Frederikssund Kommunes logo

Plan og tekniks møde den 10. august 2022

Mødelokale SL 1, Slangerup kl. 08.15

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til viljen til at gennemføre en indsats til grundvandsbeskyttelse inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og andre sårbare områder indenfor vandværkernes indvindingsoplande vha. påbud, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler på rimelige vilkår. Den principielle beslutning er nødvendig af hensyn til administrationens videre arbejde med indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og BNBO-opgaven og for at vandværkerne kan påbegynde opgaven med forhandling af frivillige aftaler. Denne principielle stillingtagen følges op af en senere sag, hvor der træffes konkret beslutning på hvert enkelt areal, hvor en indsats vurderes nødvendig.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Kommune er villig til at gennemføre indsatser for grundvandsbeskyttelse, både i BNBO og i andre sårbare områder, vha. påbud/forbud rettet mod lodsejer hvor det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale.
 2. Frederikssund Kommune er villig til at gennemføre indsatser for grundvandsbeskyttelse, både i BNBO og i andre sårbare områder, vha. påbud/forbud rettet mod vandforsyninger der er underlagt vandsektorloven, for at sikre vandforsyningernes mulighed for betaling af erstatninger
 3. Udgifter til erstatning for tab som følge af påbud efter miljøbeskyttelsesloven afholdes af de vandværker, der har fordel af indsatsen

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 4. maj 2022, pkt. 80:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. maj 2022, pkt. 133:

Anbefales.

Beslutning fra Byrådet, 2. juni 2022, pkt. 119:

Sagen sendes retur til fornyet behandling i Plan og teknik, idet der opstod tvivl om lovhjemmel til den i sagen omtalte skattefritagelse ved indgåelse af frivillige aftaler.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

I januar 2019 indgik den daværende regering med aftaleparterne en tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-21, som skal medvirke til at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig brug af pesticider inden for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). I tillægsaftalens fase 1 skal kommunerne inden udgangen af 2022 gennemgå alle BNBO´er på arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål og vurdere behovet for indsatser. I henhold til aftalen skal der så vidt muligt forsøges at indgå frivillige aftaler mellem vandværk og de berørte lodsejere inden for de arealer, hvor det vurderes at en indsats er nødvendig.

Hvis det ikke er muligt at forhandle aftaler på plads inden udgangen af 2022, fremgår det af tillægsaftalen, at det forventes, at lodsejere uden aftaler vil blive underlagt et generelt sprøjteforbud inden for BNBO (fase 2). Der vil blive indført en kompensationsordning for forbuddet. Dog kan EU´s støtteregler medføre, at nogle lodsejere ikke vil få så meget ud af kompensationsordningen. Det vil være i både vandværkernes og lodsejernes interesse at indgå frivillige aftaler i fase 1, da det giver mulighed for at lave fleksible og lokalt forankrede løsninger, som i højere grad kan tilgodese både hensynet til en hensigtsmæssig drift af en landbrugsejendom og behovet for beskyttelse af grundvandet.

Det er et lovkrav jf. vandforsyningslovens § 13, at kommunen udarbejder og vedtager indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for områder, som staten har udpeget som indsatsområder. Staten har i 2020 og 2021 udpeget nye indsatsområder i Frederikssund Kommune, hvor der skal udarbejdes indsatsplaner.

I 2022 udarbejder Frederikssund Kommune derfor indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for de 30 vandværker/kildepladser i kommunen, hvor der indvindes grundvand til almen vandforsyning. I indsatsplanen vurderes behovet for grundvandsbeskyttelse i hele vandværkets indvindingsopland, herunder inden for BNBO. På denne mådes opnås der en samlet vurdering og beskyttelse af hele vandværkets indvindingsopland, og evt. nødvendige indsatser aftales samtidig. Den politiske stillingtagen til viljen til forbud/påbud inden for BNBO og den øvrige del af vandværkernes indvindingsopland finder derfor sted samtidig. Det forventes dog først, at der foreligger et endeligt forslag til indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse ved udgangen af 2022, mens planen forventes endeligt vedtaget i 2023.

Tiltag til grundvandsbeskyttelse

Virkemidler

Målet er en arealanvendelse uden brug af pesticider eller andre stoffer, som udgør en fare for forurening af grundvandet. Dette kan bl.a. opnås vha. dyrkningsaftaler, naturprojekter, skovrejsning eller opkøb af jord, listen er dog ikke udtømmende. Der lægges vægt på at finde løsninger, som er hensigtsmæssige i forhold til lodsejeren og den øvrige drift af ejendommen.

Erstatning

Både ved frivillige aftaler og ved påbud/forbud rettet mod lovligt bestående forhold skal der gives fuld erstatning til den berørte lodsejer.

Ved forbud/påbud meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 24 betales erstatning af de brugere af vandet, som har fordel af forbuddet eller påbuddet og kan finansieres via vandtaksten.

Ved forbud/påbud meddelt efter miljøbeskyttelseslovens 26a betales erstatningen af kommunalbestyrelsen, eller, hvis kommunalbestyrelsen har givet samtykke hertil, helt eller delvist af den eller de vandforsyninger, der har fordel af beslutningen. Da BNBO og indvindingsoplande altid er fastsat omkring en eksisterende vandforsyningsboring vil der altid være en vandforsyning der har fordel af påbuddet og som følge deraf skal betale erstatningen.

Påbud/forbud

Såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, giver miljøbeskyttelseslovens § 24 og § 26a mulighed for at påbyde eller at nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af nuværende eller fremtidige anlæg til indvinding af drikkevand, ud for en konkret vurdering af behovet for grundvandsbeskyttende tiltag. Ved brug af § 24 begrænser restriktionerne sig ikke kun til erhvervsmæssig brug af pesticider, men kan bruges mod alle former for brug og oplagring af stoffer og kemikalier, der kan forurene grundvandet. § 26a kan kun bruges i forhold til nitrat og pesticider, og det er en forudsætning, at der er vedtaget en indsatplan for grundvandsbeskyttelse og at der inden er forsøgt at indgå frivillige aftaler.

Påbud om tiltag til grundvandsbeskyttelse kan også rettes mod en vandforsyning. For de vandforsyninger som hører under vandsektorloven ( HOFOR og Novafos) opstilles der årligt en økonomisk ramme hvor det reguleres hvad forsyningen må bruge penge til. Erstatninger til grundvandsbeskyttelse ligger typisk uden for den økonomiske ramme og vil kræve et tillæg. For at få et tillæg til den økonomiske ramme kan det være en forudsætning at kommunen har meddelt et påbud.

Beslutningskompetencen i forhold til miljøbeskyttelseslovens § 24 og 26a forventes efter vedtagelse af delegationsplan at ligge hos Byrådet. Der kan ikke laves en generel beslutning om påbud, da loven kræver, at der tages stilling for hvert enkelt område. Der er dog behov for en principiel beslutning om viljen til påbud af hensyn til administrations videre arbejde med indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og BNBO-opgaven. Når risikovurderingen er afsluttet, vil de områder, der vurderes at være behov for vilje til påbud, blive lagt op til politisk stillingtagen. For de områder, hvor det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale, vil hvert enkelt påbud skulle godkendes politisk.

Politisk stillingtagen til påbudsvilje er særlig vigtig i forhold til lodsejernes mulighed for skattefritagelse i forbindelse med erstatningen ved indgåelse af en frivillig aftale, og muligheden for påbud kan derfor være en forudsætning for indgåelse af den frivillige aftale.

Meddelelse og tilsyn med påbud er en ressourcekrævende opgave, og den er unødvendig, hvis der meddeles et generelt statsligt forbud inden for BNBO, hvilket der er lagt op til i tillægsaftalen til pesticidstrategien. Derfor anbefaler administrationen, at Frederikssund Kommune først bruger påbudsmuligheden efter 2022 i de sager, hvor det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale, og kun hvis der ikke kommer et generelt statslig påbud. Dette vurderes at være i overensstemmelse med intentionen i tillægsaftale til pesticidstrategi 2017-2021 for så vidt angår at fremme frivillige aftaler om ophør af sprøjtning.

I den øvrige del af vandværkernes indvindingsopland har staten ikke tilkendegivet planer om et generelt sprøjteforbud svarende til fase 2 inden for BNBO. Det anbefales dog, at muligheden for påbud/forbud også først tages i brug her efter udgangen af 2022 i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale, således at evt. påbud/forbud meddeles samtidig både inden for BNBO og i den øvrige del af indvindingsoplandet.

Procestrin for indgåelse af aftaler:

 1. Principiel beslutning om vilje til forbud/påbud.
 2. Risikovurdering af behov for tiltag til grundvandsbeskyttelse inden for BNBO og den øvrige del af indvindingsopland.
 3. Beslutning om vilje til at meddele påbud/forbud for konkrete arealer inden for hvert enkelt BNBO.
 4. Dialog mellem vandværk, lodsejer og kommune om indsats.
 5. Der tilbydes en frivillig aftale til lodsejer.
 6. Hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale, meddeles der påbud/forbud, såfremt staten ikke har lavet et generelt sprøjteforbud efter 2022.

