Frederikssund Kommunes logo

Skole, klub og SFOs møde den 06. april 2022

Ådalens Skole, Kornvænget 4, 3600 Frederikssund kl. 14.00

Referat
Fold alle punkter

28Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt med den ændring, at sag 38 er en drøftelsessag.

29Orientering om regnskab 2021 - Skole, klub og SFO

Resume

I nærværende sag redegøres for det endelige regnskab for 2021 på Skole, klub og SFO.

Samlet set på udvalget udviser regnskabet et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på driften, mens der på anlæg ses et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 0,8 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 0,8 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Regnskabsforklaringerne på drift og anlæg tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set udgør årets resultat et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. på Skole, klub og SFO (kun serviceudgifter).

I løbet af 2021 er det oprindelige budget på Skole-klub under Skole, klub og SFO på 478 mio. kr. blevet opskrevet med 0,8 mio. kr., som dækker over en række modsatrettede tillægsbevillinger, herunder overførsel af overskud fra regnskab 2021 på 5,1 mio. kr., men også generel tilbageholdenhed og vakante stillinger på området svarende til -4,3 mio. kr.

Herefter udgør det korrigerede budget 478,8 mio. kr. og med et forbrug på 467,6 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. svarende til 2,3 % af det korrigerede budget.

Resultatet kan overordnet forklares ved følgende:

 • Mindreforbrug på almen- og special skolerne samt klubber.

I vedlagte bilag: "Bilag 1 - noter regnskab 2021 - SKS" udspecificeres resultatet nærmere.

Anlæg

Samlet set udgør anlægsprojekterne under Skole, klub og SFO er mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 0,8 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne på 0,8 mio. kr.

Mindreforbruget på bruttoanlægsudgifterne vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 0,8 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende MakerVærket. Det var planlagt, at der skulle indrettes satellit makerværker på alle skoler i 2021. Kompetenceudviklingen startede august 2021 og første modul på diplomuddannelse klæder vejlederne på til at kunne facilitere processen med at etablere/udvikle et lokalt makerværk (satellit). Derfor forventes satellitterne først etableret i løbet af 2022.

Mindreindtægten på bruttoanlægsindtægterne vedrører følgende anlægsprojekt:

 • 0,8 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende MakerVærket. Indtægten er et tilskud fra Villumfonden, som først kommer når udgifterne på projektet er afholdt.

For en nærmere gennemgang af regnskabet henvises til vedlagte bilag 2 ”Regnskab 2021 anlæg (SKS)”.

I bilag 3. Oversigtsnotat – 2021 gives et fuldstændigt overblik over regnskab 2021 på den politiske struktur, der var gældende frem til udgangen af 2021.

Inddragelse

Det er ikke vurderet relevant at inddrage eksterne parter.

Økonomi

Nærværende regnskabssag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

Bilag

30Orientering om befolkningsprognosen 2022

Resume

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose til kommunens generelle planlægning. En del af denne planlægning består i at budgetterne på en række områder demografireguleres med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af borgere i målgruppen på det pågældende område.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Skole, Klub og SFO.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder kommunen en befolkningsprognose for at få et skøn over befolkningens udvikling i de kommende år. Helt overordnet viser prognosen en stigning i antallet af borgere på 2.027 i perioden 2022-2026.

Specifikt for Skole, Klub og SFO har antallet af 6-16 årige siden 2011 været faldende, hvilket generelt forventes at fortsætte frem mod 2026, hvorefter aldersgruppen stiger. Frem mod 2026 ses et fald i alle skoledistrikter på nær Frederikssund Syd. Fra primo 2027 forventes udviklingen at vende, og det samlede antal af børn og unge i den skolepligtige alder stiger i samtlige skoledistrikter i kommunen. Dog er stigningen ikke stor nok til at forhindre et samlet fald i aldersgruppen set over hele perioden 2011 - 2040.

I bilag 1. Befolkningsprognose 2022 kan der læses nærmere om prognosens resultater.

Befolkningsprognosen anvendes i mange planlægningsmæssige sammenhænge bl.a. i forhold til kommunens kommende udgifter og indtægter. Helt konkret anvendes befolkningsprognosen til demografireguleringer på en række områder – herunder SFO-området – med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af 5-10 årige. SFO-området er det eneste område under Skole, Klub og SFO der er demografireguleret.

På SFO-området specifikt viser befolkningsprognosen 2022 at antallet af 5-10 årige stiger med 249 borgere i perioden 2022-2026.

I forhold til demografireguleringen giver det stigende antal 5-10 årige anledning til en kontinuerlig stigning i de afsatte demografimidler på området i 2023-2026. I 2023 skal der således udmøntes en samlet demografipulje på 0,6 mio. kr.

Stigningen i antallet af 5-10 årige er imidlertid større i befolkningsprognosen 2022, end det var tilfældet i befolkningsprognosen 2021, hvilket giver anledning til, at den samlede demografipulje skal opjusteres med 0,6 mio. kr. i 2023 i forhold til den samlede demografpulje, som er en del af den vedtagne budget for 2023-2026.

I bilag 2. Forslag til demografiregulering 2023-2026 fremgår det samlede forslag til demografiregulering i perioden 2023-2026.

Inddragelse

Blev ikke fundet relevant.

Økonomi

Som følge af befolkningsprognosen 2022 opjusteres demografipuljen på SFO-området med 0,6 mio. kr. i 2023.

Konkret vil disse ændringer blive indarbejdet i det korrigerede budgetgrundlag, som skal politisk behandles i forbindelse med processen med budget 2023-2026.

Herefter fås der en udmøntet demografipulje på 0,6 mio. kr. i 2023.

