Frederikssund Kommunes logo

Plan og tekniks møde den 02. marts 2022

Mødelokale SL 1, rådssalen kl. 08.15

Referat
Fold alle punkter

35Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

36Beslutning om udarbejdelse af støjhandlingsplan på baggrund af støjkortlægning

Resume

Teknisk Udvalg besluttede den 3. februar 2021, pkt. 26, en støjkortlægning for udvalgte primære - og sekundære trafikveje i byområder. Resultatet foreligger nu i form af en støjkortlægningsrapport (se bilag) samt en række GIS data (støjkort og facadestøjkort).

Med baggrund i den udarbejdede støjkortlægning, foreslår administrationen, at der udarbejdes en handlingsplan, som fremadrettet kan tjene som styringsredskab ved politiske beslutninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage støjkortlægningen til efterretning
 2. Beslutte, at der udarbejdes en støjhandlingsplan
 3. Finansieringen til støjhandlingsplanen sker via den tekniske anlægspulje med 200.000 kr.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning. Baggrundsmaterialet bliver lagt op på GIS-kort løsningen.

Indstillingspunkt 2: Godkendt. Administrationen forelægger en sag i 2. kvartal 2022, der redegør for udvalgte strækninger til støjhandlingsplanen til politisk beslutning.

Indstillingspunkt 3: Udvalget godkendte, at finansiering til udarbejdelse af støjhandlingsplanen sker via den tekniske anlægspulje.

Sagsfremstilling

På baggrund af Teknisk Udvalgs beslutning d. 3. februar 2021, pkt. 26, er der udarbejdet en støjkortlægning af vejstøj i Frederikssund Kommune. Kortlægningen omfatter udvalgte primære og sekundære trafikveje i byområder, og tager udgangspunkt i trafikmålinger udført indenfor de sidste 5 år (år 2016-2021). Der er anvendt trafiktal fra tællinger foretaget til og med 2019 eller senere end 1. juni 2021, hvor administrationen har vurderet, at trafiksituationen efter Covid-19 perioden igen har været tilnærmelsesvis normal, og dermed har kunne give et retvisende billede af trafikmængden. Rapporten indeholder dermed ikke beregninger på støj fra statsvejene, da det på disse veje er Vejdirektoratets ansvar at prioritere indsatsen mod vejstøj. Der henvises til Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2018-2023 s. 74 for støj på statsveje i Frederikssund Kommune (område 19 i planen).

Planen kan ses på følgende link:

Støjhandlingsplan 2018-2023 (vejdirektoratet.dk)

For beregninger af, hvordan støjen fra Kronprinsesse Marys Bro og Fjordlandsvej bliver, henvises til følgende link: https://fjordforbindelsen.dk/borger/stoj

Støjberegning over Bispeengbuen vedlagt som bilag.

Støj fra veje afhænger primært af trafikkens art, trafikkens hastighed og belægningstype, og indgår dermed som væsentlige parametre ved vurdering af trafikstøjniveauet. Ved hastigheder over 60 km/t er den dominerende støjgene fra personbiler dækstøjen. Ved hastigheder mindre end 60 km/t vil det derimod være motorstøjen der dominerer, alt efter motortype.

En bolig betragtes som støjbelastet, hvis en grænseværdi på 58 dB er overskredet, mens et sommerhus er støjbelastet, hvis grænseværdien overskrider 53 dB. Hvis boligen er belastes over 68 dB betragtes den som stærkt støjbelastet (63 dB for sommerhuse). Disse grænseværdier gælder ved nyanlæg af veje og infrastruktur samt nybygning af bolig. I praksis er der således ingen grænser for, hvor meget trafikstøj, der må være i og ved en eksisterende bolig.

Støjkortlægningsrapporten beskriver hvor støjgenerne er størst, og hvor det kan være mest hensigtsmæssigt at gøre en indsats for at få begrænset støjgenerne. I forbindelse med beregningerne af vejstøj er der, som tillæg til støjkortlægningsrapporten, udarbejdet tilhørende støjkort, som viser støjudbredelsen omkring vejene og støjniveauet for alle støjbelastede boliger langs vejen. På baggrund af kortlægningen er der efterfølgende foretaget en optælling af støjbelastede boliger og sommerhuse omkring vejene.

Det fremgår af optællingen, at der i hele Frederikssund Kommune er 1.801 støjbelastede boliger, hvoraf 1.106 er beliggende i Frederikssund, 246 i Slangerup, 180 i Jægerspris og 167 i Skibby. De resterende boliger er beliggende i de mindre byområder i Kommunen. I Kulhuse er der optalt 85 støjbelastede sommerhuse med støjniveau over 53 dB.

Vejstøj kan reduceres på mange måder. Det kan være ved reducering af hastighed, forskellige belægningstype og/eller ved generel trafikplanlægning i forhold til hvor trafikken ledes hen. For at kvalificere de mulige støjreducerende foranstaltninger, for alle de støjplagede områder, anbefales det, at der udarbejdes en handleplan, som nærmere analyserer og beskriver de mulige tiltag på de udvalgte strækninger med dertilhørende overslag over udgifter. Dette vurderes at koste omkring 200.000 kr. som foreslås finansieret via den tekniske anlægspulje.

Rådgiver vil deltage på mødet og redegøre yderligere for støjkortlægningen, herunder kortdata.

Inddragelse

Ved udarbejdelse af støjkortlægningen har inddragelse ikke været nødvendig, da det er en udregningsmodel baseret på bl.a. årsdøgnstrafik. Inddragelse af berørte borgere vil ske i fald en støjhandlingsplan indeholdende projekter besluttes.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2022 afsat 3,3 mio. kr. til den tekniske anlægspulje, som blev frigivet i forbindelse med budget 2022 vedtagelsen.

Midlerne i puljen er endnu ikke disponeret, idet der er 0,6 mio. kr. tilbage.

Bilag

37Beslutning om disponering af restbeløb på Teknisk anlægspulje

Resume

Sagen omhandler beslutning om udmøntning af restbeløb i puljen.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. De anbefalede projekter udføres for den resterende del af teknisk anlægspulje i 2022.

Beslutning

Udvalget besluttede V4 – Støjhandlingsplanen.

De øvrige tiltag ønskes kvalificeret nærmere.

Sagsfremstilling

Plan og teknik behandlede på møde den 2. februar 2022 en sag om hvilke projekter, der skal udføres i 2022 under den tekniske anlægspulje.

Udvalget besluttede følgende projekter: T1, T3, T27, V2, B1, K1. Udvalget besluttede desuden, at der skal opsættes endnu en vippebænk på havnen i Frederikssund finansieret inden for puljen.