Omfanget af behov for beskyttelse

Der findes i alt 87 boringer til almen vandforsyning. Status marts 2022 er, at der er påvist pesticidrester i 48 af disse boringer, i flere af boringerne er der påvist mere end ét stof. 18 ud af de i alt 30 vandværker/kildepladser har pesticidrester i drikkevandet, dog under den tilladte grænseværdi. Dette medfører, at der i øjeblikket er begrænset grundvandsressource til rådighed, som kan bruges til drikkevandsforsyning. Samtidig forsynes flere områder i kommunen af vandværker, som på grund af den geografiske beliggenhed ikke umiddelbart kan nødforsynes af andre vandværker, eller som på grund af deres størrelse, heller ikke vil have mulighed for at rense vandet for pesticider mm. Det vil i mange tilfælde være væsentligt mere omfangsrigt at skulle etablere anden forsyning eller yderligere rensning af vandet, end at beskytte grundvandet. Rensning af vandet er desuden i modstrid med den danske drikkevandsmodel, som er baseret på rent grundvand. Det er ikke inden for alle BNBO´er og andre sårbare områder, at der er erhvervsmæssigt brug af pesticider eller anden brug af stoffer, der kan true grundvandet.

En endelig opgørelse over arealer, hvor der er behov for grundvandsbeskyttende tiltag findes først, når risikovurderingen er afsluttet, hvilket den forventes at være omkring 1. juni. Det må forventes, at der vil være behov for tiltag i en række områder inden for vandværkernes indvindingsoplande, men ikke alle.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Plan og teknik d. 10. august 2022:

På byrådsmødet den 2. juni 2022 opstod tvivl om lovhjemmel til den i sagen omtalte skattefritagelse ved indgåelse af frivillige aftaler.

Frederikssund Kommune forventer, at de fleste lodsejere vil kræve skattefrihed som betingelse for at indgå en aftale, idet alternativet for lodsejer er at få et påbud, hvor erstatningen automatisk vil være skattefri. Det er kun SKAT, der har kompetencen til at afgøre, om erstatningen ved en frivillig aftale vil være skattefri eller ej. Kommunen eller vandværkerne kan derfor ikke give lovning på skattefritagelse. I praksis forventer Frederikssund Kommune, at fremgangsmåden bliver, at der indgås en aftale, som fra lodsejerens side er betinget af, at lodsejeren opnår et bindende svar fra SKAT om, at erstatningen for aftalen vil være skattefri. Den væsentligste forudsætning for, at SKAT vil have mulighed for at give skattefritagelse er, at Frederikssund Kommune beslutter, at kommunen forventer at give påbud til lodsejerne, hvor det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale. Det er denne "vilje til at give påbud", der kan besluttes i denne sag.

Inddragelse

Administrationen har løbende været i dialog med vandværker og Novafos om sagen. Der har senest den 21. marts 2022 været afholdt møde i Frederikssund Kommunes Vandråd, hvor processen blev drøftet med vandværkerne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Byrådet skal med denne sag godkende et forslag til Kommuneplantillæg 005 og Lokalplansforslag 145 for nye boliger i det sydlige Vinge og at planerne sendes i offentlig høring i 8 uger. Planerne skal muliggøre opførelse af etageboliger og rækkehuse. Endvidere skal Byrådet godkende et udkast til en udbygningsaftale, hvor ansøger har tilbudt at medfinansiere en del af områdets infrastruktur.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende forslag til kommuneplantillæg 005 og lokalplansforslag 145 for boliger i det sydlige Vinge og sende det i 8 ugers offentlig høring.
 2. Godkende et udkast til en udbygningsaftale, hvor ansøger medfinansierer en del af områdets nødvendige infrastruktur.

Beslutning

Anbefales, idet redegørelsen suppleres med mulighed for tilkobling til den planlagte kollektive varmeforsyning.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Planlægning af boliger i den sydlige del af Vinge er en del af en etapedelt plan, der i sin endelige form vil omfatte store dele af arealerne mellem Fællesmagasinet og St. Rørbæk. Projektet er også en del af Byrådets 8-punktsplan fra 2019 for udvikling af Vinge, hvor ønsket bl.a. er at planlægge for 75-100 boliger syd for Fællesmagasinet. Lokalplanen sætter rammen for denne udvikling. Den foreslåede bebyggelse vil udelukkende blive placeret på privatejede arealer.

Byrådet vedtog den 25. november 2020 at igangsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg med forhøring og en lokalplan for boligprojektet. Projektet omfatter et grundareal på 14.200 m², der ligger placeret syd for Fællesmagasinet og nord for St. Rørbæk. Ansøger har revideret projektet i forhold til det oprindelige, men projektet ligger stadig indenfor de rammer, der blev fastlagt for bebyggelsen i forbindelse med igangsættelse af lokalplanarbejdet. Den primære ændring er, at projektet kommer til at indeholde en afdeling af Bovieran, som svarer til det, der er opført på Frikvarteret 2 i Frederikssund. Bovieran er et andelsboligfællesskab for seniorer. I dette tilfælde rummer bebyggelsen 60 lejligheder. På den resterende del af arealet planlægges for opførelse af rækkehuse. Rækkehusene vil blive opført i 2 etager og Bovieran i 3 etager. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 70, hvilket svarer til et byggeri på 9.940 m2..

Kommuneplan

Området er i henhold til kommuneplan 2021-2033 beliggende indenfor et rækkefølgebelagt areal, hvor byudviklingen først ville blive frigivet i anden halvdel af kommuneplanperioden, dvs. 2027 - 2033. En afvigelse fra rækkefølgeplanen, der er en del af kommuneplanens hovedstruktur, kræver et kommuneplantillæg. Administrationen valgte at gennemføre en forhøring/indkaldelse af ideer og forslag med en 2 ugers høringsperiode. Forhøringen resulterede ikke i indsigelser eller ændringsforslag til planen. Kommuneplantillæg 005 er vedlagt som bilag.

Lokalplan

Med lokalplanen fastsættes der krav til bebyggelsens omfang, placering og arkitektur. Desuden fastlægges der med lokalplanen en disponering af området med hensyn til parkering, vej- og stiføring, adgangsforhold m.m. Lokalplansforslaget er vedlagt som bilag.

Udbygningsaftale

Ansøger har tilbudt at indgå i en udbygningsaftale, hvor der bidrages økonomisk til etablering af en del af de nødvendige infrastrukturanlæg. Udbygningsaftalen vil omfatte adgangsvejen fra St. Rørbækvej, etablering af en venstresvingsbane på St. Rørbækvej samt etablering af en stiføring på den nordlige del af området. Et oversigtskort og et udkast til udbygningsaftalen er vedlagt som bilag.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af forslaget til kommuneplantillægget og lokalplansforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at planforslagene ikke vil medføre en så væsentlig indvirkning på miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen begrundes med:

 • at lokalplanområdet er beliggende uden for indvindingsoplandet for særlige drikkevandsinteresse til Marbæk Vandværk.
 • at der ikke er registreret § 3-beskyttet natur inden for området, ligesom der ikke har været forekomster af fredede eller beskyttede arter, jf. Habitatdirektivet.
 • at lokalplanområdet ligger ca. 2,4 km øst for nærmeste Natura 2000-område, hvorfor planen ikke har konsekvenser for dette.
 • at omdannelsen fra intensivt dyrket landbrugsareal til boliger med en bæredygtig profil betyder, at miljøpåvirkninger forventes at blive minimale.