Bilag

31Beslutning om overførsel 2021 - Skole, klub og SFO

Resume

I nærværende sag redegøres for indstillingerne til overførsler på baggrund af det endelige regnskab 2021 på Skole, klub og SFO.

Samlet set på udvalget indstilles der på baggrund af regnskab 2021 til en overførsel på 5,5 mio. kr. i 2022, mens der på anlæg samlet set overføres -0,009 mio. kr. til 2022 fordelt med 0,5 mio. kr. på bruttoanlægsudgifter og 0,5 mio. kr. bruttoanlægsindtægter. Derudover overføres der 0,3 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne og 0,3 mio. kr. på bruttoanlægsindtægterne til 2023.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der på baggrund af regnskab 2021 overføres 5,5 mio. kr. i 2022 på driftssiden.
 2. Der på baggrund af regnskab 2021 overføres 0,5 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023 på anlægsrammen.
 3. Der på baggrund af regnskab 2021 overføres 0,5 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsindtægterne til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023 på anlægsrammen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales.

Udvalget ønsker et notat med kort beskrivelse af, hvad overførslerne på dagtilbudsområdet påtænkes anvendt til i 2022. Notatet fremsendes til udvalget forud for Økonomiudvalgets møde 19. april 2022.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2021 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvens for overførsler til efterfølgende år på Skole, klub og SFO.

Drift

På Skole, klub og SFO var der i 2021 et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. (kun serviceudgifter). Der overføres i alt 5,5 mio. kr. til 2022.

Overførslen er sammensat på følgende måde:

 • Mindreforbrug på skoler, SFO og klubber svarende til 3,3 mio. kr.
 • Mindreforbrug på bufferpuljen til specialundervisning, hvoraf 0,4 mio. kr. overføres. I budget 2021 har været afsat en bufferpulje på 1,8 mio. kr. med det formål at finansiere evt. merforbrug på specialundervisningsbudgettet.
 • Mindreforbrug på institutioner (Kærholm, Videnscenter, Slotsskolen) som er omfattet af KKRs (kommunekontaktråd) retningslinjer svarende til 1,8 mio. kr.

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til vedlagte bilag "Bilag 1 - overførsler 2021 - SKS".

Anlæg

På Skole, klub og SFO var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 0,8 mio. kr., hvoraf der overføres 0,5 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023.

På bruttoanlægsindtægterne er der en samlet mindreindtægt på 0,8 mio. kr., hvoraf der overføres 0,5 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023.

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

 • 0,009 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Klub. Merforbruget overføres til 2022.
 • 0,8 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende MakerVærket. Der overføres 0,5 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023.

Overførslen på bruttoanlægsindtægterne vedrører:

 • 0,8 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende MakerVærket. Der overføres en indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023.

For en nærmere gennemgang af overførslerne på anlægssiden henvises til bilag 2 "Overførsler 2021 anlæg (SKS)".

Inddragelse

Det er ikke vurderet relevant at inddrage eksterne parter.

Økonomi

Drift

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2022 på 5,5 mio. kr.

Anlæg

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2022 på 0,5 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne og 0,5 mio. kr. vedrørende anlægsindtægterne.

Derudover giver overførslerne anledning til en tillægsbevilling i 2023 på 0,3 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne og 0,3 mio. kr. vedrørende anlægsindtægterne.

Bilag

32Godkendelse af anlægsregnskab for Ådalens skole (renovering og tilbygning)

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for Ådalens skole.

Årsregnskabet viser, at der er anvendt 136,1 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en overholdelse af anlægsbevillingen.

Anlægsprojektet vedrører renovering af de oprindelige bygninger på skolen samt opførelse af to nye blokke og en ny hal.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Ådalens skole.

Anlægsprojektet vedrører renovering af de oprindelige bygninger på Ådalens skole.

Der er i alt afsat budget på 136,1 mio. kr. til Ådalens skole.

Der blev på Byrådets møde den 14. december 2011 givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til opstart af arbejdet med en helhedsplan for Ådalens skole.

På Byrådets møde den 19. marts 2013 blev der afgivet en anlægsbevilling på 108,3 mio. kr. til renovering af eksisterende bygninger, og totalentreprise for nybyggeri af skolebygninger, en idrætshal samt etableringen af parkeringsareal.

På Byrådets møde den 29. april 2015 blev der givet en tillægsbevilling på 22,6 mio. kr. til fjernelse af asbest.

Grundede ændrede periodisering af udgifterne set i forhold til bevillingen, er bevillingerne prisfremskrevet med samlet 3,6 mio. kr.

Der er anvendt 136,1 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en overholdelse af anlægsbevillingen.

1.000 kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Udgifter136.085136.0841
I alt136.085136.0841

Anlægsprojektet bestod af to dele: deles en totalentreprise og dels en renovering af skolen.

Totalentreprisen indeholdt opførelse af to nye blokke og en ny hal, mens renoveringen af skolen betød nye ventilationsanlæg, fjernelse af skydedøre, indretning til lærerforberedelser, nyt lærerværelse/kontor, nye gulvbelægninger, nye facader og nye lofter. Der blev etableret nyt, fordi der blev fundet asbest i det gamle.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

33Godkendelse af anlægsregnskab for faglokaler Ådalens Skole

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for Faglokaler på Ådalens Skole.

Årsregnskabet viser, at anlægsprojektet slutter med et marginalt merforbrug på 6.021 kr. i forhold til korrigeret budget.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Faglokaler på Ådalen.

Anlægsprojektet vedrører renovering af faglokaler på Ådalens skole.

Der er i alt givet en anlægsbevilling på 8,240 mio. kr. til anlægsprojektet på Byrådets møde den 29. april 2020.

Derudover blev mindreforbruget på 1,6 mio. kr. i 2020 lagt i kassen i forbindelse med årsregnskabet.