Projekterne er oplistet her:

 • T1 - Sikker krydsning Landerslevvej/Hyllestedvejen - 1.600.000 kr.
 • T3 - Sikker skolevej - nyt "kys og kør" areal ved Nørreparken - 250.000 kr.
 • T27 - Trafiksikkerhed på Hammer Bakke - 300.000 kr.
 • V2 - Udmatrikulering af de offentlige landeveje - 100.000 kr.
 • B1 - Missing link i belysning på sti langs Onsvedvej Omfartsvej - 110.000 kr.
 • K1 - Forbedring og opgradering af busstoppesteder - 300.000 kr.
 • H1 - Vippebænk til havnen - 38.000 kr.

Ovenstående projekter udgør tilsammen et anlægsbeløb på 2,698 mio. kr. Der er således et restbeløb på 0,638 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet.

Administrationen anbefaler en udvælgelse ud fra nedenstående projekter listet i prioriteret rækkefølge således, at det resterende beløb udmøntes for 2022:

 • V4 - Støjhandlingsplan, jf. støjkortlægningsrapporten, 200.000 kr.
 • T2 - Trafiksikkerhed og fremkommelighed i Dalby - 500.000 kr.
 • T8 - Hastigheder i byerne nedsættes til 40 km/t - 100.000 kr.
 • T9 - Hastigheder i landsbyerne nedsættes til 40 km/t - 100.000 kr.
 • T28 - Mulig etablering af flere 2 minus 1 veje, 250.000 kr. (sag forelægges senere for Plan og teknik).

Inddragelse

Inddragelse er vurderet ikke at være relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2022 afsat 3,3 mio. kr. til den tekniske anlægspulje, som blev frigivet i forbindelse med budget 2022 vedtagelsen.

Ikke alle midlerne i puljen er disponeret, idet der er en rest tilbage på 0,6 mio. kr.

Bilag

38Beslutning om arbejdsprogram for trafikbestilling 2023

Resume

I denne sag skal Plan og teknik godkende arbejdsprogrammet for årets trafikbestilling til Movia. Arbejdsprogrammet indeholder en redegørende og sammenhængende beskrivelse af de trafikbestillingsønsker Frederikssund Kommune har iht. trafikbestilling 2023. Programmet beskriver en række konkrete indsatser og aktiviteter, der skal arbejdes med frem mod trafikbestillingen. Arbejdsprogrammet er i overensstemmelse med de langsigtede visioner og strategier for den kollektive trafik i kommunen. Der er ikke lagt op til ændringer i busdriften i årets trafikbestilling. I stedet fokuseres på arbejdet med mobilitetsplanen og formulering af indsatsområder, samt evaluering af de forskellige tiltag, der blev sat i værk ved sidste års trafikbestilling.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2023 drøftes og godkendes.

Beslutning

Drøftet og godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med denne sag skal Plan og teknik godkende arbejdsprogrammet for årets trafikbestilling til Movia. Der afholdes i den forbindelse en temadrøftelse for udvalget om trafikbestilling præsenteret af administrationen.

Plan og teknik skal inden den 31.10.2022 afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at foretage i busdriften. Ændringerne træder i kraft i juni 2023. Administrationen har i samarbejde med Movia udarbejdet et arbejdsprogram samt en tids-og aktivitetsplan for trafikbestilling 2023. Arbejdsprogrammet indeholder en beskrivelse samt en prioriteret række af indsatser og aktiviteter, som er i overensstemmelse med kommunens strategi for kollektiv trafik.

Der er ikke lagt op til ændringer i busdriften i årets trafikbestilling. I stedet fokuseres på arbejdet med mobilitetsplanen og formulering af indsatsområder samt evaluering af de forskellige tiltag, der blev sat i værk ved sidste års trafikbestilling.

Strategi, arbejdsprogram, samt tids-og aktivitetsplan er beskrevet nærmere i vedlagte notat. Kort opsummeret indeholder arbejdsprogram 2023 følgende aktiviteter:

Mobilitetsplan

Frederikssund Kommune har i igangsat en proces i efteråret 2021, hvor der gennem analyser og borgerinddragelse indsamles viden om mobilitet i kommunen samt potentialet for, at transporten i kommunen bliver mere klimavenlig. I løbet af 2022 udarbejdes en mobilitetsplan for kommunen, som Movia inddrages i løbende i de sammenhænge, hvor det er relevant.

Mobilitetsplanen skal bl.a. være med til at afklare hvilke mobilitetsbehov, der er i lokalsamfundene rundt om i kommunen samt afklare hvilke forskellige løsninger, der kan være med til at understøtte de forskellige behov. Herved kan en inddragelsesproces give rum for afklaring af mobilitetsmuligheder- og begrænsninger. Analysen og behovsafklaringen kan understøtte de løsninger, der på et senere tidspunkt sættes i værk. Mobilitetsplanen er en del af DK 2020-planen og behandles i Klima, natur og energi.

Busbetjening af Vinge St. med linje 319

Buslinje 319 fik sin start i december 2020 som et ét-årigt forsøg midt i covid-19-nedlukningerne. Frederikssund Kommune valgte at forlænge forsøget med ét år i 2022, da kommunen ønsker at evaluere efter et normalt drift år uden corona-restriktioner. Herefter skal udarbejdes en evaluering af linjen med fokus på at indsamle viden om brugsmønstre og behov for fremtidig betjening. Evalueringen skal danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt linjen skal gøres permanent. Beslutning om linjens fremtid skal indgå i årets trafikbestilling til Movia.

Tilpasning af ruteføring for linje 311 til svømmehallen

Det forventes, at der i 2023 etableres en ny vejføring til svømmehallen fra Strandvangen, hvor til ruteføringen af linje 311 skal tilpasses til køreplanskiftet juni 2023. Tilpasning af ruteføringen skal indgå i årets trafikbestilling til Movia.

Ny linje 313 mellem Kyndby Huse og Jægerspris

Den tidligere kommunebusrute overgår til movia-bus med flere hverdagsafgange og to-timesdrift i weekenden. Driftsstart for den nye linje 313 er april 2022. Passagertal og køreplan for linjen evalueres løbende i samråd med brugerne. Eventuelle justeringer skal ikke med i trafikbestillingen, så længe nuværende driftsomfang bibeholdes. Køreplan er vedlagt til orientering.

Unges transport til uddannelse - Campus Frederikssund

Frederikssund Kommune og Movia har indgået et strategisk samarbejde med Campus Frederikssund. Formålet med samarbejdet er at sikre de fornødne forhold (heriblandt kollektiv trafik), så Campus Frederikssund bliver et oplagt uddannelsesvalg for de unge i Frederikssund Kommune.

Movia og Frederikssund Kommune samarbejder om at etablere et nyt stoppested tættere på Campus på J. F. Willumsens Vej, så ankomst- og indgangsområdet forbedres. Anlægsarbejdet er planlagt til udførsel i maj 2022, hvorefter det markeres med en indvielse.

