Frederikssund Kommunes logo

Plan og tekniks møde den 28. september 2022

Mødelokale SL 1, Slangerup kl. 08.45

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

Administrationen vil på mødet orientere om parkeringsforholdene i Frederikssund by. Udvalget anmodes om at drøfte administrationens oplæg.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Drøfte administrationens oplæg.

Beslutning

Drøftet. Sagen genoptages, når den nye parkeringsanalyse er udarbejdet.

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet spurgt til parkeringsforholdene i Frederikssund By. Med denne sag introduceres udvalget til fakta om parkering. Administrationen vil på mødet bl.a. redegøre for parkeringsmuligheder, regler for parkering/ muligheder for regulering, parkeringsnorm mv.

Udvalget anmodes om at drøfte oplægget.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Plan og teknik skal med denne sag beslutte, om der skal igangsættes udarbejdelse af en lokalplan for et fuldt udbygget boligområde ved Strandlystvej, Dyrlægegårds Allé og Strandgårds Allé i Frederikssund.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Der tages stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af en lokalplan for boligområdet ved Strandlystvej, Dyrlægegårds Allé og Strandgårds Allé i Frederikssund med administrationens anbefalinger til en lokalplan.

Beslutning

Udvalget besluttede, at udarbejdelse af lokalplan skal igangsættes med afsæt i administrationens anbefalinger. Prioritering af udarbejdelsen sker efterfølgende.

Sagsfremstilling

Eksisterende planlægning

Området ved Strandlystvej, Dyrlægegårds Allé og Strandgårds Allé er opført uden lokalplan eller servitut i slutningen af 1970érne. Området er omfattet af henholdsvis kommuneplanramme B 1.21 og B 1.26 i Kommuneplan 2021-2033 (se kortbilag). I området ved Dyrlægegårds Allé kan bygges åben-lav boligbebyggelse, det vil sige enfamiliehuse og tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel, med en bebyggelsesprocent på maksimalt 30 og i maksimalt 1½ etage med bygningshøjde på højst 8,5 m.

I området ved Strandlystvej kan der bygges både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i en maks. højde på 8,5 med bebyggelsesprocent på hhv. 30 og 40. Tæt-lav boligbebyggelse er bl.a. sammenbyggede enfamiliehuse, eks. dobbelthuse og rækkehuse. For åben-lav boligbebyggelse kan bygges i 1½ etage, mens tæt-lav boligbebyggelse kan opføres i 2 etager. Hvis området gennem lokalplan alene ønskes anvendt til åben-lav bebyggelse, vil der skulle udarbejdes et kommuneplantillæg.

Området i dag

Området er fuldt udbygget med boliger beliggende i første række mod fjorden og boliger ind i landet. Bebyggelsen består overvejende af fritliggende enfamiliehuse i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. De ældste boliger i området er fra 60’erne. Der er ingen bevaringsværdige bygninger i området. Området fremstår velplanlagt med en god udstykningsplan og stiforbindelser, der giver adgang fra boligvejene ned til kysten. Boligernes placering på grundene varierer. Nogle boliger vender med facaden ud mod boligvejen, mens andre vender med gavlen ud mod boligvejen. Der er således ikke noget princip for orientering mod vejen i den eksisterende bebyggelsesstruktur, hverken ud mod kysten eller inde i området.

Særlige kendetegn i første række mod fjorden

Boligerne i første række mod fjorden afskiller sig fra den øvrige bebyggelse i området ved ikke at være typehuse. Det ses særligt for de store grunde beliggende på Dyrlægegårds Allé og Strandhøjen, hvor boligerne også er opført over en længere periode. Boligerne ligger med store friarealer mod fjorden pga. strandbeskyttelseslinjen, der forhindrer mulighed for byggeri. Boligerne fremstår i 1-1½ etager med murede facader og med stor variation med hensyn til arkitektur og udformning. Boligerne er generelt større end i resten af området. Boligstørrelse varierer mellem 132 m2 og 474 m2. Der er umiddelbart udelukkende enfamiliehuse på ejendommene i første række mod fjorden. En lokalplan vil kunne præcisere, at der udelukkende kan indrettes enfamiliehuse. Orienteringen af de store grunde som smalle jordlodder mod fjorden, giver ikke umiddelbart mulighed for udstykning.

Boligområde mod baglandet

Hovedparten af området består af boliger, der er opført i ét plan med 20º saddeltag. Enkelte boliger er 1½ plan. Grundstørrelserne er ca. 800 m2. Boligstørrelserne varierer og enkelte steder findes et par dobbelthuse, men ingen tofamiliehuse.

Områdets værdier og mulighed for at sikre disse ved lokalplanlægning

For en ny lokalplan gælder, at den kun regulerer fremtidige forhold. Det vil sige, at eksisterende lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af et lokalplanforslag, og som ikke er i overensstemmelse med dette, kan fortsætte som hidtil.