Screeningnotatet for afgørelsen om miljøvurdering er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Der er tidligere gennemført en forhøring med en 2 ugers høringsperiode for ophævelse af kommuneplanen 2017´s rækkefølgebestemmelser for lokalplansområdet. Forhøringen resulterede ikke i indsigelser eller ændringsforslag til planen. Det bemærkes, at ændringen nu skal indarbejdes i kommuneplan 2021, der er blevet vedtaget siden igangsættelsen af planarbejdet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Plan og teknik skal med denne sag godkende et forslag til kommuneplanstillæg nr. 010 og lokalplansforslag nr. 155, som muliggør opførsel af en telemast med en højde på 48 m ved Strandengen, Skuldelev Strand, og at planerne sendes i offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende forslag til kommuneplanstillæg nr. 010 og lokalplansforslag nr. 155, som muliggør opførsel af en telemast med en højde på 48 m ved Strandengen, Skuldelev Strand og sende planerne i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har modtaget en ansøgning med ønske om at opstille en telemast med en højde på 48 meter med tilhørende antenner, antenneudstyr og teknikbygninger på en del af matr.nr. 77hd Skuldelev Strand, Skuldelev. Telemasten ønskes opstillet, da det ud fra en overordnet samfundsmæssig interesse er vigtigt, at teleinfrastrukturen udvikles i takt med selskabernes dækningsforpligtelser, så der skabes god mobildækning i hele landet. Plan- og Miljøudvalget besluttede den 30. november 2021 at igangsætte et forslag til en lokalplan og et kommuneplanstillæg som muliggør opførsel af en gittermast med en højde på 48 meter med tilhørende teknikbygninger på matr.nr. 77hd ved Strandengen, Skuldelev Strand.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 258 kvm og måler 21,5 x 12 meter inden for matr.nr 77hd. Lokalplansområdet er placeret i tilknytning til et sommerhusområde og tæt op ad Novafos pumpestation på adressen Strandengen 1A, Skuldelev Strand.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Strandengen via en nyetableret jordvej. Telemasten opføres med en maksimal højde på 48 meter. Lokalplanen fastlægger den overordnede disponering af lokalplanområdet med en telemast samt op til tre teknikbygninger. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for telemastens visuelle fremtoning i form af krav til farver og materialer på telemast, antenner og teknikbygninger, der skal fremstå i afdæmpede farver og uden blanke og reflekterende overflader. Lokalplanen sikrer, at hvis der skal fældes træer i det levende hegn i forbindelse med etableringen af telemasten, skal disse vurderes i forhold til flagermus. Der etableres beplantning i form af træer, buske og/eller levende hegn til afskærmning af den nederste del af telemasten samt teknikskabe. Med hjemmel i Planlovens § 15, stk. 4, tillægges lokalplanen en bonusvirkning, som erstatter en landzone tilladelse til opstilling af telemast med tilhørende antenner, antenneudstyr og teknikbygninger.Bonusvirkningen fastsætter vilkår om, at telemast med alt tilhørende udstyr og teknikskabe fjernes senest et år efter endt anvendelse.

Kommuneplantillæggets indhold

I kommuneplantillægget udlægges en ny ramme LT 4.8, som har samme arealafgrænsning som lokalplanen. Rammeområde LT 4.8 fastlægger anvendelsen for området til teknisk anlæg i form af en telemast. Med den nye ramme gives mulighed for en telemast i form af en gittermast med en højde op til 48 meter. Kommuneplantillægget indeholder desuden bestemmelser om bygningshøjde for tilhørende teknikbygninger til telemasten.

Telemastens placering og omgivelser

Telemasten placeres i udkanten af et større aflangt græsareal og opad beplantningsbælter bestående af en række høje træer både nord og øst for telemasten. Fra syd og øst er telemasten omgivet af sommerhusbebyggelse. Nord for telemasten ligger en villa. Vest for telemasten ligger landbrugsarealer med spredt bebyggelse og spredt beplantning. I en afstand af ca. 165 meter fra lokalplanens og rammeområdets afgrænsningen ligger Natura 2000 område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. Det er vurderet, at lokalplanen eller rammeområdet ikke vil påvirke dette område væsentligt. Der er ikke registreret §3-natur, økologiske forbindelser og/eller geologiske særpræg i eller i nærheden af lokalplansområdet samt rammeområdet. Telemasten placeres i en afstand af ca. 450 meter til Roskilde Fjord. Der blev forud for igangsættelse af lokalplanen undersøgt for alternative placeringer til telemasten. For at sikre en optimal mobildækning af området samt hensyn til beskyttelseszoner, beskyttede naturområder og fredninger er den nuværende placering den eneste egnede. Såfremt teleselskabernes dækningskrav skal overholdes er det uundgåeligt med en kystnær placering.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af screeningen, vurderer administrationen, at planforslagene ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Administrationen har således truffet afgørelse om, at forslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Afgørelsen er baseret på vurdering af:

 • at planlægningen ikke vil have en betydende påvirkning på naturbeskyttelsesinteresserne knyttet til Natura 2000-områder
 • at der ikke vil ske påvirkning af yngle- og rasteområderne for bilag IV-arter som følge af planernes realisering
 • at telemastens højde på 48 meter ikke vil have væsentlig indvirkning på de landskabsmæssige interesser knyttet til kystnærhedszonen
 • at konstruktionen af telemasten i form af en gittermast vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning i landskabet, da den har en transparent fremtoning. Visualiseringer fremgår af lokalplansforslag nr. 155.

Planforhold

I dag er lokalplansområdet dækket af Partiel Byplansvedtægt nr. 1. Lokalplan nr. 155 ophæver Partiel Byplanvedtægt nr. 1 for den del, der er omfattet af lokalplan nr. 155. Med kommuneplanstillæg nr. 010 sørges for, at lokalplan nr. 155 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-33.

Inddragelse

Forslag til lokalplan nr. 155 samt forslag til kommuneplanstillæg nr. 010 sendes i 4 ugers offentlig høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til igangsættelse af en lokalplan for boligområde ved Stenøvej, Hyldeholmvej og Esrogårdsvej i Gerlev. I området er der givet tilladelse til udstykning og bebyggelse, som er i strid med eksisterende lokalplan. Ny lokalplan skal derfor sikre overensstemmelse mellem delområdernes anvendelse og udstykningsforhold. Desuden har den nye lokalplan til formål at muliggøre ny boligbebyggelse på Esrogårdsvej 1-3.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Igangsætte udarbejdelse af lokalplan for boligområdet ved Stenøvej, Hyldeholmvej og Esrogårdsvej i Gerlev med indarbejdelse af administrationens anbefalinger.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Området er i dag omfattet af lokalplan 72A, der udlægger et område i Gerlev til boligområde med mulighed for tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.

Administrationen er blevet opmærksom på, at der er foretaget udstykninger og tilladelser til bebyggelse i et område udlagt til grønt offentligt område, hvilket er i strid med principperne i lokalplanen. Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens principper. Der er derfor behov for at udarbejde en lokalplan, der sikrer overensstemmelse mellem planlægningen og virkeligheden i boligområdet.

Ved siden af lokalplan 72A ligger ejendommen Esrogårdsvej 1, hvor kommunen har udbudt en mindre del af matrikel 3a (se bilag – Kortrids af udbudte areal). Det udbudte areal påtænkes anvendt til helårsbeboelse i form af dobbelthuse, rækkehuse eller kædehuse i sammenlægning med naboejendom. Arealet vil blive solgt betinget på endelig vedtagelse af lokalplan, da den eksisterende lokalplan fastlægger anvendelsen af området til offentlige formål. Ændring af anvendelse fra offentlig formål til boligområde med mulighed for tæt-lav boligbebyggelse kræver udarbejdelse af en ny lokalplan.

Administrationen anbefaler, at udbudte areal samt nabomatrikel inddrages i den nye lokalplan, så der laves et samlet plangrundlag for området (se bilag - Nyt lokalplanområde).

Overordnet planlægning

Området er omfattet af fire kommuneplanrammer, B 4.1, B 4.2, B 4.4 og BB 4.9 i Kommuneplan 2021-2033. Kommuneplanrammerne udlægger området til boligformål og BB 4.9 til blandet bolig og erhverv. Bebyggelsesprocenterne varierer i de fire kommuneplanrammer mellem maksimalt 30 og 45.

Området er omfattet af lokalplan 72A, der blev vedtaget af Jægerspris Kommune i 2004 (se bilag - Lokalplan 72A). Lokalplanen blev udarbejdet for at fastlægge områdets anvendelse til boligformål, offentlige institutioner og centerformål til lokal forsyning med dagligvarer. Lokalplanen har yderligere til formål at fastlægge bestemmelser for byggeriets omfang og udseende i de forskellige delområder samt at skabe en bebyggelse, der adskilles af grønne kiler og tilpasses terrænet.

Esrogårdsvej 1-3, hhv. Matrikel 3a og 3t er omfattet af lokalplan nr. 45 for et boligområde i Gerlev. Lokalplanen udlægger området ved matr. 3a og 3t til offentlige formål.

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af ny lokalplan

Lokalplan 72A inddeler lokalplanområdet i syv delområder. Delområderne giver mulighed for forskellig anvendelse til tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse samt til fælles friarealer (se bilag – Delområder i lokalplan 72A). Der er givet tilladelse til udstykning og byggetilladelse til boliger i en mindre del af det område, der er udlagt i lokalplanens delområde 7 som område til offentlige grønne områder. Foruden, at det er i strid med lokalplanens principper, kan det give udfordringer ved fremtidige byggeansøgninger på disse ejendomme. Ved udarbejdelse af ny lokalplan, vil for området, der i dag er omfattet af lokalplan 72A, alene gives mulighed for det byggeri, der allerede er udstykket til, foruden de eksisterende byggemuligheder i lokalplanen. Nyt plangrundlag vil således ikke give mulighed for yderligere boligbebyggelse i området, med undtagelse af et afgrænset området ved Esrogårdsvej 1-3.

