Frederikssund Kommunes logo

Skole, klub og SFOs møde den 08. juni 2022

Trekløverskolen, afd. Græse Bakkeby, Højvang 8-10, 3600 Frederikssund kl. 15.30

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Resume

Den 16. til 17. maj 2022 afholdte KL sin årlige store kommunalpolitiske konference på børne- og ungeområdet, Børn & Unge Topmøde i Aalborg. Her mødtes kommunalpolitikere, forvaltningsdirektører- og chefer, fagpersoner og andre interesserede på hele 0-18-årsområdet, med det formål at drøfte "kvalitet og værdi for alle børn og unge", som var årets tema.

Fra Frederikssund Kommune deltog de to relevante udvalg; Skole, klub og SFO samt Børn, familier og forebyggelse. Desuden deltog direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur samt centerchefen for Børn og Skole og centerchefen for Familie og Rådgivning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Udbyttet af deltagelsen i dette års Børn & Unge Topmøde drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

På dette års Børn & Unge Topmøde blev der sat fokus på kvaliteten af hele børne- og ungeområdet, herunder hvilken værdi, der kommer ud af de indsatser der igangsættes på området - med den hensigt at stille og drøfte spørgsmålet "har vores indsatser den rette kvalitet - og får børn og unge det rigtige ud af dem?"

Gennem politiske drøftelser, faglige oplæg og debatter har formålet med topmødet således været, med udgangspunkt i ovenstående, at undersøge og drøfte den politiske ledelsesopgave og de muligheder og udfordringer denne indebærer i arbejdet med at sikre høj kvalitet og værdi for alle børn og unge.

Med denne sag bedes Skole, klub og SFO drøfte udbyttet af dette års topmøde, herunder væsentlige opmærksomhedspunkter i relation til fremtidige indsatser på skole- klub og SFO-området.

Vedlagt denne sag og som inspiration til udvalgets drøftelse er programmet for topmødet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Skole, klub og SFO godkendte på møde den 2. marts 2022 kommunes specialiserede undervisningstilbud efter Folkeskoleloven i oversigten "Tilbudsviften - specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet 2022".

I forbindelse med visitationsprocessen til skoleåret 2022/2023 har der vist sig behov for at foretage to ændringer i tilbudsviften for at kunne imødekomme børn og unges behov for specialpædagogisk bistand. Den ene ændring forudsætter, at Skole, klub og SFO godkender ændringen, hvilket er baggrund for forelæggelse af denne sag. Den anden ændring er en udvidelse af et eksisterende tilbud og forudsætter derfor ikke godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

1. Godkende lukning af almenklasse med autismepædagogik (ASF tilbud) for 3. klasse på Jægerspris Skole.

Beslutning

Godkendt, med den bemærkning at udvalget løbende forholder sig til om tilbudsviften matcher elevernes behov.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

I forbindelse med processen for visitation af børn og unge med specialpædagogiske behov til specialundervisning sker der følgende ændringer i "Tilbudsviften - specialtilbud på skole- og børneområdet 2022":

 • Almenklasse med autismepædagogik (ASF tilbud) for 3. klasse på Jægerspris Skole bliver nedlagt

Beslutningen om at nedlægge ASF-tilbuddet på Jægerspris Skole træffes idet det har vist sig, at tilbuddet i sin nuværende form ikke imødekommer et behov blandt vores elever. Der er således ikke i kommende skoleår elever i målgruppe for lige præcis den type tilbud, som ASF-tilbuddet er organiseret som. Vurderingen af om et lignende tilbud på et senere tidspunkt skal oprettes med en anderledes organisering og bemanding vil blive en del af den større analyse om det specialiserede undervisningsområde, der pågår netop nu.

Beslutningen om at nedlægge ASF-tilbuddet kræver godkendelse af Skole, klub og SFO.

 • Specialtilbuddet Falken på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg bliver udvidet

Tilbuddet udvides idet der har vist sig et behov for at tilbuddet også omfatter indskolingen, hvorfor det udvides fra de nuværende 4.-6. klasse til også at omfatte 0.-3. klasse. Elevkapaciteten for 0.-3. klasse er 5 elever. Falken for børn i 0.-3. klasse er fysisk placeret på afdeling Græse Bakkeby.

Beslutningen om at udvide Falken kræver ikke godkendelse i Skole, klub og SFO.

Udkast til ny, opdateret tilbudsvifte er vedlagt som bilag til denne sag, og lægges efter udvalgets godkendelse på kommunens hjemmeside.

