Frederikssund Kommunes logo

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. oktober 2020

Via Skype kl. 08.15

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges udvalget de reviderede kvalitetsstandarder for 2021 til behandling. Sagen behandles samtidigt i Social og Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget. Kvalitetsstandarderne er vedlagt sagen som bilag.

På Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 7. september 2020 (sag 88) og Velfærdsudvalgsmøde den 8. september 2020 (sag 83) blev udvalgene forelagt en procesplan for revision af kvalitetsstandarder 2020. Social- og Sundhedsudvalget ønskede, at administrationen arbejdede videre med nye kvalitetsstandarder for støtte til etablering eller fastholdelse i egen bolig, aflastning og afløsning, kørsel og fortsat indsats med tidlig midlertidig støtte. Velfærdsudvalget ønskede, at der skulle arbejdes med forslag til nye kvalitetsstandarder til hjælpemidler og velfærdsteknologi, og forebyggende aflastning og længst mulig i egen bolig.

På denne baggrund har administrationen arbejdet med revision af kvalitetsstandarderne for 2021, herunder en mere fleksibel udmøntning af kvalitetsstandarderne på enkelte områder. De praktiske erfaringer med mere fleksibel udmøntning i 2021 vil blive taget med i revisionsarbejdet med kvalitetsstandarderne for 2022, herunder borgertilfredshed og økonomi.

De vigtigste ændringer i kvalitetsstandarderne i forhold til 2020 er beskrevet i notatet Ændringer i kvalitetsstandarderne på Social- og Sundhedsudvalgets område 2021, der er vedlagt sagen som bilag. Som udgangspunkt er mindre sproglige ændringer ikke angivet i dette notat. Enkelte ændringer på Social- og Sundhedsudvalgets område bør dog fremhæves, og fremgår i følgende afsnit.

Generelle ændringer

Formålet i flere af kvalitetsstandarderne er udbygget for at understrege, at kommunen har øget fokus på borgerens udbytte af indsatsen. Tilsvarende er kvantitative funktionsniveaukriterier fjernet fra kvalitetsstandarderne, herunder inddeling i konkrete funktionsniveauer.

Ydermere er ordet ”ydelse” erstattet med ”indsats”. Dette for at tydeliggøre, at borgeren er en aktiv og ikke en passiv modtager. Borgerens aktive deltagelse vil ofte være afgørende for om støtten giver det ønskede udbytte.

Socialpædagogisk støtte

Under afsnittet ”Målgruppe” er følgende tilføjet: ”Hvis dit behov er kortvarigt kan det i nogle tilfælde imødekommes af gruppebaseret og individuel tidsbegrænset støtte.” Årsagen til dette er et ønske om at gøre visitationen af støtte mere fleksibel, og at give borgeren støtte tidligere.

Afsnittet ”Omfang og varighed” er omskrevet sådan, at det er tydeligt, hvornår og hvordan støtten leveres, herunder en specificering af, at støtten kan gives som fysisk tilstedeværelse og/eller som virtuel bostøtte (bostøtte over web-cam, eventuelt suppleret med apps til smartphones), når det er hensigtsmæssigt. Dette skyldes et ønske om at tydeliggøre praksis og samtidig give borgerne bedre muligheder for at få den støtteform, der passer til deres behov.

Afløsning og aflastning

Under afsnittet ”Formål” er uddybet sådan, at der nu står: ”Formålet er at afløse eller aflaste dig, der er ægtefælle, forælder eller nær pårørende til en borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som du passer i jeres hjem. Herigennem skal du fortsat have mulighed for at leve et aktivt liv med egne interesser og sociale kontakter. Afløsning betyder, at kommunen tager hånd om din nærtstående i jeres hjem, således at du kan være tryg ved at forlade hjemmet. Aflastning betyder, at din nærtstående bliver taget hånd om uden for jeres hjem.”

Under afsnittet ”Omfang og varighed” er specifikke angivelser af støttetimer og døgn fjernet. Dette for at imødekomme udvalgenes ønske om større fleksibilitet i udmøntningen af kvalitetsstandarderne.

