Frederikssund Kommunes logo

Skole, klub og SFOs møde den 02. februar 2022

Mødelokale F1 kl. 14.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Resume

I denne sagsfremstilling beskrives initiativer fra finansloven for 2022, som vedrører Skole, klub og SFO.

Orienteringen er baseret på den kendte viden på nuværende tidspunkt, og omhandler en beskrivelse af de konkrete initiativer, skønnet økonomiske virkning for Frederikssund Kommune, samt hvorledes den politiske involvering forventes at foregå i 2022.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Skole, klub og SFO.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har den 6. december 2021 modtaget skrivelse fra KL (bilag A) omhandlende sager fra Finansloven 2022 med kommunale konsekvenser.

Nedenfor følger en beskrivelse af de initiativer, som vedrører Skole, klub og SFO.

Beskrivelsen omtaler ligeledes de skønnede økonomiske virkninger for Frederikssund Kommune, samt hvorledes den politiske involvering forventes at foregå i 2022.

Kendetegnede for de forskellige tiltag er, at de er præget af:

 • Midlerne er afsat til konkrete indsatser
 • Nogle indsatser kræver ansøgning og opfølgning på indsatserne, for at få andel i midlerne
 • De konkrete ansøgningskriterier og krav, er i nogle tilfælde endnu ikke fastsat

Administrationen vil sikre en opfølgning på de enkelte tiltag, i takt med at de nærmere regler og ansøgningsfrister udmeldes. Når det fornødne overblik foreligger, vil relevant fagudvalg blive forelagt en sag, indeholdende de foreslåede indsatser samt bevillingsmæssige konsekvenser for 2022. De eventuelt langsigtede virkninger vil indgå i arbejdet med budget 2023 – 2026.

For at give et første overblik over hvilke sager, som kan forventes behandlet i hvilke fagudvalg, henvises til bilag B, som tager udgangspunkt i de nye tiltag, fordelt pr. fagudvalg.

Bilaget omfatter kun de tiltag, hvor Frederikssund Kommune forventes at skulle bidrage med finansiering, og dermed indflydelse på den afledte økonomi. Hvert tiltag er med udgangspunkt i den nuværende viden, belyst på følgende måde:

 • Kort beskrivelse af tiltaget
 • Hvilken økonomi i 2022 – 2025 – Samlet pulje afsat i Finansloven, samt vejledende Frederikssund andel
 • Kriterier for udmøntning – hvis disse er kendte
 • Eventuelle bevillingsmæssige bindinger, og krav til opfølgning
 • Administrative bemærkninger

Ud af de 7 tiltag som er nærmere belyst i bilag B, vedrører følgende 3 tiltag Skole, klub og SFO:

 1. Løft af fritidspædagogik
 2. Bedre muligheder for sen skolestart
 3. Sænkelse af klasseloft til 26 elever i 0-2 klasse

Tiltag 1 forudsættes implementeret i et samarbejde med Unge, fritid og idræt, mens tiltag 2 forudsættes implementeret i et samarbejde med Børn, familie og forebyggelse.

Vedlagte bilag A indeholder den oprindelig skrivelse fra Kommunernes Landsforening, som ligger til grund for denne orientering. Der er i bilaget foretaget en markering af de tiltag, som ikke forventes at kræve en kommunal finansiering, hvorfor disse tiltag ikke er direkte omtalt i denne sagsfremstilling samt bilag B.

Vedlagte bilag B indeholder derimod en beskrivelse af de tiltag, som vil kræve en kommunal finansiering, som Kommunen dog helt/delvist kompenseres for. Der er under økonomi beregnet en vejledende Frederikssund andel – svarende til Kommunens bloktilskudsandel, hvilket er et forsøg på at illustrere den økonomi der er tilstede i forslaget, såfremt alle Kommuner blev tildelt den samme andel. Idet denne tildelingsnøgle ikke forventes at gælde alle tiltag, vil den faktiske udmøntning selvsagt afvige fra dette vejledende tal.

