Frederikssund Kommunes logo

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2020

Byrådssalen kl. 08.15

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2020 (sag 62) modtog udvalget meddelelse om henvendelse fra borgere vedrørende praksis i Frederikssund Kommune for afløsning og aflastning efter servicelovens § 84. I forbindelse hermed ønskede udvalget, at der blev udarbejdet en principiel sag vedrørende § 84 med henblik på drøftelse af serviceniveau og muligheder for ændringer af det nuværende serviceniveau sammenlignet med øvrige kommuner.

I denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget således en orientering om afløsning og aflastning efter servicelovens § 84 med henblik på drøftelse af serviceniveau og muligheder for ændringer heraf.

Det kan være både givende og krævende at passe en nærtstående med nedsat fysisk-, psykisk- eller social funktionsevne. Når det er krævende, da skal kommunen vurdere, om der kan tilbydes afløsning i eget hjem eller aflastning på f.eks. et daghjem eller i form af et aktivitets- og samværstilbud. Hvis man har en ægtefælle eller anden nærtstående der f.eks. lider af demens eller som har en hjerneskade, da kan det både gå ud over ens muligheder for nattesøvn, mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet eller simpelthen blot gå ud over ens behov for at have et pusterum, hvor man ikke skal bekymre sig.

Frederikssund Kommune tilbyder i udgangspunktet op til 4 timers ugentlig afløsning i borgers hjem. Dette er lidt over gennemsnittet i de Nordsjællandske kommuner. Dertil har kommunen tilbud om aflastning opdelt i somatisk formål, demensrettet formål og dertil tre forskellige matrikler med tilbud om aktivitets- og samværstilbud. I alle Nordsjællandske kommuner er der en grænse for kapaciteten på daghjem mv., men Frederikssund Kommune ligger også her lidt over gennemsnit i de muligheder som borgerne kan benytte sig af. (jævnfør evt. bilag 1 ”Overblik over § 84 i Nordsjællandske kommuner”).

Vurderingen af, hvorvidt en pårørende tilbydes aflastning er individuel og konkret og den skal i høj grad ses i relation til den samlede støtte som er bevilget. Hvis der f.eks. er bevilget støtte til personlig pleje eller rengøring, da holder personalet samtidig øje med den, som f.eks. lider af demens og den pårørende får dermed også her et pusterum. Omvendt da kan man også bevilges aflastning selv om den raske ægtefælle sagtens kan klare alle praktiske opgaver, men da bevilges det simpelthen ud fra en vurdering af, at der er brug for et pusterum.

Endelig så er der visse former for støtte, der udelukker bevilling af afløsning. F.eks. hvis man er ansat af kommunen til pasning af sin ægtefælle eller andre former for nærtstående. For man kan, juridisk set, ikke ”afløses fra en ansættelse”, som man selv har valgt. Afløsning må alt andet lige heller ikke bevilges i en form, hvor formålet er overvågning. Overvågning kan kun bevilges efter Sundhedsloven til f.eks. respiratorpatienter.

På baggrund af udvalgets behandling på dagens møde vil eventuelle ændringer blive indarbejdet i forbindelse med den kommende revision af kvalitetsstandarderne. Kvalitetsstandarderne revideres en gang årligt med førstebehandling i Social- og Sundhedsudvalget samt Velfærdsudvalget i oktober med forventet godkendelse i Byrådet i december.

Afdelingsleder for Myndighed Jakob Bovin deltager under behandlingen af dette punkt.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

Social- og Sundhedsudvalget skal generelt drøfte serviceniveauet og muligheder for ændringer af det nuværende serviceniveau vedrørende aflastning og afløsning.  Det drejer sig om aflastning og afløsning af pårørende der passer en nærtstående med demens eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem.

Kommunen tilbyder op til fire timers aflastning i eget hjem pr uge og en gang årligt i 8 timer, samt aflastningsophold efter individuelt skøn.  Hvis den sygdomsramte borger ikke kan være alene i det daglige, er det kun lige tid nok til at handle og ikke meget andet.

Det skal bemærkes, at der altid skal foretages en individuel vurdering af behovet.

Ældrerådet mener, at visitator skal have større mulighed at øge antallet af timer, så der kunne etableres en mere fleksibel brug af de tildelte timer, der derved kan give den pårørende større mulighed for at pleje sig selv hvilket skulle give en større energi og livskvalitet til den daglige pasning og pleje.

Mange pårørende yder en betydelig omsorgsindsats i det daglige, der er fysisk og psykisk belastende. Denne store omsorgsindsats kan være meget afgørende for hvornår den ”syge” borger får behov for en mere omfattende kommunal pasning og pleje udenfor eget hjem.

Det er bemærkelsesværdigt at mulighederne for aflastning og afløsning i weekender og mærke- og helligdage ikke er til stede, da mange familie- og almindelige begivenheder- oplevelser og meget andet netop fastlægges der, hvilket derfor ikke giver mange pårørende muligheder for at deltage i disse.

Det er Ældrerådets mening at man ikke skal skelne til om ”vores” kommune ligger i en god ende, men mere sikre pårørende flere relevante og fleksible muligheder/timer for afløsning og aflastning, hvilket er vigtigt for at sikre livskvaliteten for begge parter, og sikkert også er en god løsning for kommunen i den sidste ende.

Pårørende bør sikres relevante og fleksible muligheder for afløsning og aflastning, hvilket er vigtigt for livskvaliteten for begge parter.

Økonomi

 Drøftelse af serviceniveau vedrørende afløsning og aflastning efter servicelovens § 84 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning om; at afløsning alt andet lige ikke kan bevilges med formål om overvågning, at man ikke kan aflastes fra en ansættelse og at overvågning kan bevilges efter Sundhedsloven.
 2. Drøfte kommunens tilbud efter Servicelovens § 84 generelt.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 blev taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 blev drøftet, og udvalget ønske at drøfte kvalitetsstandardens fleksibilitet i udmøntningen i forbindelse med alle kvalitetsstandardernes behandling i slutningen af året.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget forelægges med denne sag et oplæg til genåbning af kommunens fem brugerstyrede aktivitetscentre. Social- og Sundhedsudvalget bedes træffe beslutning om centerrådenes individuelle ønsker for genåbning af aktivitetscentrene kan imødekommes.

Baggrund

På baggrund af Regeringens udmelding den 11. marts 2020 om de gældende retningslinjer vedrørende Coronavirus, blev Frederikssund kommunes fem brugerstyrede aktivitetscentre midlertidigt lukket ned. De brugerstyrede aktivitetscentre har siden da fortsat været lukket, og det har ikke været muligt at bruge centrenes faciliteter i perioden. Som led i Regeringens genåbningsplan for Danmark, har Social- og Sundhedsudvalget bedt Administrationen om at udarbejde en plan for en fremtidig genåbning af de brugerstyrede aktivitetscentre. Udgangspunktet for dette oplæg tager afsæt i Regeringens genåbningsfase 3 (den 8. juni), som omfatter: "Indendørs idræts- og foreningsliv". De brugerstyrede aktivitetscentre vurderes her at indgå under "indendørs foreningsliv".

Kort beskrivelse af de fem brugerstyrede aktivitetscentre 

De brugerstyrede aktivitetscentre er alle drevet af et centerråd/brugerråd. Frivillige undervisere er ansvarlige for centrenes aktiviteter, hvor målgruppen er 60+ borgere i Frederikssund Kommune.  

*Aktivitetscenteret Lundebjerggård i Frederikssund ligger i en selvstændig ejendom på Lundevej. Centeret ledes af et centerråd, herunder er der organiseret en række aktivitetsråd, som planlægger de mange forskellige aktiviteter og arrangementer. Centerrådet er ansvarlig for koordinering af lokalefordeling. Lokalerne kan efter aftale med centerrådet anvendes af øvrige foreninger efter aftale. På Lundebjerggård har de indrettet et fitnessrum, som er velbesøgt med ca. 400 brugere om ugen. Pt. har Lundebjerggård 70 frivillige undervisere tilknyttet centrets mange aktiviteter.

Plan for genåbning: Centerrådet på Lundebjerggård ønsker, at en genåbning af centret og dets aktiviteter kommer til at ske den 1. september 2020. I første omgang ønsker centerrådets 12 medlemmer at kunne mødes på Lundebjerggård fra den 10. august 2020. Dette for at kunne udarbejde og planlægge genåbning af centrets aktiviteter, herunder planlægning af brugerdeltagelse og skemalægning for de frivillige undervisere. Planen er, at centerrådet i samråd med kommunens frivillighedskonsulent bruger august måned på at udarbejde en genåbningsplan ud fra de gældende retningslinjer. Køkkenet på Lundebjerggård ønsker at genåbne 1. september 2020. Planlægning af en genåbning af køkkenet/cafeen omfatter, at forberedelserne kan gå i gang i starten af august 2020.

*Ældrecentret Nyvej i Skibby deler hus og lokaler med øvrige frivillige foreninger og ungdomsskolen på Nyvej. Lokalerne bookes for en sæson af gangen efter ”først til mølle” princippet. Lokalerne bookes igennem Center for Kultur og Fritid. Fællesrummet, køkken og kontor er primært forbeholdt Ældrecentret. Ældrecentret benytter sig desuden af gymnastiksalen på Nyvej, Skibby Idrætshal og produktionsskolen til gymnastik og større arrangementer.

