Frederikssund Kommunes logo

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. maj 2020

Via Skype kl. 08.15

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres Social- og Sundhedsudvalget om status på COVID-19 situationen samt tager stilling til spørgsmål om genåbning af tilbud og funktioner.

Administrationen er i færd med at udarbejde et forslag til generelle principper for en gradvis genåbning af Frederikssund Kommunes tilbud og funktioner. Principperne skal danne ramme for de konkrete planer for genåbning af tilbud og funktioner, som der politisk skal tages stilling til. Principperne vil blive eftersendt dagsordenen, når de foreligger.

For at sikre en hensigtsmæssig og smidig genåbning af tilbud foreslår administrationen desuden, at Social- og Sundhedsudvalget imellem de ordinære udvalgsmøder med kort varsel kan blive indkaldt til ekstraordinære møder, fx via Skype, for at behandle konkrete planer om genåbning af tilbud.

Nedenfor gennemgås de aktuelle planer for genåbning af konkrete tilbud.

Tandplejens åbning

Tandplejen varetager på nuværende tidspunkt akut og kritisk tandbehandling og tandreguleringsbehandling på henholdsvis Fjordlandsskolens Tandklinik i Skibby og på Tandreguleringsklinikken på Ådalens Skoles Tandklinik i Frederikssund. Der er åbent på telefon på alle hverdage. Det foreslås langsomt at åbne op for flere behandlinger og undersøgelser på forsvarlig vis og i henhold til gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Tandplejen forventer således at kunne øge mængden af patientbehandlinger i almen tandpleje fra 5 % til 25 % og tandregulering fra 10 % til 40 %. Tilbuddet for almen tandpleje udvides fra 1 til 2 teams på Fjordlandskolens Tandklinik og 3 teams på Slangerup Skoles Tandklinik. Tilbud for tandregulering på Ådalens Skoles Tandklinik udvides fra 1 til 3 teams. Se vedlagte notat om genåbning af Tandplejen. På grund af de mange aflysninger oparbejdes der i perioden et stort efterslæb på behandlinger, der fremadrettet vil give store udfordringer at få indhentet. Social- og Sundhedsudvalget vil, når situationen normaliseres, få forelagt en plan til afvikling af denne udfordring, herunder eventuelt behov for tilførelse af yderligere ressourcer.

Genåbning af Livskilden og AKUcentret

På Social- og Sundhedsudvalgets ekstraordinære møde den 17. april 2020 ønskede udvalget en gradvis åbning af AKUcentret og Livskilden gennemført. Udvalget ønskede fokus på ekstra rengøring i forbindelse med genåbningen af AKUcentret og yderligere brug af Livskilden.

Den 25. april 2020 indgik Folketingets partier en aftale om initiativer for sårbare og udsatte gruppe i forbindelse med COVID-19. Heri indgår en aftale om, at private og kommunale tilbud bør prioritere at genoptage åbne tilbud og indsatser, som kan understøtte tryghed og trivsel hos borgerne. Det gælder blandt andet væresteder, varmestuer, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, socialpædagogisk støtte og lektiecaféer. Hvis sundhedsfaglige retningslinjer eller fx forsamlingsforbud forhindrer, at et tilbud kan holde åbent som sædvanlig, kan tilbuddet fx overveje at tage borgere ind i mindre hold og kortere tid eller finde andre løsninger, der gør, at det inden for de gældende retningslinjer og de eksisterende fysiske rammer kan lade sig gøre at holde åbent.

Inden for disse rammer arbejder Administrationen på en plan for genåbning af Livskilden samt en plan for genåbning af AKUcentret, det vil sige tilbuddene på Højagergaard, Ejegod, Gnisten, Klub Stjerneskud og Café Danner. Social- og Sundhedsudvalget vil få forelagt planerne til godkendelse, så snart de foreligger.

Som udvalget blev orienteret om på det ekstraordinære møde den 17. april 2020, har Livskilden allerede i en periode været til rådighed som mødested for op til to borgere ad gangen uden tilstedeværende personale.

Genåbning af Rådgivningshuset

Administrationen arbejder på en plan for gradvis genåbning af Rådgivningshuset. Social- og Sundhedsudvalget vil få forelagt planen til godkendelse, så snart den foreligger.