Inddragelse

Eventuel inddragelse afventer den konkrete implementering af de enkelte tiltag.

Økonomi

Der er tale om tiltag, hvor Frederikssund Kommune som udgangspunkt vil modtage en økonomisk kompensation, til at løse den nye opgave. Den faktiske udgift er dog afhængig af nuværende serviceniveau, den valgte fremtidige løsning m.v., hvorfor Kommunen i praksis kan opleve en over eller underkompensation, når tiltagene konkret skal implementeres.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Resume

Udvalget skal tage stilling til forslag til forretningsorden.

Sagen blev udsat på udvalgets konstituerende møde den 16. december 2021, og der er efterfølgende arbejdet videre med at beskrive samspillet mellem formand og næstformand i forslag til forretningsorden. Forslaget har også været drøftet på et møde mellem gruppeformændene den 4. januar 2022.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Forslag til forretningsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen beskriver bl.a. reglerne for hvordan udvalgets møder afvikles, regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder samt hvordan afstemninger foretages. Desuden beskriver forretningsordenen også reglerne om habilitet og tavshedspligt m.v.

Visse af reglerne i forretningsordenen henviser til bestemmelser i den kommunale styrelseslov.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende ordinære møder.

Et revideret forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag. I det revidere forslag til samspillet mellem formand og næstformand nøjere beskrevet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

 Godkendelse af forslag til forretningsorden har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 16. december 2021, pkt. 4:

Sagen udsat.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Resume

Udvalget for Skole, klub og SFO skal årligt træffe beslutning om klassedannelsen på folkeskoleområdet forud for kommende skoleår. Med denne sag skal udvalget således godkende klassedannelsen på kommunens folkeskoler for skoleåret 2022/2023.

Af bilag til sagen fremgår forældrenes ønsker til skoleplacering for deres børn til kommende 0. klasser i skoleåret 2022/23. Til skoleåret 2022/2023 kan alle forældreønsker imødekommes. Der foreslås således, at der oprettes 16 0. klasser. Dette er det samme antal som i indeværende skoleår og dermed indenfor den nuværende budgetramme.

Indstilling

Centerchefen for Center for Børn og Skole indstiller til Udvalget for Skole, klub og SFO, at:

 1. Godkende at der i skoleåret 2022-2023:

1a: oprettes tre 0. klasser på Fjordlandsskolen.

1b: oprettes to 0. klasser på Jægerspris Skole.

1c: oprettes tre 0. klasser på Trekløverskolen.

1d: oprettes fire 0. klasser på Ådalens Skole.

1e: oprettes fire 0. klasser på Slangerup Skole .

 1. Godkende klassedannelsen for 1. - 9. kl. for 2022/2023, som fremstillet i bilag 2.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Bilag 3 til Styrelsesvedtægt for Frederikksund Kommunes Skolevæsen (vedtaget på Byrådets møde den 29. maj 2019), at:

"Alle børn har efter folkeskoleloven krav på at blive optaget på distriktsskolen. Barnets bopælsadresse bestemmer, hvilket skoledistrikt barnet hører til, og altså hvilken skole barnet vil blive tilbudt en plads på. Elever til 0. klasse optages som udgangspunkt på skolen i det distrikt, hvor de har bopæl. Der tilstræbes herefter en hensigtsmæssig placering på skolens matrikler i forhold til elevernes bopæl. Børn kan efter reglerne om frit skolevalg jf. folkeskolelovens § 36, stk. 3 optages på andre skoler i kommunen. Der optages ikke børn fra andre distrikter, hvis elevtallet er 25 elever eller derover i den aktuelle klasse, dog kan Center for Børn og Skole i helt særlige tilfælde dispensere herfor.

Såfremt det af kapacitetsmæssige årsager ikke er muligt at optage alle børn, som ønsker at blive indskrevet på en anden skole end distriktsskolen, optages eleverne i følgende rækkefølge:

1. Først optages børn med søskende på den ønskede skole.

2. Dernæst optages børn, som bor nærmest på den ønskede skole.

3. Dernæst foregår optagelse efter lodtrækning.

Børn fra andre kommuner optages efter samme retningslinjer. Børn som bor i Frederikssund Kommune optages dog altid først."

