Frederikssund Kommunes logo

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 2. marts 2020

Mødelokale F 6 kl. 08.15

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget fremlægges i denne sag en orientering om status på Tandsundhedsplan 2018-2021, herunder implementering af ny klinikstruktur i 2019 og fortsat varetagelse af specialtandplejen i Frederikssund Kommune.

Gennemførelse af initiativer i Tandsundhedsplanen 2018-21

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i august 2018 Tandsundhedsplan for perioden 2018-2021 (sag nr. 62). Tandsundhedsplanen har til formål at sætte en tydelig retning for udviklingen af faglighed og kvalitet i Tandplejen og samtidig sætte et ensartet serviceniveau for brugerne af Tandplejens tilbud.

Tandsundhedsplanen indeholder tre temaer: Den faglige kvalitet, Oplevet kvalitet og Ressourcer, og omfatter i alt 17 initiativer. Som det fremgår af den samlede Status for Tandsundhedsplanen, jf. bilag 1, er Tandplejen langt i implementeringen af den samlede plan. Elleve initiativer er allerede opfyldt, mens der i de kommende år arbejdes på at gennemføre yderligere fem initiativer, herunder bl.a. en målrettet indsats for at udvide indkaldeintervallet til 24 måneder for børn og unge, hvor det vurderes ikke at påvirke deres tandsundhed negativt. Kun én indsats er ikke opfyldt: Tandplejen har nemlig ikke haft mulighed for at holde åbent fire dage om ugen til kl. 17.00 på klinikkerne, idet der ikke er behandlere nok på de tre tandklinik til at dække en åbningstid fra kl. 8.00 -17.00 i fire dage om ugen.

Status på indførelse af ny klinikstruktur i 2019

Frederikssund Kommune indførte en ny klinikstruktur i august 2019. Den nye klinikstruktur har til formål at give borgerne et mere ensartet service- og kvalitetsniveau, som er formuleret i den politisk godkendte Tandsundhedsplan. Den nye klinikstruktur har medført at:

 • Tandplejen oplever, at borgerne generelt har taget godt i mod den nye struktur og oplever kun meget få egentlige klager. Der er gennemført en større kommunikationsindsats i forbindelse med klinikstrukturens indførelse, jf. kommunikationsplanen i Bilag 2. Mange borgere reagerer dog først på ændringerne, når de modtager en indkaldelse til Tandplejen. Tandplejen får således dagligt henvendelser fra forældre, der ønsker anden klinik end den deres barn er tildelt, men som efter en samtale med personalet, stiller sig tilfreds med den tildelte klinik. Siden indførelsen af den ny klinikstruktur er kun fire henvendelser endt som egentlige klager til enten overtandlæge eller politikere. Antallet af klager bør ses i sammenhæng med, at Tandplejen har 9443 borgere tilknyttet, heraf 9050 børn og unge.
 • Blandt henvendelserne om at flytte klinik, handler stort set alle om, at borgerne ønsker at flytte til klinikken i Frederikssund. Idet alle klinikker har en dækningsgrad på ca. 98 % er det ikke muligt at skabe frit valg mellem kommunale klinikker. Det er i dag muligt for børn i alle aldre frit at vælge et privat tilbud og antallet af børn og unge, der vælger et privat tilbud er steget. I 2018 gjorde 9 børn og unge brug af muligheden for frit valg til et privat tilbud. Efter indførslen af den ny klinikstruktur har i alt 40 børn og unge gjort brug af muligheden for frit valg, herunder 28 unge mellem 16-17 år.  
 • Andelen af børn og unge, der går til tandlæge på en anden matrikel end deres skole er, som forudset i det oprindelige oplæg, steget fra 70 % til 80 %. De fleste borgere ønsker ydertider, når deres børn skal til tandlæge. Med den ny klinikstruktur har alle klinikker åbent alle ugens fem dage fra klokken 8.00 og to dage til klokken 17.00. Der er som udgangspunkt behandlere til stede i hele åbningstiden (medmindre der er sygdom eller anden hindring). Udeblivelsesprocenten er ikke påvirket af indførelse af den ny klinikstruktur.

Status for specialtandplejen

Der er indgået en aftale om ophør af levering af specialtandplejetilbuddet – for Gribskov Kommune den 1. december 2018 og for Egedal og Halsnæs pr. 1. maj 2019. I forlængelse heraf har Frederikssund Kommune vurderet om det fortsat er muligt inden for tandplejens ramme at varetage specialtandplejen for kommunens ca. 217 borgere, der har behov for dette tilbud. Der er i dag fundet en ordning for at bibeholde specialtandplejen i Frederikssund og udgifterne til tilbuddet ligger i niveau med det forventede.

Overtandlæge Camilla Elisabeth Tardini deltager under behandling af punktet.

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for en status på Tandsundhedsplanen igen i 1. kvartal 2021.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.  

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager status til efterretning, og det bemærkes med glæde, at specialtandplejen bibeholdes.

Høringssvar Ældrerådet:

Status for Tandsundhedsplanen viser at der er godt gang i opfyldelsen af de 17 initiativer.

Det er ærgerligt, at der ikke er personale nok, til at opfylde målet om at holde åbent fire dage om ugen til kl. 17. Det ser ud til at borgerne har taget godt imod den nye struktur og kun 10 ud af 9443 tilknyttede borgere har ønsket en anden klinik en den de er tilknyttet. Det ville være et ønskværdigt mål, at borgerne kunne få frit valg ift. benyttelse af klinik – så ikke 80 pct. skal benytte en anden klinik end den på deres skole.

Notatet giver ikke nogle oplysninger om hvordan specialtandplejen bliver løst, men Ældrerådet er tilfredse med at problemet er klaret.

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med ovenstående bemærkninger. 

Økonomi

 Status for tandsundhedsplanen, klinikstrukturen og specialtandplejen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Afdelingsleder for Sundhed og HR indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Status for tandsundhedsplanen, klinikstrukturen og specialtandplejen tages til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres Social - og Sundhedsudvalget om den forestående flytning af Frivillighedsstedet.

På Social - og Sundhedsudvalgsmødet den 3. juni 2019 godkendte Udvalget administrationens oplæg til placering af Frivillighedsstedet i lokalerne ved Lundevej 7. Oplægget indeholdt bl.a. en opgørelse over de samlede udgifter vedr. flytningen til Lundevej 7. Udgifterne inkluderer reetablering og istandsættelse af lokaler, handicaptoilet, adgangsveje, handicapparkering, tilrettelse af udvendig rampe for kørestolsbrugere samt flytteomkostninger.

På Byrådsmødet den 29. januar 2020 vedtog Byrådet frigivelse af anlægsmidlerne vedr. flytning af Frivillighedsstedet til Lundevej 7.

Forsinkelse

Status vedr. flytning af frivillighedsstedet er, at der pt. kan være længere leveringstid på en byggetilladelse end normalt. Leveringstiden kan forekomme at vare op til 8 uger. Dette kan have betydning for den oprindelige tidsplan for flytning af Frivillighedsstedet (ultimo april 2020), da ombygningen først kan påbegyndes, når der foreligger en byggetilladelse.