For boliger med herlighedsværdier langs kysten oplever Frederikssund Kommune en stor interesse for om- og udbygninger. Dette sker også i området ved Dyrlægegårds Allé. Når ikke der er lokalplan behandles byggetilladelser efter bygningsreglementet og evt. servitutter og kommuneplan, hvilket kan give udfordringer med at fastholde et områdes særlige udtryk og værdier. Administrationen vurderer, at der er flere områder i kommunen, der repræsenterer større bygningsmæssige og kulturhistoriske værdier end området ved Dyrlægegårds Allé, der er udbygget i 1960’erne til 80’erne og derfor uden bevaringsværdige bygninger. Områdets udtryk mod kysten er til dels sikret af strandbeskyttelseslinjen.

Hensyn til kystlandskabet

Planloven indeholder bestemmelser om, at ny bebyggelse i byzonen tæt på kysten skal indpasses i kystlandskabet, samt at offentlighed skal sikres adgang til kysten. De forreste boligrækker mod fjorden vurderes at være en del af kystlandskabet. For at sikre, at ny bebyggelsen mod fjorden indpasses i kystlandskabet og ikke bliver for markant, kan der med en lokalplan fastsættes bestemmelser om:

 • At bebyggelse maksimalt må opføres i 1½ etage
 • Maksimal udnyttelsesgrad af grunden. Det kan være på baggrund af en bebyggelsesprocent eller et maksimalt bebygget areal for hele planen eller et delområde
 • Terrænregulering, der særligt i skrånende terræn gør det sværere at udnytte kælder til beboelse, hvis den fx fastsættes til +/- 0,5 meter
 • Udelukkende brug af ikke-reflekterende materialer
 • Begrænsning på størrelser for kviste og tagterrasser

Administrationens anbefalinger til en lokalplan

Det er administrationens anbefaling, at en lokalplan for området skal have til formål at sikre områdets udtryk generelt og sikre hensynet til kystlandskabet. Derfor anbefaler administrationen, at en lokalplan sikrer følgende:

 • Området fastlægges til åben-lav bebyggelse
 • Boliger etableres i højst 1½ etage
 • Bebyggelsesprocent fastlægges til 30.
 • Bestemmelser for kviste og tagterrasser
 • At højde fra gadeplan på boliger i første række mod fjorden reguleres samt at den maksimale bebyggelseshøjde for hele området fastlægges til 8,5 m.
 • At der ikke kan foretages udstykning og sammenlægning af matrikler
 • En vejbyggelinje for primær og sekundær bebyggelse differentieret på vejens type
 • Hegn mod boligveje, fællesarealer og naboer etableres som levende hegn
 • Bevaring af stiforbindelser og fællesarealer i området
 • Fastlæggelse af terrænregulering på maksimalt +/- 0,5 meter.

Såfremt udvalget beslutter at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for området ved Dyrlægegårds Allé vil det få betydning for de planer, der er under udarbejdelse og/eller på vej til igangsættelse. Prioritering af lokalplaner fremlægges i særskilt sag.

Inddragelse

Ejere i området vil blive inddraget forud for udarbejdelse af forslag til lokalplan.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Denne sag handler om et nyt plangrundlag for kolonihaveforeningen Lærkehøjen og det omkringliggende rekreative område. Med det nye plangrundlag åbnes mulighed for at bygge mere indenfor afgrænsningen af kolonihaveområdet end det nugældende plangrundlag giver mulighed for. Plan og teknik skal med denne sag beslutte om lokalplan 157 for et rekreativt område og kolonihaver ved Borgmestervænget i Frederikssund skal endeligt vedtages.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Forslag til lokalplan 157 og kommuneplantillæg 008 vedtages endeligt.

Beslutning

Jørgen Bech (V) stillede forslag om, at flg. indarbejdes - Hvidbogens pkt. 2.E forslag 1.

For stemte:

Jørgen Bech (V), Kirsten Weiland (N), John Schmidt Andersen (V) og Michael Tøgersen (I).

Imod stemte:

Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Tiltrådt med dette ændringsforslag.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede 5. maj 2020 (sag nr. 61) at igangsætte lokalplan 157. Plan og teknik besluttede 7. juni 2022 (sag nr. 112) at sende lokalplanforslaget i 10 ugers offentlig høring.

Lokalplanen har til formål at fastholde området som kolonihaveområde til fritids- og rekreative formål i henhold til kolonihaveloven. Planen sikrer, at lokalplanområdets karakter af kolonihaveområde fastholdes, ved at fastlægge bestemmelser for bebyggelse, materialer og stiforbindelser samt sikre at området ikke anvendes til helårsbeboelse.

Lokalplanen giver mulighed for, at der bygges større havehuse på havelodderne. Omfanget af bebyggelse på hvert havelod afhænger af størrelsen på det enkelte havelod.

I høringsperioden er der modtaget to høringssvar fra hhv. Kolonihaveforeningen Lærkehøjen og fra en individuel havelejer.

