Frederikssund Kommunes logo

Plan og tekniks møde den 23. august 2022

Ekstraordinært møde, mødelokale SL 1, Slangerup kl. 10.00

Referat
Fold alle punkter

150Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Michael Tøgersen (Løsgænger).

151Beslutning om nedlæggelse af § 14 forbud efter planloven for område ved Dyrlægegårds Allé i Frederikssund

Resume

Plan og teknik besluttede i august 2022, at der skulle udarbejdes en lokalplan for et større boligområde ved Dyrlægegårds Allé og at der i denne forbindelse samtidig skulle nedlægges et § 14 forbud efter planloven, der begrænser byggeri i området frem til, der foreligger et forslag til lokalplan. I denne sag skal udvalget beslutte, om de ønsker at fastholde nedlæggelse af et § 14 forbud.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

  1. Frafalde beslutningen om at nedlægge et § 14 forbud efter planloven for et større område ved Dyrlægegårds Allé.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Michael Tøgersen (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Plan og teknik besluttede den 10. august 2022 (pkt. 142), at der skulle udarbejdes en lokalplan for et større boligområde ved Dyrlægegårds Allé, der ligger ud til kysten syd for Frederikssund. Området er i dag udelukkende omfattet af kommuneplanen og der er derfor begrænset mulighed for at regulere bebyggelsen i området. Udarbejdelse af lokalplan for området vil dermed forbedre administrationsgrundlaget og sikre en fastholdelse af områdets værdier.

Plan og teknik besluttede samtidig at nedlægge et § 14 forbud jf. Planloven, hvilket betyder, at kommunen skal udarbejde et forslag til en lokalplan inden for ét år. Det betyder samtidig, at byggeri i området kan blive sat i bero, indtil der er et nyt plangrundlag.

At nedlægge et § 14 forbud er et indgribende reguleringsværktøj, der begrænser de enkelte ejendommes mulighed for at bygge til mm. frem til, der foreligger et forslag til lokalplan. Når en kommune vælger at nedlægge et §14 forbud, skal det præciseres, hvilke forhold der skal være omfattet af forbuddet og dermed indgå i en kommende lokalplan for området.

Der er behov for at få præciseret, hvilke planmæssige forhold, der i givet fald skal være omfattet af forbuddet, hvilket bl.a. kræver en analyse af områdets karakter og værdier. Det bør også belyses, hvilke eventuelle juridiske og økonomiske konsekvenser det kan have at nedlægge et §14 forbud, da der er igangværende byggesager i området, som i givet fald vil blive sat i bero.

Hvis Plan og teknik beslutter at frafalde §14 forbuddet i området, vil det betyde, at byggeansøgninger vil blive behandlet efter de nuværende regler i kommuneplan og bygningsreglement.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at Plan og teknik frafalder at nedlægge et § 14 forbud.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

152Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Michael Tøgersen (Løsgænger).

153Beslutning om ekspropriation af arealer til etablering af Kulhusecykelstien (Lukket punkt)

154Underskrifter

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-