Frederikssund Kommunes logo

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. september 2020

Byrådssalen kl. 08.15

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges udvalget proces for revision af kvalitetsstandarderne for 2021. Sagen behandles samtidigt i Social- og Sundhedsudvalget samt Velfærdsudvalget.

Ifølge lov om social service skal Byrådet godkende kvalitetsstandarderne for pleje og træning en gang årligt. Kvalitetsstandarderne for 2020 blev godkendt på Byrådsmøde den 29. januar 2020 (punkt 20).

Kvalitetsstandarderne har som udgangspunkt tre målgrupper og formål:

 • Borgerne som information og forventningsafstemning i forhold til ydelser og serviceniveau
 • Kommunalpolitikerne som politisk styringsværktøj af serviceniveauer
 • Medarbejdere som værktøj i forhold til afgørelser og udførelse af støtte

I 2019 blev der gennemført en større proces for revision af kvalitetsstandarderne, der blandt andet indebar afholdelse af fokusgruppeinterviews, en grundig revision af sproget og gennemskrivning af samtlige kvalitetsstandarder med henblik på at gøre standarderne lettere at læse og forstå.

Kvalitetsstandarderne blev desuden samlet i ét katalog på tværs af pleje- og sundhedsområdet samt det specialiserede socialområde samtidig med, at standardernes opsætning og grafiske udtryk blev revideret for at gøre standarderne lettere at finde rundt i.

Administrationen har siden juni arbejdet med overordnede rettelser af kvalitetsstandarderne. På baggrund af udvalgets behandling på dagens møde, herunder eventuelle indholdsmæssige ønsker til revisionen, fortsætter administrationen sit arbejde hermed i september.

Kvalitetsstandarderne førstebehandles dernæst i Social- og Sundhedsudvalget samt Velfærdsudvalget i oktober, hvorefter standarderne sendes i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og bruger-/pårørenderådende på socialområdet. Efter høring skal materialet igen behandles på udvalgenes møde i december 2020. Derefter sendes sagen til Økonomiudvalget og herefter til endelig godkendelse i Byrådet.

På møde den 8. juni 2020 (sag 64) ønskede udvalget at drøfte fleksibilitet i udmøntningen af kvalitetsstandarden for aflastning og afløsning efter servicelovens § 84 i forbindelse med alle kvalitetsstandardernes behandling i slutningen af året. Dette vil således indgå i revisionen af kvalitetsstandarderne for 2021.

Foranlediget af Social- og Sundhedsudvalgets drøftelser om fleksibilitet i udmøntningen af kvalitetsstandarder på udvalgsmødet den 8. juni 2020 foreslår administrationen, at der i forbindelse med revisionen af kvalitetsstandarderne for 2022 gennemføres en inddragende proces med henblik på en ændring af kvalitetsstandarderne til mere fleksible og overordnede beskrivelser. Administrationen vil i slutningen af 2020 forelægge udvalget en sag med beskrivelse af en plan for arbejdet med revisionen af kvalitetsstandarderne for 2022, som skal gøre standarderne mere fleksible.

Administrationen foreslår desuden, at der allerede i kvalitetsstandarderne for 2021 arbejdes med fleksibilitet i udmøntningen af kvalitetsstandarderne inden for specifikke standarder. Det foreslås derfor, at udvalget udvælger et eller flere af følgende områder, hvor administrationen udarbejder forslag til mere fleksible kvalitetsstandarder til 2021:

 • Støtte til etablering eller fastholdelse i egen bolig.
 • Aflastning og afløsning.
 • Kørsel.
 • Midlertidig støtte.

Udkast til kvalitetsstandarderne vil blive forelagt udvalget til førstebehandlingen i oktober måned.

Punktet indledes med en præsentation om fleksibilitet i udmøntningen af kvalitetsstandarder ved leder af Myndighed Jakob Bovin.

Vedlagt som bilag er de gældende kvalitetsstandarder for 2020.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager processen for revision af kvalitetsstandarder til efterretning – herunder at der senere på året forelægges en sag med proces for revision af kvalitetsstandarderne for 2022 mhp en ændring af kvalitetsstandarderne til mere fleksible og overordnede beskrivelser.Mht indholdet i standarderne undrer Handicaprådet sig over, at Kvalitetsstandarderne for Uddannelse og beskæftigelse alene indeholder beskrivelse af STU og beskyttet beskæftigelse, mens det nye initiativ IPS (individuelt planlagt job med støtte)for borgere med behov for særlig indsats IKKE er beskrevet. Dette indsatsområde bør vel beskrives under såvel Social-og Sundhedsudvalget som Vækstudvalget henset til målgruppen.

Høringssvar Ældrerådet:

Social- og Sundhedsudvalgetskal tage stilling til processen for revision af kvalitetsstandarderne.

Med baggrund i drøftelserne i Social- og Sundhedsudvalget, (SSU) foreslår administrationen at der gennemføres en proces med henblik på at gøre kvalitetsstandarderne mere fleksible og med mere overordnede beskrivelser.

Drøftelserne i SSU gik på at gøre livet lettere for de pårørende bedre, blandt andet ift. aflastning og hjælpemidler.

Det er Ældrerådets opfattelse, at mange pårørende yder en betydelig omsorgsindsats i det daglige, der er fysisk og psykisk belastende. Denne store omsorgsindsats kan være meget afgørende for hvornår den ”syge” borger får behov for en mere omfattende kommunal pasning og pleje udenfor eget hjem.Vi skal sikre pårørende flere relevante og fleksible muligheder/timer for afløsning og aflastning, hvilket er vigtigt for at sikre livskvaliteten for begge parter, og sikkert også er en god løsning for kommunen i den sidste ende. Det betyder ikke, at serviceniveauet for den enkelte borger skal overlades til visitationen.

Ældrerådet mener, at kvalitetsstandarderne skal indeholde en præcis beskrivelse af kommunens serviceniveau der er fastlagt af kommunalbestyrelsen, de afsatte ressourcer, afgørelser samt levering af hjælpen. Og det skal præciseres at alle afgørelser er individuelle.

