Frederikssund Kommunes logo

Skole, klub og SFOs møde den 02. marts 2022

Specialskolen Kærholm, Møllevej 100, 3630 Jægerspris kl. 14.00

Referat
Fold alle punkter

15Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

16Beslutning om ressourcetildeling til almen folkeskole for skoleår 22/23 og økonomiske konsekvenser 2023

Resume

Nærværende sag omhandler ressourcetildeling til almen folkeskolerne og de deraf forventede udgifter i 2023 på baggrund af antal godkendte klasser for det kommende skoleår i forhold til den samlede undervisningsramme i 2023. Herudover et forslag til anvendelse af eventuelle midler.

I alt skal skolerne have tildelt 307,8 årsværk. som følge af den klassebaserede tildelingsmodel og løft af folkeskolen i skoleår 22/23.

Som følge af færre klasser i kommende skoleår end i skoleår 21/22 samt en foreslået anvendelse af midlerne forventes et mindreforbrug i 2023 på 4,3 mio. kr., i 2024 på 5,4 mio. kr. og i 2025 og frem på 4 mio. kr. Det indstilles, at dette mindreforbrug indarbejdes som teknisk korrektion i forbindelse med budget 2023-2026.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Fordeling af den nuværende ekstraressource bibeholdes for at tilgodese klasser med mange elever.
 2. Ressourceudmeldingen for skoleår 2022/2023 til de fem almen folkeskoler godkendes.
 3. Finansieringen af den ønskede anvendelse af midlerne godkendes.
 4. Der indarbejdes en teknisk korrektion på -4,3 mio. kr. i 2023, -5,4 mio. kr. i 2024 og -4 mio. kr. i 2025 og frem i forbindelse med budget 2023-2026.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales.

Indstillingspunkt 4: Kirsten Weiland (Fjordlandslisten) stiller ændringsforslag til punktet 4 således, at de i budget 2022-25 indarbejdede effektiviseringer vedr. "Øget potentiale ved nye arbejdsmetoder i opgaveløsningen" (svarende til 0,1 mio. kr. i 2023) samt "Reduktion af sygefravær" (svarende til en reduktion på 0,7 mio.kr. i 2023) ikke anbefales udmøntet i skoleåret 2022/23.

Ændringsforslaget betyder i forhold til indstillingspunkt 4 en reduktion af de beløb, der indarbejdes som teknisk korrektion i 2023-26.

De samlede tekniske korrektioner er herefter følgende: -3,5 mio. kr. i 2023, -4,6 mio. kr. i 2024, -3,2 mio. kr. i 2025 og frem i forbindelse med budget 2023-2026.

Ændringsforslaget blev bragt til afstemning.

For stemte: Anna Poulsen (SF) og Kirsten Weiland (N).

Kenneth Jensen (A), Charlotte Drue Aagaard (V) og Jørgen Bech (V) undlod at stemme.

Ændringsforslaget anbefales, idet et flertal af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget.

I forbindelse med forberedelse af budget 2023-26 ønsker udvalget i øvrigt en nærmere drøftelse af eventuelle investeringsehov på folkeskoleområdet i de kommende år.

Sagsfremstilling

Ultimo 2018 blev en ny økonomisk styringsmodel for Frederikssund kommunes folkeskoleområde besluttet politisk. Styringsmodellen er en klassebaseret tildelingsmodel. Modellen indebærer, at Skole, klub og SFO skal én gang om året skal tage stilling til at tilpasse folkeskoleområdet i takt med faldende/stigende elevtal/klasser og i takt med faldende/stigende udgifter til specialundervisning, hvilket sker med denne sag.

Skole, klub og SFO skal endvidere på baggrund af indstilling fra skoleledergruppen godkende antal klasser for næstkommende skoleår. Disse blev godkendt på mødet i februar 2022.

Nærværende sag omhandler derfor ressourcetildeling til almen folkeskolerne og de deraf forventede udgifter i 2023 på baggrund af antal godkendte klasser for det kommende skoleår i forhold til den samlede undervisningsramme i 2023. Herudover et forslag til anvendelse af overskydende midler.

Ressourcetildeling

Der er følgende forudsætninger i den klassebaserede tildelingsmodel til almen folkeskolerne:

 • Fagopdelt og understøttende undervisning gives med udgangspunkt i en klassebaseret model:
  • Antal klasser for næstkommende skoleår = 165 klasser
  • Antal undervisningstimer på de enkelte klassetrin
  • Antal fagopdelte undervisningstimer pr. årsværk (755)
  • Antal understøttende undervisningstimer pr. årsværk (1.019)
  • Understøttende undervisningstimer gives 50 % pædagoger/50 % lærer
  • Der gives samme undervisningsressource pr. klasse uanset klassestørrelse
 • Lejrskole:
  • 50 timer *2 lærer pr. 6. klasse (valgfri årgang, valgt pba. beregning)
  • 1 lejrskole pr. ”skoleliv”
 • Vejleder/PLC/Praktikkoordinator:
  • 56 timer pr. uge i 40 skoleuger som fagopdelt undervisning. I skoleår 22/23 gives udover vejledertimer til matematik, læse, LKT og IKT også vejledertimer til natur- og makervejleder på skolerne. Dette blev besluttet i forbindelse med udmøntningen af midlerne fra "løft til folkeskolen", som var et led i udmøntning af budget 2022-2025, på Uddannelsesudvalget i november 2021. (se endvidere nedenstående afsnit vedr. "Udmøntning af Løft af folkeskolen")
 • Budget til elever med dansk som andet sprog som basisklasse og to sprogs-indsats generelt
 • Ekstraressourceprocent = 29,28 % af fagopdelt og understøttende udgifter, som fordeles til skolerne på baggrund af elever på skolen. I budget 2022-2025 blev besluttet en effektivisering vedr. "Reduktion af sygefravær" svarende til 0,7 mio. kr. på almen skolerne. Dette udmøntes via en reduktion i ekstraressourceprocenten på 0,58 %.

Klasseloft

I aftaleteksten for budget 2022-2025 fremgår følgende: "Partierne ønsker at undersøge mulighederne for at justere på den såkaldte ressourcetildelingsmodel til skolerne, for at styrke mulighederne for holddeling o. lign. for klasser på mellemtrin og i udskolingen med flere end 26 elever. En evt. justering skal finansieres inden for eksisterende økonomiske rammer."

I den klassebaserede tildelingsmodel tildeles fagopdelt og understøttende undervisning ud fra antal klasser på de enkelte skoler. Men som det fremgår af ovenstående forudsætninger, så tildeles ekstraressourcen ud fra antal elever på skolerne. Dvs. Ådalen skole som har flere elever end fx Fjordlandsskolen tildeles flere midler af ekstraressourcen, og dermed flere midler til de større klasser Ådalen skole alt andet lige har i forhold til fx Fjordlandsskolen. Dvs. ved denne model tages der i tildelingen højde for de større klasser. Endvidere kan nævnes, at midlerne fra Løft af folkeskolen til styrket indsats i indskolingen ligeledes fordeles ud fra antal elever (se afsnit om Løft af folkeskolen).

