Frederikssund Kommunes logo

Plan og tekniks møde den 30. marts 2022

Mødelokale SL 1, Slangerup kl. 08.15

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

Direktør Carsten Nystrup vil på mødet præsentere Novafos herunder forudsætningerne for det gode samarbejde mellem Novafos og Frederikssund Kommune, som sikrer, at Frederikssund Kommune får den ønskede hjælp og støtte til at gennemføre ambitionerne på drikkevands- og spildevandsområdet.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Plan og teknik.

Sagsfremstilling

Novafos er vand- og spildevandsselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø,Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.Novafos og Frederikssund Kommune har i dagligdagen et tæt samarbejde om konkrete knyttet til håndtering af regnvand og spildevandi kommunen. Direktør Carsten Nystrup vil på mødet tage udgangspunkt i vedlagte præsentation.

Plan og teknik vil på udvalgsmøde i maj få mulighed for at drøfte investeringsaftalen 2023 med Novafos.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Novafos har i 2019 igangsat et strukturprojekt, som omhandler udbygning og fornyelse af vandforsyningen i Frederikssund, Egedal og Ballerup kommuner. Projektet indebærer nye vandværker, kildepladser og ledningsnet og forventes færdigt i 2029. Baggrunden for strukturprojektet er at Novafos skal have adgang til nok grundvand af god kvalitet og højne forsyningssikkerheden. Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt fra Novafos præsenterer dette projekt for Plan og teknik for at oplyse, forankre og skabe fokus på projektet.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Plan og teknik.

Sagsfremstilling

Novafos udarbejdede i 2019 en omfattende analyse af den fremtidige forsyningsstruktur i Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner.

I Frederikssund Kommune er der behov for at styrke forsyningssikkerheden på østsiden af fjorden markant. Dels på grund af at den tilgængelige grundvandsressource til drikkevandsproduktion er væsentligt reduceret efter fund af pesticidnedbrydningsproduktet DMS. Dels på grund af at drikkevandsbehovet til Frederikssund by vokser med udbygningen af Vinge nu og i årene fremover.

På Hornsherred er der ligeledes behov for at modernisere og udbygge forsyningssikkerheden på grund af, at Novafos i stigende grad overtager eller laver back-up forbindelser til de private vandværker, samt at Novafos vandværker er små og ældre enheder.

Fremtidens forsyningsområde skal ses som et samlet område, defineret som forsyningsområde Vest. Tre nye vandværker skal forsyne alle tre kommuner med drikkevand. Implementering af det fulde projekt forudsætter, at Novafos kan opnå nye indvindingstilladelser på samlet ca. 4 mio. m3 grundvand om året fordelt på de tre kommuner, hvoraf de ca. 3 mio. m3 grundvand forventes at kunne findes i Frederikssund.

Det forventes pt., at de nye vandværker idriftsættes med udgangen af 2029, forudsat at den nødvendige grundvandsmængde og kvalitet kan indvindes.

I dag driver Novafos fem vandværker i Frederikssund.

Inddragelse

Novafos er inddraget, da de er projektejere.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

I nærværende sag redegøres for det endelige regnskab for 2021 på Plan og teknik. Dermed redegøres for regnskabsresultatet på de bevillingsområder der er på udvalget.

Samlet set på udvalget udviser regnskabet et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på driften, mens der på anlæg ses et samlet mindreforbrug på den skattefinansierede bruttoanlægsudgifter på 6,5 mio. kr. De brugerfinansierede bruttoanlægsudgifter udviser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT fremsender sagen til orientering for Plan og teknik.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set udgør årets resultat et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der fordeler sig på bevillingsområderne:

 • 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende By og landskab primært vedrørende kontrol af badevand.
 • 1,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Ejendom og trafik primært vedrørende Bydelskontor i Vinge.
 • 1,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Hovedvedligeholdelse fordelt med
  • 0,5 mio. kr. (merforbrug) vedrørende serviceudgifter (udmøntning af Bedre brug af fælles faciliteter samt Facility Management)
  • 2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende ældreboliger (hensættelse til større renoveringer)
 • 0,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Servicekorps fordelt med
  • 0,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende serviceudgifterne

3,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Udenomsarealer fordelt med

  • 2,7 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende serviceudgifterne
  • 0,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende ældreboliger

3,6 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Energi primært på grund af stigende energipriser

  • 3,4 mio. kr. (merforbrug) vedrørende serviceudgifterne
  • 0,2 mio. kr. (merforbrug) vedrørende ældreboliger

0,5 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Veje og grønne områder primært som følge af mindre lejeindtægt ved frasalg af Smedetoften

 • 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Færgedrift primært som følge af merindtægt grundet gratis sommersejllads
 • 1,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Kollektiv trafik primært på grund af mindre aconto betaling til Movia.

For en nærmere gennemgang af mindreforbruget på området henvises til vedlagte bilag 1 ”Regnskab 2021 drift (PT)”.

Anlæg

Samlet set udgør anlægsprojekterne under Plan og teknik et mindreforbrug på de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i forhold til korrigeret budget på 6,5 mio. kr.

Derudover er der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på det brugerfinansierede anlægsprojekt i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget på de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 0,3 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Slidlagsarbejder. Projektet er afsluttet.
 • 1,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Cykelsti fra Dalby til rute 53. Anlægsprojektet fortsætter i 2022.
 • 1,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Tilslutninger til Fjordforbindelsen. Anlægsprojektet fortsætter i 2022, hvor det forventes afsluttet.
 • 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Affaldsgårde, forsikringskrav. Anlægsprojektet fortsætter i 2022.
 • 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Skift til hybrid/elbil. Anlægsprojektet fortsætter i 2022.
 • 1,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Teknisk anlægspulje. Puljen er disponeret, men enkelte projekter afventer udførsel. Projekter fortsætter i 2022.
 • 2,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Kulhusecykelstien. Anlægsprojektet fortsætter i 2022.
 • 0,2 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Adgangsvej til Idrætsby fra Kornvænget. Anlægsprojektet er afsluttet.

Mindreforbruget på de brugerfinansierede bruttoanlægsudgifter vedrører følgende anlægsprojekt:

 • 2,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Renovering af udløbsbassin på Frederikssund genbrug. Anlægsprojektet er forsinket og fortsætter i 2022.

For en nærmere gennemgang af regnskabet henvises til vedlagte bilag 2 ”Regnskab 2021 anlæg (PT)”.

I vedlagte bilag 3 ”Oversigtsnotat – 2021” gives et fuldstændigt overblik over regnskab 2021 på den politiske struktur, der var gældende frem til udgangen af 2021.

Inddragelse

Det er ikke vurderet relevant at inddrage eksterne parter.

Økonomi

Nærværende regnskabssag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

I nærværende sag redegøres for det endelige regnskabs konsekvens for overførsler til efterfølgende år på Plan og teknik.