Der er anvendt 6,6 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et marginalt merforbrug på 6.021 kr.

1.000 kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Udgifter6.6146.6206
I alt6.6146.6206

Anlægsprojektet vedrører en generel opgradering af faglokaler og udstyr på skolen, herunder i forhold til nye pædagogiske krav.

Under posten uforudsete udgifter findes blandt andet udgifter til et noget større gulvarbejde end forventet, i sløjdlokalet, flytning af varmeanlægget airmaster og etablering af en funktionsvæg i billedkunst, ombygning af emfang i madkundskab.

Under posten tilkøb/ bygherreleverance, findes blandt andet udgifter til udekøkkener og malerbehandlinger. Under posten anskaffelse skole, findes blandt andet udgifter til skolens indkøb af udstyr til faglokaler.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

34Godkendelse af anlægsregnskab for faglokaler Trekløverskolen Marienlyst

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for Faglokaler på Trekløverskolens afdeling Marielyst.

Årsregnskabet viser, at anlægsprojektet slutter med en overholdelse af anlægsbevillingen.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Faglokaler på Trekløverskolen.

Anlægsprojektet vedrører renovering af faglokaler på Trekløverskolens afdeling Marielyst.

Der er i alt givet en anlægsbevilling på 7,6 mio. kr. til anlægsprojektet.

Der blev på Byrådets møde den 27. maj 2020 givet en anlægsbevilling på 8,240 mio. kr. til renoveringen af faglokalerne, mens der på Byrådets møde den 16. december 2020 blev lagt 0,6 mio. kr. i kassen som det forventede mindreforbrug.

Derudover blev der i forbindelse med årsregnskabet 2020 lagt 0,9 mio. kr. i kassen.

Der er anvendt 6,7 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en overholdelse af anlægsbevillingen.

1.000 kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Udgifter6.6996.6963
I alt6.6996.6963

Anlægsprojektet vedrører en generel opgradering af faglokaler og udstyr på skolen, herunder i forhold til nye pædagogiske krav. Under posten uforudsete udgifter (se vedlagte bilag) findes blandt andet udgifter til at håndtere fugtproblemer i musik og dramalokalet i kælderen, mørklægningsgardiner, beskadigede gulve, vandinstallation til nyt billedkunstlokale. Under posten tilkøb/bygherreleverancer findes blandt andet udgifter til ekstra lys flere steder, udekøkkener, nye gulve og malerbehandling i 12 klasserum.

Under posten anskaffelse skole findes blandt andet udgifter til skolens indkøb af udstyr til faglokaler.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

35Godkendelse af anlægsregnskab for bygningsoptimering på skoleområdet (Jægerspris skole, Kølholm, Skolen i Herredet og bibliotek)

Resume

Med nærværende sag gennemgås anlægsregnskabet for Bygningsoptimering på skolen (Samling af Jægerspris skole, Skolen i Herredet, Kølholm samt Jægerspris bibliotek på Jægerspris skole).

Årsregnskabet viser, at anlægsprojektet slutter med en overholdelse af anlægsbevillingen.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Bygningsoptimering på skolen.

Der er i alt givet en anlægsbevilling på 18,871 mio. kr. til anlægsprojektet vedrørende bygningsoptimering på skolen.

Der blev på Byrådets møde den 19. december 2018 givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., mens der på Byrådets møde den 27. marts 2019 blev givet en anlægsbevilling på 18,4 mio. kr.

Der er anvendt 18,859 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en overholdelse af anlægsbevillingen.

1.000 kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Udgifter18.87118.85912
I alt18.87118.85912

Anlægsprojektet vedrører en samling af Skolen i Herredet, Kølholm samt Jægerspris bibliotek på Jægerspris skole.

Projektet er opdelt i følgende etaper:

Etape B:

Ombygning af Møllevej nr. 90, for samling af alm skole fra 0-9 kl. på nr. 90.

Ombygning af lav bygning på Møllevej nr. 100 til skolen i Herredet, samt etablering af udeareal/legeplads.

Etape C:

Ombygning af Møllevej nr. 100 til Kølholm (specialskole tilbud) der lå på Marbækvej 43 C i Frederikssund, samt etablering af udearealer/legeplads

Desuden ombygning af nr. 100 til Jægerspris bibliotek.

Etape D:

Ombygning og opgradering af skolekøkken på Møllevej nr. 90.

Etape A er for projektet for selve samlingen af funktioner på Møllevej nr. 90 og 100., midler til dette indgår i den samlede rådgiverhonorar.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

36Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til MakerVærket

Resume

I denne sag anmodes om frigivelse af midlerne for 2022 på 1,0 mio. kr. til brug for etablering af MakerVærk-satellitter på de skoler, som endnu ikke har en. Det er tre folkeskoler og den forberedende grunduddannelse (FGU) som skal have etableret MakerVærk satellitter i 2022. Desuden skal etableres mobile MakerVærk enheder, som kan bruges alle steder.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frigive bruttoanlægsindtægter og bruttoanlægsudgifter afsat til MakerVærket i 2022.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

VILLUM FONDEN har støttet MakerVærket i Frederikssund Kommune med 6,7 millioner kroner over en treårige periode fra 2021-2023.

Ambitionen med MakerVærket er, at elever i folkeskolen sammen med erhvervslivet skal løse virkelige udfordringer med nye tilgange og redskaber. Teknologiforståelse er afgørende i fremtidens skole og teknologier skal forstås i en sammenhæng. Det sikres ved, at eleverne, når de er i MakerVærket, arbejder med aktuelle og virkelige problemstillinger fra især erhvervslivet.

