Frederikssund Kommunes logo

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. januar 2020

Mødelokale F 1 / Mødelokale F 6 kl. 08.15

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget forelægges i denne sag videngrundlag i forbindelse med plan for det samlede botilbudsområde til drøftelse.

Social- og Sundhedsudvalget vedtog på møde den 4. november 2019 (sag 104) administrationens forslag til Handleplan: Plan for botilbud. Som en del af handleplanen blev det besluttet, at der skulle indsamles data og udarbejdes et videngrundlag, som kan understøtte arbejdet med at opstille modeller for den nye tilbudsvifte.

Administrationen har således udarbejdet rapporten Videngrundlag: Plan for botilbud, der blandt andet indeholder analyse af borgersammensætning, udvikling i borgernes udfordringer, fremtidigt behov for tilbud samt udviklingstendenser inden for botilbud.

Videngrundlaget er en del af et samlet beslutningsgrundlag, der ligeledes kommer til at bestå af inspirationsture, inddragelse af relevante interessenter og forslag til modeller for en ny tilbudsvifte.

Rapporten indeholder blandt andet relevante data om det specialiserede socialområde set ud fra et generelt perspektiv. Der fremgår således data fra forskellige regioner, på landsbasis og data fra forskellige undersøgelser og analyser. Dette for at danne overblik over generelle tendenser i Danmark, herunder borgersammensætning og udvikling i borgernes udfordringer.

Videngrundlaget er et omfangsrigt materiale, hvor følgende centrale pointer kan fremhæves:

 • En væsentlig andel af Frederikssund Kommunes borgere i botilbud eller botilbudslignende tilbud (43 procent) har ophold i tilbud uden for kommunen.
 • Frederikssund Kommune sælger en stor del af pladserne i kommunens botilbud til andre kommuner. Cirka 60 procent af takstindtægterne på Frederikssund kommunens botilbud vedrører således borgere fra andre kommuner.
 • Der kan på landsplan og i Frederikssund Kommune konstateres en stigning fra 2015 til 2018 i antallet af borgere, som bor i et botilbud eller får støtte i eget hjem.
 • Der er på landsplan sket en stigning i antallet af borgere med psykiatriske diagnoser, som forklarer størstedelen af stigningen i antallet af borgere, der modtager botilbud eller støtte i eget hjem
 • Borgere med intellektuel/kognitiv forstyrrelse (eksempelvis udviklingshæmning) lever længere end tidligere. Dette stiller det nye krav til medarbejderne, blandt andet i forhold til at kunne varetage både pædagogisk støtte samt sundhedsfaglige og plejemæssige ydelser.
 • Der er flere borgere i socialpsykiatrien med komplekse problemer og støttebehov. Kompleksiteten i borgernes støttebehov kræver, at personalet bliver bedre rustet til at håndtere disse nye udfordringer.
 • Der har været et paradigmeskift inden for socialpsykiatrien fra en mere omsorgsorienteret indsats til en recovery-orienteret og rehabiliterende indsats.
 • Omlægning af støtten, hvormed den bliver mere fleksibel og intensiv, kan ruste kommunerne til bedre at kunne håndtere borgernes komplekse behov. 
 • Fleksibel indretning af botilbuddene er en forudsætning for at kunne tilpasse indsatserne i forhold til borgernes skiftende behov og for at kunne understøtte den metodiske og teknologiske udvikling.

I rapporten klarlægges desuden relevante data om tilbudsviften på det specialiserede socialområde i Frederikssund Kommune. Disse data skal belyse de aktuelle forhold i kommunen, og dermed afdække blandt andet borgersammensætning og behovet for tilbud. Det kan eksempelvis fremhæves, at:

 • Frederikssund Kommune var pr. 20. september 2019 handlekommune for 177 borgere i botilbud eller botilbudslignende tilbud. 57 procent af disse borgere har ophold i Frederikssund Kommune, mens 43 procent har ophold i en anden kommune.
 • 74 af de 177 borgere har udviklingshæmning som deres primære udfordring, 44 har psykiske vanskeligheder som deres primære udfordring, mens 59 har andre primære udfordringer.
 • 11 ud af de 177 borgere modtager samtidig særligt tilrettelagt uddannelse, 72 er i beskyttet beskæftigelse og 39 modtager ledsagelse efter servicelovens § 97.
 • Frederikssund har udgifter for i alt ca. 127 mio. kr. om året for de 157 borgere.

Opgørelsen omfatter kun de borgere, som Frederikssund Kommune er handlekommune for. Kommunen har i 2019 desuden været betalingskommune for 45 borgere uden at være handlekommune. Frederikssund Kommune har haft en udgift på 34,3 mio. kr. for disse borgere. Antallet af borgere, som Frederikssund Kommune har udgifter til er således højere, end det fremgår af denne opgørelse. Gruppen af borgere som kommunen ikke er handlekommune for er udeladt af opgørelsen, da kommunen ikke har handlemuligheder over for disse borgere.

Næste skridt i handleplanen er afholdelse af inspirationsture for Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og repræsentanter fra bruger-/ og pårørenderådene på de sociale tilbud. Der afholdes således inspirationstur til kommunens botilbud mandag den 20. januar 2020. Et program for dagen er vedlagt sagen. Der afholdes inspirationstur til eksterne botilbud torsdag den 27. februar 2020. Et program for dagen vil blive fremsendt senere.

Handleplan: Plan for botilbud, Videngrundlag: Plan for botilbud og program for inspirationstur til kommunens botilbud er vedlagt sagen som bilag.

Vedlagt som bilag er desuden kommunespecifik rapport for Frederikssund Kommune i regi af KL's Partnerskabsprojektet omkring bedre styring af det specialiserede voksenområde. Frederikssund Kommune har deltaget sammen med 36 andre kommuner i projektet, og dele af videngrundlaget er baseret på viden fra den kommunespecifikke rapport.

På mødet vil der være et oplæg fra administrationen.

Jævnfør beslutning på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. november 2019 (sag 104) inviteres Handicaprådet til at deltage under dette punkt. Leder af Staben, Søren Kvistgaard Rasmussen deltager ligeledes under dette punkt.  

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet er enig i intention om at indsamle data og udarbejde et videngrundlag, som kan understøtte arbejdet med at opstille modeller for den nye tilbudsvifte. Rådet ser frem til at høre administrationens oplæg om materialet på mødet med Social- og Sundhedsudvalget d. 13. januar 2020 og vil afvente dette møde, før vi kommenterer det omfattende materiale.

Høringssvar Ældrerådet:

Social-og Sundhedsudvalget forelægges i denne sag vidensgrundlag i forbindelse med plan for det samlede tilbudsområde.Ældrerådet bemærker, at Handicaprådet inviteres til at deltage under dette punkt, hvilket er positivt.Ældrerådet tager sagen til orientering men vil ikke undlade at bemærke, at en tidlig og større indsats til børn og unge via Børn-og Ungeforvaltningen, vil kunne have en positiv indvirkning på unge, så de måske undgår at komme over i Voksenregi. 

Økonomi

 Videngrundlag i forbindelse med plan for det samlede botilbudsområde er et orienteringspunkt og har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Videngrundlag: Plan for botilbud drøftes og tages til efterretning.
 2. Udvalget tilkendegiver, om der er yderligere områder, der ønskes afdækket.
Beslutning

Indstillingens punkt 1 blev drøftet og taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 blev drøftet, idet udvalget ønsker uddybet målgrupper og diagnoser for de 18-29 årige.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal med denne sag tage stilling til en ændring af udvalgets forretningsorden. Udvalgets nuværende forretningsorden er vedlagt som bilag.

Ved starten af indeværende byrådsperiode vedtog Social- og Sundhedsudvalget en forretningsorden for udvalgets arbejde. Forretningsordenen beskriver bl.a. reglerne for, hvordan udvalgets møder afvikles, regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder samt hvordan afstemning foretages. Desuden beskriver forretningsordenen også reglerne om habilitet og tavshedspligt m.v.

Med denne sag lægges der op til en præcisering af udvalgets nuværende forretningsorden. Præciseringen vedrører tidspunktet for udsendelse af dagsordner til udvalgets møder og er i overensstemmelse med den ændring af Byrådets forretningsorden, som Byrådet netop har vedtaget.

Ændringen indebærer, at § 5, stk. 2 ændres til: Formanden foranlediger, at der seneste 96 timer (4 hele hverdage) inden ordinære møder sendes en dagsorden til udvalgets medlemmer. Lørdag medregnes som en hverdag og selve dagen for mødet medregnes også i de 96 timer. Forslag til ændret forretningsorden er vedlagt som bilag.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i to på hinanden følgende ordinære møder.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager forslaget til ændring til efterretning.