Der er indgået aftale med Niras om, at de bidrager med materialet til byggetilladelsen, hvad angår statik og brand. Niras har meddelt, at materialet først kan blive leveret i uge 10, hvorefter der kan ansøges om byggetilladelse.

Når der foreligger en byggetilladelse, skal Center for Ejendomme og It bruge 2 måneder på ombygningerne.

Det vurderes på denne baggrund, at flytning af Frivillighedsstedet kan gennemføres primo juli 2020 og være klar til påbegynde den nye sæson efter sommerferien.

Skitse over indretning af Frivillighedsstedet

Vedlagt sagen er revideret skitse over indretning af Frivillighedsstedet på Lundevej 7. Skitsen er revideret, da handicaptoilettets placering ændres, for at denne kan overholde gældende lovgivning på området. Center for Ejendomme og IT vurderer, at ændringerne holder sig indenfor den økonomiske ramme.

Handicapparkering

Center for Ejendomme og It har den 30. januar sendt skitsemateriale til Vej og Park vedr. etablering af 3-4 handicappladser bag Lundevej 9. Vej og Park retter henvendelse til Politiet, som skal give den endelige tilladelse. Fra de kommende handicappladser bag Lundevej 9, vil der være direkte adgang til den udvendige rampe.

Det er ikke muligt, at få etableret handicapparkering på selve Lundevej grundet gener og dårligt udsyn.

Ophør af vagtordning

Frivillighedsstedets brugerråd ønsker at få ophævet kravet om faste åbningsdage og dermed ophør af foreningernes skiftende vagtordning.

Ved oprettelse af Frivillighedsstedet i 2011, blev det politisk besluttet, at alle foreninger, der benytter huset, forpligter sig til at deltage i vagter, så borgerne kan komme ind fra gaden og søge viden.

Frivillighedsstedet har gennem alle årene ført nøje regnskab med antal besøgende. I dag består de faste åbningsdage af 2 faste dage om ugen samt den sidste lørdag i måneden. Årligt har der tilsammen været mellem 100 - 110 besøgende borgere, der har benyttet sig af "drop ind" muligheden. Brugerrådet mener, at langt de fleste i dag søger deres viden på nettet og der hermed ikke er samme behov for en "drop ind" vagtordning. Samtidig mener brugerrådet, at Frivillighedsstedet mister noget af synligheden ved at flytte til Lundevej 7, og at borgerne ikke i samme grad vil benytte sig af "drop ind" muligheden. Brugerrådet er i tæt dialog med Center for Ejendomme og It med hensyn til skiltning og synliggørelse af Frivillighedsstedets nye lokation. 

Ændring af navn

Som led i flytningen ønsker Frivillighedsstedets brugerråd at ændre navnet fra "Frivillighedsstedet" til "Frivillighuset". Brugerrådet finder det mere ordret med "Frivillighuset". De oplever, at navnet "Frivillighedsstedet" er for langt og besværligt at udtale.

Foreningernes brug af huset

Brugerrådet ønsker at undersøge muligheden for at styrke og forny samarbejdet til og mellem de nuværende og fremtidige frivillige sociale foreninger, der benytter sig af Frivillighedsstedets lokaler. Brugerrådets ønske er, at flytningen til Lundevej 7 kan åbne for nye måder at skabe mere dialog og interaktion mellem de frivillige sociale foreninger på tværs af interesseområder. Brugerrådet ser gerne, at de nye rammer vil skabe et dynamisk og stærkt foreningshus for de frivillige sociale foreninger i Frederikssund Kommune.

Til inspiration for dette planlægger brugerrådet og kommunens frivillighedskonsulent inspirationsbesøg hos 3 udvalgte frivillighuse/centre i løbet af foråret.

Som en del af flytteprocessen finder brugerrådet det nødvendigt, at tilpasse de nuværende retningslinjer vedr. brug af huset lokaler. Brugerrådet og kommunens frivillighedskonsulent vil være i tæt samarbejde omkring dette.

Frivillighedskonsulent Katrine Hastrup Jakobsen deltager under punktet

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Frivillighedsstedets Brugerråd. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet støtter op om Brugerrådets forslag til ophør af vagtordning samt navneændring til Frivillig-huset.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet er positive overfor planen om at oprette handicapparkeringspladser. Vi vil dog gøre opmærksom på at almindelige parkeringspladser vil blive en udfordring.

Vi er enige i at navnet ”Frivillighuset” er mere mundret end det nuværende.

Vi ser frem til, at der laves en god aftale om brugen af huset der tilfredsstiller brugerne.

Høringssvar Frivilligsstedets Brugerråd:

Brugerrådet har ikke nogen bemærkninger til dagsordenspunktet.

Økonomi

 Orientering vedrørende flytning af Frivillighedsstedet samt beslutning om ændringer til navn og faste åbningsdage for Frivillighedsstedet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Orientering vedrørende ombygning og tidsplan tages til efterretning.
 2. Drøfte og træffe beslutning om Brugerrådets ønske om ophør af vagtordning/ faste åbningsdage.
 3. Drøfte og træffe beslutning om Brugerrådets ønske om at ændre Frivillighedsstedets navn.
Beslutning

Indstillingens punkt 1 taget til efterretning, idet udvalget ønsker at handicapparkeringspladserne er tilgængelige for almindelig parkering udenfor Frivilligstedets åbningstid.

Indstillingens punkt 2 blev drøftet, og udvalget ønsker, at der skal udarbejdes en kommunikationsplan i forbindelse med flytningen og fortsætte den nuværende åbningstid med vagtordning, da formålet med flytningen er at understøtte udviklingen af det frivillige arbejde. Udvalget vurderer, at vagtordningen er med til at understøtte denne udvikling. I den sammenhæng understreger udvalget, at det er væsentligt at det er alle foreningerne, som bruger huset, der bidrager til vagtordningen. Udvalget ønsker en opfølgning på flytningen i dialogmødet med brugerrådet, og udvalget ønsker forelagt en opfølgning på flytningen i december 2020.

Indstillingens punkt 3 godkendt.

Sagsfremstilling

Denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på godkendelse af sundhedspolitikkens årsplan for 2020.

Baggrund

Frederikssund Kommune vedtog i 2015 en ny Sundhedspolitik for 2015-20. Hvert år formuleres en ny handleplan. Forslag til temaer i sundhedspolitikkens årsplan for 2020 blev drøftet i Social- og Sundhedsudvalget i januar 2020. Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at årsplanen for 2020 skal bygge videre på de hidtidige erfaringer og indsatser i arbejdet med sundhedspolitikken. Dermed videreføres temaerne rygning, alkohol og overvægt fra sundhedspolitikkens årsplan 2019. Endvidere foreslår udvalget, at tiltag rettet mod snus blandt unge i kommunen skal indgå i årsplanen for 2020. Sagen har været i høring i øvrige fagudvalg i februar 2020.