Genåbning af Team 2010 og Vikingerne

Idrætsforeningerne Team 2010 og Vikingerne har besluttet delvist at genoptage aktiviteter inden for de retningslinjer, som er givet af myndighederne. I første omgang drejer aktiviteterne sig om gåture et par gange om ugen. Det vil således være muligt for borgere på botilbud og borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem, at deltage i disse aktiviteter. Det er administrationens vurdering, at det vil være forsvarligt at borgerne deltager i aktiviteterne, som de er beskrevet i foreningernes planer. Foreningernes planer for genåbning er vedlagt som bilag til sagen. Aktiviteterne vil kunne igangsættes, så snart der er borgere, som kan deltage i dem.

Lempelse af besøgsforbud på botilbud

Den 25. april 2020 indgik Folketingets partier en aftale om initiativer for sårbare og udsatte gruppe i forbindelse med COVID-19. Heri indgår en aftale om at lempe det gældende besøgsforbud på anbringelsessteder og botilbud. Administrationen vil udarbejde en plan for lempelse af besøgsforbuddet, der forelægges Social- og Sundhedsudvalget, når Social- og Indenrigsministeriet kommer med det konkrete forslag til lempelse.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet ser frem til åbningen af de nævnte tilbud (AKU-centret og Livskilden) og imødeser de kommende principper samt de konkrete planer herfor  – naturligvis med de fornødne hensyn og forsigtighed i forhold til den sårbare målgruppe og  under respekt for de sundhedsfaglige retningslinjer, så smitterisikoen minimeres. Desuden er det positivt at, der lægges op til, at kommunens borgere i botilbud og egen bolig kan deltage i de genåbnede aktiviteter i Team 2010 og Vikingerne. Denne gruppe har været særligt hårdt ramt af besøgsforbud og isolation, og trænger til social kontakt i og udenfor hjemmet. Handicaprådet er helt enig i Social-og Sundhedsudvalgets ønske om fokus på ekstra rengøring i forbindelse med genåbningen af AKUcentret og yderligere brug af Livskilden.Ligesom på skoleområdet bør der foretages en ekstra rengøring/hovedrengøring INDEN åbning af tilbuddene med henblik på at reducere smitterisikoen – hvilket er fuldstændig påkrævet og burde være en selvfølge.Det samme gælder bostederne, men vi må desværre konstatere, at  rengøringsstandarden på eksempelvis kommunens bosteder pt. er helt utilfredsstillende for så vidt angår fællesarealerne, som beboerne IKKE selv har ansvar for, og som kommunen har pligt til at rengøre. Her er behov for en særlig opmærksomhed og indsats.

Ældrerådets høringssvar:

Status på COVID-19 situationen samt forslag til langsom genåbning af tilbud.

Ældrerådet taget forslagene til efterretning da sagerne hovedsagelig ligger under handicaprådet

Økonomi

 Godkendelse af principper og proces for genåbning af tilbud på sundheds- og ældreområdet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
 2. Godkende, at kommunens borgere i botilbud og egen bolig kan deltage i de genåbnede aktiviteter i Team 2010 og Vikingerne.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 godkendt. Tandplejens gradvise åbning i uge 20 iht. notatet blev godkendt. Aktiviteterne for team 2010 og Vikingerne blev ligeledes godkendt.

Administrationen arbejder videre med åbning af Livskilden, Rådgivningshuset og Akucentret og præsenterer disse fortløbende for udvalgsformanden mhp. evt. politisk behandling.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget forelægges med denne sag en orientering og status på det hidtidige arbejde med sundhedsugen, og en anbefaling om at udskyde sundhedsugen til 2021 på grund af coronaudbruddet.

Baggrund

I oktober 2018 blev planen for en tværgående sundhedsuge i Frederikssund Kommune godkendt i Social- og Sundhedsudvalget (sag nr. 90). Sundhedsugen afholdes på initiativ fra Social- og Sundhedsudvalget og skal være med til at synliggøre kommunens egne tilbud og indsatser, samt eksterne tilbud og initiativer i kommunen, der fremmer sund livsstil.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni 2019 (sag nr. 63) blev det besluttet at afholde sundhedsugen i uge 34, dvs. den 15. august – 22. august 2020.  

Status på det hidtidige arbejde med sundhedsugen

Sundhedsugen var planlagt indledt lørdag den 15. august 2020 med åbningen af den nye svømmehal. Desuden var der planlagt Frederikssund Stafetten den 20. august, borgermøde og andre aktiviteter om Sundhedspolitikken og åben markedsdag for alle den 21. august – 22. august på Kalvøen som afslutning på ugen.  