Bilag 1 er en opgørelse over, hvor mange børn der bor i distriktet har søgt distriktsskolen, skal skoleudsættes mv. på den enkelte skole.

I det følgende redegøres kort for søgningen til 0. klasse på hver af kommunens folkeskoler.

Ådalens Skole

89 børn har søgt om skolegang på Ådalens Skole. Heraf 16 børn fra andre skoledistrikter, der har søgt skolen. Når alle 89 elever optages vil der være 4 klasser med en klassekvotient på 22,3 elever i hver klasse på Ådalens Skole.

Trekløverskolen

61 børn har søgt om skolegang på Trekløverskolen. Heraf 4 børn fra andre skoledistrikter. 26 børn har søgt afdeling Græse Bakkeby og 29 børn har søgt afdeling Falkenborg. 6 børn har ikke ønsket afdeling og de får tilbudt afdeling Falkenborg, som de også bor tættest på. Når alle 61 elever optages vil der være 1 klasse med 26 på Græse Bakkeby og en klassekvotient på 17,5 elever i hver klasse på Falkenborg.

Slangerup Skole

79 børn har søgt om skolegang på Slangerup Skole. Heraf 3 børn fra andre skoledistrikter. 37 børn har søgt afdeling Lindegaard og 42 børn har søgt afdeling Byvang. Når alle elever optages vil der være klassekvotient på 19,8 elever i hver klasse på Slangerup Skole.

Jægerspris Skole

48 børn har søgt om skolegang på Jægerspris Skole. Heraf 4 børn fra andre skoledistrikter. Når alle elever optages vil der være klassekvotient på 24 elever i hver klasse på Jægerspris Skole.

Fjordlandsskolen

58 børn har søgt om skolegang på Fjordlandsskolen. Heraf 3 børn fra andre skoledistrikter. 23 børn har søgt afdeling Skibby, 18 børn har søgt afdeling Dalby og 15 børn har søgt afdeling Skuldelev. 2 børn har ikke ønsket afdeling og skolen går i dialog med de forældre. Der er desuden 5 forældre, som ikke har svaret, hvis de ønsker Fjordlandsskolen er der også plads til de børn. Hvis alle 63 elever optages vil der en klassekvotient på 21 elever på Fjordlandsskolen.

Øvrige klasser

Bilag 2 en opgørelse af forventede antal elever og klasser opdelt på skoler i skoleåret 2022/2023.

Slangerup Skole fortsætter med alle nuværende klasser og vil derfor have 37 klasser i kommende skoleår, inkl. de fire 0. klasser.

Fjordlandsskolen sammenlægger klasser kommende 3., 5. og 7. årgang. På 3. årgang på Skibby afdeling er der 25 elever i to klasser, disse sammenlægges til en klasse. På 5. årgang på Skibby afdeling er der 27 elever i to klasser, disse sammenlægges til én klasse. Når kommende 7 årgang samles fra alle afdelinger i Skibby vil de fire klasser samles i tre nye klasser. Desuden udvides der fra en til to klasser på kommende 6 årgang i Skibby. I pågældende klasse er pt. 30 børn, idet der politisk sidste år blev givet dispensation for dette skoleår. Skolen forventer yderligere to børn til klassen inden august.

Trekløverskolen sammenlægger klasser på kommende 7. årgang. Når kommende 7 årgang samles fra begge afdelinger på Marielyst vil de fem nuværende klasser samles i fire nye klasser. Det er desuden muligt at sammenlægge tre klasser til to klasser på kommende 6 årgang på afd. Falkenborg. Årgangen vil dog pædagogisk profiterer af at blive i de små klasser og beholde deres nuværende lærere et år mere. Til skoleåret 2023/2024 skal årgangen flytte til Marielyst og til den tid vil klassesammenlægning være en del af et naturligt miljøskifte. Det indstilles således at der ikke sker en sammenlægning af klasser på den årgang på Trekløverskolen til kommende skoleår.