Med udarbejdelse af en ny lokalplan vil administrationen sikre, at borgernes eksisterende muligheder ikke forringes. Det er administrationens anbefaling, at ny lokalplan tager udgangspunkt i eksisterende lokalplan, men dog tilpasser plangrundlaget med de erfaringer, der er gjort i området hidtil samt tilføjer området ved Esrogårdsvej 1-3 til lokalplanens afgrænsning. Derudover har administrationen følgende opmærksomhedspunkter, som den nye lokalplan bør sikre:

 • Bestemmelser for etablering af solceller på tagflader, hvilket der i dag dispenseres til.
 • Bestemmelser for etablering og regulering af sekundær bebyggelse
 • Berigtigelse af anvendelsen i det enkelte delområder
 • At ny bebyggelse ved Esrogårdsvej 1-3 indpasses det eksisterende miljø med ens facader og symmetrisk sadeltag eller tag med ensidig taghældning
 • At der fra Esrogårdsvej 1-3 sikres adgang til cykelstien på den modsatte side af Esrogårdsvej
 • Etablering af fælles friarealer ved ny bebyggelse på Esrogårdsvej 1-3 og at arealerne kan anvendes til ophold, legepladser og lignende.

Det er administrationens vurdering, at ovenstående opmærksomhedspunkter kan sikres ved udarbejdelse af nyt plangrundlag for området.

Inddragelse

Der afholdes et dialogmøde med beboerne i området om rammerne for lokalplanlægning efter politisk beslutning om igangsættelse af ny lokalplan. Efter godkendelse af et forslag til lokalplan, sendes lokalplansforslaget i offentlig høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Udvalgsformand for Plan og teknik har efter dialog med lodsejere i området ved Dyrlægegårds Allé ønsket at få belyst mulighederne for at få udarbejdet en lokalplan for området, der ligger ud til Roskilde Fjord, syd for Frederikssund. Beslutning om udarbejdelse af lokalplan for området vil betyde en ændret prioritering i forhold til de nuværende planer for lokalplanarbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Beslutte, om der ønskes en igangsættelsessag, hvor udvalget samtidig nedprioriterer andre sager.

Beslutning

Kirsten Weiland (N) stillede forslag om, at der udarbejdes et forslag til en lokalplan og at der nedlægges et §14 forbud for området.

For stemte:

Kirsten Weiland (N), Michael Tøgersen (Løsgænger), Lars Jepsen (A) og Kenneth Jensen (A)

Imod stemte: Ingen.

John Schmidt Andersen (V) og Jørgen Bech (V) undlod at stemme.

Forslaget blev tiltrådt.

Administrationen forelægger på baggrund heraf en prioriteringssag for udvalget.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Området ved Dyrlægegårds Allé er opført uden lokalplan eller servitut i slutningen af 1970érne. Området er fuldt udbygget. Bebyggelsen bestået af fritliggende enfamiliehuse i overensstemmelse med kommuneplanrammerne, der fastlægger området til åben-lav boligbebyggelse. Boligerne er opført i gasbeton med ydermur i tegl. Hovedparten af boligerne er i 1 plan med 20º saddeltag. Enkelte boliger er 1½ plan. Boligerne er hovedsageligt orienteret vinkelret på boligvejen, en del er dog parallelt med vejen, alle lidt tilbagetrukne fra vejen. Grundstørrelserne er ca. 700 m2. Boligstørrelserne varierer fra 133 m2 og op.

Den vestligste boligvej tættest på kysten adskiller sig fra den øvrige bebyggelse i Dyrlægegårds Allé ved ikke at være typehuse. Grundene langs kysten her er store (over 2500m2) og boligerne er opført over en længere periode. Boligerne her fremstår i 1-1½ etager med murede facader. De er generelt større end i resten af området og varierer meget med hensyn til arkitektur/udformning. De ældste boliger i området er fra 60’erne. Der er ingen bevaringsværdige bygninger i området.

Frederikssund Kommune har mange bolig- og sommerhusområder, der ikke er omfattet af en lokalplan. Det betyder, at ansøgninger om byggetilladelser alene reguleres efter bygningsreglementet og evt. servitutter, hvilket kan give udfordringer med at fastholde et områdes særlige udtryk og værdier. Områder med herlighedsværdier oplever et særligt stort pres for modernisering og udbygninger. Administrationen vurderer, at der er flere områder i kommunen, der repræsenterer større bygningsmæssige og kulturhistoriske værdier end området ved Dyrelægegårds Allé. Der er flere områder, hvor der er udpeget bevaringsværdige bygninger, som ikke lokalplanlagte. Manglende lokalplaner i disse områder medfører en risiko for tab af bygnings-, og kulturværdier, der er særlige for Frederikssund Kommune.

Principper i evt. lokalplan for området kunne være

 • Bygningers orientering på grunden
 • Sekundære bygninger
 • Enfamilie/flerfamiliehuse
 • fastholde byggeri i højst 1,5 etage
 • principper for kviste mm
 • Vejbyggelinjer.

Igangsætning af udarbejdelse af lokalplan for området ved Dyrlægegårds Allé vil få betydning for de planer, der er på vej til at blive igangsat og som er i overensstemmelse med kommuneplanen. Derudover kan allerede igangsatte lokalplaner blive forsinket.

Såfremt Plan og teknik beslutter, at udvalget ønsker en igangsættelsessag for området ved Dyrlægegårds Allé, vil administrationen fremlægge en ny sag. Sagen vil indeholde forslag til, hvad der kan nedprioriteres.

Inddragelse

Der har været afholdt et møde mellem beboerne i området og Borgmesteren, udvalgsformand og næstformand for Plan og teknik samt centerchefen for By og Landskab. Borgerne havde indbudt til mødet på baggrund af et kommende byggeri og udtrykte ønske om at få udarbejdet en ny lokalplan, der bl.a. regulerer bygningers orientering på grunden.

Der vil skulle planlægges borgerdialog i området forud for udarbejdelse af lokalplanen. Derudover vil planen følge de almindelige høringsperioder, når der er udarbejdet et forslag til lokalplan.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Buslinje 319, mellem Skibby og Vinge St. via Kronprinsesse Marys Bro, har kørt i en forsøgsordning, der ophører d. 10. december 2022. I denne sag skal Plan og teknik træffe beslutning om buslinjens evt. fortsatte drift senest ultimo august 2022. Movia har oplistet fire anbefalinger, der kan indgå i trafikbestillingen i slutningen af august. Der er ikke afsat midler i 2023 og frem til at fortsætte driften af linje 319 i Plan og tekniks pulje til Kollektiv Trafik.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Udvalget træffer beslutning om, hvilke af Movias fire anbefalinger, forslag 1-4, der skal indgå i trafikbestillingen til Movia i slutningen af august måned.
 2. I så fald anbefaling 2-4 vælges, skal de afledte økonomiske bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i handlingskataloget i forbindelse med budgetarbejdet 2023.

Beslutning

Indstillingspunkt 1:

Forslag 1 blev bragt til afstemning.

For stemte:

Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A) og Kenneth Jensen (A).

Imod stemte:

Jørgen Bech (V), John Schmidt Andersen (V) og Michael Tøgersen (Løsgænger).

Forslag 2 blev bragt til afstemning:

For stemte:

Jørgen Bech (V), John Schmidt Andersen (V) og Michael Tøgersen (Løsgænger).

Imod stemte:

Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A) og Kenneth Jensen (A).

Begge forslag blev forkastet grundet stemmelighed.

Kenneth Jensen (A) og Kirsten Weiland (N) begærede sagen i Byrådet.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Forsøget med buslinje 319, mellem Skibby og Vinge St. via Kronprinsesse Marys Bro, ophører d. 10. december 2022. Frederikssund Kommune skal træffe beslutning om linjens fortsatte drift senest ultimo august 2022. Movia har fremrykket bestillingstidspunktet, fordi kontrakten for buslinjen udløber i december 2022 og der skal være tid til at udarbejde et kontrakttillæg samt minimum 3 måneders varsling af operatøren. For sen varsling af operatøren udløser en kompensation.

Til at understøtte beslutningen har Movia foretaget en evaluering af linjen. Plan og teknik fik forelagt evalueringen på mødet i juni, hvor udvalget drøftede argumenter for og imod en fortsættelse af busbetjening mellem Skibby og Vinge St. Udvalget skal på dette møde træffe endelig beslutning om linjens fremtid.

Baggrund

Buslinje 319 mellem Skibby Bymidte og Vinge St. fik sin start i december 2020 som et ét-årigt forsøg midt i covid-19-nedlukningerne. Formålet med forsøget var følgende: ”At indsamle viden om brugsmønstre og behov for fremtidig betjening.”

Byrådet besluttede sidste år at forlænge forsøget med ét år i 2022, da man ønskede at evaluere linjen efter et normalt drifts år uden Corona-restriktioner. Administrationen har sammen med Movia foretaget en ny evaluering af linjen med fokus på at indsamle mere viden om brugsmønstre og behov for fremtidig betjening. Formålet med evalueringen er at danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt linjen skal gøres permanent.

Forsøgslinjens driftsomfang og rute

Linje 319 har 8 myldretidsafgange i begge retninger på alle hverdage, svarende til 3 afgange om morgenen mellem kl. 6.00 – 9.00 og 5 afgange om eftermiddagen mellem kl. 13.00 - 18.00.

