Frederikssund Kommunes logo

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. august 2020

Mødelokale F 6 kl. 08.15

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 8. juni 2020 fremlagdes Udvalget sagsfremstilling vedr. online fællesskabsplatformen Boblberg.dk (sag nr. 66). Udvalget besluttede ved mødet, at invitere Boblberg.dk til næstkommende udvalgsmøde den 10. august 2020. Rasmus Stæhr, medstifter af Boblberg.dk, har accepteret invitationen og deltager til mødet kl. 8.15. Udvalget videresendte desuden forslaget til budgetforhandlingerne.

Endvidere ønskede Udvalget af få beskrevet alternativer til Boblberg.dk til sammenligning.

Som alternativer kan her nævnes ”MINLANDSBY”, ”Connec”, ”Aktivt Ældreliv” og ”Genlydaarhus”. Disse 4 platforme udbyder alle online fællesskaber på hver deres måde og ud fra hver deres præmis, hvilket kræver en uddybende beskrivelse.

Indenfor tidsfristen til udvalgsmødet 10. august er det kun ”MINLANDSBY”, som har formået at levere informationsmateriet inden deadline for dette dagsordenpunkt.

Kort beskrivelse af MINLANDSBY

MINLANDSBY er landsbyernes digitale fællesskab, hvor man kan dele hinandens ressourcer, ideer og initiativer på tværs af landet. MINLANDSBY kan være med til at skabe sammenhængskraft og forbinde borgere og kommune digitalt, så det gode, stærke fælleskab offline bliver opbygget og bevaret. Formålet med MINLANDSBY er at synliggøre landsbyernes værdier og ressourcer på en let tilgængelig digital platform. Formålet er også at styrke samarbejdet mellem landsbyer og kommuner. MINLANDSBY henvender sig til en bred målgruppe og kan bruges som redskab af både borgere, kommuner, tilflyttere og turister.  

MINLANDSBY fungerer via en APP, der gratis downloades til enten mobil eller tablet via Google Play eller IOS.

MINLANDSBY har ikke mulighed for at oplyse, hvor mange brugere, der gennemsnitligt benytter MINLANDSBY. Det er dog noget, MINLANDSBY har fokus på i den nye MINLANDSBY 2.0 version, hvor der vil blive bygget en oversigt ind i dashboardet, så man kan se, hvor mange der er med. MINLANDSBY har gennem tiden arbejdet sammen med 13-14 kommuner. I starten var det små projektforløb, men det sidste års tid har de lavet flere medlemsaftaler med kommunerne. Pt. har MINLANDSBY medlemsaftaler med Hedensted, Fredericia, Lemvig, Struer, Nyborg, Svendborg, Nordfyn og Skive, og Tønder er lige på trapperne. Herudover har MINLANDSBY 3-4 pilotprojekter kørende, som f.eks. Tuse Næs i Holbæk kommune.

MINLANDSBY tilbyder en opstartspakke, som de ikke på forhånd kan sætte en pris på. Prisen sammensættes på flere forskellige måder og afhænger af, om der er tale om en aftale med hele kommunen, der samler flere lokalområder, eller om det er et pilotprojekt. Prisen for Frederikssund Kommune skal drøftes yderligere med MINLANDSBY før et oplæg kan udarbejdes. Administrationen arbejder på at få en prisoversigt inden Udvalgsmødet den 10. august 2020

I dialogen med MINLANDSBY oplyses det, at MINLANDSBY i november 2019 var inviteret til og afholdt oplæg på FNI's stormøde i Frederikssund.

 ?

Vedlagt sagen er MINLANDSBY’s infohæfte, der visuelt beskriver, hvad MINLANDSBY kan tilbyde samt hvordan app’en fungerer.

Vedlagt sagen er tilbud fra MINLANDSBY samt oplæg fra MIN LANDSBY.

Kultur- og fritidschef Anders Munch Skovgren og frivillighedskonsulent Katrine Hastrup Jakobsen vil deltage under behandlingen af punktet.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Det er Handicaprådets vurdering, at materialet fra MINLANDSBY ser gennemarbejdet og velafprøvet ud – men Handicaprådet ser sig IKKE i stand til at anbefale den ene løsning frem for den anden, da vi jo er afskåret fra at høre det mundtlige oplæg fra Boblberg v. Rasmus Stæhr.

Ældrerådets høringssvar:

I vores tidligere høringssvar så Ældrerådet positivt på muligheden for at støtte en kontaktflade for borgere i kommunen, som ønsker en elektronisk tilgang til et sådant forum Ældrerådet vil forsat pege at det vil være positivt hvis Frederikssund kommune laver en kontrakt med en af udbyderne.

Vi skal samtidig tillade os at pege på, at vores kommentarer om at være opmærksomme på ”sikkerhedsregler samt økonomi” omtalt sidst i vores høringssvar af 28.05.20.