Jægerspris Skole sammenlægger klasser på kommende 1. og 9. årgang. 1. årgang er pt. 26 elever i to klasser og forventer at være 24 til august, disse sammenlægges til én klasse. På 9. årgang vil 52 elever i tre klasser, som sammenlægges til to klasser med 26 elever i hver klasse. Det kan virke ulogisk at sammenlægge 9. klasse for et år, men skolen vurderer at det er pædagogisk meningsfyldt.

Ådalens Skole fortsætter umiddelbart med alle nuværende klasser og vil derfor have 40 klasser i kommende skoleår, inkl. de fire 0. klasser. Kommende 3. årgang på Ådalens Skole planlægges med tre klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 26 elever. Pædagogisk er det skolelederens vurdering, at børnene vil profiterer at dele eleverne fra tre klasser til fire klasser. Det er dog administrationens vurdering og dermed indstilling at fastholde de tre klasser. En deling i fire klasser vil betyde en gennemsnitlig klassekvotient på 19,5 elever og dermed åbne for 16 børn, som ikke er bosat i distriktet kan starte på skolen, hvilket kan have betydning for klassestørrelse særligt på de nærliggende skoleafdelinger. Den ekstra klasse vil være den 41. klasse på Ådalens Skole og dermed udover kapaciteten på de 4 spor på hver årgang i alt 40 klasser. Så skolen skal nedlægge sit sproglokale, for at kunne rumme den ekstra klasse. Når de tre klasser fastholdes vil der stadig være 6 pladser til tilflyttere i løbet af skoleåret (fra 26 elever til 28 elever i hver klasse).

Inddragelse

Hver skoleleder har i samarbejde med Center for Børn og Skole fremlagt nedenstående bud på klassedannelse.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at de økonomiske konsekvenser relateret til klassedannelsen fremlægges på kommende udvalgsmøde. Det er dog værd at bemærke, at én ekstra klasse i gennemsnit koster omkring 1 mio. kr. pr. skoleår. I skoleår 2021/2022 blev givet ressourcer til 170 klasser på almen skolerne heraf 16 0. klasser.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Godkendt.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Resume

Udvalget skal med denne sag tage stilling til udkast til mødekalender for 2022. Mødekalenderen er udarbejdet på baggrund af udvalgets drøftelser på det konstituerende møde den 16. december 2021.

På et gruppeformandsmøde den 4. januar 2022 blev forslag til politiske mødekalender for 2022 ligeledes drøftet.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Skole, klub og SFOat:

 1. Godkende udkast til mødeplan for udvalgets møder i 2022.
 2. Udvalget drøfter og tager stilling til, hvor udvalgsmøderne skal afholdes i 2022.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelseslovens § 20, at der for hvert regnskabsår skal træffes beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Det er formelt set det enkelte udvalg, der beslutter hvor og hvornår udvalgets møder afholdes. I praksis er udvalgene imidlertid en del af en samlet mødekabale, hvor de 8 fagudvalgsmøder skal placeres, så alle udvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage i møderne.

Principper for mødeplanlægningen:

I arbejdet med mødeplanlægningen for udvalg og Byråd har administrationen arbejdet ud fra følgende principper:

 1. Udvalgsmøderne placeres, så sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende Økonomiudvalg/Byrådsmøde.
 2. Byrådets møder afholdes som udgangspunkt den sidste uge i måneden, og Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående uge (om muligt).
 3. Møderne i fagudvalgene holdes enten om formiddagen i tidsrummet 08.00 til 12.30 eller om eftermiddagen i tidsrummet 13.00 til 17.00.
 4. Møderne berammes til at vare 2 timer pr. møde.

Principperne er baseret på de drøftelser om arbejdsformer, som Byrådet har haft i løbet af byrådsperioden 2018-2021. Principperne er også et udtryk for den gensidige afhængighed mellem udvalgsmøderne og dermed et forsøg på at veje mange forskellige hensyn op mod hinanden, herunder hensynet til at sikre en smidig og koordineret sagsbehandling på tværs af udvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

I planen er der også taget højde for udvalgenes eventuelle deltagelse i KL-topmøder.