Koordinering af kollektiv transport til kommunens folkeskoler

Der er fortsat behov for tæt koordinering med skolerne om buskøreplaner og ringetider med henblik på at sikre den nødvendige kollektive transport til børn. Der er løbende dialog med skolerne herom.

Markering af idriftsættelse af elbusser i Frederikssund Kommune

Busserne på Hornsherred vil køre på El fra 11. december 2022. Der skal udarbejdes en plan for form og indhold af markeringen.

Inddragelse

Borgere og interessenter bliver løbende inddraget i planlægning af busdriften i form af dialogmøder med lokale busgrupper, foreninger, interesseorganisationer samt repræsentanter for ungdomsuddannelser og skoler. Der vil som noget nyt blive afholdt borgersamlinger i forbindelse med mobilitetsplanen. Resultaterne vil indgå i den løbende planlægning og tilrettelægning af busdriften.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

39Beslutning om forslag til lokalplan 152 og kommuneplantillæg 001 for boligområde ved Mekongvej i Vinge

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til om forslag til lokalplan 152 for boligområde ved Mekongvej i Deltakvarteret og tilhørende forslag til kommuneplantillæg 001 skal godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan 152 for boligområde ved Mekongvej i Deltakvarteret og tilhørende forslag til kommuneplantillæg 001 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 30. november 2021 at udarbejde et lokalplansforslag, som åbner mulighed for at opføre ny boligbebyggelse samt igangsætte udarbejdelse af tilhørende kommuneplantillæg, der giver mulighed for etageboliger i op til 5 etager. Udvalget besluttede yderligere, at de som udgangspunkt ikke ønsker fladparkering i området.

Plan- og Miljøudvalgets beslutning blev truffet i forlængelse af, at Økonomiudvalget og Byrådet tidligere i november havde godkendt, at der arbejdes videre med udbud af arealet, som forudsætter udarbejdelse af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg.

Planernes indhold

Planområdet ligger mellem Dalvejen, Mekongvej og Deltavej i Vinge. Området skal fungere som en naturlig forlængelse af både Deltakvarterets eksisterende villabebyggelse mod nord og den planlagte bebyggelse mellem Tvinsmosen og Deltavej mod vest. Planområdet omfatter et areal på ca. 1,1 ha.

Formålet med lokalplanen er, at der gives mulighed for at etablere en karré-/randbebyggelse i 2-5 etager mod Dalvejen. Bebyggelsen skal udføres som etageboliger evt. kombineret med tæt-lav bebyggelse (højst 1/3 af bebyggelsen kan være tæt-lav). Der muliggøres endvidere fællesfunktioner i bebyggelsens stueetage, der kan medvirke til at skabe ramme om byliv og fællesskab med en aktiv stueetage og dertil bestemmelser for kantzone. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til maks. 70.

Med lokalplanen videreføres en bebyggelsesstruktur, som understreger den større bymæssige tyngde, der ønskes langs med Dalvejen og Deltavej, der leder frem til de helt centrale dele af Vinge.

Planen har til formål at sikre, at der opføres en bebyggelse, der både visuelt og funktionelt bidrager positivt til bylivet i Vinge. Der stilles derfor krav om arkitektonisk variation, hvor bl.a. hjørnebebyggelser skal sikres en høj skala (min. 4 etager) og et særligt markant udtryk. Der lægges endvidere særlig vægt på at sikre arkitektonisk variation, så randbebyggelsen ikke domineres af lange ensarterede facadeforløb. Der er således specifikt stillet krav til op- og nedskalering af bebyggelsens højde samt arkitektonisk opbrydning af facaderne.

Vejbetjening vil ske fra både Deltavej og Mekongvej. Vejen i området skal hastighedsdæmpes ved indpasning af bump, chikane o.lign. ved den nord-syd gående sti.

Af hensyn til at sikre kvalitetsfyldte grønne byrum i området, vægter Frederikssund Kommune højt, at parkering så vidt muligt etableres i konstruktion. Lokalplanen sætter således bestemmelser for, at parkering skal etableres i konstruktion som P-kælder, i bebyggelsens stueplan, som parkeringsdæk eller i form af P-hus. Et P-hus kan udføres som et selvstændigt punkthus placeret mod krydset Dalvejen/Deltavej eller centralt i tilknytning til den grønne kile. Facader på parkering i konstruktion skal som hovedprincip udformes med lyse og lette konstruktioner kombineret med facadebeplantning samt god basisbelysning, både ind- og udvendigt. Der kan endvidere etableres parkering på terræn.

Endelig sikrer planlægningen, at områdets friarealer og stiforbindelser indgår i kvarterets overordnede grønne struktur, og derudover sikrer spredningskorridoren mod nord, der er en vigtig forbindelse for de bilag IV arter, der lever i tilknytning til Tvinsmosen.

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge et nyt mindre rammeområde, der muliggør ny boligbebyggelse i op til 5 etager/18 m med en bebyggelsesprocent på 70 % . Området er i dag omfattet af en større kommuneplanramme B 2.1 ’Nord for Dalvejen’ og er udlagt til boligformål med bebyggelse i op til 4 etager/14 m og en samlet bebyggelsesprocent på 100 % for rammeområdet under ét.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplansforslaget og tilhørende forslag til kommuneplantillæg i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af screeningen, vurderer administrationen, at planforslagene ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene.

Lokalplansforslag 152, forslag til kommuneplantillæg 001 og miljøscreeningen vedlægges som bilag.

Inddragelse

Kommunen har inviteret til et for-dialogmøde 1. februar, hvor administrationen og Byrådet mødes med interesserede borgere i området for at tale om det kommende lokalplansforslag og det mulige byggeri på arealet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

40Beslutning om forslag til lokalplan 131 - Etageboliger ved Jernbanegade og Bløden

Resume

Forslag til lokalplan 131 - Etageboligbyggeri ved Jernbanegade og Bløden fremlægges. Det skal besluttes, om planforslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende forslag til lokalplan 131 - Etageboliger ved Jernbanevej og Bløden og sende forslaget i 6 uges offentlig høring.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede i november 2018 at igangsatte lokalplan for et etageboligbyggeri på Jernbanegade 8-10. Samtidigt blev det besluttet at udarbejde et kommuneplantillæg, som hæver bebyggelsesprocenten til 150 i et større område ved Langes Gård (matrikel nr 27a). Kommuneplantillægget blev vedtaget i februar 2019 og er indarbejdet i Kommuneplan 21. Området er i dag omfattet af Lokalplan 017, som delvist bliver aflyst ved vedtagelse af Lokalplan 131.

Planen giver mulighed for, at området kan anvendes til etageboliger og kombineret bolig- og center funktioner. Lokalplanen er i overensstemmelse med Frederikssund Kommunes intension om, at de stationsnære områder og kerneområder skal udnyttes til tæt og bymæssig bebyggelse og indrettes med henblik på at fremme forholdende for bløde trafikanter og den kollektive trafik. Stueetagen mod Jernbanegade skal anvendes til publikumsorienteret handel og service. Bebyggelsen mod Bløden, der skal anvendes til boligformål, er trukket ud til vejen og følger dermed gadeforløbet i tråd med intentionerne i gældende lokalplan 017.