Høringssvar Ældrerådet:

Ingen kommentarer – tages til efterretning.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

 Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Godkende forslag til ændret forretningsorden.
Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Efter lov om Social Service § 18, er det muligt for frivillige foreninger/organisationer at søge tilskud til aktiviteter, der sigter mod:

 •  Forebyggelse af sociale problemers opstående.
 •  Styrkelse af det sociale netværk.
 •  Inddragelse af borgerne i løsning af sociale problemer

Det er en forudsætning for tildeling af støtte, at indsatsen/aktiviteten foregår i, eller tager udgangspunkt i Frederikssund Kommune. Ligeledes er det en forudsætning for at opnå støtte, at indsatsen er rettet mod særligt sårbare borgere i kommunen, herunder eksempelvis de svageste medborgere med et ringe netværk indenfor nedenstående kriterier:

 • Aktiviteter, der virker forebyggende i forhold til sociale problemer
 • Støtte til frivillige sociale foreninger
 • Rådgivning og telefonkæder
 • Besøgsvennetjenester
 • Støtte- og kontaktpersoner og ledsageordninger på frivillig basis
 • Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
 • Væresteder og beskyttede aktivitetscentre

Ligeledes er det et krav, at den frivillige indsats skal være kernen i aktiviteten.

Der kan ansøges om tilskud via § 18-puljen én gang årligt, og ansøgningsfristen er normalt den 1. november for det kommende års budget.

Den 2. oktober 2019 afholdt Social og Sundhedsudvalget et dialogmøde med de frivillige sociale foreninger. Dialogmødet afholdes en gang årligt omkring det tidspunkt, hvor § 18- puljen annonceres.

Behandling og godkendelse af ansøgninger for 2020

Administrationen har modtaget 39 ansøgninger for puljen 2020, hvoraf der i alt ansøges om 702.588 kr.

På budgettet er afsat kr. 462.471

Administrationen har heraf indstillet 35 ansøgninger til at modtage midler i 2020. Fire ansøgninger er indstillet til afslag, da det vurderes, at der søges midler til aktiviteter/materialer, som ligger uden for formålet af § 18 puljen.

Indsatsområderne for frivillige sociale aktiviteter i 2020 er vedtaget i Social og Sundhedsudvalget, og er især rettet mod følgende indsatsområder i vilkårlig rækkefølge:

 • Flygtninge og indvandrere
 • Aktiviteter på tværs af generationer
 • Sindslidende og handicappede
 • Vanskeligt stillede børn og unge samt deres familier
 • Seniorer og ældre
 • Borgere med risiko for, eller har let nedsat fysisk – eller psykisk funktionsevne, samt ved lettere sociale problemer.

Det samlede beløb, der indstilles er i 2020 462.471 kr.

Administrationens indstilling forelægges på mødet

Vedlagt sagen er samlet skema med et kort overblik over ansøgninger, herunder beskrivelse af aktiviteten, formål, målgruppe, ansøgt beløb mv.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 12. august 2019 sag nr. 73 ændringerne for de nu gældende rammebetingelser for det frivillige sociale arbejde, herunder kriterierne for anvendelse af puljemidlerne. Disse er vedlagt som bilag.

Kultur og Fritidschef Anders Munch Skovgren og Frivillighedskonsulent Katrine Hastrup Jakobsen deltager under punktets behandling.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt. 

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet har ingen kommentarer til fordeling af midlerne.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet synes, at der er mange gode ansøgninger til puljen til frivilligt socialt arbejde. Da der ikke er penge til at alle ansøgninger kan efterkommes, er det vigtigt for Ældrerådet, at der laves frivilligt socialt arbejde i alle dele af Frederikssund Kommune. Det er også vigtigt, at der er en vis logik i de projekter der tildeles midler - passer de til kriterierne?

Hvis man ser på de ansøgninger der ikke dækker hele kommunen er de frivillige fra Skibby de mest aktive og Slangerup de mindst aktive. Det kan blandt andet dække over, at de frivillige i Slangerup ikke er lige så bevidste om, at de kan søge puljen. Hvis det er tilfældet bør vi måske lave en indsats?

Økonomi

 Indstilling til tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet indstillingen holdes inden for eksisterende budget.

Indstilling

Fritids- og Kulturchefen indstiller til Social og Sundhedsudvalget, at:

 1.  Administrationens indstilling til fordeling af § 18-midler 2020 drøftes.
 2. Beslutte fordelingen af § 18-midlerne i 2020.
Beslutning

Indstillingens pkt. 1 blev drøftet.

Indstillingens pkt. 2 blev besluttet ud fra administrationens oplæg.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets budgetaftale for 2020-2023 samt Social og Sundhedsudvalgets beslutning den 3. juni 2019, sag nr, 55, søges anlægsmidlerne vedr. flytning af Frivillighedsstedet frigivet.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede oversigt over de tiltag, der skal foretages som følge af flytning af Frivillighedsstedet til Lundevej 7. Brugerrådets input vedr. lokaleændringer er indarbejdet i oversigten.

Vedlagt til sagen er desuden en tegning, der illustrerer ændringerne.

Ombygning af Lundevej 7 er planlagt gennemført, så flytningen af Frivillighedsstedet kan ske inden udgangen af april 2020.

Kultur og Fritidschef Anders Munch Skovgren og Frivillighedskonsulent Katrine Hastrup Jakobsen deltager under punktets behandling.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt. 

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet anbefaler frigivelse af anlægsmidlerne, men vil gerne udtrykke bekymring over at parkeringsforholdene for handicappede er utilstrækkelige – da der reelt er tale om 2 pladser, hvoraf den ene er reserveret på forhånd. Da en af begrundelserne for at flytte Frivilligstedet var hensynet til handicappede, virker denne prioritering underlig. Vi gør desuden opmærksom på, at de sanitære forhold OGSÅ skal være tilgængelige for kørestolsbrugere.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet tager ansøgningen om frigivelse af midlerne til frivillighedscentret til efterretning.

Økonomi

 Der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 afsat 675.000 til flytning af Frivillighedsstedet. Beløbet søges nu frigivet, så aktiviteten kan påbegyndes.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Anlægsmidlerne vedrørende flytning af Frivillighedsstedet til Lundevej 7 på kr. 675.000 frigives.
Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2020-2023 blev det besluttet at starte arbejdet med en fremadrettet investeringsplan for Frederikssund Kommune omfattende perioden 2021-2030. Investeringsstrategien skal understøtte Byrådets ønske om, at Frederikssund Kommune skal markere sig som en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret kommune i Øresundsregionen. Denne strategiske retning bygger videre på visionen "Gode forbindelser" fra planstrategien 2015 og danner sammen med FN's verdensmål udgangspunkt for planstrategi 2019, som Byrådet vedtog den 27. november 2019.

Konkrete drøftelser i fagudvalg - januar og februar 2020

På møderne i januar og februar skal fagudvalgene - inklusiv Økonomiudvalget - drøfte ideer og indspil til Investeringsplan 2021-2030. Drøftelserne skal ske inden for følgende rammer:

 • Ideer og indspil skal udgøres af mere strategiske overvejelser:

På møde den 11. december 2019 besluttede Økonomiudvalget, at det videre arbejde med investeringsstrategien i fagudvalgene skal tage udgangspunkt i nogle mere overordnede strategiske overvejelser omkring det fremtidige behov for investeringer. Formålet hermed er at sikre en reel stillingtagen til, hvilken overordnet retning Byrådet ønsker, kommunen skal bevæge sig i. Og ikke en en-til-en stillingtagen til en række løsrevne enkeltprojekter, der ikke nødvendigvis udgør en samlet strategi.

 • Med henblik på at understøtte arbejdet i fagudvalgene har Økonomiudvalget endvidere på deres møde den 11. december 2019 vedtaget en række kriterier for fagudvalgenes drøftelser:

Kapacitet

Investeringer, der medfører bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet samt investeringer, der skaber øget omkostningseffektivitet i det hele taget. Endvidere investeringer, der udbygger kapacitet for at fastholde eksisterende serviceniveau.

Myndighedskrav

Investeringer, der sikrer, at kommunen også på sigt lever op til gældende myndighedskrav.

Klima, miljø og den grønne omstilling

Investeringer med positiv effekt på klima, miljø og den grønne omstilling.

Tidligere besluttede overordnede planer og strategier

Investeringer skal ses i sammenhæng med tidligere politisk besluttede planer og strategier. Investeringerne skal understøtte en udvikling, som altid må ses ud fra et helhedsperspektiv, der tilgodeser behovet for vækst, byliv, fritidsliv, fællesskaber og bevarelse af eksisterende by- og naturmæssige kvaliteter. Investeringerne skal sikre grundlaget for, at tidligere politisk besluttede planer og strategier kan gennemføres.