Samlet set på driften overføres 0,175 mio. kr. til 2022, mens der på de skattefinansierede anlæg overføres 5,8 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023 og på det brugerfinansierede anlæg 2,4 mio. kr. til 2022.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. På baggrund af driftsregnskabet overføres mindreforbruget på 0,175 mio. kr. til 2022.
 2. På baggrund af anlægsregnskabet overføres mindreforbruget på 5,8 mio. kr. til det skattefinansierede område på bruttoanlægsudgifterne til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023.
 3. På baggrund af anlægsregnskabet overføres mindreforbruget på 2,4 mio. kr. til det brugerfinansierede område i 2022.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set udgør årets resultat et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på bevillingsområderne under Plan og teknik. Heraf udgør mindreforbruget på serviceudgifterne 1,3 mio. kr., hvoraf der overføres 0,175 mio. kr. til 2022.

Overførslen vedrører:

 • 0,175 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Bydelskontor Vinge, som er placeret under bevillingsområdet Ejendom og trafik.

For en nærmere gennemgang af overførslerne på området henvises til vedlagte bilag 1 ”Overførsel 2021 drift (PT)”.

Anlæg - skattefinansieret

Samlet set udgør de skattefinansierede anlægsprojekter under Plan og teknik et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 6,5 mio. kr.

Der overføres samlet set 5,8 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023.

Overførslen vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 0,09 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Ejendomsrenovering. Mindreforbruget overføres til 2023.
 • 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Cykelsti fra Dalby til rute 53. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor anlægsprojektet fortsætter.
 • 1,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Tilslutninger til Fjordforbindelsen. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor anlægsprojektet forventes afsluttet.
 • 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Affaldsgårde, forsikringskrav. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor anlægsprojektet forventes afsluttet.
 • 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Skift til hybrid/elbiler. Mindreforbruget overføres til 2023. Anlægsprojektet fortsætter i 2022.
 • 1,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Teknisk anlægspulje. Puljen er disponeret, men enkelte projekter afventer udførsel, hvorfor mindreforbruget overføres til 2022.
 • 0,02 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Renovering af pergolaer på Ådalens skole. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor anlægsprojektet forventes afsluttet.
 • 2,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Kulhusecykelstien. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor projektet fortsætter.
 • 0,07 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Trafikale forhold på Marbækvej. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor projektet fortsætter.
 • 0,04 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Frederikssund Havn – adgang til bad. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor anlægsprojektet forventes afsluttet.

Anlæg - brugerfinansieret

Samlet set udgør det brugerfinansierede anlægsprojekt under Plan og teknik et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,4 mio. kr.

Der overføres samlet set 2,4 mio. kr. til 2022.

Overførslen vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 2,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Renovering af udløbsbassin på Frederikssund genbrug. Anlægsprojektet er forsinket og forsætter i 2022.

For nærmere gennemgang af overførslerne på anlægssiden henvises til bilag 2 ”Overførsler 2021 anlæg (PT)”.

Inddragelse

Det er ikke vurderet relevant at inddrage eksterne parter.

Økonomi

Overførslen giver anledning til en tillægsbevilling på 0,175 mio. kr. i 2022 på driftsrammen.

Overførslen giver anledning til en tillægsbevilling vedrørende de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter på 5,8 mio. kr. i 2022 og på 0,3 mio. kr. i 2023 på anlægsrammen.

Derudover giver overførslen anledning til en tillægsbevilling vedrørende de brugerfinansierede bruttoanlægsgifter på 2,4 mio. kr. i 2022 på anlægsrammen.

Beslutning

Anbefales.

Resume

En teleudbyder har ansøgt om byggetilladelse til opsætning af en gittermast på 30 meter i Græse Bakkeby på adressen Byhøjen 2, 3600 Frederikssund. Teleselskabet har forpligtet sig til at dække området, da dækningen i området er utilstrækkelig jf. energistyrelsens krav. Administrationen har vurderet, at telemasten ikke kan tillades indenfor eksisterende lokalplan 15, hvorfor den kræver udarbejdelse af et tillæg til lokalplan. Udover Byhøjen 2 (placering A), har administrationen i et samarbejde med teleudbyderen afsøgt andre masteplaceringer i udkanten af Græse Bakkeby. Sagen blev behandlet på mødet i Plan og teknik d. 2. feb. 2022 (pkt. 18), hvor udvalget besluttede at udsætte sagen, idet udvalget ønskede, at det blev undersøgt nærmere om placering B kan imødekommes. Sagen fremlægges hermed til fornyet behandling med henblik på at vælge masteplacering.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Udvalget forkaster at igangsætte forslag til tillæg til lokalplan 15 for at give mulighed for at opsætte en telemast på placering B2.
 2. Udvalget beslutter at igangsætte forslag til tillæg til lokalplan 15 for at give mulighed for at opsætte en telemast på placering A eller
 3. Udvalget beslutter at igangsætte forslag til tillæg til lokalplan 15 for at give mulighed for at opsætte en telemast på placering F

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning fra en teleudbyder, som ønsker at erstatte en 18 meter høj telemast fra 1980 med en ny 30 meter høj telemast på Byhøjen 2 i Græse Bakkeby. Den eksisterende telemast dækker ikke Græse Bakkeby tilstrækkeligt ift. teleudbyderens forpligtede dækningskrav fremsat af Energistyrelsen. Placeringen er i dag omfattet af lokalplan 15, der udlægger området til boligområde med tilhørende kollektive anlæg til daglig forsyning af områdets beboere. Administrationen har vurderet, at en telemast på 30 meter er en væsentlige ændring af det eksisterende miljø, hvorfor der skal udarbejdes et lokalplanstillæg med bestemmelser, som muliggør opførsel af en telemast. Placeringen på Byhøjen 2 har været i nabohøring i april-maj 2021, hvor der blev udtrykt nabomodstand mod en 30 meter høj telemast. Beboermodstanden mod en 12 meter højere mast på Byhøjen 2 har ført til, at tidligere afviste masteplaceringer er blevet genbesøgt.

I vurdering af masteplaceringer har administrationen vægtet dækningsgrad i forhold til højde på masten højt samt hensyn til landskab over eventuelle nabogener med udgangspunkt i Planloven og Kommuneplanen. Et af Planlovens formål er, at landskabelige værdier skal søges bevaret. Af kommuneplanen fremgår, at landzone områderne omkring Græse Bakkeby er værdifulde landskaber (vist i den grønne markering syd for Byvej illustreret på bilag 1). Ligeledes fremgår det af kommuneplanen, at de bedste muligheder for tilladelse til opsætning af nye master og antenner er på eksisterende master og høje bygninger, i erhvervsområder og områder med tekniske anlæg, samt på arealer tæt på jernbane og motorveje, og arealer tæt på højspændingsledninger. I kommuneplanen fremgår desuden, at for placering i boligområder vil muligheden herfor være afhængige af de aktuelle forhold. På baggrund af disse retningslinjer har administrationen i samarbejde med teleudbyderen indsnævret de mulige placeringer til følgende udvalgsindstillede placeringer, som også fremgår af bilag 1:

 1. Placering A: 30 meter mast på Byhøjen 2
 2. Placering F: 48 meter mast ved Rundkørsel v. Frederikssundsvej og Byvej
 3. Placering B2: 48 meter mast ved Krydset v. Højvang og Byvej.