Ældrerådet forventer at vi forsat løbende bliver orienteret.

Økonomi

Såfremt der tegnes abonnement på Boblberg, vil det give anledning til merudgifter på 84.000 kr. i 2020 samt yderligere merudgifter i efterfølgende år til dækning af prisstigning ud over almindelig prisregulering. Ved abonnement på MINLANDSBY vil det give anledning til merudgifter på 155.500 jf. tilbud fra MINLANDSBY. Økonomiske konsekvenser af alternative platforme vil skulle vurderes på baggrund af konkrete forslag. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil skulle drøftes efterfølgende i forbindelse med en egentlig beslutning om at tegne abonnement.

Indstilling

Kultur- og fritidschefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev drøftet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget forelægges med denne sag en orientering og status på genåbningen af Tandplejen, Sundhedsplejen og Forebyggelse og Trænings tilbud. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens udmelding om genåbning og øget aktivitet i Sundhedsvæsenet har Frederikssund Kommune gradvist åbnet sundhedstilbuddene efter beslutning i Social- og Sundhedsudvalget. Sagen samler således op på tilsvarende sager fra henholdsvis den 17. april (sag 49), 4. maj 2020 (sag 53) og 8. juni (sag 68) samt tre formandsbeslutninger siden den 4. maj 2020.

I forlængelse af Sundhedsstyrelsens udmelding om videre genåbning og øget aktivitet i Sundhedsvæsenet fra den 30. juni 2020 vedrørende håndtering af COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet har Frederikssund Kommune gradvist åbnet op for sundhedsområdets tilbud ud fra hvad retningslinjerne har anbefalet og tilladt.

Status på genåbning af følgende områder:  

Tandplejen

Med de lempede krav ift. antal medarbejdere samlet på én matrikel samt muligheden for at have flere borgere på klinikkerne, kan tandplejen åbne yderligere op for det lovpligtige tandplejetilbud (Se bilag). Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 8. juni at Tandplejens tilbud kan åbne yderligere op. Fra den 10. august vil tilbuddet for almen tandpleje blive opjusteret, så der på Fjordlandskolens Tandklinik vil være 3 teams ud af 3 mulige, på Slangerup Skoles Tandklinik være 4 teams ud af 4 mulige og på Ådalen Skoles Tandklinik være 2 teams ud af 3 mulige. Tilbuddet for tandreguleringen på Ådalen Skoles Tandklinik er 4 teams ud af 4 mulige. Begrænsningen på Ådalens skole skyldes regler om afstand samt spredning af aerosoler på 1½ meter, da units står med 1 meters afstand til hinanden.

Tandplejens klinikker vil pr. 10. august være udnyttet maksimalt i forhold til de, af Sundhedsstyrelsens fastsatte regler om grundigere rengøring og desinfektion mellem hver behandling, afstand mellem patienter samt hensynet til skift af værnemidler. Det betyder også, at det i tilfælde af et eventuelt større COVID-udbrud, kan blive nødvendigt at reducere Tandplejens aktivitet for at prioritere plejen.

Forventningen til varetagelsen af tandplejetilbuddet for almen tandpleje i perioden maj-juni var på ca. 45 % af den normale drift og for tandreguleringstilbuddet 40 %. Reelt har Tandplejen formået at varetage ca. 70 % af den normale drift. Fra uge 32 er der planlagt patientbehandlinger svarende til varetagelsen af ca. 80 % af den normale drift.

Forventningen til varetagelsen af tandreguleringstilbuddet i perioden maj-juni var på 40 % af den normale drift. Reelt har Tandplejen formået at varetage ca. 70 % af den normale drift. Fra uge 32 er der fortsat planlagt behandlinger svarende til varetagelsen af ca. 70 % af den normale drift.

Sundhedsplejen

Sundhedsstyrelsen reviderede den 13. maj 2020 retningslinjerne vedr. sundhedsplejen (vedlagt), som muliggør en yderligere åbning af Sundhedsplejen, herunder skole- og gruppetilbud samt behovsbørn, under hensyntagen til overholdelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne og adfærd under COVID-19. I forlængelse heraf besluttede udvalgets formand, som meddelt Social- og Sundhedsudvalgte i mail af 20. maj 2020 at udvide Sundhedsplejens tilbud til også at omfatte behovsbørn og indskolingsundersøgelser i 0. klasserne. På mødet den 8. juni 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget, at genåbne skoletilbud herunder bl.a. 5. klasser (indsats incl. syns- og høre-test, vægt og længde) og udskolingsundersøgelserne i 8. klasse.

I forlængelse af retningslinjerne for Sundhedsplejen foreslås det, at Sundhedsplejen genåbner både skoletilbud og gruppetilbud under hensyntagen til de gældende retningslinjer fra 10. august 2020.