En anden model er at målrette et beløb af ekstraressourcen til skoler med større klasser. Men disse målrettede midler vil fastlåse midlerne til nogle enkelte klasser og derved indskrænke ledelsesrummet på den enkelte skole til at fordele ressourcerne derhen, hvor skolens ledelse i dialog med medarbejdere og skolebestyrelse vurderer at behovet er størst, hvilket ikke altid er i de klasser med flere end 26 elever.

Det indstilles derfor at bibeholde fordelingen af den nuværende ekstraressource.

Endvidere kan nævnes, at der i finansloven for 2022 står anført, at der afsættes en årlig varig ramme på 95 mio. kr. i 2023, 146 mio. kr. i 2024, 199 mio. kr. i 2025 og 154 mio. kr. i 2026 og frem (2022-pl) til at sænke klasseloftet til 26 elever i 0. – 2. klasse (med mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde) for nye årgange fra og med skoleåret 2023/2024. En sænkelse af klasseloftet vil kræve folkeskoleforligskredsens opbakning, og de politiske forhandlinger herom er endnu ikke afsluttet.

Med ovenstående forudsætninger betyder det følgende ressourcer til undervisning til de 5 almen folkeskoler:

Tabel 1: Ressourceudmelding skoleår 22/23 (se bilag 1)

I forhold til sidste skoleår, hvor der blev uddelt 308,54 årsværk ud fra den klassebaserede tildelingsmodel, betyder det en reduktion på omkring 7 årsværk. Dette skyldes primært, at antal klasser er faldet fra 170 i skoleår 2021/2022 til 165 i skoleår 2022/2023. Herudover kan nævnes, at elevtallet er faldet med 125 elever fra 3.646 elever i skoleår 2021/2022 til 3.521 elever i skoleår 2022/2023.

Herudover gives der i modellen budget til uddannelse, øvrige personaleomkostninger og materialer. I forbindelse med budget 2022-2025 blev besluttet en effektivisering vedr. "Øget potentiale ved nye arbejdsmetoder i opgaveløsningen". Dette udmøntes på almen folkeskolerne ved en reduktion i uddannelsesbeløbet pr. årsværk på 335 kr.

Løft af folkeskolen

Uddannelsesudvalget besluttede, som nævnt, i november 2021 udmøntning af midlerne vedrørende Løft af folkeskolen svarende til 4,1 mio. kr. i 2022 og 6,2 mio. kr. i 2023 og frem. Udvalget besluttede dog også, at der i forbindelse med planlægning for skoleåret 2022/23 skal afdækkes om finansiering af Makerværk kan ske indenfor skolernes budget. I givet fald omfordeles beløbet afsat til Makerværket i 2023 til styrket og tidlig indsats i indskolingen og til rekruttering, uddannelse og fastholdelse. Udvalget anbefalede, at Byrådet bemyndiger udvalget til at foretage omprioriteringer indenfor rammen. Byrådet godkendte denne indstilling på den 24. november 2021.

Som følge af færre klasser kan finansieringen af Makerværk ske indenfor skolernes budget. Midlerne vedrørende Løft af folkeskolen omfordeles derfor til styrket og tidlig indsats i indskolingen jf. nedenstående tabel.

Midlerne til styrket indsats i indskolingen skal udmøntes på skolerne på en kvalificeret og faglig måde, således at disse midler kan være med til at imødegå presset på specialundervisningsområdet. Der nedsættes en arbejdsgruppe, med repræsentanter fra Center for Børn og Skole og den pædagogiske leder af indskolingen for alle skoler. Desuden skal alle skoler beskrive arbejdet på den enkelte skole med tidlig indsats i skoleplanen. Skoleplanen er en del af arbejdstidsaftalen for lærerne.

Skoleplanen skal give medarbejdere bedre indblik i grundlaget for planlægningen af skoleåret og mulighed for drøfte planlægningen med skoleledelsen. På baggrund af drøftelsen udarbejder ledelsen en skoleplan. På den måde bliver den tidlige indsats en del af skolens prioriterede indsatser i kommende skoleår.

Tabel 2: Løft af folkeskolen

Natur- og Makervejledere er udmøntet i ressourcetildelingen til skolerne. Midler til Makervejledere indgår ikke i ovenstående tabel, idet de finansieres indenfor skolernes budget udmøntet i ressourcetildelingen.

Almen folkeskolerne skal i skoleår 22/23 have udmøntet 3,9 mio. kr. svarende til 6,74 årsværk som følge af aftaler i budget 2022-2025 om udmøntning af Løft af folkeskolen. Midlerne skal gå til en styrket indsats i indskolingen. Dette fordeles på baggrund af antal elever i indskolingen.

Tabel 3: Fordeling af løft af folkeskolen i skoleår 22/23

Dvs. i alt skal skolerne have tildelt 307,8 årsværk. som følge af den klassebaserede tildelingsmodel og udmøntning af midler til Løft af folkeskolen i skoleår 22/23. Til sammenligning er der i skoleår 21/22 i 2022 givet i alt 311 årsværk inkl. løft af folkeskolen.

Forventede udgifter til ressourceudmeldingen i forhold til den samlede undervisningsramme:

Til undervisning er der i alt en ramme på 180,1 mio. kr. inkl. midlerne til løft af folkeskolen i 2023.

Ressourceudmeldingen og løft af folkefolkeskolen svarende til de 307,8 årsværk koster for skoleår 2022/2023 174,3 mio. kr. i 2023. Dette giver samlet følgende over/underskud i forhold til den samlede undervisningsramme for 2023:

Tabel 4: Økonomi almen området 2023

I 2023 er der et overskud på 4,9 mio. kr. i forhold til den samlede ramme for almen området.

Finansieringsbehov til Privat/friskoler, efterskoler, mellemkommunale, FGU mv.:

I 2023 forventes nedenstående regulering for privat/friskoler, efterskoler og skoler i andre kommuner på samlet 0,8 mio. kr.

Tabel 5: Finansieringsbehov

Dvs. i alt ved ovenstående ressourcetildeling og regulering forventes et overskud på 5,7 mio. kr. (4,9 +0,8 mio. kr.). i 2023 på skoleområdet.

Der skal jf. styringsmodellen på Folkeskoleområdet tages politisk stilling til, hvordan disse midler skal anvendes i 2023.

Anvendelse af overskydende midler

Tilbagerulning af Understøttende undervisning fra 2019

Med aftale om Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole fra den 30. januar 2019 blev der afsat midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

Folkeskoleforligskredsen (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) har den 29. oktober 2021 indgået aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.

Det følger af Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, at kvalitetsløftet af den understøttende undervisning vil blive delvist tilbagerullet i den forstand, at 18,7 mio. kr. i 2022 og herefter 44,8 mio. kr. årligt af de afsatte midler vil blive anvendt til finansiering af det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem. Som følge af denne aftale vil midlerne til Frederikssund kommune i forbindelse med udmøntningen af økonomiaftalen mellem staten og kommunerne blive reduceret med 0,338 mio. kr. i 2023.