Godkendelse af tid og sted for udvalgets møde

Forslag til udvalgets ordinære møder i 2022 fremgår af vedlagte mødeplan, som også angiver tidspunkt for mødernes afholdelse. Der er desuden også vedlagt et forslag til mødeplan for 2023, der bygger på samme principper som planen for 2022.

Ofte holdes udvalgsmøderne på Rådhuset, Torvet 2 i Frederikssund eller på administrationscentret i Slangerup – men nogle udvalg har haft tradition for, at møderne holdes på de forskellige institutioner, der hører under udvalgets område (en skole, en daginstitution, en kulturinstitution el. l.). Afholdelse af udvalgsmøderne på kommunale institutioner må - aktuelt - afpasses efter, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til Covid19.

Udvalgsmøderne afholdes som udgangspunkt fysisk.

Brug af virtuelle møder

Virtuelle møder (video eller telefonmøder) opfylder kravet til et møde, som det forstås efter lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 1. For at der er tale om et møde, skal alle medlemmer være indkaldt, de skal deltage i en forhandling, og de skal have mulighed for at træffe beslutning. Et virtuelt møde giver også mulighed for den mundtlige udveksling af synspunkter, som er karakteristisk for et møde.

Hvis der er enighed i udvalget kan et planlagt møde ændres til et virtuelt møde. Virtuelle møder er især velegnede til at træffe hurtige konkrete beslutninger, hvorimod bredere drøftelser bedre kan udfoldes ved et fysisk møde.

I særlige tilfælde kan udvalgsformanden beslutte, at et udvalgsmedlem deltager virtuelt i et møde der i øvrigt er planlagt som og afholdes som fysisk møde for de øvrige deltagere.

Ved afholdelse af ekstraordinære møder er det udvalgsformanden der i samråd med næstformanden beslutter, om mødet afholdes som fysisk eller virtuelt møde.

Inddragelse

Der er ikke er sket nogen former for inddragelse, da det er ikke vurderet relevant i denne sag. 

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker, at møderne så vidt muligt afholdes på de af kommunens institutioner, som hører under udvalgets område. Udvalget ønsker endvidere i særlige tilfælde at have mulighed for at afholde møderne virtuelt, samt at formandskabet kan beslutte om et udvalgsmedlem kan deltage virtuelt ved et ellers fysisk møde.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Resume

Byrådet vedtog den 25. august 2021 en ny Børne- og Ungepolitik for Frederikssund Kommune for perioden 2021-2024. Politikken består af et fælles børnesyn og tre udviklingsområder. Realiseringen af politikken blev påbegyndt i efteråret 2021 med en fælles lederdag for de godt 100 ledere på børne- og ungeområdet, og efterfølgende opstart af proces for udvikling af strategi for tidlig forebyggende indsats. Realiseringen fortsætter i 2022 med bl.a. etablering af tværgående dialoggruppe, fyraftensmøder og lokale indsatser.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur fremsender sagen til orientering for Skole, klub og SFO.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 25. august 2021 en ny Børne- og Ungepolitik for Frederikssund Kommune i perioden 2021 – 2024 (se politikken i vedhæftede bilag). Med Børne- og Ungepolitikken er der udstukket en klar fælles retning for det samlede Børne- og Ungeområde i Frederikssund Kommune, under overskriften ”Et godt sted at vokse op”. Med denne sag gives en status på processen med at realisere politikken.