Bemærkningerne/høringssvarene til lokalplanforslaget er i hovedtræk:

 1. Bestemmelsen om, at der ikke må parkeres på interne stier eller havelodder indenfor kolonihaveområdet bør fjernes, for at sikre tilgængelighed for handicappede.
 2. Byggemuligheden på havelodderne bør være svarende til en bebyggelsesprocent på 15 %, svarende til et sommerhusområde, og dermed bør byggemuligheden være højere end der er lagt op til i lokalplanforslaget

Administrationens svar på bemærkningerne:

 1. Ved lokalplanlægning af kolonihaver er det almindeligt, at der udlægges plads til fælles parkering i tilknytning til kolonihaverne og at der ikke gives mulighed for parkering ved den enkelte havelod. Der kan gives dispensation til enkeltpersoner, hvis der er grundlag for at give en dispensation i forhold til parkering.
 2. For at sikre at kolonihaveområdet ikke får karakter af et sommerhusområde, anbefaler administrationen, at der ikke tillades samme bebyggelsesprocent i kolonihaveområdet, som i et sommerhusområde.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet kommuneplantillæg, der bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen. Formålet er at ændre den geografiske afgrænsning af kommuneplanrammerne K 1.1 og F 1.5. samt at tilrette grænsen mellem by- og landzone. Kommuneplantillægget ændrer ikke i anvendelsen af rammeområderne F 1.5 og K 1.1. Lokalplan 157, høringssvar, hvidbogen og kommuneplantillæg 008.

Inddragelse

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i 10 uger i perioden fra 9. juni 2022 til 18. august 2022.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Plan og teknik orienteres om status for lokalplanarbejdet og skal beslutte hvilke lokalplaner, der udskydes og nedprioriteres frem til marts 2023, såfremt udvalget beslutter, at der skal igangsættes en lokalplan for området ved Dyrlægegårds Allé i Frederikssund.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Planlægningen fortsætter for hovedparten af igangsatte lokalplaner, som beskrevet i sagen.
 2. Lokalplan for boligområde ved Stenøvej og Hyldeholmvej i Gerlev, Lokalplan for telemast i Slangerup og Lokalplan for boligområde ved Nygade og Bløden sættes i bero frem til marts 2023.
 3. Der ikke igangsættes planlægning for boligområder, der allerede er lokalplanlagte før tidligst i marts 2023.
 4. Der ikke igangsættes planlægning for områder, der er i strid med kommuneplan før tidligst i marts 2023.
 5. Udarbejdelse af bevarende lokalplaner for Snostrup Landsby og Skuldelev Strand samt lokalplan for boliger på Sillebroens parkeringshus udskydes.

Beslutning

Godkendt. Udvalget ønsker en temadrøftelse om lokalplaner.

Udvalget ønsker, at lokalplan for et eksisterende boligområde ved Strandlystvej, Dyrlægegårds Allé og Strandgårds Allé i Frederikssund (sag 174) indgår i prioriteringen med bevarende lokalplaner.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune oplever mange forespørgsler på udarbejdelse af lokalplaner. Med de nuværende ressourcer er det ikke muligt at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for alle indkomne forespørgsler. Plan og teknik valgte den 10. august 2022 at igangsætte en lokalplan for et større fuldt udbygget område ved Dyrlægegårds Allé i Frederikssund, som ikke er omfattet af en lokalplan i dag. Planen vil give et bedre administrationsgrundlag for et stort boligområde med kystnær placering. Det blev samtidig besluttet, at administrationen skulle forelægge en prioriteringssag for udvalget.

Administrationen arbejder i øjeblikket med mere end 20 lokalplaner, hvoraf nogle er igangsat og på vej mod forslag, andre er i høring og enkelte på vej til endelig vedtagelse. Flere af disse planer er igangsat før 2020 og er meget ressourcekrævende. Mange lokalplaner udarbejdes for områder, der er udlagt til byudvikling i kommuneplanen, hvilket betyder, at administrationen har ét år til at udarbejde et forslag til lokalplan. Én lokalplan udarbejdes fordi der er nedlagt et § 14-forbud for at forhindre en bebyggelse eller anvendelse, der ikke vurderes at passe ind i et lokalplanlagt område. Det betyder, at der skal være udarbejdet et forslag til lokalplan inden for et år.

Udover et stort antal lokalplaner er der en række større planprojekter, der er politisk højt prioriteret:

 • Planstrategi 2023-35
 • Kystbeskyttelsesprojekt i Frederikssund
 • Analyser og helhedsplan i Frederikssund
 • Placeringsanalyse for fælles vandressourcecenter
 • Varmeplanlægning
 • Strategisk planlægning i Vinge, herunder bl.a. for Det Grønne Hjerte samt jordhåndteringsstrategi
 • Maritimt Center

Nedprioritering, udskydelse og begrænset igangsætning af nye planer frem marts 2023

For at kunne prioritere at få udarbejdet et forslag til lokalplan for Dyrlægegårds Allé hurtigt, vil enkelte planer blive udskudt eller besluttet ikke at skulle udarbejdes.