Udover teknologiforståelse er forventningen, at de metodiske tilgange i MakerVærket vil løfte elevernes kapacitet indenfor innovation, kreativitet, designtænkning og projektbaseret læring. MakerVærket er, som fortælling, forankret i kommunen generelt. Foråret 2021 var svært grundet covid-19, men i efteråret har der været aktiviteter for alle målgrupper, som understøtter forankringen yderligere. Der er et bredt kendskab, engagement og stor efterspørgsel fra både erhvervsliv, skoler og uddannelser, kommunale enheder/projekter, borgere. Konkret har der i 3 kvartal 2021 været 580 elever, 58 ledelsespersoner (fx politikere, skoleledere, forvaltningsledere), 10 borgere, 40 virksomheder og 287 lærere igennem et forløb i MakerVærk, central.

Det daværende Uddannelsesudvalg har den 5. februar 2020 godkendt projektbeskrivelsen og yderligere den 12. august 2020 godkendt konceptet for MakerVærket. Derudover er der den 9. september 2020 frigivet 2 mio. kr. i anlægsmidler til indretning af MakerVærket. Med denne sag ønskes yderligere 1 mio. kr. af bevillingen frigivet. Herudover anvendes 1,2 mio. kr. i driftsudgifter i 2022 af Fondsbevillingen.

Fondens bevilling anvendes til teknologi, materialer, indretning, udvikling af undervisningsmaterialer og en digital platform samt to projektansættelser med fokus henholdsvis på det tekniske og det pædagogiske aspekt. I 2022 forventes der at bliver opbygget Maker-satellitter på alle skoler. Da teknologi, materialer og indretning er anlægsudgifter skal midlerne frigives.

For at få første rate for 2021 udbetalt fra VILLUM FONDEN blev der i november 2021 udarbejdet en status for projektet. Fondens tilbagemelding på status var: ”Tak for en meget veldisponeret og læsevenlig statusrapport, som hermed er godkendt. Det er et imponerende aktivitetsniveau, som I allerede har opnået i MakerVærket. Det ser også ud til, at I på trods af Coronaudfordringer, har fået etableret jeres projekt blandt brugere og eksterne samarbejdspartnere”.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 1 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter til MakerVærket og 1 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter til MakerVærket. Rådighedsbeløbet på både bruttoanlægsudgifter og -indtægter søges frigivet med nærværende sag.

37Orientering om etablering af skoleskov ved Slangerup Skole

Resume

Som en del af Frederikssund Kommunes naturformidlingsindsats for børn og unge har Center for Børn og Skole indledt et samarbejde med Naturstyrelsen og Slangerup Skole med henblik på at etablere en såkaldt skoleskov på Naturstyrelsens grund tæt ved Slangerup Skoles afdeling Lindegård.

Med denne sag orienteres Skole, klub og SFO om samarbejdet.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Skole, klub og SFO.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Etablering af skoleskov og bålhytte som en del af naturformidlingsindsatsen

Byrådet besluttede med budget 2021 at etablere en naturformidlingsindsats for børn og unge med det formål at sikre, at kommunens børn og unge støttes i at udvikle og styrke en naturfaglig dannelse samt det lokale naturkendskab hos børn og unge i Frederikssund Kommune.

En naturfaglig dannelse og evne til at møde verden med en undersøgende og udforskende tilgang, gør børn og unge i stand til at tilgå virkelige problemstillinger og forholde sig kritisk og kreativt til løsningen af disse - både i undervisningen og i livet generelt. Ydermere bidrager naturfagligheden til at øge børn og unges nysgerrighed på verden og giver åbenhed over for at undres samt skaberglæde, hvilket er egenskaber der gennem livet giver gode betingelser for læring og udvikling.

Som en del af naturformidlingsindsatsen, involverer og inddrager naturvejlederne fra Center for Børn og Skole løbende relevante samarbejdspartnere, som kan være med til styrke indsatsen. Det er også en del af aftalen om naturformidlingsindsatsen, at der løbende etableres støttepunkter og uderum som kan bidrage til at understøtte arbejdet med naturformidling og den naturfaglige dannelse hos børn og unge i kommunen, herunder udeskole og naturvejledning.

Derfor har Center for Børn og Skole indgået aftale med Naturstyrelsen om at etablere en skoleskov på Naturstyrelsens grund, der grænser op til Slangerup Skoles afdeling Lindegård. En skoleskov bidrager til at understøtte kommunens ambitiøse indsats i forhold til naturformidling for børn og unge. Skoleskoven og bålhytten er anvendelig i undervisningssammenhæng på tværs af alle årgange på Slangerup Skole, og da alle skolens undervisningsafdelinger ligger i umiddelbar nærhed af hinanden, vil skolens øvrige afdelinger også kunne anvende skoven og bålhytten i undervisning. Desuden vil både bålhytte og skoleskov være oplagte mål for aktiviteter i regi af SFO. Mere detaljeret beskrivelse af, hvad en skoleskov er samt en beskrivelse af pædagogiske og læringsmæssige perspektiver ved etablering af en skoleskov fremgår af bilag.

Center for Børn og Skole arbejder i den forbindelse, i samarbejde med Slangerup Skole, på at muliggøre at der opsættes en bålhytte i skoleskoven med det formål at øge undervisningspotentialerne i skoleskoven. Bålhytten indgår i en samlet prioritering og bliver et muligt støttepunkt i forbindelse med naturformidlingsindsatsen.

Afledte udgifter til vedligeholdelse af bålhytten og til at beskære frugttræerne i skoleskoven afholdes inden for budgettet afsat til ”oplevelsespunkter” under naturformidlingsindsatsen. Center for Børn og Skole går i den forbindelse i dialog med Vej og Park med henblik på at de drifter beskæringen af træerne, som estimeret beløber sig 40.000 kroner hvert 5. år.