Træning og Forebyggelse

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 8. juni 2020 genåbningen af forløbsprogrammerne hos Træning og Forebyggelse. Disse er genåbnet under særlige vilkår i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer om bl.a. afstand. Det betyder, at forløbene foregår i større lokaler, udenfor når muligt og med større afstand mellem borgere og personale.

De forebyggende hjemmebesøg til alle +82 årige borgere er genoptaget. Rygestopkurserne er også genoptaget og starter efter sommerferien op udendørs.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.  

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er enig i genåbningen af de beskrevne sundhedstilbud, når det sker under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer og anbefalinger.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet tager status til efterretning og anbefaler at den yderligere genåbning følger den i sagsfremstillingen beskrevne fremgangsmåde.

Økonomi

 Orientering om genåbning af sundhedstilbud har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Afdelingslederen for Sundhed og HR indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Godkende yderlige åbning af Tandplejen.
 2. Godkende genåbning af Sundhedsplejens gruppetilbud.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 godkendt.

Indstillingens punkt 2 godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget forelægges ”Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau – en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2020-23” til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 14. januar 2019 at udarbejde en plan for Sundhedsplejens indsatser. I forlængelse heraf godkendte Social- og Sundhedsudvalget proces og temaer for planens indhold henholdsvis den 12. august og den 2. september 2019. Som meddelt i tidligere meddelelser blev udarbejdelse af planen forsinket af lederskift i Sundhedsplejen hen over vinteren 2019/20 og af COVID-19-perioden.

Det foreslås, at udvalget drøfter planen indledningsvist mhp. oversendelse af planen til Uddannelsesudvalget og Opvækstudvalget i høring i september 2020. Efter høringen forelægges planen igen for Social- og Sundhedsudvalget mhp. godkendelse af mål og anbefalinger i oktober 2020.

Med ”Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau – en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2020-23” sættes retning for udviklingen af Sundhedsplejen i de kommende 3 ½ år. Formålet med planen er at kortlægge og synliggøre Sundhedsplejens indsatser og tilbud og fastsætte et service- og kvalitetsniveau i Sundhedsplejen, og dermed kvalitetssikre Sundhedsplejens indsatser og den fortsatte udvikling heraf. Målet med planen er:

 • At alle børn og unge har en sund opvækst med gode forudsætninger for et sundt voksenliv
 • At børn, unge og deres forældre oplever en god og professionel service, der tager afsæt i det enkelte barns sundhed og trivsel
 • At Sundhedsplejens faglige miljø og kvalitet udvikles optimalt
 • At Sundhedsplejen fortsat bidrager til et konstruktivt og veludbygget samarbejde omkring børn og unges udvikling  

Planen bygger på en række analyser af sundhedsplejens indsatser, prioriteringer og udviklingspotentialer og er udarbejdet af Sundhed og HR i tæt samarbejde med Sundhedsplejens leder og medarbejdere. Planen står derfor på en række faglige vurderinger og anbefalinger med afsæt i Sundhedsplejens egen hverdag, et stort kendskab til kommunens børn, unge og deres familier og behovet for udvikling.

Planen opstiller ni anbefalinger, som danner afsæt for udviklingen af Sundhedsplejen i de kommende år med tilhørende initiativer. Planens anbefalinger er:  

 1. Udvidelse af ammeindsatsen skal øge mødrenes ammefrekvens.
 2. Tidlig indsats skal mindske andelen af børn og unge med overvægt.
 3. Reduktion af Sundhedsplejens behovsbesøg frigiver tid til andre indsatser.
 4. Øget tværfagligt samarbejde der skal styrke den tidlige indsats, særlig i forhold til barnets første 1000 dage.
 5. Udvikling af viften af gruppetilbud skal sikre relevante og anvendte tilbud.
 6. Mere systematisk rådgivningen af dagtilbud, der bygger på erfaringerne fra COVID-19.
 7. Kvalitetssikring af skolesundhedsplejen skal sikre et mere ensartet og prioriteret skoletilbud.
 8. Skærpet og ensartet dokumentation af Sundhedsplejens indsatser skaber et bedre grundlag for fremtidige prioritering og udvikling.
 9. Andre fysiske rammer for Sundhedsplejens arbejde skaber mulighed for gode borgerrettede aktiviteter og bedre fagligt samarbejde og sparring.

Nogle af planens initiativer forudsætter yderligere politisk beslutning, andre kan gennemføres administrativt. Planens initiativer omfatter både forslag til større ændringer og analyserer mindre mere administrative tiltag, som fx revidering af retningslinjer, opstilling af kvalitetsværktøjer og workshops mv. Kun få initiativer ændrer i sig selv på Sundhedsplejens nuværende service- og kvalitetsstandarder. Men flere initiativer og analyser kan på sigt medføre ændringer i Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau. I de kommende år skal anbefalingerne udbygges med flere indsatser, der understøtter de enkelte anbefalingers målsætninger, herunder også af hensyn til kommende politikker, som Sundhedspolitikken og Børne- og Ungepolitikken. Planen skal således ikke ses som et statisk fundament, men som en ramme for den fortsatte udvikling af Sundhedsplejen.