Økonomi

 Proces for revision af kvalitetsstandarderne for 2021 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Proces for revision af kvalitetsstandarderne for 2021 tages til efterretning.
 2. Udvælge et eller flere områder, hvor administrationen skal udarbejde forslag til mere fleksible kvalitetsstandarder til 2021.
 3. Godkende, at administrationen i slutningen af 2020 forelægger en sag med proces for revision af kvalitetsstandarderne for 2022 med henblik på en ændring af kvalitetsstandarderne til mere fleksible og overordnede beskrivelser.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 drøftet, og udvalget ønsker at administrationen arbejder videre med nye kvalitetsstandarder for støtte til etablering eller fastholdelse i egen bolig, aflastning og afløsning, kørsel og fortsat indsats med tidlig midlertidig støtte.

Indstillingens punkt 3 godkendt.

Sagsfremstilling

Med afsæt i ”Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau – en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2020-23” (initiativ 9), som blev drøftet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. august 2020, foreslås det i sagen at flytte Sundhedsplejen fra lokaler på Torvet 2 i Frederikssund til midlertidigt lejede lokaler på Frederikssund Hospital pr. 1. januar 2021 – 31. december 2023.

Sundhedsplejen flyttede ultimo 2018 fra lokaler på Lundevej til Torvet 2. Flytningen betød, at det ikke længere var muligt at gennemføre borgerrettede tilbud i egne lokaler, ligesom Sundhedsplejens egne faciliteter blev forringet, både hvad angår kontorarbejdspladser og mulighed for egne fælles møderum til tværgående aktiviteter og sparring.

Plan for ”Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau – en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2020-23” bygger på en række analyser af Sundhedsplejens indsatser, prioriteringer og udviklingspotentialer. I planen anbefales det bl.a. at omlægge en del af Sundhedsplejens indsatser rettet mod småbørn til klinikbesøg, åbent hus-konsultationer og øge brugen af gruppetilbud. En sådan omlægning forudsætter egnede fysiske lokaler, herunder særlig borgerrettede gruppe- og konsultationsrum. Flytning til lokaler på Frederikssund Hospital muliggør netop en sådan omlægning af Sundhedsplejens tilbud.

Samarbejdsaftale med Nordsjællands Hospital

Region Hovedstaden har siden 2016 ønsket at etablere et regionalt sundhedshus i Frederikssund i forbindelse med ibrugtagning af det Nyt Hospital Nordsjælland pr. 1. januar 2024. Tanken er, parallelt med det planlagte sundhedshus i Helsingør, at sundhedshuset i Frederikssund skal huse en række sygehusfunktioner, herunder bl.a. Jordemoderkonsultation. Der er i de seneste år gjort mange gode erfaringer mellem kommunerne og Region Hovedstaden om tværsektorielt samarbejde i optagområde Nord.

For at afprøve muligheder og potentialer i forbindelse med overvejelserne vedrørende et kommende tværsektorielt sundhedshus sammen med Nordsjællands Hospital (muligvis på Frederikssund Hospital), er muligheden for at leje lokaler til Sundhedsplejen undersøgt. Idet der på Frederikssund Hospital findes ledige og egnede lokaler placeret umiddlebart ved siden af jordmoderkonsulationen anbefales det at flytte Sundhedsplejen hertil for at afprøve potentialerne for et eventuelt kommende tværsektorielt sundhedshus.

En sådan flytning i tilknytning til jordemorkonsultationen ville samtidig fungere som pilot- og udviklingsprojekt i forbindelse med udvikling af det tværfaglige samarbejde omkring særlig sårbare gravide og nybagte familier, jf. Sundhedsaftalen for 2019-23 mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner under fokusområdet. I aftalen er målet ”Sammen om børn og unges sundhed” særlig prioriteret, og aftalen vil derfor samtidig kunne understøtte målopfyldelsen heraf.

I forlængelse heraf har Sundhedsplejen og Gynækologisk Obstetrisk afdeling drøftet og formuleret en foreløbig vision og potentialer for et kommende samarbejde mellem Sundhedsplejen og Jordemoderkonsultationen. En samplacering af jordemødre og sundhedsplejersker i Frederikssund giver bedre mulighed for samarbejde og synergier på tværs af Nordsjællands Hospital og Frederikssund Kommune. Vi skal sikre sammenhæng i forløbet og gode overgange fra sekundær til primær sektor. Der vil med et bofællesskab være mulighed for at optimere særlige gruppers forløb fx sårbare gravide og overvægtige gravide. Se vedlagte Ramme for samplacering og samarbejde mellem Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Nordsjællands Hospital og Sundhedsplejen, Frederikssund Kommune  2021-23.

Med afsæt i ovennævnte rammepapir igangsættes et udviklingsarbejde i efteråret 2020 hen imod en egentlig samarbejdsaftale mellem Sundhedsplejen og Jordemoderkonsultationen (Gynækologisk Obstetrisk afdeling), herunder formulering af konkrete projekter, leverencer, mål og tidsplan, samt forslag til organisering af samarbejdet. Samarbejdsaftalen forventes at ligge klar primo 2021.  

Til orientering er Region Hovedstaden i dialog med de praktiserende læger om eventuel flytning af lægerne  på Lundevej til Frederikssund Hospital.

Lejeaftale med Nordsjællands Hospital

Med afsæt i ovenstående har administrationen været i dialog med Nordsjællands Hospital om mulig midlertidig leje af ovennævnte lokaler på Frederikssund Hospital, se vedlagte udkast til lejeaftale. Lokalerne er placeret ved siden af den nuværende Jordmorkonsultation og er på 196 m2. Lejemålet omfatter egen indgang, et storrum til kontorarbejdspladser til jordmødrene og lederne, 3 klinikrum med håndvask, samt et mødelokale uden vinduer, toiletter, depot mv. Derudover er der en fælles frokoststue, som deles med jordemødrene.