Skovrejsningsprojektet

Naturstyrelsen opkøber, sammen med HOFOR, kontinuerligt arealer til skovrejsning med det formål at fremtidssikre grundvandet. I Frederikssund Kommune har Naturstyrelsen opkøbt en grund syd og vest for Slangerup Skole, som er under etablering som Hørup Skov. Hørup Skov er således et relativt nyt skovrejsningsområde og en ny skov, der endnu er under etablering. De første træer blev plantet i april 2007, og på sigt vil skoven blive ca. 430 ha.

Skoven etableres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Forsynings Selskab (HOFOR), Slangerup Grundvandssamarbejde og Frederikssund Kommune.

Samarbejde om skoleskoven

I forbindelse med skovrejsning af Hørup Skov har Naturstyrelsen inddraget offentligheden via borgermøder. Herudover er Center for Børn og Skole blevet kontaktet for at afgive ønsker til skovområdet, og har i den forbindelse været i tæt dialog med Slangerup Skole. Både Frederikssund Kommunes borgere, Slangerup Skole og Center for Børn og Skole har udtrykt ønske om, at et område i skoven allokeres til skoleskov.

Center for Børn og Skole har sidenhen været i tæt dialog med Naturstyrelsen og Slangerup Skole om at lave et udkast til etablering af Skoleskov, som både kommer til at indeholde et område med frugttræer, klynger af forskellige træer til undervisningsbrug og et område til fysiske og kreative aktiviteter. Derudover vil der være et åbent areal, hvor Frederikssund Kommune kan etablere en bålhytte samt bålsted. Naturstyrelsen vil opsætte skilte ved bålhytten, som informerer brugere af området om, at Slangerup Skole har førsteret til brug af bålhytten, som herudover vil være offentlig tilgængelig.

Samtidig samarbejder Center for Børn og Skole med foreningen for Grønne Nabofællesskaber omkring etablering af en såkaldt Miyawakiskov ved området omkring bålhytten. En Miyawakiskov er en mikroskov med meget tæt beplantning. Den tætte beplantning gør, at skoven vokser meget hurtigt, samtidig med at den binder mere co2 end almindeligt skovbrug og øger biodiversiteten i området. Mikroskovene er et nyt koncept i Danmark, men er kendt fra både Frankrig, Holland og Belgien, hvor de bliver plantet med stor succes. Miyawakiskoven vil blive drevet af frivillige kræfter fra foreningen Grønne Nabofællesskaber og skal både gavne naturen via en øget biodiversitet i området og samtidig bruges i undervisningsøjemed i samspil med den etablerede skoleskov.

Naturformidlingsindsatsens naturvejledere vil over de kommende år tilbyder kurser i udeskole og naturvejledning til skoler og dagtilbud, så de kan benytte de kommende faciliteter optimalt.

Skovrejsningsarrangement

I forbindelse med at træerne i skoleskoven skal plantes har Naturstyrelsen i samarbejde med Center for Børn og Skole og Slangerup skole planlagt to arrangementer, hvor elever og lærere på Slangerup Skole er med til at plante træer. Disse finder sted henholdsvis den 4. og 5. april 2022.

I forbindelse med skovrejsningen i det øvrige skovområde i Hørup Skov og skoleskoven er offentligheden blevet inviteret til at deltage i plantningen af træer den 29. april 2022 kl. 14-15:30, herunder både børn og forældre fra Slangerup Skole.

En særlig invitation vil desuden blive sendt ud til Slangerup Skoles forældre og elever, og der vil i samarbejde med Slangerup Skole, Center for Børn og Skoles naturvejledere og Naturstyrelsen blive planlagt særlige aktiviteter for skolens elever.

På dagen vil der være mulighed for at gå ud og plante skoven sammen med Naturstyrelsen og naturvejledere fra naturformidlingsindsatsen. Derudover vil der være fællessang, løbende aktiviteter, såsom plantning af træer og naturstyrelsen trakterer med frugt og saft.

Borgmesteren vil holde en kort tale til arrangementet og udvalgsmedlemmerne fra Skole, klub og SFO og Klima, natur og energi er inviteret til arrangementet. Der fremsendes en invitation når den forelægger i endelig form.

Inddragelse

Der har været tæt samarbejde mellem Center for Børn og Skole, Slangerup Skole og Naturstyrelsen om etablering af skoleskoven.

Desuden er der samarbejde med frivillige foreninger.

Naturstyrelsen har som en del af deres skovrejsning sikret bred borgerinddragelse gennem borgermøder i Slangerup.

Økonomi

Der er med budget 2022 afsat 1,042 mio. kr. til Støttepunkter til friluftsliv. Midlerne er ikke frigivet.

Bilag

38Orientering om økonomisk status på specialundervisningsområdet

Resume

Frederikssund Kommune arbejder, ligesom landets øvrige kommuner, på kontinuerligt at understøtte og udvikle inkluderende læringsmiljøer på kommunens folkeskoler. Frederikssund Kommune har dog for nuværende et specialundervisningsområde, hvor stigende udgifter til området og for mange elever ikke rummes i inkluderende læringsfællesskaber i kommunens folkeskoler - og det kalder på et øget fokus henover de kommende år.

Med denne sag orienteres Skole, klub og SFO om udviklingen på specialundervisningsområdet i Frederikssund Kommune, herunder udgifterne til området og udviklingen i andelen af elever, der modtager specialpædagogisk bistand uden for den almene folkeskole.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til drøftelse.

Beslutning

Sagen besluttet ændret til drøftelsessag.

Drøftet.

Sagsfremstilling

Specialundervisningsområdet er både fagligt, pædagogisk og økonomisk et komplekst område.