Plan for genåbning: Centerrådet på Nyvej ønsker, at en genåbning af centret kommer til at ske den 10. august 2020. Under normale omstændigheder ville centrets aktiviteter på nuværende tidspunkt være afsluttet for sæsonen og først åbne for næste sæson den 10. august. Centerrådet planlægger at afholde et centerrådsmøde i løbet af juni måde, hvor de vil drøfte genåbningen af centret ud fra de retningslinjer, som foreligger. Kommunens frivillighedskonsulent bistår med gennemgang af retningslinjer samt planlægning af genåbning af centret.

*Aktivitetscenter Tolleruphøj i Frederikssund holder til på omsorgscentret Tolleruphøj. Brugerrådet har eget kontor med mødefaciliteter og kan derudover låne fælleslokaler på omsorgscentret til deres aktiviteter, som primært er musikarrangementer og brug af billardborde. Brugerrådet har i samarbejde med ledelsen på omsorgscentret i 2018 etableret to træningsrum til glæde for brugere og beboere. Brugerrådet er ikke ansvarlig for udlån af lokaler. Dette kræver ændrede retningslinjer for besøg på omsorgscentrene.

Plan for genåbning: Brugerrådet på Tolleruphøj ønsker, at en genåbning af centret kommer til at ske 1. august 2020.

* Mødestedet Parkvej i Jægerspris huser ca. 14 foreninger, primært sociale frivillige foreninger og lokale klubber. Samrådet for Mødestedet koordinerer lån af lokalerne mellem foreningerne. Efter aftale med samrådet kan Mødestedet benyttes af andre foreninger. I dagtimerne benyttes lokalerne fuldt ud, og der er indgået aftale med ledelsen på omsorgscentret om brug af deres store lokale ved større arrangementer. Mødestedet flyttede i 2018 ind på omsorgscentret De Tre Ege. Kommunens frivillighedskonsulent bistår med gennemgang af retningslinjer og udarbejdelse af genåbningsplan.

Plan for genåbning: Samrådet ønsker, at en genåbning af "Mødestedet" kommer til at ske den 1. august 2020. 

*Aktivitetshuset Kongshøj i Slangerup er en selvejende institution, som holder til i en selvstændig ejendom og har driftsoverenskomst med kommunen. Aktivitetshuset Kongshøj arrangerer en lang række aktiviteter og lægger også hus til arrangementer, som Slangerups Seniorer og Ældresagen står for. Kongshøj benytter sig endvidere af Slangerup Idrætshal til træning og af tilbud i svømmehallen. Centerrådet er ansvarlig for fordeling af lokaler til husets aktiviteter. Brugerne af Kongshøj kan leje aktivitetshuset til runde mærkedage.

Plan for genåbning: Centerrådet ønsker, at en genåbning af aktivitetshuset kommer til at ske den 1. august 2020, med mulighed for forlængelse af lukkeperioden til 1. september 2020. Alle aktiviteter i huset er, under normale omstændigheder, lukket hele juli måned, og mange af de frivillige undervisere starter først hold op til september 2020. 

*Frivillighuset genåbningsplan blev drøftet og besluttet på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 4. maj 2020. Her blev Frivillighusets ønske om at genåbne 1. august 2020 imødekommet og besluttet. Den 28. maj 2020 retter formanden for Frivillighusets brugerråd, Bente Schousboe, henvendelse til udvalget med ønske om, at forlænge lukkeperioden til 1. september 2020. Begrundelsen herfor er, at Frivillighusets nye lokaler på Lundevej 7 står klar til indflytningen 1. august 2020. Ved at rykke åbningsterminen til 1. september, bliver det muligt for Frivillighuset og dets mange foreninger, at bruge august måned til at få pakket ned, flyttet og indrettet på Lundevej 7 inden genåbning.

For at de 5 brugerstyrede aktivitetscentre og Frivillighuset kan åbne, gør følgende sig gældende for dem alle, at der skal udarbejdes en genåbningsplan, samt at der skal bestilles og gennemføres rengøring og klargøring af bygningerne hos Kommunale Ejendomme.

Kultur- og fritidschef Anders Munch Skovgren og frivillighedskonsulent Anne Katrine Hastrup Jakobsen vil deltage under behandling af punktet.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet anbefaler, at Brugerrådene/centerrådenes ønsker for genåbning af de brugerstyrede aktivitetscentre imødekommes.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet noterer sig med tilfredshed at Fritids- og Kulturudvalget indstiller til SSU:

At brugerrådenes/centerrådenes ønsker for genåbning af de brugerstyrede aktivitetscentre imødekommes.

Økonomi

Godkendelse af brugerrådene/centerrådenes ønsker for genåbning af de brugerstyrede aktivitetscentre har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet evt. merudgifter forventes afholdt inden for eksisterende rammer.

Indstilling

Kultur og Fritidschefen indstiller til Social og Sundhedsudvalget, at:

 1. Brugerrådene/centerrådenes ønsker for genåbning af de brugerstyrede aktivitetscentre og Frivillighuset imødekommes.

Beslutning

Godkendt, idet det forudsættes at Mødestedet og De Tre Eges lokaler er helt adskilt og at Tolleruphøjs aktivitetscenter ikke genåbnes så længe der er besøgsforbud på omsorgscentrene.

Sagsfremstilling

Sagsresumé

I juni 2016 besluttede Fritidsudvalget, at Frederikssund Kommune skulle indgå et samarbejde med Boblberg.dk. Aftalen trådte i kraft 1. september 2016 og udløb den 28. februar 2018.

Den 1. marts 2018 drøftede det daværende Fritids- og Kulturudvalg, hvorvidt samarbejdet med Boblberg.dk skulle fortsætte. Samarbejdsaftalen mellem Frederikssund Kommune og Boblberg.dk havde været finansieret af Landsbypuljen, som blev nedlagt i 2018 som følge af kommunens økonomiske situation.  

Fritids- og Kulturudvalget valgte at oversende sagen til Økonomiudvalget med anbefaling om at finde finansiering til en forlængelse af samarbejdet. Økonomiudvalget besluttede at afviste anbefalingen med henvisning til manglende finansiering.

Administrationen har udarbejdet et oplæg til Social- og Sundhedsudvalget, hvor tidligere erfaringer omkring Boblberg.dk beskrives, samt et oplæg til en beslutning om, hvorvidt Social- og Sundhedsudvalget skal prioritere et fremtidigt samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Boblberg.dk  

Sagsbeskrivelse

Boblberg.dk er Danmarks største digitale borger-til-borger platform. Det er en digital platform, som hjælper borgerne med at skabe sociale relationer og sundhedsfællesskaber. Boblberg er udviklet i samarbejde mellem tre kommuner, 2.500 brugere fra hele landet og en række organisationer inden for kultur, fritid, sundhed og det frivillige område. Missionen er at højne og fremme et mangfoldigt fritidsliv, som styrker de sociale fællesskaber i de enkelte kommuner. Både mental og fysisk sundhed fremmes, når man gør noget aktivt og meningsfuldt i fællesskab med andre. Boblberg.dk arbejder for, at alle har ret til at være en del af fællesskabet, og at man gennem styrkende fællesskaber skaber sundhed og velfærd for alle. Boblberg.dk samarbejder med en række organisationer og foreninger om at styrke den fysiske, mentale og sociale sundhed. Seneste tiltag er samarbejdet med Dansk Røde Kors "SnakSammen.dk", som er et strategisk samarbejde for at styrke fællesskabet og bekæmpe ensomheden i Danmark. Sammen har Dansk Røde Kors og Boblberg et fælles mål om at få 500.000 med i fællesskabet inden udgangen af 2022.

Borgere fra hele landet opretter sig som brugere og kan derefter se andre opslag eller selv oprette opslag i form af bobler, hvor de skriver om interesser og oplevelser, som de godt kunne tænke sig at dele med andre. Kontakten etableres ved at besvare hinandens bobler. Eksempler på opslag/bobler:

 • Nye venskaber, til for eksempel at gå i biografen med
 • Nogle ligesindede at tale med, f.eks. om angst, depression og lignende
 • Bonusbedsteforældre til bonusbørnebørn
 • En medspiller til fodboldholdet m.fl.
 • Gå-, vandre-, løbe- eller træningsmakker
 • Frivilligt arbejde eller nogle at være frivillige sammen med
 • Bekendtskaber til en mad/strikke/læseklub

Pt. har den digitale platform over 285.000 brugere, og mere end 40 kommuner har tilsluttet sig platformen. Der er i dag 3.623 borgere i Frederikssund Kommune, som har oprettet sig på Boblberg, og som står på venteliste. Borgere i Frederikssund Kommune kan først tilgå og interagere på platformen, når kommunen har tegnet et abonnement ved Boblberg.

Erfaringsresume fra tidligere samarbejde

Boblberg.dk viste sig at være relevant i forhold til en lang række forskellige målgrupper, hvilket også afspejlede den bredde, der var blandt brugerne på Boblberg.dk i Frederikssund Kommune. Således brugte også udsatte borgere med et begrænset netværk (f.eks. flygtninge, handicappede og socialt sårbare borgere) i høj grad platformen. Der har i Frederikssund Kommune bl.a. været opslag med indhold omkring: søger andre med angst, ledsager til blind, reserve bedsteforældre, søger efter venner og veninder mv.

Feedbacken fra borgerne var, at de godt kunne lide at bruge Boblberg, fordi de havde en form for ejerskab, da interaktionen foregår fra borger til borger.