Den samlede udgift til leje forventes at være knap 200.000 kr. årligt inklusiv udgifter på husleje, forbrug og rengøring, fordelt som angivet i tabellen nedenfor:

antal m2

Pris pr. m2

Udgift pr. år

Husleje

                                   196

                                675,00

                132.300

Varme

                                   196

                                100,76

                  19.749

El og vand

                                   196

                                  50,38

                     9.875

Rengøring

                                   196

                                169,07

                  33.137

TOTAL

                195.061

Lejeaftalen omfatter midlertidig leje af lokalerne i perioden 1. januar 2021- 31. december 2023. Idet der er tale om en midlertidig lejeaftalt på tre år, er aftalen ikke underlagt deponeringskrav, jævnfør lånebekendtgørelsen, under forsætning af, at revisionen har påset, at aftalen maksimalt løber i tre år og ikke giver mulighed for forlængelse.

Derudover er det aftalt med Nordsjællands Hospital, at lokalerne fremstår ryddelige og indflytningsklare samt ved behov nymalede ved overtagelse, samt at ankomstforhold og gangarelaer fremstår mere indbydende og om muligt signalerer mindre hospital. Desuden sikrer Nordsjællands Hospital gode vejledningstiltag, så det er let og ligetil for borgeren at finde vej til Sundhedsplejen. Frederikssund Kommune sørger for inventar i Sundhedsplejen.  

Forslaget vil tillige understøtte budgetaftalen for 2020-2023, hvor det er besluttet, at der skal arbejdes med en samling af administrationen. I forlængelse heraf ønskes Center for Familie og Rådgivning flyttet til bygningerne omkring Torvet 2. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at flytte ikke-administrative funktioner og tilbud som Sundhedsplejen ud af administrationsbygningen for at skabe plads til administrative funktioner. Det må følgeligt forventes, at der skal findes andre lokaler til Sundhedsplejen, hvorfor der under alle omstændigheder må påregnes udgifter til indretning, ibrugtagen, forbrug og rengøring.   

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer snarest muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet er helt enig i perspektivet ved at flytte Sundhedsplejen, så der bliver fælles adresse med og dermed større tilknytning til Jordemorkonsultationen, og det bliver muligt at udvikle et tværfagligt samarbejde omkring særlig sårbare gravide og småbørnsfamilier.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet tiltræder oplægget til en flytning af Sundhedsplejen til Frederikssund Hospital. Det er nærliggende, at bruge de gode forhold der er der i form af gode parkeringsforhold og pladsforhold på Hospitalet der måske kan give mulighed et højere kvalitets- og serviceniveau. Det giver også en god mulighed for opbygningen af et sundhedshus for Frederikssund kommune. Det forekommer at være en lille huslejeudgift i forhold til de gode udviklingsmuligheder der medfølger.

Økonomi

Indgåelse af aftale om flytning af Sundhedsplejen til Frederikssund Hospital fra den 1. januar 2021 forventes at give anledning til merudgifter på 250.000 kr. årligt fra 2021 til 2023. Såfremt merudgifterne ikke indarbejdes i Budgetaftalen for 2021-2024, vil der skulle gives en egentlig tillægsbevilling til serviceudgifter, som øger presset på servicedriftsrammen.

Indstilling

 Afdelingslederen for Sundhed og HR indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at:

 1. Indgå en lejeaftale med Nordsjællands Hospital om midlertidig leje af lokaler på Frederikssuund Hospital.
 2. Finansiering af den årlige driftsudgift på i alt 200.000 kr. i forbindelse med Budgetaftalen for 2021-24.
 3. Der i givet fald indgås en samarbejdsaftale med Nordsjællands Hospital om samarbejde mellem Sundhedsplejen og jordemoderkonsultationen.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 anbefales, idet den manglende finansiering på de 200.000 kr. kræver oversendelse til budgetforhandlingerne for 2021-24.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges udvalget udkast til Det gode samarbejde med pårørende til drøftelse. Sagen behandles samtidigt i Social- og Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget har udtrykt ønske om, at der udarbejdes retningslinjer for samarbejdet med pårørende. Derfor blev Social og Sundhedsudvalget på møde den 3. februar 2020 (sag 18) og Velfærdsudvalget den 4. februar 2020 (sag 19) forelagt administrationens oplæg til udarbejdelse af retningslinjer for samarbejdet med pårørende.

Som led i processen for udarbejdelse af retningslinjerne blev der den 25. juni 2020 afholdt fokusgruppeinterview med syv pårørende fra kommunens tilbud. Af de syv deltagere var fem pårørende til borgere på kommunens botilbud, mens to var pårørende til borgere på kommunens omsorgscentre.

Formålet med interviewet var at klarlægge, hvad pårørende i Frederikssund Kommune synes er det vigtigste i samarbejdet med kommunen og dermed få et udgangspunkt for indholdet af retningslinjerne. På mødet blev det blandt andet drøftet, hvordan deltagerne oplever det at være pårørende, hvad deres forventninger er til samarbejdet med kommunen og hvilke principper, der er vigtige i pårørendesamarbejdet. En opsamling af interviewet er vedlagt sagen som bilag.

På baggrund af interviewet, input fra andre kommuners pårørendepolitikker samt fem principper for bedre vilkår for pårørende, som er udarbejdet af 30 patient- og brugerorganisationer, har administrationen indkredset fire centrale principper, som danner udgangspunkt for indholdet af retningslinjerne:

 • Tillid

I det gode samarbejde er det afgørende, at der er gensidig tillid mellem borgeren, pårørende og kommunens medarbejdere.

 • Respekt

I det gode samarbejde er det afgørende, at der er gensidig respekt mellem borgeren, pårørende og kommunens medarbejdere.

 • Kommunikation

I det gode samarbejde er det afgørende, at der er en god og tydelig kommunikation.

 • Samarbejde

I det gode samarbejde er det afgørende, at vi faktisk arbejder sammen, da dette kan bidrage til at skabe tryghed og trivsel.