Fjernundervisning besluttet i budget 2022-2025

I budget 2022-2025 blev besluttet en effektivisning vedr. "Øget brug af fjernundervisning i udskolingen" svarende til 1,050 mio. kr. Det har dog vist sig, at der ikke er hjemmel i folkeskoleloven til at gennemføre fjernundervisning i folkeskolen. Dvs. Folkeskoleloven giver ikke mulighed for, at den almindelige undervisning med mødepligt kan gives i form af fjernundervisning, fx onlineundervisning eller hjemmeopgaver. Det er derfor nødvendigt at tilbagerulle denne effektivisering, da den ikke kan realiseres.

Ovenstående to forslag har begge en effekt i 2022, som dækkes indenfor områdets ramme. Idet planlægning af det kommende skoleår allerede er i gang er det afgørende, at skolerne kender deres ressource i det tidlige forår af hensyn til planlægning af kommende skoleår, hvorfor det indstilles, at der i nærværende sag tages stilling til finansiering af både tilbagerulning af understøttende undervisning fra 2019 og tilbagerulning af effektiviseringen vedr. fjernundervisning fra budget 2022-2025.

I nedenstående tabel fremgår den rest, der er tilbage med ovenfor nævnte anvendelse af midlerne.

Tabel 6: Anvendelse af overskydende midler

Dvs. hvis udvalget anbefaler, at midlerne anvendes som ovenfor foreslået, er der en rest på 4,3 mio. kr. i 2023 på skoleområdet. I 2024 er der et mindreforbrug med de nuværende klasser på 5,4 mio. kr., mens der i 2025 og frem er et mindreforbrug svarende til 4 mio. kr. Dette mindreforbrug indarbejdes som en teknisk korrektion i budget 2023-2026 og tilføres dermed kommunekassen.

Herudover kan nævnes nedenstående to forslag, hvor der ligeledes er et finansieringsbehov. Disse vil indgå i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2023-2026.

Samarbejde med erhvervslivet, Campus og uddannelsesvalg.

Der ønskes midler svarende til 0,370 mio. kr. til samarbejde med erhvervslivet, Campus og uddannelsesvalg. En del af dette arbejde er at revurdere formål med Campus XL dagen. Campus XL er et arrangement hvor 8. og 9. klasseelever samt elever, der allerede går på Campus Frederikssund kan blive inspireret til uddannelse, praktikpladser og karrieremuligheder. Ved senest afholdelse i 2020 var flere end 100 uddannelsesretninger og mere end 30 lokale virksomheder klar til at møde de unge.

Styrkelse af PPR

Der ønskes midler til at styrke PPRs arbejde svarende til 1,2 mio. kr. med det formål at skabe stærkere læringsfællesskaber på skolerne og dermed være med til at vende udviklingen med stigende aktivitet på specialundervisning.

Inddragelse

Skolelederne har været inddraget i klassedannelsen, som ligger til grund for ressourcetildelingen for skoleår 22/23.

Økonomi

I denne sag præsenteres ressourcetildelingen til de fem almen skoler for skoleår 2022/2023 samt et overblik over det forventede resultat på almen området svarende til 5,7 mio. kr. inkl. finansieringsbehov på privat/friskoler, efterskoler og mellemkommunale elever i 2023.

Det indstilles, at der i nærværende sag tages stilling til finansieringen af de 1,4 mio. kr. til finansiering af nyt bedømmelses- og evalueringssystem og tilbagerulning af effektivisering besluttet i budget 2022-2025 vedr. fjernundervisning. Disse forslag har også effekt i 2022, som finansieres indenfor rammen.

De bevillingsmæssige konsekvenser af mindreforbruget på 4,3 mio. kr. i 2023, 5,4 mio. kr. i 2024 og 4 mio. kr. i 2025 og frem indarbejdes som tekniske korrektioner i budget 2023-2026.

Bilag

17Godkendelse af Tilbudsviften 2022

Resume

Frederikssund Kommune har en række specialtilbud, der skal tilgodese børn med behov for særlig støtte i skole og dagtilbud. Specialtilbuddene og beskrivelserne heraf er samlet i ’Tilbudsviften - specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet’.

Med denne sag forelægges ændringer i 'Tilbudsviften - specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet 2022' for Skole, klub og SFO til godkendelse.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Godkende ændringer i ’Tilbudsviften - specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet 2022’.

Beslutning

Godkendt.

"Tilbudsviften - Specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet 2022" vil efterfølgende blive gjort tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling

Det påhviler kommunalbestyrelsen (jf. folkeskoleloven) at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge med behov for støtte i mindst 9 timer ugentligt.

Frederikssund Kommune har oprettet en række specialtilbud, specialskoler, specialklasser samt specialgruppeordninger på almenskoler. Tilbuddene er beskrevet enkeltvis i Tilbudsviften (vedlagt som bilag).

Det samlede behov for specialundervisning og specialpædagogisk bistand ændrer sig løbende som følge af ændringer i sammensætningen af børn og unge med specialpædagogiske støttebehov. Udbuddet af specialtilbud bliver justeret i takt hermed. Tilbudsviften bliver derfor efterset minimum en gang om året af Center for Børn og Skole og ændringerne bliver en gang årligt forelagt til politisk godkendelse.

Ændringer i Tilbudsviften 2022

Tilbudsviften ændrer i 2022 navn fra ’Tilbudsviften - specialtilbud på børneområdet’ til ’Tilbudsviften - specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet’ for at præcisere indholdet. Tilbuddene er rettet både mod børn i førskolealderen, og børn der er påbegyndt i skole.

Der er i Tilbudsviften 2022 sket få række ændringer, som er beskrevet nedenfor. Derudover er takster og øvrige faktuelle oplysninger opdateret.

Følgende specialtilbud udvides: Specialtilbuddet Vendepunktet, Slangerup Skole, afdeling Kingo bliver i det kommende skoleår udvidet med en 6. klasse, fordi flere børn har behov for den pædagogiske indsats, som Vendepunktet tilbyder.

Følgende specialtilbud bliver nedlagt fra skoleåret 2022/2023, da behovet for tilbuddene ikke længere er det samme:

 • Almenklasse med neuroaffektiv tilgang for 0. klasse på Jægerspris Skole.
 • Almenklasse med neuroaffektiv tilgang (NUSSA) for 3. klasse, Slangerup Skole, afdeling Lindegård.

Elever, som på nuværende tidspunkt er visiteret til de nævnte tilbud, visiteres af Visitationsudvalget til anden specialpædagogisk bistand, så deres behov fortsat bliver imødekommet. Forældrene til de pågældende børn inddrages i processen. Det drejer sig om i alt seks elever.

Kvalitetseftersyn af 'Tilbudsviften - specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet’

Center for Børn og Skole igangsætter et kvalitetseftersyn af den samlede Tilbudsvifte for at sikre, at Frederikssund Kommune tilbyder børn og unge med særlige behov de rette skole- og dagtilbud. Denne reviderede Tilbudsvifte forventes at træde i kraft i skoleåret 2023/2024 og vil i januar 2023 blive forelagt for Skole, klub og SFO.