Fakta om lokalplan:

Byggeri langs Jernbanegade pålægges samme bestemmelser om tag- og facademateriale og udformning, som fastlagt i Lokalplan 017. Byggeriet skal således overholde samme bestemmelser, som øvrigt byggeri i gågaden.

Lokalplanen muliggør endvidere opførelse af etageboliger i op til 3½ etage og en bebyggelsesprocent på 150 %, hvilket er en stigning i forhold til Lokalplan 017, hvor bebyggelsesprocenten er 110.

Stuegulvskoten for boligerne skal ligge i minimum kote 2,20 DVR90, som klimasikring i forhold til stormflod. Det nederste plan i bebyggelse mod Bløden skal anvendes til parkering på terræn, svarende til stueetagen. Udlæg af parkeringspladser foregår i henhold til Frederikssund Kommunes gældende p-norm jf. kommuneplan 21.

Med lokalplanen sikres det, at eksisterende passage fra Jernbanegade via port til Bløden bevares og der udlægges sti gennem området til Bløden. Der sikres adgangsvej til naboejendommen matrikel nr 64a.

For at opnå grønt i byrummet sikrer lokalplanen plads til minimum 4 nye buske indenfor området. Der er ikke plads til træer, som i øvrigt ville give skygge på altanerne.

Lokalplanafgrænsningen er udvidet lidt, i forhold til tidligere fremlagt projekt, idet en mindre del af naboejendommen matr. 27a er medtaget i lokalplanen. Lokalplanen kan dermed sikre, at der etableres fortov langs Bløden frem til indkørsel til matr. 27a. Fortovet får dermed sammenhæng med det eksisterende fortov nord for lokalplanområdet. Syd for lokalplanområdet, er der ikke etableret fortov, men lokalplanen muliggør et fremtidigt fortov her. På den måde sikres et sammenhængende forløb for fodgængere langs Bløden, som også giver en højere kvalitet i byrummene.

Affaldshåndtering er ændret til en løsning med delvist nedgravede molokker, som driftes i fællesskab med naboejendommen matr. 27a. Der er i lokalplanen afsat plads til molokker i den vestligste del af området ved Bløden i stedet for arealer til affaldscontainere i gårdrummene. Se kortbilag 3 i lokalplanen.

Miljøscreening

Der er foretaget miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og konkrete projekter (VVM). På baggrund af screeningen, vurderer administrationen, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Lokalplanforslag 131 og miljøscreening af lokalplanforslaget er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Hvis lokalplanforslaget godkendes, sendes det i 6 uges offentlig høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

41Beslutning om koordinationsforum til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Resume

I forbindelse med, at der skal udarbejdes en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, skal der oprettes et koordinationsforum, som skal bestå af repræsentanter fra vandforsyningerne, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og evt. andre relevante parter. Koordinationsforummet skal bistå i udarbejdelsen af indsatsplanen. Det vil være oplagt med politisk deltagelse i koordinationsforummet.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Beslutte om Plan og teknik ønsker at være repræsenteret i koordinationsforum.
 2. Beslutte om repræsentant for Plan og teknik skal være formand for koordinationsforum
 3. Godkende vedlagte forretningsorden.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Godkendt. Udvalget valgte Lars Jepsen (A).

Indstillingspunkt 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2022 skal Frederikssund Kommune udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for samtlige vandværker i kommunen. Indsatsplanen skal udarbejdes på baggrund af den statslige kortlægning af grundvandsressourcen, og skal indeholde en vurdering af behovet for beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevandsressource, samt hvilke tiltag der er nødvendige. Da vandforsyningen i Frederikssund Kommune, ligesom mange andre steder i landet, er udfordret pga. mange fund af pesticider i grundvandet, vurderer administrationen, at det vil være nødvendigt med en række tiltag til at beskytte grundvandet for at sikre den fremtidige drikkevandsforsyning.

Ifølge vandforsyningsloven, er det et krav, at der oprettes et koordinationsforum i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Koordinationsforummet skal bestå af repræsentanter for vandforsyningerne, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og evt. andre relevante parter. Der er ikke krav om politisk deltagelse, dog vil det være yderst relevant, at der deltager en repræsentant for Plan og teknik, da det er vigtigt med en politisk forankret proces i forhold til en ensrettet praksis, afgørelsernes robusthed overfor berørte borgere og virksomheder samt oplysning om forløbet til hele det politiske niveau. Beslutningskompetencen i forhold til at meddele påbud eller forbud for at beskytte grundvandsressourcen, forventes med vedtagelsen af den nye delegationsplan at ligge hos henholdsvis Plan og teknik og Byrådet.

Det er hensigten, at koordinationsforummet skal bistå i udarbejdelsen af indsatsplaner, og det kan med fordel inddrages tidligt i processen med henblik på at få en åben drøftelse af tilgangen til arbejdet i kommunen og for at kunne inddrage gode idéer fra interessenterne. Udkast til indsatsplan drøftes i koordinationsforummet inden det sendes i offentlig høring, ligesom den reviderede indsatsplan forelægges koordinationsforummet til orientering inden endelig vedtagelse. Herudover inddrages koordinationsforummet ved opdatering og revision af indsatsplanen.

Administrationen har udarbejdet et forslag til forretningsorden for Koordinationsforum i Frederikssund Kommune, se bilag 1. I forretningsordenen er der en liste over forslag til deltagere i koordinationsforummet. Forretningsordenen og dermed også hvilke deltagere, der skal inviteres til at deltage i koordinationsforummet skal godkendes af Plan og teknik.

Det er ikke fastlagt, hvor mange møder der forventes at blive afholdt i koordinationsforummet, idet der udover møder i forbindelse opstart, høring af udkast til plan og orientering om vedtagelse af plan, kan afholdes møder efter behov. Størstedelen af møderne forventes dog at ligge i 2022, mens planen udarbejdes. Herudover inddrages koordinationsforummet ved opdatering og revision af indsatsplanen.

Sidste gang der blev udarbejdet indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune var i 2008. Også dengang blev der nedsat et koordinationsforum. Forretningsorden og liste over relevante deltagere tager udgangspunkt i koordinationsforummet i 2008.