I forsøgsperioden i 2021 har linjen kørt inden om Lyngerup og betjent tre stoppesteder ved hhv. Onsved Huse, knudepunktet i Lyngerup og samkørsels pladsen ved Fjordlandsvej øst for Lyngerup. Stoppene havde til sammen kun været benyttet ca. én gang dagligt. Herefter blev det besluttet at ændre linjeføringen i den følgende forsøgsperiode i 2022. Dermed betjente den ikke Lyngerup og de tre stop mere. Linjen blev til gengæld 5 minutter hurtigere og mere direkte.

Den samlede udgift til linjen i 2022 er 1,3 mio. kr., hvor Frederikssund Kommunes tilskud til linjen udgør 1,1 mio. kr. og passagerindtægterne udgør 0,2 mio. kr. Der er vedlagt et bilag, der viser udgifter og tilskudsbehov for de øvrige 5 buslinjer, der kører mellem Hornsherred og S-togsnettet i Frederikssund Kommune. Bilaget er suppleret med et kort over samtlige buslinjer i Frederikssund Kommune.

Brugerundersøgelsen

Der er blevet gennemført en brugerundersøgelse i buslinje 319 i to uger i marts-april 2022. Formålet har været at indsamle viden om brugernes turformål, tilfredshed og ønsker til fremtidig betjening. Som supplement til undersøgelsen har Movia foretaget en trafiktælling på linjen i uge 10. Brugerundersøgelse og passagertal ligger til grund for Movias evaluering af linjen. Evalueringen og resultatet af brugerundersøgelsen er vedlagt som bilag.

Hovedpointer fra evalueringen:

 • Linje 319 har i gennemsnit i 2022 haft 34 passagerer pr. dag, mens der i 2021 var 21 passagerer pr. dag. Passagertallene i både 2021 og 2022 er præget af COVID-19, som har betyder færre passagerer i den kollektive trafik. Niveauet i 2022 vurderes at ligge ca. 30 % lavere end normalt pga. COVID-19.
 • Der er få passagerer, der bruger linje 319, hvorfor linjens tilskudsbehov pr. passager ligger over dobbelt så højt, som andre buslinjer i Frederikssund Kommune. Selvom passagertallet øges fremadrettet vurderer Movia, at tilskuddet vil ligge højere end andre linjer. Det tilskrives, at linjen kun har 3 afgange om morgenen og 5 afgange om eftermiddagen og dermed henvender sig mest til pendlerbehov.
 • Brugerne af linjen efterspørger flere afgange i løbet af dagen og højere frekvens for at opnå mere fleksibilitet ift. at udnytte mulighederne ved at kunne skifte til S-tog på Vinge St., som kører væsentligt oftere. Samtidig ses det af brugerundersøgelsen, at de passager, der har gavn af de nuværende afgange, er glade for linjen og gerne vil beholde den.
 • Der er i følge brugerundersøgelsen sket en overflytning fra lejlighedsvise bilture til brug af linje 319.

Der henvises til notat og brugerundersøgelse for en yderligere uddybning af pointerne ovenfor.

Movias anbefalinger

Som det fremgår af vedlagte notat, vurderer Movia, at der er fire veje at gå:

1) Linjen nedlægges:For en nedlæggelse taler, at linjen med det nuværende driftsomfang har meget små passagertal. Selv ved en tilbagevenden til normaltilstand efter Corona-effekterne, vurderer Movia, at brugen af linjen kommer til at ligge lavt, målt på passagertal og produktivitet ift. kommunens øvrige linjer.Økonomisk effekt: i 2023 og frem: Uændret ift. afsat budget til kollektiv trafik i 2023.Passagereffekt: Mindre nedgang.

2) Linjen fastholdes:For en fortsættelse af linjen taler, at der er passagerer, der trods alt er glade for linjen og de rejsetidsgevinster, den giver.

Økonomisk effekt: Merudgift på 1,1 mio. kr. ift. afsat budget til kollektiv trafik i 2023.Passagereffekt: Uændret.

3) Linjen opgraderes med flere afgange:For en opgradering taler, at passagererne er glade for de rejsetidsgevinster linjen giver, men at brugerundersøgelsen samtidig peger på, at linjen har for få daglige afgange. Movia har regnet på, hvad det vil koste at opgradere linjen til det behov som brugerne efterspørger.

Økonomisk effekt ved opgradering til timesdrift alle hverdage fra kl. 5 - 23 samt 12 weekend-afgange: Merudgift på 2,6 mio. kr. ift. afsat budget til kollektiv trafik i 2023.

Passagereffekt: Mindre øgning

4) Bruge tilskuddet til linje 319 på at forbedre den øvrige betjening på Hornsherred:Den nuværende linje 319 er etableret som et selvstændigt forsøg, og et tillæg til den øvrige betjening, der fortsat er uændret. Det betyder, at passagererne til og fra Skibby veksler mellem;

 • linje 319, der kører en gang i timen, men kun i myldretiden
 • linje 65E, der kører en gang i timen, men kun på hverdage i dagtimerne, og
 • linje 230R, der med ½-timesdrift og drift alle dage til midnat, men som giver længer rejsetid, da den kører via Jægerspris.

Et alternativ til at vurdere den fremtidige drift for linje 319, kan være at undersøge, hvordan man med midlerne fra linje 319, kan imødekomme passagernes ønske om kortere rejsetider til og fra S-toget med de øvrige buslinjer på Hornsherred. Undersøgelsen skal i så fald foregå i samarbejde med Region Hovedstaden, da de ejer 2 af de buslinjer, der betjener Hornsherred.

Merudgift på 1,1 mio. kr. ift. afsat budget til kollektiv trafik i 2023.Passagereffekt: Mindre øgning og sparet rejsetid.

Besluttes det at gå videre med punkt 4), anbefaler Movia at fortsætte driften af linje 319 til og med juni 2024, imens der udarbejdes et løsningsforslag, der er klar til næste års trafikbestilling (oktober 2023).

For punkt 2), 3) og 4) gælder, at hvis linjen bestilles fremadrettet, skal operatøren hjemkøbe en ekstra el-bus, mens der i perioden, indtil den kan sættes i drift (ca. 12 måneder), indsættes en ældre bus med lavere miljøkrav svarende til det materiel der kører på linje 319 i dag.

Økonomi

Der er ikke afsat midler i 2023 og frem til at fortsætte driften af linje 319 i Plan og tekniks pulje til Kollektiv Trafik. Selv om der har været et mindreforbrug i 2021 til kollektiv trafik, så vurderer administrationen ikke, at mindreforbruget på området vil fortsætte. Det skyldes bl.a. de stigende brændstofpriser samt et generelt fald i passagerer til kollektiv trafik.

Administrationen kan dermed kun anvise finansiering til en fortsættelse af linjen via en reduktion andre steder i puljen til kollektiv trafik. Administrationen anbefaler ikke at reducere andre steder i busnettet for at finansiere et tilskud til at fortsætte 319. Såfremt udvalget vælger en denne løsning, vil administrationen forelægge en prioriteringssag for udvalget.

Inddragelse

Der er i forbindelse med evaluering af buslinje 319 mellem Skibby og Vinge St. foretaget en spørgeskemaundersøgelse bland brugere og potentielle brugere. Ca. 238 borgere har deltaget i undersøgelsen.

Økonomi

Hvis anbefaling 2, 3 eller 4 vælges, vil det medføre en merudgift i budget 2023 og tilhørende overslagsår.

Vælges anbefaling 2 eller 4 vælges medfører dette en merudgift fra 2023 og frem på 1,1 mio. kr., mens anbefaling 3 medfører en merudgift på 2,6 mio. kr. fra 2023 og frem.

Merudgift og tilhørende anbefaling skal indarbejdes i handlingskatalogskataloget ved kommende budgetforhandlinger for 2023.

Resume

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 afsatte byrådet et råderum på 14,4 mio. kr. til etablering af affaldsgårde på kommunale ejendomme over de næste 3 år. Etableringen af affaldsgårdene er en konsekvens af beslutningen om at sortere affald i 7 fraktioner på kommunale ejendomme samt et krav fra kommunens forsikringsselskab. Med denne sag gives en status på projektering af affaldsgårde og der søges frigivelse af midler til etablering af affaldsgårde i 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frigive bevillingen på 4,326 mio. kr. til affaldsgårde.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Tidligere beslutninger

Plan- og Miljøudvalget besluttede 16. januar 2019 (pkt. 3) at ændre affaldsregulativet således, at der blev hjemmeltil at indeholde de kommunale bygninger i affaldsdirektivet og sortere affald i 7 fraktioner fra de kommunale ejendomme. Dermed sidestilles sorteringen af affald i de kommunale ejendomme med de øvrige ejendomme i Frederikssund Kommune.

D. 3. marts 2021 (pkt. 17) blev udvalget oplyst om behov for at etablere affaldsgårde på de kommunale ejendomme. Affaldsgårdene er et forsikringskrav, der skal sikre, at affaldsbeholdere ikke bliver anvendt til sætte ild på kommunens bygninger. Affald er meget brandbart og det er krav i forsikringspolicen, at affaldsbeholderne låses inde. I alt forventes der er behov for at etablere ca. 120 affaldsgårde.

I 2021 blev midler på 1 mio. kr. til planlægning og projektering frigivet.