Inddragelse

Ikke relevant

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Som en del af udmøntningen af midler fra Budget 2021-2024 afsat til etablering af nye klubfaciliteter, skal Skole, klub og SFO den 9. juni 2022 på rundtur til eksisterende fritidsklubber i Frederikssund by samt til mulige lokationer til nye klubfaciliteter. Dette med henblik på, at Skole, klub og SFO på møde i august 2022 kan drøfte og træffe beslutning om udmøntningen af midlerne.

Med denne sag orienteres Skole, klub og SFO for programmet for rundturen samt for væsentlige baggrundsoplysninger om processen frem til nu.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

Historik

Med udgangspunkt i Budget 2019 blev der igangsat en udvikling på klubområdet med det formål at sikre, at fremtidens klubber i Frederikssund Kommune både på indhold og fysiske rammer, er et moderne, attraktivt tilbud til kommunens børn og unge. Det har blandt andet betydet, at man har afdækket vores eksisterende klubtilbud i et servicetjek og herunder kigget på bygningers stand og perspektiver i forhold til disse fremadrettet.

Med aftale om budget 2021-2024 vedtog aftalepartierne, at Klub Mix grundet sin ringe stand hurtigst muligt skulle fraflyttes og sælges. Klub Mix er nu midlertidigt placeret i lokaler på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg.

Der blev desuden afsat 41 mio. kr. til etablering af en ny, moderne klubstruktur i hele kommunen. Som en del af den proces er en ny ledelsesstruktur på klubområdet blevet besluttet og iværksat. Herudover er der i tæt samarbejde med klubberne, børn, unge, forældre og andre interessenter blevet udformet en ny strategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune.

Det tidligere Uddannelsesudvalg indledte på møde den 3. marts 2021 (sag 30) drøftelserne af udmøntning af midler afsat til en ny, moderne klubstruktur, herunder til fysiske rammer der understøtter en sådan. Aftalen om budget 2021-2024 signalerer et ønske om at sikre, at hele Frederikssund Kommune har en ny, moderne klubstruktur, herunder at de fysiske rammer understøtter denne ambition.

Drøftelserne om hvordan man med udgangspunkt i de fysiske rammer kan organisere klubtilbud har indtil videre taget udgangspunkt i Frederikssund by, idet man her står og mangler klub når den midlertidige placering af Klub Mix på afdeling Falkenborg ophører.

Det tidligere Uddannelsesudvalg har således fået præsenteret flere forskellige mulige modeller for klubtilbud i Frederikssund by, herunder modeller der både giver mulighed for flere klubmatrikler og modeller der peger på én samlet klub for hele byen.

Perspektiverne vil dog herefter være relevante at brede ud i forhold til det samlede klubvæsen i hele kommunen.

På seneste møde den 1. december 2021, protokollerede Uddannelsesudvalget følgende:

Uddannelsesudvalget drøftede betydningen af gode udearealer til en kommende klub, hvilket kan imødekommes med placering på Stenhøjgård eller ved Ådalen Skole. Samtidigt er det vigtigt, at det er bynært, hvilket taler for placering på Falkenborg/Mariendalsvej eller Kalvøvej. Placering på afd. Falkenborg, bygning F og G finder udvalget ikke relevant. Der er fortsat behov for at komme tættere på hvilke aktivitetsmuligheder, de nye rammer indendørs og udendørs skal kunne imødekomme, og om der kunne tænkes i multifunktionelle rammer. Klubbernes mulighed for at indgå i det forebyggende arbejde skal også medtænkes. Uddannelsesudvalget er opmærksomt på sammenhæng mellem klubstruktur og -bemanding.

Rundtur til klubberne og mulige fremtidige klubplaceringerSkole, klub og SFO skal den 9. juni på rundtur i Frederikssund By med det formål at se de nuværende klubplaceringer samt de mulige placeringer udvalget tidligere har været præsenteret for. Formålet med rundturen er, at Skole, klub og SFO får anledning til at se fordele, ulemper og potentialer ved både de nuværende og de foreslåede placeringer med det formål, at udvalget på møde i august 2022 træffer beslutning om udmøntningen af midlerne i budget 2021-2024 til klubområdet.

Vedlagt denne sag findes et program for rundturen. Desuden findes et samlet overblik over de tidligere placeringer, som det tidligere Uddannelsesudvalg har været præsenteret for. Der er ikke i forbindelse med denne sag foretaget nye økonomiske skøn. Dog gør administrationen opmærksom på, at tidligere estimerede priser ikke længere er gældende, idet der under alle omstændigheder skal tillægges ca. 25% grundet prisstigninger og nye brandregler.