Kvindekrisecentre

Under afsnittet ”Indhold” er følgende tilføjet: ”Frederikssund Kommune tilbyder dig 10 timers psykologbehandling uanset opholdets varighed. Behandlingen udføres af en autoriseret psykolog. Tilbuddet iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.” Årsagen til dette er en ændring i serviceloven, der trådte i kraft i juli 2020, som indebærer, at kommunen skal tilbyde 10 timers psykologbehandling til alle kvinder på krisecentre.

Videre proces

Materialet sendes efter udvalgets behandling i høring i perioden fra den 9. oktober 2020 til den 1. november 2020 hos følgende parter:

 • Ældrerådet.
 • Handicaprådet.
 • Bruger- og pårørenderåd på handicap- og psykiatriområdet.

Efter høring skal materialet igen behandles på udvalgets møde i december 2020. Derefter sendes sagen til Økonomiudvalget og herefter til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Afsnittet om socialpædagogisk støtte:

Ud over de i notatet nævnte ændringer, er der tale om en betydelig opstramning/indskrænkning af støtten:- da der ikke længere står, at det er muligt med ”en varig indsats”, ligesom- døgndækning fremover alene er mulig ” i helt særlige tilfælde”

Afsnittet om midlertidigt botilbudDet er positivt, at der er fokus på, hvad der skal ske fremadrettet med borgerens boligsituation, og at der derfor lægges en plan for, hvordan borgeren kan lære at bo i egen bolig.

Tilføjelse: Uddannelse og BeskæftigelseHandicaprådet vil anbefale, at der under afsnittet ”Uddannelse og beskæftigelse” tilføjes et afsnit om IPS( Individuelt planlagt job med støtte), som Byrådet har godkendt skal indgå i beskæftigelsesindsatsen målrettet borgere med psykiske funktionsnedsættelser, som har et ønske om at komme i arbejde eller uddannelse.Da kvalitetsstandardarderne omfatter indsatser for borgere, som har psykiske og/eller fysiske udfordringer, er det helt oplagt at omtale dette indsatsområde, som er skræddersyet til netop denne målgruppe på linie med tilbud om STU og beskyttet beskæftigelse.

Ældrerådets høringssvar:

Social- og sundhedsudvalget skal tage stilling til de reviderede kvalitetsstandarder, der hører under udvalget. Social- og Sundhedsudvalget har ønsket, at administrationen arbejdede videre med nye kvalitetsstandarder for støtte til etablering eller fastholdelse i egen bolig, aflastning og afløsning, kørsel og fortsat indsats med tidlig midlertidig støtte. Velfærdsudvalget ønskede, at der skulle arbejdes med forslag til nye kvalitetsstandarder til hjælpemidler og velfærdsteknologi, og forebyggende aflastning og længst mulig i egen bolig.

Administrationen har foreslået følgende ændringer til 6 standarder.

 1. Generelle ændringer:

Kvantitative funktionsniveauer er erstattet af konkrete funktionsniveauer- og ydelse er erstattet med indsats.

 1. Socialpædagogisk støtte:For at gøre visitationen mere fleksibel og kunne yde en tidligere indsats er målgruppen tilføjet: Hvis dit behov er kortvarigt, kan det i nogle tilfælde imødekommes af gruppebaseret og individuel tidsbegrænset indsats.

Afsnittet Omfang og varighed er ændret så det tydeliggøres hvordan støtten leveres

 1. Afløsning og aflastning:

Teksten er ændret så det tydeliggøres at de pårørende skal have mulighed for et aktivt liv.

 1. Kvindekrisecenter:

Teksten er tilføjet at Kommunen tilbyder 10 timers psykologbehandlingMidlertidig botilbud:

 1. Teksten er ændret så det er klart at formålet er at flytte i egen bolig. At der fra starten skal lægges en fælles plan for, hvad borgeren har brug for at lære. Det præciseres at botilbuddet er midlertidigt.
 2. Længerevarende botilbud:det er gjort klart at botilbuddet ikke behøver at indeholde et udslusningsforløb

Ældrerådets kommentarer til ændringerne:

1 ændring: Ældrerådet opfordrer til at der i hver kvalitetsstandard indføjes klagemuligheder.