Byliv og attraktive boligområder

Investeringer, der sikrer en bæredygtig byudvikling og kvalitet i alle byområder, herunder en styrkelse af hvert steds særlige identitet. Investeringer i nye såvel som eksisterende byområder med henblik på at styrke kultur- og byliv og attraktionskraft for både borgere, tilflyttere, besøgende og virksomheder.

 • Der skal indgå overvejelser om, hvorvidt ideer og indspil vedrører kan- eller skal-opgaver.
 • Hensyntagen til det afsatte beløb i perioden 2021-2023 på 200 mio. kr. og dermed kommunens likviditet.

Videre proces

Økonomiudvalg og temadrøftelse i Byråd - marts 2020.

Med udgangspunkt i fagudvalgenes drøftelser i januar og februar vil Økonomiudvalget den 11. marts 2020 blive præsenteret for et overblik over udvalgenes strategiske overvejelser. Efterfølgende vil overblikket blive forelagt og drøftet på et temamøde i Byrådet den 25. marts 2020 forud for ordinært byrådsmøde.

Herefter vil der kunne være yderligere drøftelser i Økonomiudvalg og Byråd således, at der sikres et tværgående fokus. Målet er, at de første prioriteringer til investeringsplanen frem mod 2030 er afklaret i 1. halvår 2020.

Tekst i budgetaftale 2020-2023

Af budgetaftalen om budget 2020-2023 kan bl.a. læses følgende omkring Investeringsplan 2021-2030:

"Planstrategiens vision og mål om byernes udvikling og fremtid er grundlaget for investeringsplanen, ligesom Byrådets politikker vil være rammen for investeringsplanen.

Investeringsplanen kommer bl.a. til at arbejde ud fra:

 • Handleplanen for klimastrategien
 • Kapacitetsanalysen for dagtilbudsområdet
 • Flytning af Klub Mix til andre lokaler
 • Handleplanen for botilbud på handicap- og psykiatriområdet
 • Kapacitetsanalysen på plejeboligområdet
 • Fortsat bygningsoptimering og vedligeholdelse
 • Udvikling og vedligeholdelse af idrætsfaciliteter
 • Cykelstier

Beløbet til investeringsplanen er på op til 200 mio. kr. i budgetperioden 2021-2023.

I foråret 2020 inviteres Byrådet til en første drøftelse af investeringsplanen med forslag til temaer i strategien. Byrådet vil blive forelagt et forslag til en finansieringsmodel for personaleressourcer i forbindelse med anlægsressourcerne. Det giver Byrådet sikkerhed for at anlæggene gennemføres i den takt og prioriterede rækkefølge, som kommer til at fremgå af investeringsplanen.

Forud for Byrådets drøftelse har fagudvalgene drøftet ideer og indspil til planen på baggrund af de relevante politikker og plangrundlag i de enkelte udvalg. Fagudvalgene skal ligeledes forholde sig til anlægspuljer* inden for udvalgenes ressortområder. Økonomiudvalget fastlægger kriterier for fagudvalgenes drøftelser.

*Anlægspuljer, red.:

 • Lokal udviklingspulje - Økonomiudvalget
 • Pulje til klima og miljø - Økonomiudvalget
 • Idræts- og spejderfacilitetspuljen - Fritids- og kulturudvalget
 • Teknisk anlægspulje - Teknisk udvalg
 • Pulje til stier og skilte i det åbne land - Plan- og miljøudvalget

Investeringsplanens temaer og første prioriteringer skal være afsluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 i efteråret 2020."

Hele aftaleteksten er vedlagt som bilag. Ligesom den besluttede investeringsoversigt 2020-2023 er vedlagt.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer snarest muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet har følgende indspil til investeringsplanen: Det fremgår af sagsfremstillingen, at Byrådets politikker er rammen om investeringsplanen. Handicaprådet er meget tilfredse med at konstatere, at det ene af de to indsatsområder fra Handicap-og Psykiatripolitikken nemlig Bolig/Handleplanen for botilbud på handicap- og psykiatriområdet er medtaget.I naturlig forlængelse heraf vil vi opfordre til, at det andet indsatsområde Beskæftigelse ligeledes medtages i investeringsplanen særligt efter Byrådets vedtagelse i december 2019 af Beskæftigelseplanen, hvor IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) er medtaget som en del af initiativerne under indsatsen for "borgere på kanten af arbejdsmarkedet”, fordi denne form for beskæftigelsesindsats har vist sig at have utrolig god effekt på netop denne målgruppe.

Høringssvar Ældrerådet:

Med vedtagelsen af budget 2020-2023 blev det besluttet at starte arbejdet med en fremadrettet investeringsplan for Frederikssund kommune for perioden 2021-2030.Ældrerådet er tilfreds med, at kommunen vil markere sig som en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret kommune.Ældrerådet har for nuværende ingen bemærkninger til sagen men vil følge arbejdet tæt.

Økonomi

Der er i budget 2021-2023 budgetlagt med 197,4 mio. kr. til udmøntning af investeringsplan. De strategiske drøftelser i fagudvalg skal af hensyn til kommunens likviditet være inden for disser rammer.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Social- og sundhedsudvalget, at:

 1. Drøfte ideer og indspil til Investeringsplan 2021-2030.
Beslutning

Punktet blev drøftet. Udvalget ønsker tilføjet muligheden for at understøtte lægehuse i investeringsstrategien.

Sagsfremstilling

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Susanne Bettina Jørgensen (A) har bedt om, at der fremlægges en sag vedr. forslag om ændring af processen omkring høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Den nuværende praksis blev vedtaget i 2015. Den betyder i princippet, at alle sager der fremgår af dagsordenen til udvalgsmøder i hhv. Social- og Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet inden de har været fremlagt og drøftet på et møde i fagudvalgene. Baggrunden for ændringen i 2015 var et ønske om at afkorte sagsbehandlingstiden, da sagerne dermed ikke bliver behandlet i fagudvalgene to gange.

Forslaget om en ændring af høringspraksis ønskes fremlagt, da formanden for Social- og Sundhedsudvalget da vurderer, at denne praksis skaber unødig bekymring i de to råd.

Der stilles derfor forslag om, at de politiske sager først behandles i fagudvalgene, inden de sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

Forslag til ny proces er følgende:

 1. Sagerne sættes på dagsorden til udvalgsmøderne hvor de drøftes - og hvor det sag for sag besluttes om sagerne har en karakter, der gør, at de skal sendes videre i høring i Ældreråd og/eller Handicapråd.
 2. Herefter vil de konkrete sager blive fremsendt til rådene med angivelse af en høringsfrist.
 3. Efter høringsfristens udløb vil sagerne med høringssvar fra Ældrerådet og/eller Handicaprådet blive fremlagt til endelig beslutning i udvalgene eller i Byrådet hvor det er relevant for den pågældende sag.

Inden endelig stillingtagen sendes forslag til ny proces i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Hvis udvalgene efter høringen beslutter at ændre høringsprocessen, vil alle øvrige fagudvalg modtage en orientering herom.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:

SSU-formanden har taget initiativ til forslaget om ændring af høringspraksis i de to råd med den begrundelse, at den nuværende praksis (fra 2015), hvor de to råd høres INDEN fagudvalgene, som får Rådenes kommentarer med ud sammen med Udvalgenes dagsorden skaber ” unødig uro og bekymring i de to råd”.

 Der stilles derfor forslag om, at de politiske sager først behandles i fagudvalgene, inden de sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd. Dernæst sendes evt. konkrete sager med relevans for Rådene til disse til kommentarer – og Fagudvalget får sagerne til endelig beslutning med høringssvarene.

Handicaprådet kan overhovedet ikke genkende den beskrevne uro og bekymring ved den nuværende praksis. Rådet er tværtimod meget tilfreds med at kunne rådgive Social-og Sundhedsudvalget/Byrådet i handicappolitiske spørgsmål i overensstemmelse med Retssikkerhedslovens § 37 a.

Rådets sammensætning af medlemmer fra forskellige handicap-organisationer med særlig indsigt i spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap (fysisk såvel som psykisk) er garant for, at denne gruppe af borgere sikres rettigheder og indflydelse i lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører dem. Samtidig får Fagudvalget gennem den nuværende høringsproces en (handicap-)faglig vinkel på de konkrete dagsordenspunkter samtidig med behandlingen af sagerne.