Byrådet besluttede ved budget 2022, at bevillingen til etablering affaldsgårde blev afsat således 2022: 4,326 mio. kr., 2023: 4.326 mio. kr. 2024: 5,768 mio.kr. Bevillingen for 2022 søges frigivet ved denne sag.

Status:

I løbet af 2021 er der indgået rådgiveraftale omkring planlægning og projektering af affaldsgårdene. Affaldsgårdene vil blive udført som trådhegn med låge eller bom som indgang. Der har i forbindelse med projekteringen været en dialog med brugerne af de forskellige ejendomme, både de daglige og de tekniske brugere. Endvidere er kommunens forsikringsfirma konsulteret for at sikre, at de planlagte placeringer og udformninger af affaldsgåde lever op til forsikringskravene. Der har endvidere været dialog med kommunens renovatør for at sikre, at renovationsbilerne kan komme til gårdene. For at imødekomme brug af affaldsgårdene i mørke forsynes disse med lys, som af hensyn til naboer, er afskærmet, så det primært oplyser gården. Hvor der er skønnet behov for det, er der medtaget ny belægning i og eventuelt uden for affaldsgårdene.

Udbud

Som beskrevet ovenfor vil etableringen af affaldsgårdene ske over 3 år. Hvert år har sin egen fase og et tilhørende antal affaldsgårde. Fase 1 udføres i 2022 og vil omhandle 25 affaldsgårde. Affaldsgårdene vil primært ligge i Slangerup, Skibby og Frederikssund og hovedsagelig være ved skoler og dagtilbud. Bilag 1 viser placeringer af affaldsgårde i etableringsfase 1.

Affaldsgårdene udbydes som hovedentreprise med indbudt licitation. I juni måned har kommunen haft et opslag på hjemmesiden, hvor interesserede firmaer blev opfordret til at kontakte kommunen, hvis de ønskede at afgive bud på opgaven.

Forventet etablering

Affaldsgårdene forventes etableret fra september til december 2022. I samme periode igangsætter kommunen forskellige nødvendige arbejder, som kommunen selv står for. Det kan f.eks. være etablering af el til enkelte affaldsgåde.

Forventet disponering af midler

Bilag 2 viser den forventede disponering af midler. Det er usikkert, hvor meget de stigende priser generelt på byggematerialer kommer til at påvirke dette udbud. Hvis det viser sig, at prisen ikke kan overholdes, vil administrationen indgå forhandlinger med det vindende firma og hvis der ikke er andre muligheder, vil opgaven blive reduceret, så den holder sig inden for den tildelte bevilling.

Inddragelse

I forbindelse med planlægning og placering af affaldsgårde er der sket inddragelse af ejendommenes brugere, renovatørfirma, kommunens forsikringsselskab og relevante myndigheder.

Økonomi

Der er i 2022 afsat 4,326 mio. kr. til affaldsgårde, der i nærværende sag søges frigivet.

Resume

Unge, fritid og idræt, Klima, natur og energi samt Plan og teknik orienteres i denne sag om status på administrationens arbejde med at undersøge forudsætninger og muligheder for et såkaldt Grønt Colosseum – et nyt speedwaycenter – i kommunen. Det forhenværende Plan- og Miljøudvalg bad administrationen om at vende tilbage med en sag, der belyser krav, vilkår og kriterier for, hvordan et Grønt Colosseum kan gennemføres. Det undersøgende arbejde er i gang, og udvalgene orienteres i denne sag om status på arbejdet. I første omgang har administrationen indhentet juridisk rådgivning om ejer- og driftsansvar samt de juridiske forudsætninger for kommunens involvering i projektet. Derudover har administrationen løbende dialog med speedwayforeningen om muligheder og ønsker for det Grønne Colosseum. Administrationen har desuden foretaget en indledende screening af mulig placering.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik samt Klima, natur og energi, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 31. maj 2022, pkt. 86:

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker at få undersøgt mulighederne for projektet, hvis der køres rent jord til.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

Det daværende Fritids- og Kulturudvalg præsenteredes 29. april 2021 (sag 71) for projekt Grønne Colosseum i Hørup Ruder og for de natur-, grundvands- og miljømæssige forhold i området. Fritids- og Kulturudvalget besluttede, at ”udvalget støtter projektet og gerne ser, at foreningen (Slangerup Speedway Klub, red.) fortsat har mulighed for at udvikle sig”.

Samme sag blev oversendt til det daværende Plan og Miljøudvalg 4. maj 2021 (sag 70). Plan- og Miljøudvalget anmodede administrationen om ”at vende tilbage med en sag, der belyser krav, vilkår og kriterier for, hvordan det aktuelle projekt kan gennemføres under hensyntagen til, at grundvandet ikke må forurenes og til øvrige natur og miljøhensyn”.

Efterfølgende blev der i budget 2022 afsat 300.000 kr. under Fritids- og Kulturudvalget til administrationens videre arbejde med projekt Grønt Colosseum. Disse penge blev frigivet med byrådsbeslutning af 15. december 2021 (sag 376).

Juridisk rådgivning

Den miljøtekniske afklaring af projekt Grønne Colosseum afhænger af kommunens juridiske råderum i sagen. I forlængelse af Byrådets beslutning af 15. december 2021 (sag 376) om afklaring af de juridiske og miljøtekniske forhold, iværksatte administrationen derfor ekstern advokatvurdering af de juriske forhold omkring etablering af nyt speedwaystadion i Slangerup på den nuværende adresse. Den eksterne rådgiver har udarbejdet et notat (vedlagt) af 4. februar 2022. I notatet vurderer rådgiveren, hvorvidt:

 • Frederikssund Kommune kommunalretligt vil kunne støtte Slangerup Speedway Klub ved at stille kommunal ejendom til rådighed for foreningen med henblik på, at foreningen blandt andet forestår etablering af et nyt anlæg ved modtagelse af jord, som skal betragtes som affald,
 • hvilken offentligretlig regulering der vil være relevant for realisering af projektet og
 • hvordan ansvarsfordelingen mellem Slangerup Speedway Klub (driftsherre og bruger) henholdsvis Frederikssund Kommune (grundejer) vil være, efter at anlægget er etableret.

Sammenfattende er der ikke noget til hinder for at stille den kommunale ejendom til rådighed. Der er dog væsentlige (miljømæssige) risici forbundet med etablering af et sådan anlæg, som kommunen skal tage til overvejelse. Det gælder ikke mindst risikoen for, at der påkøres forurenet jord, selvom kommunen indfører rimelige og nødvendige foranstaltninger til forhindring heraf.

Slangerup Speedway Klub vil være ansvarlig for eventuel modtagelse af forurenet jord. Bestyrelsen for foreningen vil kunne ifalde et personligt ansvar for den påkørte jord og drift af anlægget. Såfremt Slangerup Speedway Klub ikke kan løfte dette eventuelle (erstatnings)ansvar for oprensning af forurenet jord, må Frederikssund Kommune påregne at skulle afholde omkostningerne.

Det vil altså sige, at selvom kommunen laver en skriftlig aftale med foreningen om, at det er foreningen, der har ansvaret, hvis der sker forurening, så kan ansvaret alligevel havne hos kommunen som grundejer, hvis for eksempel foreningen ikke økonomisk kan løfte opgaven med oprensning. Almindeligvis er det regionen, der står for oprensning af forurening i sager som denne. Men i visse tilfælde kan opgaven alligevel blive kommunens. Udvalget gøres opmærksom på denne risiko.

Omkostninger til oprensning af forurening kan være ganske anseelige. Udover omkostninger til selve oprensningen, kan det ikke udelukkes, at kommunen også får et erstatningsansvar som følge af HOFOR’s potentielle tabte forsyning i området.

Ansvar

Administrationen har afholdt fællesmøde om det juridiske notat med foreningen Slangerup Speedway Klub og dennes tekniske rådgivere. På mødet bad administrationen foreningen om skriftligt at forholde sig til det juridiske notat. Foreningen skriver i vedlagte brev: ”Bestyrelsen i Slangerup Speedway Klub (foreningen) vil gerne påtage sig ansvaret, herunder personlig hæftelse, for det affaldsanlæg voldene i Grønne Colosseum kan blive skabt af”. Administrationen har efterfølgende opfordret foreningen til selv at søge juridisk rådgivning i denne forbindelse.

Alternativ placering af Grønt Colosseum

En afgørende faktor at forholde sig til i undersøgelsen af muligheder for Grønt Colosseum er anlæggets placering. En udfordring for placering af det Grønne Colosseum på den eksisterende placering i Hørup Ruder er risiko for forurening ved tilkørsel af jord til området. Området er helt eller delvist beliggende i indvindings- og grundvandsdannende opland til alment vandværk/kildeplads, område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), indsatsområde (IO) og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) (for detaljer se sag 71 på daværende Fritids- og Kulturudvalgs møde 29. april 2021).