Fælles for de mulige fremtidige placeringer af klubaktivitet er, at administrationen i dialog med bl.a. klubbernes ledelse har lagt særlig vægt på følgende forhold:

 • Nærhed til eksisterende børnemiljøer/der hvor børnene opholder sig
 • Tilgang til relevante udearealer
 • Mulighed for fastholdelse/tiltrækning af børn og unge til klubberne
 • Potentielle risici ved områder i Frederikssund (SSP-forhold)
 • Omkostninger (herunder leje, etablering, tilgængelighed)

Afdelingsleder i Center for Ejendomme og IT og den fælles klubleder deltager på udvalgets rundtur og bidrager sammen med chefen for Center for Børn og Skole med relevante perspektiver til drøftelserne.

Inddragelse

Den fælles klubleder har været tæt involveret både i processen omkring den ny ledelsesstruktur, i udarbejdelsen af en ny klubstrategi og i analysen af mulige placeringer af klubaktivitet i Frederikssund by - samt i planlægningen af rundturen til klubberne og mulige fremtidige placeringer.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Frederikssund Kommune oplever, ligesom mange af landets øvrige kommuner, et stigende antal børn og unge med bekymrende skolefravær eller reel skolevægring. Skole, klub og SFO orienteres hermed om Frederikssund Kommunes indsatser, der er målrettet børn og unge med skolevægring og bekymrende fravær.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

Skolerne i Frederikssund Kommune oplever, i lighed med skoler i resten af Danmark, en stigning i antallet af børn og unge med skolevægring og bekymrende skolefravær. Herudover har eleverne i Frederikssund Kommunes skoler generelt et højere fravær fra undervisningen end landsgennemsnittet. I skoleåret 2020/2021 havde eleverne i Frederikssund Kommunes skoler 6,7 % fravær, mod 5,0 % på landsplan (kilde: UVM). Af tallene fremgår det desuden, at ud af elevernes fravær, så har 18 % af eleverne 10 % eller mere fravær, hvor fraværet begynder at kunne karakteriseres som bekymrende fravær.

Bekymrende og alvorligt skolefravær, herunder skolevægring, er ofte forbundet med psykiske lidelser som angst og adfærdsforstyrrelser. Decideret skolevægring medfører ofte en øget risiko for, at eleverne dropper ud af uddannelsessystemet samt får sociale og arbejdsmæssige udfordringer i voksenlivet.

Nedenfor beskrives en række kommunale tiltag, der har til hensigt at nedbringe skolefravær og styrke trivslen blandt kommunens skoleelever. Udover de målrettede indsatser og projekter, der specifikt har til hensigt at nedbringes elevfravær, arbejdes der løbende på alle skoler med at styrke elevernes skoletrivsel og forebygge skolevægring.

Fælles ramme for registrering og håndtering af elevfravær

Kommunen har desuden en fælles ramme for elevfravær, der skal sikre hensigtsmæssige samarbejdsformer mellem blandt andet folkeskolerne, Center for Børn og Skole og Center for Familie og Rådgivning i forhold til at forebygge og håndtere fravær samt at tydeliggøre ansvarsfordeling.

Der skelnes mellem tre typer af fravær, herunder sygefravær, lovligt- og ulovligt fravær. Ulovligt fravær registreres i tilfælde, hvor eleven ikke møder op til en lektion, og skolen ikke modtager information eller dokumentation på årsag til fraværet.

Ved bekymrende fravær iværksættes der en handlingsplan i samarbejde med forældre og med inddragelse af en forebyggelseskonsulent i tilfælde, hvor det er relevant.

Puljemidler til en styrket indsats i PPR og projekt Back2School

Frederikssund Kommune har modtaget 1,6 mio. kr. for 2021 til 2023 fra Undervisningsministeriets pulje ”Støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR)”.

Center for Børn og Skole skal i projektperioden afprøve konceptet Back2School, som er en evidensbaseret psykologisk indsats og behandlingsmetode til at sætte systematisk ind over for problematisk skolefravær. Indsatsen er baseret på kognitiv adfærdsterapi. Kognitiv adfærdsterapi er en terapiform, der fokuserer på, hvad man tænker om sig selv og sine vanskeligheder.

Formålet med projektet er at afprøve Back2School-metoden i praksis for at se, om det er en effektfuld indsatsmodel for lettere individuel psykologisk behandling til elever med bekymrende skolefravær eller skolevægring. Konkret skal 20 børn tilbydes et målrettet forløb af 11 sessioner, hvor terapeuten i samarbejde med barnet, forældre og skolen lægger en plan for, hvordan barnet kommer tilbage i skole. Dette gøres blandt andet ved kognitiv adfærdsterapi, primært med fokus på at gøre det lettere for barnet at komme i skole, men også for at hjælpe med de øvrige problemer.