Overordnet set handler det gode samarbejde således om, at kommune, pårørende og borgere møder hinanden med gensidig respekt, at parterne sammen skaber tryghed, viser hinanden tillid og at der kommunikeres klart og tydeligt.

På baggrund af principperne er der udarbejdet mere konkrete retningslinjer for samarbejdet. Der er tale om konkrete anvisninger til hvordan kommunen, repræsenteret ved tilbuddene, skal agere i forskellige situationer. Retningslinjerne sætter særligt fokus på de kritiske tidspunkter, hvor samarbejdet med pårørende er ekstra vigtigt for at skabe de bedste forudsætninger for borgeren:

 • Når en borger begynder i et tilbud / indsats

Det er afgørende, at der indhentes samtykke, at borger og pårørende modtager en informationspakke, at roller og forventninger afstemmes mellem borger, pårørende og medarbejdere samt at der indgås aftale om en kontaktperson.

 • Når en borger er i et tilbud

Det er afgørende, at der er kontinuerlig information, for eksempel via nyhedsbreve og hjemmeside samt at der er en løbende dialog og opfølgning med de pårørende.

 • Ved væsentlige ændringer i borgerens tilstand

Det er afgørende, at den pårørende informeres om væsentlige ændringer i borgerens tilstand og at den pårørende inddrages i forhold til håndteringen af borgerens nye livssituation fremadrettet.

 • Ved overgange mellem tilbud og sektorer

Det er afgørende, at borger og pårørende informeres om overgangen, at processen omkring overgangen startes rettidigt og at borgerens nuværende tilbud finder en ny kontaktperson inden tilbuddet slipper denne rolle.

 • Når en borger ophører i et tilbud (eksempelvis fordi, at borgeren ikke længere har brug for støtte, fordi borgeren overgår til et andet tilbud eller på grund af dødsfald)

Det er afgørende, at den pårørende informeres om at borgeren ophører i tilbuddet, at den pårørende inddrages til at håndtere praktiske forhold, som den nærtstående ikke selv kan samt at forløbet afsluttes på en god måde, for eksempel via en samtale eller et egentligt møde.

Den konkrete udfoldelse af retningslinjerne skal foregå på de enkelte tilbud. Der er således tale om en ramme som tilbuddene selv konkret skal implementere ud fra de forhold og udfordringer, som gør sig gældende i det enkelte tilbud. Inddragelse og samarbejde med pårørende skal altid ske med borgerens samtykke.

Efter behandlingen i Velfærdsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i september sendes udkastet til Det gode samarbejde med pårørende i høring i de berørte MED-udvalg.

Efter dagens møde skal udkastet til Det gode samarbejde med pårørende drøftes på dialogmøder mellem henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og bruger-/pårørenderådene samt Velfærdsudvalget og Ældrerådet i september 2020.

På baggrund af dialogmøderne og høringen vil administrationen tilrette udkastet til retningslinjer med parternes bemærkninger inden de endelige retningslinjer forventes at blive godkendt på udvalgsmøder i november 2020.

Udkast til Det gode samarbejde med pårørende er vedlagt sagen som bilag.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:

 Handicaprådet er enig i, at der i høj grad er brug for at anerkende pårørende og sikre, at deres værdifulde viden og erfaring inddrages systematisk og tidligt.

Der er dokumentation for, at pårørende spiller en vigtig rolle i borgerens proces med at komme sig – og de udgør ofte borgerens vigtigste netværk, kender borgerens livshistorie og kan derfor bedre end nogen andre give borgeren vedvarende støtte.Pårørende er derfor værdifulde samarbejdspartnere for medarbejderne i kommunerne (og regioner). Der er derfor god grund til at tænke pårørende ind tidligt i indsatsen og inddrage dem aktivt og systematisk. Når det er sagt, synes Handicaprådet, at der i retningslinjerne er tendens til at ”informere” frem for at ”inddrage” – dvs risiko for envejskommunikation frem for aktiv involvering. Dette kunne f.eks. formuleres som” Pårørende inddrages i væsentlige beslutninger, der har betydning for borgerens helbred, liv og hverdag”

Handicaprådet savner i retningslinjerne et fokus på støtte til de pårørende.Det er kendt, at pårørende ofte er belastede over lang tid – og i stor risiko for nedslidning, stress og social isolation.Handicaprådet vil derfor foreslå, at der tilføjes et afsnit i retningslinjerne herom, som f.eks. kunne lyde: ” Frederikssund kommune har fokus på, at møde pårørende med forståelse for deres rolle og ønsker at bidrage til, at pårørende understøttes bedst muligt i deres indsats f.eks. i form af aflastning eller tilbud om kurser og/eller deltagelse i netværk med ligesindede ”.

I forhold til den lokale implementering af retningslinjerne risikerer disse at blive endog meget forskelligartet implementeret på de enkelte institutioner. Derfor er det vigtigt, at Frederikssund Kommune - i lighed med f.eks. Herlev Kommune- bidrager med nødvendig konsulentbistand til de lokale processer.Endelig vil Handicaprådet foreslå, at der – ligeledes med inspiration fra Herlev - etableres en følgegruppe af professionelle og pårørende, der følger processen og evaluerer på implementeringen.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet hilser initiativet fra Social- og Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget velkommen og ser frem til at deltage i udarbejdelsen af det endelige forslag til retningslinjer.

På baggrund af et smalt fokusgruppeinterview, input fra andre kommuners pårørendepolitikker samt fem principper for bedre vilkår for pårørende, som er udarbejdet af 30 patient- og brugerorganisationer, har administrationen indkredset fire centrale principper, som danner udgangspunkt for indholdet af retningslinjerne, der i øjeblikket foreligger som udkast.

 • Tillid 
 • Respekt 
 • Kommunikation 
 • Samarbejde

Ældrerådet anser udkastet for et godt grundlag for de endelige retningslinjer.