Kommunen fungerede som et stort fællesskab, og Boblberg blev borgernes værktøj til at kunne interagere med hinanden.

Der blev langt store kræfter i at gøre opmærksom på og få medlemmer til platformen igennem de første 1½ år, hvilket betød at mere end 2.000 borgere i Frederikssund i 2018, var en del af Boblberg. Boblberg havde med +120 besøg/arrangementer/aktiviteter/møder fået mange afdelinger, områder og folk til at kende og benytte Boblberg rundt i hele Frederikssund Kommune. Der blev bl.a. etableret samarbejde med Sprogcenter Nordsjælland, hvor Boblberg fast deltog med et oplæg om Boblberg.dk for alle deres elever.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige pris for Frederikssund Kommunes adgang til Boblbergs platform er kr. 84.000 eksklusiv moms - svarende til kr. 7.000 pr. måned. For efterfølgende år vil prisen blive reguleret

4,95 % årligt, da borgerantallet og supporthenvendelser stiger år-til-år. Raten vil have samme forfaldsdato som tidligere år. Abonnementet inkluderer:

 • Adgang til Boblbergs digitale platform
 • Vedligeholdelse af platformen for at sikre en stabil drift
 • Indsættelse af ressourcer ved nedbrud og fejl
 • Mailsupport til alle Frederikssund Kommunes borgere
 • Opstart og introduktionsmøde
 • Et årligt opfølgningsmøde
 • Besøg og opstartsmøder i 30 udvalgte afdelinger i Frederikssund Kommune
 • Uddeling af flyers og kontakt til borgere i Frederikssund Kommune i minimum 30 dage under opstartsfasen
 • Boblberg deltager gerne aktivt i PR og dialogen med pressen sammen med Frederikssund Kommune, såfremt dette ønskes.

Forud for eventuel indgåelse af en aftale med Boblberg, skal dokumentation for overholdelse af GDPR-regler og EU-lovgivning på området sikres.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Ældrerådets høringssvar:

Udvalget skal tage stilling til samarbejde med Boblberg.dk, der er en digital borger- til borger platform. Missionen for platformen er at højne og fremme et mangfoldigt fritidsliv, som styrker de sociale fællesskaber i de enkelte kommunerDer er i dag 3.262 borgere i Frederikssund der har tilmeldt sig portalen.

Den årlige pris for Frederikssund Kommune vil være 84.000 kr. pr år, med en årlig stigning på 4.5 %

Frederikssund har tidligere, fra 2016- 2018 været medlem af platformen mens det blev finansieret af Landsbypuljen.

Ældrerådet ser positivt på muligheden for at støtte en kontaktflade for borgere i kommunen, som ønsker en elektronisk tilgang til et sådant forum.

Det forekommer imidlertid, at der i forbindelse med Boblberg.dk er nogle uafklarede spørgsmål om sikkerhed, specielt muligheden for misbrug af sårbare borgere. Derudover virker en årlig stigning i prisen på 4,5 %, som forholdsvis meget.

Kommunens stillingtagen på disse områder efterlyses derfor.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tilslutter sig høringssvaret fra Ældrerådet.

Økonomi

Såfremt det besluttes at tegne abonnement på Boblberg vil der skulle gives en tillægsbevilling på 84.000 kr. i 2020 samt bevilling i efterfølgende år til dækning af prisstigning ud over almindelig prisregulering.

Indstilling

 Kultur og Fritidschefen indstiller Social og Sundhedsudvalget, at:

 1. Sagen drøftes og der træffes en beslutning.

Beslutning

Sagen blev drøftet. Udvalget videresender forslaget til budgetforhandlinger for 2021-24. Udvalget ønsker at invitere Boblberg til augustmødet mhp. at få uddybet data og borgernes brug af Boblberg. Udvalget ønsker endvidere beskrevet andre alternativer til Boblberg til mødet i august.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget uddybning af to modeller for den fremtidige tilbudsvifte på botilbudsområdet til behandling.

På møde den 30. marts 2020 (sag 39) bekræftede Social- og Sundhedsudvalget dets tilslutning til fire principper for botilbudsplanen. Principperne har overskrifterne fleksibilitet, borgerne, faglighed og personalefaciliteter samt økonomi.

Udvalget blev desuden præsenteret for to modeller for den fremtidige tilbudsvifte på botilbudsområdet til drøftelse:

 • Model 1 – Klyngestruktur, som indebærer et botilbud med flere separate boenheder, som placeres på samme grund.
 • Model 2 – Udvidelse af eksisterende tilbud, som indebærer en udvidelse af et eller flere af kommunens eksisterende botilbud.

Begge modeller var opstillet med udgangspunkt i samling af fem mindre bofællesskaber jævnfør princippet om en minimumsstørrelse på 12-20 pladser, der skal sikre en fagligt og økonomisk effektiv drift. Det drejer sig om Vangedevej (8 pladser), Linde alle (5 pladser) og Ungekollegiet (8 pladser) i Frederikssund, Nordmandshusene (5 pladser) i Skibby samt Egeparken (6 pladser) i Jægerspris, i alt 32 pladser.

På mødet udtrykte udvalget ønske om at få beskrevet muligheder for udbygning af de små botilbud, samt beskrevet mulighederne for placering af et større botilbud (klyngestruktur). Udvalget ønskede også den fremtidige kapacitet beskrevet. I denne sag vurderes det således på baggrund af indledende undersøgelser, hvor det kan lade sig gøre rent fysisk at placere tilbud efter Model 1 og Model 2.

Udvalget gav ligeledes udtryk for, at renoveringen af Skibbyhøj bør indgå i prioriteringen af investeringsplanen. Investeringsplanen håndteres i en separat proces, hvorfor renoveringen af Skibbyhøj ikke behandles i denne sag.

Model 1 – Klyngestruktur

Model 1 indebærer en klyngestruktur med 3-4 separate boenheder og en fællesbygning, som placeres på samme grund. Hver boenhed i klyngen vil afhængig af den endelige udformning bestå af et antal lejligheder, fællesarealer og personalefaciliteter som kontor og mødelokaler. Etableringen af en klyngestruktur kan eventuelt foregå i faser, hvor de enkelte boenheder bygges og ibrugtages forskudt i tid.

Center for By og Landskab har udpeget seks mulige placeringer af en klyngestruktur:

 1. Vinge
 2. Nord for Slangerup (omkring Højagergaard)
 3. Bag biografen i Slangerup
 4. Strandstræde i Slangerup
 5. Administrationsbygningen i Jægerspris
 6. Ny Øvej 2A i Slangerup

De enkelte placeringer er vurderet i forhold til grundens størrelse, nærhed til bymidte, adgang til offentlig transport, mulighed for beboerne at færdes sikkert på egen hånd til og fra tilbuddet, lokalplaner med videre. Det er administrationens vurdering, at alle seks placeringer vil være mulige at anvende til formålet, om end der vil være forskellige udfordringer og tidshorisonter for de enkelte placeringer.

Der er taget udgangspunkt i de arealmæssige forudsætninger for etablering af et nyt botilbud, som er anvendt i forslaget til Investeringsplan 2021-2024 vedrørende plan for botilbud. Forslaget er vedlagt som bilag til sagen. Forslaget beskriver et arealmæssigt behov på 7.200-9.600 kvadratmeter.

Der er tale om indledende vurderinger, som vil skulle kvalificeres yderligere, såfremt udvalget skulle ønske, at administrationen arbejder videre med dem.

Vedlagt som bilag til sagen er notat udarbejdet af Center for By og Landskab. I det følgende skitseres de centrale punkter vedrørende de seks mulige placeringer.

VingeKommunen ejer store arealer i det centrale Vinge, hvor det vil være muligt at placere en klyngestruktur i passende størrelse. Mange grunde vil være egnede som ukompliceret byggegrund med hensyn til terræn, jordforurening med videre, men ved de fleste placeringer vil der være udfordringer med hensyn til infrastruktur (veje og stier, afvanding med videre), som kan betyde relativt lang forberedelsestid. En placering i det sydlige Vinge vil ligge indenfor 1 km fra Vinges bymidte. Der vil imidlertid gå nogle år med at opbygge Vinges bymidte. En placering i Vinge vil give god adgang til S-tog fra Vinge Station, der trafikbetjenes fra december 2020.

Nordfor Slangerup (omkring Højagergaard)Kommunen ejer store arealer omkring Højagergaard i Slangerup, hvor det vil være muligt at finde ukompliceret byggegrund. Efter helhedsplanlægning skal der gennemføres lokalplan og kommuneplantillæg. Fra arealerne ved Højagergaard er der cirka 1,5 kilometer til Slangerups bymidte. I grundens umiddelbare nærhed er der busforbindelse til Hillerød, Ølstykke, Måløv og Roskilde/Hundige. Fra Slangerup busstation er der forbindelse til Frederikssund og Farum. Nogle af botilbuddets beboere vil formentlig have beskæftigelse på Højagergaard, hvilket gør transporten mellem hjem og beskæftigelsessted kort for de berørte borgere.  Dermed kan behovet for offentlig transport eller andre befordringsmidler, eksempelvis knallert eller cykel blive mindre for nogle beboere.