Bortset fra anbefalingen vedrørende andre fysiske rammer, indeholder planen ikke i sig selv ufinansierede anbefalinger. Social- og Sundhedsudvalget forelægges en særskilt sag om anbefalingen om andre fysiske rammer den 7. september 2020. Det er forudsat, at planens forslåede udviklingsarbejder og analyser skal løftes inden for Sundhedsplejens og sundhedsområdets nuværende ressourcer, dog kan nye anbefalinger i forlængelse heraf forudsætte finansiering. Omvendt indeholder planen flere initiativer, som gennem skarpere prioritering og en mere systematisk tilgang forventes at frigive ressourcer til ændrede prioriteringer.

Med afsæt i planen udarbejdes hvert år en handleplan for implementering af Sundhedsplejeplanen, der foreligges Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget vil samtidig en gang årligt få forelagt en status for udmøntningen af planen.  

Leder af Sundhedsplejen Bodil Marie Gjøl deltager under behandling af punktet.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet kan fuldt ud tilslutte sig målet med planen for udvikling af Sundhedsplejen.Der er lagt op til en række gode indsatser, som kan medvirke til at sikre kvaliteten i sundhedsplejen. Handicaprådet har i den forbindelse særligt noteret sig, at planen bygger på en række analyser, og derved er baseret på en række faglige vurderinger med afsæt i hverdagen. Vi ser frem til at følge med i implementeringen af indsatsen.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet takker for modtagelsen af forslag til plan for udvikling af sundhedsplejen 2020-23. Ældrerådet værdsætter arbejdet, der ligger bag en sådan plan for service- og kvalitetsniveau på sundhedsområdet for børn og deres forældre.

Ældrerådet foreslår, at der udarbejdes en Forebyggelses- og Sundhedsplan for Ældreområdet.

Økonomi

 Plan for Sundhedsplejens indsatser har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle konsekvenser af anbefaling om andre fysiske rammer vil indgå i særskilt sag til udvalget.

Indstilling

Afdelingsleder for Sundhed og HR indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. "Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau - en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2020-2023" drøftes mhp. at sende planen i høring i Uddannelsesudvalget og Opvækstudvalget.

Beslutning

Udvalget drøftede planen og sender den i høring i Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget. Social- og sundhedsudvalget ønsker i den forbindelse at spørge om mulighederne for yderligere samarbejde og inddragelse af sundhedsplejen i forbindelse med opfølgningerne på trivselsundersøgelserne.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget en henvendelse omkring muligt samarbejde med Foreningen Medusa, der har et rådgivningstilbud til voldsramte kvinder.

Foreningen Medusa er en frivillig organisation, hvis formål er at forebygge og afhjælpe partnervold og anden kønsrelateret vold, herunder vold i nære relationer. Foreningen Medusa har henvendt sig til formanden for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på et samarbejde mellem Medusa og Frederikssund Kommune.

Medusas koncept består af åben anonym rådgivning med frivillige, som ved åbne informationsarrangementer, individuelle støttesamtaler samt koordinering af netværksgrupper støtter kvinderne til et liv uden vold, inden det eskalerer til et ophold på et krisecenter. De frivillige skal som minimum have en mellemlang videregående uddannelse og er ofte sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer. Der er i øjeblikket ca. 100 nye kvinder, der søger indsatsen hvert år.

Foreningen oplever, at en del kvinder fra Frederikssund Kommune søger krisecenteret i Holbæk. Foreningen forestiller sig at kunne forebygge behovet for krisecenter, og dermed mindske tilgangen, såfremt Frederikssund Kommune indleder et samarbejde med Medusa. Foreningen oplever, at mange kvinder er bekymrede for at henvende sig til kommunen i forhold til registrering og stigmatisering, hvorfor mange vælger den anonyme rådgivning som Medusa kan stille til rådighed.

Foreningen vil kunne arbejde med en opsøgende og opsporende indsats ved hjælp af annoncer på Facebook samt Lokalavis, to vidensarrangementer årligt på kommunens biblioteker, samarbejde med det Specialiserede Voksenområde, Jobcenter, boligområder og lokale arbejdspladser. Indsatsen er tiltænkt som supplement til Frederikssund Kommunens almindelige rådgivningsindsats.

Foreningen vil have behov for at få stillet lokaler stillet til rådighed af Frederikssund Kommune, eksempelvis en aften om ugen. Rådgivningshusets lokaler vurderes at være egnede til formålet.