Årsplan 2020

Administrationen vil i 2020 fokusere på sundhedspolitikkens bærende princip "Vi samarbejder med civilsamfundet og borgerne". Herunder vil der blive arrangeret en Sundhedsuge i Frederikssund Kommune. Formålet med sundhedsugen er at skabe synlighed for borgerne omkring aktiviteter, der er med til at forbedre sund levevis. Foreninger, erhvervsliv og kommunens egne enheder inviteres til at byde ind med aktiviteter til sundhedsugen. Social- og Sundhedsudvalget forelægges sag om sundhedsugen den 4. maj 2020.  

Årsplanen er derudover bygget op omkring temaerne rygning, alkohol og overvægt. For hvert tema er der beskrevet indsatsområder - for temaerne rygning, alkohol og overvægt er der videreført og opdateret effektmål, der knytter sig til sundhedspolitikkens målsætninger. En beskrivelse af indsatserne for hvert tema kan ses i bilag 1.   

For temaet rygning vil den nye nationale tobaksaftale blive implementeret og administrationen vil understøtte arbejdet med indførslen af røgfri skoletid i folkeskolerne. I arbejdet med den tobaksforebyggende indsats gælder snus og tyggetobak på lige fod med cigaretter og e-cigaretter. Der vil blive udarbejdet en kortlægning af udbredelsen af snusforbruget blandt unge i Frederikssund Kommune.

Den nye samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne, om en systematisk indsats for at mindske tobaksforbruget blandt regionens borgere, vil også blive implementeret i 2020.  

Samarbejdsaftalen vedrørende rygestop mellem kommunernog Region Hovedstaden vil ligeledes blive implementeret. Social- og Sundhedsudvalget bliver forelagt særskilt sag om dette.

Arbejdet med indsatser mod børn og unges overvægt påbegyndes. Arbejdet vil ske igennem de indsatser som besluttes for Plan for Sundhedsplejens indsatser og projektet Børneliv i Sund Balance. I arbejdet med overvægt er målgruppen børn og unge i dagtilbud og skole. Her spiller forældrene en central rolle, og forældresamarbejdet skal derfor tænkes ind. Indsatserne i projekt Børneliv i Sund Balance retter sig mod at styrke ressourcer i lokalområdet, herunder forældre, sundhedsplejen med flere i to lokalområder i kommunen.

Hen over året afvikles forskellige nationale kampagner. Det vil løbende blive vurderet, hvilke kampagner Frederikssund Kommune understøtter indenfor temaer rygning, alkohol og overvægt.

Høringssvar

De øvrige fagudvalg har behandlet sagen på deres møder i februar 2020 og flere udvalg er kommet med input til arbejdet med sundhedspolitikken:

Fritids- og Kulturudvalget: Status taget til efterretning

Opvækstudvalget: Udvalget ser frem til at indsatsen rulles ud og ser frem til, at det fortsat gode samarbejde udvikles med inddragelse af almenområdet.

Uddannelsesudvalget: Status taget til efterretning

Teknisk Udvalg: Bevægelsesmuligheder bør forbedres og prioriteres yderligere, da cykelstier og øvrige stissystemer fremmer sundheden. Støj, luftforurening mv. bør reduceres og prioriteres yderligere både af sundhedsmæssige og klimamæssige hensyn. Tilgængelighed bør forbedres og prioriteres.  

Velfærdsudvalget: Udvalget støtter forslaget om fokus på forbruget af snus.

Som det fremgår af høringssvarene understøtter flere fagområder sundhedspolitikkens mål.

Handicaprådet er i deres høringssvar til sagen i januar enige i, at årsplan 2020 skal bygge videre på temaerne fra årsplanen 2019. Derudover har Handicaprådet ønsket, at årsplanen også fokuserer på børn og unges mentale sundhed. Sidstnævnte ønske er ikke medtaget i årsplanen 2020 som et selvstændigt tema, men der arbejdes allerede med børn og unges trivsel i Frederikssund Kommune. I Børne- og ungepolitikken 2017-2021 er et af principperne fokus på børn og unges trivsel og i kommunens trivselsstrategi ”Fælles om trivsel” prioriterer fokusområder, som har afgørende betydning for børn og unges trivsel.

Derudover samarbejder Campus Frederikssund og Frederikssund Kommune om et ”Trivselsprojekt", da trivsel er afgørende for, om unge gennemfører en uddannelse. KKR har netop godkendt en fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed på tværs af de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Mental Sundhed vil i indgå i overvejelserne i forbindelse med en ny Sundhedspolitiks kommende prioriteringer.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet synes, det er ærgerligt, at Børn og Unges trivsel ikke er medtaget som et særligt tema for 2020 – men Rådet er glade for, at ”Mental Sundhed vil indgå i overvejelserne i forbindelse med en ny Sundhedspolitiks kommende prioriteringer”. Dette er påkrævet, hvis der skal gøres en særlig indsats for målgruppen af 18-29 årige, hvor 10,9 % har mindst én psykiatrisk diagnose (som det fremgår af administrationens udarbejdede Videngrundlag). Denne aldersgruppe er typisk ikke i uddannelsessystemet – og vil derfor ikke blive omfattet af de planlagte tiltag.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet henviser til vores afgivne høringssvar af 9. januar 2020.

Ældrerådet tager indsatserne i årsplan 2019 til efterretning.

Det er vores vurdering, at ”de lette frugter” med hensyn til rygning og alkohol er blevet plukket.

Det vil derfor fremover kræve en større indsats at få inkarnerede rygere og alkoholmisbrugere til at indse, at de bør nedsætte eller helt stoppe med deres misbrug.

Men arbejdet hermed bør naturligvis ikke stoppe af den grund. Vi vurderer, at der nok vil være større effekt ved at øge indsatsen overfor unge mennesker, som endnu ikke er blevet så fastlåst i deres misbrug.

Økonomi

 Godkendelse af Sundhedspolitikkens årsplan for 2020 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet aktiviteter forudsættes afholdt inden for eksisterende bevillingsmæssige rammer.

Indstilling

Afdelingsleder for Sundhed og HR indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Godkende Sundhedspolitikkens årsplan for 2020.
Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

KKR-formandskabet inviterer Hovedstadens 29 kommuner til at byde ind med fælleskommunale ønsker til en ny praksisplan for almen praksis, som skal gælde fra midten af 2021. Social- og Sundhedsudvalget fremlægges denne sag med henblik på at give input til praksisplanen forud for fomuleringen.

Baggrund

Den aktuelle praksisplan for almen praksis gælder til medio 2021. Dermed skal der frem mod medio 2021 udarbejdes en ny praksisplan for almen praksis, som kan erstatte den nuværende praksisplan.

KKR-formandskabet ønsker at prioritere en klar sammenhæng mellem praksisplanen og sundhedsaftalen for 2019-2023, samt at nærværende høring sikrer et tydeligt kommunalt aftryk på den kommende praksisplan.

Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og almen praksis. Den beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, snitflader til det øvrige sundhedsvæsen samt overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre (uddybet i bilag 1).