Eksterne aktører, så som frivillige, idrætsforeninger, patientforeninger, apoteker og Frederikssund Erhvervs medlemmer er i løbet af januar og februar blevet inviteret til at deltage med aktiviteter i sundhedsugen. Der skulle have været afholdt informationsmøde for interesserede aktører i marts 2020. Mødet blev grundet regeringens tiltag mod coronaudbruddet aflyst. Der var til mødet tilmeldt 25 foreninger, der havde udtrykt interesse for at deltage med aktiviteter til sundhedsugen.

Kommunens centre, afdelinger og tilbud deltager med aktiviteter, der kan skabe synlighed om allerede eksisterende sundhedsindsatser, tilbud og aktiviteter.

Coronaudbruddets påvirkning på sundhedsugen

De nationale tiltag mod coronaudbruddet har haft flere konsekvenser for sundhedsugen. Grundet nedlukningen har det ikke været muligt at afholde informationsmøde for interesserede aktører. Mange idrætsforeninger og sociale og sygdomsbekæmpende foreninger har som konsekvens af coronaudbruddet lukket ned for sæsonen og har derfor ikke mulighed for at planlægge aktiviteter. Derudover har man fra nationalt hold forlænget forbuddet mod store forsamlinger til og med den 31. august 2020, og det er derfor ikke muligt at gennemføre sundhedsugen i uge 34 i 2020.

Idet foreningslivet stort set er lukket eller bidrager til at afhjælpe konsekvenserne af coronaudbruddet og da kommunens serviceområder, herunder særlig sundheds-, ældre, og børneområdet, anvender alle ressourcer på at opretholde de borgerrettede tilbud, vurderes det ikke muligt at planlægge sundhedsugen senere på året.

På den baggrund anbefales det, at sundhedsugen udskydes et kalenderår.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

 Handicaprådet er enig i udskydelsen af sundhedsugen set i lyset af Corona-krisen, herunder dens restriktioner i forhold til forbud mod store forsamlinger.

Ældrerådets høringssvar:

Udvalget forelægges status på det hidtidige arbejdet med Sundhedsugen.

Administrationen anbefaler at udskyde sundhedsugen til 2021 pga. coronaudbruddet.

Ældrerådet bakker op om anbefalingen.

Økonomi

 Udskydelse af sundhedsugen til 2021 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Afdelingsleder for Sundhed og HR indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Sundhedsugen udskydes og rykkes til 2021.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres denne sag med henblik på, at udvalget godkender en revideret tids- og procesplan for Sundhedspolitikken 2021–24.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 30. marts 2020 kommissorium og tids- og procesplan for udvikling og udarbejdelse af en ny sundhedspolitik.

Siden godkendelsen af tids- og procesplanen har Frederikssund Kommune på grund af Coronapandemien måtte omstille sig til nødberedskab samtidig med, at flere af kommunens medarbejdere arbejder hjemmefra. Det er derfor ikke muligt at gennemføre den planlagte tids- og procesplan. På grund af den ekstraordinære situation forelægges Social- og Sundhedsudvalget hermed en revideret tidsplan (bilag).

I den reviderede tids- og procesplan forbereder administrationen arbejdet med politikken frem mod sommerferien og først efter sommerferien tages fat på de politiske dialoger. Da Sundhedsugen i anden sag på dagsordenen anbefales udsat til 2021, udsættes den planlagte borgerinddragelse til oktober 2020. Sundhedspolitikken forventes godkendt inden sommeren 2020 og der foreslås et kick-off arrangement i forbindelse med Sundhedsugen 2021.

Social- og Sundhedsudvalget får således forelagt første sag vedrørende Sundhedspolitikkens indhold i september 2020, herunder detaljeret forslag til borgerinddragelse.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er enig i den foreslåede ændring.

Ældrerådets høringssvar:

Social-og Sundhedsudvalget godkendte den 30. marts 20 kommissorium og tids-og procesplan for udvikling og udarbejdelse af en ny sundhedspolitisk for perioden 2021-24.

Administrationen anmoder nu Social - og Sundhedsudvalget om at godkende en revideret tids-og procesplant pga. Corona-krisen.

Ældrerådet har ingen bemærkninger til den reviderede tidsplan og imødeser at få planen til høring undervejs i processen.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Afdelingsleder for Sundhed og HR indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede tids- og procesplan for sundhedspolitikken 2021-2024.

Beslutning

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Sagsfremstilling

På baggrund af Regeringens udmelding den 11. marts 2020 om de gældende retningslinjer vedrørende Coronavirus lukkede Frivillighedsstedet midlertidig til den 14. april 2020. Som følge af Regeringens seneste opdatering den 6. april 2020 med forlængelse af gældende retningslinjer vedrørende Coronanvirus forlængede Frivillighedsstedet dets lukkeperiode til 10. maj 2020.