Bagbiografen i SlangerupKommunen ejer en matrikel syd for biografen i Slangerup, hvoraf cirka 1.700 kvadratmeter kan udnyttes. Arealet kan eventuelt udvides med den del af biografens areal, som ikke er udnyttet og med tilkøb af areal fra de privatejede matrikler i nærheden.Grunden opfylder ikke ønsket om minimumsstørrelse og kan formentlig kun anvendes, hvis botilbuddet bygges i mere end 1 etage. Novafos har store regnvands- og spildevandsledninger, som krydser grunden og muligvis andre installationer. Det skal undersøges, om disse kan kombineres med udnyttelse til boliger. Et byggeprojekt på grunden skal håndtere, at der er tale om forurenet jord.Grunden ligger i Slangerup bymidte og placeringen er således ideel. Der er ganske kort afstand til busterminalen i Slangerup, hvorfra der går busser til Frederikssund, Hillerød, Ølstykke, Roskilde/Hundige, Måløv og Farum.

Strandstræde i SlangerupKommunen ejer en meget stor matrikel ved Strandstræde i Slangerup, som rummer en række boldbaner, og en tom byggegrund. Banerne ligger uhensigtsmæssigt placeret i forhold til at udnytte grunden og etablere en hensigtsmæssig vejadgang. Det er således ikke en ukompliceret byggegrund. Grunden ligger cirka 1 km fra Slangerup bymidte med gode forhold for gående og cyklende. I grundens umiddelbare nærhed er der busforbindelse til Frederikssund og Farum. Fra Slangerup busstation er der forbindelse til Hillerød, Ølstykke, Måløv og Roskilde/Hundige.

Administrationsbygningeni JægersprisAdministrationsbygningen i Jægerspris på Parkvej 1 (tidligere Jægerspris Rådhus) ligger på en grund på cirka. 1,4 hektar med boliger til den ene side og institutioner til den anden. Et botilbud vil passe fint ind i omgivelserne og grundens størrelse er god.

Anvendelse af grunden vil formentlig kræve at nuværende arbejdspladser på administrationscenteret flyttes. Hvis der skal etableres et botilbud skal dette gøres på baggrund af den gældende lokalplan. Der kan være en risiko for at tabe en sag, hvis gennemførelse af byggeriet på den gældende lokalplan påklages.Grunden ligger ideelt i forhold til Jægerspris bymidte med en afstand på cirka 300 meter og med gode forhold for bløde trafikanter. Der er busforbindelser til Frederikssund, Skibby, Roskilde og Helsinge i grundens umiddelbare nærhed.

NyØvej 2A i SlangerupKommunen ejer et byzoneareal på cirka 4.100 kvadratmeter ved Ny Øvej 2A. Det er en ukompliceret byggegrund om end den kun er halvdelen af den ideelle størrelse. Byggeri vil forudsætte lokalplan og kommuneplantillæg og evt. også spildevandstillæg. Fra arealerne ved Ny Øvej er der cirka 1 kilometer til Slangerups bymidte. Der er gode eksisterende stiforbindelser. I grundens umiddelbare nærhed er der busforbindelse til Frederikssund og Farum. Fra Slangerup busstation er der forbindelse til Hillerød, Ølstykke, Måløv og Roskilde/Hundige.

Vedlagt sagen er desuden notatet Placering af nyt botilbud, hvori der er en grundig gennemgang af de seks muligheder.

Model 2 – Udvidelse af eksisterende tilbud

Model 2 indebærer en udvidelse af et eller flere af kommunens eksisterende botilbud, som med fordel kan bygges ud sådan, at der er minimum 12 pladser i hvert tilbud. Umiddelbart er udvidelse potentielt muligt to steder, nemlig Vangedevej i Frederikssund og Egeparken i Jægerspris.

Der er taget udgangspunkt i de arealmæssige forudsætninger for etablering af et nyt botilbud, som er anvendt i forslaget til Investeringsplan 2021-2024 vedrørende plan for botilbud. Der er tale om indledende vurderinger, som vil skulle kvalificeres yderligere, såfremt udvalget skulle ønske, at administrationen arbejder videre med dem.

Vangedevej

Ved siden af Bofællesskabet Vangedevej ligger en tom kommunal grund, hvoraf ca. 2.000 kvadratmeter formentlig vil kunne bruges til at udvide Vangedevej. Grunden estimeres til at kunne huse cirka otte boligenheder á 120 kvadratmeter, hvoraf halvdelen udgøres af fællesarealer og servicearealer. Dermed vil der være i alt 16 pladser på Vangedevej, der i dag rummer 8 pladser.

Der går dog en sti gennem arealet, som muligvis har funktion som køreareal for Novafos, hvorfor der kan være krav til bredde, svingradier med mere. Det er en forudsætning for en væsentlig udvidelse af grunden, at stien kan flyttes. En afklaring og potentiel organisering af flytning af stien vil således skulle håndteres i projektfasen.

Derudover fastsætter kommuneplan 17 bebyggelsesprocenten til 30 %, mens estimatet af antallet af boligenheder er lavet ud fra en bebyggelsesprocent på 50 %. Rammen fastsætter endvidere, at grønne kiler og friarealer friholdes. Såfremt Vangedevej skal udvides, skal der således laves kommunalplantillæg, som skal i offentlig høring og en lokalplan. Det må forventes, at der går cirka et år fra projektet er færdigbeskrevet til lokalplanen er færdiggjort.

Et kort over den indbyrdes placering mellem Vangedevej og den tilstødende grund er vedlagt sagen som bilag. Det eksisterende botilbud er markeret med nummer 13, mens den ledige grund er markeret med nummer 17.

Egeparken

Ved siden af Bofællesskabet Egeparken i Jægerspris ligger institutionen Regnbuen, som er et af kommunens midlertidige indkvarteringssteder for flygtninge. Bygningen er ombygget fra børnehave til at kunne huse i alt 14 personer. I øjeblikket bor der cirka otte personer i bygningen.

Regnbuen har bygningsmæssige udfordringer, hvorfor det vil være mest hensigtsmæssigt at nedrive den eksisterende bygning og bygge en ny såfremt, at bygningen skal anvendes til udvidelse af Egeparken. Grunden er cirka 2.800 kvadratmeter og estimeres til at kunne huse cirka 12 boligenheder á 120 kvadratmeter, hvoraf halvdelen udgøres af fællesarealer og servicearealer. Dermed vil der være i alt 18 pladser i Egeparken, der i dag rummer 6 pladser.

På møde den 27. marts 2019 (sag 70) besluttede Byrådet, at Regnbuen skulle indgå i salgsporteføljen i løbet af 2019, når boligerne er fraflyttet. Boligerne er endnu ikke fraflyttet.

For at kunne udvide Egeparken kræver det således, at Byrådet tager stilling, hvad der skal ske med de nuværende beboere på Regnbuen, og ændrer beslutningen om salg. Derudover kræver det, at den eksisterende bygning rives ned og erstattes af en ny bygning.

Et kort over den indbyrdes placering mellem Egeparken og Regnbuen er vedlagt sagen som bilag. Det eksisterende botilbud er markeret med nummer 14, mens Regnbuen er markeret med nummer 6.

Model 2 – Udvidelse af eksisterende tilbud vil således potentielt kunne bestå af en udvidelse af Vangedevej fra otte til cirka 16 pladser og en udvidelse af Egeparken fra seks til ca. 18 pladser, hvormed kapaciteten potentielt kan udvides fra 32 til 34 pladser. Udvidelsen af de to tilbud vil således kunne dække behovet for 32 pladser ved sammenlægning af de fem mindre bofællesskaber. Udvidelsen af Vangedevej er dog betinget af, at en sti på den nærtliggende grund kan flyttes ligesom der skal laves kommunalplantillæg og lokalplan. Tilsvarende er udvidelsen af Egeparken betinget af, at beslutning om salg af Regnbuen ændres, og at der kan findes boliger til Regnbuens nuværende beboere.

Den fremtidige kapacitet

I aftaleteksten til Budget 2019-2022 fremgår det, at der skal udarbejdes en plan for det samlede botilbudsområdes fremtidige udvikling, der tager højde for kapacitet og organisering i forbindelse med handicap- og psykiatripolitikkens udmøntning. Forligspartierne ønskede i den forbindelse undersøgt, om der med fordel kan anlægges nye botilbud som erstatning for nogle mindre botilbud, der er i ubalance i forhold til beboersammensætning og/eller juridisk konstruktion.

Der er på baggrund heraf udarbejdet forslag til modeller, der i udgangspunktet kan rumme borgere med samme behov som i de fem mindre botilbud, altså primært borgere med fysiske eller psykiske handicap.