Børne- og Ungepolitikken er baseret på et fælles anerkendende børnesyn: ”Alle børn og unge er selvstændige individer med egne meninger, værdier og handlemåder, som skal inddrages og respekteres af alle voksne omkring dem”. I forlængelse af børnesynet er der, i politikken, opstillet tre udviklingsområder, som der skal arbejdes med:

 • Overgange og sammenhæng i alle børneliv
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Udviklings- og læringsmiljøer med kvalitet og stærk professionel faglighed

Børne- og Ungepolitikken skal gøre en forskel – først og fremmest for børn, unge og deres familier, men også for alle medarbejdere og dermed dem, der skal omsætte politikkens ambitioner i praksis. Det forudsætter, at politikken realiseres og gøres levende på kommunens arbejdspladser. Noget der ikke gøres med et enkelt greb, men gennem forskellige processer, indsatser og handlinger.

Et vigtigt princip i realiseringen af Børne- og Ungepolitikken er, at det ikke skal ske isoleret, men at det tværtimod foregår i en tæt kobling med øvrige politiske prioriteringer, strategier, politikker og indsatser. Dette handler bl.a. om en tæt kobling til strategien ”Sammen om Frederikssund” og den netop vedtagne Sundhedspolitik

De første skridt i realiseringen af politikken – lederdag og tidlig forebyggende indsats

Det første skridt i realiseringen af Børne- og Ungepolitikken var afholdelse af en fælles lederdag 12. oktober 2021, med alle ledere fra området Opvækst, Uddannelse og Kultur, samt ledere fra Sundhedsplejen og Tandplejen. Cirka 100 ledere i alt. På lederdagen blev der overordnet arbejdet med to hovedspor:

 • En udfoldelse af børnesynet i form af dialoger om, hvad børnesynet betyder, og om hvordan vi sammen kan sikre, at det udgør det fælles fundament i alt arbejde på Børne- og Ungeområdet i Frederikssund Kommune.
 • Et første blik ind i de tre udviklingsområder og med ideudvikling i forhold til, hvordan der skal arbejdes med områderne, og hvad det konkret kalder på.

På lederdagen var der stor opbakning til Børne- og Ungepolitikken og et udtalt engagement i forhold til at arbejde med børnesynet som det fælles fundament – på den enkelte arbejdsplads, på tværs og i samspil mellem medarbejdere, ledere, børn og forældre. Det var dermed også en dag med mange og gode tværgående dialoger, videndeling og inspiration, samt udveksling af ideer til, hvad den enkelte leder kunne tage med hjem på egen arbejdsplads.

Det andet skridt var opstart af proces omkring ”tidlig forebyggende indsats”. Med budgetaftalen for 2022 – 2025 blev der indgået aftale om at sikre et ekstra stærkt fokus på tidlige og forebyggende indsatser i Frederikssund Kommune. I første omgang ved at formulere en strategi for området. Dette fokus, og den kommende strategi, er en konkret indsats i regi af Børne- og Ungepolitikken og en vigtig løftestang i forhold til politikken. Ultimo 2021 blev processen opstartet med sparringsforløb for den administrative ledelse med Socialstyrelsen og med fokus på inspiration til det kommende arbejde. Dette arbejde videreføres, og prioriteres, i 2022. Udvalget for Børn, Familier og Forebyggelse forlægges en særskilt sag om processen omkring Tidlig Forebyggende indsats på udvalgsmødet i marts måned.

De næste skridt i realiseringen af politikken – dialoggruppe, fyraftensmøder og lokale handlinger

I første halvår 2022 etableres en tværgående dialoggruppe bestående af ledere og medarbejdere fra børne- og ungeområdet. Dialoggruppen skal arbejde med ideer og konkrete handlinger i forhold til den brede forankring af børnesynet. En af de første opgaver, som dialoggruppen skal arbejde med, er planlægning og afholdelse af virtuelle fyraftensmøder for alle medarbejdere på området, og med fokus på børnesynet. Formålet med fyraftensmøderne er at sikre, at alle medarbejdere hører om børnesynet, og at de får mulighed for at indgå i dialoger om børnesynet med kollegaer fra andre dele af børne- og ungeområdet

Et vigtigt element i realiseringen af politikken er, at den omsættes i praksis gennem konkrete handlinger. Alle arbejdspladser opfordres derfor dels til at drøfte politikken på personalemøder og evt. i MED-systemet, dels at igangsætte prøvehandlinger mv. på egen arbejdsplads. Til inspiration herfor planlægges det at afholde en række inspirationsworkshops i løbet af året, hvor der vil være mulighed for at arbejde med udvikling af konkrete ideer, at inspirere på tværs af fagområder mv. Dette for at bidrage til, at Børne- og Ungepolitikken realiseres og kommer til at gøre en forskel i hverdagens praksis og for børn, unge og deres familier.