2. ændring: Ingen kommentarer

3. ændring: Ældrerådet ser positivt på at der er kommet fokus på de pårørende.

4. ændring. Ældrerådet bemærker, at tilføjelsen til loven om tilbuddet om 10 timers psykologhjælp, er tilføjet kvalitetsstandarden.

5. ændring: Ingen kommentarer

6 ændring. Ingen kommentarer

Økonomi

 Reviderede kvalitetsstandarder for 2021 vurderes ikke at have nogen særskilte bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som del af lov- og cirkulæremidler indarbejdet 200.000 kr. i budget 2021 til dækning af psykologbehandling i forbindelse med ophold på krisecenter.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til udvalget, at:

 1. Støtte til voksne - Kvalitetsstandarder 2021 sendes i høring med henblik på at genoptage behandlingen i december 2019.

Beslutning

Udkastet til kvalitetsstandarder sendes i høring, idet der skal henvises til Ungekontakten ift. STU-forløb. Udvalget ønsker beskæftigelsesindsatsen overfor borgere med psykiske lidelser fremhævet i indledningen. Udvalgets tekstnære kommentarer tilrettes inden  høringen. Kvalitetsstandarderne vender tilbage til udvalget i december.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har den 10. august 2020 drøftet sagen ”Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau – En plan for udvikling af Sundhedsplejen 2023”. Sagen blev sendt i høring i Opvækstudvalget på mødet den 7. september 2020 og Uddannelsesudvalget på mødet den 9. september 2020.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget efter høring i Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget forelægges ”Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau – en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2020-23” til drøftelse.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 14. januar 2019 at udarbejde en plan for Sundhedsplejens indsatser. I forlængelse heraf godkendte Social- og Sundhedsudvalget proces og temaer for planens indhold henholdsvis den 12. august og den 2. september 2019. Som meddelt i tidligere meddelelser blev udarbejdelse af planen forsinket af lederskift i Sundhedsplejen hen over vinteren 2019/20 og af COVID-19-perioden.

Det foreslås, at udvalget drøfter planen indledningsvist mhp. oversendelse af planen til Uddannelsesudvalget og Opvækstudvalget i høring i september 2020. Efter høringen forelægges planen igen for Social- og Sundhedsudvalget mhp. godkendelse af mål og anbefalinger i oktober 2020.

Med ”Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau – en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2020-23” sættes retning for udviklingen af Sundhedsplejen i de kommende 3 ½ år. Formålet med planen er at kortlægge og synliggøre Sundhedsplejens indsatser og tilbud og fastsætte et service- og kvalitetsniveau i Sundhedsplejen, og dermed kvalitetssikre Sundhedsplejens indsatser og den fortsatte udvikling heraf. Målet med planen er:

 • At alle børn og unge har en sund opvækst med gode forudsætninger for et sundt voksenliv
 • At børn, unge og deres forældre oplever en god og professionel service, der tager afsæt i det enkelte barns sundhed og trivsel
 • At Sundhedsplejens faglige miljø og kvalitet udvikles optimalt
 • At Sundhedsplejen fortsat bidrager til et konstruktivt og veludbygget samarbejde omkring børn og unges udvikling  

Planen bygger på en række analyser af sundhedsplejens indsatser, prioriteringer og udviklingspotentialer og er udarbejdet af Sundhed og HR i tæt samarbejde med Sundhedsplejens leder og medarbejdere. Planen står derfor på en række faglige vurderinger og anbefalinger med afsæt i Sundhedsplejens egen hverdag, et stort kendskab til kommunens børn, unge og deres familier og behovet for udvikling.