Inddragelse

Det er et lovkrav, at koordinationsforummet skal bestå af repræsentanter for vandforsyningerne, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og evt. andre relevante parter. I forslaget til forretningsordenen er der en liste over deltagere som vil være relevante at invitere til at deltage i koordinationsforummet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

42Orientering om tilskud til udskiftning af færgen Columbus

Resume

Byrådet besluttede på møde den 27. oktober 2021 (sag 245), at der på baggrund af høringsudkast til bekendtgørelse om Grøn Transportpulje skulle indsendes ansøgning til Transportministeriet. Der foreligger nu afgørelse som Plan og teknik, Økonomiudvalg samt Byråd med denne sag orienteres om.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT fremsender sagen til orientering for Plan og teknik, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Transportministeriet har den 21. december 2021 meddelt Frederikssund Kommune afslag på ansøgning om 19,1 mio. kr. i tilskud ud fra projektets samlede omkostninger, som er anslået 76,4 mio. kr. og som dækker omkostninger til en ny elfærge, fremføring af ladestrøm samt til ombygningen af færgelejerne.

Afslaget er givet med den begrundelse med at CO2-reduktionen er ret marginal sammenholdt med investeringen, ligesom, at der er i CO2-reduktionen er taget udgangspunkt i et forøget serviceomfang på ca. 33 % (ca. 2 måneder), hvilket ligger udenfor puljens formål. Afslaget er bilagt.

Af Trafikstyrelsens indstillingsnotat samt liste over tildeling af støtte, begge bilagt, fremgår hvilke færger der er indstillet til tilskud indenfor puljen og hvilke beløb der er meddelt.

Administrationen vil frem mod budget 2023 fortsætte arbejdet med vurdering af mulig levetid for den nuværende færge, yderligere belysning af investeringsbehov ud over, hvad der er afsat i investeringsplanen samt evt. finansieringsmuligheder.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

43Beslutning om at søge støtte fra Energistyrelsen til energiprojekter

Resume

Energistyrelsen har i 2021 udbudt en pulje midler til støtte af energiprojekter på bl.a. kommunale ejendomme. Med denne sag skal Klima, natur og energi beslutte om det overfor Økonomiudvalget og Byrådet vil søge andel i denne støtte og dermed også om det vil anbefale en række projekter til udførsel i 2022 og 2023.

Midlerne til selvfinansiering er fordelt under henholdsvis Klima, natur og energi samt Plan og teknik.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Afsætte midler til de anbefalede konverteringer til varmepumper under Klima, energi og natur, såfremt der opnås støtte til disse fra Energistyrelsen.

Klima, natur og energi indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Der afsættes hoved vedligeholdelsesmidler under Plan og teknik til nedenstående projekter vedrørende udskiftning til energiruder, såfremt der opnås tilsagn om støtte til disse fra Energistyrelsen.
 2. Der afsættes energimidler til CTS til nedenstående projekter, såfremt der opnås tilsagn om støtte til disse fra Energistyrelsen.

Klima, natur og energi anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. Alle nedenstående projekter gennemføres, såfremt der opnås støtte til disse fra Energistyrelsen.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 8. februar 2022, pkt. 17:

Indstillingspunkt 1: Godkendt, dog således, at der kun medtages vinduesudskiftning og CTS anlæg, mens beslutning om varmepumper udsættes.

Indstillingspunkt 2-3: Behandles på Plan og teknik den 2. marts 2022.

Indstillingspunkt 4: Udsat.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Klima, natur og energi skal med denne sag beslutte, om udvalget vil anbefale en række energiprojekter til udførsel således, at der kan opnås tilskud til disse fra en ny tilskudspulje til offentlige bygninger under Energistyrelsen. Administrationen har indsendt ansøgningen d. 8. november 2021. Der var mulighed for at ansøge fra d. 1. november til d. 8. november 2021. Grundet den korte ansøgningsfrist var det ikke muligt at opnå politisk drøftelse af mulige projekter inden indsendelse. Derfor skal udvalget nu formelt beslutte, hvorvidt udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet vil anbefale projekterne til udførelse. Godkendelse heraf vil skulle indsendes til Energistyrelsen som dokumentation for den ansøgning, der allerede er indsendt. Såfremt det besluttes ikke at gennemføre projekterne bortfalder ansøgningen om tilskud.

Alle de anbefalede tiltag vist nedenfor er tiltag der under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt skulle udføres enten ud fra en byggefagligbetragtning eller for at komme i mål med kravet om fossilfri drift som beskrevet i klimastrategien. Som følge af dette vil der også uden tilskud være afsat midler til at gennemføre tiltagene i kommunens budgetter over de næste år. Nu er der blot opstået en mulighed for at fremskynde tiltagene idet der kan opnås tilskud til gennemførsel.

Ny tilskudsmulighed

I forbindelse med den nationale grønne omstilling ønsker Regeringen at understøtte energiforbedringer i offentlige bygninger. Indsatsen er primært rettet mod følgende tre forhold:

 • Bygninger med et energimærke D eller lavere
 • Konvertering af olie og gasfyr til fjernvarme, varmepumper eller anden energiløsning.
 • Databaserede energibesparelser.

På Finansloven er i 2021 afsat et beløb på 150 mio. kr. til energiforbedringer af bygninger der falder ind under overstående kategorier. I 2022 forventes afsat yderligere 145 mio. kr. Energistyrelsen administrerer støtteordningen.

Ansøgningsproces:

Ansøgningstidsperioden for puljen i 2021 har været fra 1. november til 8. november 2021. Kriterierne for ansøgningen blev først endelig udmeldt d. 31. oktober. Derfor har der ikke tidligere været mulighed for at orientere udvalget om tilskudsmuligheden. Det er en forudsætning for at kunne opnå tilskud, at Byrådet godkender projekterne til udførsel.

Administrationen har gennemført en screening af kommunens ejendomme og allerede kendte behov for tiltag, der kunne have relevans i forhold til tildelingskriterierne og har på den baggrund ansøgt Energistyrelsen om nedenstående 8 projekter. Med denne sag skal udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefale at projekterne, såfremt der ydes tilskud til dem, gennemføres senest i løbet af 2023.

Det har kun været muligt at søge til helt bestemte typer af projekter. F.eks. har det ikke været muligt at søge tilskud til ny belysning og nye ventilationsanlæg. Derfor er listen nedenfor udtømmende i forhold til energitiltag på klimaskærmen inden for de nuværende rammer af tilskuddet. Det vil forsat i 2022 være muligt at søge om tilskud til konvertering af gaskedler til varmepumper.

Finansiering:

Tilskuddet udgør 30 % af den samlede udgift til hvert tiltag. De øvrige 70 % er selvfinansiering. Administrationens forslag til selvfinansiering fremgår nedenfor.

Der er overordnet søgt tilskud til følgende:

 • Udskiftning til energiruder. (Selvfinansiering anbefales at ske via hovedvedligeholdelsesmidlerne)
 • Konvertering fra gas til fjernvarme. (Selvfinansiering anbefales at ske via de midler, der er afsat til dette i klimahandlingsplanen.)
 • Nye CTS-tavler. (Selvfinansiering til dette anbefales at ske via energipuljen).
 • Konvertering fra gas til varmepumpe (Selvfinansiering anbefales at ske via de midler, der er afsat til dette i klimahandlingsplanen.)