De tidligere nævnte fem principper er følgende:

 1. Pårørendes retsstilling skal styrkes
 2. Pårørende skal anerkendes, inddrages og informeres
 3. Viden om pårørendes vilkår og relevante støtteindsatser skal styrkes
 4. Helbredsproblemer og social isolation hos pårørende skal forebygges
 5. Pårørende skal sikres passende balance mellem plejeopgaver og arbejdslivet

Ældrerådet vil påpege, at forslaget i sin nuværende form ikke indeholder nogen redegørelser for punkt 1 og 5, hvilket vi anbefaler bliver tilføjet.

Vi noterer os at 2 af vores væsentlige pointer fra vores høringssvar i februar, 2020 indgår i forslaget:

Inddragelse og samarbejde skal ske med borgerens samtygge.

De pårørendes behov vil være forskelligt fra person til person. Dertil kommer, at der er forskellige typer af udfordringer på f.eks. det specialiserede socialområde og omsorgs- og plejeområdet. Derfor skal der arbejdes med en lokal implementering af retningslinjerne i de enkelte tilbud.

Implementeringen skal tage afsæt i borgernes forskellige ønsker og behov, og i et samarbejde mellem borgere, pårørende, ledere og medarbejdere.

Med baggrund i TV2s bag facaden:

 • At der arbejdes på at styrke beboer- og pårørenderåd på plejehjemmene, så ældrerådet får en fast plads i beboer- og pårørenderåd på plejehjemmene.
 • At der oprettes en uvildig klageinstans, med deltagelse af Ældrerådets repræsentant, hvor pårørende og borgere kan henvende sig, hvis de ikke kan komme af med deres klager. Dette gælder også for hjemmeboende.

Økonomi

 Udkast til Det gode samarbejde med pårørende har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Udvalget drøfter udkast til Det gode samarbejde med pårørende.
 2. Udvalget tilkendegiver eventuelle ønsker til ændringer af Det gode samarbejde med pårørende.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 blev drøftet.

Indstillingens punkt 2 blev drøftet, og udvalget takker for høringssvarene. Udvalget afventer med dialogmøderne med Handicapråd og bruger- og pårørenderådene, førend evt. ændringer i oplægget besluttes.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning per 30. juni 2020 for Social- og sundhedsudvalgets samlede område.

Budgetopfølgningen giver anledning til en egentlig tillægsbevilling på 8,8 mio. kr. vedr. Social- og sundhedsudvalget bestående af tillægsbevilling på 12,8 mio. kr. vedr. serviceudgifter og tillægsbevilling på -4,0 mio kr. vedr. den centrale refusionsordning.

Social Service

Budgetopfølgningen per 30. juni 2020 viser et forventet merforbrug i 2020 på 8,8 mio. kr. Heri indgår forventede udgifter som følge af Covid-19 på 2,9 mio. kr.

Merforbruget består af:

 • Forventet merforbrug på 11,3 mio. kr. til opgaver under myndighedsfunktionen skyldes især en dyr enkeltsag, hvor der er faldet afgørelse i ankesag med en anden kommune.
 • Forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. på institutioner under social service som følge af Covid-19.
 • Forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til administration som følge af handleplan for botilbud udskydes til 2021.
 • Forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til administration som følge af ny tidsplan for implementering af budgethåndtag til hyppigere og tættere opfølgning på myndighedsområdet.

Sundhed og forebyggelse

Budgetopfølgningen per 30. juni 2020 giver ikke anledning til bevillingsmæssige konsekvenser.

Der forventes et merforbrug i Sundhedsplejen på 0,6 mio. kr. i 2020, som modsvares af forventet mindreforbrug under Sundhedsfremme og Forebyggelse.

For en nærmere gennemgang henvises til vedlagte bilag: Budgetopfølgning pr. 30.6 – Social- og sundhedsudvalget.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. vedr. AKU-centeret i Slangerup. Der er et forventet forbrug på 0,8 mio. kr. i 2020 på anlægsprojektet og de resterende 0,8 mio. kr. søges overført til 2021. Der er vedlagt et bilag ”Anlægsoversigt – SSU” hvori de anlægsprojekter, der hører under udvalget fremgår med angivelse af nuværende budget, forbrug samt resterende budget. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:

 Handicaprådet tager budgetopfølgningen til efterretning.

Høringssvar Ældrerådet:

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 giver ikke Ældrerådet anledning til bemærkninger.

Økonomi

Drift: Budgetopfølgningen viser under Social Service en budgetudfordring vedrørende serviceudgifter på 12,8 mio. kr. og merindtægter vedrørende den centrale refusionsordning på 4,0 mio. kr., som samlet giver anledningen til en egentlig tillægsbevilling på i alt 8,8 mio. kr.

Anlæg: Budgetopfølgningen giver anledning til en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. vedr. AKU-centeret i Slangerup. Midlerne overføres til 2021.

Indstilling

 Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Social- og sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Egentlig tillægsbevilling på 12,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter godkendes.
 2. Egentlig tillægsbevilliing på -4,0 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning godkendes.
 3. Negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. vedr. anlægsprojektet AKU-centeret i Slangerup godkendes. Anlægsbevillingen på 0,8 mio. kr. overføres til 2021.

Beslutning

Indstillingens punkt 1-3 anbefales.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er tredje status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 53 ændringer, hvoraf 21 er implementeret på nuværende tidspunkt. For de resterende 32 ændringer er den fortsatte proces hen i mod en implementering kort beskrevet under kolonnen "statustekst".

Generelt er en række tiltag forsinket som følge af COVID-19.

Specifikt i forhold til Social- og sundhedsudvalget indeholder bilag 2 seks ændringer, hvoraf en er implementeret, mens fem er i fortsat proces.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på november-møderne.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:

 Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar Ældrerådet:

Efter afskaffelse af klippekortordning og værdighedsmidlernes indarbejdelse i det kommunale budget vil Ældrerådet værdsætte at erfare om der foreligger en evaluering af denne omlægning, eller om der skulle være planer om at foretage en sådan, som Ældrerådet kunne få indsigt i.