Administrationen har i rapporten ”Videngrundlag: Plan for botilbud”, der blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget på møde den 13. januar 2020 (sag 2), foretaget en analyse af borgersammensætning, udvikling i borgernes udfordringer, fremtidigt behov for tilbud samt udviklingstendenser inden for botilbud. I forhold til den fremtidige kapacitet kan følgende elementer fra videngrundlaget fremhæves:

 • Der kan på landsplan og i Frederikssund Kommune konstateres en stigning fra 2015 til 2018 i antallet af borgere, som bor i et botilbud eller får støtte i eget hjem.
 • Der er på landsplan sket en stigning i antallet af borgere med psykiatriske diagnoser, som forklarer størstedelen af stigningen i antallet af borgere, der modtager botilbud eller støtte i eget hjem.
 • Antallet af borgere med autismespektrumforstyrrelser er stigende på landsplan. Stigningen kan dog endnu ikke ses i behovet for botilbud i Frederikssund Kommune.
 • En afdækning foretaget af KKR Hovedstaden viser, at kommunerne i Region Hovedstaden oplever, at der især er behov for højt specialiserede tilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser og voksne med massivt plejebehov kombineret og enten psykiatrisk diagnose eller misbrug. Der er dog ikke på nuværende tidspunkt taget konkrete tværkommunale tiltag til at imødekomme denne udfordring. Tiltagene forventes at have fokus på borgere med autismespektrumforstyrrelser kombineret med skadelig adfærd.
 • Borgere med intellektuel/kognitiv forstyrrelse (eksempelvis udviklingshæmning) lever længere end tidligere. Dette stiller nye krav til medarbejderne, blandt andet i forhold til at kunne varetage både pædagogisk støtte samt sundhedsfaglige og plejemæssige ydelser.
 • Der er flere borgere i socialpsykiatrien med komplekse problemer og støttebehov. Kompleksiteten i borgernes støttebehov kræver, at personalet bliver bedre rustet til at håndtere disse nye udfordringer.
 • Omlægning af støtten, hvormed den bliver mere fleksibel og intensiv, kan ruste kommunerne til bedre at kunne håndtere borgernes komplekse behov.
 • Fleksibel indretning af botilbuddene er en forudsætning for at kunne tilpasse indsatserne i forhold til borgernes skiftende behov og for at kunne understøtte den metodiske og teknologiske udvikling.

Videngrundlaget giver ikke grundlag for på nuværende tidspunkt, at pege på specifikke behov hos borgere, som skal imødekommes ved etablering af et botilbud. Til gengæld viser videngrundlaget, at det er afgørende, at et nyt tilbud bygges med fleksible fysiske rammer, så det kan omstilles til skiftende behov.

Det kan dels være i forhold til at imødekomme ændringer i beboernes behov over tid. Ved at bygge fleksibelt skal det således sikres, at de nuværende beboeres behov kan tilgodeses i takt med, at de får større behov for sundhedsfaglige og plejemæssige ydelser.

Dels kan en fleksibel indretning være med til at sikre, at et fremtidigt botilbud, eller enkelte boenheder, kan omlægges og målrettes andre målgrupper. Det kan for eksempel blive aktuelt, at stigningen i antallet af borgere med psykiatriske diagnoser, herunder borgere i socialpsykiatrien med komplekse problemer og støttebehov, kan håndteres og at disse borgere kan blive tilbudt attraktive botilbud. Mere konkret kan der eksempelvis arbejdes på at omlægge nogle af pladserne til borgere med autismespektrumforstyrrelse.

Det nye/de udvidede tilbud skal i udgangspunktet rumme 32 pladser. Såfremt Model 1 – Klyngestruktur vælges kan der med fordel opjusteres fra de nuværende 32 pladser fordelt på fem tilbud til ét tilbud med 36 pladser, da dette muliggør, at der kan etableres tre boenheder med hver 12 lejligheder. Såfremt Model 2 – Udvidelse af eksisterende tilbud vælges, vil det formentlig også være muligt at udvide fra 32 til 34 pladser alt afhængigt af, hvordan det besluttes at anvende de udvidede kvadratmeter.

I dag bor ca. 30 % af borgere med udviklingshæmning i botilbud uden for kommunen. Dertil kommer, at antallet af borgere med psykiatriske diagnoser er steget fra 2015-2018, herunder borgere med autismespektrumforstyrrelse. Der vurderes således at være et behov, for ekstra pladser, som kan blive etableret ved de to modeller.

Den videre proces

Administrationen har i forbindelse med godkendelse af Handleplan: Plan for botilbud på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. november 2019 (sag 104) foreslået, at Byrådet træffer beslutning om en model for tilbudsviften i juni måned 2020 og eventuelle udgifter hertil indgår som forslag til budget 2021.

I investeringsplanen 2021-2024 har Social- og Sundhedsudvalget oversendt forslag til at afsætte midler til plan for det samlede botilbudsområde, der afsætter en ramme for byggeriet med byggestart i 2024. Det er således ikke nødvendigt at træffe endelig beslutning om valg af model på nuværende tidspunkt.

Administrationen foreslår derfor, at udvalget drøfter mulighederne for fysisk placering af den nye tilbudsvifte og tilkendegiver, hvilke muligheder, som skal belyses nærmere.

Administrationen vil fremlægge en mere detaljeret beskrivelse af de ønskede muligheder i andet halvår af 2020, hvorefter udvalget vil kunne oversende et forslag til model og placering til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Det forberedende arbejde med etableringen af den ny tilbudsvifte vil således kunne påbegyndes i 2021. Etableringen kan blandt andet indebære arkitekttegning af nybyggeri eller udvidelse, byggeri af nyt tilbud, renovering af eksisterende bygninger, organisatoriske omstruktureringer samt flytning af borgere til nye/andre tilbud. Der er i budget 2020 afsat 600.000 kroner til udgifter forbundet hermed, hvilket søges overført til 2021.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har tidligere (30.3) givet udtryk for, at vi blandt de foreslåede modeller, vil pege på model 1 Klyngestruktur med følgende overvejelser: - det er positivt med små enheder i større fællesskab- det er godt med køkken og madlavning på stedet- det er vigtigt med grønt udeareal og en central placering nær byområde.

Handicaprådet mener fortsat ikke, at model 2 med udvidelse af eksisterende tilbud er realistisk, fordi dette   forudsætter, at der kan erhverves grunde i nærheden af det/de eksisterende tilbud til udvidelsen, hvilket er højst usikkert.

Model 1:Med hensyn til de enkelte forslag til fysisk placering, har Handicaprådet følgende kommentarer:Vinge: lever ikke op til ønsket om en central placering nær byområde.Højagergård: lever ikke op til ønsket om en central placering nær byområdet. Såfremt beboerne på et kommende bosted ydermere vil få beskæftigelse på Højagergård, risikerer de at leve et liv fuldstændig isoleret fra det omgivende samfund, hvilket ikke kan anbefales.Bag biografen i Slangerup: placeringen er central, men de øvrige forudsætninger virker noget usikre (forurening, spildevandsledninger i jorden mv).Strandstræde i Slangerup: placeringen er central, men de øvrige forudsætninger er ”komplicerede”.Administrationsbygningen i Jægerspris: på trods af den ideelle placering virker forudsætningerne noget risikobetonede (i forhold til evt. klage over lokalplanen).Ny Øvej 2A i Slangerup: . er en ukompliceret byggegrund men til gengæld har den kun halvdelen af den ideelle størrelse.

Model 2:Handicaprådet fastholder sine tidligere kommentarer om den store usikkerhed, der er forbundet med de to foreslåede placeringer (Vangedevej og Egeparken), men anbefaler, at der arbejdes videre med disse to placeringer.

På baggrund af ovenstående anbefaler Handicaprådet, at der arbejdes videre med de to placeringer i Slangerup(Strandstræde og Ny Øvej) og i Jægerspris.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet har ingen kommentarer til dette punkt, da det ligger uden for vores område.

Økonomi

Drøftelse af fysisk placering af ny tilbudsvifte på botilbudsområdet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Overførsel af midler til planlægning af nyt botilbud vil indgå i budgetopfølgningen per 30. juni 2020 med henblik på tilretning af budget i 2020 og 2021.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Udvalget drøfter mulighederne for fysisk placering af ny tilbudsvifte for henholdsvis Model 1 og Model 2.
 2. Udvalget tilkendegiver, hvilken/hvilke muligheder for fysisk placering af den nye tilbudsvifte administrationen skal arbejde videre med.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1 blev drøftet.

Indstillingens pkt. 2 blev drøftet, og udvalget ønsker, at der arbejdes videre med forslag vedrørende udbygning af Vangedevej og Egeparken, samt at administrationen arbejder videre med en klyngestruktur, der beskriver mulige effektiviseringspotentialer ift. bygningsdrift, personaleomkostninger mv. Udvalget ønsker forslaget beskrevet ud fra administrationsgrunden i Jægerspris og Strandstræde i Slangerup.

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til genåbning af en række tilbud inden for udvalgets område. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens udmelding fra den 13. april 2020 vedrørende håndtering af COVID-19: Plan for omstilling og gradvis øget aktivitet i Sundhedsvæsenet har Frederikssund Kommune gradvist åbnet sundhedstilbuddene efter beslutning i Social- og Sundhedsudvalget. Sagen samler således op på tilsvarende sager fra henholdsvis den 17. april (sag 49) og 4. maj 2020 (sag 53) samt tre formandsbeslutninger siden den 4. maj 2020.

Tidligere godkendte genåbninger

Den 17. april godkendte Social- og Sundhedsudvalget at udvide Sundhedsplejens tilbud omfattende småbørn i alle planlagte besøg fra 0-1 år til også at omfatte graviditetsbesøg til de sårbare gravide/familier/tidlig indsats og familier som tidligere har været udsat på grund af COVID-19. Samtidigt orienterede administrationen om at de forebyggende hjemmebesøg afvikles som telefonkonsultation for at minimere smitterisiko.

På udvalgets møde den 4. maj 2020 godkendte udvalget, at borgere i botilbud og i egen bolig kan deltage i genåbnede aktiviteter i idrætsforeningerne Team 2010 og Vikingerne. Der er tale om en gradvis åbning, der i første omgang drejede sig om gåture et par gange om ugen. Aktiviteterne vil gradvist blive øget i takt med, at retningslinjerne fra de centrale myndigheder tillader dette, og der er borgere som kan deltage i aktiviteterne. Derudover besluttede udvalget at udvide Tandplejens tilbud fra kun at omfattet akut og kritisk tandbehandling og tandreguleringsbehandling til at øge mængden af patientbehandlinger i almen tandpleje fra 5 % til 25 % og tandregulering fra 10 % til 40 %.