Medusa har i forvejen et partnerskab med Holbæk og Odsherred Kommune, som støtter indsatsen økonomisk med ca. 120.000 – 140.000 kr. årligt. Derudover har Kalundborg Kommune netop startet et samarbejde via deres krisecenter, som kan henvise kvinderne til støttesamtaler hos Foreningen. Medusa ønsker at udvide indsatsen til også at omhandle Frederikssund og Lejre kommuner.

Administrationen vurderer, at et samarbejde med Foreningen vil kunne gavne voldsramte kvinder i lokalområdet. Eksisterende åbne anonyme rådgivningssteder findes fortrinsvis i København og har ofte ventetid, hvilket kan være en barriere, for at voldsramte kvinder ikke får støtte og vejledning. Samtidig vurderer Rådgivningshuset, at et samarbejde med Foreningen vil kunne forebygge, at kvinder søger krisecenter. Et ophold på kvindekrisecenter betyder ofte, at kvinden mister sit arbejde ligesom kvindernes børn ofte oplever traumer ved at bo på et krisecenter. I 2019 var udgifterne til krisecentre for Frederikssund Kommune 4,1 mio. kr. til 11,1 helårspladser fordelt på 24 personer.

Den økonomiske model for et samarbejde med Foreningen vil skulle forhandles efterfølgende. Foreningen har udtrykt villighed til at se på forskellige modeller, eksempelvis en model, hvor Frederikssund Kommune udelukkende betaler for det antal kvinder, der henvises fra kommunen.

Finansiering af samarbejdet vil skulle afholdes inden for Socialpsykiatriens budget.

Foreningen Medusa har udtrykt behov for en tilbagemelding fra Frederikssund Kommune vedrørende eventuelt indgåelse af samarbejde primo august 2020.

Et eventuelt samarbejde med Medusa vil også være relevant i Center for Familie og Rådgivning, hvor man møder familier, der er påvirket af partnervold.

Til udvalgets orientering behandler Uddannelsesudvalget på deres møde den 12. august 2020 en sag om, at Center for Familie og Rådgivning skal indgå i et partnerskabsprojekt om forebyggelse og bekæmpelse af partnervold med Danner og Nordsjællands Politi. Målet med projektet er at reducere følgerne af partnervold for voldsudsatte og, på lidt længere sigt, at hjælpe både voldsudsatte og voldsudøvere til at skabe et liv uden partnervold. Projektet indebærer opkvalificering af centrale medarbejdere hos politi og kommune med viden om partnervold, styrkelse af koordinationen på tværs, samt styrkelse af samarbejdet med andre relevante aktører. Det vil også være muligt for medarbejdere i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering at indgå i projektet. Frederikssund Kommune bidrager i første omgang med medarbejderkræfter. Det forventes, at de involverede medarbejdere fra kommunen skal afsætte 4 dage over en to-årig periode til undervisning og evaluering. Undervisningen vil være målrettet relevante frontmedarbejdere. Selve projektet finansieres af fondsmidler efter ansøgning fra Danner.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er helt enig i målsætningen om at forebygge og afhjælpe partnervold og derved forhåbentlig mindske behovet for krisecenter-hjælp. Det tyder på, at der er behov for et sådant anonymt tilbud, hvor voldsramte kan få rådgivning og støtte til et liv uden partnervold.

Handicaprådet bakker derfor op om forslaget om et samarbejde med foreningen, og ser dette som et godt supplement til det samarbejde, som Uddannelsesudvalget drøfter med politi og Danner, som har et noget andet fokus.

Ældrerådets høringssvar:

Foreningen Medusa, som er en frivillig organisation, har rettet henvendelse og tilbudt et samarbejde. Medusas formål er at forebygge og afhjælpe partnervold og anden kønsrelateret vold.

Den forebyggende opsøgende indsats vil kunne hjælpe voldsramte kvinder og familier vurderes bl.a. at kunne forebygge indflytning på Krisecenter med de udfordringer der er for familier ved at blive taget ud af deres naturlige miljø. Indsatsen vil være et godt supplement til kommunens yderligere indsats på området.

Ældrerådet anbefaler et samarbejde med Foreningen Medusa.

Økonomi

 Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser af et samarbejde med foreningen Medusa skal vurderes, såfremt det besluttes at udarbejde et konkret oplæg til samarbejde med foreningen.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Drøfte, hvorvidt Frederikssund Kommune skal indgå i et samarbejde med Foreningen Medusa.
 2. Udvalget tilkendegiver, hvorvidt administrationen skal meddele Foreningen Medusa, at Frederikssund Kommune er interesseret i et samarbejde, og at administrationen afdækker, hvordan et samarbejde konkret kan komme til at udfolde sig.
 3. Administrationen på baggrund af punkt 1 og 2 fremlægger et oplæg til konkret samarbejde med Medusa, herunder en økonomisk model for samarbejdet til drøftelse i udvalget.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 blev drøftet.