Efter Handicaprådets vurdering vil den nye proces have følgende uhensigtsmæssige konsekvenser:

 • Forlænget sagsbehandlingstid i Fagudvalget, idet der indlægges 2 behandlinger
 • Færre sager sendes i høring i Rådene
 • Manglende fagindsigt ved første behandling af sagerne i Fagudvalget

Handicaprådet vurderer, at den nye proces risikerer at betyde, at Rådet kun vil blive hørt proforma – hvilket er i modstrid med intentionerne i Retssikkerhedsloven.Handicaprådet indstiller derfor, at den nuværende praksis beholdes.

Høringssvar Ældrerådet:

Et flertal på 5 af 9 af Ældrerådsmedlemmer er imod ændring af proceduren for høring i Ældrerådet.

Fortsat sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. januar 2020:

Social- og sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget afholdt den 3. december 2019 fælles dialogmøde med Ældreråd og Handicapråd mhp. at drøfte fordele og ulemper ved at ændre den nuværende høringspraksis ift. de to udvalg, der har det tætteste samarbejde med de to råd. Intentionen i forslaget om at ændre høringspraksis blev uddybet på mødet og det væsentligste formål med at ændre praksis er at sikre, at rådene ikke afgiver høringssvar til sager, der ikke nyder politisk opbakning. Der blev endvidere stillet forslag om, at orienterings- og efterretningssager kunne sendes i direkte høring, således at det er beslutningssagerne, der først sendes i høring i rådene efter udvalgenes behandling af sagen. Der var dialog om forslaget, og rådene tilkendegav flere forskellige synspunkter ift. en evt. ændring. Det var nogle rådsmedlemmers bekymring, at en ændret hørringspraksis ville betyde at høringssvar kom for sent ind i processen og at rådenes påvirkningsmulighed dermed blev forringet.

Det vurderes af administrationen, at der var en overvejende stemning blandt rådenes medlemmer om at fastholde den nuværende praksis, som rådene generelt synes fungerer godt. Enkelte medlemmer tilkendegav dog, at de ønskede specifikke høringer om sager efter politisk behandling. Såfremt udvalgene ønsker at anbefale Byrådet at ændre høringspraksis, vil Ældreråd og Handicapråd få tilsendt udvalgsdagsordenerne, når dagsordnerne frigives til kommunens hjemmeside.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt. 

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet henviser til sit tidligere fremsatte høringssvar med anbefaling om at fastholde den nuværende høringspraksis.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet takker for det fælles dialog møde med udvalgene og handicaprådet, hvor høringspraksissen blev drøftet.

Da vi ser Ældrerådets viden om ældre, som et kvalificeret input til politikerne inden de træffer beslutninger, samt med resultatet af vores drøftelser på dialogmødet, anbefaler Ældrerådet indstillingen om en uændret høringspraksis.

Økonomi

 Drøftelse af forslag til ny proces for høring af Ældreråd og Handicapråd har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Social- og sundhedsudvalget, enten at:

 1. Fastholde nuværende praksis eller
 2. Anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at høringspraksis ændres, således at udvalget sender beslutningssager til høring i Ældreråd og Handicapråd forud for endelig beslutning i udvalget.
Historik

Indstilling Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2019, pkt. 94:

Chefen for Center for Politik, Sundhed og Personale indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Udvalget drøfter forslag til ny proces for høring af Ældreråd og Handicapråd. Inden endelig stillingtagen sendes forslag til ny proces i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2019, pkt. 94:

Udvalget ønsker at afholde et fælles dialogmøde med Velfærdsudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet i løbet af november 2019. Sagen genoptages efter dialogmødet.

Beslutning

Udvalget besluttede at fastholde nuværende praksis (indstillingens pkt.1), og ønsker praksis drøftet på dialogmødet med Handicaprådet i 2021 (forår).

Sagsfremstilling

I forbindelse med samling af de kommunale tandlægeklinikker på 3 skole matrikler, er der pt. to ikke udnyttede tidligere klinikker. Disse ligger på Campus ved. Trekløver skolen afd. Marienlyst og Jægerspris Skole afd. 100.

Der er pt. ikke vedtaget planer for anvendelse af de to tidligere klinikker.

I denne sag kommes med forslag til anvendelsen.

Klinikken ved Campus:

Klinikken ligger sammenbygget med de kontorer UU-Vest tidligere benyttede. I alt står ca. 450 m2 bygning ubrugt. En stor del af lokalerne er indrettet til administration og er indflytningsklar. Det øvrige areal er selve tandlægeværelserne og venterum.

Det foreslås at benytte bygningen til kontorer for handicapkonsulenterne og konsulenterne for botilbud, under Center for Voksenstøtte og Rehabilitering.

Centeret har netop modtaget en afgørelse fra socialstyrelsen der fastslår, at de 3-4 medarbejdere der er tilknyttet ungekollegiet på Lundevej, ikke må benytte kollegiets lokaler til administrationsarbejde. Det forventes, at det samme vil være gældende inden for kort tid vedrørende de medarbejdere, der er tilknyttet bo-tilbuddet på Linde Allé.

Centeret oplyser, at det er afgørende for ressourceudnyttelsen og minimering af transporttid for medarbejderne, at der findes en placering til dem i nærheden af botilbuddene.

Som kortsigtet løsning foreslås det, at disse medarbejdere, samt relevante medarbejdere fra Handicapgruppen (I dag placeret på Trekløverskolen afd. Falkenborg) flyttes til klinikken ved Campus. Det vurderes, at der ikke skal foretages ombygninger eller investeres større beløb for at lokalerne kan tages i anvendelse. Udgiften vil derfor alene være selve flytningen.

Som langsigtet løsning, anbefales det, at indtænke behovet for kontorarbejdspladser i denne gruppe ind på Rådhuset i sammenhæng med samlingen af den øvrige administration.

Lederen for gruppen har sammen med Kommunale Ejendomme vendt alternative placeringer, og hver gang er det strandet på at der bliver for lang transporttid for medarbejderne.

Oversigtstegning af bygningen med tandlægeklinikken er vedlagt som bilag.

Forventet flytte udgift er 20.000 kr. som kan afholdes inden for den nuværende ramme for inventar og flytning.

Den mulige flytning er løbende blevet vendt med de berørte medarbejdere, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten og vil blive behandlet på det lokale MED-udvalg den 10. januar 2020.

Tandlægeklinik på Jægerspris skole

I forbindelse med samling af funktioner i Jægerpris, er tandlægeklinikken ikke disponeret. Klinikken er placeret centralt på matriklen og er ikke umiddelbart et salgsobjekt. Arealet på bygningen er 120m2.

På Møllevej nr. 100 samles i løbet af det næste halve år, "Skolen i Herredet", "Kærholmskolen afd. Kølholm" og "Jægerspris bibliotek inkl. lokal historisk arkiv". Alle funktioner har behov for opbevaringsplads i kælderen. Plads som hidtil har været benyttet af servicekorpset til værksteder og depot for at understøtte ikke bare Jægerspris skole men også de øvrige institutioner i Jægerspris. I projektet for samlingen er lagt op til at servicekorpset plads begrænses væsentligt.

Servicekorpset er kendetegnet ved at have bl.a. faglærte håndværkere ansat og det betyder at en række mindre reparationer, frembringelser og opfriskninger at både inventar og bygningsdele udføres af korpset. Det kan bl.a. være maling af døre, reparationer af borde og stole, frembringelse af f.eks. radiatorskjuler til institutioner mv.

Det kræver plads at være praktisk, og servicekorpset er derfor interesseret i at overtage den tidligere tandklinik og indrette den til værksteder som erstatning for de kælderlokaler der optages til anden brug.

I forbindelse med samling af administrationen i Frederikssund, skal det overvejes hvad der skal ske med trykkeriet i kælderen på Parkvej 1. Hvis det er rentabelt at fortsætte med at have internt trykkeri, anbefales det at flytte det til Tandlægeklinikken. Det vil give synergi i forhold til opgavehåndtering på matriklen generelt, idet trykkeopgaverne kan udføres ind mellem de øvrige opgaver på matriklen. Derved vil man kunne fortsætte med at udnytte ressourcerne optimalt.

Servicekorpset vil selv stå for flytning og istandsættelse/indretning inden for egen ramme.

Bilag der viser placering er vedlagt sagen.

Det kan oplyses at Center for Ejendomme og IT arbejder i øjeblikket arbejder på et forslag vedrørende hvilke principper der bør være gældende i forbindelse med omplacering af funktioner og aktiviteter.

Målet er, at man ud fra principperne vil kunne foretages strategiske beslutninger, der placerer funktionerne så optimalt som muligt i forhold til at få løst kerneopgaven samt er givende for kommunen som helhed.

