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Tage orienteringen om handleplanen Højere kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet 2023-2024 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, idet udvalget henleder opmærksomheden på kommende sundhedshus, og de muligheder det giver.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i marts 2022, at der skal formulere tværgående handleplaner som et led af implementering af sundhedspolitikken, Sammen om sundhed, i 2022 (jf. sag nr. 43). Herunder blev der besluttet en handleplan for samarbejde med og om den ældre medicinske patient. Handleplanen knytter sig til politikkens tema Det Nære Sundhedsvæsen, der har det overordnede formål, at borgernes skal opleve sammenhæng og høj kvalitet i forbindelse med sygdom.

Alle initiativer i handleplanen vedrører Omsorg og ældres ansvarsområder, hvorfor sagen lægges til godkendelse her. Social og sundhed orienteres om forslaget, da de er ansvarlige for sundhedspolitikken.

Administrationen har på baggrund af rammen for handleplanen, der blev godkendt af både Omsorg og ældre og Social og sundhed i august 2022 (sag nr. 71 i Omsorg og ældre & sag nr. 72 i Social og sundhed), udarbejdet vedlagte første udkast til handleplanen. Undervejs i arbejdet blev det tydeligt, at målgruppen ”den ældre medicinske borger” er for smal, hvis handleplanen skal rumme de temaer, som udvalgene og også styregruppen har peget på, særligt rehabilitering og palliation. Den ældre medicinske borger er nemlig udledt af begrebet dem ældre medicinske patient, som er defineret som en borger, der er 65 år og derover, og som i løbet af året har haft mindst én indlæggelse på en medicinsk afdeling (jævnfør Sundhedsdatastyrelsen).

Kravet om tilknytning til en medicinsk afdeling udelukker flere, som indsatserne kan være relevant for. Det kan fx være den ældre kvinde, der brækker hoften, men indtil da har klaret sig selv eller den kræftsyge mand i slut 60’erne, som lægerne ikke kan gøre mere for. Målgruppen for handleplanen er derfor blevet bredt ud, så den er målrettet borgere med flere kontakter til det samlede sundhedsvæsen - altså hospital, kommune og almen praksis og/eller øvrige aktører i praksissektoren. Som konsekvens heraf er navnet ændret til: Højere kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet.

Der er en stor sårbarhed forbundet med at være ældre borger med flere kontakter til sundhedsvæsenet. Mange borgere og pårørende oplever, at det kan være svært at bevare overblikket og se sammenhængen. Borgerne møder typisk mange forskellige fagpersoner på tværs af hospital, kommunen, praktiserende læge, fysioterapeuter mv. Samtidig modtager mange også pleje eller praktisk hjælp i hjemmet. Det overordnede mål for handleplanen er derfor, at ældre borgere oplever sammenhæng og høj kvalitet, når de modtager behandling, pleje og praktiske hjælp. Det kræver et tæt samarbejde med både Nordsjællands Hospital og med borgerens praktiserende læge. Det kræver også en tæt koordination mellem egne sundheds- og omsorgstilbud i Frederikssund Kommune.

I den oprindelige ramme for udarbejdelse af handleplanen indgik også borgere med kroniske sygdomme, da mange i målgruppen netop har en eller flere kroniske sygdomme. Men idet der fortsat afventes en national kvalitetsstandard herfor, foreslås det, at kroniske sygdomme og de indsatser, der vedrører forebyggelse af specifikke sygdomme, indgår i en senere handleplan.

Den demografiske udvikling betyder, at målgruppen for handleplanen vil vokse sig større og større over de næste mange år. Handleplanens fokus på sammenhæng i borgernes forløb skal derfor også sikre en større organisatorisk helhedstænkning, så Frederikssund Kommune har ressourcer til at løfte den stadigt større opgave. Der er ikke ressourcer til at forsætte som i dag. Handleplanen foreslår derfor en opprioritering af forebyggelse og rehabilitering for at forhindre forværring i sygdom og hjælpe borgerne med at styrke og/eller bevare deres funktionsniveau, og derigennem udskyde deres behov for hjælp længst muligt.

Temaer og målsætninger i handleplanen

Handleplanen tager udgangspunkt i borgerens rejse gennem sundhedsvæsenet fra den første indlæggelse på hospitalet til livets afslutning. Der fokuseres ikke på enkelte sygdomme, men på helheden og det samlede forløb. I handleplanen indgår fire borgerprofiler. De skitserer fire typiske ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet. Borgerprofilerne tydeliggør de mange overgange og snitflader, der er i spil i borgernes forløb. De viser kompleksiteten og de mange fagpersoner, pårørende og andre aktører, der er en del af de ældres hverdag og liv, når de har flere kontakter til sundhedsvæsenet. Man ved, at der er fire forskellige situationer, som kan være særligt udfordrende for borgerens oplevelse af, at vi har ét samlet sundhedsvæsen. Det er:

 • Rehabiliteringsindsatsen, der sikrer af borgerne genvinder tabte funktioner og kan klare sig selv længst muligt og
 • Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser, så sygdom ikke forværres.
 • Overgangen fra hospital til eget hjem og mellem de forskellige kommunale tilbud,
 • Den sidste tid i borgernes liv.

Derfor stiller handleplanens fire målsætninger netop skarpt på disse fire temaer. Hvert tema har tilknyttet en målsætning og fire-fem indsatser, der sættes særligt fokus på i 2023-2024.