Formanden for Frivillighedsstedets brugerråd, Bente Schousboe, har i samråd med et enigt brugerråd rettet henvendelse til Frederikssund Kommune med ønsket om at forlænge Frivillighedsstedets lukkeperiode til den 1. august 2020. Begrundelsen herfor er, at flere af Frivillighedsstedets brugere er i målgruppen særligt sårbare og udsatte. Frivillighedsstedet huser desuden en del patientforeninger, hvis medlemmer er i målgruppen særligt sårbare eller udsatte.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet bakker op om Frivilligstedets Brugerråd og deres ønske om at udskyde åbningen til 1. august under henvisning til de særligt sårbare målgrupper, som bruger stedet.

Ældrerådets høringssvar:

Brugerrådet for Frivillighedscentret har henvendt sig til administrationen om at forlængelse af lukkeperioden pga. smittefaren for Covid-19 frem til den 1. august.

Ældrerådet bakker op om brugerrådets indstilling, da frivillighedscentrets brugere er en særligt udsat grupper ift. coronavirus.

Økonomi

 Forlængelse af lukkeperiode for Frivillighedsstedet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventulle mindreforbrug vil indgå i de løbende budgetopfølgninger.

Indstilling

Kultur og Fritidschefen indstiller til Social og Sundhedsudvalget, at:

 1. Frivilligstedets ønske om lukkeperiode til den 1. august 2020 imødekommes.

Beslutning

Godkendt. Social- og sundhedsudvalget ønsker forelagt forslag til genåbning af de brugerstyrede centre snarest muligt.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Social- og sundhedsudvalgets samlede område.

Budgetopfølgningen giver anledning til en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet og en tillægsbevilling på 9,0 mio. kr. vedrørende serviceudgifter under Social Service.

Social Service

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser et forventet merforbrug i 2020 på 9,0 mio. kr. som foreslås indarbejdet i budgettet med en egentlig tillægsbevilling.

Merforbruget består af:

 • Forventet merforbrug på 7,1 mio. kr. på de centrale paragrafområder under myndighedsfunktionen som følge af stigning i aktivitet til især særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse samt krisecentre og herberg og højere gennemsnitspriser vedrørende botilbud.
 • Forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende øvrige myndighedsområder.

Der arbejdes på at reducere forbrug mest muligt gennem implementering af budgethåndtag vedrørende hyppigere og tættere opfølgning på sager (forslag 016 i budget 2020) og fokus på støtte i egen bolig frem for botilbud (forslag 062 til budget 2019) samt generel tilbageholdenhed.

Sundhed og forebyggelse

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 giver anledning til en egentlig tillægsbevilling på 2,1 mio. kr.

Tillægsbevillingen vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvor kommunefordelte acontobeløb blev meldt ud efter fastlæggelse af budget for 2020 og giver anledning til et merforbrug på 2,1 mio. kr.

For en nærmere gennemgang henvises til vedlagte bilag: Budgetopfølgning pr. 31.3 – Social- og sundhedsudvalget.

Anlæg

Der søges ingen tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 på anlægsprojekter under Social- og sundhedsudvalget. Men der er vedlagt et bilag ”Anlægsoversigt – SSU” hvori de anlægsprojekter, der hører under udvalget fremgår med angivelse af nuværende budget, forbrug samt resterende budget. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

Budgetopfølgningen pr 31 marts 2020 viser et behov for en egentlig tillægsbevilling på grund af et forventet merforbrug 9 mio kr.

Merforbruget består af:

Forventet merforbrug på 7,1 mio. kr. på de centrale paragrafområder under myndighedsfunktionen som følge af stigning i aktivitet til især særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse samt krisecentre og herberg og højere gennemsnitspriser vedrørende botilbud.

Forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende øvrige myndighedsområder.

Ældrerådet bakker op om indstillingen og tager sagen til efterretning.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen viser en budgetudfordring vedrørende serviceudgifter på 9 mio. kr. under Social Service, som giver anledning til en egentlig tillægsbevilling på 9,0 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.