Administrationen anbefaler placering A til opførsel af en telemast på 30 meter, da master i følge planloven skal søges placeret i bebyggede områder, placeringen på dette sted kræver den laveste mulige mast og giver den bedste dækning. De øvrige to placeringer på hhv. F og B2 vil påvirke oplevelsen af de landskabelige værdier uden for Græse Bakkeby. Ydermere kræves der på placering F og B2 en telemast på 48 meter. Trods en mastehøjde på 48 meter, kan placering F og B2 ikke sikre den samme dækning som placering A. Uddybende redegørelse for de tre placeringer fremlægges herunder.

Placering B2 (matr.nr. 5n) – 48 meter høj telemast

Placering B, som udvalget på udvalgsmødet ønskede yderligere afsøgt er beliggende i § 3 natur, hvilket betyder, at området er beskyttet mod ændringer og derved også etablering af anlæg og bebyggelse. Af bilag 1 fremgår derimod placering B2, der ligger på modsatte side af Højvang, hvilket har sammenlignelige forhold som placering B på nær § 3 natur. Placeringen har følgende konsekvenser for teledækning og landskab:

 • Ifølge teleudbyderen skal masten være 48 meter høj.
 • Masten vil fremstå markant i landskabet.
 • Kun én ud fra tre antenneflader vil dække Græse Bakkeby, hvilket har konsekvenser for telekapaciteten for Græse Bakkeby.
 • Er placeret tæt ved overgangen til landzone og tæt på udpeget værdifuldt landskab og natur af Kommuneplan 21.
 • Arealet ligger i udkanten af Græse Bakkeby og er beliggende lavt (kote 2-3 meter). En mast på denne placering have en reduceret dækningsgrad i forhold til både placering A og F.

Administrationen anbefaler, at Plan og teknik forkaster placering B2 på baggrund af den reducerede dækningskapacitet og -rækkevide og pga. at det vil skulle være en meget høj mast at placere i et åbent landskab. Det skal tilføjes, at teleudbyderen tidligere har vurderet den oprindelige placering B, som værende utilstrækkelig dækningsmæssigt.

Placering F (matr.nr. 15h) – 48 meter høj telemast

På placering F placeres masten ved rundkørslen ved Frederikssundsvej og Byvej i nærheden af højspændingsmaster på 21 meter. I forhold til placering B2, vurderer administrationen, at placering F, dæknings- og planmæssigt, er et bedre alternativ til den af administrationen anbefalede placering A. Placeringen har følgende konsekvenser for teledækning og landskab:

 • Ifølge teleudbyderen skal masten være 48 meter høj.
 • Masten vil fremstå markant i landskabet, der dog har andre tekniske anlæg i nærheden.
 • Kun to ud af tre antenneflader vil dække Græse Bakkeby, hvilket har konsekvenser for telekapaciteten.
 • Er placeret tæt ved overgangen til landzone og tæt på udpeget værdifuldt landskab og natur af Kommuneplan 21.
 • Placeret i udkanten af Græse Bakkeby, samt havende en højdekote på 6-8 vil en mast på denne placering have en reduceret dækningsgrad i forhold til placering A. Dog er placeringen dækningsmæssigt at foretrække over placering B2.

Administrationen anbefaler placering A: Byhøjen 2 (matr.nr. 12u) – 30 meter høj telemast

Administrationens anbefaling af placering A: Byhøjen 2 er en vurdering foretaget på følgende baggrund:

 • Placeringen kræver en telemast med en højde på 30 meter mod en mast på 48 meter på placering F og B2.
 • Dækningskort fra teleudbyderen viser, at placering A giver de mest optimale muligheder for en bred og god dækning i Græse Bakkeby. Det skyldes, at telemasten placeres central i området, hvilket vil sikre, at signalbelastningen jævnt fordeles mellem teleudbyderens 3 antenneflader på masten. Området er kuperet og masten placeres i kote 16.
 • Telemasten placeres indenfor et fuldt udbygget boligområde og friholder dermed det åbne land, som det er intentionen med planloven. Telemasten vil erstatte en 18 meter høj telemast på samme placering. Indsigelser i forbindelse med nabohøringen har overvejende omhandlet bekymring for, at en 30 meter telemast vil være beskæmmende for området. Administrationen anbefaler at vægte de jf. kommuneplanen nærliggende udpegede værdifulde landskaber højere end eventuelle nabogener ved en 12 meter højere mast på en lokalitet, hvor der allerede er en mast i dag, indenfor et område der tillader kollektive anlæg til daglig forsyn af områdets beboere.
 • Enkelte indsigelser i forbindelse med nabohøringen har omhandlet bekymring for strålingsfare. Ifølge sundhedsstyrelsen foreligger der ikke dokumentation for, at telemaster skulle udgøre en sundhedsrisiko for omkringliggende beboere. EU har fastsat grænseværdier, som teleselskaberne skal efterleve.

Detaljer om telemasterne

Telemasten udgøres af en gittermast med en højde på 30 meter og en bredde på ca. 1,5 m (bilag 3) eller en gittermast med en højde på 48 meter. På gittermasten er det muligt for andre operatører også at kunne opsætte antenner, således Masteloven § 11 overholdes. 2-3 teknikskabe opsættes nær mastens fod.

Inddragelse

Placeringen på Byhøjen 2 har tidligere været i nabohøring i en radius af 100 meter fra Byhøjen 2, hvor der indkom ca. 17 indsigelser mod telemasten. Såfremt der igangsættes et forslag til tillæg til lokalplan 15, vil der skulle foretages en offentlig høring af forslaget.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Forkastet

Indstillingspunkt 2: Forkastet

Indstillingspunkt 3: Tiltrådt

Resume

Udvalget besluttede den 2. februar 2022 at udsætte sagen om at sende forslag til lokalplan 133 i offentlig høring for at gennemføre en yderligere dialog med områdets beboere, inden det endelige lokalplansforslag godkendes. Der har nu været afholdt dialogmøde og udvalget skal tage stilling til de overordnede rammer for fremtidig boligbebyggelse på Færgevej 53.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Beslutte om planscenarie 1, 2 eller 3 skal danne grundlag for ny bebyggelse på Færgevej 53.
 1. Såfremt planscenarie 2 eller 3 vælges, udarbejdes en ny lokalplan på baggrund af følgende rammer:
 • Antal boliger: højest 22 boliger (ud over den eksisterende bolig)
 • Antal etager: etageantallet på boliger, der orienteres direkte mod boliger i nabobebyggelse, må ikke overstige 1½
 • Vejadgangen: principperne for trafikafviklingen og stistruktur videreføres, som det er vist i det fremlagte forslag
 • P-pladser: der anlægges minimum 1½ p-pladser pr. bolig og reserveres plads til yderligere ½ p-plads pr bolig
 • Kystlandskab: afstanden til kysten skal minimum svare til den, der er mulig med Byplanvedtægt 14.

Sagsfremstilling

I februar blev forslaget til lokalplan 133 forelagt Plan og teknik. Udvalget besluttede specifikt, at bebyggelsesprocenten for området skulle reduceres og at der blev planlagt en borgerdialog, hvor også bygningshøjder, tagterrasser, adgangsveje og afstand til kysten skulle drøftes. Den 3. marts 2022 blev der holdt dialogmøde med borgerne i nærområdet.