Vedrørende internt vikarkorps på ældreområdet afventer Ældrerådet fortsat arbejdsgruppens konklusion.

Vedrørende styrkelsen af den kollektive trafik tillader Ældrerådet at forespørge, om man har gjort sig overvejelser på dette område ud over den anførte udskydelse af busbetjeningen af Vinge.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. juni 2020, der behandles på samme møde, eller indgår i arbejdet med budget 2021-2024.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender tredje status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 til orientering for Social- og sundhedsudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Vedlagte takstark indeholder de foreløbige takster for budgetåret 2021.

Taksterne er beregnet med udgangspunkt i den aktuelle status på arbejdet med budget 2021, hvorfor der kan forventes ændringer til de fremlagte takster, afhængig af hvilke budgetforslag fra handlingskataloget, som prioriteres i den kommende politiske proces.

Generelt for det samlede takstark:

Helt overordnet kan det bemærkes, at de enkelte takster er beregnet efter forskellige principper, hvor det kan nævnes at følgende takster fastsættes i.h.t gældende takstcirkulære:

 • Taksterne for dagpleje, børnehave samt integrerede institutioner, fastsættes som 25 % af de budgetterede udgifter til området.
 • Takster for klubberne, fastsættes som 20 % af de budgetterede udgifter til området.

Derudover er der en række takster som følger lovgivningen på det pågældende område, og hvor den konkrete takst for 2021 i nogle tilfælde endnu ikke er udmeldt.

For øvrige takster gælder at de er fastsat med udgangspunkt i budgettets økonomiske- og aktivitetsmæssige forudsætninger.

Specielt for udvalgets takster: 

Udvalget bedes på dette møde behandle de foreløbige takster for 2021 for udvalgets område, med henblik på Byrådets endelige vedtagelse den 7. oktober. Det forudsættes, at eventuelle forslag til ændringer finansieres indenfor udvalgets samlede ramme.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:

 Handicaprådet tager punktet til efterretning.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet tager takstarket på Social- og Sundhedsområdet til efterretning.

Økonomi

 De beregnede takster svarer til de økonomiske- og aktivitetsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det aktuelle budgetforslag for 2021. Det forventes derfor, at udvalgets eventuelle forslag til ændringer til de fremlagte takster finansieres indenfor udvalgets samlede ramme.

Indstilling

Centerchefen for økonomi indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. De foreløbige takster, korrigeret for eventuelle ændringer som følge af den politiske proces, indstilles til Byrådets endelige godkendelse den 7. oktober 2020.  

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2020 afsat 1,646 mio. kr. i 2020 og 1,646 mio. kr. i 2021 til tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup. Beløbene er finansieret via et hensat overskud fra 2016 og blev oprindeligt afsat i Budget 2018, men er blevet udsat ad nogle omgange.

Ejegod tilbyder aktivitet og samvær og beskyttet beskæftigelse til borgere, der er udviklingshæmmede. Ejegod har 85 pladser og ligger i en tidligere skole i Slangerup. Ejegods brugergruppe har ændret sig væsentligt, siden tilbuddet blev taget i brug i 1992. Dengang rummede tilbuddet primært borgere med mindre støttebehov uden brug af hjælpemidler eller med ganske få hjælpemidler. I dag har mange af brugerne et mere omfattende støttebehov kombineret med følgehandicaps, der gør at de har behov for flere handicaptoiletter, hygiejnerum, hjælpemidler og lifte samt behov for sansestimulerende aktiviteter, der er pladskrævende.

Grundet nedlukningen under COVID-19 er processen blevet forsinket. Derfor er der kun behov for at få frigivet 0,8 mio. kr. i 2020, mens det resterende beløb på 0,846 mio kr. er søgt overført til 2021. De frigivne midler vil blive anvendt til blandt andet flere hjælpemidler, renoverede døråbninger, hygiejnerum og handicaptoiletter, således at de fysiske rammer bliver tidssvarende i forhold til Ejegods målgruppe.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

 Handicaprådet synes, det er på høje tid, at Ejegods fysiske rammer gøres tidssvarende og i overensstemmelse med brugernes behov for hjælpemidler mm. Handicaprådet har stor forståelse for, at noget har stået stille under Covid-19 tiden, men har svært ved at erkende, at man godt kan undvære 50%  af pengene i år, og dermed ikke forbedre forholdene, så hurtigt som muligt. Vi mener der må være mulighed for at speede den proces op. Borgerne/Brugerne får det jo ikke bedre af, at gå og vente.

Høringssvar Ældrerådet:

Byrådet har i budget 2020 afsat 1,646 mio. kr. til tilpasning af de fysiske rammer til AKU. Grundet nedlukning under COVID-19 er processen blevet forsinket. Der søges om frigivelse af 0,8 mio. kr. til indkøb af hjælpemidler og ændring af de fysiske rammer i 2020, medens restbeløbet 0,846 mio. kr. overføres til anvendelse i 2021.

Ældrerådet kan anbefale indstillingen.

Økonomi

 Der er i budget 2020 afsat 1,646 mio. kr. til tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup, hvoraf de 0,8 mio. kr. med nærværende sag søges frigivet. De resterende 0,845 mio. kr. søges i forbindelse med budgetopfølgningen per 30. juni 2020 overført til 2021.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Anlægsbevillingen på 0,8 mio. kr. i 2020 frigives.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeren har siden 2017 en gang om året offentliggjort et kommuneopdelt ”Danmarkskort”, der opgør andelen af omgjorte klagesager i Ankestyrelsen inden for servicelovens område. Inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet offentliggøres, skal kommunalbestyrelsen behandle Danmarkskortet på et møde. Social- og Sundhedsudvalget forelægges i denne sag Social- og Indenrigsministeriets Danmarkskort for 2019 med henblik på en efterfølgende drøftelse af Danmarkskortet i Byrådet.