Igennem de seneste godt 10 år har der været en tydelig landspolitisk og kommunal dagsorden om inklusion, altså at stadigt flere elever med særlige behov skal kunne rummes i den almene folkeskole. Samtidig er flere og flere kommuner udfordrede af stigende udgifter til specialundervisningsområdet og flere segregerede elever – dvs. flere elever, der tilbydes et specialiseret undervisningstilbud væk fra deres almene folkeskole.

I de seneste år har der været en tendens til stigende segregering på tværs af landets skoler. Det er også billedet i Frederikssund Kommune. En kortlægning fra 2020 gennemført af Index100 for Social- og Indenrigsministeriet viser, at de fleste kommuner oplever et pres på henvisningen til specialundervisning, blandt andet som følge af en stigning i antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser. Kortlægningen viser samtidigt, at undervisning af segregerede elever udgør en stor udgiftspost for kommunerne. 75 kommuner ud af landets 98 kommuner angiver, at de har oplevet budgetoverskridelser på specialundervisningsområdet i de seneste fire år.

Frederikssund Kommune arbejder, ligesom landets øvrige kommuner, på kontinuerligt at understøtte og udvikle inkluderende læringsmiljøer på vores folkeskoler. De stigende udgifter til området kalder derfor på et øget fokus henover de kommende år.

Det aktuelle billede i Frederikssund Kommune

I Frederikssund Kommune har andelen af inkluderede elever i folkeskolen igennem de seneste år ligget lidt under landsgennemsnittet. Det betyder, at flere elever i Frederikssund Kommune end i andre kommuner visiteres til specialundervisning. Det medfører, at udgifterne til området er stigende.

Knap halvdelen af budgettet for Skole, klub og SFO går til undervisning i folkeskolerne, hvor midlerne fordeles på 3.470 elever, mens lidt over en fjerdedel af det samlede budget anvendes på det specialiserede undervisningsområde med 400 elever. Udgiften til undervisning af folkeskolens 3.470 elever er således dobbelt så høj som den samlede udgift til undervisning af de 400 elever, der modtager undervisning inden for det specialiserede område.

Overordnet er der sket en stigning i antal visiterede elever i specialtilbud fra 2019 og 2020 til 2021. Stigningen i andelen af visiterede elever gennem de senere år udgøres primært af flere elever med enkeltintegreret støtte decentralt på skolerne og flere elever visiteret til kommunens egne specialskoler.

Hvis udviklingen i de samlede udgifter til specialundervisningsområdet og de samlede udgifter til det almene folkeskoleområde fremskrives, så vil Frederikssund Kommune i 2026 samlet set bruge flere penge på specialundervisningsområdet end på det almene folkeskoleområde.

Med afsæt i Børne- og Ungepolitikken ønsker Frederikssund Kommune et skoleområde, der er kendetegnet ved et stærkt almenområde med inkluderende læringsmiljøer og sunde børnefællesskaber. Så mange børn som muligt skal have et skoletilbud i et inkluderende fællesskab og stærke læringsmiljøer.

Skole, klub og SFO vil på mødet blive præsenteret for en række relevante data og nøgletal på specialundervisningsområdet.

Med et stadigt stigende antal elever, der undervises i specialiserede undervisningstilbud væk fra deres almene folkeskole (dvs. segregerede elever) og lokalmiljø og deraf stigende udgifter til området, så viser data med al tydelighed et behov for, at der er fokus på området.

Der vil i den kommende periode blive arbejdet målrettet med at analysere og tilpasse specialundervisningsområdet, således at Frederikssund Kommune er i stand til at imødekomme udfordringerne med øgede udgifter til området og flere segregerede elever ved at skabe de rette betingelser for, at den almene folkeskoler har de rette ressourcer og kompetencer til at støtte eleverne i deres klasser. Center for Børn og Skole har blandt andet med en ny organisering etableret et styrket PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning), hvor der er fokus på at understøtte skolernes udvikling af inkluderende og stærke læringsmiljøer, ligesom der i 2022 udvikles en ny strategi for tidlige, forebyggende tværfaglige indsatser.

Dernæst har Center for Børn og Skole indstillet i overførselssagen, som også behandles på dette møde, at der overføres 400.000 kr. af mindreforbruget på området. Midlerne skal anvendes til en analyse af det specialiserede undervisningsområde, herunder den økonomiske tildelingsmodel. Skole, klub og SFO involveres løbende i analysen af området.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

39Orientering om bygningsmasse, vedligeholdelse og kapacitet på skoleområdet

Resume

Med denne sag orienteres Skole, klub og SFO om bygningsmassen for skoler, klubber og SFOer samt en prognose for udnyttelse af bygningskapaciteten på de 5 folkeskoler.

Desuden indeholder sagen en status på vedligeholdelse af bygningerne samt beskrivelse af, hvordan registrering af behov for vedligeholdelse foregår. Sagen indeholder derudover et overblik, hvor stor en andel af kapaciteten på området, der anvendes.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT og centerchef for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Skole, klub og SFO.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bygningsmasse

Der er i alt 21 ejendomme inden for Skole, klub og SFOs område, der er fordelt således:

 • Skolerne er fordelt på 13 matrikler,
 • SFO er fordelt med fritliggende SFO på 3 matrikler samt 8 SFO, der er integreret i samme bygning som afdelingsskolen.
 • Klubberne er fordelt med 6 fritliggende klubber og 3 klubber, der er integrerede i samme bygning som en skole.

Skoler, klubber og SFOer dækker tilsammen 40 procent af det samlede bygningsmæssige areal i kommunen.

En liste over de specifikke ejendomme og adresser findes i bilag 1.

Overblik over vedligeholdelsesbehov

For løbende at have et overblik over behovet for vedligeholdelse bliver hver ejendom besøgt hver 3. år af en medarbejder fra Center for Ejendomme og IT eller en ekstern bygningsfaglig rådgiver. Ved besøget registreres behovet for vedligeholdelse. Registreringen sker ved at se på hvilke vedligeholdelsestiltag, der er behov for inden for de næste 10 år. Tiltagene beskrives og der sættes en prioritet på tiltaget.