Borgerne er indforstået med, at området skal anvendes til boliger. De ønsker generelt, at projektet i højere grad skal tage udgangspunkt i den gældende byplanvedtægt 14. De ønsker som udgangspunkt ikke, at lokalplanen skal give mulighed for meget mere end 12 boliger og kun i èn etage. De ønsker desuden, at boligerne skal orienteres mod vest, som det er tilfældet i byplanvedtægten og den eksisterende bebyggelse mod syd.

Borgerne gav udtryk for ikke at kunne se kvaliteten af bebyggelsen, som de mener er for tæt. De finder de rekreative områder for små og forventer, at parkeringsbehovet er større end 1½ plads pr. bolig pga. boligernes forventede pris. Yderligere peger de på, at bebyggelsen af hensyn til kystlandskabet ikke bør placeres tættere på kysten, end det den gældende byplanvedtægt giver mulighed for.

Med hensyn til vejspørgsmålet udtrykte borgerne bekymring for, at området skal have adgang fra Borgervænget, hovedsageligt fordi, det fremlagte projekt giver mulighed for væsentligt flere boliger end den gældende byplanvedtægt.

Sammenfattet vurderes modstanden mod projektet primært at være rettet mod antallet af boliger og etageantallet og dermed indbliksgener.

Planscenarier

Overordnet set kan rammerne for ny bebyggelse i området opdeles i tre forskellige planscenarier:

 1. Gældende byplanvedtægt:

Byggeri på grunden sker inden for den gældende byplanvedtægt 14. Ny lokalplan er dermed ikke nødvendig.

Byplanvedtægt 14 fra 1976 giver mulighed for, at der kan opføres tæt lav boligerne i højst 1 etage og med vestvendte facader. Det er ikke muligt at dispensere fra disse principper. Der kan på baggrund af byplanvedtægten opføres 12 boliger i området ud over villaen nr 53.

 1. Ny lokalplan inden for gældende kommuneplanramme:

Med en ny lokalplan, der er i overensstemmelse med kommuneplanen, kan der opføres tæt lav boliger i højest 1½ etager og med højde op til 8,5 m. En bebyggelse i højst 1½ etage vil være i tråd med nabobebyggelsen mod nord og etagemæssigt nærme sig bebyggelsen på Borgervænget. Boliger i 1½ etager kan delvist fremstå i 2 etager, når der samtidigt tages højde for orientering og afstand til nabobebyggelse, men skal overordnet set fremstå i 1½ etager for at overholde kommuneplanens rammebestemmelse.

 1. Ny lokalplan og ny kommuneplanramme:

Ny lokalplan udarbejdes med udgangspunkt i det lokalplanforslag, der blev forelagt udvalget den 2. februar 2022. Bebyggelsesprocenten reduceres fra 37 % til 30 %. Med ny lokalplan og kommuneplantillæg kan der gives mulighed for boliger i mere end 1½. Det lokalplanforslag, der er forelagt udvalget i februar og præsenteret til borgerdialog i marts, er tæt lav boligbyggeri i 2 etager med tagterrasser, hvor byggefelter er placeret 8 meter fra skel for at reducere indbliksgener.

Områdets karakter og eventuelle indbliksgener

Området er bynært med kort afstand til station og indkøbsmuligheder. Samtidigt ligger det attraktivt - tæt på Roskilde fjord. De omkringliggende boligområder er parcelhusområder med enfamiliehuse i 1½ etager og rækkehuse i 1 etager med private haver. Lokalplanområdet er således omgivet af en forholdsvis åben og lav bebyggelse, hvor tålegrænsen for indbliks gener er lavere end i rækkehusbebyggelser i flere etager.

Den attraktive beliggenhed gør det ønskeligt at fortætte området, så flere kan få mulighed for at bo i moderne boliger uden private haver/udendørsarealer tæt på både kysten og centrum. Men ny bebyggelse skal tilpasses de eksisterende nabobebyggelser.

Etageantal

På baggrund af dialogmødet er det administrationens anbefaling, at højden på boliger, der orienteres direkte mod boliger i nabobebyggelse ikke bør overstige 1½ etager. Dels for at imødekomme eventuelle indbliksgener og for at tilpasse til områdets karakter.

Antal boliger

Uanset om der er gives mulighed for byggeri i 1½ eller flere etager, er det administrationen vurdering, at der højst bør planlægges for 20-22 boliger (ud over villaen i nr 53) for at opnå en attraktiv og moderne bebyggelse. En sådan bebyggelse vil tage højde for den åbne karakter, der gør sig gældende i de omkringliggende områder og samtidig realisere det potentiale, der er for fortætning i det bynære attraktivt område.

Vejadgang og Parkering

Det fremlagte forslag, hvor trafikken fordeles på to veje med en ensrettet vej, vurderes at være den mest hensigtsmæssige trafikafviklingen. Med hensyn til antallet af p-pladser anbefaler administrationen, at kommunens p-plads norm for enfamiliehuse (2 p-pladser pr bolig) anvendes, fordi boligerne med hensyn til størrelse og bebyggelsesprocent kommer til at ligne enfamiliehuse.

Kystlandskab

Det er administrationens vurdering, at hensynet til kystlandskabet vil være opfyldt med en lokalplan, hvor afstanden til kysten minimum svarer til den, der er mulig med Byplanvedtægt 14.

Samlede anbefaling såfremt planscenarie 2 eller 3 vælges

På baggrund af dialogmødet og udvalgets beslutning om, at bebyggelsesprocenten skal reduceres til 30, anbefaler administrationen, at der med ny lokalplan sættes følgende rammer:

 • Antal boliger: højest 22 boliger (ud over den eksisterende bolig)
 • Antal etager: etageantallet på boliger, der orienteres direkte mod boliger i nabobebyggelse, må ikke overstige 1½
 • Vejadgangen: principperne for trafikafviklingen og stistruktur videreføres, som det er vist i det fremlagte forslag
 • P-pladser: der anlægges minimum 1½ p-pladser pr. bolig og reserveres plads til yderligere ½ p-plads pr bolig.
 • Kystlandskab: afstanden til kysten skal minimum svarer til den, der er mulig med Byplanvedtægt 14

Opsummering af dialogmødet, forslag til lokalplan 133 og byplanvedtægt 14 er vedlagt som bilag.

Inddragelse

I marts 2020 blev et tidligere forslag til lokalplan 133 sendt i offentlig høring i 8 uger.

I december 2020 holdt administrationen sammen med projektudvikler et digitalt dialogmøde med naboerne til lokalplanområdet.

I marts 2022 holdt kommunen sammen med projektudvikler et fysisk dialogmøde med naboerne til lokalplanområdet.

Når der er udarbejdet lokalplanforslag vil dette komme i offentlig høring inden endelig vedtagelse.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Indstillingspunkt 1:

Planscenarie 1 blev bragt til afstemning.

For stemte: Kirsten Weiland (N) , Lars Jepsen (A), Anne-Lise Kuhre (A) og Kenneth Jensen (A)

Imod stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og John Schmidt Andersen (V)

Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og John Schmidt Andersen (V) stemte imod, idet planscenarie 2 er mere ambitiøs end planscenarie 1 og det er mere i overensstemmelse med moderne byggeri.

Planscenarie 1 blev tiltrådt.

Indstillingspunkt 2:

Forkastet.

Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og John Schmidt Andersen (V) begærer den i Byrådet.