KKR's Embedsmandsudvalg for Sundhed har nedenstående forslag til emner, der skal prioriteres i den nye praksisplan:

 • Samarbejdet omkring de kommunale akutfunktioner
 • Sikring af den nødvendige lægedækning i kommunerne.
 • Tilgængelighed i almen praksis – hvordan sikrer vi fra kommunal side en tilgængelighed til almen praksis for vores fagfolk?
 • Fokus på borgere med kronisk sygdom.

Kommunerne i K29 inviteres til at bidrage med input og bemærkninger til emnerne. Administrationen har på baggrund af KKR-formandskabets invitation udarbejdet et høringssvar til den ny praksisplan for almen praksis i Hovedstaden. Høringssvaret indeholder bemærkninger til de relevante emner for Frederikssund Kommune, herunder særligt

 • Samarbejdet omkring de kommunale akutfunktioner og tilgængelighed i almen praksis.
 • Sikring af den nødvendige lægedækning i kommunerne
 • Fokus på borgere med kronisk sygdom

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer snarest muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager punktet til efterretning.

Økonomi

Høringssvar på ny praksisplan for almen praksis i Region Hovenstaden har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Afdelingsleder for Sundhed og HR indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Drøfte administrationens høringssvar på ny praksisplan for almen praksis i Hovedstaden.
 2. Godkende administrationens høringssvar på ny praksisplan for almen praksis i Hovedstaden.
Beslutning

Indstillingens punkt 1 drøftet.

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har udarbejdet et udkast til en regional udviklingsstrategi for 2020-2023 - En region for den næste generation. Med denne sag lægges op til en drøftelse af indholdet i et høringssvar fra Frederikssund Kommune. Sagen forelægges i alle relevante fagudvalg med henblik på efterfølgende behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Regionale udviklingsstrategier kan, jævnfør erhvervsfremmeloven omfatte regionernes lovhjemlede opgaver inden for regional udvikling og i tilknytning hertil den fremtidige udvikling i regionen, infrastruktur, udvikling i yderområder, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning og eventuelle grænseoverskridende samarbejder. Den regionale udviklingsstrategi må ikke omhandle erhvervsfremme, herunder turisme.

Med strategien ønsker Region Hovedstaden at bidrage til et bæredygtigt samfund og til, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv - både nu og i fremtiden. Samtidig er strategien en invitation til et bredt samarbejde om hovedstadsregionens udvikling.

Strategien har fire fokusområder:

 • Klima og miljø i balance
 • Uddannelser og kompetencer til fremtiden
 • Effektiv og bæredygtig mobilitet
 • Nye muligheder for et sundt liv

Klima og miljø

Imødegåelse af klimaforandringer og mangel på ressourcer nævnes som store udfordringer.

I strategien angives tre ambitioner:

 • Bidrage til at reducere klimaforandringerne og tilpasse os et ændret klima
 • Medvirke til at anvende ressourcer bedre
 • Sikre grundvandet.

Uddannelser og kompetencer

Mangel på uddannet arbejdskraft nævnes som en stor udfordring. I 2025 vil der være en udækket behov på 17.000 medarbejdere med STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering & Mathmatics) og 32.500 faglærte i hovedstadsregionen.

I strategien angives fire ambitioner:

 • Medvirke til at flere får naturvidenskabelige, tekniske og digitale kompetencer
 • Bidrage til flere faglærte
 • Sikre adgang til attraktive uddannelser
 • Arbejde for at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Mobilitet

Stigningen i biltrafik fremhæves som en stor udfordring.

I strategien angives tre ambitioner:

 • Gøre kollektiv transport til et førstevalg for flere
 • Bruge teknologi og data til at gøre hverdagens transport nemmere og grønnere
 • Sikre bedre trafikale forbindelser i Greater Copenhagen

Sundt liv

Stress, kroniske sygdomme, overvægt og flere ældre nævnes blandt udfordringerne.

I strategien angives tre ambitioner:

 • Øge folkesundheden hos borgerne
 • Sundere borgere via samarbejde om forskning og innovation
 • Forebygge mere og give den enkelte patient målrettet behandling

Administrationen anbefaler, at der fremsættes følgende bemærkninger:

Frederikssund Kommune ser frem til samarbejdet om konkretisering af strategien. Der er allerede et tæt og godt samarbejde på mange områder herunder med Hillerød Hospital om udviklingsopgaver og samarbejde om bl.a. udvikling af det nære sundhedsvæsen, hjemtagning af borgere, akutte sygeplejeopgaver og digital monitering af KOL-patienter mv.

Kommunen finder det derudover væsentligt, at der er lokale ungdomsuddannelser at tilbyde de unge. Igennem de senere år er ungdomsuddannelser åbnet og lukket og centraliseret i store enheder. Usikkerheden i forhold til, hvilke ungdomsuddannelser de unge kan tilbydes lokalt år for år skaber usikkerhed om de unges uddannelsesmuligheder. I de kommende år bør der arbejdes for en bedre lokal forankring og, når den er skabt, en større stabilitet. Frederikssund Kommune er derudover enig i, at der skal større fokus på bidrage til flere faglærte.

På råstofområdet bør der tages alle de skridt frem mod omstillingen til en langsigtet, bæredygtig råstofforvaltning og -planlægning, som regionen har mulighed for under den gældende lovgivning, således at skadevirkningerne for borgere og natur minimeres. I den sammenhæng vil det være et vigtigt skridt, hvis råstofgrave ikke stod åbne i 30-40 år eller mere, men kun var åbne i en kort årrække. Derudover skal det bemærkes, at råstofplanlægningen bør tage nogenlunde samme hensyn til borgere, byudvikling, landskaber og natur i hovedstadsregionen som i andre regioner.

Hovedstadsregionen, som har stor byggeaktivitet og et begrænset landareal, oplever et voldsomt pres i forhold til andre regioner, hvilket kalder på at råstofforsyningen i højere grad må tilrettelægges på nationalt niveau. Råstofplanlægningen og de lovgivningsmæssige rammer den foregår indenfor skal kunne give plads til fornuftige samfundsmæssige afvejninger, men det er ikke det Frederikssund Kommune oplever i den aktuelle råstofplanlægning.

Frederikssund Kommune skal endelig bemærke, at færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen, etablering af et vendespor på Frederikssundbanen og udbygning af de tværgående kollektive trafiksystemeer er vigtige led i forbedringen af mobiliteten i Frederikssundfingeren.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Drøfte sagen og at ovenstående bemærkninger indarbejdes i et høringssvar, som vil foreligge til møderne i Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutning

Sagen blev drøftet. Udvalget ønsker fremhævet at man imødeser etableringen af Nyt Nordsjællands Hospital, og etableringen af et regionalt sundhedshus, samt samarbejdet om rekrutteringen og kompetenceudviklingen af fremtidens sundhedsmedarbejdere.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget en evaluering af det forebyggende tilbud Rådgivningshuset. Rådgivningshuset åbnede den 1. februar 2019 og har dermed eksisteret som tilbud i et år. Evalueringen afdækker, i hvilken grad de succeskriterier, som er opstillet for Rådgivningshuset, er realiseret. Evalueringen er foretaget på baggrund af en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af Rådgivningshuset samt en opgørelse af indsatsen i antal og fordeling af henvendelser. Desuden skitseres de fremadrettede planer for Rådgivningshusets fortsatte arbejde.