Som en del af forslaget vil der også blive arbejdet på at sikre at alle relevante interessenter inddrages inden beslutningen tages.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt. 

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet har ingen kommentarer til forslaget.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet har ikke yderligere bemærkninger, men synes de foreslåede anvendelser af klinikkerne lyder som gode ideer.

Økonomi

Indstilling om anvendelse af to tidligere tandklinikker har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet relaterede udgifter afholdes under eksisterende bevillinger.

Indstilling

Chefen for Ejendomme og IT indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Udvalget drøfter forslaget om placering af administrative medarbejdere fra botilbuddene på den tidligere tandklinik på Campus.
 2. Udvalget afgiver høringssvar til Økonomiudvalget.
Historik

Indstilling til Økonomiudvalgets møde 11. december 2019, pkt. 309:

Chefen for Ejendomme og IT indstiller at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Lederen af botilbud flytter relevante medarbejdere midlertidigt til den tidligere tandlægeklinik på Campus.
 2. Servicekorpset inddrager den tidligere tandklinik på Jægerspris skole og indretter værksteder mv. der er relevante for at understøtte driften af de eksisterende og nye funktioner der flytter til Jægerspris.

Beslutning Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 309:

Sagen sendes i høring i Social- og Sundhedsudvalget samt i Uddannelsesudvalget inden endelig stillingtagen. Forud herfor skal der ske en høring af de institutioner, der er samlet på Møllevej nr. 100.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1 blev drøftet, og udvalget støtter flytningen af administrationen for botilbuddene.

Indstillingens pkt. 2: Udvalget anbefaler at afvente den endelige behovsanalyse for tilbuddene, der skal flytte til Jægerspris Skole førend der tages stilling til placering af værkstedsfunktion for servicekorpset.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget "Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden" med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

KKR Hovedstaden opfordrer kommunerne i Hovedstaden til at tiltræde ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden” mellem Region Hovedstaden, PLO Hovedstaden og kommunerne i Hovedstaden. Samarbejdsaftalen og følgebrev er vedlagt som bilag

Som led i udbygningen af det nære sundhedsvæsen har alle kommuner senest pr. 1. januar 2018 skulle etablere akutfunktioner med afsæt i de nationale kvalitetsstandarder.

KKR Hovedstaden har den 7. november 2019 godkendt samarbejdsaftalen, som beskriver rammerne for samarbejdet mellem den kommunale akutfunktion, hospitalerne, 1813 og de praktiserende læger.

I tilknytning til samarbejdsaftalen lægges op til en forsøgsordning om honorering af praktiserende lægers ydelser ved kommunikation/rådgivning om patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner. Forsøgsordningens formål er at styrke kvalitet og tilgængelighed i forhold til kommunikationen mellem de kommunale akutfunktioner og praktiserende læger. Aftalen er vedlagt som bilag.

Der lægges op til en 50/50 finansiering mellem region og kommuner. Den årlige økonomiske ramme udgør i alt 4,2 mio. kr. under forudsætning af, at alle kommuner tilslutter sig aftalen. Aftalen skal tiltrædes af den enkelte kommune. Region Hovedstaden har i budget 2020 afsat den aftalte ramme på 2,1 mio. kr. og PLO Hovedstaden har godkendt aftalen.

Frederikssund Kommunes andel af kommunernes andel på 2,1 mio. kr. udgør 51.773 kr. årligt, beregnet på baggrund af kommunernes befolkningstal i 3. kvartal 2019. Regionen opkræver kommunernes andel en gang om året fra årets start. Eventuel efterregulering ved mindreforbrug i forhold til den samlede ramme, vil blive tilbagebetalt til kommunerne efter fordelingsnøglen.

Såfremt samarbejdsaftalen godkendes, træder honoreringsaftalen i kraft den 1. februar 2020 og udløber den 31. december 2020 med mulighed for genforhandling.

Kommunerne skal godkende samarbejdsaftalen inden den 31. januar 2020.

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet har ingen kommentarer til forslaget.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet opfordrer til at aftalen tiltrædes, især da det er en forsøgsordning, som kan give nogle vigtige erfaringer med hensyn til det nære sundhedssystem og da økonomien samtidig er relativ beskeden.  

Økonomi

Godkendelse af aftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifter til forsøgsordning om honorering af praktiserende læger forudsættes afholdt inden for eksisterende bevilling.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. "Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden" og den tilknyttede forsøgsordning godkendes.
Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget tager orientering om status på indsatserne i sundhedspolitikkens årsplan 2019 til efterretning og drøfter og giver input til indsatser i årsplanen for 2020. Efterfølgende sendes sagen til orientering i de øvrige fagudvalg, som har mulighed for at give kommentarer og input til sundhedspolitikkens årsplan fra 2019, herunder supplerende initiativer der har understøttet årsplanens mål i 2019, samt sundhedspolitikkens årsplan for 2020.   

Baggrund

Sundhedspolitikken er gældende i perioden 2015-2020. Status for årsplan forelægges Social- og Sundhedsudvalget en gang årligt. På dette møde er der ligeledes oplæg til dialog om det kommende års indsatser.

I årsplan 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at videreføre temaerne rygning, alkohol og overvægt som særligt prioriterede indsatsområder.

Status på sundhedspolitikkens årsplan 2019

Langt størstedelen af indsatserne i årsplanen for 2019 er gennemført eller igangsat. Nedenfor er der nævnt et par eksempler på indsatser fra årsplan 2019. Den samlede status på årsplanen fremgår af bilag 1. Bilaget giver ligeledes et overblik over indsatsområder med tilhørende effektmål indenfor temaerne alkohol, tobak og overvægt.  

Alkohol

I efteråret afholdte Frederikssund Kommune i samarbejde med Novaví et temaaftensmøde for døgnplejen med henblik på, at medarbejdernes vidensniveau om alkohol, tegn på alkoholmisbrug og kendskab til behandlingsmuligheder blev styrket. 19 medarbejdere deltog, heriblandt sygeplejersker, terapeuter, social- og sundhedsassistenter samt hjælpere. Døgnplejen gav udtryk for, at deres største udfordring er, at håndtere de borgere, der gennem mange år har haft et misbrug, og som ønsker, at fastolde sit misbrug. Novavi og deltagerne aftalte at mødes igen for at tage udgangspunkt i en aktuel case fra døgnplejen.

Tobak

Campus Frederikssund har besluttet at indføre røgfri skoletid fra den 1. januar 2020. Frederikssund Kommune har indgået et partnerskab med Campus Frederikssund og Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen samt Steno Diabetes Center i forbindelse hermed. Frederikssund Kommune leverer rygestopkurser til medarbejdere og elever på campus. Der var i første omgang ikke tilstrækkelig interesse for at oprette et rygestopkursus for medarbejdere på Campus. I december blev der opstartet to rygestopkurser målrettet unge på campus. Der er i alt 24 tilmeldte elever.

Overvægt

Arbejdet med indsatser mod overvægt er endnu ikke påbegyndt. Den primære aktør i arbejdet vil være sundhedsplejen, og det vil kræve, at der allokeres ressourcer til udvikling af indsatserne. Der er i dag lagt op til, at disse ressourcer findes indenfor sundhedsplejens nuværende budget. Det vil derfor kræve en prioritering af sundhedsplejens nuværende indsatser, som er en del af Plan for Sundhedsplejens indsatser, som Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for i foråret 2020.  

Overvejelser om Sundhedspolitikkens årsplan for 2020

Administrationen anbefaler, at årsplan 2020 bygger videre på de hidtidige erfaringer og indsatser i arbejdet med sundhedspolitikken. Således vil årsplanen indeholde temaerne:

Rygning (videreført fra 2019), hvor indsatserne blandt andet anbefales at være:

 • Styrke proaktiv rekruttering til rygestop
 • Fortsat fokus på partnerskabet med Campus omkring røgfri skoletid
 • Styrke rygestopindsatsen blandt særligt sårbare borgere
 • Kampagneaktiviteter

Derudover vil administrationen implementere den nye tobaksaftale, som blev besluttet nationalt i december 2019.

Alkohol (videreført fra 2019), hvor indsatserne blandt andet anbefales at være:

 • Tidlig opsporing af alkoholproblemer i Forebyggelse og Træning
 • Udarbejdelse af handleplaner til jobcenteret
 • Styrke intern vidensformidling om alkohol og behandlingstilbud i kommunen
 • Kampagneaktiviteter

Overvægt (videreført fra 2019), hvor indsatserne for 2019 anbefales at videreføres til årsplan 2020.