Resume

Frederikssund Kommune har modtaget et ønske om etablering af en tankstation med lademulighed for elbiler for enden af Fjordforbindelsen ved rundkørslen mellem Onsved og Krogstrup. Den ønskede placering er i modstrid med kommuneplanens beskyttelse af kirkeomgivelser og grundvand. Placeringen er i et åbent landskab i landzone uden tilknytning til anden bebyggelse. Administrationen anbefaler, at det meddeles ansøger, at Frederikssund Kommune ikke ønsker en tankstation på den ansøgte placering, men gerne medvirker til at afsøge alternative muligheder i eller i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzonebyer.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Den ønskede placering afvises. Frederikssund Kommune ønsker at en ny tankstation placeres i eller i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzonebyer.

Sagsfremstilling

Den ønskede tankstation med lademulighed for elbiler - af ansøger kaldet en energistation - er i modstrid med beskyttelsen af Krogstrup Kirkes omgivelser i Kommuneplan 2021. Energistationen ønskes placeret ved rundkørslen i det store åbne landskab på Hornsherred, hvor Fjordforbindelsen sluttes i en rundkørsel. Bilister på Fjordlandsvej ser i dag Krogstrup Kirke smukt beliggende på skråningen op til Julianehøj og Julianehøj Skovs skovbryn. Der vedlægges et kort som viser den ønskede placering af Energistationen, kirken og Julianehøj. Med en tankstation i gul signalfarve og med reklamepylon vil trafikanternes blik komme til at hvile på energistationen og ikke på kirken og det omgivende terræn op mod Julianehøj Skov. Frederikssund Kommune har modsat sig råstofgravning for at beskytte kirkeomgivelserne og indsigten til Julianehøj, men regionen har udlagt råstofgraveområder på trods af kommunens ønsker. Det er administrationens anbefaling, at kommunen fortsat arbejder for, at råstofgravningen opgives eller i hvert fald får så lidt indvirkning på oplevelsen af området som muligt. Som bilag er der vedlagt principielt design, situationsplan for den ønskede tankstation samt ansøgers vurdering af de planmæssige forhold. Til visualiseringen skal bemærkes, at energistationen farvemæssigt forventes at skille sig mere ud fra græs og øvrig beplantning end visualiseringen viser.

Energistationen er desuden i modstrid med Kommuneplanens bestemmelser om beskyttelse af grundvandet: "Der må ikke lokalplanlægges for erhverv, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet, indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet eller indenfor boringsnære beskyttelsesområder." Kommuneplanen rummer en undtagelsesmulighed for tilfælde hvor det "... er godtgjort, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges." Energistationen ønskes placeret i et følsomt indvindingsområde, hvorfra Skuldelev Vandværk indvinder vand til sine forbrugere. Området er et område med særlige drikkevandsinteresser.

Den foreslåede placering af tankstationen er i åbent landskab i landzone uden tilknytning til anden bebyggelse. Med planlovens landzonebestemmelser er det tilsigtet at undgå spredt bebyggelse i det åbne land. Administrationen anbefaler derfor at en kommende tankstation søges placeret i eller i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzoner - f.eks. i Skibby, Lyngerup, Frederikssund eller Vinge.

Administrationen finder det positivt, at der er kommerciel interesse for at etablere lademuligheder for elbiler i kommunen. Øgede muligheder for hurtigladning af elbiler i nærhed til det overordnede vejnet er vigtigt for omstillingen af bilparken væk fra fossile brændsler. Administrationen finder derfor, at kommunen med fordel kan medvirke til at afsøge alternative muligheder i eller i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzonebyer.

Inddragelse

Inddragelse er ikke relevant på nuværende tidspunkt.  

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Udsat. Udvalget er positive overfor ideen, men ønsker alternative placeringer afdækket. Administrationen skal gå i yderligere dialog med ansøger og øvrige myndigheder.

Udvalget ønsker, at bilag 2 udskiftes med et mere retvisende billede.

Resume

På udvalgsmødet i Plan og teknik den 19. januar 2022 blev det, på baggrund af en anmodningssag, besluttet, at der skal forelægges en sag for udvalget på baggrund af en støjredegørelse forelagt til marts mødet 2022 samt trafiktællinger til belysning af de trafikale forhold på Marbækvej i Frederikssund. Sagen har sidst været politisk behandlet i Byrådet den 25. november 2020 (pkt. 244), hvor beslutningen var, at administrationen skulle genoptage sagen i efteråret 2021 med henblik på en orientering om status på de trafikale forhold på Marbækvej. Da aftalen om Infrastrukturpuljen resulterede i, at Kronprinsesse Marys Bro blev gratis, var det vigtigt at få trafikstrømmen normaliseret, ligeledes at afvente Covid-19's følgevirkninger på trafikken. Sagen fremsendes nu til behandling i Plan og teknik.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Administrationen ikke arbejder videre med den konkrete sag, men at udvalget i forbindelse med fremlæggelse af støjhandleplanen prioriterer strækninger og her tager stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med dette område.
 2. Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Plan og teknik orienteres i denne sag om de trafikale forhold på Marbækvej i Frederikssund på baggrund af en støjredegørelse forelagt for udvalget d. 2. marts 2022 samt trafiktællinger. Årsagen er, at borgere klager over støjgener fra Kronprinsesse Marys Bro og Marbækvej. Det skal bemærkes, at det daværende Byråd i 2003 godkendte Trafik- og Miljøhandleplan fra 2002, hvor der var skitseret, at Marbækvej skulle være den kommende indfaldsvej til Frederikssund by ved en ny forbindelse over Roskilde Fjord. Da Marbækvej er klassificeret som indfaldsvej til Frederikssund by er byggemodningen etableret med boliger, som er trukket væk fra vejen for at forhindre, at vejstøj over 58 dB skulle være et problem.

Trafiksikkerhedsforanstaltninger

Efter udvidelsen af Marbækvej, etableret med fortov og cykelstier, blev det på mødet i Teknisk Udvalg den 7. oktober 2020 besluttet, at administrationen skulle etablere trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger for 900.000 kr. Desuden blev det besluttet, at strækningen skulle evalueres et år efter anlæggelsen.

Af tiltag er følgende etableret:

 • Fodgængerovergange med støtteheller med forbedring af vejbelysning,
 • et signalanlæg, et trykknapsignal,
 • etablering af skiltning for lastbiler med oplysningstavle om henvisning til alternativ rute,
 • kontakt til Nordsjællands Politi for hastighedskontroller,
 • trafiktællinger udført for både trafikken og de bløde trafikanter,
 • der skiltes med husk 50 km/t,
 • opsætning af mobile fartmålere (smiley på strækning mellem de to nye fodgængerovergange).

Evalueringen blev udsat grundet aftalen om Infrastrukturpakken, da den resulterede i, at Kronprinsesse Marys Bro blev gratis pr. 1. januar 2022. Her var det vigtigt at få trafikstrømmen normaliseret og ydermere vigtigt at afvente Covid-19's aftagen.