For alle selvfinansieringsmuligheder er der tale om midler, der alligevel skulle anvendes til det pågældende tiltag. Tidsmæssigt kan der være tale om forskydning af enkelte tiltag. F.eks. kan udskiftning af vinduer være vurderet at skulle ske i 2024, hvor det nu bliver 2023 i stedet. Alle midler er en kombination af anlægsmidler og driftsmidler. Normalt vil Klima, energi og natur overfor Plan og teknik skulle anbefale projekterne til gennemførelse, da en række er midlerne er placeret under Plan og teknik og der er tæt sammenhæng til hovedvedligeholdelse. Grundet sagens hastende karakter anbefaler administrationen, at sagen oversendes direkte til Økonomiudvalg og Byråd.

Selve projekterne:

Der er forhåndsansøgt om tilskud følgende:

 • Nye CTS-undertavler i fire børnehuse i Jægerspris
 • Konvertering til varmepumpe Troldehøj BH og BH Vandkunsten
 • Konvertering til varmepumpe og udskiftning af vinduer på børnehusene: Højvang, Lindehuset, Møllevej, Maglehøj og Stagetorn

Der er i alt søgt om tilskud på ca. 3. mio. kr.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

I så fald der ydes tilskud fra Energistyrelsen, vil der blive prioriteret midler inden for puljerne Hovedvedligeholdelse, Energiinvesteringer samt Klimahandlingsplanen.

I 2022 er der afsat 8,6 mio. kr. til Hovedvedligeholdelse, 9,3 mio. kr. til Klimahandlingsplanen samt 3,8 mio. kr. til Energiinvesteringer.

Herudover er der som udgangspunkt i investeringsplanen afsat 12,1 mio. kr. i 2023, 12,4 mio. kr. i 2024 og 12,4 mio. kr. i 2025 til Hovedvedligeholdelse. Til Energiinvesteringer er der afsat 3,8 mio. kr. i hvert af årene 2023-2025, mens der til Klimahandlingsplanen er afsat 9,3 mio. kr. i 2023, 7,2 mio. kr. i 2024 og 7,8 mio. kr. i 2025.

Det skal desuden bemærkes, at i så fald der ydes tilskud, vil der skulle gives en indtægtsbevilling hertil - dette vil skulle blive behandlet i særskilt sag.

Bilag

44Teknisk analyse af færgen Columbus

Resume

Byrådet har i investeringsplanen afsat 36,565 mio. kr. i årene 2026-31 til udskiftning af færgen Columbus. Der er siden arbejdet videre med analyse af mulige færgemodeller, omkostninger til bygning af ny færge samt afledte omkostninger til nødvendig renovering af havneanlæg, fremføring af el-kapacitet m.v. Byrådet blev i december 2021 i forbindelse med ansøgning til Grøn Transportpulje orienteret om, at omkostningerne nu forventes at være ca. 61.115.699 kr. ex. moms (sag 359). Derudover er der arbejdet videre med vurdering af den nuværende færges levetid. Udvalget orienteres med denne sag om netop modtaget rapport om færgens tilstand og skal beslutte, om det overfor Økonomiudvalg og Byråd skal anbefales, at færgen tages ud af drift eller der skal arbejdes videre med at belyse mulighederne for at færgesejladsen kan fortsætte for gående, cyklende og personbiler op til 3.500 kg, eller alene for gående og cyklende passagerer, indtil det er besluttet om der kan afsættes midler til investering i ny færge.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller til Plan og teknik, at beslutte, hvorvidt det overfor Økonomiudvalg og Byråd skal anbefales at:

 1. Der skal arbejdes videre med at belyse mulighederne for fortsat færgedrift for gående, cyklende og personbiler op til 3.500 kg, eller
 2. Der skal arbejdes videre med at belyse mulighederne for fortsat færgedrift for gående og cyklende, eller
 3. Om færgeruten skal nedlægges indtil det er afklaret, om der i en kommende budgetproces kan afsættes de fornødne midler til ny færge.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales

Indstillingspunkt 2: Ikke tiltrådt

Indstillingspunkt 3: Ikke tiltrådt.

Sagsfremstilling

OSK Ship-Tech har udarbejdet rapport over færgen Columbus nuværende tilstand. Rapporten vedlægges som bilag. Søfartsstyrelsen har ikke nedlagt sejlforbud, men er endnu heller ikke bekendt med indholdet af rapporten.

Det fremgår af rapporten, at færgen ikke længere er i en tilstand, hvor der kan fragtes busser eller landbrugsmaskiner. Den vil således alene kunne anvendes til gående, cyklende og personbiler, og kun såfremt færge repareres, hvilket ikke vil kunne ske inden opstart af sejlperioden 1. april.

Der kan udpeges to løsningsmodeller for udførelse af reparationer:

Model 1, hvor de konstaterede forhold udbedres på én gang. Det kræver at færgen sejles på værft.

Model 2, hvor kun de absolut nødvendige forhold udbedes nu, og de øvrige reparationer udføres, når færgen skal på værft efter sejlsæsonen 2022.

De akutte reparationer forventes at koste 1,6 mio. kr., hvoraf ca. 400 t.kr. kan afholdes af færgens nuværende budget til reparationer, såfremt øvrige forventede reparationer skydes et år. Det vurderes, at reparationerne vil kunne holde færgen sejlende i en begrænset årrække, såfremt der ikke opstår nye udfordringer, jf. nedenfor.

Der er desuden udarbejdet overslag over øvrige kommende kendte udgifter i relation til færgen (bilagt). Overslaget viser, at der påregnes udgifter svarende til gennemsnitligt ca. 1 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025, hvoraf der er afsat knapt 450 t.kr. til løbende vedligeholdelse og værftsophold. Det betyder, at færgens løbende driftsbudget vil skulle øges med ca. 550 t.kr. årligt ud over de akutte reparationer på ca. 1,6 mio.kr. såfremt færgen skal fortsætte sejladsen.

Det vil kræve Søfartsstyrelsens godkendelse af reparationsplan og faktiske udførte reparationer inden det kan afklares endeligt, om færgen kan opnå godkendelse til videre sejlads.

Følgende problemer er identificeret:

 • Vandtætte skotter under dæk (afsnit 3.6 s16).

  Beskriver at de vandtætte skotter mellem maskinrummet og de to void spaces ikke længere er vandtætte. Ved evt. indtrængning af vand i skroget, vil vandet kunne fylde alle 3 rum under dæk, hvilket betyder at den vil synke. Skibet opfylder ikke længere krav som var gældende ved nybygning (1947)

Skotterne kan udskiftes/repareres.