Planer der foreslås udskudt til opstart i marts 2023:

Lokalplan for boligområde ved Stenøvej og Hyldeholmvej i Gerlev igangsat i august 2022 tidligst påbegyndes i marts 2023

Lokalplan for telemast ved Idrætsvej Slangerup igangsat i marts 2020 fortsættes tidligst i marts 2023.

Lokalplan for boliger ved Nygade og Bløden igangsat i august 2021 fortsættes tidligst i marts 2023.

Planer der tidligst vil blive påbegyndt i marts 2023

Lokalplaner for boligområder, der allerede er omfattet af en lokalplan.

Lokalplaner der er i strid med kommuneplanen med undtagelse af lokalplaner i Vinge.

Planer, der kræver revurdering af grundlag før opstart

Bevarende lokalplan for Snostrup Landsby igangsat politisk i april 2016

Bevarende lokalplan for Skuldelev Strand igangsat politisk i februar 2017

Lokalplan for boliger på Sillebroens parkeringshus igangsat i maj 2019

Planarbejdet fortsættes for følgende planer

 • Boligområde Færgevej 53, Frederiksund
 • Bolig- og erhvervsområde Strandvej 2, Frederikssund
 • Bevarende lokalplan for Færgeparken i Frederikssund, § 14 forbud
 • Lokalplan for området ved Dyrelægegårds Allé, Frederikssund, såfremt Plan og teknik den 28/9 2022 beslutter, at der skal udarbejdes lokalplan
 • Boligområde ved Roskildevej 7, Jørlunde
 • Boligområde ved Salgslundevej, Slangerup
 • Boligområde ved Hillerødvej, Slangerup
 • Boligområde ved Østergårdsvej, Dalby
 • Boligområde Søkvarteret, Vinge
 • Boligområde Engkvarteret , Vinge
 • Boligområde Bakkekvarteret, Vinge
 • Erhvervsområde ved Siliciumvej, Vinge
 • Erhvervsområde nord for Haldor Topsøe Park, Vinge
 • Multifunktionelt børnehus, Vinge
 • Kolonihaveområde ved Borgmestervænget, Frederikssund
 • Telemast ved Græse Bakkeby
 • Lokalplan for boliger ved tidligere Klub Mix

Derudover er der flere lokalplaner på vej til igangsætning, som ikke kan udskydes.

Inddragelse

Bygherrer vil blive orienteret om arbejder der bremses. Dette gælder særligt ved nye henvendelser om igangsætning af boliglokalplaner.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Tillæg til vandforsyningsplan for Slangerup omhandler to ændringer. Den ene ændring er, at Sundbylille Vandværks forsyningsområde lægges ind under Slangerup Vandværks forsyningsområde, hvorfor Slangerup Vandværk overtager drikkevandsforsyningen i Sundbylille Vandværks forsyningsområde og Sundbylille Vandværk nedlægges for bestandigt. Den anden ændring er, at Slangerup Vandværks forsyningsområde mod øst ind i Hillerød Kommune ændres, så forsyningsgrænsen følger kommunegrænsen mellem Frederikssund Kommune og Hillerød Kommune. Frederikssund Kommune må ikke foretage vandforsyningsplanlægning i andre kommuner.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Forslag til tillæg til vandforsyningsplan for Slangerup sendes i fire ugers offentlig høring.
 2. Hvis der kun er redaktionelle eller slet ingen ændringer efter endt høring, kan tillægget vedtages administrativt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrunden for nedlæggelsen af Sundbylille Vandværk og sammenlægningen med Slangerup Vandværk er, at der i foråret 2020 blev konstateret pesticider og nedbrydningsprodukter i Sundbylille Vandværks råvand og drikkevand. Koncentrationen i drikkevandet og i råvandet var over grænseværdien for drikkevand. Pesticider og nedbrydningsprodukter nedbrydes ikke eller fjernes signifikant ved simple vandbehandling på vandværket, hvorfor vandværket hurtigt skulle igangsatte initiativer for at sikre tilfredsstillende vandkvalitet på baggrund af både drikkevands- og råvandsanalyserne.

På en generalforsamling i Sundbylille Vandværk blev det besluttet, at vandværket skulle nedlægges og Slangerup Vandværk skulle overtage forsyningen i området. De to vandværker og kommunen godkendte aftale om levering af vand den 30. oktober 2020, som betød, at Sundbylille Vandværk stoppede indvindingen fra boringer og udpumpning af drikkevand fra vandværket til deres forbrugere. Slangerup Vandværk forsynede herefter forbrugerne i Sundbylille. Sundbylille Vandværk overgik til kun at distribuere vand og opkræve betaling for drikkevand leveret fra Slangerup Vandværk. Ifølge aftalen skulle denne model fortsætte 1 til 2 år, så Sundbylille vandværk havde tid til at afvikle bygninger, grund, boringer og mellemværende med andre interessenter.