Planen opstiller ni anbefalinger, som danner afsæt for udviklingen af Sundhedsplejen i de kommende år med tilhørende initiativer. Planens anbefalinger er:  

 1. Udvidelse af ammeindsatsen skal øge mødrenes ammefrekvens.
 2. Tidlig indsats skal mindske andelen af børn og unge med overvægt.
 3. Reduktion af Sundhedsplejens behovsbesøg frigiver tid til andre indsatser.
 4. Øget tværfagligt samarbejde der skal styrke den tidlige indsats, særlig i forhold til barnets første 1000 dage.
 5. Udvikling af viften af gruppetilbud skal sikre relevante og anvendte tilbud.
 6. Mere systematisk rådgivningen af dagtilbud, der bygger på erfaringerne fra COVID-19.
 7. Kvalitetssikring af skolesundhedsplejen skal sikre et mere ensartet og prioriteret skoletilbud.
 8. Skærpet og ensartet dokumentation af Sundhedsplejens indsatser skaber et bedre grundlag for fremtidige prioritering og udvikling.
 9. Andre fysiske rammer for Sundhedsplejens arbejde skaber mulighed for gode borgerrettede aktiviteter og bedre fagligt samarbejde og sparring.

Nogle af planens initiativer forudsætter yderligere politisk beslutning, andre kan gennemføres administrativt. Planens initiativer omfatter både forslag til større ændringer og analyserer mindre mere administrative tiltag, som fx revidering af retningslinjer, opstilling af kvalitetsværktøjer og workshops mv. Kun få initiativer ændrer i sig selv på Sundhedsplejens nuværende service- og kvalitetsstandarder. Men flere initiativer og analyser kan på sigt medføre ændringer i Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau. I de kommende år skal anbefalingerne udbygges med flere indsatser, der understøtter de enkelte anbefalingers målsætninger, herunder også af hensyn til kommende politikker, som Sundhedspolitikken og Børne- og Ungepolitikken. Planen skal således ikke ses som et statisk fundament, men som en ramme for den fortsatte udvikling af Sundhedsplejen.

Bortset fra anbefalingen vedrørende andre fysiske rammer, indeholder planen ikke i sig selv ufinansierede anbefalinger. Social- og Sundhedsudvalget forelægges en særskilt sag om anbefalingen om andre fysiske rammer den 7. september 2020. Det er forudsat, at planens forslåede udviklingsarbejder og analyser skal løftes inden for Sundhedsplejens og sundhedsområdets nuværende ressourcer, dog kan nye anbefalinger i forlængelse heraf forudsætte finansiering. Omvendt indeholder planen flere initiativer, som gennem skarpere prioritering og en mere systematisk tilgang forventes at frigive ressourcer til ændrede prioriteringer.

Med afsæt i planen udarbejdes hvert år en handleplan for implementering af Sundhedsplejeplanen, der foreligges Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget vil samtidig en gang årligt få forelagt en status for udmøntningen af planen.  

Leder af Sundhedsplejen Bodil Marie Gjøl deltager under behandling af punktet.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets møde 10. august 2020:

Handicaprådet kan fuldt ud tilslutte sig målet med planen for udvikling af Sundhedsplejen.Der er lagt op til en række gode indsatser, som kan medvirke til at sikre kvaliteten i sundhedsplejen. Handicaprådet har i den forbindelse særligt noteret sig, at planen bygger på en række analyser, og derved er baseret på en række faglige vurderinger med afsæt i hverdagen. Vi ser frem til at følge med i implementeringen af indsatsen.

Ældrerådets høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets møde 10. august 2020:

Ældrerådet takker for modtagelsen af forslag til plan for udvikling af sundhedsplejen 2020-23. Ældrerådet værdsætter arbejdet, der ligger bag en sådan plan for service- og kvalitetsniveau på sundhedsområdet for børn og deres forældre.

Ældrerådet foreslår, at der udarbejdes en Forebyggelses- og Sundhedsplan for Ældreområdet.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet henholder sig til sit tidligere høringssvar og har ikke yderligere kommentarer.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet takker endnu engang for modtagelsen af forslag til plan for udvikling af sundhedsplejen 2020-23. Ældrerådet værdsætter arbejdet, der ligger bag en sådan plan for service- og kvalitetsniveau på sundhedsområdet for børn og deres forældre.

Økonomi

Plan for Sundhedsplejens indsatser har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle konsekvenser af anbefaling om andre fysiske rammer vil indgå i særskilt sag til udvalget.