Arbejdet med realiseringen af Børne- og Ungepolitikken koordineres og fastholdes i en overordnet styregruppe bestående af direktøren for området og de to centerchefer. Udvalget for børn, familier og forebyggelse, Udvalget for unge, fritid og idræt og Udvalget for skole, klub og SFO orienteres løbende om arbejdet.

Inddragelse

At arbejde inddragende er en forudsætning for at komme i mål med realiseringen af Børne- og Ungepolitikken. Dette handler dels om at inddrage kollegaer på tværs af organisationen og fagområder, dels om at inddrage børn og forældre i arbejdet med børnesynet og de tre udviklingsområder i politikken. Derudover er skolebestyrelser og forældrebestyrelser vigtige aktører i realiseringen af politikken, lige såvel som at inddragelse af fritidslivet, frivillige organisationer og aktører mv. er en vigtig del af det videre arbejde med realiseringen af politikken.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Resume

Frederikssund Kommune har fået bevilliget 1.678.390 kr. til projektet ”Fritidspas for socialt udsatte børn og unge i Frederikssund Kommune” af Socialstyrelsen. Projektperioden løber fra den 1. januar 2022 – 31. december 2023. Målet er, at 200 børn og unge i socialt udsatte positioner er blevet støttet i at starte til en fritidsaktivitet igennem fritidspasordningen ved projektets afslutning.

I henhold til styrelsesvedtægterne er projektet placeret i Unge, fritid og idræt. Der skal i Udvalget for Unge, fritid og idræt træffes beslutning om, at de modtager halvårlige vidensopsamlinger samt 2 evalueringer henholdsvis efter 1 år og ved projektets afslutning samt godkender evalueringsformen som beskrevet i sagsfremstillingen. Endvidere at projektet forankres i Folkeoplysningsudvalget samt at der anbefales, at blive afsat 59.426 kr. af Folkeoplysningsudvalgets ramme til Fritidspasordningen.

Sendt til orientering i Børn, familier og forebyggelse samt Skole, klub og SFO.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid fremsender sagen til orientering for Skole, klub og SFO.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har den 20. december 2021 fået bevilliget midler til projekt ”Fritidspas for socialt udsatte børn og unge i Frederikssund Kommune” af Socialstyrelsen (se bilag "Afgørelsesbrev vedr. j. nr. 2955-008"). Projektperioden løber fra 1. januar 2022 til 31.december 2023.

Frederikssund Kommune havde ansøgt om 1.737.816 kr. og har fået bevilliget 1.678.390 kr. Den reducerede bevilling skyldes, at udgiftsbehovet til administration ikke var tilstrækkelig beskrevet samt at udgift til kørsel blev vurderet at være skønnet for højt.

Kort projektbeskrivelse

Overordnede formål er at sikre, at børn og unge i Frederikssund Kommune, der af sociale, økonomiske og/eller kulturelle barrierer er begrænset i at deltage i fritidsaktiviteter, får mulighed for at blive en del af kommunens fritidsliv. Indsatsen omfatter både støtte til kontingent, tilskud til udstyr og turer, samt en håndholdt indsats bestående af en følgeordning. Der ansættes to fritidsvejledere samt tre studentermedhjælpere til at bistå følgeordningen og brobygning til foreningslivet. Barnet/den unge kan få fritidspas til alle foreninger i Frederikssund Kommune. Barnet/den unge henvises til indsatsen af professionelle voksne, der har kendskab til barnet/den unges livssituation og behov for eksempel skolelærere, sagsbehandlere, sundhedsplejersker med flere.