Den 3. december 2018 godkendte Social- og Sundhedsudvalget indholdet af det forebyggende tilbud Rådgivningshuset, idet udvalget ønskede en uddybning omkring gruppeforløbenes afvikling fremadrettet samt godkendte, at der efter et år foretages en evaluering af Rådgivningshuset med fokus på aktivitet, effekt og borgertilfredshed. Præsentation af Rådgivningshuset fra december 2018 er vedlagt som bilag 1.

Den 2. september 2019 fik Social- og Sundhedsudvalget fremlagt en foreløbig status på arbejdet i Rådgivningshuset (sag 89), herunder aktiviteterne og effekterne af indsatsen i Rådgivningshuset.

Rådgivningshusets formål og succeskriterier

Rådgivningshuset er et forebyggende, tværfagligt tilbud efter servicelovens § 82a-b. Rådgivningshuset tilbyder råd og vejledning, individuelle samtaleforløb samt gruppeforløb til borgere, der oplever psykiske problemstillinger, udsathed, misbrug eller er i risiko for at udvikle disse problemstillinger. Tilbuddet har fokus på at støtte borgere, der på grund af disse problemstillinger har svært ved at klare almindelige dagligdags gøremål og dermed er i risiko for at ende i mere varige problemstillinger. Fokus er på, at borgerne skal støttes i selv at kunne løse deres udfordringer.

Herudover håndterer Rådgivningshusets opgaver vedrørende kvinder på krisecentre, jf. servicelovens § 109 og borgere på forsorgshjem, jf. servicelovens § 110, samt opsøgende arbejde efter servicelovens § 99. Rådgivningshuset tilbyder opfølgende støtte til borgere i tilbud efter § 109 og § 110 ved at vejlede og støtte borgerene i at komme videre til egen bolig. Hertil er Rådgivningshuset arbejde generelt forebyggende for at forhindre, at borgere er nødsaget til at søge på krisecenter eller forsorgshjem.

Rådgivningshuset er bemandet med socialrådgivere fra  Myndighed, støttekontaktpersoner fra Socialpsykiatrien samt det opsøgende team. På denne måde er de forebyggende indsatser på det sociale område samlet, hvilket giver mulighed for en tværfaglig, sammenhængende og tidlig, forebyggende indsats.

Ifølge den oprindelige opgavebeskrivelse for Rådgivningshuset er succeskriterierne for tilbuddet følgende:

 • At borgerne i Rådgivningshuset oplever hurtig afklaring af udfordringer og virkningsfuld rådgivning og vejledning og støtte.
 • At borgerne oplever, at de med den hjælp de modtager i Rådgivningshuset bliver trygge i at handle selv og dermed i stand til at komme videre.
 • Rådgivningshuset skal bidrage til, at færre borgere får behov får socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

Fokus i 2019

I 2019 er der først og fremmest blevet arbejdet med at etablere Rådgivningshuset som tilbud i kommunen. Dette har tidligere været beskrevet i udvalgssag nr. 89 fra den 2. september 2019. Nogle af de centrale fokusområder har været, at medarbejderne i Rådgivningshuset har været på besøg i forskellige afdelinger i kommunen og hos eksterne samarbejdspartnere med henblik på orientering om husets tilbud og for at høre, hvor indsatsen eventuelt kan tilpasses øvrige behov. Det har været oplevelsen, at der har været meget stor interesse i Rådgivningshusets tilbud herunder det, at borgere hurtigt kan få råd og vejledning og samtaleforløb fra dag til dag. Der har samtidig været opmærksomhed på, at Rådgivningshuset ikke skal løse opgaver, som ikke er en del af kommunens serviceniveau.

Der er også blevet arbejdet med opstart af gruppeforløb. I maj 2019 blev de første gruppeforløb startet op. Der har været afholdt gruppeforløb en gang om ugen af to timers varighed med løbende optag. Temaerne er forskellige fra uge til uge og omfatter struktur i hverdagen, motivation og sociale færdigheder/mestringsstrategier. Temaerne er overskrifter, hvor der i øvrigt tages udgangspunkt i borgernes behov. På grund af ustabilt deltagelsesniveau i gruppeforløbene er det blevet afprøvet at forberede borgerne bedre på, hvad et gruppeforløb indeholder. Samtidig er medarbejderne, der afholder gruppeforløbene, blevet forberedt på eventuelle særlige behov hos den enkelte borger for hermed at kunne sikre trygge rammer.

Samtidig med åbning af Rådgivningshuset påbegyndte medarbejderne uddannelse i Åben Dialog, som var tildelt og supporteret af Socialstyrelsen efter ansøgning. Åben Dialog er en metode, der gennem inddragelse af borgernes netværk bidrager til at belyse problemstillinger og i fællesskab finde løsninger til borgerne. Metoden indeholder mange gode elementer, som kan anvendes i Rådgivningshusets arbejde. Efter et halvt år var vurderingen dog, at metoden ikke helt passede til Rådgivningshusets målgruppe og den måde, man ønskede at arbejde sammen med borgerne i tilbuddet. Set i forhold til de ressourcer, der skulle anvendes på uddannelsen, blev det derfor i samråd med Socialstyrelsen besluttet at afbryde uddannelsen. Dette har betydet, at medarbejderne har fået afsat mere tid til at udvikle arbejdsgange og tilgange i det nystartede tilbud.

Henvendelsesstatistik

Borgerne kan henvende sig til Rådgivningshuset ved at møde op personligt i tilbuddets åbningstid eller ved at skrive per e-mail samt ringe til tilbuddet inden for Frederikssund Kommunes telefontid.

Alle henvendelser til Rådgivningshuset både personlige, telefoniske og per e-mail bliver registreret for at følge aktivitetsniveauet i huset. I gennemsnit har der i 2019 været 55 henvendelser om ugen i Rådgivningshuset. Antal henvendelser er ikke lig med antal personer, da samme person godt kan henvende sig flere gange og på forskellige måder for eksempel telefonisk og ved personligt fremmøde. I løbet af 2019 er der løbende sket en stigning i antallet af henvendelser i Rådgivningshuset.

Både borgere og pårørende kan henvende sig i Rådgivningshuset. Henvendelsesstatistikken viser, at det primært er borgere, der henvender sig i Rådgivningshuset. Således er 49% af henvendelserne fra borgere, 16% fra en anden afdeling i Frederikssund Kommune, mens de resterende henvendelser kommer fra pårørende, andre kommuner, behandlingssteder m.v. Henvendelsesårsagen er primært psykiske udfordringer. Således udgør 39% af alle henvendelser psykiske udfordringer. Hertil er det problemer med social udsathed, misbrug, økonomi og bolig, der er årsagerne til henvendelserne.

Henvendelsesstatistikken beskrives mere detaljeret i bilag 2, som er vedlagt sagen.