Bilag

Følgende bilag er vedhæftet:

Bilag 1: Den opdaterede Tilbudsvifte - specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet 2022’.

Bilag 2: Beskrivelser af de nævnte specialtilbud, der foreslås nedlagt.

Inddragelse

Center for Børn og Skole har i samarbejde med skolernes ledelser udarbejdet den fremlagte ’Tilbudsviften - specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet 2022’.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser har.

Bilag

18Godkendelse af udmøntning af midler til rekruttering, uddannelse og fastholdelse af lærere i 2022 og 2023

Resume

I budgetaftalen for Budget 2022 fremgår det, at ”Vi ved, at dygtige medarbejdere på skolerne spiller en afgørende rolle for elevernes læringslyst og udvikling. Vi sætter derfor nu turbo på en målrettet indsats med at uddanne og rekruttere flere dygtige lærere, samtidig med et fortsat arbejde med at fastholde de mange dygtige lærere og pædagoger, der allerede i dag arbejder på vores folkeskoler.”

Den 3. november 2021 besluttede det daværende Uddannelsesudvalg, at 1,2 mio. i 2022 og 1,3 mio. kr. i 2023 skulle anvendes til rekruttering, uddannelse og fastholdelse på skoleområdet. Udvalget anmodede i den forbindelse om, at udmøntningen af disse midler skulle drøftes på møde i marts 2022.

Med denne sag bedes Skole, klub og SFO drøfte og godkende forslag til udmøntning af midlerne i 2022 og 2023.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Drøfte forslaget til udmøntning af midlerne til rekruttering, uddannelse og fastholdelse på skoleområdet.
 2. Godkende forslaget til udmøntning af midlerne i 2022 og 2023.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

På landsplan opleves stigende udfordringer med at sikre tilstrækkelig arbejdskraft til de store velfærdsområder. Det gælder i særdeleshed også på folkeskoleområdet, hvor der i øjeblikket er mangel på uddannede lærere. Senest understreger en analyse fra april 2021 af DAMVAD Analytics lavet for Danske Professionshøjskoler, at manglen forventes at stige i de kommende år.

Efterspørgslen på lærere ses i høj grad i Nordsjælland, hvor alle kommuner oplever problemer med at rekruttere lærere til folkeskolerne. Ifølge en opgørelse fra tænketanken Kraka og Deloitte i 2019 er Nordsjælland det område i Danmark med den laveste andel af læreruddannede undervisere og hele 4 nordsjællandske kommuner udgør top 5 over de kommuner i Danmark med flest lærere uden uddannelse.

En analyse fra august 2021 foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut viser, at andelen af læreruddannede undervisere i folkeskolen falder, og de erstattes i høj grad af unge uden hverken erfaring eller undervisningskompetencer. I Frederikssund Kommune viser opgørelserne, at der er 32 % af vores undervisere, der ikke har en læreruddannelse men i stedet anden erfaring og kompetence, som muliggør ansættelse på skolerne. Frederikssund Kommune er på nuværende tidspunkt den kommune i landet, som har den højeste andel undervisere uden læreruddannelse i folkeskolen.

For at imødekomme de udfordringer vi står i i forhold til at sikre, at der er nok uddannede lærere i vores folkeskoler - både nu og i fremtiden - arbejdes der netop nu på løsningsmodeller på flere arenaer. For det er både et spørgsmål om at sikre, at der uddannes nok lærere og at disse rekrutteres til vores skoler, men det er også et spørgsmål om at sikre at vi formår at fastholde de lærere vi har. Det skal vi have fokus på måde i udmøntningen af midlerne i denne sag, men også i forhold til det videre arbejde.

Lige nu pågår der indsatser på tværs af kommunen, regionen og landet. Dels har KKR-Hovedstaden besluttet, at alle kommuner skal udarbejde en uddannelsesstrategi målrettet velfærdsområderne. Dels er vi i Frederikssund Kommune i gang med at udarbejde en kommunal rekrutterings- fastholdelses- og uddannelsesstrategi på tværs af hele kommunen. Hertil kommer, at det daværende Uddannelsesudvalg på møde den 8. september 2021 (punkt 107) besluttede, at der skal udarbejdes en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi specifikt for lærere og pædagoger på skoleområdet i Frederikssund Kommune. Sidstnævnte indgår som et element i arbejdet med den fælles kommunale strategi.

For så vidt angår uddannelse og rekruttering, har regeringen besluttet, at der skal oprettes en læreruddannelse i Hillerød, som skal bidrage til at der uddannes endnu flere lærere og at placeringen af uddannelse i Nordsjælland gør det nemmere for de nordsjællandske kommuner at rekruttere disse nyuddannede lærere. Frederikssund Kommune er aktivt deltagende sammen med de øvrige syv nordsjællandske kommuner og Københavns Professionshøjskole (KP) i at skabe de bedste betingelser for at den nye læreruddannelse bliver et aktivt tilvalg for mange af områdets unge. En del af det arbejde består i at identificere, hvordan vi i kommunerne og i samarbejde med KP kan gøre det attraktivt at uddanne sig til lærer, hvordan vi rekrutterer flere unge fra gymnasierne til læreruddannelsen, og hvordan vi sikrer, at flere af de undervisere, der netop nu underviser i vores folkeskoler uden at have en læreruddannelse, får lyst til at tage uddannelsen.

Et af de områder, hvor der er potentiale for at rekruttere og sidenhen fastholde lærere, er mens de studerende er under uddannelse. Frederikssund Kommune har i skoleåret 2021-22 17 lærerstuderende i praktik og 25 studerende i praksissamarbejde. Ved at sikre, at Frederikssund Kommunes folkeskoler er attraktive uddannelsesskoler, hvor studerende fra KP i København og fra den kommende uddannelse i Hillerød tilvælger at tage deres obligatoriske praktikperioder, er der potentiale for, at de studerende bliver som lærervikarer og sidenhen fastansatte færdiguddannede lærere.

Dernæst skal vi kontinuerligt arbejde på at fastholde de dygtige lærere og undervisere vi har i vores skoler. Det er allerede med initiativet Sammen om Frederikssund, et fokusområde på tværs af kommunen at sikre at det er attraktivt at være medarbejder i Frederikssund Kommune. Det skal vi også understøtte på vores folkeskoler, og dette vil derfor være et fokusområde i de kommende år og indgå som væsentligt aspekt i udmøntningen af midlerne i 2023.

Det foreslås, at den lokale udmøntning af de midler, der er afsat til området i 2022 og 2023, understøtter det arbejde der i øvrigt pågår på nuværende tidspunkt. De fem initiativer, som beskrives nedenfor skal derfor ses i den sammenhæng.