Servicelovens område omfatter bestemmelser på det specialiserede børne- og ungeområde, det specialiserede voksenområde og ældreområdet. Denne sag bliver derfor sideløbende behandlet i Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget.

Danmarkskortet er et interaktivt kort og kan derfor ikke vedlægges som bilag. Kortet kan i stedet findes på Børne- og Socialministeriets hjemmeside: sim.dk/danmarkskort/2020.

Læsevejledning

Ankestyrelsens afgørelser af klagesager er opdelt i fire kategorier:

 • Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
 • Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i kommunens afgørelse og ændrer eller ophæver den.
 • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og Ankestyrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til kommunens myndighed. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny. En hjemvisning betyder altså ikke nødvendigvis, at afgørelsen bliver ændret.
 • Afvisning: Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder. Afviste sager indgår ikke i Danmarkskortet, da de ikke er realitetsbehandlet i Ankestyrelsen.

Af Social- og Indenrigsministeriets læsevejledning til Danmarkskortet fremgår det, at når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af realitetsbehandlede sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten omfatter ikke oplysninger om de sager i kommunerne, som ikke påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten viser dermed ikke, hvor stor en del af det samlede antal sager eller afgørelser i kommunerne som indeholder fejl eller som påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten kan derfor ikke bruges til at udtale sig om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Nedenstående gennemgang af Danmarkskortet er baseret på data fra Danmarkskortet samt data, som administrationen har indhentet fra Ankestyrelsen, hvilket muliggør en mere detaljeret gennemgang af data fra Danmarkskortet.

Stigning i antal realitetsbehandlede klagesager og omgjorte sager

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2019 har realitetsbehandlet 93 sager fra Frederikssund Kommune inden for servicelovens område, jævnfør tabel 1. Dette er en stigning på 38 sager, svarende til en stigning på 69 procent, i forhold til 2018. I samme periode er antallet af realitetsbehandlede sager på landsplan faldet med 3,9 procent.

Omgørelsesprocenten er steget i Frederikssund Kommune fra 2018 til 2019 fra 35 til 44 procent. Dette er højere end landsgennemsnittet på 41 procent, hvor der også ses en stigning fra 36 procent i 2018. Antallet af hjemvisninger er steget fra 13 til 30, mens der er ændret/ophævet 11 sager i 2019 mod seks sager i 2018.

Tabel 1: Udvikling i antal realitetsbehandlede sager og afgørelser 2017 til 2019

2017

2018

2019

Frederikssund

Realitetsbehandlede sager i alt

60

55

93

Stadfæstelse

33

36

52

Ændring/ophævelse

5

6

11

Hjemvisning

22

13

30

Omgørelsesprocent*

45 %

35 %

44 %

Hele landet

Realitetsbehandlede sager i alt

10.188

9.690

9.309

Stadfæstelse

6.299

6.204

5.500

Ændring/ophævelse

951

871

1.032

Hjemvisning

2.938

2.615

2.777

Omgørelsesprocent*

38 %

36 %

41 %

*) Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der bliver hjemvist, ændret eller ophævet af Ankestyrelsen. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at kommunens afgørelse bliver ændret af Ankestyrelsen.

På de paragraffer i Serviceloven, som vedrører børn og unge, er stigningen i både klager og hjemvisninger især sket inden for flere kategorier, herunder klager over foranstaltninger og økonomisk hjælp. Samlet set er antallet af realitetsbehandlede sager steget til 39 fra 19 og omgørelsesprocenten er steget til 51 % fra 42 %. Stigningen falder sammen med en faglig omlægning i Center for Familie og Rådgivning samt en række sagsgennemgange, som fører til nye afgørelser. Stigningen i antallet af både klager og omgørelse skal dermed ses i sammenhæng med et markant større antal afgørelser samlet set. Ankestyrelsens statistik dækker hele året ud fra afgørelsestidspunktet, så der vil formodentlig være tale om klager over afgørelser truffet i kommunen fra efteråret 2018 til midten af 2019.

På ældreområdet har Ankestyrelsen realitetsbehandlet 11 sager i 2019 mod fem sager i 2018. I 2019 blev fire af sagerne hjemvist, en blev ændret/ophævet og de resterende seks sager blev stadfæstet. Stigningen i realitetsbehandlede sager ses især inden for hjemmehjælp og kontante tilskud.

På voksensocialområdet har Ankestyrelsen realitetsbehandlet 29 sager i 2019 mod 10 sager i 2018 og 18 sager i 2017. I 2019 blev 12 af sagerne hjemvist og tre af sagerne blev ændret/ophævet, hvilket giver en omgørelsesprocent på 52 procent, hvilket er tilsvarende omgørelsesprocenten på landsplan for de samme typer af sager. Antallet af hjemvisninger er steget, mens antallet af sager, der er ændret/ophævet ligger stabilt, når man ser over de tre år. Stigningen i antal realitetsbehandlede sager ses især inden for borgerstyret personlig assistance, aflastning og afløsning samt socialpædagogisk støtte. Der kan henvises til afløsning og aflastning både på voksensocial- og ældreområdet, og bestemmelsen dækker således begge områder.

Stigningen i antal realitetsbehandlede sager på ældre- og voksensocialområdet skal ses i sammenhæng med, at Frederikssund Kommune har behandlet flere ansøgningssager. Stigningen i hjemvisninger vurderes at hænge sammen med, at Ankestyrelsen i stigende grad efterspørger grundigere oplysning af sagerne samt mere konkret dokumentation som grundlag for myndighedsafgørelser. Der er en oplevelse af, at rådgiveres udredninger og vurderinger i nogle sager ikke længere er tilstrækkelig dokumentation, men at Ankestyrelsen også ønsker udredninger og dokumentation fra tredjepart som grundlag for afgørelserne. Det har for eksempel i nogle tilfælde været nødvendigt at få eksterne firmaer til at beskrive borgeres funktionsniveau. Der rettes ind efter de krav der stilles fra Ankestyrelsen, men det er en pågående proces. Det er vurderingen, at hjemvisningerne kun i lille grad skyldes egentlige sagsbehandlingsfejl.

