Frederikssund Kommunes logo

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. april 2020

Ekstraordinært møde - Via Skype kl. 13.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Skrivelse fra Sundhedsstyrelsen fra d. 13. april 2020 vedrørende håndtering af COVID-19: Plan for omstilling og gradvis øget aktivitet i Sundhedsvæsenet, der er vedlagt som bilag til sagen, beskriver i bilag på side 17, indsatser på sundheds- og ældreområdet, der som udgangspunkt skal tilbydes/genåbnes. Bilagets side 13 beskriver tilbud på sundheds- og ældreområdet, der generelt skal udsættes.

Ift. Social- og Sundhedsudvalgets område er der tale om nedenstående tilbud, hvor udvalget bedes drøfte niveauet for genåbningen. Administrationens indstilling ift. genåbningen af sundhedstilbuddene afspejler et forsigtighedsprincip ift. fortsat at kunne forebygge COVID19, samt en afvejning ift. behovet for værnemidler i de berørte tilbud. Endelig påpeger administrationen at tilbuddene kan blive omlagt, såfremt der kommer et COVID19 udbrud, og der vil være behov for at omplacere personalet eller lukke tilbuddet for at stoppe evt. smittekæder. I sådanne tilfælde vil udvalget blive ekstraordinært indkaldt. På nuværende tidspunkt er 30 medarbejdere fra sundhedsområdet frivilligt omplaceret i tilbud på ældreområdet. Disse medarbejdere vil indgå i den almindelige drift på sundhedsområdet, når genåbningen af tilbuddene er besluttet i hhv. Social- og Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget.

For Social- og Sundhedsudvalgets område skal udvalget drøfte muligheden for genåbning af følgende tilbud, jvf. notatet fra Sundhedsstyrelsens notat:

Afvikling af forebyggende hjemmebesøg

De forebyggende hjemmebesøg afvikles allerede i dag som telefonkonsultation som udgangspunkt af hensyn til at minimere smitterisiko.

Sundhedsplejens prioriteringer

Sundhedsplejen ser lige nu småbørn i alle planlagte besøg fra 0-1 år. Besøgene aflægges som meget korte besøg, hvor den nødvendige praktiske del ordnes (herunder vejning og mål) efterfølgende vejledes over telefon, derudover afvikles aflægges behovsbesøg hos familier med særlige behov, trivsel, udsatte børn, sårbare forældre og lign. Besøgene gennemføres kortest muligt, og suppleres af telefonopringninger for at minimere kontakt for at minimere smitterisiko. Det foreslås, at Sundhedsplejen i den kommende tid åbner for graviditetsbesøg til de sårbare gravide/familier/tidlig indsats og familier som tidligere har været udsat på grund af covid-19. Alle gruppetilbud og tilbud til skolebørn skal fortsat være indstillet pga. smitterisiko.

Tandplejens åbning

Tandplejen varetager på nuværende tidspunkt akut og kritisk tandbehandling og tandreguleringsbehandling på henholdsvis Fjordlandsskolens Tandklinik i Skibby og på Tandreguleringsklinikken på Ådalens Skoles Tandklinik i Frederikssund. Der er åbent på telefon på alle hverdage. Der forventes, at der skal åbnes op for forebyggelse og undersøgelse i den nærmeste fremtid (konkret vurdering afhænger af kommende retningslinje, som er undervejs).

Administrationen foreslår derudover at Social- og Sundhedsudvalget drøfter genåbning af følgende tilbud:

AKUcentret

Administrationen har igangsat arbejdet vedrørende planlægning af en delvis og kontrolleret genåbning af AKUcentret på Højagergaard, Ejegod, Gnisten og Klub Stjerneskud.

På nuværende tidspunkt er der ikke kommet udmeldinger fra centrale myndigheder om, at beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud skal genåbne. Af hensyn til AKUcentrets brugere, som har opholdt sig i egen bolig siden karantænens start, har administrationen dog påbegyndt udarbejdelse af en plan for gradvis åbning af AKUcentret. En række hensyn til det fungerende besøgsforbud på botilbud samt til minimering af smitterisiko ved transport til og fra AKUcentret samt på selve centret betyder, at der bør fortages en forsigtig og gradvis åbning. I første omgang kan det for eksempel være, at personale fra AKUcentret i højere grad tager ud til brugerne på botilbud o.lign. og støtter dem i aktiviteter m.v. Udvalget vil blive inddraget i planen, når den foreligger.