Budgetopfølgningen viser forventede merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, som giver anledning til en egentlig tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. Udgifter vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering indgår ikke i servicedriftsrammen.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til nogen tillægsbevillinger eller overførsler mellem udvalg, hvorfor der ingen bevillingsmæssige konsekvenser er på anlæg.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Egentlig tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering og 9,0 mio. kr. vedrørende serviceudgifter godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er anden status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 53 ændringer, hvoraf 11 er implementeret på nuværende tidspunkt. For resterende 42 ændringer er den fortsatte proces hen i mod en implementering kort beskrevet under kolonnen statustekst.

Specifikt i forhold til Social- og sundhedsudvalget indeholder bilag 2 seks ændringer, hvoraf en er implementeret, mens fem er under fortsat proces.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgninger på budgetaftalen, der forelægges fagudvalgene på henholdsvis september- og november-møderne.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

Administrationen har fremlagt status på implementeringen af aftalen om budgettet 2020-2023.

På ældreområdet er, - ledsagelse af Omsorgscentrenes beboere til læge implementeret, - aftalen om personer ansatte via velfærdsmidlerne overføres til drift, er implementeret, - og aftalen om at undersøge muligheden for at oprette eget vikarkorps er i arbejdsproces.

Ældrerådet tager med glæde den fremlagte status til efterretning.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020, der behandles på samme møde.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender anden status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 til orientering for Social- og sundhedsudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På byrådsmøde den 26. februar 2020 blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde et budgetkatalog med forslag til omstillingsmuligheder på serviceudgifterne med henblik på tilvejebringelse af et politisk råderum og konsolidering af kommunens økonomi. Desuden skal budgetkataloget suppleres med initiativer vedrørende overførsler, anlæg og skatteændringer.

Fagudvalgene præsenteres i maj måned for foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen. Hele budgetkataloget præsenteres for byrådet på budgetseminaret den 23. juni 2020. Administrationen vil på budgetseminaret 23. juni 2020 fremlægge handlemuligheder således, at initiativerne kan koordineres med drøftelserne om investeringsplanen for 2021-2030. På dette tidspunkt forventes samtidig resultatet af både en økonomiaftale mellem regeringen og KL samt forhandlingerne om en eventuel udligningsreform at være kendte. Budgetkataloget skal bidrage til at skabe omstillingsmuligheder indenfor servicerammen. Dette med henblik på at konsolidere kommunens økonomi, skabe politisk råderum og sikre fremdrift.

Serviceudgifter

Besparelsesforslagene indenfor serviceudgifterne kan tilvejebringes på forskellig vis:

 • Effektiviseringer og omstruktureringer af den løbende drift
 • Egentlige servicereduktioner

For Økonomiudvalgets vedkommende fremlægges forslag til tværgående temaer for samtlige udvalg (udbud, reduktion i sygefravær, digitalisering og arbejdsgange, administrative effektiviseringer samt optimering af ejendomsområdet).

Samtidig fremlægges forslag til temaer for de enkelte fagudvalg, som vedrører de respektive områder.

Samtlige temaer for de enkelte udvalg er specificeret i bilag, som er vedlagt som arbejdspapir. 

Overførselsudgifter

I forhold til overførslerne kan det undersøges, om der ved målrettede indsatser kan ske en reduktion af overførselsudgifterne på udvalgte områder.

Anlæg

Anlæg behandles særskilt i regi af arbejdet med Investeringsplanen 2021-2030.

Skatteændringer.

I princippet kan flere udgifter/færre indtægter også opvejes af en skattestigning. En sådan løsning skal i midlertidig ses i lyset af, at Frederikssund Kommune allerede på nuværende tidspunkt har et relativt højt beskatningsniveau (25,8 pct.) svarende til det 26. højeste på landsplan.

Administrationen foretager udregning af en række scenarier omkring skatteændringer sådan, at det indgår i materialet til budgetseminaret den 23. juni.

Fortsat politisk proces

Budgetseminar den 19. august

Her forelægges Byrådet et samlet overblik over det tekniske budget inklusiv økonomiaftale samt de politiske handlemuligheder til sikring af økonomisk balance og et politisk råderum. Der er således skabt et økonomisk overblik inden Økonomiudvalgets 1. behandling den 26. august, hvor budgetforslaget sendes i høring.

Politiske forhandlinger

I perioden 21.-27. september er der politiske forhandlinger, hvortil der udarbejdes regnemaskine, som kendt fra foregående år. Fristen for politiske ændringsforslag er 27. september kl. 18.00.

2. behandling

Økonomiudvalget 2. behandler budgettet inklusiv politiske ændringsforslag den 30. september, mens det er tilfældet for Byrådet den 7. oktober.

