Frederikssund Kommunes logo

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 31. august 2020

Ekstraordinært møde Via Skype kl. 08.15

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 8. juni 2020 godkendte udvalget sag nr. 65: ”Plan for genåbning af Kommunens Brugerstyrede aktivitetscentre”. Ift. de beskrevne genåbningsplaner skulle de brugerstyrede aktivitetscentre være genåbnet primo august og september.

Status den 27. august er at Mødestedet Parkvej samt Aktivitetshuset Kongshøj genåbnede pr. 1. august, mens Aktivitetscentret Lundebjerggård planlægger genåbning pr. 1. september. Brugerrådet på Skibby Ældre og Aktivitetscenter ønsker at udsætte genåbningen til den 1. november, mens Aktivitetscenter Tolleruphøj afholder brugerrådsmøde om genåbning den 3. september. Frivillighuset ønsker at udsætte åbningen til 1. oktober.

For yderligere statusuddybning ang. det enkelte brugerstyrede aktivitetscenter se overskrift ’Genåbningsstatus for kommunens brugerstyrede aktivitetscentre samt Frivillighuset’ på side 2.

Siden sagen blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2020, har COVID19-udviklingen i samfundet som helhed ikke haft den ønskede og forventede udvikling.

Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport Personer med øget risiko ved COVID-19 fra 25. maj 2020, er alle personer over 65 år at betragte som særligt udsatte ift. COVID-19. De brugerstyrede aktivitetscentre og Frivillighusets målgruppe/brugere er alle borgere over 65 år, og dermed personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19.

Administrationens sundhedsfaglige vurdering ang. genåbningerne tager udgangspunkt i rapporterne Retningslinjerne for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet – begrænsning af smitte med COVID19 fra 23. juni 2020 samt Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejecentre, bosteder og andre institutioner fra 9. juli 2020.

Med baggrund i ovenstående er Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincipper samt administrationens anbefalinger ift. forsvarlig forebyggelse af COVID19-smitte følgende:

 • Mindst to meters afstand borgere imellem.
 • Antallet af borgere i samme rum er maksimalt én pr. 4 m2
 • Nem adgang til håndsprit, vådservietter og andre værnemidler i hvert enkelt rum.
 • Hyppig aftørring af kontaktflader med spritklude.
 • Aftørring af borde, stole mv. med vådservietter umiddelbart efter endt brug.
 • At der ikke deles redskaber, remedier og deslige mellem brugerne som ikke er rengjort/aftørret forsvarligt.
 • Frivillighedskonsulenten varetager værnemiddelbestillinger på vegne af de brugerstyrede aktivitetscentre og Frivillighuset.

Administrationen vurderer, at ovenstående forsigtighedsprincipper kan være vanskelige at overholde i praksis, idet flere at de brugerstyrede centres aktiviteter netop omhandler hobbyer og aktiviteter, som forudsætter interaktion og fællesskaber på tværs. Derfor vil administrationen gerne i samarbejde med de enkelte brugerstyrede aktivitetscentre understøtte udvælgelsen af aktiviteter, som smitteforebyggende vil være forsvarlige at genåbne.

Administrationen er opmærksom på de mange ældre borgere som oplever ensomhed, som påvirker både livskvalitet og helbred, grundet COVID19-situationen. Flere af brugerne på aktivitetscentrene har gennem nedlukningsperioden fundet andre måder at være sammen på – udendørs eller privat. Her kan bl.a. nævnes udendørs aktiviteter som stavgang, petanque, udendørs gymnastik og online læsegrupper. Flere af de frivillige sociale foreninger herunder Ældre Sagen i Frederikssund tilbyder ”Coronavenlige” aktiviteter, som ældre borgere kan deltage i fremadrettet.

Administrationen anbefaler, at de brugerstyrede aktivitetscentres ønske om genåbning imødekommes. Dette under forudsat af, at forsigtighedsprincipperne følges herunder særlig fokus på hygiejneindsatsen. Sideløbende med genåbning af Aktivitetscentret Lundebjerggård og Aktivitetscentret Tolleruphøj anbefaler Administrationen, at der udarbejdes en koordineret plan, som beskriver, hvilke aktiviteter det vil være sundhedsfagligt forsvarligt at genåbne. Planen udarbejdes i samarbejde med kommunens hygiejnesygeplejerske og frivillighedskonsulent i tæt dialog med brugerrådene og lederen på omsorgscenter Tolleruphøj.