Indstilling

Afdelingsleder for Sundhed og HR indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. ”Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau – en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2023” godkendes.

Historik

Indstilling, Social- og Sundhedsudvalget, 10. august 2020, pkt. 78:

Afdelingsleder for Sundhed og HR indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. "Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau - en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2020-2023" drøftes mhp. at sende planen i høring i Uddannelsesudvalget og Opvækstudvalget.

Beslutning, Social- og Sundhedsudvalget, 10. august 2020, pkt. 78:

Udvalget drøftede planen og sender den i høring i Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget. Social- og sundhedsudvalget ønsker i den forbindelse at spørge om mulighederne for yderligere samarbejde og inddragelse af sundhedsplejen i forbindelse med opfølgningerne på trivselsundersøgelserne.

Indstilling, Opvækstudvalget, 7. september 2020, pkt. 64:

Afdelingsleder for Sundhed og HR indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. ”Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau – en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2023” drøftes med henblik på eventuelle bemærkninger og tages til efterretning.

Beslutning, Opvækstudvalget, 7. september 2020, pkt. 64:

Drøftet. Opvækstudvalget bakker op om samarbejdet administrativt med sundhedsplejen om trivselsmålingerne. Materialet bør gennemskrives så alle familieformer understøttes i skriftligheden.

Indstilling Uddannelsesudvalget, 9. september 2020, pkt. 92:

Afdelingsleder for Sundhed og HR indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. ”Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau – en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2023” drøftes med henblik på eventuelle bemærkninger og tages til efterretning.

Beslutning, Uddannelsesudvalget, 9. september 2020, pkt. 92:

Drøftet, og Uddannelsesudvalget bakker op om samarbejdet med sundhedsplejen om trivselsmålingerne.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

Beslutning

Trivselsundersøgelsen indføjes som et af plangrundlagene ift. sundhedsplejens udviklingsplan. Under pkt. 8 i handleplanen indføjes et pkt. c vedrørende trivselsmåling. Teksten bliver generelt gennemskrevet ift. et ligestillingsperspektiv så alle familieformer understøttes i sundhedsplejens indsats. Planen blev herefter godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalgene skal, jævnfør styrelseslovens § 20, for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Administrationen har lavet et forslag til mødekalender for 2021 (vedlagt som bilag). Forslaget tager afsæt i, at udvalgs- og byrådsmøder som udgangspunkt holdes den samme ugedag som i 2020.

Ved indgangen til indeværende byrådsperiode blev der formuleret en række principper for planlægningen af udvalgs- og byrådsmøder, som også ligger til grund for forslaget om næste års mødekalender:

 • Udvalgsmøderne er placeret således at sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende møde i Økonomiudvalg/Byråd.
 • Byrådets møder afholdes som hidtil den sidste onsdag i måneden og Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående onsdag.
 • Møderne i fagudvalgene holdes som udgangspunkt enten om formiddagen i tidsrummet 08.15 til 12.30 eller om eftermiddagen i tidsrummet 13.00 til 17.00.
 • Møderne i fagudvalgene berammes som udgangspunkt til at vare 2 timer pr. møde.
 • Ingen politikere skal have to udvalgsmøder samme dag.
 • Ingen direktører/centerchefer/nøglemedarbejdere skal have to udvalgsmøder samme dag.
 • Udvalget beslutter selv, hvor udvalgsmøderne holdes.

I forslag til mødekalender er der lagt op til, at alle møder i fagudvalgene starter kl. 8.15 (alternativt kl. 8.30 eller 9.00). Baggrunden herfor er, at det er administrationens oplevelse, at princippet om at møderne i fagudvalgene berammes til 2 timer, i nogle udvalg er ved at skride og møderne er af længere varighed. Kombinationen af mødestart kl. 15 og møder af længere varighed indebærer, at direktører, chefer og nøglemedarbejdere potentielt får en række lange arbejdsdage.