Ift. indstillingens punkt 2 og 3 ønsker udvalget at administrationen arbejder videre med forskellige muligheder for evt. samarbejde med foreningen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 19. februar 2020 tidsplan og rammer for arbejdet med budget 2021-2024.

På denne baggrund er fagudvalgene i maj måned blevet præsenteret for de foreløbige temaer, som indgår i budgetarbejdet, mens det samlede budgetkatalog blev præsenteret på Byrådets budgetseminar den 23. juni. Samme plan indeholder ligeledes en forudsætning om, at fagudvalgene drøfter det tekniske budgetgrundlag på nærværende møde.

Denne status på det tekniske budgetgrundlag vedrører Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsområder.

Det tekniske budget er kort fortalt overslagsår fra det foregående års budget korrigeret således, at det politisk besluttede serviceniveau bibeholdes. Derudover indarbejdes indtægtsmæssige konsekvenser af økonomiaftalen, der blev indgået den 29. maj, samt fordelingsmæssige konsekvenser af forskydninger mellem sociale- og alderskriterier kommunerne i mellem som opgjort i KL’s tilskudsmodel. Endelig tages højde for nyeste skøn for pris- og lønudvikling.

Mere konkret består ændringer til det tekniske budget typisk af:

Tekniske ændringsforslag:

 • Demografireguleringer som følge af ny befolkningsprognose
 • Ændringer med henblik på fastholdelse af uændret serviceniveau.
 • Pris- og lønreguleringer – herunder resultat af evt. overenskomstforhandlinger.
 • Økonomiaftale mellem KL og regeringen.
 • Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag – herunder effekt af relative ændringer på social- og alderskriterier kommunerne i mellem.
 • Finanslovsaftale/Lov og cirkulæreprogram (DUT).

Politiske ændringsforslag:

 •  Byrådets bevillingsmæssige beslutninger, som ikke var forudsat ved tidligere års budgetvedtagelse – herunder overførsler af budget mellem år.

Når den økonomiske nettoeffekt af et budget opgøres skal tekniske ændringer og politiske ændringer ses under et – som udtryk for den politiske prioritering af de samlede økonomiske ressourcer.

I forhold til budgetvedtagelsen for 2020 er der på udvalgets område indarbejdet tekniske ændringsforslag svarende til merudgifter for 6,826 mio. kr. i 2021 kr., og samlede merudgifter i perioden 2021 - 2024 på 27,209 mio. kr., med henblik på fastholdelse af et politisk vedtaget serviceniveau.

De konkrete tekniske ændringsforslag kan specificeres således:

 • Demografiregulering af tandplejen, svarende til merudgifter på 0,226 mio. kr. i 2021, 0,209 i 2022, 0,193 i 2023 samt 0,182 i 2024
 • Tilpasning af myndighedens budget til voksen handicapområdet på baggrund af aktivitet og priser - der henvises til særskilt notat - merudgifter på 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 - 2024
 • Tilpasning af vederlagsfri fysioterapi med baggrund i historisk 2019 forbrug - svarende til merudgifter på 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2021 - 2024

De samlede ændringsforslag er nærmere specificeret i bilag - Tekniske rettelser pr. 23. juni 2020.

Byrådet vedtog med budget 2020 et forslag om, at det specialiserede voksenområde skal arbejde med en hyppigere og tættere opfølgning af sager. Vedhæftet som bilag er notat om status på hyppigere og tættere opfølgning, hvoraf det fremgår, at realiseringen af besparelsen er forsinket som følge af udfordringer med ansættelse af rådgivere samt COVID-19 situationen. Den forventede effekt af forsinkelsen for 2021 og 2022 på henholdsvis 290 og 333 t. kr. vil indgå som teknisk ændringsforslag til budget 2021-2024.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer snarest muligt.

Handicaprådets høringssvar:

 Vedr. det specialiserede voksenområde og status på den tættere opfølgning af sager, ser Handicaprådet positivt på, at kommunen undersøger muligheden for at bistå med tilskud til husleje for de borgere, som er klar til at flytte fra botilbud til egen bolig, men som ikke har råd til huslejen. Handicaprådet forudsætter naturligvis, at det ikke alene er økonomiske incitamenter, som er baggrunden for flytningen, men at den beror på social-faglige vurderinger, og at der sikres den fornødne § 85 støtte uanset ugedag, så borgeren får den hjælp, der er behov for.Med denne kommentar tages status’en til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

Det tekniske budget har en merudgift i 2021 på knap 8 mio. kr.  merudgiften fremkommer dels af demografiudviklingen på tandplejen og dels tilpasning af budgettet på handicapområdet og den vederlagsfri fysioterapi.