Forslag til udmøntning af midler

Der er fem initiativer, som beskrives nedenfor og udmøntes med følgende midler i 2022 og 2023. Der resterer ca. 0,7 mio. kr. til rekrutteringsindsatsen i 2023, der endnu ikke er udmøntet. Administrationen fremlægger en plan ultimo 2022:

Beskrivelse20222023
1. Praktikvejleder760.950607.550
2. Styrkelse af praktiksamarbejdet mellem skolerne og læreruddannelsen200.000

3. Understøttelse af initiativer i arbejdet kommende læreruddannelse i Nordsjælland200.000

4. Undersøgelse af de nuværende ikke-læreruddannedes kompetencer

5. Tværgående33.000-
I alt1.193.950607.550

Praktikvejlederne

Til september 2022 samles et hold lærere fra alle skoler til praktikvejlederuddannelsen, som er et modul fra september 2022 til marts 2023.

Skolerne kompenseres med 0,2 årsværk i skoleåret 2022/2023 pr. lærer, der deltager på uddannelsen. Der er estimeret med, at der er to lærere på hver af de fem folkeskoler og en lærer på Campus, der deltager. For lærere på Kærholm betales også for to lærere til selve uddannelsen, men skolen kompenseres ikke for tiden, da det vil være i strid med takstfinansieringen.

Praksissamarbejde

Der foreslås afsat midler til at udvikle praksissamarbejde med Københavns Professionshøjskole og skolerne i Frederikssund. Der lægges op til en model, hvor den enkelte studerende bliver tilknyttet én skole, som forpligter sig til at påtage sig en særlig opgave i forhold til den studerende. Samtidig skal skolen åbne klasseværelserne for de studerendes aktiviteter/afprøvninger - også uden for praktikperioden, eksempelvis ved at give den studerende mulighed for at komme ud at iagttage og deltage i alle dele af skolens hverdag fra undervisning til skole-hjem-samarbejde.

Understøttelse af initiativer i arbejdet med at få læreruddannelse til Hillerød

Frederikssund Kommune samarbejder med de øvrige syv kommuner i Nordsjælland og Københavns Professionshøjskole (KP) om oprettelsen af den kommende nye læreruddannelse i Hillerød. Der vil være behov for midler til at afprøve initiativerne, eksempelvis vikarkursus i 2022, så lærerstuderende klædes på til tidligt i deres uddannelse at kunne træde til som vikar på kommunens skoler.

Undersøgelse de nuværende ikke-læreruddannedes kompetencer

Center for Børn og Skole gennemfører en kompetenceafdækning af, hvilke undervisningskompetencer de nuværende ikke-læreruddannede undervisere i folkeskolerne mangler. Når disse er afdækket opkvalificeres de pågældende undervisere til at have den fornødne undervisningskompetence, hvorfor analysen også skal indeholde behovet for finansiering til opkvalificering. At opkvalificere de undervisere vi allerede har i folkeskolen er en måde hvorpå vi kan sikre, at vores dygtige undervisere fastholdes og kompetenceudvikles, og samtidig er det en hurtig og effektiv måde at øge andelen af læreruddannede undervisere i vores folkeskole.

Tværgående

33.000 kr. afsættes i 2022 til tværgående elementer eksempelvis billeder til stillingsannoncer, kurser og andre arrangementer til at styrke kommunens arbejde med rekruttering.

Inddragelse

Det koordinerende MED-udvalg på 0-16 årsområdet og skolelederne er blevet hørt om udmøntningen af midlerne, herunder hvilke fokusområder der er væsentlige i de kommende år. På tværs var det et opmærksomhedspunkt at fastholdelsesperspektivet er væsentligt og skal prioriteres, herunder de forhold der gør det attraktivt at være lærer i Frederikssund Kommune. Der blev blandt andet peget på mulighederne for efter- og videreuddannelse, på at sikre at vores arbejdsforhold for lærerne fremstår moderne og arbejdsredskaberne er tidssvarende. Fokusområderne fra MED og lederne vil blive inddraget i det videre arbejde med området i de kommende år og vil desuden blive indtænkt i forhold til udmøntningen af midlerne i 2023.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at midlerne til rekruttering, uddannelse og fastholdelse er bevilliget i 2022 og 2023. Sagen har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

19Godkendelse af dato og dagsorden for dialogmøde mellem skolebestyrelser og Skole, klub og SFO

Resume

Der er gennem en årrække løbende blevet afholdt dialogmøder mellem det daværende uddannelsesudvalg og skolebestyrelserne for kommunens folkeskoler.

Møderne afholdes to gange årligt i marts og september måned. Det næste dialogmøde finder sted i marts 2022.

Med denne sag bedes Skole, klub og SFO godkende forslag til formål og dagsorden for dialogmødet i marts 2022 samt mødedatoer for begge møder i 2022.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Godkende forslag til dato for dialogmøde i marts 2022.
 2. Godkende forslag til dagsorden for dialogmøde i marts 2022.
 3. Godkende, at der forud for dialogmøderne afholdes et formøde mellem formandskabet for Skole, klub og SFO og formænd for skolebestyrelserne, hvor dagsordenen for mødet drøftes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Mødet med skolebestyrelserne planlægges afholdt i april måned 2022.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Indstillingspunkt 3: Godkendt, idet formødet afholdes i god tid forud for dialogmødet.

Sagsfremstilling

Dialogmøderne blev oprettet på baggrund af et ønske fra det daværende Uddannelsesudvalg om at få et tættere samarbejde med skolebestyrelserne på kommunens folkeskoler. Dialogmøderne har som formål at sikre en kontinuerlig dialog mellem udvalget og skolebestyrelserne, således at udvalget systematisk kan have relevante drøftelser om kvaliteten og udviklingen i kommunens folkeskoler.

Herved sikres samtidig et forum for et tæt og tillidsfuldt samarbejde om de emner, der rør sig på området. Det er tillige et rum, hvor det fortsatte arbejde med at omsætte Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik kan ske i dialog mellem politikere og borgere.

Der er en lignende mødestruktur på dagtilbudsområdet, hvor Børn, familier og forebyggelse to gange årligt (forår og efterår) mødes med repræsentanter for områdebestyrelserne.

På kommende møde i marts 2022 er det administrationens forslag, at der drøftes hvilke opgaver, der i de kommende år fylder på skoleområdet, samt det fremtidige samarbejde mellem bestyrelser og udvalg, idet det er det første møde i indeværende valgperiode.

De konkrete datoer for dialogmøderne i hhv. marts og september fastlægges på mødet, og administrationen foreslår, at der forud for dialogmøderne afholdes et formøde mellem formandskabet for Skole, klub og SFO og formænd for skolebestyrelserne, hvor dagsordenen for mødet drøftes. Administrationen foreslår, at formødet afholdes en time før mødestart for dialogmødet, dvs. samme dag som dialogmøderne.