Administrationen anbefaler, at udvalgene indtil videre træffer beslutning om et fysisk mødested for udvalgets møder i 2021. Efterfølgende kan udvalget tage stilling til, hvorvidt nogle af de planlagte møder i stedet skal afholdes som videomøder. Administrationen vender tilbage med en sag vedr. dette.

Tidspunkterne for møder vedr. budget 2022 fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af tids- og procesplan for budget 2022 og fremgår således ikke af det vedlagte forslag til mødeplan for 2022.

Udvalgets deltagelse i kursus eller konference

Udvalget skal derudover - af hensyn til planlægningen - drøfte udvalgets eventuelle deltagelse i kurser og konferencer i 2021 (forudsat deltagelse er muligt i 2021 set i lyset af Covid19). Af den samlede mødeplan fremgår de konferencer og årsmøder, som administrationen kender datoerne på og som vurderes at kunne være relevante for de enkelte udvalg. Størstedelen af disse er konferencer og årsmøder er arrangeret af KL.

Økonomiudvalget har senest på deres møde den 18. april 2018 drøftet udvalgenes deltagelse i kurser, seminarer, topmøder m.m. Drøftelsen blev rejst som konsekvens af, at der samlet set er flere udvalgsposter i indeværende byrådsperiode i forhold til sidste byrådsperiode og at dette udfordrer det samlede budget til byrådets møder, rejser og repræsentation. Økonomiudvalget besluttede i den forbindelse, at nuværende praksis - hvor hvert udvalg som udgangspunkt deltager i én konference eller et årsmøde om året - fastholdes. Administrationen anbefalede desuden, at:

 • Tilmelding altid sker tidligt og bindende.
 • Deltagerne gør brug af samme rejseform og rejser samtidig.
 • Deltagerne altid deltager i den festmiddag, der typisk er indeholdt i et KL-topmøde i stedet for at spidse middag et andet sted.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Afdelingsleder for Politik og Jura indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Tage stilling til forslag til mødeplan for 2021 - herunder mødetidspunkt for udvalgets møder i 2021.
 2. Træffe beslutning om mødested for udvalgets møder i 2021.
 3. Drøfte udvalgets deltagelse i eventuelt årsmøde eller konference i 2021.

Beslutning

Indstillingens punkt 1-3 godkendt.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget administrationens plan for gennemførsel af kvalitetskontrol med merudgifter for voksne efter servicelovens § 100 til orientering.

I Byrådets behandling af revisionsberetningen for 2019 den 24. juni 2020 (sag 115) fremgår, at administrationen i løbet af 2020 vil arbejde videre med en række områder, hvor revisionen har givet anledning til anbefalinger.

Et af disse områder er kvalitetskontrol af merudgifter vedrørende voksne, hvor revisionen bemærker, at administrationen ikke har udført kvalitetskontrol i sagerne for 2019. Det fremgår af revisionsberetningen, at revisionen har anbefalet, at kommunen varetager kvalitetskontrol på dette område, samt at kommunen tager stilling til hyppigheden af kvalitetskontrollen. Kommunen har hertil oplyst, at de vil implementere en kvartalsmæssig kvalitetskontrol fra 3. kvartal 2020.

Kvalitetskontrol vedrørende servicelovens § 100

Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering har ansvaret for sagsbehandling, afgørelser og bevillinger samt opfølgninger vedrørende servicelovens § 100. Den konkrete udbetaling af nødvendige merudgifter sker i ydelsesteamet under Borgercenteret efter anvisning fra Myndighed. Pr. 1. september 2020 har 36 voksne borgere en bevilling på dækning af nødvendige merudgifter. Der er samtidig otte ansøgningssager, som er ved at blive oplyst forud for en afgørelse.  

Myndighed har, som oplyst til revisionen, udarbejdet plan og skabelon for kvalitetskontrol og ledelsestilsyn på området vedrørende servicelovens § 100 – Dækning af nødvendige merudgifter. I det følgende beskrives plan og skabelon for kvalitetskontrol og tilsyn.