I notatet ”kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2015-2019, viser regnskabet at udgifterne på voksenhandicapområdet er steget med ca. 25 mio. kr. siden 2017.I status Tekniske ændringer er voksenhandicapområdet bl.a. tillagt 5.5 mio. kr. i 2021 samt i overslagsårene.Ældreområdet anbefaler, at budgettet bliver retvisende i forhold til det faktiske forbrug, så der ikke vil komme løbende underskud på området.

Økonomi

Ændringer omtalt i denne status er indeholdt i det økonomiske udgangspunkt, som blev præsenteret for det samlede Byråd på budgetseminaret den 23. juni, og indgår dermed i udgangspunktet for de videre politiske drøftelser omkring budget 2021 – 2024.

Status for Social- og Sundhedsudvalget viser, at der er indarbejdet tekniske ændringsforslag svarende til mindreudgifter for 6,826 mio. kr. i 2021, samt merudgifter for 27,209 mio. kr. i hele budgetperioden 2021 - 2024. Merudgifterne for hele perioden på 27,209 mio. kr. svarer til en gennemsnitlig vækst på 2,02 % af udvalgets samlede serviceudgifter i budgetperioden 2021-2024.

Det kan endvidere oplyses at udvalgets samlede tekniske rettelser, incl. politiske beslutninger kan opgøres til merudgifter på 7,964 mio. kr. i 2021 samt merudgifter på 28,347 i hele budgetperioden 2021 - 2024. Det svarer til en gennemsnitlig vækst på 2,10 % af udvalgets samlede serviceudgifter i budgetperioden 2021-2024. De konkrete ændringer fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Drøfte status på udvalgets tekniske rettelser til budget 2021 - 2024.

Beslutning

Udvalget drøftede det tekniske budgetgrundlag, og ønsker konsekvenserne belyst ved at lade sundhedsplejen demografiregulere.

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres Social- og Sundhedsudvalget om Frederikssund Kommunes deltagelse i projekt Forebyggelse Imod Alkohol i Trafikken (FIAT). Projektet startede i marts 2020 og forløber til udgangen af 2021. Projektets formål er at undersøge, om det er muligt at gennemføre og integrere tre forskellige forebyggende indsatser i politiets og kommunernes arbejde med spirituskørsel, og dermed få relevante borgere i alkoholbehandling. På sigt er det hensigten at projektet også inddrager forhold, der omhandler medicin og narkokørsel.

Projektet er initieret af Rådet for Sikker Trafik og Center for Rusmiddelforskning. I projektet indgår Politikredsene Nordjylland, Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland, samt de til projektet tilknyttede kommuner. Nordsjællands Politi har indgået samarbejdsaftaler med kommunerne Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør og Hillerød om projektet. Novavi Frederikssund deltager i projektet, som Frederikssund Kommunes hovedleverandør på alkoholbehandling og stofbehandling i projektperioden.

Projektets forskningsdel er fondsmiddelfinansieret, mens politi og kommuner dækker egne udgifter.

På trods af at accepten af spirituskørsel og antallet af dræbte og alvorligt skadede er faldet markant, tegner spiritusulykker sig fortsat for omkring hver syvende af alle dræbte eller alvorligt tilskadekomne i Danmark, og er derfor fortsat et vigtigt fokusområde.

I projektperioden undersøges gennemførbarheden af tre forebyggende indsatser, som er uafhængige af hinanden. Det er således muligt kun at udføre én eller to af de i alt tre indsatser. Projektets målgruppe omfatter personer ud fra faktorerne:

 1. Borgertips om formodede potentielle spiritusbilister
 2. Sigtede personer for overtrædelse af færdselslovens § 53 for alkoholkørsel. I Nordsjællands politikreds overvejes tilkobling af personer sigtet for færdselslovens § 54, der omhandler medicin- og narkokørsel.
 3. Recidivister som er sigtede personer, der enten mindst 1 gang inden for de seneste 90 dage eller mindst 2 gange inden for de seneste 5 år er sigtet for spirituskørsel

Politi og kommuner samarbejder om kontakt til borgere med henblik på at vurdere behovet for at tilbyde behandling. Områdebetjentene udfører opsøgende arbejde og hjemmebesøg hos målgruppepersonerne. Kommunerne forestår den praktiske og økonomiske del af tilbud om misbrugsbehandling.

I projektperioden foregår vidensdeling i tværfaglige fora. Center for Rusmiddelforskning deltager i forskningsøjemed og indsamler viden om effekten af de tre mål i indsatserne. Centrets dataindsamling sker på baggrund af tilbagemeldinger fra politikredse og kommuner. Det forventes, at centret løbende udsender delresultater.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet bakker op om projektet, som er yderst relevant og ser positivt på, at det er forskningsbaseret, så den indsamlede viden bliver fastholdt og delt.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet finder, at ethvert initiativ som kan bidrage til nedbringelse af spiritus/narkokørsel skal fremmes mest muligt og glæder sig derfor over, at Frederikssund Kommune

på denne måde bidrager til opsporing og efterfølgende tilbud om behandling af potentielle spiritus/narkobilister.