Forslag til dagsorden for møder i marts 2022:

 • Velkomst og præsentation v. formænd for Skole, klub og SFO
 • Gennemgang af opgaver/indsatser på skoleområdet i de kommende år v. Centerchef for Børn og Skole
 • Dialog om fremtidige ønsker til samarbejde mellem bestyrelser og udvalg. Formålet er en drøftelse af samarbejdet og hvad der har fungeret godt og hvad man kunne ønske sig mere af i samarbejdet fremadrettet
 • Evt.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

20Beslutning om igangsættelse af proces (Lukket punkt)

21Orientering om budget til skole, klub og SFO

Resume

Sagen indeholder en orientering om de tre forskellige økonomiske tildelingsmodeller for henholdsvis skole, SFO og klub. Desuden indeholder sagen en beskrivelse af specialundervisningsbudgettet, de økonomiske udfordringer på det samlede udvalgsområde, samt en sammenligning med andre kommuners økonomi på området.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Skole, klub og SFO.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres Skole, klub og SFO, om hvordan udvalgets budget er sammensat. Først gennemgås de økonomiske tildelingsmodeller på skole, skolefritidsordning (SFO) og klubområdet, samt specialundervisningsbudgettet dernæst peges på udfordringer på området og afslutningsvis sammenlignes udgiftsniveauet med andre kommuner.

Nedenstående tabel viser budgettet på Skole, klub og SFO. Skoleområdet omfatter budgetter til undervisning i kommunale folkeskoler, privatskoler, efterskoler, specialundervisning, specialskoler samt fritidstilbud som SFO og klub. Endvidere inkluderer området formål relateret til undervisning som f.eks. efteruddannelse og kompetenceudvikling, skolebuskørsel, herunder Center for Børn og Skoles medarbejdere i Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og Sekretariat.

Skoler, klub og SFOBudget 2022 (mio.kr.)

Almenområdet:352.613

Almen folkeskole231.967

Almen SFO22.655

Fritidsklubber15.389

Privatskoler og efterskoler54.176

Befordring - almen2.667

Efter og videreuddannelse i folkeskolen1.311

Center for børn og skole (PPR og Sekretariat)24.449

Specialområdet:126.600

Specialundervisning inkl. specialkørsel130.238

Specialskoler og SFO-3.638

I alt479.213

Tildelingsmodeller

Tildelingsmodellerne på skole, SFO og klub har forskellige forudsætninger og vil blive beskrevet hver for sig i nedenstående afsnit.

Tildelingsmodel for almenskole

Budget til de fem folkeskoler indeholder en fordeling baseret på antal klasser pr. skole samt en såkaldt ekstraressource, der fordeles efter antal elever og lægger 29,28 % oveni det klassebaserede budget. Styringsmodellen er således en klassebaseret tildelingsmodel, som blev politisk besluttet ultimo 2018.

De fem folkeskoler har en klassebaseret tildelingsmodel, hvor ressourcerne tildeles efter antal fastlagte undervisningstimer på den enkelte klassetrin. På skoleområde er klassen den udgiftsdrivende enhed og modellen sikrer, at alle klasser får det lovfastsatte timetal i alle fag. Udover klassetildelingen tildeles en ekstraressource. Ekstraressourcen fordeles efter antal elever og lægger 29,28 % oveni det klassebaserede budget. Midlerne anvendes til holddeling, vikarer og støtte under 9 timer. Tildelingsmodellen beregner således hvor mange stillinger den enkelte skole kan ansætte i et skoleår. At modellen udmøntes i timer betegnes som normstyring.

Hvert år i februar måned vedtages klassedannelsen for det kommende år. Både antal helt nye klasser for kommende 0. klasser og eventuelle sammenlægninger eller udvidelser for de eksisterende klasser. Denne klassedannelse danner udgangspunkt for ressourcetildelingssagen som forelægges Skole, SFO og klub på møde i marts. I den sag beskrives de økonomiske konsekvenser for det kommende år for skoleområdet. Når ressourcetildelingssagen er vedtaget i Byrådet kan skolerne planlægge fagfordelingen for det kommende skoleår og herved bliver ressourceforbruget for det kommende skoleår og syv måneder ind i næste budgetår fastlagt. Der opfølges på antal stillinger på skoleniveau hver måned. Opfølgningen kan ikke direkte aflæses i økonomisystemet, fordi modellen som beskrevet er normeringsstyret. Derfor laves der opfølgning på normforbruget løbende for at sikre, at lederne i løbet af året kan styre økonomien.

Specialskoler

Specialskolerne er takstfinansieret, hvilket betyder at omkostningerne til at drive tilbuddet fuld ud dækkes af taksten. Taksten beregnes pr. barn og specialundervisningsbudgettet betaler for børn bosiddende i Frederikssund Kommune uanset om de går i skole i Frederikssund eller i andre kommuner. Det gælder også i den situation, hvor et barn, der er bosiddende i Frederikssund modtager specialundervisning i en anden kommune.

Tildelingsmodel for SFO

Tildelingsmodellen for SFO på de fem folkeskoler er børnetalsafhængig, således at ændringer i antal børn medfører at antallet af timer til personale reguleres. SFOerne er også normstyret og får således et antal stillinger udmeldt på baggrund af antal børn.

Det betegnes vippenormering, hvor en stigning eller fald i antal børn betyder en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning. Normering og forventet børnetal meldes ud til SFOerne, når budgettet er vedtaget sidst på kalenderåret. På SFO sker reguleringen af personaletimer på baggrund af børn kvartalsvis. Området er demografireguleret, således at demografipuljen udgør en korrektion for at fastholde uændret serviceniveau pr. barn. Forældrebetalingen er 1.990 kr. for en heldagsplads i SFO pr. måned. Til sammenligning koster en børnehaveplads 1.984 kr. pr. måned.

Tildelingsmodel for Klub

Klubområdet har et rammebudget under en leder, hvor der er organiseret både fritidsklubber og ungdomsklubber. Det betyder, at klubområdet har et fast budget uanset antallet af børn, der benytter fritidsklubberne. Ungdomsklubberne en del af styrelsesvedtægten for Unge, fritid og idræt, det er således kun fritidsklubber, der er en del af Skole, klub og SFO's budget. Forældrebetalingen er 308 kr. pr. måned i 2022 og udgør 20 % af de samlede udgifter.

Specialundervisning

Under dette område indgår et fast budget til specialundervisning, dvs. budget til at købe pladser på skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolens § 20, stk. 2 i særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole. Endvidere indgår der budget til køb af pladser på folkeskolerne.

Gruppeordninger og enkelt integreret støtte på skolerne finansieres af specialundervisningsbudgettet. Herudover indgår budget til objektiv finansiering, kørsel og kommunikationscenteret.

Udvikling i økonomi og udfordringer

Afsnittet beskriver udfordringer på både almen og specialområdet.

Udfordringer

Nedenstående tabel viser udviklingen i udgifter pr. elev i folkeskolen i Frederikssund Kommune fra skoleåret 2017/2018 til og med 2020/2021.

2017/20182018/20192019/20202020/2021
Udgift pr. folkeskoleelev71.97971.52676.45378.587

Det fremgår af tabellen at udgifterne pr. elev har været stigende i perioden fra 2017-2021. Stigningen kan primært begrundes i faldende elevtal uden at antallet af klasser er faldet med samme takt. Det udtrykkes tydeligst i at faldet i klassekvotient, hvor der i gennemsnit i 2017 var 22,1 elever pr. klasser var dette faldet til 21,3 i 2020.