Livskilden

Livskilden har i en periode været til rådighed som mødested for op til to borgere ad gangen uden tilstedeværende personale. Det anbefales at denne ordning fortsættes.

Myndighed på voksenområdet

Medarbejderne i Myndighed har i karantæneperioden arbejdet hjemmefra. Administrationen arbejder med en plan for at åbne for fysisk tilstedeværelse af medarbejderne på Østergården. Dette vil kunne gøres ved at have en medarbejder på hvert kontor. I den forbindelse vil tre udlånte medarbejdere til Døgnplejen og de midlertidige pladser blive trukket tilbage.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet synes, det er positivt, at der i indsatsen særligt er indtænkt tilbud, der er rettet mod udsatte borgere og særligt sårbare familier.Handicaprådet er enige i, at der er behov for en særlig indsats for AKU-centrets brugere, som i forvejen er hårdt ramt af karantæne og besøgsforbud på botilbud – men en sådan åbning skal naturligvis ske under respekt for de sundhedsfaglige retningslinier, så smitterisikoen minimeres. Vi ser frem til en snarlig plan herfor. Den proces må god skrues op, da de på de enkelte lider under at være isoleret på deres bosteder.

Mht Livskilden er det Rådets opfattelse, at der godt kunne åbnes for flere end 2 borgere ad gangen – men at dette formentlig vil forudsætte tilstedeværelse af et minimum af personale. Rammerne på Livskilden er gode og rummelige og vil godt kunne rumme flere borgere med respekt for afstandskravene, hvis behovet blandt brugerne er til stede. Et sådant tiltag vil passe fint med Sundhedsstyrelsens anbefalinger om særligt fokus på udsatte og sårbare grupper herunder borgere med psykiatriske diagnoser.

Ældrerådets høringssvar:

Sundhedsstyrelsen har meldt en plan ud for omstilling og øget gradvis aktivitet i Sundhedsvæsenet. Kommunerne skal fortsat spille en væsentlig rolle med at aflaste sygehusene, der kan færdigbehandles i kommunalt regi, typisk patienter, der vanligvis udskrives til en kommunal akutfunktion. Det kan komme på tale at patienterne udskrives -1-2 dage tidligere i deres sygdomsforløb.

Kommunerne skal i øget omfang sikre den almene genoptræning, aktiviteter i hjemmeplejen samt sikre, at alkohol- og misbrugsbehandlinger prioriteres i øget omfang.

Indsatser der som udgangspunkt skal tilbydes:

  • Forebyggende hjemmebesøg
  • Indsatsen inden for pleje- og omsorg på plejehjem og i hjemmeplejen
  • Genoptræning efter Sundhedsloven og rehabilitering
  • Sundhedsindsatser på botilbud og misbrugscentre
  • Alkohol og misbrugsbehandling

Derudover er der en række indsatser, der kan gøres ud fra en konkret faglig vurdering.

Ældrerådet er tilfredse med at der afvikles forebyggende hjemmebesøg som telefonkonsultationer og at borgere kan komme i telefonkontakt med den kommunale tandpleje.

Ældrerådet bemærker, at der ikke er lagt op til at der igangsættes noget på alkohol og misbrugsområdet, - men vi er ikke vidende om der er lukket behandlinger eller andre tiltag ned på dette område.

Angående botilbuddene overlader Ældrerådet denne høring til Handicaprådet.

Ældrerådet sætter pris på at der generelt tages store hensyn til smittefaren.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

 Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Social- og sundhedsudvalget, at:

  1. Udvalget drøfter muligheden for genåbning af de nævnte tilbud.

Beslutning

Forslag til Sundhedsplejens prioriteringer godkendt.

Udvalget ønsker ikke tandplejen yderligere åbnet op på nuværende tidspunkt, men afventer Sundhedsstyrelsens udmeldinger.

Afvikling af forebyggende hjemmebesøg godkendt.

Udvalget ønsker en gradvis åbning af AKUcentrene og Livskilden gennemført. Udvalget ønsker fokus på ekstra rengøring i forbindelse med genåbningen af AKUcentrene og yderligere brug af Livskilden. Administrationen udarbejder plan for gradvis genåbning af AKU-centrene i samarbejde med botilbuddene, som tilgår udvalget.

Kommunens leverandør på misbrugsområdet Novavi åbner yderligere op fra mandag den 20. april 2020.

Sagsfremstilling

Administrationen giver en kort status for situationen i driften som følge af COVId-19 inden for udvalgets område.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

 Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

  1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Intet forelå.