Trafiktællinger og hastighed

Administrationen har ladet en uvildig trafikrevisor analysere tallene for at vurdere, om der er et trafikalt problem på Marbækvej. Tællingen blev udført i perioden fra 26. okt. til 14. nov. 2021. Tælling og vurdering er vedlagt. Tællingen viser en årsdøgntrafik på 3.370 køretøjer. Årsdøgnstrafikken er et udtryk for den gennemsnitslige døgntrafik på årsbasis. Det er vurderet lavt for en trafikvej. Formålet med en trafikvej er typisk at betjene gennemkørende trafik samt trafikken mellem de enkelte bysamfund i og omkring kommunen. Hastigheden gennem den sydlige del af Marbækvej er vurderet ikke at være anderledes end på de øvrige veje i kommunen. Gennemsnitshastigheden på hverdage er 48,1 km/t, og 85 %-fraktilen er 54,4 km/t. I weekenden er værdierne stort set det samme. Vejdirektoratet definition for den tilladte hastighedsgrænse er 58 km/t. Der er Marbækvej under denne grænse. På denne baggrund er det vurderet, at omfanget af hastighedsoverskridelser i sig selv ikke bør give anledning til yderligere tiltag.

I den aktuelle tælling er der talt 3.623 køretøjer pr. døgn i hverdagene. Kørsel med lastbiler på strækningen er talt til 110 køretøjer som svarer til 3 % ud af de 3.623 køretøjer.

Til sammenligning med andre indfaldsveje til Frederikssund by er: Ådalsvej med 5.380 køretøjer pr. hverdag, hvor lastbilkørsel svarer til 3,6 %, svarende til 191 lastbiler. På Roskildevej er der talt 4.416 køretøjer i hverdagene, her er talt 168 lastbiler, svarende til 3,8 %.

Dog har administrationen fokus på hastigheden og har fortsat dialog med Nordsjællands Politi om trafikken på denne vejstrækning.

Støjrapport

Der har været borgerhenvendelser med klager over støjgener efter broens åbning.

Støjkortlægningen for trafikveje i Frederikssund Kommune er netop blevet fremlagt på udvalgsmødet i Plan og teknik den 3. marts 2022. På mødet besluttede udvalget, at digitale støjkort skal lægges på kommunens hjemmeside. Rapporten identificerer hvilke områder i kommune, der er mest støjbelastet. Støjkonsekvensanalysen viser, at tålegrænsen for de vejledende grænseværdier ikke overskrides på den sydlige del af Marbækvej, dog med undtagelse af Sandalsvej nr. 1, som har fået opsat en støjskærm. Bilag over støjkort er vedlagt. Støjkortlægningen er sket ud fra 2016-2019 tal, eller senere end 1. juni 2021. Dette for at undgå perioden med Covid-19, hvor der skete et fald i den kørende trafik.

Den del af borgernes bekymringer, som relaterer sig til støj fra Kronprinsesse Marys Bro, viderebringer administrationen til Vejdirektoratet, da broen er Vejdirektoratets ansvar. Det kan tilføjes, at ved anlægning af Fjordforbindelsen og selve udvidelse af Marbækvej har alle borgere i området været informeret og inddraget i forbindelse med gennemførelse af en VVM-proces.

Ved et anlægsprojekt af denne type har borgerne mulighed for at fremsende klage over gener, som projektet har afstedkommet et år efter åbningen. Grundet Corona og de manglende køretøjer på broen blev fristen for fremsendelse af klager forlænget. Klager fra ejendomme beliggende i Frederikssund syd blev behandlet den 17. og 18. august 2021. Det afstedkom, at en ejendom beliggende Sandalsvej nr. 1 fik en støjmur og erstatning, da ejendommen ligger tæt på vejen. De øvrige klager fik ikke erstatning, da de ikke er støjplaget over 58 dB.

Status

Status er, at administrationen fortsat har fokus på trafikken på Marbækvej. Administrationen opretholder den tætte dialog med Nordsjællands Politi med det formål at opretholde hastighedsgrænsen på Marbækvej.

Administrationen afventer den bestilte støjhandlingsplan, hvorefter politikerne vil få fremlagt en sag med forslag til handlemuligheder. Støjhandleplanen forventes færdig omkring juli/august måned.

Administrationen anbefaler derfor, at administrationen ikke arbejder videre med den konkrete sag, men at udvalget i forbindelse med fremlæggelse af støjhandleplanen prioriterer strækninger og her tager stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med dette område. Det anbefales, at Plan og teknik tager denne sag til efterretning.

Inddragelse

Der har løbende været afholdt møder med borgere i området, både Vejdirektoratet og administrationen i kommunen har afholdt møder langs vejen. Ligeledes har den tidligere borgmester været inviteret til et møde med grundejerforeningsformænd ved bebyggelser beliggende i den sydlige del af Marbækvej.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Indstillingspunkt 1:

Michael Tøgersen (V) stillede forslag om, at der arbejdes for en 40 km/t zone på strækningen fra rundkørslen ved A.C. Hansens Vej til Ll. Marbækvej.

For stemte: Michael Tøgersen (V)

Imod resten: Kirsten Weiland (N) , Lars Jepsen (A), Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Jørgen Bech (V) og John Schmidt Andersen (V).

Ændringsforslaget blev forkastet.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For: Kirsten Weiland (N) , Lars Jepsen (A), Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Jørgen Bech (V) og John Schmidt Andersen (V)

Imod: Michael Tøgersen (V)

Udvalget noterer sig, at Marbækvej ikke kan være en del af frikommuneforsøget med 40 Km/t, idet det er en hovedindfaldsvej.

Indstillingspunkt 2:

Taget til efterretning.

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om Frederikssund Kommunes arbejde med en mobilitetsplan. Mobilitetsplanen er en del af kommunens DK-2020 plan og skal understøtte målet om at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030. Mobilitetsplanen skal pege på konkrete løsninger, der kan sænke drivhusgasudledningerne på transportområdet. På indeværende møde vil Klima, natur og energi blive præsenteret for en status på arbejdet med planen, samt præsenteret for resultatet af en omfattende kortlægning af mobiliteten i kommunen også kaldet, kommunens mobilitetsregnskab. Kommunens rådgiver på projektet, Via Trafik, deltager under punktet for at forestår præsentationen af mobilitetsregnskabet.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Klima, natur og energi og Plan og teknik.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 8. marts 2022, pkt. 25:

Taget til efterretning. Sagen oversendes til orientering for Plan og teknik.

Fraværende:

Hans Andersen (V) og Ole Frimann Hansen (F).

Sagsfremstilling

Baggrund

Frederikssund Kommune er i gang med at udarbejde en mobilitetsplan, der skal understøtte målet om at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030. Gennemtænkt, fleksibel og grøn mobilitet er et fundament for attraktive bosteder. Det skaber rammer for det gode og sunde hverdagsliv, effektiv pendling, stærk detailhandel, virksomheders konkurrenceevne og et varieret kultur- og byliv. Den nye plan skal derfor have fokus på trafik, mobilitet og grønne transportløsninger.

På globalt niveau er transport og afbrænding af brændstof en af de største kilder til udledning af drivhusgasser. Den samme tendens gør sig gældende i Frederikssund Kommune, hvor transport udgør 36 % af den samlede CO2-udledning.