Der er vedlagt notat vedrørende de brugerstyrede centres og Frivillighusets aktuelle status og ønsker i forbindelse med genåbningen.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet kan principielt kun være enig i, at de brugerstyrede Aktivitetscentre åbnes igen.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at Aktivitetscentre og Frivillighusets målgruppe/brugere er alle borgere over 65 år, og dermed personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved COVID 19.

Dette er ikke korrekt, idet der findes brugere som er under 65 år, og denne gruppe tages der så ikke hensyn til, så hvor kan de mødes.

Der er et ønske om, at Frivillighuset først åbnes 1. oktober 2020, men der ses ikke anført en begrundelse for dette, og det kunne være ønskværdigt i den nuværende situation at se begrundelsen.

Ældrerådets høringssvar:

Udvalget skal tage stilling til genåbning af de brugerstyrede Centre og Frivillighedscentret.

Mødestedet Parkvej samt Aktivitetshuset Kongshøj genåbnede pr. 1. august, mens Aktivitetscentret Lundebjerggård planlægger genåbning pr. 1. september. Brugerrådet på Skibby Ældre og Aktivitetscenter ønsker at udsætte genåbningen til den 1. november, mens Aktivitetscenter Tolleruphøj afholder brugerrådsmøde om genåbning den 3. september. Frivillighuset ønsker at udsætte åbningen til 1. oktober.

Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincipper samt administrationens anbefalinger ift. forsvarlig forebyggelse af COVID19-smitte følgende:

 • Mindst to meters afstand borgere imellem.
 • Antallet af borgere i samme rum er maksimalt én pr. 4 m2
 • Nem adgang til håndsprit, vådservietter og andre værnemidler i hvert enkelt rum.
 • Hyppig aftørring af kontaktflader med spritklude.
 • Aftørring af borde, stole mv. med vådservietter umiddelbart efter endt brug.
 • At der ikke deles redskaber, remedier og deslige mellem brugerne som ikke er rengjort/aftørret forsvarligt.
 • Frivillighedskonsulenten varetager værnemiddelbestillinger på vegne af de brugerstyrede aktivitetscentre og Frivillighuset.

 Administrationen anbefaler, at de brugerstyrede aktivitetscentres ønske om genåbning imødekommes. Dette under forudsat af, at forsigtighedsprincipperne følges herunder særlig fokus på hygiejneindsatsen. Sideløbende med genåbning af Aktivitetscentret Lundebjerggård og Aktivitetscentret Tolleruphøj anbefaler Administrationen, at der udarbejdes en koordineret plan, som beskriver, hvilke aktiviteter det vil være sundhedsfagligt forsvarligt at genåbne. Planen udarbejdes i samarbejde med kommunens hygiejnesygeplejerske og frivillighedskonsulent i tæt dialog med brugerrådene og lederen på omsorgscenter Tolleruphøj.

Ældrerådet konstaterer, at åbningen på Kongshøj er forløbet uden problemer og Parkvej har haft problemer, som nu er afhjulpet iht. statusrapporten.

Af samme rapport fremgår det ligeledes at Lundebjerggård er gearet til en forsvarlig opstart pr. 1. september, hvorimod Nyvejs, Tolleruphøjs og Frivillighusets forberedelser virker lidt usikre.

Ældrerådet anbefaler den foretagne åbning af Kongshøj og Parkvej samt den forestående åbning af Lundebjerggård, derimod kræves flere oplysninger og konkrete tiltag, før vi kan anbefale de øvrige åbninger.

Efter Ældrerådets opfattelse må der allerede nu kunne høstes erfaringer fra de to åbnede centre. Dette forudsætter selvfølgelig at der stadig er en god hygiejne/rengøring- og at der løbende politisk/administrativt følges op udviklingen i overholdelse af restriktionerne.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til Social- og sundhedsudvalget, at:

 1. Brugerrådene/centerrådenes ønsker for genåbning af de brugerstyrede aktivitetscentre imødekommes iht. Administrationens anbefalinger.
 2. Skibby Ældre og Aktivitetscenter udskyder genåbning til 1. november 2020.
 3. Frivillighuset først genåbner pr. 1.oktober 2020 og åbningsceremonien i de nye lokaler afholdes efter åbningen.

Beslutning

Indstillingens punkt 1-3 godkendt.