Brugertilfredshedsundersøgelse

Jævnfør den politiske beslutning fra december 2018, er der foretaget en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af Rådgivningshuset. Undersøgelsen er gennemført som spørgeskemaundersøgelse og suppleret af fem kvalitative interviews.

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført fra medio november til og med januar. Der er indsamlet i alt 96 besvarelser. En kopi af spørgeskemakortet vises i bilag 3.

Interviews med brugere

Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret af fem interviews med brugere af Rådgivningshuset. To kvinder og tre mænd blev interviewet om deres oplevelser med at komme i Rådgivningshuset, hvad de mener Rådgivningshuset gør godt, hvor der er plads til forbedringer, og hvad deres individuelle forløb har betydet for dem hver især. Alle de interviewede udtrykker særlig stor tilfredshed med medarbejderne i Rådgivninghuset, som de oplever som imødekommende, lyttende og inddragende.

De interviewede fortæller, at det har overrasket dem, hvor meget de var i stand til at klare i deres eget liv, efter de er startet i forløb i Rådgivningshuset. En af brugerne beskriver dette med en metafor: "Det at få støtte i Rådgivningshuset har været som at lære at gå på line. Det føles som om min kontaktperson står bag mig, klar til at gribe mig, mens jeg går foran på linen, og jeg fandt ud af, at jeg faktisk godt kunne finde balancen selv." En anden bruger omtaler sit forløb i Rådgivningshuset som det "skub" vedkommende havde brug for, for at tage vare på sit liv.

De interviewede fremhæver også Rådgivningshusets mere uformelle rammer som positive og som medvirkende til, at man som bruger føler sig imødekommet. Det har været vigtigt for flere, at der i Rådgivninghuset er mulighed for at komme direkte ind fra gaden og tale med en medarbejder, og ligeledes at man som bruger er tilknyttet samme kontaktperson gennem sit forløb: "Når man har det svært psykisk, skal det være nemt og ligetil at få hjælp, ellers kan man ikke magte det og bliver væk. Du ender med at give op, hvis du skal snakke med mange personer og forsvare dig selv hele tiden."

Når spurgt til, hvad Rådgivningshuset kunne forbedre svarer alle de interviewede, at de er godt tilfredse. Flere framhæver dig, at en kørselsordning, så borgere, der ikke selv kan transportere sig, har mulighed for at komme hen til Rådgivninghuset. Flere af de interviewede fortæller også, at ledsagelse til f.eks. møder og behandling i psykiatrien, hos læge eller på sygehuse er et stort ønske, primært fordi psykiske udfordringer afholder dem fra at møde op, fordi de oplever angst for sundhedsvæsenet men også frygt for offentlig trafik.

Ledsagelse ligger ikke inden for Rådgivningshuset opgaveområde og vil i udgangspunktet kræve, at borgerne visiteres til ledsagelse efter servicelovens § 97.

Udvikling i bevillinger til socialpædagogisk støtte

Siden Rådgivningshusets åbning er der sket et fald i antallet af bevillinger til socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Dette ses i bilag 2. Således har udviklingen af antallet af borgere, der i Socialpsykiatrien modtager støtte efter § 85 udviklet sig fra at være gennemsnitligt 275 personer om måneden i 2017 og gennemsnitligt 276 personer om måneden i 2018 til i 2019 at være 237 personer om måneden. I 2019 ses et løbende fald i antallet af modtagere af § 85 fra i januar at være 274 personer til i september at være 217 personer, hvilket er et fald på 21 %.

Da Rådgivningshuset fungerer som "indgang" til kommunen for borgere, der eventuelt måtte søge § 85, må en del af faldet i antallet af bevillinger til støtte efter § 85 tilskrives, at Rådgivningshuset formår at yde støtte og hjælp i en grad, der gør, at færre borgere føler behov for at søge støtte efter § 85.

På baggrund af ovenstående gennemgang må det vurderes, at Rådgivningshuset i det første år har levet op til de opstillede succeskriterier for tilbuddet. Således ses det, at brugerne af Rådgivningshuset oplever hurtig afklaring, virkningsfukld rådgivning samt en oplevelse af selv at kunne klare mere efter at have modtaget støtte. Dertil ses der et fald i antallet af modtagere af støtte efter § 85, hvilket blandt andet tilskrives, at Rådgivningshuset som tilbud formår at yde støtte til borgere, der alternativt havde søgt om støtte efter § 85.

Planer for 2020 & fremadrettede mål

I det indeværende år har Rådgivningshuset planer om at følge op på igangværende initiativer samt på områder, hvor der ses et behov for en tilpasset indsats. Af igangværende indsatser, som ønskes videreudviklet, er:

 • Styrke intern praksis – så en fælles forståelse af den faglige praksis opnås.
 • Registrering og dokumentation - Optimering af registrering og dokumentation, så unødig bureaukrati undgås og god journaliseringspraksis overholdes.
 • Udvikling af gruppeforløb - i samarbejde med frivillighedskonsulent (fra center for Kultur og Fritid).
 • Synlighed - Udbredning af kendskabet til Rådgivningshuset og tilbuddets synlighed.

I 2020 har Rådgivninghuset planer om at undersøge muligheden og behovet for:

 • Forebyggelse af fogedsager – sætte tidligere ind, så borgere ikke mister bolig.
 • Understøtte borgere i ambulant misbrugsbehandling, f.eks. med øget tilstedeværelse af medarbejdere forskellige steder i kommunen eller med oprettelse af rusmiddelgruppeforløb.
 • Oprettelse af ”Hemmingway-gruppe” - tilbud til enlige mænd med et forebyggende sigte.

Socialpsykiatriens ledelse arbejder med en udviklingsplan for området, hvor også Rådgivningshuset vil indgå. Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for denne udviklingsplan på mødet i maj 2020.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet synes, det er positivt, at Rådgivningshuset allerede efter sit første år lever op til de opstillede succeskriterier, ligesom det er glædeligt, at brugerne i høj grad er tilfredse med indsatsen.

Handicaprådet synes dog, at det er beklageligt, at uddannelsesforløbet for medarbejderne i Åben Dialog er blevet afbrudt – ligesom vi ikke forstår forklaringen om, at ”metoden ikke helt passede til Rådgivningshusets målgruppe og den måde, man ønskede at arbejde sammen med borgerne i tilbuddet” ?

Efter Rådets opfattelse indeholder metoden mange gode tanker særligt om involvering af borgernes netværk – men vi håber, at det alligevel er muligt at bruge metodens tankesæt om inddragelse af borgernes netværk i at finde løsninger på borgernes udfordringer. Dette vil ligge helt i tråd med Social- og Sundhedsudvalgets initiativ om ”Det gode samarbejde med pårørende”(jf. punkt 18 på Social- og Sundhedsudvalgets sidste møde).

Høringssvar Ældrerådet:

Det er med stor tilfredshed at Ældrerådet har gennemgået indholdet af sagsfremstillingen og de vedlagte bilag. Det nøjagtige ressourceforbrug, som vi efterlyste i vores tidligere høringssvar af 2.september 2019 er ganske vist ikke oplyst og aldersforskellen på de borgere, der henvender sig til Rådgivningshuset fremgår heller ikke.