Mobilitetsplanen skal derfor pege på konkrete løsninger, der kan sænke drivhusgasudledningerne på transportområdet. Der er overordnet tre muligheder for at minimere udledningerne fra transportsektoren:

 • Begrænse behovet for at transportere sig
 • Overflytning til grønne transportformer
 • Omstilling af bilparken til fossilfrie brændsler

Alle tre muligheder kræver en ændring af adfærden, og derfor er det væsentligt at inddrage borgere, virksomheder og andre interessenter i processen, så løsningerne er i overensstemmelse med efterspørgslen i kommunen.

Proces og status for udarbejdelse af mobilitetsplanen

Fase 1:

November (2021) – februar (2022)

Arbejdet med Mobilitetsplanen påbegyndes i efteråret 2021 med en kortlægning af mobilitet og CO2-udledninger i forbindelse med transport. Borgerne inddrages vha. spørgeskemaer. Status:gennemført

Fase 2:

Marts- maj (2022)

I første halvår af 2022 involveres borgere, virksomheder og politikere i arbejdet med at udpege konkrete indsatser, der kan bidrage til en grønnere transportsektor. Der afholdes fire borgersamlinger med repræsentativt udvalgte borgere samt en workshop for virksomheder.

Status: Datoer på plads og invitationer er sendt ud.

Fase 3:

Jun – nov (2022)

Den endelige mobilitetsplan udarbejdes og behandles politisk i tredje fase af projektet, hvorefter planen sendes i offentlig høring. Projektet forventes afsluttet i november 2022 og er et væsentligt bidrag til Frederikssund Kommunes arbejde med den grønne omstilling.

Status: Afventer resultat af borgersamlingen og politisk behandling af indsatsområder.

Kommunens rådgiver på projektet, Via Trafik, deltager under punktet for at forestår præsentationen af mobilitetsregnskabet.

Inddragelse

Der har i forbindelse med udarbejdelse af mobilitetsregnskabet været udsendt et spørgeskemaer til alle borgere i kommunen over 18 år via e-boks. Derudover er spørgeskemaet sendt til alle kommunens skoler med udskolingselever samt alle uddannelserne på Campus. 7000 borgere har deltaget i undersøgelsen. Der har også været foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af bil-og cykelparkeringerne på henholdsvis Frederikssund og Vinge Station. Der vil blive foretaget en yderligere inddragelse i form af fire borgersamlinger, hvor ca. 36 repræsentativt udvalgte borgere skal udpege indsatsområder, som Frederikssund Kommune skal arbejde videre med i mobilitetsplanen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

I budget 2019 besluttede kommunen at slukke lyset fra kl. 01 til kl. 05 for at spare på strømforbruget. En besparelse på cirka 0,6 mio. kr. om året (2018-niveau).

Såfremt natbelysningen skal genindføres, er den årlige omkostning omkring 0,7 mio. kr. grundet prisstigninger, heri er indeholdt omkostning på 15.000 kr. til justering af urene i tændskabene.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Plan og teknik.

Sagsfremstilling

I 2018 drøftede politikerne, om der skulle ske en harmonisering af natbelysningen i forhold til strategien i de tidligere kommuner. I de tidligere kommuner Frederikssund og Skibby havde borgerne haft natbelysning, mens borgerne i Slangerup og Jægerspris Kommune var vant til at lyset var slukket.

I budget 2019 besluttede Byrådet, som led i en besparelse, at slukke gadebelysningen mellem kl. 01 og kl. 05 på de mindre veje og herved få en besparelse på 0,6 mio. kr. om året (2018- prisniveau). Dette krævede en investering på 100.000 kr. til montering af ure i tændskabe, således at lyset kunne slukkes i nattetimerne. Af de 10.500 kommunale lamper, er de 3.000 tændt hele natten. Slukning af lyset om natten er ikke gennemført omkring signalanlæg og fodgængerfelter i henhold til vejreglerne samt omkring havnen i Frederikssund by, Frederikssund Station og Slangerup Rutebilstation, dette af sikkerhedsmæssige og tryghedsskabende årsager. Ligeledes har måden belysningsmasterne er koblet samme på betydning for, om der er indført natslukning. Hvis der ikke er tændskabe, til afkobling af enkelte veje, er disse fortsat oplyst. De er hermed en del af en lang ”streng”.

Ved en udregning af besparelsen ved natslukning er resultatet omkring 0,7 mio. kr. (Pris pr. 1. okt. 2021 er 2,11 kr./kWh.) Den givne besparelse vil altid afhænge af den aktuelle pris pr. kWh. I øjeblikket er markedet meget svingende og strømmen dyrere, hvorfor en udregning med en dagspris udelukkende vil være et øjebliksbillede.

Belysningen i kommunen er hovedsagelig indenfor byerne. Undersøgelser har vist, at dyrelivet både i naturen og i byerne forstyrres af lyset om natten. Det er bl.a. insekter, flagermus som forstyrres af lyset om natten, da de er afhængige af mørket i forhold til deres livscyklus.

Spørgsmålet om, hvorvidt gadelyset skal være tændt eller slukket om natten, har altid givet henvendelser til administrationen. Generelt afhænger det af, om borgere har fokus på den tryghedsskabende faktor eller om borgerne glædes ved muligheden for en stjerneklar nattehimmel og synes at lyset er lysforurening. Henvendelserne var til dels afhængig af lokaliteten, i Frederikssund omhandlede hovedparten af henvendelserne fortrinsvis tryghed og i Jægerspris værdsatte borgere muligheden for at se stjerner på nattehimlen. Derudover er éns sted i livet vigtigt, da fx forældre med unge ude i nattelivet ofte anmoder om tændt gadebelysning.

Administrationen fremsender sagen til orientering. Såfremt natbelysningen skal genindføres, er den årlige omkostning omkring 0,7 mio. kr. grundet prisstigninger. Derudover kommer omkostning til ændringen, som er 15.000 kr. til justering af tænd/sluk-tiden i tændskabene. Det vil kræve yderligere driftsmidler til denne ændring, da beløbet ikke kan indeholdes indenfor den nuværende ramme.

Inddragelse

Der er ikke foretaget en særskilt borgerinddragelse i forbindelse med beslutningen i 2018.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Plan og teknik orienteres med denne sag om valg af anlægsprojekt i krydset Hyllestedvejen/Landerslevvej.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Plan og teknik.

Sagsfremstilling

Plan og teknik besluttede den 2. februar 2022 at genprioritere anlægsprojektet, krydset Landerslevvejen/Hyllestedvejen. Til orientering er vedlagt et skitseprojekt, som nu projekteres til udførsel.

Med projektet etableres en sikker krydsning af Landerslevvej for primært skolebørn ved at trække den dobbeltrettede sti væk fra krydset, og etablere en krydsningshelle. Der etableres relevant belysning ved cykelstien. Krydset strammes op ved at etablere overkørbare arealer i krydsets fire hjørner. De overkørbare arealer etableres, så cyklister kan køre bag om disse, så de ikke skal ud i selve krydset.

Inddragelse

Borgerne i området orienteres om projektet inden opstart.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet anlæsopgaven vedrørende krydset Hyllestedvejen/Landerslevvej afholdes inden for den tekniske anlægspulje.

Midlerne i puljen blev frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2022.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til en anmodning vedr. tiltag på Frederikssund Station.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Udvalget beslutter, hvorvidt der skal udarbejdes en sag.

Sagsfremstilling

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til en anmodning vedr. tiltag på Frederikssund Station.