Udover at implementere indsatserne i Sundhedspolitikkens årsplan 2020 vil administrationen igangsætte en proces for udarbejdelsen af kommunens nye sundhedspolitik, som skal gælde fra 2021. Derudover vil administrationen fokusere på sundhedspolitikkens bærende princip "Vi samarbejder med civilsamfundet og borgerne" . Herunder vil der blandt andet blive arrangeret en Sundhedsuge i Frederikssund Kommune.

Sundhedspolitikkens årsplan 2020 vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse i marts 2020.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet er enige i forslaget om, at årsplan 2020 bygger videre på de hidtidige erfaringer og indsatser i arbejdet under sundhedspolitikken og derfor indeholder temaerne: rygning, alkohol og overvægt.

Men derudover vil Handicaprådet foreslå et nyt tema for 2020 nemlig: Børn og unges trivsel.

Baggrunden herfor er den rapport, administrationen har udarbejdet ” Videngrundlag: Plan for botilbud” (som er vedlagt som bilag til punkt 2 på dagsordenen), at der på landsplan er sket en stigning i antallet af borgere med psykiatriske diagnoser.Heraf fremgår det (s 14), at stigningen af antallet af borgere med en psykiatrisk diagnose er især blandt de unge, hvor 9,1 procent af de 13-17-årige og 10,9 procent af de 18-29-årige har mindst en psykiatrisk diagnose. Diagnosticeringen foretages tidligere end hidtil, ligesom disse børn ofte har et lavt funktionsniveau. Derudover er der flere borgere med komplekse problemer og støttebehov, eksempelvis udsatte unge.Endelig kommer dertil alle de børn og unge, der går UBEHANDLEDE med deres psykiske lidelse – og ikke får den hjælp, de har brug for. Set i lyset heraf vil Handicaprådet foreslå følgende input til sundhedspolitikkens årsplan for 2020: nemlig et nyt indsatsområde omkring børn og unges trivsel. Handicaprådet medvirker gerne med en uddybning af konkrete indsatser under indsatsområdet.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet tager indsatserne i årsplan 2019 til efterretning.

Det er vores vurdering, at ”de lette frugter” med hensyn til rygning og alkohol er blevet plukket.

Det vil derfor fremover kræve en større indsats at få inkarnerede rygere og alkoholmisbrugere til at indse, at de bør nedsætte eller helt stoppe med deres misbrug.

Men arbejdet hermed bør naturligvis ikke stoppe af den grund. Vi vurderer, at der nok vil være større effekt ved at øge indsatsen overfor unge mennesker, som endnu ikke er blevet så fastlåst i deres misbrug.

Økonomi

 Status på sundhedspolitikkens årsplan har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Afdelingslederen for Sundhed og HR indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Status på indsatserne i årsplan 2019 tages til efterretning.
 2. Give input til sundhedspolitikkens årsplan for 2020.
 3. Sende sagen til orientering i øvrige fagudvalg, som har mulighed for at give kommentarer og input til forslag til årsplan for 2020.
Beslutning

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2:Udvalget drøftede årsplanen, og udvalget foreslår at forbrug af snus indgår i årsplanen for 2020.

Indstillingens punkt 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres Social- og Sundhedsudvalget om den forestående implementering af Cura Social, som er det kommende elektroniske fagsystem på socialområdet. Cura tages i brug 5. marts 2020. Social- og Sundhedsudvalget fik senest den 1. april 2019 en status for implementeringen af det nye system.

Cura Social skal erstatte Sensum, som anvendes af sagsbehandlerne i Myndighed, og KMD's EKJ-system, der bruges til den daglige dokumentation i botilbud, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og af støttekontaktpersoner og hjemmevejledere. Dokumentationen i Myndighed og hos udførerne vil således blive samlet i et fælles system, hvor det i dag foregår i to forskellige systemer. Cura Social er en del af en samlet løsning, Columna Cura, som leveres af Systematic. Cura dækker i Frederikssund Kommune også sundheds- og plejeområdet med løsningen Cura Care. Cura er købt i samarbejde med 12 andre kommuner, hvoraf i alt 9 kommuner både skal anvende Cura Care og Cura Social.

Forsinkelse

Leverandøren, Systematic, har ikke kunnet overholde den aftalte tidsplan for udvikling af systemet, og en del funktioner og snitflader til andre systemer er ikke klar endnu. For at medarbejderne ikke skal møde et umodent system, valgte administrationen derfor inden sommerferien at udskyde ibrugtagning fire måneder, fra november 2019 til marts 2020. Efterfølgende er leverandøren blevet yderligere forsinket. Det betyder blandt andet, at det er tvivlsomt, om integrationen mellem Cura og kommunens økonomisystem er klar til marts 2020. Integrationen til økonomisystemet er afgørende for opkrævning af takstbetaling for bo- og dagtilbud. Derfor må det gamle system KMD EKJ holdes kørende og opdateres med de oplysninger, der er relevante for opkrævning, indtil opkrævningen kan ske ved hjælp af Cura.

At systemet ikke er helt færdigudviklet vil også betyde, at medarbejderne vil komme til at møde nye versioner af Cura, efterhånden som de sidste funktioner bliver udviklet, og det vil i nogle tilfælde kræve ændrede arbejdsgange. Der forhandles mellem kommunerne og leverandøren om kompensation for forsinkelserne.

Der er fortsat udgifter i relation til implementering af Cura i 2020, dels fordi implementeringen af Cura Social er forsinket, og dels fordi Systematic endnu mangler at levere en del af de aftalte funktioner i Cura Care. Da implementeringen af Cura oprindeligt skulle være afsluttet tidligere, er der ikke afsat midler i 2020 til disse poster. Derfor vil der skulle afholdes udgifter i 2020 for 1,6 mio. kr. på centrets område, heraf 1,15 mio. kr. på socialområdet. Beløbet skal findes inden for centrets eksisterende budget i driften på bl.a. botilbuddene.

Forberedelse til implementering

Undervisningen i Cura vil foregå ved, at Systematic medio januar underviser ca. 40 superbrugere i anvendelse af de funktioner i systemet, der er målrettet socialområdet. Superbrugerne skal undervise slutbrugerne i anvendelse af systemet. Undervisningen består derudover af e-learning.

Derudover bliver der med hjælp fra ældreområdet uddannet ca. 15 sundhedsfaglige superbrugere, som håndterer den sundhedsfaglige dokumentation i botilbuddene og på den såkaldte Fælles Sprog III-metode. Når der leveres sundhedsfaglige ydelser, skal dokumentationen ske efter Fælles Sprog III-metoden. Fælles Sprog III-metoden er en obligatorisk fælles standard for registrering af data på sundhedsområdet, som er bygget ind i Cura, og som anvendes i Døgnplejen, på omsorgscentrene mv. Implementering af Fælles Sprog III har været en stor opgave på sundheds- og omsorgsområdet, og selvom de sociale tilbud leverer langt færre sundhedsfaglige ydelser, er de underlagt de samme krav som på sundhedsområdet.

Konvertering af data fra de nuværende systemer

En del af dokumentationen fra Myndigheds nuværende system vil blive overført automatisk til Cura. Udførernes nuværende system har en helt anden datastruktur end Cura, og data herfra overføres derfor ikke automatisk. Der vil være en væsentlig opgave i manuelt at overføre data efter ibrugtagning af Cura, særligt hos udførerne.

Forventede effekter

Der var oprindeligt indregnet en besparelse på knap 5 mio. kr. om året på implementering af Cura. Besparelsens afsæt var en business case fra KL fra 2016 omkring implementering af Fælles Sprog III. KL kom imidlertid i marts 2019 med en opdateret business case for implementering af Fælles Sprog III. KL's undersøgelse af tidsforbruget ved dokumentation i to case-kommuner viste, at tidsforbruget på kort sigt var steget, og ikke faldet, efter indførelse af Fælles Sprog III-metoden. På denne baggrund blev den tidligere indarbejdede besparelse tilbageført med vedtagelsen af budget 2020.

Det sociale område arbejder fokuseret på at få en bedre dokumentation som følge af det nye IT-system. Med Cura får det sociale område én fælles borgerjournal, hvor de relevante informationer om borgeren er samlet. Det er ikke længere nødvendigt at dokumentere de samme informationer i flere systemer, og den løbende kommunikation mellem sagsbehandler i Myndighed og pædagogisk personale hos udfører bliver mere enkel. I Cura Social er borgers indsatsmål og delmål samtidig et tydeligt omdrejningspunkt i dokumentationen. Der er positive forventninger til, at det vil styrke sammenhængen mellem de mål, der bliver aftalt mellem borger og sagsbehandleren i Myndighed, og de delmål, som fx støttekontaktpersonen arbejder med.