Ligeledes kunne det være interessant, at få oplyst i hvilken omfang brugerne af nabohuset ”Livskilden” har været inddraget som værter og om naboskabet har haft positiv indflydelse for disse brugere. Under alle omstændigheder finder Ældrerådet, at placeringen i rolige omgivelser er velvalgt. Umiddelbart forekommer lokaliteterne dog ret beskedne med kun 3 samtalerum og kort åbningstid, med risiko for kødannelse.

Da Rådgivningshuset fungere som ”indgang” for   Kommunens borgere, der eventuelt måtte søge §85, må en del af faldet i antallet af bevillinger til støtte efter § 85 tilskrives, at Rådgivningshuset formår at yde støtte og hjælp i en grad, der gør, at færre borgere føler behov for at søge støtte efter § 85.

De gennemførte tilfredshedsundersøgelser synes også i høj grad at understøtte denne antagelse.

Rådgivningshusets personale er endda så realistiske at udtale: Som ved alle former for undersøgelser, er der behæftet en usikkerhed. Ved nærværende undersøgelse er der en bias forbundet med at brugere, der ønsker at deltage i spørgeskemaundersøgelser typisk enten meget tilfredse eller meget utilfredse med tilbuddet.

Ældrerådet ser frem til at høre nyt om den positive udvikling kan fortsætte.

Økonomi

 Orientering om Rådgivningshuset har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerhefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

1. Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres Social-, og Sundhedsudvalget om den årlige redegørelse for de driftsorienterede tilsyn i kommunens aktivitets-, samværs-, og beskæftigelsestilbud efter servicelovens §§ 103 og 104. Derudover det fondsejede bofællesskab Lykke Marie, hvor Frederikssund Kommune som beliggenhedskommune er tilsynsmyndighed. Endelig er der i 2019 ført tilsyn med det private beskæftigelsestilbud Parkteater i Frederikssund, hvor kommunen ligeledes har tilsynsmyndigheden.  

Frederikssund Kommune har siden 2017 haft aftale med Socialtilsyn Hovedstaden om, at de for Frederikssund Kommune gennemfører tilsynene. Aftalen med Socialtilsynet er gældende til og med 2020. Tilsynene skal bidrage til at sikre kvaliteten, herunder den faglige indsats er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

Vedlagt sagen er samtlige tilsynsrapporter, som Socialtilsyn Hovedstaden har udarbejdet på baggrund af tilsynsbesøgene foretaget i 2019.

Samlet resultat af tilsyn 2019 i kommunens aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud

Generelt beskriver tilsynsrapporterne, at borgerne, som benytter kommunens aktivitets, -samværs- og beskæftigelsestilbud, trives i tilbuddene, og at de modtager kvalificeret faglig støtte og vejledning. Alle tilbuddene har arbejdet positivt i forhold til de anbefalinger, der er givet ved tilsynene i 2018, og det bemærkes, at der er en positiv faglig udvikling i alle de kommunale tilbud.

Socialtilsynet har også for 2019 anbefalet en række udviklingspunkter, som tilsynet opfordrer områderne til at arbejde videre med i 2020. En generel anbefaling er at der fortsat bør være fokus på udarbejdelse af målsætninger for borgernes ophold og den generelle dokumentation. En anbefaling som indtænkes i arbejdet med implementering af nyt fagsysten Cura Social.

Nedenfor er beskrevet de udviklingspunkter, som Socialtilsynet i øvrigt har givet de enkelte kommunale tilbud.

AKU Centeret Højagergaard

Centeret er et aktivitets-, samværs-, og beskæftigelsestilbud efter servicelovens §§ 103 og 104. Tilbuddet har 52 pladser fordelt på værksteder i Slangerup og Cafe Danner i Jægerspris. Derudover har AKU-centret også Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU), som ikke er omfattet af tilsynet. Tilsynsbesøget blev gennemført som et anmeldt tilsyn den 28. august 2019. Af udviklingspunkter anbefaler Socialtilsynet, at tilbuddet med fordel kan fortsætte processen med bevidstgørelse af de faglige tilgange og de metoder, der anvendes i tilbuddet. Derudover har tilsynet en anbefaling om at sætte fokus på behovet for kurser og uddannelse blandt personalet, særligt på neuropædagogikken, hvilket ifølge ledelsen indtænkes i de planlagte medarbejdersamtaler i 2020. Der vil derudover som tilsynet påpeger blive arbejdet med implementering af vidensdeling og udvikling af kollegial sparing blandt medarbejderne.

AKU Centeret Ejegod

Centeret er et aktivitets-, og samværstilbud efter servicelovens § 104 beliggende i Slangerup. Enkelte borgere er visiteret efter § 103. Tilbuddet har 90 pladser. Tilsynsbesøget blev gennemført som et anmeldt tilsyn den 15. august 2019. Ifølge tilsynet har centeret borgere tilknyttet, som grundet fysiske handicap har brug for hjælpemidler i en grad, som udfordrer de fysiske rammer på stedet, men det påpeges at medarbejderne er gode til at finde gode løsninger. Af udviklingspunkter anbefaler Socialtilsynet, at der fortsat arbejdes med udvikling af den faglige kultur, de faglige metoder og tilgange. Anbefalinger som ledelsen for 2020 har indarbejdet i de faglige fora og møder, som foregår på stedet. En opmærksomhed er desuden brugerinddragelse, hvor socialtilsynet foreslår en højere grad af brugerinddragelse ved etablering af nye aktiviteter.

Gnisten

Centeret er et aktivitets-, og samværstilbud oprettet efter servicelovens § 104 i Frederikssund. Der er 18 pladser fordelt til 23 borgere på henholdsvis fuldtids- og deltidspladser. Tilsynet blev gennemført som et anmeldt tilsyn den 3. juni 2019. Af anbefalinger til Gnisten fremhæver socialtilsynet, at dokumentationen kan blive tydeligere. Særligt i forhold til borgernes læringsperspektiv. Derudover en opmærksomhed på de fysiske rammer, hvor kørestolsbrugerne har brug for meget plads samt opbevaring af hjælpemidler. Som på AKU Ejegod er medarbejderne ifølge ledelsen opmærksomme på problemet og gode til at finde løsninger.

Klub Stjerneskud

Tilbuddet er et aktivitets-, og samværstilbud oprettet efter servicelovens § 104. Der er 70 pladser i klubtilbud aften og weekender. Tilbuddet er uvisiteret for borgere i Frederikssund Kommune, men kræver visitation for borgere fra andre kommuner. Tilsynet blev gennemført som et anmeldt tilsyn den 29. april 2019. Socialtilsynet anbefaler som et udviklingspunkt, at tilbuddet foretager overvejelser omkring sundhedsfaglige kompetencer ud fra drøftelser omkring kerneydelsen, da enkelte borgere har behov for sundhedsfaglig indsats under klubaftenen. Socialtilsynet gør desuden opmærksom på, at tilbuddet til tider har så mange borgere i tilbuddet, at det er vanskeligt for medarbejderne at tilgodese de enkelte borgeres behov. Samtidig betyder de fysiske rammer, at der i belastningsperioder med mange borgere kan være meget støj i fællesrummet. De nævnte anbefalinger er kendt af ledelsen og der arbejdes med mulige løsninger.