Der arbejdes med følgende prioriteter:

 • Prioritet 1: Tiltag som skal gennemføres grundet myndighedskrav eller tiltag, der ikke kan ikke ses bort fra i forbindelse med anlægsprojekter samt tiltag som nødvendige af hensyn til menneskers sikkerhed.
 • Prioritet 2: Tiltag som, hvis de ikke gennemføres, vil føre til risiko for personskade eller bygningsskade.
 • Prioritet 3: Udskiftninger og renoveringer af udslidte bygningsdele.
 • Prioritet 4: Planlagt vedligeholdelse.

Når planlagt vedligeholdelse ikke gennemføres på det rette tidspunkt opstår efterslæb. Efterslæb er således behov for vedligeholdelse, som skubbes frem i tiden. I Frederikssund kommune har der gennem en årrække været behov for flere midler til vedligeholdelse end der er afsat midler til i budgettet. I øjeblikket igangsættes vedligeholdelse efter ovennævnte prioriteter og der prioriteres på tværs af kommunen. Det sikrer at de mest presserende tiltag (prioritet 1 og 2) gennemføres uanset om bygningen anvendes til f.eks. administration, omsorgscenter eller skole. Der er ikke midler til at gennemføre alle presserende tiltag, så derfor udvælges et antal prioritet 2 tiltag hvert år til udførsel.

Bilag 2 og 3 indeholder oversigter over efterslæb på skole- og klubområdet.

Tabel 1 nedenfor viser behovet for skoler, SFO og de bygninger, der anvendes til mere end en funktion, eksempelvis både skole og klub. Der er et vedligeholdelsesbehov på ca. 92 mio. kr. i 2022. Til sammenligning er der et budget på 22,1 mio. kr. til vedligeholdelse i hele kommunen. På den måde skubbes manglende vedligeholdes videre til næste år. Hvis skoler og klub eksempelvis vedligeholdes for 12 mio. kr. i 2022 er der 80 mio. kr. tilbage samt de ca. 21 mio. kr. der er fastsat til 2023. Således vil det samlede vedligeholdelsesbehov være i alt 100 mio. kr. i 2023.

2022202320242025
Bygninger med flere funktioner6,180,221,425,02
Fritliggende SFO0,870,17--
Skoler80,6220,2315,307,74
Klub3,890,10,190,1
I alt91,5620,7216,9112,86
Afsat på budgettet

til alle kommunens ejendomme

22,122,122,122,1
Heraf disponeret til skoler mv.12,20

Tiltag der ikke gennemføres på skoler mv. og overføres til 202379,36

Tabel 1: Samlet behov, prioritering 1, 2 og 3 i frem til 2025.

Kapacitet

Nedenfor gennemgås prognose for udnyttelse af kapacitet på de fem folkeskoler. Der ses kun på almenklasser, og der er således ikke opgjort kapacitet i forhold til de decentrale specialtilbud. Eksempelvis er der 40 klasselokaler på Ådalens Skole eksklusiv den plads, der i dag bruges af Videnscenter og specialklasserække. Der er mulighed på alle skoler at skabe mere kapacitet, hvis specialtilbuddene flyttes fra en skole til en anden. Der er således mere kapacitet på skolerne end der opgøres i nedenstående tabeller. Årsagen til at der skelnes mellem kapacitet på almen og special er at på almenområdet er der en forpligtelse til at blive optaget på distriktsskolen, men specialtilbud principielt kan placeres på hvilken som helst skole.

Gennemgangen indeholder dels en opgørelse af behovet for skoleåret 2022/2023, dels en prognose for forventet antal klasser i skoleåret 2025/2026. Det bemærkes, at der på fire ud af kommunens fem skoler forventes faldende børnetal.

Fjordlandsskolen har i kommende skoleår 19 ledige klasselokaler. Det er forventningen, at den ledige kapacitet vil være på samme niveau de kommende år med den nuværende skolestruktur. Hvis Fjordlandsskolen var beliggende på én samlet matrikel ville klassetallet være 29 klasser i 2025/2026 mod de nedenfor beskrevne tal på 34 klasser. Elevtallet forventes at falde fra 601 elever i 2022/2023 til 570 elever i 2025/2026.

FjordlandsskolenKapacitetKlasser i 2022/2023Forventet antal klasser 2025/2026Ledig kapacitet i 2022/2023
Dalby16779
Skibby2019201
Skuldelev16779
I alt52333419

Jægerspris Skole har efter flytningen til Møllevej 100 kapacitet til at være en tosporet skole med plads til at være tre klasse på to årgange. De foreløbige prognoser viser, at der i de kommende år vil være to 0. klasser hver år, men det samlede antal børn er svagt faldende fra 402 elever i 2022/2023 til 356 elever i 2025/2026. Således er kapacitet og behov i god overensstemmelse på Jægerspris Skole.

KapacitetKlasser i 2022/2023Forventet antal klasser 2025/2026Ledig kapacitet i 2022/2023
Jægerspris2220202

Slangerup skole har afd. Lindegård, som den matrikel med mest ledig kapacitet. Optaget på Slangerup Skole forventes at være stabil de kommende år med fire klasser på 0. årgang, men det samlede antal børn er svagt faldende fra 777 elever i 2022/2023 til 757 elever i 2025/2026. Antal forventede klasser i 2025/2026 er med den nuværende organisering af skolen.