Målet med projektet er, at 200 børn og unge i målgruppen er blevet støttet i, at starte til en fritidsaktivitet igennem fritidspasordningen ved projektets afslutning. Indsatsen understøtter udsatte børn og unges deltagelse i fællesskaber, hvilket kan være med til, at forbedre målgruppens trivsel og udvikling.

Indsatsen bidrager til realisering af Sundhedspolitikken samt Børne- og Ungepolitikken 2021-2024, hvor ét af de prioriterede mål for børne- og ungeområdet er at sætte ind med tidligt forebyggende arbejde på tværs af kommunens faggrupper, og med inddragelse af lokalområdet. Ambitionen er at bygge bro til fællesskaber, der eksisterer uden for skole og institution som fx idræts- og foreningslivet. Der er endvidere fokus på sårbare børn og unge, og betydningen af, at de føler delagtighed i fællesskaber. Ambitionen går igen i Fritidspolitikken, hvor borgernes mentale og fysiske sundhed er vigtige fokuspunkter i de kommende år.

Evalueringsform

Vidensopsamling og evalueringen til Udvalget for Unge, fritid og idræt blive udformet med henblik på, at evaluere og justere metoden omkring fritidspasordningen således, at der sikres en bæredygtig organisering af ordningen i kommunen efter projektets afslutning. Evalueringerne udarbejdes på baggrund af det tværfaglige samarbejde med konsulenter fra henholdsvis Center for Kultur og Fritid, Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og Skole. Evalueringerne præsenteres for og drøftes med Folkeoplysningsudvalget inden de tilgår Udvalget for Unge, Fritid og Idræt. Udvalget vil modtaget status på 1) antallet af børn som har modtaget fritidspas og er startet til en fritidsaktivitet 2) fagpersonernes brug af fritidspasordning 3) foreningernes oplevelse af kommunens fritidspasordning (se bilag "Ansøgningsskema Fritidspas, Frederikssund Kommune" for uddybende projektbeskrivelse).

Projektets forankring i kommunen

Der indstilles til at projektet forankres i Folkeoplysningsudvalget, da udvalget har et indgående kendskab til de foreninger, som vil modtage børn og unge som bevilliges et fritidspas. Repræsentanter fra de forskellige samråd er repræsenteret i udvalget og vil kunne viderebringe information og herigennem understøtte implementeringen af indsatsen i foreningerne. Dette vil styrke og understøtte udbredelsen og forankringen af fritidspasordningen i kommunen. Endvidere har Folkeoplysningsudvalget tidligere beskæftiget sig med lignende indsatser.

Økonomi

Som følge af manglende finansiering fra Socialstyrelsen indstilles til, at Folkeoplysningsudvalget afsætter 59.426 kr. til at dække den manglende finansiering. Dette vurderes nødvendigt, da posten administration blandt andet dækker over udbetaling af kontingentstøtte til foreningerne, hvilket er en central del af projektet. Endvidere at Frederikssund Kommune dækker et geografisk stort område, hvorfor kørsel i bil er nødvendigt når fritidsvejlederne for eksempel skal følgende børn/unge til foreningsaktivitet i både Skibby og Store Rørbæk indenfor relativt kort tid (se bilag "Budgetskema Fritidspas, Frederikssund Kommune").

Inddragelse

Samråd, Folkeoplysningsudvalg, idrætsforeninger, spejdergrupper. Klub- og ungdomstilbud, kulturskoler med flere vil alle blive inddraget i projektet.

Indsatsen beror på et tværfagligt samarbejde mellem Center for Kultur og Fritid, Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og Skole.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Brev fra Kommunernes Landsforening til politiske udvalg med ansvar for børne-og ungeområdet
 • Edison opfinderkonkurrence
 • Møder med skolebestyrelser i foråret 2022
 • Årshjul

Beslutning

Anna Poulsen har aftalt møde med Frederikssund Erhverv om skole/virksomhedssamarbejde.

Årshjul opdateres med besøg også på Ådalen skole.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-