På hjælpemiddelområdet, der dækker både børn, unge og voksne, har Ankestyrelsen realitetsbehandlet 14 sager i 2019 mod 20 sager i 2018. I 2019 blev en af sagerne hjemvist, mens de resterende 13 sager blev stadfæstet. Ankestyrelsen har hverken i 2019 eller de foregående år realitetsbehandlet sager på magtanvendelsesområdet.

Udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet

På børnehandicapområdet opgør Danmarkskortet sager vedrørende pasningstilbud, hjemmetræning m.m. efter §§ 32, 32a, 36, 39-40, merudgiftsydelse efter § 41, tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42-43 og personlig hjælp og ledsagelse efter §§ 44-45.

Som det fremgår af tabel 2, realitetsbehandlede Ankestyrelsen 15 klagesager fra Frederikssund kommune i 2019, hvilket er to flere sager end i 2018. Heraf blev en sag ændret/ophævet og fire sager hjemvist. Dette giver en omgørelsesprocent på 33 procent, hvilket er lidt lavere end i 2018. Det skal bemærkes, at antallet af klagesager for Frederikssund Kommune statistisk set er meget lavt gennem alle årene.

Tabel 2: Udvikling i antal realitetsbehandlede sager og afgørelser på børnehandicap 2017 til 2019

2017

2018

2019

Frederikssund

Realitetsbehandlede sager i alt

13

15 

Stadfæstelse

8

10 

Ændring/ophævelse

1

Hjemvisning

4

Omgørelsesprocent*

38 % 

38 %

33 % 

Hele landet

Realitetsbehandlede sager i alt

2.224 

2.716

2.187 

Stadfæstelse

1.079 

1.426

1.080 

Ændring/ophævelse

362 

384

341 

Hjemvisning

783 

906

766 

Omgørelsesprocent*

51 % 

47 %

51 % 

*) Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der bliver hjemvist, ændret eller ophævet af Ankestyrelsen. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at kommunens afgørelse bliver ændret af Ankestyrelsen.

Afgrænsning: Servicelovens §§ 32 mv., § 41, §§ 42-43, §§ 44-45

Statistikken viser en stabil udvikling fra 2018, hvor en mindre stigning i antallet af realitetsbehandlede sager modsvares af et fald i omgørelsesprocenten.

Udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet

Danmarkskortet opgør desuden omgørelsesprocenten for udvalgte klagesager på voksenhandicapområdet. Det drejer sig om kontante tilskud efter § 95, borgerstyret personlig assistance (BPA) efter § 96, ledsagerordning efter § 97 og dækning af merudgifter efter § 100.

Som det fremgår af tabel 3, realitetsbehandlede Ankestyrelsen 12 klagesager fra Frederikssund kommune i 2019. Heraf blev fire sag hjemvist og en sag ændret/ophævet, hvilket giver en omgørelsesprocent på 42 procent. På landsplan er omgørelsesprocenten i 2019 på 46 procent. Det skal bemærkes, at antallet af klagesager for Frederikssund Kommune statistisk set er meget lille alle årene.

Tabel 3: Udvikling i antal realitetsbehandlede sager og afgørelser på voksenhandicap 2017 til 2019

2017

2018

2019

Frederikssund

Realitetsbehandlede sager i alt

7

4

12

Stadfæstelse

2

2

7

Ændring/ophævelse

1

1

1

Hjemvisning

4

1

4

Omgørelsesprocent*

71 %

50 %

42 %

Hele landet

Realitetsbehandlede sager i alt

2.146

1.198

1.024

Stadfæstelse

1.689

813

552

Ændring/ophævelse

79

85

93

Hjemvisning

378

300

379

Omgørelsesprocent*

21 %

32 %

46 %

*) Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der bliver hjemvist, ændret eller ophævet af Ankestyrelsen. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at kommunens afgørelse bliver ændret af Ankestyrelsen.

Afgrænsning: Servicelovens §§ 95, 96, 97, 100.

Statistikken viser en svag stigning i antal realitetsbehandlede sager fra 2017 og til 2019, som modsvares af et fald i omgørelsesprocenten.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning, idet vi har noteret os, at der er tale om en kraftig stigning i antallet af realitetsbehandlede klagesager og omgjorte sager (+69%) fra Frederikssund kommune – helt i modsætning til tendensen på landsgennemsnittet.

Høringssvar Ældrerådet:

SSU forelægges i denne sag Social- og Indenrigsministeriets Danmarkskort for 2019 med henblik på en efterfølgende drøftelse af Danmarkskortet i Byrådet.

Servicelovens område omfatter bestemmelser på de specialiserede ungdomsråd, det specialiserede voksenområde og ældreområdet.

Ældrerådet tager orienteringen og Danmarkskortet 2019 til efterretning og har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Økonomi

 Orientering om Social- og Indenrigsministerens Danmarkskort 2019 over omgjorte sager i Ankestyrelsen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Orienteringen om Social- og Indenrigsministerens Danmarkskort 2019 over omgjorte sager i Ankestyrelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

 • Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd den 17. september 2020 klokken 17-19. Dagsorden er vedlagt som bilag. 

Meddelelser:

 • Frederikssund Kommune tilslutter sig aftale om udbud på en digital løsning til brug for kommunale Patient Rapporterede Oplysninger (PRO)-initiativer. Tilslutningsaftalen er ikke økonomisk bindende og kommunen er ikke forpligtet til at være med i en fælles anskaffelse af en løsning. Se bilag for detaljer om aftalen.
 • Dialogmøde med de frivillige sociale foreninger.
 • Der arbejdes på en plan for genåbning af kommunens brugerstyrede aktivitetscentre.
 • Orientering om personsag.

Beslutning

Dialogmødet med de frivillige sociale foreninger er ændret pga. Covid 19 til to mindre drop in møder for de frivillige foreninger.

Udvalget blev orienteret om en personsag.