Byrådsmedlem Michael Tøgersen (V) har d. 9. marts 2022 anmodet om at få en sag optaget på dagsordenen til Plan og teknik.

Michael Tøgersen (V) anfører flg. anmodningen:

"Jeg har været i dialog med DSB Ejendomme vedr. musik på stationen, idet jeg har læst, at en vis form for musik (samt rygløse bænke) irriterer de unge ballademagere så meget, at de ikke gider opholde sig på stationen særlig lang tid af gangen.

DSB Ejendomme bekræfter, at det virker, og de siger, at vi skal kontakte dem, hvis vi ønsker at etablere noget af den slags.

De siger endvidere, at det er forholdsvist billigt, og DSB selv har sat kr. 100 mio. af til tryghedsskabende foranstaltninger.

Jeg vil gerne rejse en sag, hvor vi drøfter forholdet med henblik på en henvendelse til DSB om etablering af tryghedsskabende foranstaltninger på Frederikssund Station, hvor mange rejsende er utrygge, når de kommer til hjem til Frederikssund."

Udvalget bedes beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en sag.

Inddragelse

Da det er en anmodningssag, er inddragelse ikke vurderet relevant på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes en sag.

Resume

Med nærværende sag præsenteres anlægsregnskabet for Forebyggelse af legionella.

Årsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med en overholdelse af anlægsbevillingen.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Forebyggelse af legionella.

Anlægsprojektet vedrører forebyggelse af legionella på omsorgscentre og øvrige bygninger med sårbare borgere.

Den samlede anlægsbevilling udgør 3,2 mio. kr. til forebyggelse af legionella.

Der blev på Byrådets møde den 2. april 2020 givet en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr., mens der på Byrådets møde den 26. maj 2021 blev der givet en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til projektet.

Der er anvendt 3,2 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en overholdelse af anlægsbevillingen.

1.000 kr.

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Udgifter

3.200

3.199

1

I alt

3.200

3.199

1

Der er udført flere delprojekter på skoler, haller og omsorgscentre, blandt andet på Tolleruphøj, Marienlystskolen, De Tre Ege, Solgården, Nordhøj samt på idrætsanlæg.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Beslutning

Anbefales.

Resume

Med nærværende sag præsenteres anlægsregnskabet for Slidlagsarbejder.

Årsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Slidlagsarbejder.

Der blev på Byrådets møde den 16. december 2020 givet en anlægsbevilling på 11,445 mio. kr. til slidlagsarbejder, dvs. renovering af kommunens kørebaner, stier, fortov og broer m.v.

Derudover blev der givet en negativ anlægsbevilling på 0,476 mio. kr. i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning i 2021.

Der er anvendt 11,262 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en overskridelse af anlægsbevillingen på 0,293 mio. kr. svarende til 2,6 pct.

1.000 kr.

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Udgifter

10.969

11.262

-293

I alt

10.969

11.262

-293

Anlægsmidlerne er anvendt til renovering af kørebaner, stier, fortov efter tidligere besluttet plan samt udført i forhold til omstændighederne ved vejrforhold, regn, temperaturer m.v. sent på året.Merforbruget skyldes udskiftning af udtjente fortove, som skete samtidig med renovering af regnvandssystemet. Det at samle arbejdet, gav en synergieffekt i form af en samlet besparelse på dette projekt.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Beslutning

Anbefales.

Resume

Nærværende sag fremlægger anlægsregnskabet for Adgang til Idrætsby fra Kornvænget.

Årsregnskabet viser, at projektet slutter med et merforbrug på 0,161 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Adgangsvej til Idrætsby til Kornvænget.

Anlægsprojektet vedrører etablering af adgangsvej for bløde trafikanter til Idrætsbyen fra Kornvænget.

Der er i alt givet en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til anlægsprojektet.

På Byrådets møde den 28. oktober 2020 givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til etableringen af adgangsvejen. I forbindelse med årsregnskabet 2020 blev der lagt et forventet mindreforbrug på 0,25 mio. kr. i kassen.

Med et realiseret forbrug på 2,4 mio. kr. afsluttes anlægsprojektet med et merforbrug på 0,161 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 6,66 pct. fra anlægsbevillingen.

1.000 kr.

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Udgifter

2.250

2.410

-161

I alt

2.250

2.410

-161

Anlægsprojektet vedrører etablering af cykel- og gangsti fra Ådalens skole frem til krydset Kornvænget/Bonderupvej samt ny krydsningshelle på Kornvænget.

Ved parkeringspladsen på Bonderupvej er ligeledes etableret permanente hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Beslutning

Anbefales.

Resume

Nærværende sag fremlægger anlægsregnskabet for Opsætning af målere i tændskabe.

Årsregnskabet viser, at projektet slutter med en overholdelse af anlægsbevillingen.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Opsætning af målere i tænskabe.

Der blev på Byrådets møde den 26. september 2018 givet en anlægsbevilling på 2,768 mio. kr. til Opsætning af målere i tændskabe.

Der er anvendt 2,754 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et marginalt mndreforbrug på 13.628 kr.

1.000 kr.

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Udgifter

2.768

2.754

14

I alt

2.768

2.754

14

I 2018 blev der afsat en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til opsætning af målere.

I 2019 blev det et krav, at alle landets tændskabe har etableret målere. I Frederikssund Kommune betød det, at der skulle etableres 171 målere.Anlægsbevillingen er anvendt på, at opsætte målerne.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

 • Frederikssund Kommune er nu med i en forsøgsordning, hvor kommunen selv kan tillade 40 km/i timen for en vejstrækning indenfor byzonen. Vejdirektoratet har besluttet, at alle de 16 kommuner, som søgte deltagelse, kan komme med i ordningen. I forsøget indgår, at forsøgskommunerne vil kunne fastsætte en hastighedsgrænse på 40 km/t for en vejstrækning eller vejområde indenfor byzone, når det drejer sig om veje, der ikke har væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling. Det er vigtigt at understrege, at der fremover skal ske sagsbehandling mellem kommunens administration og politikredsen vedrørende færdselsregulering, skiltning og afmærkning af de konkrete projekter. Der vil i juni blive forelagt en sag om den videre proces.
 • Status vedrørende Fjordstiens etablering ved Skibby. Stier etableres ved, at græsset slås i sæsonen. Stier vil blive være at finde på de natursmukke arealer på Selsø Slots ejendom. Stier, klaplåger, oplysningsskilte m.v. forventes at være klar til åbning i forsommeren. En pressemeddelelse forventes udsendt, når stierne er klar til åbning. De øvrige parter i projektet har stillet forslag om, at fjordstien indvies med en åbningsceremoni.
 • Administrationen har modtaget flere henvendelser fra borgere i området ved Bløden, der har udfordringer med, at bl.a. Beredskabet ikke kan finde frem til deres adresse. Administrationen har derfor gennemgået adresserne i området. Gennemgangen viser, at ca. 40-50 boliger skal have en ny adresse, så det bliver lettere at finde boligerne. Der er tale om boliger, der i dag har adresse på Havnegade, Østergade og Jernbanegade. Disse boliger vil fremover få adressen Bløden. Det er primært beboelsesejendomme, der får en ny adresse. Administrationen vil informere de berørte ejere, beboere og virksomheder om de nye adresser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

.