Økonomi

Orientering om deltagelse i projekt Forebyggelse af Alkohol I Trafikken (FIAT) har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte behandlingsforløb afholdes af relevante myndighedsbudget til misbrugsbehandling.

Indstilling

Afdelingsleder for Sundhed og HR indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

De kommunale politikere i Praksisplanudvalget (PPU) har i en henvendelse af den 2. juli 2020 bedt kommunerne om at afgive supplerende bemærkninger til ny praksisplan i forlængelse af høringen gennemført i perioden januar til marts 2020.  Henvendelsen og det øvrige materiale til høringen vedlægges.

Endvidere vedlægges Frederikssund Kommunes høringssvar vedr. input til ny praksisplan for almen praksis, godkendt af Byrådet den 2. april 2020.

Høringen skal supplere notatet udarbejdet i forlængelse af den tidligere høring i kommuner, og som blev godkendt på KKR-mødet 19. juni 2020, hvor følgende temaer blev identificeret:

 • Sikring af den nødvendige lægedækning
 • Tilgængelighed i almen praksis
 • Borgere med kronisk sygdom
 • De kommunale akutfunktioner/akutområdet
 • Samarbejdet i ekstraordinære situationer [som f.eks. COVID-19]

Til at understøtte den lokale politiske drøftelse og supplerende bemærkninger er der i materialet opstillet en række spørgsmål, der har afsæt i erfaringerne med covid-19 samt ”Vision for Almen Praksis i 2030” udarbejdet af Danske Regioner og PLO.

Spørgsmål til lokal drøftelse (Se bilag for uddybning):

 1. Covid-19 situationen
 2. Almen praksis som en integreret del af det samlede sundhedsvæsen?
 3. Tilgængelighed til klinikken?
 4. Prioritering af den praktiserende læges tid?
 5. Relevante data følger patienten i hele sundhedsvæsnet
 6. De fysiske rammer

De supplerende høringssvar vil i videste muligt omfang blive søgt indarbejdet under førstnævnte temaer tidligere godkendt af KKR.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har ingen supplerende bemærkninger til den nye praksisplan for almen praksis.

Ældrerådets høringssvar:

De kommunale politikere i Praksisudvalget har i en henvendelse af 2. juli 2020 bedt kommunerne om at afgive supplerende bemærkninger til ny praksisplan i forlængelse af høringen gennemført i perioden januar til marts 2020.

Ældrerådet har for nuværende ikke supplerende bemærkninger til sagen.

Økonomi

 Supplerende høring vedr. ny praksisplan for almen praksis har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Afdelingslederen for Sundhed og HR indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Drøfte eventuelle supplerende bemærkninger til ny praksisplan for almen praksis med afsæt i spørgsmålene til lokal drøftelse fra KKR, herunder samarbejdet mellem almen praksis og understøttelsen af de tværsektorielle sundhedshuse.

Beslutning

Social- og sSndhedsudvalget foreslår at der sættes yderligere fokus på mulighederne for udveksling af elektroniske sundhedsoplysninger på tværs af sektorerne, idet der kun nævnes den manglende mulighed for elektronisk kommunikation mellem PPR og de praktiserende læger i det nuværende oplæg. Derudover foreslår udvalget at de praktiserende lægers rolle og opgaver i de kommende tværsektorielle sundhedshuse præciseres.

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

 • KKR Hovedstaden inviterer til dialogmøde om det specialiserede socialområde den 14. september 2020 kl. 15.30 - 18.30 i Viften, Rødovre. Invitationen er vedlagt som bilag.
 • Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd den 17. september 2020 kl. 17-19 i Byrådssalen. Den foreløbige dagsorden er vedlagt som bilag.
 • Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Hovedstaden har inviteret politikere og embedsmænd fra kommunerne og regionen, patienter, praktiserende fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle til dialogmødet om det videre arbejde med Praksisplan for Fysioterapi 2021 mandag d. 28. september 2020. Invitationen er vedlagt. 
 • De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Hovedstaden har inviteret politikere og embedsmænd fra kommunerne til en temadag omkring fremtidens behov for at rekruttere og opkvalificere medarbejdere på SOSU-området, da rekrutteringsudfordringer forventes at vokse de kommende år. Temadagen foregår mandag den 28. september 2020. Invitationen er vedlagt.

Meddelelser:

Beslutning

Meddelelserne er taget til efterretning.

Indstillingens punkt 1 godkendt.

Indstillingens punkt 2 anbefales.