De to vandværker og kommunen godkendte endelig aftale om nedlæggelse af Sundbylille Vandværk den 28. juli 2022. Sundbylille Vandværks forbrugere overgår pr. 31. december 2022 som fuldgyldige mellemmere af Slangerup Vandværk og Sundbylille vandværk nedlægges for bestandigt. Frederikssund Kommune har som en del af godkendelsen afklaret det økonomiske mellemværende mellem kommunen og Sundbylille Vandværk.

Ændringen af Slangerup Vandværks forsyningsområde i Hillerød Kommune er en rettelse af en historisk ugyldig afgørelse.

Inddragelse

De berørte parter har indgået aftale med tilhørende vilkår for sammenlægningen. Tillægges sendes efter godkendelse af denne sag i fire ugers offentlig høring. 

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Med denne sag anmoder administrationen om, at udvalget godkender igangsætning af en belysnings- og moderniseringsplan for 200.000 kr. Midlerne er frigivet og der er resterende 342.636 kr. i puljen. Moderniseringen vil mindske både driftsomkostninger og CO2-udledningen. Udgiften er låneberettiget, grundet de energibesparende tiltag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Klima, natur og energi anbefaler, at:

 1. Bruge 200.000 kr. fra puljen til Klimahandlingsplanen til udfærdigelse af en belysnings- og moderniseringsplan.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen anmoder om godkendelse til brug af 200.000 kr. til udarbejdelse af en belysnings- og moderniseringsplan til nedbringelse af el-forbruget og CO2-udledningen i tråd med Klimahandlingsplanen.

Ved køb af gadebelysningen fra Dong i 2015 blev moderniseringsfase 1 iværksat. Her blev 3.300 lamper skiftet til LED-armaturer. Dette gav store besparelser på strømforbruget. Dengang var anbefalingen, at der blev iværksat en plan for moderniseringsfase 2, således at flere gadelamperne ville blive skiftet til nye strømbesparende LED-armaturer. Nye lamper som er opsat bl.a. i Vinge er ligeledes LED-armaturer og derfor strømbesparende.

I Frederikssund Kommune er der cirka 10.500 lamper, hvoraf 4.800 er LED og 5.700 er konventionelle. Nogle af de konventionelle er over 30 år gamle. Pærerne i de konventionelle udskiftes hvert 2. år. Til sammenligning udskiftes LED-armaturer hvert 6. år.EU har her i foråret forbudt produktionen af nogle kviksølvholdige konventionelle pærer fra februar 2023. Lige nu arbejder producenterne på at lave en alternativ løsning, men det er ikke sikkert, at det lykkes. Administrationens plan er at indkøbe pærer, så der er nok til endnu en udskiftning, så der først er problemer i 2026, såfremt der ikke kommer alternative løsninger. Det er cirka 4000 armaturer, der er ramt af dette problem.

Med de stigende el priser, hvor prisniveauet for strøm er cirka 3 kr./kwh. vil det være fornuftigt at skifte disse armaturer, da projektet er besparende med en tilbagebetalingstid på 8 til 10 år. Disse projekter er i øvrigt låneberettigede, da de nedbringer C02-udledningen.

På baggrund af de stigende elpriser og usikkerheden om leverancen af pærer foreslås det at igangsætte en moderniseringsplan. For at kunne lave en moderniseringsplan er det nødvendig med en belysningsplan. Det anbefales derfor, at midlerne godkendes brugt til en efterspurgt belysningsplan indeholdende en moderniseringsplan via Puljen til Klimahandlingsplanen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

I pulje til klima og miljø er der 0,3 mio. kr. tilbage i puljen, som tidligere er frigivet.

Resume

På Vestervangsvej 6, 3630 Jægerspris, er der et ønske om at få indlagt en vandstikledning fra Novafos A/S, grundet dårlig vandkvalitet. Vestervangsvej har status som privat fællesvej på landet. Vejejerne ønsker ikke at indgå en frivillig aftale med Novafos om anlæg af en vandforsyningsledning. Det er derfor nødvendigt at foretage en ekspropriation. Første skridt for at ekspropriere er afholdelse af en åstedsforretning. Jf. lov om vandforsyning samt lov om offentlige veje, så er det Frederikssund Kommune, der på vegne af Novafos, er ekspropriationsmyndighed. Åstedsforretningen skal ledes af en kommunalpolitiker. Lars Jepsen er tidligere valgt til at deltage i åstedsforretninger.