Når folkeskoleområdet har en klassemodel – som tilfældet er i Frederikssund Kommune – skal der være en særlig opmærksomhed på prognosen for elevtallet fremover. Fra 2020/2021 til 2026/2027 forventes det i prognosen, at der vil ske et fald i elevantallet fra 3681 elever til 3450 elever. Herefter vil elevantallet i de følgende år stige kontinuerligt igen. Faldet i elevtallet på folkeskoler medfører at omkostningerne er stigende pr. elev i de kommende år. Selvom SFO-området er børnetals afhængigt betyder det faldende elevtal også en udfordring med forholdsvis små SFO'er med relativ få børn, som har svært ved at få det daglige fremmøde til at hænge sammen og derved økonomien ud fra en børnetalsafhængig tildelingsmodel.

Den anden økonomisk udfordring på området er specialundervisningsområdet, hvor et stigende antal børn modtager specialundervisning. Der er sket en stigning på 21 elever fra 378 elever i 2019 til 399 elever i 2021. Da pladsprisen er ca. 230.000 kr. i gennemsnit pr. elev, betyder en stigning på 21 elever udgifter for omkring 5 mio. kr. Det stigende antal elever visiteret til specialundervisning lægger et pres på specialundervisningsbudgettet i 2022. Det er således afgørende at arbejde med den faglige og økonomiske styring af området. Derfor kan der være behov for en analyse, der danner fundament for det fremtidige arbejde med en faglige og økonomiske styring.

Samlet set skal både skoler, administration og politikere have opmærksomhed på dels del demografiske udvikling, dels udvikling i ressourceforbrug til den almene folkeskole og til specialundervisning – og på mulige tiltag til at imødegå budgetoverskridelser samt sikre at økonomien på området anvendes både effektivt og på måder som skaber bedst mulig effekt for alle elevers læring og trivsel.

Frederikssund sammenlignet med de øvrige kommuner

Prisen på 78.587 kr. pr. almen elev og 230.000 kr. pr specialundervisningselev gør Frederikssund Kommune til den 81. dyreste kommune ud af 98 kommuner, når der ses på specialundervisning og almenundervisningen samlet set. Gennemsnitsprisen for en elev, på tværs af almen og special koster i gennemsnit 100.154 kr. i Frederikssund, hvor mediankommunen har et snit på 89.343 kr. I forhold til sammenlignelige kommuner - baseret på kommunale nøgletal, er Frederikssund placeret i midten. Hvor eksempelvis Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner har højere udgifter pr. elev, mens Egedal og Furesø har lavere udgifter pr. elev.

Inddragelse

Inddragelse er ikke relevant.

Økonomi

Sagen er en gennemgang af udvalgets økonomiske ramme, hvorfor sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser har.

Bilag

22Orientering om at klubstrategi er til godkendelse i Byrådet

Resume

Igennem 3. og 4. kvartal 2021 har relevante parter på klubområdet arbejdet med at udarbejde en klubstrategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune, herunder deltaget i temadage, workshops og interviews. Både politikere, forskere, administrationen, ledere og medarbejdere i klubberne, forældre, faglige organisationer og skoler – samt ikke mindst børn og unge i klubberne, har været en del af processen.

Efter en høringsperiode besluttede det daværende Uddannelsesudvalg på møde den 16. december 2021 at oversende den færdige strategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune til godkendelse i Byrådet.

Med denne sag orienteres Skole, klub og SFO om, at den færdige klubstrategi behandles på Byrådets møde den 2. marts 2022.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Skole, klub og SFO.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det daværende Uddannelsesudvalg besluttede den 4. juli 2021 at igangsætte en proces med henblik på at udarbejde en strategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune. Klubberne i Frederikssund Kommune består af fritidsklubber for elever fra 4. til 6. klasse og ungdomsklubber fra 7. til 9. klasse.

Klubstrategien er gældende for en fireårig periode fra 2022-2026 og realiseres inden for den eksisterende ramme på klubområdet. Der udarbejdes en konkret plan for, hvordan der på tværs af både politiske udvalg, administration og de lokale klubber skabes de bedste betingelser for, at ambitionerne i klubstrategien bliver omsat i praksis og bliver en naturlig del af det at gå i klub i Frederikssund Kommune.

Det politiske ansvar for klubområdet og hermed opfølgningen på implementeringen af strategien er delt mellem Skole, klub og SFO, som har ansvaret for fritidsklubber til børn fra 4. til 6. klasse og Unge, fritid og idræt, som har ansvaret for ungdomsklubber for unge fra 7. klasse til og med 17 år.

Implementeringen af strategien igangsættes i foråret 2022 i samarbejde med børn, unge og medarbejdere i klubberne. Skole, klub og SFO samt Unge, fritid og idræt involveres i udmøntning og opfølgning på strategien og begge udvalg vil få forelagt en status på implementeringen ultimo 2022.

Inddragelse

Der har været en bred inddragelse af relevante parter på klubområdet i alle dele af strategiens tilblivelse. Både politikere, forskere, administrationen, ledere og medarbejdere i klubberne, forældre, faglige organisationer og skoler – samt ikke mindst børn og unge fra klubberne – har deltaget i temadage, workshops og interviews i processen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

23Orientering om program for Skoletopmøde 2022

Resume

Med budget 2022 blev der indgået aftale om at afholde et lokalt folkeskoletopmøde. Baggrunden er et ønske om, at alle parter omkring folkeskolen trækker i samme retning og bidrager til at blive fremtidens folkeskole, der understøtter læring, udvikling og trivsel for alle børn.

Formålet med folkeskoletopmødet er at realisere den fælles vision for folkeskolerne i Frederikssund Kommune, som blev vedtaget af det daværende uddannelsesudvalg den 5. februar 2020.

Med denne sag præsenteres Skole, klub og SFO for et forslag til program for dagen samt deltagerkreds.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Forslaget til program og deltagere drøftes.
 2. Skole, klub og SFO giver input til forslaget til program og deltagere.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Udvalget foreslår, at det eksterne oplægget gøres tilgængeligt for flere interesserede, f.eks. via en digital livestreaming, hvis det er muligt.

Sagsfremstilling

Administrationen er i gang med at planlægge Frederikssund Kommunes folkeskoletopmøde 2022.

Mødet afholdes ultimo maj/juni 2022 forventeligt mellem kl. 16.00 – 20.30.

Administrationen anbefaler, at der sikres en bred deltagelse på folkeskoletopmødet, således at relevante parter omkring folkeskolen inddrages aktivt i at bidrage til at omsætte visionen for folkeskolerne i praksis.

Med det udgangspunkt foreslås følgende deltagere:

 • Udvalget for Skole, klub og SFO
 • Skoleledelser inkl. pædagogiske ledere
 • TR’ere på skoleområdet
 • FTR BUPL
 • FTR FOA
 • Kredsformand DLF
 • Repræsentanter fra skolebestyrelser
 • Fælles elevråd
 • Områdeledere - dagtilbud
 • Centerchef
 • Direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur

Forslag til program for topmødet:

15.30 – 16.00: Tjek ind og kaffe/kage

16.00 – 16.30: Rammesætning

16.30 – 17.00: Hvad ved vi om folkeskolerne i Frederikssund Kommune?