 • Akseltryk (afsnit 4.1.1 s24)

  Beregnet akseltryk er 2.2 t (bus beregnes til ca. 10 t/per aksel) Ved påsvejsning af små krave-plader i udskæringer på tværgående styrke-bjælkerne kan man øge akseltrykket til 3 t/aksel (afsnit 5 s 31). Det er en forholdsvis simpel opgave at påsvejse krave-pladerne. Færgen vil dog stadig ikke kunne tage busser eller store landbrugsmaskiner om bord.

 • Forbedringer (strukturelle integritet afsnit 5 s31) Ved de sidste reparationer på brændstoftank samt gammel kølevandstank, er knæplader kun punktsvejset. OSK anbefaler fuld-svejsning for at forbedre styrken samt undgå mulighed for revnedannelse ved svejsningerne.

Det er en forholdsvis simpel opgave at fuldsvejse disse knæplader.

 • Dæksplader (afsnit 4.2 s30)

Kravet til dæks-pladerne er min 7.0 mm, hvis man ønsker akseltryk på 3 t.

Det er pt. ikke muligt at fremvise tykkelsesmålinger for top-pladerne i dækket. Det vurderes dog umiddelbart, at pladerne imødekommer kravet. De seneste nye plader, som er monteret i forbindelse med reparationer er 10 mm.

 • Passagerplatform bagbord side (afsnit 3.6.4 s20)

  Det anbefales at undersøge dækket på passagerplatformen nærmere. Det oprindelige trædæk er dækket med en aluminiumsplade. Træplankerne er efterhånden rådnet væk og kvaliteten af de underliggende stålplader bør undersøge/udskiftes.

 • Dækshuset Styrbord side (afsnit 3.6.5 s21)

Det anbefales at undersøge og, hvis behov for det, skifte dæks pladerne på dækshuset (styrbord side). 2 af færgens 4 redningsflåder er monteret oppe på dette dæk. For at kunne sætte flåderne i vandet skal man naturligvis kunne komme til dem, uden at falde gennem dækket.

Selv om Søfartsstyrelsen evt. godkender fremtidig sejlads med de nødvendige reparationer, som beskrevet i OSKs rapport, skal man være opmærksom på følgende forhold, som også vil skulle udbedres indenfor de nærmeste år:

 1. Øverste dæksplade er punktsvejset, hvilket skaber revner ved svejsningerne. Dette medfører løbende udgifter til udskiftning/reparation af dækket.
 2. Kun dækket (taget) på passagerdæk samt dækshuset er medtaget i ovenstående beregning. Allerede nu er søsiden af dækshusene i meget dårlig forfatning og udskiftning/reparation er tiltrængt. Det er tidligere aftalt med Søfartsstyrelsen, at der løbende foretages udskiftning af loftsplader.
 3. Lønningerne er i dårlig forfatning og udskiftning/reparation er tiltrængt.
 4. Der har løbende været udgifter til dyssesystemet (fremdrift). Dyssesystemet vurderes, at være installeret i 1947 da skibet blev bygget. Hovedelementerne (de støbte rør og pumpehuse) fungerer endnu. I tilfælde af et af de støbte elementer går i stykker/revner, er det ikke muligt at finde erstatning.

Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med at belyse mulighederne for Søfartsstyrelsens godkendelse af reparationsplan, udførelse af reparationer m.v. forventes færgen at kunne være i sejlads for gående, cyklister og personbiler mellem 3 og 4 måneder efter politisk godkendelse. Løsningen medfører kompensation til forpagteren. Det skal juridisk afklares, hvor stor denne udgift vil være.

Alternative muligheder

Der er tidligere afdækket, at der ikke i markedet er interessere for at overtage sejladsen kommercielt.

Det er ligeledes undersøgt, om det vil være muligt at overtage en af de gamle havnebusser fra Movia. En sådan havnebus vil også alene kunne fragte gående og cyklende passagerer. Havnebusserne er ikke godkendt til sejlads i ubeskyttet farvand (udenfor moler), hvorfor det ikke umiddelbart vurderes at være en mulighed. Dette skib vil derudover ikke kunne lægge til i Sølager, men vil skulle sejle mellem Kulhuse og Lynæs og der vil skulle etableres en midlertidig landgangsbro ved færgelejet i Kulhuse havn da skibet ikke kan lægge til i det nuværende færgeleje. Der har endnu ikke været dialog med Søfartsstyrelsen om muligheden for evt. at kunne få godkendt en havnebus sejlads udenfor beskyttet farvand, ligesom omkostninger til etablering af ramper m.v. vil skulle undersøges.

Der findes umiddelbart ikke egnede færger i hverken Danmark eller udlandet, som kan indsættes som erstatning. Såfremt der kan findes et udenlands registeret skib vil det skulle godkendes af Søfartsstyrelsen for at kunne sejle i Danmark. Den proces kan tage flere måneder.

Der vil være mulighed for at leje et passagerskib hos Spar Shipping, som har flere skibe til lystfiskeri og turbåde. Lejeudgiften vil udgøre ca. 12.500 kr. pr. dag svarende til 2,250 mio. kr. pr. sæson + udgifter til besætning. Disse både vil kun kunne medtage gående og cyklende. Såfremt den nuværende færge øjeblikkeligt tages ud af drift, vil færgens nuværende budget kunne bidrage delvist til finansiering af lejeudgiften. Dette skib vil derudover ikke kunne lægge til i Sølager, men vil skulle sejle mellem Kulhuse og Lynæs og der vil skulle etableres en midlertidig landgangsbro ved færgelejet i Kulhuse havn.

Såfremt færgeruten nedlægges med øjeblikkelig virkning er forpagteren ligeledes berettiget til kompensation, hvis størrelse skal afklares juridisk. Ligeledes er der kontraktlige udfordringer med Kulhuse Havn og Sølager Havn der skal afklares juridisk. Færgens nuværende driftsbudget vil kunne bidrage til finansiering heraf.

De forskellige undersøgte modeller er skematisk opstillet i bilag.

Inddragelse

Inddragelse vurderet ikke relevant

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det skal dog bemærkes, at i så fald udvalget beslutter, at færgen skal fortsætte med at sejle vil der være nogle afledte bevillingsmæssige konsekvenser. Disse vil skulle blive behandlet i en særskilt sag.

De akutte reparationer af færgen er estimeret til 1,6 mio. kr. I det eksisterende driftsbudget til færgen er der afsat 0,4 mio. kr. årligt til reparationer.

Herudover estimeres det, at der vil være reparationer af færgen for 1 mio. kr. årligt, hvorfor der vil være behov for at øge driftsbudgettet med 0,55 mio. kr. årligt.