I implementeringen af Cura arbejdes der på, at dokumentationen lægger sig op af Fælles Faglige Begreber. Fælles Faglige begreber er et sæt af begreber for funktionsevne og kommunale indsatser, som skal give et fælles sprog på tværs af myndighed og udfører og på tværs af kommuner. Fælles Faglige Begreber er endnu ikke færdigudviklet og vil være klar til implementering i 2020 og 2021.

En række arbejdsgange skal tilpasses for at udnytte de muligheder, som det nye system giver. Der arbejdes i øjeblikket på at beskrive de nye arbejdsgange. Erfaringen fra implementeringen af Cura på omsorgs- og sundhedsområdet viser, at det er et langsigtet arbejde at få alle medarbejdere til at følge de fælles arbejdsgange og bruge systemet som tiltænkt, og der vil derfor blive fulgt op på implementeringen de første 1-2 år efter ibrugtagning.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt. 

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet tager status for Cura Care-social til efterretning med følgende bemærkninger: Ældrerådet er tilfredse med at den indregnede besparelse på 5 mio. kr. er trukket tilbage. Vi undrer os meget over, at KL i en business case har kunnet komme frem til denne store besparelse, der skulle fremkomme ved at indføre et nyt IT-system! Vi kunne i Ældrerådet godt tænke os at få oplysning om, i hvilke sammenhænge der er sket besparelser ift. indførelse af nye IT-systemer? Vores opfattelse er, at det altid betyder yderligere omkostninger til uddannelse og tabt arbejdstid i startfasen- og ingen besparelser efterfølgende.

Økonomi

 Orientering om implementering af Cura Social har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet forventede merudgifter i 2020 afholdes under eksisterende bevilling.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges til udvalgets orientering Center for Voksenstøtte og Rehabiliterings opfølgning på bemærkningerne fra BDO's revision af Lov om Social Service § 95 og § 96 som fremlagt i juni 2019. Sagen fremstilles samtidigt i Velfærdsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2019 revisionsberetningen fra BDO for kommunens årsregnskab for 2018. BDO's rapport vurderer Frederikssund Kommunes samlede økonomiske regnskab for 2018. I tillæg til den finansielle revision, vurderes der også på et udvalgt område i forhold til juridisk-kritisk og forvaltningsrevision. For 2018 er Borgerstyret Personlig Assistance, herefter kaldet BPA, valgt som fokusområde for juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision.

Det er i de faglige standarder for forvaltningsrevision samt juridisk-kritisk revision fastlagt, at revisor over en 5-års periode skal gennemgå en række fast definerede emner som en del af den samlede revisionsproces. En gennemgang af BPA, falder ind under ét af disse fast definerede emner, som er Styring af offentlige tilskudsordninger. I de faglige standarder er det endvidere fastlagt, at forvaltningsrevisionsemnet skal have væsentlige udgiftsbeløb eller have væsentligt administrativ, samfundsmæssig eller politisk betydning for kommunen som helhed. Beløbsmæssigt ligger den samlede udgift til BPA-ordninger i mange kommuner under den finansielle væsentlighedsgrænse, men til gengæld har det væsentlig politisk og samfundsmæssig værdi, at der foretages rettidig og hensigtsmæssig opfølgning med bevilligede tilskud, hvilket er den primære årsag til, at området er udvalgt til forvaltningsrevision.

I revisionen konkluderer BDO, at de vurderer, at Frederikssund Kommune har en hensigtsmæssig forankring af den faglige og økonomiske sagsbehandling og opfølgning, og hertil at der er et tæt samarbejde med relevante tværfaglige områder. BDO fremhæver, at der er en smidig sagsgang, der kommer borgerne til gode, og at der er igangsat relevante tiltag i forhold til styring, for eksempel udarbejdelse af en brugerhåndbog. Endvidere konkluderer BDO, at borgerne inddrages i relevant omfang i forhold til styring af tilskudsordningerne. Det bemærkes dog, at Frederikssund Kommune ikke konsekvent tilbyder handleplaner, hvilket er lovpligtigt efter Servicelovens § 141.

Det er BDO's vurdering, at Frederikssund Kommune har tilstrækkelige faglige forudsætninger for hensigtsmæssig styring i forhold til fastlæggelse af tilskudsudmåling og timeramme. Idet der ikke er fastlagt et niveau for de direkte afledte udgifter, er det dog BDO's vurdering, at det på området ikke kan udelukkes, at der kan opstå store forskelle på udmålingen til direkte afledte udgifter.

BDO fremhæver i vurderingen, at Frederikssund Kommune har fokus på indhold og omfang af opfølgning og personrettet tilsyn. I forbindelse med tilsyn skal det sikres, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. BDO bemærker, at kommunen ikke konsekvent foretager personrettede tilsyn, og derfor ikke tilstrækkeligt sikrer, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Derfor bør Frederikssund Kommune tage stilling til tiltag, der sikrer overholdelse af tilsynsforpligtelsen.

Som opfølgning på revisionens konklusion vedrørende BPA-ordningerne oplyser Center for Voksenstøtte og Rehabilitering, at Revisionens bemærkninger er i overensstemmelse med områdets egen vurdering i forhold til forvaltningen af BPA-ordningerne. I Myndighed er der gennemført eller planlagt opfølgninger på bevilgede sager efter henholdsvis § 95 og § 96, og der er aftalt opfølgningskadencer, således at det sikres, at der sker årlige opfølgninger på de bevilgede ordninger. I forbindelse med opfølgninger på ordningerne vil der samtidig være fokus på tilbud om handleplaner. Dette vil ligeledes være et fokuspunkt i nye sager.

Administrationen har endnu ikke færdiggjort en endelig brugerhåndbog på området. Arbejdet er påbegyndt, og det er forventningen, at en håndbog kan færdiggøres i løbet af 1. kvartal 2020.

I forhold til udmålingen af direkte afledte udgifter anvender Myndighed udmålingsbekendtgørelsen, men de direkte afledte udgifter er betinget af en konkret individuel vurderingen, og derfor kan der opstå forskelle i udmålingen. Myndighed har i forbindelse med udarbejdelse af brugerhåndbogen fokus på fastlæggelse af kriterier for tildeling af afledte udgifter i forbindelse med disse ordninger, herunder retningslinjer for betalt ferie, kontorhold etc. Det forventes hermed, at eventuelle forskelle i udmålingen vil kunne minimeres, og at det i øvrigt er gennemsigtigt, hvorfor der i givet fald er forskel i tildelingerne.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, idet det forventes at de lovpligtige handleplaner samt tilsyn nævnt i sagsfremstillingen bliver udført hurtigst muligt.

Økonomi

 Orientering om opfølgning på revisionsvurdering af BPA-området har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchef for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Evaluering og udfasningsplan for Frikommuneforsøget én Plan.

Baggrund

Frederikssund Kommune blev i november 2016 godkendt sammen med Hillerød, Helsingør, Gribskov, Furesø, Fredensborg, Halsnæs, Allerød og Ballerup som frikommunenetværk under overskriften 'Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren'. I 2017 blev udvalg og Byråd orienteret om organisering af frikommuneforsøget i Frederikssund, som startede op 1. januar 2018.

I august 2018 blev de tre fagudvalg (Vækstudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Uddannelsesudvalget) præsenteret for en foreløbig status på frikommuneforsøget.

I Frederikssund har frikommuneforsøget nu været i gang i næsten 2 år, og der er i efteråret 2019 udarbejdet en intern erfaringsopsamling. Desuden offentliggjorde VIVE i sommeren 2019 midtvejsevalueringen af det samlede frikommuneforsøg. Nedenfor opsummeres erfaringer og læring fra frikommuneforsøget, generelt og for Frederikssund, og afslutningsvist hvordan de positive læringspunkter fra forsøget integreres i kommunens drift for at styrke mulighederne for at skabe mere sammenhængende indsatser for alle unge.  

Læring og erfaringer

Hvilke borgere og hvilke indsatser?

I Frederikssund har målgruppen for frikommuneforsøget været unge borgere fra 16 – 22 år med komplekse tværgående problemstillinger og med potentiale i forhold til at opnå uddannelse eller beskæftigelse på kort eller længere sigt. Antallet af unge i projektet har gennem hele perioden været 30-35 unge. I perioden er nye unge løbende kommet ind og nogle er afsluttet.

Gruppen af unge er karakteriseret ved mange forskellige problematikker. Eksempelvis unge med autismespektrumforstyrrelser (asberger eller autisme), unge med psykiatriske diagnoser (fx angst, depression, personlighedsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser) samt unge med grænsesøgende adfærd.