Åstedsforretningen foreslås afholdt torsdag den 3. november 2022 kl. 09.00.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og Teknik, at:

 1. Der afholdes åstedsforretning torsdag den 3. november 2022 kl. 09.00 på ejendommene, matr. nr. 3a og 14a Lyngerup By, Gerlev og efterfølgende på ejendommen matr. nr. 8r Lyngerup By, Gerlev, jf. vedlagte arealfortegnelse og ekspropriationsplan, med henblik på at erhverve de nødvendige rettigheder til at anlægge en vandforsyningsledning i Vestervangsvej frem til nr. 6, og
 2. Byrådsmedlem Lars Jepsen (A) deltager i åstedsforretningen og leder denne.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Novafos A/S har henvendt sig til Frederikssund Kommune vedr. Vestervangsvej 6, 3630 Jægerspris. Ejendommens ejer har et ønske om at få indlagt en vandstikledning fra Novafos, grundet dårlig vandkvalitet. Vestervangsvej har status som privat fællesvej på landet. Vejejerne ønsker ikke at indgå en aftale med Novafos om anlæg af en vandforsyningsledning. Der er søgt indgået frivillige aftaler. Det er derfor nødvendigt at foretage en ekspropriation. Første skridt for at ekspropriere er afholdelse af en åstedsforretning. Jf. lov om vandforsyning samt lov om offentlige veje, så er det Frederikssund Kommune, der på vegne af Novafos er ekspropriationsmyndighed. Åstedsforretningen skal ledes af en kommunalpolitiker. Lars Jepsen er tidligere valgt til at deltage i åstedsforretninger.

I åstedsforretningen deltager udover Lars Jepsen repræsentanter fra Novafos A/S, Landinspektørfirmaet LE34, som rådgiver Novafos samt en vejingeniør fra Vej og Trafik. Åstedsforretningen foreslås afholdt torsdag den 3. november 2022 kl. 09.00.

Det er en forudsætning, at der forinden beslutning om ekspropriation er afholdt en åstedsforretning. Endelig ekspropriationsbeslutning skal træffes af Frederikssund Byråd.

Ekspropriationen sker til fordel for Novafos A/S. Der er ikke tale om arealerhvervelse, men kun om en deklaration, der sikrer vandforsyningsledningen. Lovgrundlaget er lov om vandforsyning af 10. maj 2022, §§ 37-44 samt lov om offentlige veje af 27. december 2014,§§ 94-123.

Ved åstedsforretningen gennemgås projektet og der fremsættes et forslag til erstatning for erhvervelse af de nødvendige rettigheder.

I forbindelse med indkaldelse til åstedsforretningen vil ekspropriationsmateriale indeholdende bl.a. areal og lodsejerfortegnelse, en ekspropriationsplan visende de rettigheder, der ønskes erhvervet, samt de almindelige bestemmelser angående ekspropriation blive fremsendt til ejerne, hvorfra der skal eksproprieres. Åstedsforretningen indvarsles mindst 4 uger før denne skal afholdes, ligesom denne offentliggøres med mindst 4 ugers varsel.

Ejere, brugere og andre, der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen, har mulighed for 4 uger efter åstedsforretningens afholdelse, at fremkomme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger, herunder at fremsætte forslag til ændringer og til at fremføre de synspunkter, de finder bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse. Byrådet skal herefter træffe ekspropriationsbeslutningen. Såvel ekspropriationsbeslutning som erstatningens størrelse kan påklages jf. bestemmelser i lov om offentlige veje.

Inddragelse

Åstedsforretningen indvarsles mindst 4 uger før denne skal afholdes, ligesom denne offentliggøres med mindst 4 ugers varsel.

Ejere, brugere og andre, der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen har mulighed for at møde op til åstedsforretningen. 

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Alle udgifter afholdes af Novafos A/S.

Resume

I denne sag skal Plan og teknik godkende årets trafikbestilling til Movia. Plan og teknik har i marts vedtaget et arbejdsprogram for trafikbestillingen 2023, som indeholder en beskrivelse af de ønsker Frederikssund Kommune har til busdriften næste år. Byrådet vedtog den 31. august at nedlægge buslinje 319 mellem Skibby og Vinge St. Derudover lægger det vedtagne arbejdsprogram ikke op til ændringer i busdriften i årets trafikbestilling. 

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Der ikke bestilles ændringer i busdriften i årets trafikbestilling til Movia.

Beslutning

Jørgen Bech (V) stillede forslag om, at linje 319 fortsættes ud over forsøgsordningen og udvikles på sigt.

For stemte:

Jørgen Bech (V) og John Scmidt Andersen (V).

Imod stemte:

Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Kirsten Weiland (N) og Lars Jepsen (A).

Ikke tiltrådt.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte:

Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A) og John Schmidt Andersen (V).

Imod stemte:

Jørgen Bech (V).

Administrationens indstilling tiltrådt.

Udvalget ønsker, at skolebussen til Kyndby Huse indgår i rejseplanen samt et generelt fokus på korrespondance.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I).

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Plan og teknik godkende årets trafikbestilling til Movia.

Plan og teknik skal inden den 31.10.2022 afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at foretage i busdriften. Ændringerne træder i kraft i juni 2023. Administrationen har i marts måned præsenteret Plan og Teknik for et arbejdsprogram samt en tids-og aktivitetsplan for trafikbestilling 2023. Arbejdsprogrammet indeholder en beskrivelse samt en prioriteret række af indsatser og aktiviteter, som er i overensstemmelse med kommunens strategi for kollektiv trafik.