På mødet den 4. maj 2020 besluttede udvalget desuden, at administrationen skulle arbejde videre med åbning af Livskilden, Rådgivningshuset og AKUcentret og præsentere disse fortløbende for udvalgsformanden med henblik på eventuel politisk behandling. Siden udvalgsmødet har udvalgsformanden ad to omgange godkendt gradvise genåbninger af disse tilbud samt genåbning for besøg på tilbud.

Udvalgets medlemmer er orienteret om åbningerne pr. mail henholdsvis den 12., den 13. og den 18. maj 2020. Orienteringerne indeholder konkrete planer og retningslinjer for genåbningen af de konkrete tilbud. Udvalget vil blive orienteret mundtligt om status for genåbningerne på udvalgsmødet den 8. juni 2020.

Udvalgsformanden vil jævnfør udvalgets beslutning den 4. maj 2020 få fremsendt planer om yderligere genåbning af tilbuddene, når det på baggrund af centralt udmeldte retningslinjer vurderes forsvarligt at iværksætte dette. Udvalget vil efterfølgende blive orienteret om evt. nye beslutninger.

Forslag til yderligere genåbninger

Det foreslås at genåbne følgende tilbud og funktioner:

Sundhedsplejen

Sundhedsstyrelsen reviderede den 13. maj 2020 retningslinjerne vedr. sundhedsplejen (vedlagt), som muliggør en yderligere åbning af Sundhedsplejen, herunder skole- og gruppetilbud samt behovsbørn, under hensyntagen til overholdelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne og adfærd under COVID-19. I forlængelse heraf besluttede udvalgets formand, som meddelt Social- og Sundhedsudvalgte i mail af 20. maj 2020 at udvide Sundhedsplejens tilbud til også at omfatte behovsbørn og indskolingsundersøgelser i 0-klasserne.

Idet Sundhedsplejen har oparbejdet et efterslæb under COVID-19, foreslås at Sundhedsplejen får mulighed for at genåbne skoletilbud inden sommerferien, herunder bl.a. 5. klasser (indsats incl. syns- og høre-test, vægt og længde) og udskolingsundersøgelserne i 8. klasse.

Tandplejen

Med de lempede krav ift. antal medarbejdere samlet på én matrikel samt muligheden for at have flere borgere på klinikkerne, kan tandplejen åbne yderligere op for det lovpligtige tandplejetilbud.

Tandplejen anbefaler at udvide tilbuddet yderligere pr. 1. juni. Tandplejetilbuddet omfatter pt. alle behandlinger. Behandlingerne prioriteres i forhold til hvor kritiske de er og i forhold til hvor længe borgeren har ventet på behandlingen. Med en yderligere genåbning af tandplejens tilbud kan tandplejen på forsvarlig vis og i henhold til gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, åbne op for et større antal behandlinger. Tandplejen forventer således at kunne øge mængden af patientbehandlinger i almen tandpleje fra 25 % til 45 % samt forbyggede tandpleje i klinikken fra 0 % til 20 %. Tilbuddet for almen tandpleje udvides fra 2 teams på Fjordlandskolens Tandklinik til 3 teams og fra 3 teams på Slangerup Skoles Tandklinik til 4 teams.

Tandreguleringstilbuddet vil fortsat være 40 % af det normale niveau. De fysiske rammer, samt personaleressourcerne i tandreguleringen, er maksimalt anvendt jf. gældende SST retningslinjer. Tilbuddet for tandreguleringen på Ådalens Skoles Tandklinik er forsat 3 teams.

Forebyggelse

I forbindelse med nedlukning har Træning og Forebyggelse løbene været i kontakt med borgere via telefon og/eller video i relation til de forebyggende tiltag og andre arrangementer, der er blevet udskudt. Dette har medført en større pukkel og betyder f.eks. i forhold til de forebyggende hjemmebesøg, hvor borgerne er sårbare og afventer besøg og opfølgning. Det anbefales derfor, at Træning og Forebyggelse genoptager besøg til alle +82-årige (gennemføres en gang årligt).

I forhold til borgere med kroniske diagnoser og på opfordringer af patientforeninger, anbefales det, at Træning og Forebyggelse genåbner forløbsprogrammerne med borgere, under forudsætning af at borgerens egen læge godkender, at borgeren deltager i et forløbsprogram. Derudover planlægges at gennemføre rygestopkurser udenfor.   

AKUcentret

Den 11. maj 2020 godkendte udvalgsformanden genåbning af AKUCentret, herunder Ejegod, Højagergård, Gnisten, Klub Stjerneskud og Café Danner. Genåbning af AKUcentret er inddelt i tre scenarier, henholdsvis nødåbning, delvis åbning og fuld åbning. I første omgang er iværksat en nødåbning, der omfatter de borgere, der har det største behov at komme på deres vante dagtilbud, dog med kortere åbningstider (kl. 09.00-15-00). Det var vurderingen, at det er de borgere, der ikke bor i botilbud, som har det største behov. Samtidig er det dem, der vurderedes at udgøre den mindste smitterisiko.

Livskilden og Rådgivningshuset

Den 18. maj 2020 godkendte udvalgsformanden genåbning af Livskilden, Rådgivningshuset samt aktivitets- og samværstilbuddet på Klintegården. Samtidig godkendte formanden genåbning af udendørs besøg på botilbud.

Genåbningen af Livskilden og Rådgivningshuset er for begges tilbuds vedkommende inddelt i to faser, henholdsvis delvis åbning og fuld åbning. I første omgang er den delvise åbning iværksat, som betyder, at der i Livskilden åbnes op for at der maksimalt kan være 10 personer (borgere og personale) ad gangen. I Rådgivningshuset åbnes i første fase, så der kan være en borger ad gangen på besøg.

Klintegårdens aktivitets- og samværstilbud

En forsigtig genåbning af Klintegårdens aktivitets- og samværstilbud omfatter i første omgang tilbud til fire brugere, som skal bidrage til at genopbygge deres sociale tilknytning og fysiske aktivitet under kontrollerede forhold. Ligeledes er der genåbnet for besøg af ekstern fysioterapi til genoptræning og fodterapi til forebyggelse af senfølger af diabetes.

Besøg på botilbud

Social- og Indenrigsministeriet har den 13. maj 2020 udsendt nye regler om lempelse af midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud. Bekendtgørelsen omhandler borgere i blandt andet botilbud efter servicelovens § 107, § 108 og tilbud efter almenboliglovens § 105/servicelovens § 85. I Frederikssund Kommune drejer det sig om Klintegården, Skibbyhøj samt de otte botilbud og bofællesskaber under Handicap og Botilbud.

Lempelsen betyder, at beboerne nu kan få besøg af 1-2 faste besøgspersoner, som udpeges blandt de nærmeste pårørende. Det er den lokale ledelse på tilbuddene, der beslutter, hvem der skal udpeges som faste besøgspersoner, hvilket foregår med inddragelse af beboerne og deres pårørende. Besøgene af de 1-2 faste besøgspersoner skal ske på tilbuddenes udearealer på en social- og sundhedsfaglig forsvarlig måde, der skærmer andre beboere og personalet. Generelt skal besøg finde sted ud fra fastlagte rammer og efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. En beboer kan få besøg af sine besøgspersoner indendørs i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over, hvis en række forhold omkring separate adgangsforhold til beboernes lejligheder samt beboernes evne til at overholde forholdsregler er til stede. Der er fortsat adgang for besøg til beboere i kritiske situationer.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar vil blive fremsendt til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning og støtter op om de beskrevne forslag til åbning. Dog ønskes det oplyst, hvorfor man har valgt at lade de hjemmeboende komme  i AKU-Centret, og ikke de borgere der bor i bofællesskab. Den sidstnævnte gruppe har været ”gidsler” i deres bofællesskaber, og har ikke haft besøg i hele perioden, så behovet, for at kunne komme på arbejde, er  absolut stort hos disse borgere, og hvem har anlagt vurderingen af, at der er større smitterisiko hos dem i bofællesskaberne end hos de hjemmeboende. -der ønskes absolut svar på disse spørgsmål….

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet har ingen kommentarer til dette punkt, da det ligger uden for vores område.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering og Afdelingslederen for Sundhed og HR indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
 1. Godkende genåbning af tilbuddene, som beskrevet i sagen.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1 taget til efterretning.

Indstillingens pkt. 2 godkendt, idet AKU-centrene kan åbnes mere op, da erfaringerne fra den første genåbning har været gode.

Sagsfremstilling

Veterancenteret har rettet henvendelse til Frederikssund Kommune med henblik på at indgå en samarbejdsaftale. Veterancenteret har siden 2018 arbejdet med projektet "Fælles om veteraner" og som led i dette indgås samarbejdsaftaler med landets kommuner.

Sagen behandles samtidig i Vækstudvalget.

Samarbejdsaftalen er en fælles hensigtserklæring, hvor samarbejdskommunerne anerkender og støtter veteranerne og gør brug af veterancenterets rådgivning og tilbud efter behov. Herunder også afholder flagdag hvert år d. 5. september som en anerkendelse af veteranernes indsats for Danmark.