Livskilden

Tilbuddet er et aktivitets-, og samværstilbud oprettet efter servicelovens § 104 beliggende i Frederikssund. Tilbuddet er uvisiteret, og der er 30 pladser som benyttes af 120 borgere. Tilsynet blev gennemført som et anmeldt tilsyn den 24. juni 2019. Socialtilsynet anbefaler, at der er større opmærksomhed på at få inddraget alle borgere på fællesmøderne. Derudover en tydeligere information til borgerne generelt om tilbuddet og de aktiviteter, der foregår. En evaluering af husordenen anbefales ligeledes. Der opfordres til, at den eksisterende indretningsgruppe fortsætter sit arbejde, således de fysiske rammer imødekommer borgernes behov og efterspørgsel. De nævnte anbefalinger er i tråd med de indsatser, som er planlagt for stedet i 2020.  

Som skrevet indledningsvis har Socialtilsynet Hovedstaden på vegne af Frederikssund Kommune også ført tilsyn med de private tilbud bofællesskabet Lykke Marie og aktivitetstilbuddet Parkteateret.  

Bofællesskabet Lykke Marie

Socialtilsynet har den 21. marts 2019 gennemført uanmeldt tilsyn i bofællesskabet Lykke Marie beliggende i Slangerup. Stedet er indrettet til 24 pladser, og oprettet efter friplejeboliglovgivningen og er et tilbud under Fonden Mariehjemmene. Ifølge Socialtilsynet formår Lykke Marie at skabe trivsel og udvikling for borgerne gennem arbejdet med faglige metoder. Der er viden om brug af alternativ kommunikation og relationspsykologi som metode for kommunikation med borgerne. Ledelsen har ifølge Socialtilsynet skabt en positiv udvikling af tilbuddet i samarbejde med medarbejderne og bestyrelsen. De fysiske rammer på stedet understøtter borgernes trivsel, hvor store fællesrum giver mulighed for samvær og aktiviteter.

Derudover er anbefalingerne til Lykke Marie følgende:

 • Et udviklingspunkt er, at tilbuddet i højere grad opsætter individuelle mål som kan understøtte indsatserne hos borgerne, således at borgerne får udnyttet deres ressourcer mest muligt. Dokumentationen kan ligeledes med fordel systematiseres med særligt fokus på opfølgning.
 • Den sundhedsfaglige dokumentation kan styres og kobles til de vejledninger, der ved tilsynsbesøget var under udarbejdelse.
 • En opmærksomhed til stedet er den nye lovgivning om magtanvendelse.  
 • Ledelsen er opfordret til at følge op på medarbejdernes evne til inddragelse af borgerne og sikre deres medbestemmelse.
 • En anbefaling er at nedbringe personalegennemstrømningen, da det tager lang tid for nye medarbejdere at lære borgernes tegn at kende, således at kommunikationen kan foregå optimalt.  

Aktivitetstilbuddet Parkteater

Socialtilsynet har den 4. november 2019 gennemført anmeldt tilsyn på beskæftigelsestilbuddet Parkteateret, som er et privat tilbud i Frederikssund. Stedet er opført efter servicelovens § 103 og har 6 – 8 pladser til medarbejdere med kognitive funktionsnedsættelser. Parkteateret er en socialøkonomisk virksomhed med professionel drift af teater, biograf og cafe. Tilbuddet har aktuelt 3 medarbejdere ansat, men har en forventning om, at antallet øges. Der er fra medio 2019 ansat en pædagog, som varetager de faglige opgaver omkring medarbejderne. Tilbuddet er fortsat i en opstartsfase med blandt andet et elektronisk journalsystem, opsætning af mål for medarbejdernes forløb og opfølgning. Relevante procedurer som eksempelvis for magtanvendelse og kriseberedskab er udarbejdet.

Socialtilsynet konkluderer, at borgernes trives i tilbuddet, de bliver hørt og mødes respektfuldt og anerkendende. De inddrages gennem personalemøder og daglige møder om dagens aktiviteter og opgaver. Derudover er anbefalingerne til Parkteateret følgende:

 • At der opstilles konkrete mål i samarbejdet med medarbejderne, og at resultater dokumenteres og omsættes til konkrete mål til brug for medarbejdernes læring og forbedring af indsatsen.
 • At der er fokus på opfølgning til de visiterende kommuner.
 • Der er brug for opmærksomhed på at sikre handicapvenlige løsninger for de borgere som har fysiske udfordringer.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning, med håbet om, at de ting som Tilsynet påpeger, både med hensyn til uddannelse og udbedring af de fysiske rammer, finder sted hurtigst muligt.

Det er glædeligt at læse, at man ingen tilfælde har af magtanvendelse.

Det undrer lidt, at tilsynsrapporterne kommer så sent i forholdet til de af Tilsynet aflagte besøg.

Høringssvar Ældrerådet:

Tilsynet udføres af Socialtilsyn Hovedstaden, som i 2019 har gennemført 6 anmeldte tilsyn og 1 uanmeldt tilsyn i de 7 institutioner. Tilsyn gennemføres efter en forud fastlagt tidsplan, der levner meget lidt tid til observation af brugerne, mens hovedparten af tiden i institutionen og den efterfølgende rapportering, der ligeledes indpasses i på forhånd fastlagte rammer, handler om ledelse og personale. 

Ved udløbet af aftalen med Socialtilsyn Hovedstaden ved udgangen af 2020 kunne man opfordre kommunen til at overveje, om denne form for tilsyn er tilfredsstillende. Man kunne argumentere for, at uanmeldte tilsyn med større fokus på brugerne kunne være hensigtsmæssigt.

Ældrerådet tager rapporterne til efterretning.

Økonomi

 Orientering om driftsorienterede tilsyn i kommunens aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

 • Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd den 2. april 2020 kl. 17-19 (foreløbig dagsorden er vedlagt som bilag).
 • KL Social- og Sundhedspolitisk Topmøde den 14. - 15. maj 2020.
 • Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd den 17. september 2020 kl. 17-19.
 • Frederikssund Kommune holder sundhedsuge fra lørdag den 15. august 2020 – lørdag den 22. august 2020. Sundhedsugen åbnes dermed den 15. august i forbindelse med åbningen af den nye svømmehal. Administrationen er i gang med planlægningen af ugen, herunder dialog med både interne og eksterne aktører om at deltage i ugen. Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget får forelagt en orientering om ugen i begyndelsen af maj 2020.

Meddelelser:

 • Mundtlig tilbagemelding fra politisk dialogmøde om Sundhedsaftalen den 25. februar 2020 på Metalskolen.
 • Den 30. januar 2020 blev der holdt møde i det Kommunal Lægelige Udvalg (KLU). Referatet er vedhæftet som bilag.  
Beslutning

Taget til efterretning.

Administrationen orienterede om at CURA Social tages i brug den 5. marts 2020, men data overflyttes fra den 2. marts 2020.