Det tekniske budget

Samtidig med den beskrevne politiske proces vil der pågå et arbejde med det tekniske budget, som er udtryk for lige så reelle politiske prioriteringer som politiske ændringsforslag. Derfor forelægges det tekniske budget det politiske niveau ved flere lejligheder:

• På fagudvalgsmøderne (inklusiv Økonomiudvalget) i april blev forelagt befolkningsprognose og afledt demografiregulering.

• På budgetseminar den 23. juni forelægges status på tekniske korrektioner - inklusiv økonomiaftale.

• På fagudvalgsmøderne (inklusiv Økonomiudvalget) i august orienteres om status på tekniske korrektioner.

• På budgetseminar den 19. august forelægges status på tekniske korrektioner - inklusiv statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

• På Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag den 26. august godkendes de bevillingsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager punktet til efterretning med den kommentar, at det ikke fremgår, hvilke foreløbige temaer der arbejdes med i budgetprocessen.

Ældrerådets høringssvar:

Den foreliggende sagsfremstilling giver en meget forståelig status på antallet af magtanvendelser i 2019 samt udviklingen fra 2018.

Ældrerådet anerkender den løbende fokus på undervisning og information af personalet.

Ældrerådet tager herefter redegørelsen til efterretning.

Økonomi

Budgetkataloget for 2021-2024 skal bidrage til at skabe omstillingsmuligheder indenfor servicerammen. Desuden suppleres budgetkataloget med initiativer vedrørende overførsler og skatteændringer. Anlæg behandles særskilt i regi af arbejdet med Investeringsplanen for 2021-2030.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2021-2024, tages til efterretning.
 2. Drøfte forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2021-2024.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 blev drøftet.

Sagsfremstilling

Social- og sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede magtanvendelser foretaget over for voksne borgere med varig psykisk funktionsnedsættelse. Redegørelsen omfatter både sundheds- og plejeområdet samt handicap- og psykiatriområdet og er vedlagt som bilag. I nærværende sagsfremstilling er der fremhævet den del af indberetningerne, der relaterer sig til Social- og sundhedsudvalgets ressortområde.

Baggrund

Magtanvendelsesudvalget under Center for Voksenstøtte og Rehabilitering har til opgave, på vegne af kommunalbestyrelsen, at administrere bestemmelserne i servicelovens kapitel 24 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Formålet med lovgivningen er at begrænse magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige samt at øge retssikkerheden. I erkendelse af, at der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at gribe ind i borgerens ret til selvbestemmelse, er der i serviceloven fastsat nærmere regler om, i hvilke situationer og hvordan sådanne tvangsmæssige foranstaltninger er tilladt.

Reglerne om magtanvendelse omfatter blandt andet brug af alarm- og pejlesystemer samt særlige døråbnere (§ 125), akut fastholdelse og føren (§ 126), fastholdelse i hygiejnesituationer (§ 126a), tilbageholdelse i tilbuddet (§127) samt anvendelse af beskyttelsesmidler, for eksempel stofseler (§ 128).

Det skal pointeres, at magtanvendelse er en undtagelsesvis mulighed, når alt andet er afprøvet. Udgangspunktet for det faglige arbejde er (i henhold til serviceloven) altid, at den faglige indsats skal ske med respekt for borgerens integritet og selvbestemmelse. Magtanvendelser skal begrænses mest muligt og må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk støtte.

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, vurderes magtanvendelsen som ”ikke lovlig”. I så fald følger tilbuddets ledelse op og kan iværksætte pædagogiske eller eventuelt personalemæssige tiltag. Uanset om en magtanvendelse bliver vurderet lovlig eller ikke-lovlig skal ledelsen dog sikre, at der arbejdes pædagogisk med at forebygge fremtidige magtanvendelser, herunder skal der udarbejdes en pædagogisk handleplan.

Indberettede magtanvendelse i 2019

Nedenfor ses en samlet oversigt over antallet af indberettede magtanvendelser i 2019, der enten har fundet sted i Frederikssund Kommunes tilbud, eller som er foretaget over for kommunens borgere, der opholder sig i tilbud i andre kommuner. Opgørelsen er således fordelt på henholdsvis handicap- og psykiatriområdet i Frederikssund Kommune (herunder også private tilbud) og på borgere i tilbud beliggende uden for Frederikssund Kommune. Tallene fra 2018 er også inkluderet i tabellerne.