Byrådet vedtog den 31. august at nedlægge buslinje 319 mellem Skibby og Vinge St. Som det fremgår af vedlagte arbejdsprogram, er der ikke lagt op til øvrige ændringer i busdriften i årets trafikbestilling til Movia. I stedet fokuseres på arbejdet med mobilitetsplanen samt evaluering af de forskellige tiltag, der blev sat i værk ved sidste års trafikbestilling.

Nedenfor opsummeres status på arbejdsprogrammet for trafikbestilling 2023:

Mobilitetsplan

Frederikssund Kommune har igangsat en proces i efteråret 2021, hvor der gennem analyser og borgerinddragelse indsamles viden om mobilitet i kommunen samt potentialet for, at transporten i kommunen bliver mere klimavenlig. I løbet af 2022 udarbejdes en mobilitetsplan for kommunen, som Movia inddrages i løbende i de sammenhænge, hvor det er relevant. Mobilitetsplanen er en del af DK 2020-planen og behandles i Klima, natur og energi. Høringsudkast til mobilitetsplanen foreligges Klima, natur og energi i oktober, hvorefter det sendes i offentlig høring. Efter høringsperioden skal udkast til mobilitetsplan behandles i fagudvalgene i december måned, inden den godkendes endeligt af Byrådet.

Busbetjening af Vinge St. med linje 319

Buslinje 319 fik sin start i december 2020 som et ét-årigt forsøg midt i covid-19-nedlukningerne. Frederikssund Kommune valgte at forlænge forsøget med ét år i 2022, da kommunen ønskede at evaluere efter et normalt drift år uden corona-restriktioner. Beslutning om linjens fremtid er som nævnt ovenfor blev truffet. Beslutningen er vedlagt som bilag.

Tilpasning af ruteføring for linje 311 til svømmehallen

Der er planer om en ny vejføring til svømmehallen fra Strandvangen. Så snart den kommer skal ruteføringen af linje 311 tilpasses. Tilpasning af ruteføringen afventer beslutning om, hvornår anlægsprojektet sættes igang.

Ny linje 313 mellem Kyndby Huse og Jægerspris

Den tidligere kommunebusrute overgår til movia-bus med flere hverdagsafgange og to-times drift i weekenden. Driftsstart for den nye linje 313 er april 2022. Passagertal og køreplan for linjen evalueres løbende i samråd med brugerne. Der har været afholdt dialogmøder med brugerne. Referat er vedlagt som bilag. Linjen er etableret som et treårigt forsøg og administrationen indsamler løbende erfaringer med brugen og forsætter dialogen.

Unges transport til uddannelse - Campus Frederikssund

Frederikssund Kommune og Movia har indgået et strategisk samarbejde med Campus Frederikssund. Formålet med samarbejdet er at sikre de fornødne forhold (heriblandt kollektiv trafik), så Campus Frederikssund bliver et oplagt uddannelsesvalg for de unge i Frederikssund Kommune.

Movia og Frederikssund Kommune har i samarbejde med Vejdirektoratet etableret et nyt "superstoppested" tættere på Campus på J. F. Willumsens Vej, så ankomst- og indgangsområdet forbedres. Stoppestedet er taget i brug og der er igangsat projekt med Camus og FGU om design og produktion af faciliteter, der skal gøre stoppestedet endnu mere attaktivt for eleverne. Projektet finansieres af Movia.

Koordinering af kollektiv transport til kommunens folkeskoler

Der er fortsat behov for tæt koordinering med skolerne om buskøreplaner og ringetider med henblik på at sikre den nødvendige kollektive transport til børn. Der har været afholdt møder med skolerne herom i foråret.

Markering af idriftsættelse af elbusser i Frederikssund Kommune

Busserne på Hornsherred vil køre på El fra 11. december 2022. Movia er i gang med at udarbejde plan for form og indhold af markeringen.

Inddragelse

Borgere og interessenter bliver løbende inddraget i planlægning af busdriften i form af dialogmøder med lokale busgrupper, foreninger, interesseorganisationer samt repræsentanter for ungdomsuddannelser og skoler.Der er som noget nyt afholdt borgersamlinger i forbindelse med mobilitetsplanen. Resultaterne vil indgå i den løbende planlægning og tilrettelægning af busdriften.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

På baggrund af en af Frederikssund Kommunes fodboldklubbers FaceBookopslag orienteres udvalget hermed om plejen af boldbanerne og den rejste kritik.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pleje af boldbaner

Vej og Park har i mere end 12 år stået for drift og vedligeholdelse af alle kommunens idrætsanlæg med undtagelse af kunststofbanerne med den samme leverandør HedeDanmark. Vej og Park har gennemført driftsarbejderne i tæt samarbejde med Center for Kultur og Fritid og klubberne. Plejen af boldbanerne omfatter græsslåning, renholdelse og opkridtning.