Formål

Formålet med kvalitetskontrollen er at sikre:

 1. At sagsbehandlingen og bevilling af merudgifter sker på et fyldestgørende og lovmæssigt korrekt grundlag og i overensstemmelse med arbejdsgangen efter principperne i systematisk sagsbehandling (VUM).
 2. At udbetalinger af merudgifter sker i overensstemmelse med bevillingen.

Ledelsestilsynet skal således bidrage til at forhindre uhensigtsmæssigheder i sagsbehandlingen samt udbetalingen af kontante ydelser. Endvidere skal ledelsestilsynet bidrage til at sikre kvalitet i sagsbehandlingen og skabe fundament for læring, viden og handling på området.

Der gennemføres kvalitetskontrol og ledelsestilsyn med:

 • Bevillinger.
 • Udbetalinger.

Kontrol

Formål

Frekvens

Ledelsestilsyn med bevillinger

(Kvalitetskontrol af stikprøver af tilkendelser og genvurderinger)

 1. Sikre at arbejdsgang vedr. sagsbehandling og afgørelser i § 100 sager følges.
 2. Vurdering af kvaliteten af afgørelser, der ligger til grund for udbetalinger.

Månedligt

Ledelsestilsyn med udbetalinger I

(Kontrol af stikprøver af nye udbetalinger)

 1. Sikring af, at der ligger en afgørelse til grund for nye udbetalinger

Kvartalsmæssigt

Ledelsestilsyn med udbetalinger II

(Kontrol af, at der foreligger en tilkendelse eller genvurdering, der maksimalt er truffet inden for det seneste 1 ½ år, ved samtlige udbetalinger)

 1. Sikring af, at der ligger en afgørelse til grund for udbetalinger.
 2. Sikring af, at der bliver fulgt op på samtlige sager med udbetalinger.

Årligt

Udvælgelse af sager

Kvalitetskontrollen og ledelsestilsynet omfatter både nye bevillingssager og eksisterende sager. Disse trækkes i Cura Social via BI-modulet Targit.

Set i lyset af antallet af eksisterende sager og det gennemsnitlige antal årlige ansøgningssager, trækkes følgende:

 • 1 sag månedligt til Ledelsestilsyn med bevillinger
 • 2 sager pr. kvartal til ledelsestilsyn med udbetalinger I
 • 4 sager årligt til ledelsestilsyn med udbetalinger II

Konsulent i staben for Voksenstøtte og Rehabilitering står for udtræk af sagerne, som sendes til souschef i Myndighed. Økonomikonsulent i Center for Økonomi trækker 1 gang i kvartalet liste over aktuelle udbetalinger vedr. § 100 – nødvendige merudgifter, som sendes til souschef i Myndighed. Souschef i Myndighed er ansvarlig for kvalitetskontrollen.

Kontrollens indhold

Kontrollen omfatter to dele:

Del 1: Gennemgang af afgørelsens kvalitet - kvalitetskontrol

Del 2: Ledelsestilsyn med bevillinger og udbetalinger

Del 1 er opbygget efter principperne i systematisk sagsbehandling (VUM) og omfatter en gennemgang af, om der i sagen og til grund for afgørelsen foreligger den fornødne dokumentation og er foretaget korrekte vurderinger.

Trin 1: – Grundoplysninger Følgende grundoplysninger i sagen trækkes automatisk hertil fra KMD Aktiv / KMD Sag:

- Lovgrundlag  

- Borgerens navn og cpr.nr.

- Bevillingsdatoen

Trin 2: Sagsåbning – Er der dokumentation for ansøgningen, tidspunkt for ansøgning i forhold til udgiftens afholdelse.

Trin 3: Sagsoplysning – Er der indhentet nødvendig dokumentation for målgruppe og nødvendige merudgifter

Trin 4: Sagsvurdering – Er der foretaget selvbærende sagsvurdering af målgruppe og behov for dækning af udgifter

Trin 5: Afgørelsen - indholdet af bevillingen, herunder om der i bevillingen er oplysninger om: - Lovhjemmel for bevillingen - Bevillingens art (hvilken type udgift bevillingen vedrører) - Det bevilgede beløb - Den konkrete skønsmæssige begrundelse for bevillingen

Trin 6: Sagsopfølgning – Er der forsat grundlag for dækning af merudgifter, dokumentation herfor, er udgifterne sandsynliggjort m.v.