Tabel 1

Magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet i Frederikssund Kommune i 2019

2018

2019

Personlige alarm- og pejlesystemer (§ 125, stk.1)

-

-

Særlige døråbnere (§ 125, stk. 3)

-

-

Akut fastholdelse eller føren (§ 126)

14

7

Fastholdelse i forbindelse med hygiejnesituationer (§ 126 a)

-

-

Tilbageholdelse i tilbuddet (§ 127)

-

-

Anvendelse af stofseler (§ 128)

-

5

Andre former for indgreb

1

1

I alt

15

13

Tabel 2

Magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet i tilbud uden for Frederikssund Kommune i 2019

2018

2019

Personlige alarm- og pejlesystemer (§ 125, stk.1)

-

-

Særlige døråbnere (§ 125, stk. 3)

-

-

Akut fastholdelse eller føren (§ 126)

13

18

Fastholdelse i forbindelse med hygiejnesituationer (§ 126 a)

-

-

Tilbageholdelse i tilbuddet (§ 127)

-

-

Anvendelse af stofseler (§ 128)

2

4

Andre former for indgreb

1

1

I alt

16

23

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der – set i forhold til målgruppen og antallet af brugere – er tale om relativt få magtanvendelser, set hen over et år. Det er desuden vurderingen, at der på de tilbud i kommunen, hvorfra der er indberettet magtanvendelser, arbejdes pædagogisk med at forebygge disse.

I de seneste år er der i kommunens voksenhandicap- og psykiatriområde løbende gennemført kompetenceudvikling af personalet med henblik på at styrke den pædagogiske faglighed og praksis, blandt andet inden for neuropædagogik og ”low arousal” - tilgangen. Dette vurderes at bidrage til at forebygge og undgå magtanvendelser.

Nye regler om magtanvendelse

Fra 1. januar 2020 trådte nye regler i kraft for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Ændringer vedrører blandt andet personkredsen, der er omfattet af reglerne samt tilføjelse af flere nye paragraffer. Hertil har formålet med magtanvendelsesreglerne ændret fokus fra at handle om at sikre borgerens helbred til nu at sikre borgerens omsorg, sikkerhed og værdighed.

Dermed bibringer de nye regler også større krav til medarbejdernes vurderinger i de akutte situationer, hvor magtanvendelse i sidste ende kan blive en løsning. På samme måde stiller regelændringerne krav til de lokale lederes ansvar for kontinuerligt at forebygge magtanvendelser og bistå evaluering og refleksion, der hvor magtanvendelse er blevet udført. Endvidere betyder de ændrede regler, at de lokale ledere har et større ansvar for at vurdere nødvendigheden af de magtanvendelser, som der ikke længere skal forhåndsansøges om. Dette gælder eksempelvis kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer af personer med demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse.

Årsrapporten vedrører udelukkende magtanvendelser indberettet i 2019, hvor servicelovens tidligere bestemmelser var gældende. Det har været en prioritet at sikre undervisning om de nye regler i kommunens tilbud. Undervisningen i de nye regler har skærpet opmærksomheden på magtanvendelsesreglerne i almindelighed.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er tilfreds med, at der samlet set er tale om relativt få tilfælde af magtanvendelse – herunder især antallet af ulovlig magtanvendelse – og at der er tale om et lille fald i antallet på handicap- og psykiatriområdet (fra 15 – 13). Handicaprådet har den opfattelse, at magtanvendelse aldrig kan stå alene men ALTID skal ses i sammenhæng med en socialpædagogisk faglighed og indsats. Derfor er det helt nødvendigt og fint, at der i kommunen arbejdes pædagogisk og med undervisning med henblik på forebyggelse heraf.

Ældrerådets høringssvar:

Den foreliggende sagsfremstilling giver en meget forståelig status på antallet af magtanvendelser i 2019 samt udviklingen fra 2018.

Ældrerådet anerkender den løbende fokus på undervisning og information af personalet.

Ældrerådet tager herefter redegørelsen til efterretning.

Økonomi

 Orientering om magtanvendelser i 2019 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I sagen orienteres om udviklingen i vederlagsfri fysioterapi, samt centrale tiltag til at overholde den økonomiske ramme.

Baggrund

Målgruppen for vederlagsfri fysioterapi er personer med svært fysisk handicap og personer uden svært fysisk handicap med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Orientering om den økonomiske ramme

Mange kommuner i regionen har i 2019 haft en stigende udgift til vederlagsfri fysioterapi. Således er udgiften i faste priser i kommunerne i Region Hovedstaden under ét, steget med 7,4 % i 2019 i forhold 2018. I Frederikssund Kommune var stigningen i samme periode 3,9 %. Væksten i den vederlagsfri fysioterapi skyldes først og fremmest, at de privatpraktiserende fysioterapeuter giver flere behandlinger til hver patient, end de tidligere har gjort, således er den gennemsnitlige udgift pr. patient steget med 9 % fra 2018 til 2019. Der har været et fald i antallet af patienter, der modtager vederlagsfri fysioterapi på 5 % sammenlignet med sidste år.  