HedeDanmark udfører arbejderne ud fra den gældende kontrakt, som løber frem til den 30. april 2025 med mulighed for, at aftalen kan forlænges i op til yderligere 3 x 12 måneder. Arbejderne udføres ud fra ”Særlig arbejdsbeskrivelse for drift af grønne områder og øvrige udearealer”, som er baseret på de gældende danske gartnernormer. Arbejdsbeskrivelsen er vedlagt som bilag 1.

Det er branchemæssigt således normalt, at boldbaner driftes ud fra et ”tilstandsniveau”, hvilket betyder, at græsset kun slås, når det er nødvendigt. Det betyder, at eksempelvis sportsplæner ikke må være højere end 5 cm med en klippehøjde på 3,0 – 3,5 cm. Hvis boldbanerne i stedet skal driftes ud fra et ”udførelseskrav”, hvor græsset slås med faste intervaller, vil det yderligere koste ca. 400.000 kr. ekskl. moms i forhold til at slå græsset ud fra et ”tilstandsniveau”.

Kvaliteten af det udførte arbejde følges løbende af Vej og Park i samarbejde med HedeDanmark og Center for Kultur og Fritid. Måling af græshøjder udføres ud fra en branchestandard baseret på ”Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2015”. Målingen af græshøjden er baseret på et gennemsnit af flere målinger på banen. Det betyder, at der godt lokalt kan være enkelte græsstrå, der længere end 5 cm, men gennemsnittet kan være indenfor tolerancen.

Samarbejdet med klubberne

Center for Kultur og Fritid har sammen med Vej og Park hen over sommeren været på rundtur til alle fodboldklubber med henblik på en temperaturmåling på samarbejdet og plejen af banerne. Flere klubber har givet udtryk for at klipning/kridtning er blevet meget bedre, og HedeDanmark denne sæson er blevet bedre til at se i turneringsprogram og tilpasse klipning mv.

Klubberne efterspurgte oplysning om, hvornår der forventes klipning og opstregning på banerne. Derfor har de efterfølgende fået tilsendt oversigt over forventede HedeDanmark-arbejder i september 2022. Oversigten er vedlagt som bilag 2.

Administrationens indtryk er, at visse baner, som ligger tæt på klubhuse/ idrætsanlæg benyttes mest og derfor slides unødigt hårdt. Her vil en anden brug af baner, som ligger længere væk, kunne mindske sliddet.

Det er ligeledes administrationens vurdering på baggrund af møderne, at det som flere klubber reelt efterspørger er et højere serviceniveau end det som er politisk fastlagt.

På baggrund af møderækken udføres i uge 38 feltarbejde ved eksternt firma, hvor fodboldbanerne gennemgås med henblik på vurdering af banernes generelle tilstand. Der forventes medio oktober 2022 en rapport, som beskriver hvilke initiativer der evt. kan udføres med henblik på at højne standarden af banerne. En sådan rapport blev senest udarbejdet i 2010.

Den konkrete kritik fra en fodboldklub på FaceBook

Højt græs:

Klubben påtaler, at græsset den 10. september var for højt.

Klubben havde selv dagen før fundet enkelte steder, hvor højden var 6 cm. Det passer ikke med de kontrolmålinger, administrationen udførte aftenen før kampen, hvor banen ikke var for lang gennemsnitligt. Det blev meddelt klubben.

Dybe huller:

Alle banerne har i år været hårdt ramt af tørke fra den lange og tørre sommerperiode, hvilket har bevirket, at græstæppet er blevet tørt og usammenhængende. Det resulterer i, at der er opstået lokale bare pletter. Det er ikke, som klubben beskriver det, huller som HedeDanmark har kunnet udbedre. HedeDanmark udbedrer løbende huller i banerne samtidigt med, at de opstriber banerne.

Klubben beskriver, at der er anvendt ”skæver” til opfyldning af huller. Der er ikke korrekt. Der er anvendt topdressing i form af muld iblandet rundkornet sand/grus. Problemet er, at topdressingen pga. det afsvedne græstæppe ikke som normalt falder ned i græstæppet, men ligger tilbage på de afsvedne græspletter. Når det så regner bliver mulden vasket væk, mens sand/grus iblandingen ligger synligt tilbage. Vej og Park har kontrolleret, at den anvendte topdressing opfylder betingelserne.

Kløver og ukrudt:

Klubben påpeger problemer med at kløver og ukrudt igennem de seneste 6 – 7 år har bredt sig på banerne. Vej og Park er i den løbende normale drift opmærksomme på at imødegå disse problemer, men banernes fremskredne alder kræver sandsynligvis nogle ekstra tiltag i form af mere gødning m.m. Udbedringsmuligheder forventes at fremgå af den eksterne rapport, som modtages i oktober. Når den er modtaget, vil der blive lagt en plan for, hvad der evt. kan udføres på den enkelte bane indenfor det afsatte budget.

Inddragelse

Inddragelse sker i det løbende samarbejde

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Jepsen (A) og Michael Tøgersen (I).

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

.