17.00 – 18.00: Oplæg om folkeskolerne og dens formål v. Alexander Von Oetingen (rektor v UCSYD)

18.00 – 18.20: Pause og en sandwich

18.20 – 19.00: Visionen for folkeskolen omsat. Drøftelser mellem aktørerne og udvalget

19.00 – 19.15: Kort opsamling

19.15 – 19.45: Kvalificering og videre drøftelser

19.45 – 20.00: Kort opsamling

20.00 – 20.30: De næste skridt og afrunding

Administrationen udarbejder en endelig drejebog for folkeskoletopmødet som præsenteres for - og godkendes af - Skole, klub og SFO forud for mødet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

24Orientering - kommissorium for tidlig forebyggende indsats

Resume

Med budgetaftalen for 2022 har Byrådet prioriteret at styrke den tidlige forebyggende indsats i Frederikssund Kommune. Børn, familier og forebyggelse forelægges, på udvalgsmødet 9. marts 2022, et forslag til kommissorium for den forestående proces, med henblik på godkendelse. Sagen forelægges samtidigt til orientering i Skole, klub og SFO, samt Unge, fritid og idræt.

Processen med at styrke og omlægge til tidlig forebyggende indsats i Frederikssund Kommune planlægges at løbe i perioden 2023 - 2027.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur fremsender sagen til orientering for Skole, klub og SFO.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2022 har Byrådet prioriteret at styrke den tidlige forebyggende indsats i Frederikssund Kommune. Opgaven er forankret i Børn, familie og forebyggelse, i samarbejde med Skole, klub og SFO samt Unge, fritid og idræt

At arbejde tidligt og forebyggende handler grundlæggende om at skabe bedre betingelser for børn og unge, der befinder sig i udsatte positioner, eller er i risiko for at komme det. Dette fordi vi ved, at det kan have store konsekvenser for børn og unges muligheder, både i barndommen, og senere i voksenlivet, hvis der ikke reageres tidligt på begyndende problemstillinger. Men en tidlig forebyggende indsats er fokus på at sætte tidligt ind, med kvalificerede og helhedsorienterede indsatser, der understøtter den enkeltes trivsel, udvikling, sundhed og læring.

Administrationen har udarbejdet et forslag til kommissorium for processen med at styrke og omlægge til tidlig forebyggende indsats. Kommissoriet forelægges Børn, familier og forebyggelse på udvalgsmødet 9. marts, med henblik på godkendelse. Sagen forelægges samtidigt Skole, klub og SFO og Unge, fritid og idræt til orientering.

Første skridt i processen vil være formuleringen af en fælles strategi for området, hvilket sker i 2022. Herefter arbejdes med iværksættelse af prøvehandlinger og konkrete initiativer, samt en omfattende kulturudviklingsproces i forhold til oparbejdelsen af et fælles "mindset" på tværs af fagligheder. Erfaringer fra andre kommuners arbejde med omlægning til tidligere, forebyggende indsats er, at dette arbejde vil strække sig over flere år, og der lægges med kommissoriet derfor op til, at dette sker i Frederikssund Kommune i perioden 2023 - 2027.

Inddragelse

Inddragelsen af børn, unge, familier, frivillige, netværk og civilsamfund er et afgørende parameter i omlægningen til en tidlig forebyggende indsats. Inddragelse vil derfor være en af grundpillerne i det videre arbejde. I første omgang vil der, i udviklingen og formulering af selve strategien, ske en bred involvering af alle relevante centre, Ungeråd, Handicapråd m.fl., samt eksterne samarbejdspartnere som eksempelvis Mødrehjælpen, Dansk Røde Kors, IF Vikingerne m.fl.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

25Anmodning om sag på dagsorden

Resume

Byrådsmedlem Jørgen Bech (V) har pr. mail af 24. februar 2022 anmodet om at få følgende punkt på dagsorden i Skole, klub og SFO.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Beslutte hvorvidt der skal udarbejdes en sag.

Beslutning

Udvalget beslutter, at der ikke udarbejdes en sag.

Sagsfremstilling

” Hej Anna og Julie. Jeg vil gerne have dette forslag på som et dagsordensforslag til en nærmere drøftelse i udvalget.

Mvh Jørgen

Kære byrådsmedlem Jørgen Bech og resten af Frederikssund Kommunes Byråd

Vi søger jeres støtte til, med STJERNE for en dag programmet, at sætte empati og øget selvværd på skoleskemaet for minimum halvdelen af samtlige elever i Frederikssund kommune allerede i skoleåret 2022/2023. Video (under 2 min.) på forsiden af www.stjerneforendag.dk

giver et ganske godt billede af elevernes udbytte.

STJERNE for en dag

programmet har eksisteret i Furesø kommune siden 2010, og har siden da givet over 5.000 folkeskoleelever en praktisk uddannelse i empati, samarbejde og ledelse. Alene i 2019, inden Corona, deltog ca. 80% af samtlige elever i Furesø kommune, ca. 4.100 i en STJERNE for en dag event. De sidste 10 år har vi disponeret fornemme Farum Arena i hele uge 10, morgen til aften, i et rigtig godt samarbejde med Furesø kommune.

Som I kan se på www.stjerneforendag.dk/tilmeld, ønsker vi i kommende skoleår at introducere STJERNE for en dag konceptet i 5 nye kommuner, herunder i Frederikssund. Dette kan gøres GRATIS for kommunen, da det eneste vi skal have jeres støtte til er, at kunne disponere en større sportshal. Frederikssundhallen kunne være velegnet.

Første år vil vi skulle disponere sportshallen i skoletiden (hvor skolerne sikkert allerede disponerer hallen) alle hverdage i én uge, samt minimum to aftener, Vi skal bruge søndag til opsætning og fredag aften til nedtagning af baner. De to aftener skal bruges til TEAMball Cup, og skal på sigt finansiere fastholdelse af projektet i Frederikssund. I kan se mere på www.teamball.dk/Frederikssund. Alle Frederikssund kommunes ansatte vil blive tilbudt deltagelse i TEAMball Cup, som i koncept ligner DHL-stafetten, men er i stedet for løb, et let tilgængeligt boldspil. Som I kan se på

www.teamball.dk/Frederikssund

er eventen så populær, at holdledere giver karakter 9,5 på en skala fra 1-10. Her kan I også se en kort 2 min. video af TEAMball spillet.

Mange af jeres kollegaer i Furesø kommune, herunder borgmester Ole Bondo Christensen, har fulgt med i STJERNE for en dag projektet i mange år.

Vi håber ovenstående giver anledning til at få lov til at uddybe projektet for jer senest en gang i marts 2022, enten via MS Teams, eller på et fysisk møde i Frederikssund.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i foreningen STJERNEskuddene ved

Anja Benfeldt og Martin Brolin

anja@stjerneskuddene.dk

martin@stjerneskuddene.dk

Mob 9955 9252

www.stjerneforendag.dk

www.stjerneskuddene.dk

26Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Sager på vej

Bilag

27Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.