De fire målsætninger i udkastet til handleplanen er:

 • Vi sikrer, at ældre borgere længst muligt kan klare sig selv i eget hjem
 • Vi forebygger, at borgerne bliver indlagt på hospitalet
 • Vi samarbejder på tværs for at skabe sammenhængende forløb for borgerne
 • Vi understøtter en værdig afslutning på livet

Administrationen har udvalgt fem indikatorer, der tilsammen kan give en indikation på, om det samlede mål for handleplanen opnås og de ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsnet oplever sammenhæng og høj kvalitet. De fokuserer på behovet for plejeboliger, andelen af borgere, der får rehabilitering, antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser samt opholdslængden på de midlertidige pladser.

Handleplanen trykkes som en plakat, der både kan foldes og hænges op

Handleplanen følger samme grafiske format, som Handleplan for flere fællesskaber. Det betyder, at den er sat op grafisk som en plakat med en for- og bagside for at holde handleplanen i et kort, visuelt og overskueligt format. På forsiden findes formål og målsætninger, mens baggrunden for handleplanen, målsætninger, indsatser og implementering fremgår af bagsiden, hvor de fire borgerprofiler også ses.

Handleplanen kan hænges op, så budskaberne på forsiden er let tilgængelige og synlige, hvor medarbejderne færdes. Når medarbejdere, organisationer m.fl. modtager plakaten, vil den være foldet, så den kun fylder en A4-side og dermed også er nem at håndtere, når man skal læse det uddybende indhold på plakatens bagside.

Der vil desuden blive udarbejdet en online-version, som lægges på kommunens hjemmeside og kan printes i almindeligt A4-format.

Vedlagt sagen er dels den opsatte plakat og dels et bilag med teksten fra plakatens bagside, da den opsatte plakat kan være svær at læse i A4-format.

Implementering af indsatserne

Ansvaret for handleplanen er jf. den vedtagne ramme for udarbejdelsen (sag nr. 71 i Omsorg og ældre og sag nr. 72 i Social og sundhed) placeret i Kvalitetsforum for ældreområdet. Et forum på tværs af Center for Voksenstøtte og Ældre samt Center for Sundhed og Forebyggelse, der samler lederne inden for ældreområdet. De har således ansvaret for at sikre implementering og forankring af indsatserne i handleplanen. Til alle målsætninger er knyttet målbare indikatorer, der løbende vil blive fulgt i Kvalitetsforum. Handleplanen gennemføres i 2023-24 og der forelægges medio 2025 en status på indsatserne og opfyldelse af indikatorerne.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Undervejs i arbejdet med handleplanen er der samlet input fra en række steder. Indledende i forbindelse med Kick-off for Sammen om sundhed, hvor borgere, medarbejdere og politikere drøftede sundhedspolitikkens temaer. Derudover er temaerne drøftet i kommunens samarbejdsforum med de praktiserende læger, der er holdt møder med nøglepersoner i regionen, og lyttet med på workshops og øvrige møder på tværs af arbejdspladserne om en styrkelse af overgangene fra hospital til eget hjem og af overgangene mellem kommunens egne tilbud. Kvalitetsforum er desuden løbende inddraget.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet er enigt i såvel formålet med indsatsen – at borgerne oplever sammenhæng og høj kvalitet – som i at forebyggelse og rehabilitering opprioriteres mhp at forhindre forværring i sygdom og hjælpe borgerne med at styrke og/eller bevare deres funktionsniveau, og derigennem udskyde deres behov for hjælp længst muligt.

Det er Handicaprådets erfaring, at særligt overgangen mellem hospital og eget hjem og mellem de forskellige kommunale tilbud kan være en stor udfordring, som stiller store krav til samarbejde mellem sektorerne, hvilket der skal tages højde for i handleplanen.

Mht den fysiske form synes Handicaprådet det er en god idé, at de forskellige handleplaner følger det samme format og dermed sikrer en vis genkendelighed.

Endelig synes Handicaprådet, at det er en god idé at opstille målbare indikatorer til samtlige målsætninger, så det er muligt at følge, om målsætningerne nås.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Administrationen har udarbejdet forslag til handleplanen "Højere kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet".

Seniorrådet synes, at det er en fin overordnet handleplan, men mangler noget mere konkret i forhold til processen.

Seniorrådet tager handleplanen til efterretning.

Økonomi

Godkendelse af handleplanen Højere kvalitet for ældre borgere med mange kontakter til sundhedsvæsenet 2023-2024 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet indsatserne under handleplanen forudsættes afholdt inden for eksisterende budgetmæssige rammer.

Bilag

27Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

 • Velfærdsteknologitur med Omsorg og ældre, Seniorrådet og Handicaprådet den 23. marts 2023. Program er vedlagt som bilag.
 • Dialogmøde med Handicaprådet den 20. april 2023 klokken 16-17.
 • KL afholder 11. og 12. maj det årlige Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg. Orientering om indholdet på konferencen er vedlagt. Ønsker udvalgets medlemmer at deltage, kan det meddelelses Linda Strøbæk på llstr@frederikssund.dk.

Meddelelser:

 • Tilsynsrapport for Parkteatret er vedlagt som bilag
 • Referat fra KLU-møde d.09.02.23 er vedlagt som bilag.
 • Anmodning fra udvalget om sag om forebyggende pladser på psykiatriområdet til et kommende udvalgsmøde

Bilag

28Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskiftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.