Trin 7: Kontering – Er udgiften konteret på korrekt konto, korrekt cpr.nr. og med korrekt beløb - Udbetalingen er indberettet i korrekt fagsystem/udbetalingssystem og med korrekt kode/sagstype

Del 2 – Tilsyn med bevillinger og udbetalinger

Vedrører kontrol af, at bevillingerne er korrekt konteret og udbetalt.

Bevillingens art (her angives, hvilke udgifter, den bevilgede merudgift dækker)) - Størrelsen af det konkrete bevilgede beløb i kr. - Størrelsen af det konkrete udbetalte beløb i kr. - Datoen for beløbets udbetaling

Kvalitetskontrollerne gennemføres ved besvarelse af et skema med en række spørgsmål, der journaliseres i SBSYS sag.

Kontrollen med udbetalinger sker ved, at der for hver udbetaling gennemføres et opslag i Cura Social og KMD Sag/Udbetalingssystemet med henblik på at kontrollere, om der er overensstemmelse mellem de to systemer.

Læring, viden og handling

Fire gange årligt samles op på resultaterne af de månedlige og kvartalvise kvalitetskontroller både i forhold til formidling til ledelse af Myndighed og i forhold til det team, som behandler og følger op på sager vedrørende § 100. Formålet er at sikre vedvarende kvalitet i sagsbehandlingen, sikre årlige opfølgninger på sagerne samt korrekt udbetaling.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet opfatter det som meget betryggende at revisionen har anbefalet en udvidet kvalitetskontrol, jf., sag 115, på byrådsmøde juni 2020. Derved sikres der at den enkelte voksne/sag får den rette sagsbehandling og de rigtige økonomiske ydelser. Det er samtidig godt at medarbejderne ved kontrollen får mulighed for en større, grundig viden mv så man derved undgår forkerte hjælpeforanstaltninger og udbetalte ydelser/tillæg.

Ældrerådet ser frem til at høre nyt om kvalitetskontrollen fremover.

Økonomi

 Orientering om kvalitetskontrol med merudgifter for voksne efter servicelovens § 100 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Kvalitetskontrollen bidrager generelt set til kvalitetssikring af bevillinger og korrekt udbetaling i henhold til bevillinger.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

Meddelelser:

 • Ung Revers åbnede op i Frederikssund Kommune i foråret 2020 og bag tilbuddet står Novavi. Åbningen har været præget af nødvendige coronarestriktioner, men den 6. september 2020 holdt Ung Revers officiel åbning af tilbuddet. Ung Revers er et gratis tilbud til børn og unge under 25 år, som vokser op/er vokset op i familier med stof- og eller alkoholmisbrug. Ung Revers vil hjælpe kommunens unge borgere til et liv uden familiens rus. Tilbuddet er fuldt finansieret af Socialstyrelsen, og vil foregå i samarbejde med Novavis ambulatorium på Kildealle. Se www.ungrevers.novavi.dk for mere information om tilbuddet.
 • Status på genåbning af Frivillighuset. Se bilag for yderligere information om genåbningen.
 • Henvendelse fra SIND, BEDRE PSYKIATRI og Skizofreniforeningen om tværsektorielt samarbejde om pårørende i psykiatrien er vedlagt som bilag.
 • Orientering om ny organisation indenfor området Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed.
 • Regionsrådet har den 22. september godkendt plan for et fælles sundhedshus i Helsingør med etablering af regionale funktioner på 1000 m2. Rådet har taget til efterretning, at godkendte kvadratmeter giver grundlag for at realisere en politisk målsætning om så mange patientforløb i sundhedshuset som konkret efterspørges af borgerne og som er fagligt velbegrundet. I den forbindelse har Regionsrådet godkendt, at tilsvarende ambitioner lægges til grund for et fælles sundhedshus i Frederikssund.
 • Referat fra dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd er vedlagt som bilag.
 • Orientering om ansøgning til pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen er vedlagt som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.