Derfor har indsatsforløbene også været meget forskellige for hver ung. Der har typisk været arbejdet med ordinære uddannelsesforløb (suppleret med mentor eller støttekontaktperson), virksomhedspraktik, forberedende skoletilbud (FGU) og kommunens egne sociale og beskæftigelsesrettede gruppeforløb. Det særlige i forsøget har været, at vurdering af indsatser og forløb er foretaget på tværs af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Social Service.    

Én samlet handleplan for borgeren

En vigtig del af frikommuneforsøget har været at borger kun skulle have én handleplan på tværs af lovområder, frem for flere handleplaner. I Frederikssund er der blevet arbejdet med en ny tværfaglig handleplan, som har været et godt redskab for rådgiverne til at vurdere borgerens samlede situation og prioritere de vigtigste mål og indsatser. En udfordring i alle kommuner har dog været, at der stadig er brug for at særskilte planer dokumenteres i forskellige fagsystemer. Eksempelvis Min Plan hvor borgerens jobmål fremgår.

Sammenhængende og hurtige indsatser

Det opleves både generelt og i Frederikssund, at forsøget har betydet mere sammenhængende og hurtigere indsatser. Frikommuneforsøgene har været organiseret forskelligt i hver kommune. I vores forsøg har der været sammensat et tværfagligt frikommuneteam på 4-6 rådgivere fra hhv. Job- og Borgercenter (Ungekontakten), Center for Familie og Rådgivning samt Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Teamet har haft bevillingskompetence på tværs af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Social Service (børn og voksen) og siddet fysisk sammen 1,5 dag om ugen. Rådgiverne oplever det meget positivt at få større indflydelse på den unges samlede forløb ved at kunne bevilge indsatser på flere lovområder og bruge mindre tid på at koordinere med sagsbehandlere i andre afdelinger. Den tværfaglige sparring i teamet har været vigtig i forhold til at sikre kvalitet og sammenhæng i indsatserne. Men det har også været en udfordring for medarbejderne at skulle sætte sig ind i nye komplekse lovområder og regler, særligt fordi de ikke har arbejdet på fuld tid med de unge i frikommuneforsøget.

Borgernes oplevelser

Særligt i de komplekse forløb, hvor der har været behov for meget koordinering samt hyppig og tæt kontakt, har den unge og familien oplevet det meget positivt at de har haft én sagsbehandler, der kunne stå for den samlede indsats.

Eksempelvis har der været en ung pige med i forsøget, hvor der gennem hele forløbet (fra det 16. til det 18. år) har været brug for meget koordinering mellem den unge/familien, Ungekontakten, praktiksted, støttekontaktperson (servicelov børn), UU-vejledning samt STU-vejledning. I dette forløb har familien været meget glade for samarbejdet med den koordinerende frikommunesagsbehandler.       

Økonomi

I vores frikommuneforsøg er udgifterne til de unges samlede indsatser løbende blevet fulgt og præsenteret for leder og rådgiverteam. Udgifterne varierer meget, både over tid og pr. enkelt ung. Det er ikke muligt at konkludere om frikommuneforsøget har haft en økonomisk effekt, da der ikke har været en kontrolgruppe af tilsvarende unge.

Men den løbende synliggørelse af alle udgifter for hver borger, har styrket rådgivernes bevidsthed om økonomi og serviceniveau, hvilket har haft betydning for teamets drøftelser af ressourceforbrug og effekt af indsatserne.

I den samlede slutevaluering af frikommuneforsøget, som VIVE gennemfører, vil der desuden blive udarbejdet en opgørelse over de 9 kommuners vurdering af meromkostninger og besparelser som følge af indsatserne i frikommuneforsøget.

Plan for overgang fra forsøg til drift

I juni 2019 blev der forelagt en beslutningssag for Byrådet omkring mål og rammer for den sammenhængende ungeindsats i Frederikssund Kommune.  Heraf fremgik de lovændringer, der understøtter mere sammenhængende indsatser, særligt på ungeområdet, samt hvilke tiltag, der iværksættes i kommunen for at styrke en sammenhængende ungeindsats. Nogle af dem er direkte udsprunget af de gode erfaringer fra frikommuneforsøget og skal sikre, at der arbejdes med sammenhængende indsatser for alle unge. Følgende tiltag skal fremover styrke rammerne for at sikre de unge en sammenhængende og koordineret indsats:

Støtteindsatser for 18-29 årige på tværs af beskæftigelseslov og servicelov samlet i Ungekontakten

Fra 1. oktober er bevilling af socialpædagogisk støtte under serviceloven til unge med uddannelses- og beskæftigelsespotentiale flyttet til rådgiverteamet i Ungekontakten. Desuden er støttekontaktpersonerne (der udfører socialpædagogisk støtte under Serviceloven) og mentorerne (der udfører mentorstøtte under beskæftigelseslovgivningen) samlet i ét team under Ungekontakten. Ved at samle støtteindsatser på tværs af lovområder skabes mulighed for en stærkere sammenhæng og fleksibilitet i den samlede indsats for den unge samt en hurtigere iværksættelse af indsatser idet koordineringsarbejdet forenkles.

Tværfaglige overgangsforløb for 17-årige eller unge i efterværn

Fra 1. marts 2020 implementeres tværfaglige forløb for 17-årige og unge i efterværn, der har en social indsats og har brug for støtte fra andre lovområder, typisk beskæftigelseslovgivningen. I de tværfaglige ungeforløb indgår som minimum den unges familierådgiver og en rådgiver fra Ungekontakten for at sikre, at der arbejdes med helhedsorienterede mål og indsatser, der har et tydeligt uddannelses- eller beskæftigelsesrettet sigte. 

Udfasning af frikommuneforsøget 

Det samlede frikommuneforsøg slutter officielt i sommeren 2020.

I Frederikssund er der lige nu 25 unge tilbage i projektet, idet der fra sommeren 2019 ikke er kommet nye unge ind i forsøget af hensyn til afslutning af forsøget.

I løbet af 1. kvartal 2020 vil forsøget løbende blive udfaset for de enkelte unge, og der vil blive lavet en tryg overdragelse i de forløb, der fremover bliver et ’tværfagligt overgangsforløb’.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer snarest muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet har ingen bemærkninger til dette punkt. 

Økonomi

 Orientering om frikommuneforsøget én plan har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed fremsender sagen til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag. Bilag 2 indeholder en opfølgning på 53 ændringer, hvoraf 10 er implementeret på nuværende tidspunkt. For resterende 43 ændringer er den fortsatte proces hen i mod en implementering kort beskrevet under kolonnen statustekst.

Specifikt i forhold til Social- og sundhedsudvalget indeholder bilag 2 seks ændringer, hvoraf en er implementeret, mens fem er under fortsat proces.

Udover nærværende opfølgning vil der ske en opfølgning på budgetaftalen i forbindelse med de tre budgetopfølgninger maj, september og november måned i 2020.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt. 

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet tager opfølgning på budget til efterretning.

Økonomi

Nærværende opfølgning har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I det omfang det viser sig nødvendigt vil der i forbindelse med kommende opfølgninger blive rejst sager i relevante fagudvalg. Ligesom opfølgningernes resultater indgår i arbejdet med budget 2021-2023.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Orientering om første status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 tages til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

 • Inspirationstur til kommunens botilbud mandag den 20. januar 2020, kl. 8-16 (program for turen er vedlagt sagen om "Videngrundlag: Plan for botilbud").
 • Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Vækstudvalget om beskæftigelsesrettede indsatser til udsatte borgere den 3. februar 2020 kl. 8.15.
 • Politisk dialogmøde i Nordklyngen om Sundhedsaftale 2019-23 den 25. februar 2020 kl. 15.30 – 18.00 på Willumsen Museum i Frederikssund. 
 • Inspirationstur til eksterne botilbud torsdag den 27. februar 2020, kl. 8-16
 • Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd den 2. april 2019 kl. 17-19.
 • Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd den 17. september 2020 kl. 17-19.

Meddelelser:

 • Idet lederen af Sundhedsplejen er fratrådt sin stilling, er sundhedsplejerske Susanne Harring Boll, konstitueret som daglig leder i 20 timer om ugen frem til udgangen af februar 2020. Det forventes at ansætte en ny leder af Sundhedsplejen pr. 1. marts 2020.
 • Ny leder af Socialpsykiatrien, Tonie Hansen, er startet den 1. januar 2020.
 • Leder af Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering, Rikke Barnholdt Hansen, har opsagt sin stilling pr. 1. februar 2020. Der er igangsat rekrutteringsproces af ny leder.
Beslutning

Taget til efterretning. Regionens kapacitetsanalyse for Nordsjællands Hospital vedlægges referatet under meddelelser.