Slangerup SkoleKapacitetKlasser i 2022/2023Forventet antal klasser 2025/2026Ledig kapacitet i 2022/2023
Kingo1612124
Lindegaard1812126
Byvang1413131
I alt48373711

Trekløverskolen har i det kommende skoleår 14 ledige klasselokaler, og det er forventningen, at den ledige kapacitet vil være stigende i de kommende år. Udvikling peger mod ét spor på Græse Bakkeby og to spor på Falkenborg, der så bliver til tre spor på Marielyst i udskolingen. Elevtallet forventes at falde fra 708 elever i 2022/2023 til 631 elever i 2025/2026.

Trekløver SkoleKapacitetKlasser i 2022/2023Forventet antal klasser 2025/2026Ledig kapacitet i 2022/2023
Græse Bakkeby14975
Marielyst1212100
Falkenborg2415149
I alt50363114

Ådalens Skole har forventet stigning i elevtal i prognosen fra 937 elever i 2022/2023 til 1009 elever i 2025/2026. Forventningen er fire klasser på 0. årgang og at på to af årgangene bliver tilflytningen i distriktet så stor, at der bliver to ekstra klasser. Der er et ekstra klasselokale, som i dag bruges som sproglokale, men skolen er presset på kapacitet og der skal findes varige løsninger.

KapacitetKlasser i 2022/2023Forventet antal klasser 2025/2026Ledig kapacitet i 2022/2023
Ådalens Skole4040420

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

40Orientering om skolernes erfaring med nødundervisning i perioden marts 2020 - april 2021

Resume

Denne sag indeholder en erfaringsopsamling af folkeskolernes nødundervisningen under covid-19-pandemien. Sagen belyser skoleledelsens erfaringer i forbindelse med nødundervisningen, der fandt sted i perioden fra marts 2020 til april 2021.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Skole, klub og SFO.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Skole, klub og SFO præsenteres med denne sag for en beskrivelse arbejdsgange under nødundervisningen og refleksioner herom. Skoleledelsen peger generelt på mange af de samme udfordringer og erfaringer.

Generelle erfaringer - baseret på skoleledernes vurderinger

 • Alle skolelederne peger på, at læringsudbyttet var lavere i perioden med nødundervisning end i periode med almindelig undervisning.
 • Fagligt svage elever fik generelt mindre ud af onlineundervisningen end fagligt stærke elever.
 • Onlineundervisningen virkede demotiverende for en stor del af eleverne, men det rolige miljø fungerede godt for en mindre gruppe elever.
 • Skolerne har generelt haft gode erfaringer med udeundervisning i perioden med nødundervisning.

Danmarks Evalueringsinstitut (herefter EVA) har på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet en rapport om grundskolernes erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien. Rapporten inddrager perspektiver fra en række forskellige aktører, herunder ledelse, lærere og elever og bliver i denne sag inddraget til at forstå og sammenligne nogle af de tendenser skoleledelsen i Frederikssund Kommune har erfaret.

Faglig udvikling

Det er generelt skoleledelsens opfattelse, at elevernes læringsudbytte har været lavere under perioden med nødundervisning end ved almindelig undervisning.

Alligevel har der været elever, der har profiteret af onlineundervisningen og oplevet det som positivt, at der har været færre forstyrrelser. Skolelederne peger på, at det særligt er elever, der normalt har svært ved at rumme skolen eller elever, der er strukturerede og selvkørende, der har profiteret af onlineundervisning. Rapporten fra EVA understøtter samme pointe og peger på at mere ro og færre forstyrrelser, samt at eleverne har kunnet planlægge arbejdet selv, har virket motiverende på visse elever. For andre elevers vedkommende, har de følt sig mere trygge ved computeren derhjemme, end de gør i klasserummet, hvilket har resulteret i, at de har været mere aktive i undervisningen.

Flere af skolelederne konstaterer, at projektarbejde har fungeret bedre end selvstændigt arbejde i perioden med nødundervisning. De har oplevet, at projektarbejdet har skabt en større motivation og deltagelse blandt eleverne end almindelig onlineundervisning.

Udeundervisning har i højere grad været benyttet i perioden med nødundervisning end før nedlukningen. Det opfattes generelt som at have været givende for hele elevgruppen og særligt for de fagligt svage elever.

Jægerspris Skole arbejdede under perioden med nødundervisning med en samordnet indskoling. En model hvor børnene var inddelt i mindre grupper og med samme lærere. Skolen oplevede positive erfaringer med samordnet indskoling og har ansøgt om at få lov til at genindføre denne model.

Trivsel

Der er enighed blandt skolelederne, om at perioden med nødundervisning har haft en negativ effekt på børnenes trivsel og klassefællesskabet.

Skolerne har arbejdet forskelligt med at styrke klassefællesskabet og elevernes trivsel i perioden med nødundervisning. Fælles for mange af skolerne er, at gåture i mindre grupper samt udeundervisning, har været et redskab til at styrke klassefællesskabet og trivslen hos eleverne.

Desuden oplever skolelederne et socialt efterslæb, særligt blandt de ældre elever. Skolerne har arbejdet målrettet med at styrke det sociale fællesskab efter genåbningen, ved at benytte ressourcer på ekstra lejrture og andre sociale arrangementer. Uddannelsesudvalget blev d. 5. maj 2021 informeret om midlerne til løft af folkeskolen samt skolernes anvendelse af midlerne.

Inddragelse

Erfaringsopsamlingen er baseret på interviews med de fem skoleledere på hhv. Trekløverskolen, Jægerspris Skole, Slangerup Skole, Fjordlandsskolen og Ådalens Skole.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

41Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalgets møde den 1. juni flyttes til den 8. juni.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Særlov for ukrainere på flugt - betydning for skoleområdet
 • Sager på vej

Bilag

42Underskrifter

Resume

Her fremhæver du kort de vigtigste forhold i sagen – maksimalt 5 linjer.

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-