Veterancenteret kan bl.a. hjælpe kommunens sagsbehandlere med sparring i konkrete situationer og psykologisk støtte og rådgivning til veteraner og deres familier. Veterancenteret fungerer endvidere som en "vidensbank" for kommunen og tilbyder eksempelvis at afholde oplæg omkring veteraner og deres militære baggrund.

I Frederikssund Kommuner er 276personer registreret som veteraner (juni 2019). En veteran er en person, der har været udsendt i mindst én international mission i mere en 28 sammenhængende dage under Forsvarsministeriets område. Personen er veteran uanset, om vedkommende stadig er i Forsvaret eller i det civile.

Status på veteranarbejdet i Frederikssund Kommune

I Frederikssund Kommune er der en koordinerende sagsbehandler for veteraner som er placeret i afdelingen for Aktiv Indsats og Integration i Job og Borgercenteret. Den koordinerende sagsbehandler arbejder med aktive sager i kontanthjælpssystemet, herunder aktive veteransager. P.t. er der fire aktive veteransager.

Den koordinerende sagsbehandlers opgave er, at sikre én indgang til kommunen for veteraner og deres pårørende. Formålet er hurtigt og smidig at kunne hjælpe de veteraner, som har behov for hjælp og støtte til rehabilitering, bolig, beskæftigelse og andre behov, herunder:

 • Kontakt til relevante personer både internt i kommunen på tværs af centre, regionen, forsvaret, Veterancenteret m.fl.
 • Formidle og være bindeled mellem veteranen, sagsbehandler og øvrige samarbejdspartnere i og udenfor kommunen.
 • Fungere som bisidder

Indgåelse af samarbejdsaftale

Det er administrationens vurdering at den eksisterende indsats lever op til rammerne i den foreslåede samarbejdsaftale (se bilag). I forbindelse med aftalens indgåelse vil kommunens samarbejde med bl.a. Veterancenteret og rådgivning og vejledning til veteraner og deres pårørende blive eksponeret yderligere og anledningen vil blive brugt til at kommunikere mulighederne for støtte og hjælp fra kommunen tydeligere via hjemmeside m.m.

Såfremt udvalget tiltræder indstillingen om indgåelse af en samarbejdsaftale med veterancenteret anbefaler administrationen, at dette gøres af Borgmesteren i forbindelse med flagdagen 5. september 2020. Administrationen anbefaler endvidere, at der i forbindelse med underskrivningsceremonien afholdes en reception i Byrådssalen med en let forplejning, hvor bl.a. kommunens veteraner og deres familier og pressen inviteres. 

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning og støtter op om det foreslåede samarbejde.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet tager orienteringen om veteranarbejdet til efterretning og ser frem til kommunens indgåelse af samarbejdsaftale med Veterancenteret.

Økonomi

Eventuelle udgifter forbundet med aftalen vil blive finansieret indenfor Vækstudvalgets budgetramme.

Indstilling

Centerchefen for Job- og Borgercenteret indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Orientering om status på veteranarbejdet i Frederikssund Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget forelægges med denne sag en orientering om udviklingen i borgere, der er meldt færdigbehandlet på hospital, men ikke kan udskrives fra hospitalet.

Baggrund

Takster for færdigbehandlede patienter blev indført i 2007 for at motivere kommunerne til at hjemtage egne borgere efter endt hospitalsbehandling. I 2017 blev taksterne sat op, så kommunerne betaler et fast beløb for de to første ventedage en færdigbehandlet patient er fortsat indlagt. Derefter stiger beløbet for de øvrigt følgende ventedage. Antal ventedage vedrører borgere, der ikke har mulighed for at blive udskrevet til eget hjem eller til en midlertidig plads. Siden 2019 har taksterne dog været afløst af faste aconto-betalinger. Frederikssund Kommune har fra 2014-17 nedbragt sine udgifter til færdigt behandlede borgere væsentligt.

Betaling for færdigbehandlede patienter i 2019

Sundheds- og Ældreministeriet oplyste i oktober 2019, at det ikke er muligt at opgøreforbruget af færdigbehandlingsdage på hospitaler for 2019. For 2019 har der derfor været en midlertidig model for betaling mellem kommuner og regioner for færdigbehandlede patienter.  Den er som følgene:

 • Der foretages månedlige aconto-betalinger for færdigbehandlede patienter for ydelsesåret 2019 i perioden fra 1. november 2019 til 1. april 2020
 • Der foretages en regulering for faktisk opgørelse for ydelsesåret i 2020

Aconto-betalingerne blev fastsat ud fra kommunernes betalinger for færdigbehandlede patienter for ydelsesåret 2018, hvor der er taget højde for pris- og lønregulering og forventet regional udvikling for færdigbehandlede patienter for 2018-2019, som svarer til udviklingen fra 2017 til 2018.

I 2019 var den samlede aconto-betaling fra Frederikssund Kommune til Regionen på 707.252 kr. og i 2018 var betalingen på 939.132 kr. Forskellen skyldes et forventet fald for regionen som helhed for 2018-2019 baseret på udviklingen fra 2017 til 2018 i antal færdigbehandlede og antal ventedage borgerne er indlagt i regionen.      

Færdigbehandlede borgere i 2018-2019

I 2018 betalte kommunen for 126 færdigbehandlede borgere, der ikke kunne udskrives til eget hjem og havde ventedage på hospitalet. 61 borgere var indlagt 1-2 dage efter færdig behandling og det gennemsnitlige antal ventedage pr. borger var 3 dage. I 2017 var antal ventedage pr. borger på 3 dage, jævnfør ledelsesinformation til social- og sundhedsudvalget marts 2018.

Det er ikke muligt at præsentere data for antal færdigbehandlede borgere og antal ventedage for 2019. Årsagen til dette er, at eSundhed ikke opdateres, da Sundheds- og Ældreministeriet ikke foretager opgørelser af forbruget af færdigbehandlingsdage.

Erfaringer med færdigbehandlede borgere i kommunen for 2019-2020

Frederikssund Kommune oplever færre borgere der er meldt færdigbehandlet og for 2019 var det seneste tilfælde i efteråret 2019. Der vil på Social- og Sundhedsudvalgets møde være en mundtlig orientering omkring antal færdigbehandlede borgere i første del af 2020.

Færdigbehandlede borgere, der ikke kan udskrives opstår, når der for eksempel ikke er sengepladser ledige på Rehabiliteringsafdelingen. Udfordringer med sengepladser opstår ifølge lederen af Rehabiliteringsafdelingen, da de fleste stuer er flersengsstuer. Patienter med multiresistente bakterier, der skal isoleres på enestuer kan risikere at optage en hel flersengsstue. Flersengsstuerne er opdelt efter køn, der er derfor også udfordringer, hvis der er meldt en færdigbehandlet kvinde, men kun herrepladser ledige.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

Udvalget orienteres her om udviklingen i udskrivningen af færdigbehandlede borgere 2018-2020.

Det gennemsnitlige antal ventedage er i 2017 og 2018, 3 dage. Kommunen skal betale pr dag for færdigbehandlede patienter, der ikke kan udskrives til eget hjem eller anden døgnplads i Kommunen. Det betyder, at indretningen af Rehabiliteringsafdelingen, hvor de fleste stuer er flersengsstuer opdelt efter køn kan være en stopklods for at hjemtage færdigbehandlede patienter.

Det er ikke optimalt med flersengsstuer og det må være en høj prioritet, at få en afdeling med enestuer, der vil give mere fleksibilitet i kapaciteten samt en nutidig standard og en forbedring for borgerne.

Ældrerådet bemærker, at flere af medlemmerne har fået henvendelser fra pårørende til borgere, som mener, at udskrivningen fra hospitalet er foregået på et tidspunkt, hvor det for både patient og pårørende føltes tvivlsomt om det var for tidligt til at være forsvarligt.

Det har i flere tilfælde, som ældrerådets medlemmer har kendskab til, ført til gentagne genindlæggelser til både frygt og ængstelse hos patient og pårørende. Det er ikke rart at blive transporteret i ambulance fra Frederikssund til Hillerød og retur gentagne gange efter udskrivning til rehabiliteringen, fordi der er indtruffet en forværring af patientens tilstand her.

Det skal tilføjes, at der i flere tilfælde opkræves betaling for kost m.v. på rehabiliteringen under genindlæggelserne, fordi sengen på rehabiliteringsafdelingen skal stå til rådighed indtil patienten, kommer retur.

Andre er, så vidt Ældrerådet er orienteret om, blevet bedt om at pakke alle ting ned, når en borger skal genindlægges, fordi sengen skal bruges til en anden borger.

Orienteringen tages til efterretning, med ovenstående bemærkninger og opfordring til at arbejde for en nutidig indretning af Rehabiliteringsafdelingen.

Økonomi

 Orientering om udviklingen i færdigbehandlede borgere har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Afdelingsleder for Sundhed og HR indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres Social- og Sundhedsudvalget om projektet bæredygtig behovsvurdering i den afklarende samtale, som er en videreudvikling af én indgang til forebyggelsestilbud – Sundhedssamtalen.

Baggrund

Forebyggelse og Træning har gennem de seneste år arbejdet med implementering af Sundhedssamtalen Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret herom i sag nr. 50 på mødet den 6. maj 2019 ”Status på én indgang til forebyggelsestilbud – Sundhedssamtalen”.