Spørgsmålet er derfor, om det vil være bedre at lægge det Grønne Colosseum et andet sted. Foreningen ”er principielt åbne for en ny placering for Slangerup Speedway Klub og Grønne Colosseum” et andet sted end i Hørup Ruder. Foreningen har dog et ønske om ”at kunne holde fast i navnet og en beliggenhed nogenlunde tæt på Slangerup”, fordi foreningen føler sig ”dybt forankrede i Slangerup – langt mere end i Frederikssund (by, red.) og endnu mere end i fx Jægerspris og Skibby” (citater fra vedlagte brev).

Ingen konkrete vurderinger

Ligesom i Hørup Ruder er store arealer omkring hele Slangerup by ligeledes indvindings- og grundvandsdannende opland til almene vandværker/kildepladser, IO, NFI og inden for OSD. For at kunne vurdere, om kommunen kan anbefale jordtilkørsel til et Grønt Colosseum et andet sted end i Hørup Ruder, skal kommunen først foretage en konkret vurdering af de potentielle placeringers sårbarhed i forhold til forureningsrisiko og eventuel konsekvens heraf. Desuden forekommer i områderne flere udpegninger i kommuneplanen, der er eller kan være i strid med placering af et speedwayanlæg. Områderne og udpegningerne kræver også en konkret vurdering, ligesom der kan være andre arealbindinger, der kan være modstridende med placering af et speedwayanlæg. Administrationen har ikke på nuværende tidspunkt foretaget nogen af de ovennævnte vurderinger.

Støj og vand

Administrationen har udført en indledende screening for at få et første overblik over, hvor et nyt speedwaycenter potentielt kan ligge, hvis man alene tager udgangspunkt i støjen fra et eventuelt kommende anlæg samt i forskellige slags følsomme drikkevandsområder. I det følgende forklares forudsætninger for screeningen.

I planlægningen karakteriseres et speedwayanlæg som et støjende fritidsanlæg. Ved etablering af et nyt støjende fritidsanlæg skal Miljøstyrelsens vejledende regler om støj overholdes ved støjfølsom anvendelse og i områder, der er udlagt til støjfølsom anvendelse. Støjfølsom anvendelse inkluderer boligområder, sommerhusområder og rekreative områder. Der må forventes et støjbelastet areal omkring et nyt støjende fritidsanlæg, indenfor hvilket der ikke kan etableres støjfølsom anvendelse eller være allerede etableret støjfølsom anvendelse.

Det nuværende speedwayanlæg i Hørup Ruder har et beregnet støjbelastet areal svarende til en radius på omkring 1,7 km fra anlægget. Dette betyder i praksis, at der ikke findes nogen arealer på den østlige side af Roskilde Fjord i Frederikssund Kommune, hvor man kan placere et nyt speedwayanlæg med samme støjbelastning som det gamle anlæg.

I den tekniske analyse, som administrationen har foretaget, er det støjbelastede areal i stedet reduceret fra det gamle anlægs vilkårlige omkreds på 1,7 km til en vilkårlig omkreds på nu kun 1 km. Et anlæg, som kun skal have 1 km til boligområder og landsbyer, forudsætter et væsentligt mindre støjende anlæg end det, der ligger i Hørup Ruder i dag. Støjreduktion kan for eksempel opnås ved en tætsluttende ring af stejle jordvolde, der bedre absorberer støjen, og/eller ved el-motorcykler, der larmer mindre.

Slangerup Speedway Klub og dennes rådgivere kan dog ikke på nuværende tidspunkt præsentere nogle konkrete beregninger af, hvor meget et nyt anlæg kan reducere støjen fra speedwaykørsel (se vedlagte brev). Foreningen kan heller ikke give nogen garantier for, hvornår og hvor meget støjen reduceres ved brug af el-motorcykler (se vedlagte brev). Det er således ikke muligt for administrationen at foretage en kvalificeret analyse af placeringsmuligheder på nuværende tidspunkt. Den udførte screening er derfor bedste bud på det foreliggende grundlag, men indeholder en høj usikkerhed.

Resultatet af screeningen ses i vedlagte kortbilag. Inden for de røde markeringer samt inden for byområder kan man ikke placere et nyt speedway-center. Screeningen viser, at der – hvis man regner med radius på 1 km – er et begrænset antal potentielle placeringer øst for Roskilde Fjord, hvor der ikke er boligområder, landsbyer og sommerhuse. Inden for disse områder ligger dog enkeltstående ejendomme og mindre boligklynger. De mindre boligklynger kan være problematiske i forhold til støjpåvirkning, og der bør derfor også ses bort fra områder med mindre boligklynger.

De ovenstående bemærkninger om drikke- og grundvand er ligeledes illustreret på kortbilaget. Flere af de ikke støjbelastede områder ligger inden for drikkevandsindvindingsområdet (se kortbilag), og disse områder er derfor måske alligevel slet ikke potentielle nye placeringer, når man indregner vandproblematikkerne.

Næste handlinger

Administrationen vil i den kommende tid fortsætte det undersøgende arbejde i henhold til det daværende Plan og Miljøudvalgs anmodning til administrationen den 4. maj 2021 (sag 70) om ”at vende tilbage med en sag, der belyser krav, vilkår og kriterier for hvordan det aktuelle projekt kan gennemføres under hensyntagen til, at grundvandet ikke må forurenes og til øvrige natur og miljøhensyn”.

I arbejdet med at undersøge muligheden for en alternativ placering af Grønt Colosseum, vil administrationen se på, om der i forbindelse med etablering af nye rensningsanlæg, motorvej med videre kan opstå nye muligheder for placering. Ligeledes vil administrationen kigge på, om der er mulighed for at placere et nyt speedwayanlæg i for eksempel en gammel grusgrav. Administrationen vil også se på, hvad det får af konsekvenser for projektet og placeringer, hvis det Grønne Colosseum ikke laves af jord, men i stedet for eksempel af en trækonstruktion.

I den kommende tid vil administrationen klarlægge de næstkommende rådgivningsbehov og indhente denne rådgivning. Det forventes, at den miljøtekniske rådgivning vil være den største udgiftspost. Udvalgene orienteres løbende om status på arbejdet i kommende sager.

Inddragelse

Administrationen har løbende dialog i form af fællesmøder med speedwayforeningen og deres rådgivere i forbindelse med undersøgelsesarbejdet. Myndigheder rådspørges på vejledningsbasis på dette stadie af arbejdet. Borger- og naboinddragelse med mere sker først, hvis/når arbejdet projekteres, og altså ikke på det nuværende foranalysestadie.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Til orientering er der i budget 2022 afsat 0,3 mio. kr. til anlægsprojektet vedrørende grønt colusseum ved Slangerup Speedway og rådighedsbeløbet er frigivet.

Resume

Teknisk Udvalg besluttede på udvalgsmødet den 11. august 2021, at Frederikssund Kommune skulle igangsætte en plan for imødegåelse af henkastet affald ved i første omgang at opsætte yderligere 10 affaldsstationer på større kommunale arealer i 2022, hvor der kan sorteres i 3 fraktioner (glas, rest og metal) ud over de nuværende 483 stk. skraldespande, som håndterer blandet restaffald.

Herudover besluttede Teknisk Udvalg, at Frederikssund Kommune skulle melde sig ind i Hold Danmark Rent.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Henkastet affald er et voksende problem ikke bare i Frederikssund Kommune, men også i landes øvrige kommuner.

Henkastet affald er klassificeret som affald, som ikke håndteres i affaldssystemet. Det er altså affald, som ikke rammer skraldespanden, men som i stedet tabes eller blot efterlades. Der er mange forskellige slags henkastet affald, men langt det meste er noget, der har indeholdt mad- eller drikkevarer eksempelvis kaffekopper, ispapir, chips poser, dåser, bagerposer med meget mere.

Der opleves stigende problemer med henkastet affald specielt i sommerperioder og på de kommunale blå-flag strande samt på Frederikssund havn mm. Der er som forsøg i 2020 sat ekstraordinært ind på disse steder med oprydning af henkastet affald, og med tømning af skraldespandene lørdage og søndage i sommerperioden. I uge 24, 2021 blev der ryddet henkastet affald alle ugens dage og to gange lørdag på Marbæk Strand. Kun enkelte gange i begge sommerperioder kan det konstateres, at skraldespandene er fyldte. Udfordringen er, at borgere ikke benytter de opstillede skraldespande.

Det blev besluttet, at der i første omgang skulle skabes et overblik over, hvor der bør sættes ind, ligesom der sandsynligvis kan gennemføres her og nu tiltag. På den baggrund udarbejdes forslag til en prioriteret indsatsplan, som forelægges udvalget.

Som led i at skabe overblik over yderligere evt. fysiske områder, hvor der bør sættes yderligere ind samt inspiration til hvilke indsatser, der erfaringsmæssigt har størst effekt indgås medlemskab med netværksorganisationen Hold Danmark Rent, der udfører følgende:

 • En årlig affaldsanalyse på kommunens arealer
 • 2 årlige dialogmøder
 • Adgang til sparring
 • Deltagelse i faglige erfagrupper
 • Deltagelse i den årlige Videns- og Inspirationskonference

Vej og Park meldte sig ind i Hold Danmark Rent den 20. august 2021 og bestilte en Affaldsanalyse af kommunen i 2021. Hold Danmark Rent udvalgte i samråd med Vej og Park 20 lokaliteter til analysen.