Projektet forventes også at styrke kommunens handlemuligheder over for børn og unge, der mistrives eller er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse, så der kan opnås øget trivsel og færre henvisninger til behandlingspsykiatrien for målgruppen. Dette skal blandt andet ske ved at skabe højere grad af systematik og overblik over allerede eksisterende indsatser, således at det tydeliggøres hvilke indsatser kommunen mangler.

Center for Børn og Skole ansatte i august 2021 en terapeut, der fungerer som faglig koordinator på projektet og behandler. Derudover har 11 PPR-medarbejdere været på kompetenceudviklingsforløb, så de kan afholde forløb i Back2School. De første behandlingsforløb startede medio 2021, fire forløb er på nuværende tidspunkt i gang og fem forløb er afsluttet. I projektperioden skal 20 forløb gennemføres.

I projektet er der ligeledes afsat ressourcer til kompetenceudvikling. Dette kan både indebærer kompetencekurser til lærer, pædagogiske ledere såvel som forældre til børn med skolevægring.

Trivselsindsatsen

Afdeling for Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse arbejder med den kommunale trivselsindsats på skoleområdet, der konkret består af en forebyggende pædagogisk mentorindsats. Målgruppen for denne indsats er ikke udelukkende elever med skolevægring, men mange af de unge, der modtager forløb, har skolevægring eller bekymrende fravær.

Indsatsen er målrettet børn og unge fra 6-9. klasse, der har brug for støtte til at indgå i sunde fællesskaber. Indsatsen kan have en kriminalitetsforebyggende karakter. Det kan netop handle om, hvordan de unge støttes i at komme mere i skole, men det kan også handle om aktiviteter, herunder for eksempel hjælp til praktikforløb, klub eller fritidsjob. Indsatsen strækker sig over en periode på højst seks måneder for den enkelte unge og forløbet er tilrettelagt i tæt samarbejde med skolerne.

Generelt har erfaringerne fra de gennemførte forløb vist en positiv effekt på den unge, skolen og forældrene. De unge udtrykker stor glæde ved at have en person tilknyttet, de kan have fortrolige samtaler med, herunder om de udfordringer, der fylder i den unges liv. Forældrene oplever, at deres børn virker mindre pressede og umiddelbart gladere, når de får en mentor. Skolerne synes ligeledes, at de unge bliver gladere og mere tilfredse med at gå i skole. I nogle tilfælde, kan vi også se, at de er mere i skole, da mentorerne aftaler at mødes med dem på skolen og eksempelvis lave lektier sammen.

Forebyggelseskonsulenter

Der er ansat tre forebyggelseskonsulenter i Center for Familie og Rådgivning til at varetage forebyggelsesarbejdet på alle folkeskolerne i Frederikssund Kommune. Formålet med at have forebyggelseskonsulenter på skolerne, er at kvalificere arbejdet med henblik på tidlig opsporing af børn og unge i begyndende mistrivsel. En del af konsulenternes arbejde består i at arbejde med børn og unge med bekymrende skolefravær eller skolevægring. Dette sker blandt andet ved samtaleforløb med elever og forældre samt deltagelses i tværfaglige fora. Forebyggelseskonsulenterne har fra 1. marts fået en ny rolle og dækker nu over alle klassetrin på alle folkeskoler. Konsulenterne har med den bredere målgruppe i højere grad fået en konsultativ funktion med kortere samtaleforløb.

Erfaringerne fra forebyggelseskonsulenternes arbejde er overvejende positive. Skolen og familierne oplever, at samtaleforløbende virker afklarende til det videre forløb samt elevens problematikker. Konsulenterne oplever desuden særlig gode erfaringer i de sager, hvor skolefraværet er i den tidlige fase.

Robotter som en del af indsatsen mod skolevægring

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af skolelederne fra tre skoler og konsulenter fra Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og Skole, der har de formål at ansøge om midler fra Velfærdsteknologipuljen til at afprøve potentialet ved robotteknologi og digital tilstedeværelse i forbindelse med skolevægring. Robotteknologien gør det muligt for elever i skolevægring eller med svær sygdom at følge undervisningen hjemmefra gennem en skolerobot, som er til stede i klasseværelset i stedet for eleven.

Inddragelse

Ikke relevant  

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

 • Status på kommende analyse af specialundervisning og inkluderende læringsfællesskaber
 • Sag til møde i august måned om Ådalen skoles bygninger
 • Arrangement Bedre Psykiatri 13. september
 • Ønske om fælles møde med Unge, fritid og idræt i august/september dels om klubproces, dels om skole-virksomhedssamarbejdet
 • Orientering om lukkedage i SFO

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Fælles brev og inspirationsmateriale om dialog om skoleudvikling fra KL, DLF, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen
 • Orientering om planlægning af borgermøde om budget 2023-2026, den 7. juni

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-