Tilsvarende har der været udgiftsstigninger i de 4 andre regioner. På landsplan har udgiftsstigningen i 2019 været på 5,1 %, mens antal behandlede patienter er steget med 4,4 %.

I den nye Overenskomst om Vederlagsfri Fysioterapi, gældende fra 1. januar 2019, fik KL indført en fast samlet økonomisk ramme for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Rammen for udgiften i 2019 er på 941,23 mio. kr. (i 2019-niveau), tillagt et råderum på 2,8 % forudsat at antallet af patienter som minimum er steget tilsvarende fra 2018 til 2019. Derefter kan råderummet tillægges 1,6 % i 2020, under forudsætning af at antal patienter som minimum stiger tilsvarende fra 2019 til 2020. Derimod kan der ikke tillægges yderligere råderum i 2021 uanset en eventuel nettotilgang af patienter fra 2020 til 2021. I alt et råderum på op til 4,4 % fra 2019 til 2021. Rammerne i de enkelte år justeres for pris- og lønregulering af honorarerne i henhold til overenskomsten.

På baggrund af en udgiftsstigning i 1. halvår 2019 på 6,6 % på landsplan, har RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og Danske Fysioterapeuter indgået aftale om tiltag, der kan bidrage til at dæmpe aktiviteten hos de privatpraktiserende fysioterapeuter, således er der pr. 1. februar 2020 er indført begrænsninger for de privatpraktiserende fysioterapeuters brug af hjælpepersonale (ikke fysioterapeutisk uddannet personale) sådan, at hjælpepersonale alene kan benyttes til holdtræning – og ikke som nu også til individuel træning. Det forventes at denne begrænsning i kapaciteten vil reducere aktiviteten i 2020 og frem.

Såfremt udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i 2019 ender med at stige mere end den økonomiske ramme og det aftalte råderum, skal beløbet der overskrides med jf. overenskomsten tilbagebetales i 2020.

Tilbagebetalingen vil ske som en modregning via en nedsættelse af honorarerne til fysioterapeuterne i 2020. Tilsvarende nedjusteres den økonomiske ramme for 2020 med et beløb svarende til det der skal tilbagebetales.

Den økonomiske ramme er fastsat på landsniveau og giver budgetsikkerhed for kommunerne samlet set, men giver desværre ikke den enkelte kommune budgetsikkerhed.

Fra 1. januar 2019 er kravet om en undtagelsesredegørelse bortfaldet, dvs. at den henvisende læge ikke længere skal udarbejde en undtagelsesredegørelse såfremt en patient skal modtage mere end 20 individuelle behandlinger indenfor et henvisnings år, eller en patient uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom skal kunne modtage individuelle behandlinger. Undtagelsesredegørelserne har været mere reglen end undtagelsen, og har ikke haft den begrænsende effekt på aktiviteten og forbruget som var tilsigtet. I stedet er indført en økonomisk ramme, jf. ovenfor.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

Udvalget bliver herved orienteret om udviklingen i vederlagsfri fysioterapi. På baggrund af en udgiftsstigning i 2019 har man indgået en ny overenskomst.

Ældrerådet undres over at man som kommune har godkendt en aftale, hvor borgere med behov for træning stilles ringere.

Økonomi

Orientering om udviklingen i den vederlagsfri fysioterapi har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. En eventuel modregning i 2020 via nedsættelse af honorarer til fysioterapeuterne vil indgå i de løbende budgetopfølgninger i 2020.

Indstilling

Afdelingsleder for Sundhed & HR indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

Meddelelser:

 • Henvendelse fra borgere vedrørende praksis i Frederikssund Kommune for afløsning og aflastning efter servicelovens § 84. Frederikssund Kommunes kvalitetsstandard for afløsning og aflastning, godkendt af Byrådet den 29. januar 2020 (sag 20), er vedlagt.

Beslutning

Udvalget ønsker udarbejdet en principiel sag vedrørende § 84 mhp. drøftelse af serviceniveau og muligheder for ændringer af det nuværende serviceniveau sammenlignet med øvrige kommuner.