Hold Danmark fremsendte den 26. november 2021 en kortlægnings rapport for de 20 udvalgte lokationer. Resultatet af den gennemførte affaldsanalyse viste, at Frederikssund Kommune havde opnået et samlet resultat på indeks 3.5, hvilket betyder, at kommunen ligger på et acceptabelt niveau i forhold til de øvrige kommuner, som Hold Danmark Rent laver analyser for.

Det blev angivet i rapporten, at når kommunen betragtes som helhed, så er det vigtigt at slå fast, at der ikke er væsentlige problemer med henkastet affald. 16 ud af 20 lokaliteter har et acceptabelt eller tilfredsstillende niveau i de optalte affaldsmængder. Men der er enkelte lokaliteter, som overordnet har fået betegnelsen kritisk og det er arealerne omkring Frederikssund Station på Jernbanegade 46. Her er der optalt den største mængde af skod og småt affald i analysen.

I konklusionsrapporten blev der fremhævet 5 kritiske lokationer ”Hotspots”, hvor der var plads til forbedringer. Ved en konkret indsats her ville vi kunne forbedre vores indeks fra 3.5 til 4.

Det var:

 • Jernbanegade 46, Frederikssund station
 • Havnegade 12 i Frederikssund
 • Jernbanegade 15A i Frederikssund
 • Kongensgade 17c i Slangerup
 • Møllevej i Jægerspris

Vej og Park iværksatte umiddelbart herefter en indsatsplan imod de 5 hotspots.

Hold Danmark Rent gennemgik konklusionsrapporten med Vej og Park den 2. februar 2022.

Vej og Park forventer henover sommeren 2022 at etablere de 10 enheder, som er blevet politisk vedtaget. Dvs. at der opsættes følgende:

 1. På de to blå flag strande (Kulhuse Havn og Marbæk Strand) opsættes to nye beholdere.
 2. På havnen i Frederikssund opsættes to sæt.
 3. På busstationen i Frederikssund opsættes ét nyt sæt.
 4. På busstationen i Slangerup opsættes ét yderligere sæt til.
 5. P-plads ved stranden på Strandvej opsættes ét sæt.
 6. Ved shelterne i Ådalen opsættes ét yderligere sæt.

Herudover vurderer Vej og Park ud fra, hvor der nedlægges nærgenbrugsaffaldsstationer, og prioriterer herudfra, hvor det giver bedst mening at opstille de sidste 2 enheder der er bevilget.

Hold Danmark har planlagt en ny gennemgang og analyse af Frederikssund Kommune til uge 38 ud fra de samme 20 målepunkter, så vi kan få et sammenligneligt resultat samt se effekten af de nye opsatte affaldsstationer.

Hold Danmark Rent har oplyst, at med den kommende nye lovgivning omkring producentansvar (SUPD), forventes kommunerne fremover fra 2023 at skulle rapportere til Miljøstyrelsen (MST) om mængderne af affald, materialetyper og omkostninger ved indsamling eller opsamling af affald i det offentlige rum. Hold Danmark Rent affaldsanalyser kan i fremtiden bl.a. benyttes af kommunen til at sikre dokumentation for affaldsmængder og omkostninger i det offentlige rum.

Inddragelse

Det er ikke foretaget en særskilt borgerinddragelse i forbindelse med implementering af beslutningen fra 2021.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Denne sag indeholder en orientering om, at forligskredsen bag infrastrukturaftalen har tildelt Frederikssund Kommune tilskud til et af de ansøgte projekter til cykelpuljen 2022.

Projektet omfatter enkeltrettede cykelstier på Københavnsvej i Slangerup. Projektet er anslået til i alt 18,38 mio. kr. Tilskuddets størrelse er på 50 % af anlægsudgiften, hvilket vil sige 9,19 mio. kr.

Tilskudsmodtagerens accept af tilskud skal ske senest et år efter, at tilsagnet er givet, og kan således bruges til cykelstiprojekter i 2023, hvis den kommunale medfinansiering på 50 % af anlægsudgiften kan tilvejebringes i budgetforhandlingerne for budget 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.
 2. Administrationen udarbejder et forslag til handlingskataloget i forbindelse med budgetarbejdet 2023-2026, således at anlægsprojektet vedrørende cykelstien indgår som en del af nye forslag til investeringsplanen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Transportministeriet har den 27. maj offentliggjort aftale om udmøntning af pulje til cykelprojekter 2022. Frederikssund Kommune er denne gang på listen over kommuner, der får tilsagn om tilskud til et cykelprojekt.

Administrationen indsendte ansøgninger til følgende projekter:

 1. Cykelsti på Bakkegade i Frederikssund (detailprojekteret med et anlægsoverslag på 3,3 mio. kr.)
 2. Enkeltrettede cykelstier på Københavnsvej i Slangerup (forprojekt med et anlægsoverslag på 18,38 mio. kr.)
 3. Cykelstier på Skuldelevvej (forprojekt med et anlægsoverslag på 25,55 mio. kr.)
 4. Fællesstier på Strandstræde midt i Slangerup By (forprojekt med et anlægsoverslag på 4,44 mio. kr.)

Der bliver givet tilskud til projekt nr. 2 - Enkeltrettede cykelstier på Københavnsvej i Slangerup. Tilskuddets størrelse er på 50 % af anlægsudgiften, hvilket vil sige 9,19 mio. kr.

Cykelstier på Københavnsvej er et godt projekt at få tilskud til, da det er:

 • blandt de højst prioriterede projekter i cykelstihandlingsplanen
 • en uheldsbelastet vejstrækning, og der er forholdsvis mange henvendelser fra borgere om utryghed og nærved-ulykker
 • en vej som skolebørn færdes ad
 • en vej med forholdsvis mange cyklister og potentiale for mange flere ved anlæg af cykelstier
 • en del af kommende supercykelsti mellem Frederikssund og Farum, som er højt prioriteret i supercykelstisamarbejdet.

Derudover kommer tilskuddet på et godt tidspunkt, da Københavnsvej trænger hårdt til nyt asfaltslidlag. Strækningen har de seneste år kun fået pletvise reparationer i forhåbning om, at ny asfalt kunne lægges i koordinering med anlæg af cykelstier. Yderligere udfører Novafos i år TV-inspektion af kloakker på strækningen, og de undersøgelser vil formodentlig medføre et behov for kloakarbejde til næste år, som på samme måde kan koordineres.

Projektet kan gennemføres uden ekspropriationer, da det eksisterende vejudlæg er tilstrækkeligt til et vejprofil med cykelstier.

Proces og tidsplan er, at tilskudsmodtagerens accept af tilskud skal ske senest et år efter, at tilsagnet er givet. Tilsagnsskrivelser vil blive sendt ud til kommunerne senest i august måned.

Den kommunale medfinansiering på 50 % af anlægsudgiften skal således tilvejebringes i budgetforhandlingerne for budget 2023, hvilket også indebærer gennemførsel af projektet i 2023, i hvert fald som minimum opstart i 2023.

Materialet fra ansøgningen om Københavnsvej til cykelpuljen er vedlagt som bilag til orientering.

Inddragelse

Inddragelse har ikke været relevant endnu i forhold til projektets stadie.

Økonomi

Der er givet tilsagn om tilskud til enkeltrettede cykelstier på Københavnsvej i Slangerup på 50% af anlægsudgiften. Idet anlægsudgiften er estimeret til 18,38 mio. kr., svarer tilskuddet til 9,19 mio. kr.

I så fald det ønskes, at der arbejdes videre med finansiering af anlægsprojektet samt gennemførelse heraf, skal der udarbejdes et forslag til handlingskataloget til investeringsplanen 2023-2032.

Idet tilskuddet er betinget af, at projektet som minimum opstartes i 2023, vil der skulle budgetteres med bruttoanlægsudgifter i 2023.

Der vil samlet set skulle indarbejdes en bruttoanlægsudgiftsbevilling på 18,38 mio. kr., og en bruttoanlægsindtægtsbevilling på 0,19 mio. kr. på anlægsprojektet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

 • Administrationen har den 8. november 2021 givet dispensation til udstykning af sommerhusgrunde på Meransletten 10-24. Administrationens afgørelse blev påklaget til Planklagenævnet. Planklagenævnet har den 29. juni 2022 truffet afgørelse i sagen. Afgørelsen er vedlagt som bilag. Planklagenævnet har givet administrationen medhold i dispensation til udstykning.

Planklagenævnet bemærker, at der ikke sker en indskrænkning i de grønne arealer og fælles friarealer, samt at der ikke sker en ændring i husbyggefelternes størrelse og at byggeriet stadig opføres inden for de cirkulære byggefelter, som fremgår af lokalplanen. Planklagenævnet finder, at kommunen har udført en tilstrækkelig undersøgelse og vurdering af påvirkning på bilag IV arter.

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-