Sundhedssamtalen er en borgerrettet behovsvurdering til borgere med kronisk sygdom.  Sundhedssamtalen drejer sig om sundhed og trivsel og munder ud i en personlig handleplan. Samtalen varetages af en sundhedsvejleder i det tværfaglige team i samarbejde med borgeren, mens afdelingens øvrige sygeplejersker og terapeuter fungerer som sundhedsvejledere og hjælper borgerne godt gennem skræddersyede forløb.

Implementeringen af Sundhedssamtalen havde fokus på, at der i langt højere grad skulle ske en aktiv inddragelse af borgere og pårørende i beslutninger om indsatser og sundhedstilbud.

Med afsæt i de gode erfaringer fra implementeringen af sundhedssamtalen samt en erkendelse af, at der var behov for en mere simpel og mindre ressourcekrævende model, søgte Forebyggelse og Træning midler fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Behovsvurdering i den afklarende samtale - mere individuelle behandlingsforløb” . I juli 2019 modtog Frederikssund Kommune et tilsagn på ansøgningen til at videreudvikle Sundhedssamtalen.

Projektet udvikler og afprøver en model for behovsvurdering af borgere, der er bæredygtig dvs. giver værdi for borgeren og som samtidig er organisatorisk velfungerende. Modellen baseres netop på borgerinddragelse samtidig med, at den skal sikre struktur, systematik og ensartethed i gennemførelsen.

Bæredygtig behovsvurdering i den afklarende samtale

Frederikssund Kommune modtog 1.216.475 kr. fra Sundhedsstyrelsen og bidrager derudover med en egenfinansiering på 34.560 kr. Projektet blev startet i september 2019 og udløber ved årets udgang den 31. december 2020.

Forebyggelse og Træning har siden tilsagnet om projektmidler været i gang med at videreudvikle sundhedssamtalen som koncept til at være en bæredygtig behovsvurdering. Samtalen foregår typisk telefonisk og varetages af en sundhedsvejleder i det tværfaglige team.

På sigt vil udvikling af bæredygtig behovsvurdering betyde, at sundhedssamtalen også vil blive benyttet til behovsvurdering i samarbejde med øvrige kronikergrupper og borgere, der henvises i forbindelse med beskæftigelsesindsats. Modellen vil ligeledes kunne danne basis for en eventuel ensretning af metoder til behovsvurdering på tværs af øvrige sundhedsindsatser, som fx forebyggende hjemmebesøg.

Foreløbige resultater

De første spæde resultater tyder på, at borgerne tager godt imod en telefonisk behovsafklaring. Forebyggelse og Træning begyndte i januar 2020 at stille borgene nogle spørgsmål om deres telefoniske behovsafklaring. Ud af 54 borgere, der i denne periode har taget imod en bæredygtig behovsafklaring har 25 svaret på spørgsmålet om, hvor vidt borgeren havde foretrukket, at samtalen var foregået som et personligt fremmøde fremfor en telefonsamtale. 84 % (n=21) angiver at være tilfreds med, at samtalen foregår telefonisk.

På grund af Covid-19 modtager Forebyggelse og Træning ikke mange henvendelser til sundhedssamtalen, ligesom de tilbud borgeren kan sendes videre til endnu ikke er åbne. Derudover har Sundhedsstyrelsen allerede gjort opmærksom på, at det er muligt at forlænge projektperioden med to måneder, så projektet kan køre til og med februar 2021. Derfor forventes afslutningen af projektet at blive udsat til februar 2021.

Afrapportering til sundhedsstyrelsen

Forebyggelse og Træning sender en afsluttende faglig og økonomisk slutstatus rapport med opdaterede tal fra indsatsen til Sundhedsstyrelsen ved udgangen af projektet, som Social- og Sundhedsudvalget også vil blive orienteret om.

Projektet forventes at kunne implementeres i driften uden behov for yderligere finansiering.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

Forebyggelse og træning fremlægger her en orientering om de ændringer man har foretaget i arbejdet med ”Sundhedssamtalen- bæredygtig behovsvurdering i den afklarende samtale”.

Det har vist sig, at der er behov for en mere simpel og mindre ressourcekrævende model, hvor Samtalen typisk foregår telefonisk og varetages af en sundhedsvejleder i det tværfaglige team.

Borgeren tager godt imod den nye model.

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

 Orientering om projektet bæredygtig behovsvurdering i den afklarende samtale har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Afdelingsleder for Sundhed og HR indstiller, at:

 1. Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget forelægges med denne sag en orientering om ernæringstilbuddet hos Forebyggelse og Træning og diætisternes opgaver, herunder konsekvenser af ophør af puljemidler.

Baggrund

Forebyggelse og Træning har i de sidste to år haft ansat to diætister til at varetage opgaver i relation til ernæringsstøtte til udsatte borgere og undervisning på afdelingens forløbsprogrammer. Den ene diætist er ansat i en fast stilling og den anden diætist er ansat i en tidsbegrænset stilling finansieret via Værdighedspuljen. Puljemidlerne ophører til juli, hvorefter stillingen ikke forlænges, idet der ikke er finansiering hertil.    

Stillingen der finansieres via puljemidler, har været vakant ad flere omgange grundet usikkerhed om muligheden af forlængelse af puljemidler.

Diætisternes tilbud i Forebyggelse og Træning i dag

Diætisternes hovedopgave i Forebyggelse og Træning er i dag diætvejledning til borgere, både hjemme hos borgeren og i Træning og Forebyggelses lokaler, samt rådgivning til omsorgscentrenes personale ved komplekse tilfælde. Enkeltvis diætvejledning af borgere tilknyttet forløbsprogrammerne for KOL, cancer, type 2 Diabetes og hjertekarsygdom, samt diætvejledning af borgere i job- og ressourceafklaringsforløb, der er screenet og henvist fra Jobcenteret. Diætvejledning består blandt andet af undervisning i ernæringsfaglig viden, kostvejledning, samt implementering af kostændringer. Derudover deltager diætisterne i borgerkonference to gange om ugen på Rehabiliteringsafdelingen for at give ernæringsterapi til borgere i ernæringsmæssig risiko. Ernæringsterapi er en målrettet ernæringsindsats til borgere med nedsat appetit og der er underernærede.

Diætisterne står også for fælles undervisning på forløbsprogrammerne og projektet Godt liv med Artrose i Danmark (GLAiD), samt undervisning af samarbejdspartnere, på kommunale institutioner og undervisning af elever på sygepleje-, social- og sundhedsassistent- og hjælperuddannelsen.

I 2019 har diætisterne haft 238 førstegangsvejledninger. Heraf har 126 borgere kun modtaget den ene førstegangsvejledning, hvilket hovedsagligt har drejet sig om borgere indlagt på rehabiliteringsafdelingen. 112 borgere har derudover modtaget en eller flere opfølgende vejledninger, svarende i gennemsnit til 3,4 opfølgninger pr. borger.

Konsekvenser for tilbuddet, når puljemidlerne stopper

Med det kommende ophør af puljemidler vil der fra juni kun være én diætist. Det vurderes, at konsekvenserne for tilbuddet vil være en mulig længere ventetid for borgere, der ønsker en samtale med diætist. Det vil desuden være nødvendigt at revurdere, hvornår og hvor meget diætisten deltager i undervisningen i forebyggelsesprogrammerne og GLAiD.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning med den kommentar, at der har været stor efterspørgsel efter diætisternes indsats – og dette giver anledning til bekymring, når området skæres ned til det halve.

Ældrerådets høringssvar:

Social- og Sundhedsudvalget bliver i denne sag orienteret om konsekvenserne ved nedlæggelse af stillingen som diætist, der var finansieret via puljemidler.

Konsekvenserne vil blive længere ventetider for borgere der har behov for en samtale med en diætist. Samtidig vil det oplysende og forebyggende arbejde blive reduceret. Diætisterne har i 2019 haft 238 førstegangsvejledninger og 386 opfølgningsvejledninger. Der siger jo meget om behovet og vil gå ud over den forebyggende indsat overfor personer med hjertekarsygdomme, diabetes, kol mv.

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, med håb om at området vil blive prioriteret i næste budget.

Økonomi

 Orientering om ernæringstilbuddet hos Forebyggelse og Træning og diætisternes opgaver har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Afdelingsleder for Sundhed og HR indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

Meddelelser:

 • Sammenlægning af Novavis alkohol og stof behandlingstilbud på Kilde Allé pr. 1. oktober 2020.

Frederikssund Kommune indgik kontrakt med Novavi som leverandør af misbrugsbehandling pr. 1. januar 2017. I opstartsfasen valgte Novavi ud fra et forsigtighedsprincip at udbyde substitutionsbehandling på en matrikel i byen, adskilt fra Novavis øvrige misbrugstilbud på ambulatoriet på Kilde Alle 22. Opdelingen indgår ikke som en del af Novavis kontrakt med Frederikssund Kommune. Novavis erfaringer har dog vist, at tilbuddene med fordel kan samles, og uden det forventes at give problemer for målgrupperne. For at bruge ressourcerne bedst muligt, sammenlægger Novavi derfor alle behandlingstilbud på Kilde Alle 22 pr. 1. oktober 2020. Herved fjernes personalets transporttid mellem de to enheder, så der frigives mere tid til den patientrettede kontakt, og alle får lettere adgang til Novavis læge. Udlejer på Kilde Alle er orienteret om sammenlægningen, og har ingen indvendinger.

Beslutning

Taget til efterretning. Administrationen orienterede om personsag.

Indstillingens punkt 2 blev godkendt.