Bilag

45Orientering om indberetning af miljøtilsyn 2021

Resume

Kommunerne skal hvert år gennemføre en række miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Herudover skal der gennemføres to tilsynskampagner, jævnfør Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Administrationen har gennemført de planagte tilsyn for 2021 og Frederikssund Kommune lever op til minimumskravene i Miljøtilsynsbekendtgørelsen om gennemførelse af 40 % af tilsynene på kategori 1 virksomheder og 25 % på kategori 2 virksomheder. Plan og teknik bliver i denne sag orienteret om Miljøtilsynsindsatsen i 2021.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Plan og teknik.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført de planlagte miljøtilsyn. Kommunerne skal gennemføre miljøtilsyn på mindst 40 % af kategori 1 virksomheder og husdyrbrug, samt 25 % på kategori 2 virksomheder og husdyrbrug. Administrationen har gennemført 116 miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug. Tilsynsberetningen til Miljøstyrelsen er vedlagt som bilag.

Kategori 1 virksomheder og husdyrbrug er virksomheder på bilag 1 og bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samt husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger grænserne efter § 16 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Kategori 2 virksomheder og husdyrbrug er resten af de virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af regelmæssige tilsyn.

Miljøtilsynsindsatsen lever næsten op til minimumskravene for miljøtilsynsindsatsen. Administrationen har gennemført miljøtilsyn på 41 % (krav 40 %) af kategori 1 virksomheder og husdyrbrug. Administrationen har i 2021 ligeledes gennemført tilsyn på kommunens to minkfarme. Det var ikke planlagte miljøtilsyn, men blev udført for at følge op på situationen med minkfarmene. De to minkfarme er ikke længere registreret i kommunens system som minkfarme. Administrationen har gennemført miljøtilsyn på 26 % (krav 25 %) af kategori 2 virksomheder og husdyrbrug.

Administrationen har prioriteret at få gennemført samtlige basistilsyn og tilsyn på virksomheder og husdyrbrug, hvor tilsynene kunne foregå primært udendørs, under overholdelse af Covid-19 restriktioner. Et miljøtilsyn kan enten være et basistilsyn eller et prioriteret tilsyn eller et kampagnetilsyn.

Et basistilsyn er et tilsyn, som skal gennemføres på en virksomhed eller et husdyrbrug mindst hver 6. år eller hver 3. år, alt efter hvilken kategori virksomheden eller husdyrbruget tilhører. Et prioriteret tilsyn er et tilsyn, der gennemføres på en virksomhed eller husdyrbrug, hvis virksomheden eller husdyrbruget har en høj miljørisikoscore. Et kampagnetilsyn er et tilsyn, der gennemføres i forbindelse med en miljøtilsynskampagne om et bestemt emne.

Alle virksomheder og husdyrbrug, der føres regelmæssigt tilsyn med, får en miljørisikoscore, beregnet ud fra 5 miljømæssige parametre. Miljørisikoscoren bruges til at planlægge årets tilsyn, jo højere score, jo oftere tilsyn.

I 2020 og 2021 udsendte Miljøstyrelsen dispensationsmuligheder i forhold til gennemførelse af miljøtilsyn og tilsynskampagner. Administrationen gjorde brug af dispensationen til miljøtilsynskampagner. De oprindelig planlagte tilsynskampagner blev ikke gennemført i 2020, men blev gennemført i 2021. Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. oktober 2020, at tilsynskampagnerne for 2020 bliver gennemført i 2021.

Administrationen har opkrævet 97.300,38 kr. i brugerbetaling for miljøtilsyn. Administrationen kan opkræve brugerbetaling for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug, der er nævnt i brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1. Brugerbetaling kan opkræves for miljøtilsyn og det tilhørende arbejde, i perioden 1. november det foregående år til og med 31. oktober det indeværende år. Der er opkrævet 12.135,46 kr. i brugerbetaling for miljøgodkendelser på virksomheder og husdyrbrug. Administrationen opkræver brugerbetaling for den medgåede tid, der anvendes på at udarbejde miljøgodkendelser.

I forbindelse med tilsynene, har administrationen meddelt 15 indskærpelser. Administrationen følger op på, at forholdene omkring de 15 indskærpelser bliver lovliggjort.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

46Orientering om sagsbehandlingstider på byggesager

Resume

Hvert kvartal orienteres Plan og teknik om byggesagsbehandlingstider i Frederikssund Kommune.

Opgørelsen af byggesagsbehandlingstider er udtræk af data fra ansøgningsportalen Byg og Miljø (BOM). Denne opgørelse er for fjerde kvartal 2021.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Plan og teknik.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 2. februar 2022, pkt. 30:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker, at der forelægges en sag med forslag til yderligere indsatser.

Sagsfremstilling

Kommunernes landsforening (KL) har opsat fælles servicemål for byggesagerne i kommunerne. Frederikssund Kommune har fastsat mere ambitiøse servicemål på byggesagsområdet. I nedenstående tabel ses KL´s servicemål og kommunens servicemål på forskellige byggesagstyper. Servicemålet angiver den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra ansøgningen er fuldt oplyst.

SagstypeKL´s servicemålFrederikssund Kommunes servicemål 2020
Simple konstruktioner40 dage30 dage
Enfamilliehuse40 dage28 dage
Industri- og lagerbygninger50 dage28 dage
Etagebyggeri, erhverv55 dage28 dage
Etagebyggeri, boliger60 dage28 dage

Administrationen har afgjort 141 sager, der er underlagt servicemål fra KL. Frederikssund Kommune overholder servicemålene fra KL i 24 % af sagerne. Det er ikke muligt at trække statistik i forhold til Frederikssund Kommunens servicemål.

Administrationen har i fjerde kvartal 2021 modtaget 271 nye sager via BOM. Det er en stigning på 17 % i forhold til tredje kvartal 2021. Ud over sagerne, der kommer ind via BOM, modtager administrationen også andre sager, der kræver sagsbehandling. Det kan være klager, sager om ukendte bygninger, sager i landzone, beskyttelseslinjer, udstykninger, arealoverførsel, rettelser i BBR etc.

Administrationen har opgjort byggesagsbehandlingstiderne for hver måned. Opgørelsen er vedlagt som bilag. Opgørelsen viser antallet af afgjorte sager, den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og procentandel af sager der opfylder KL´s servicemål for forskellige sagstyper.

Samlet for 2021 har Frederikssund Kommune modtaget 890 sager via BOM. Sammenligner man 2021 med 2020, er der sket et fald i antallet af modtagne ansøgninger gennem BOM på 11 %.

Selvom den gennemsnitlige sagsbehandlingstid overskrider servicemålet, så har administrationen i 59 sager ud af de 450 sager haft en sagsbehandlingstid mellem 0-5 dage fra det tidspunkt, hvor ansøgningen var fuldt oplyst. I 156 sager har KL´s servicemål været opfyldt og i 294 sager er servicemålet blevet overskredet.

Frederikssund Kommune har rigtig mange byggesager. I ansøgningsmodulet Byg og Miljø er der i alt 212 igangværende sager med udgangen af 2021, der afventer en sagsbehandling. Det må forventes, at de mange sager vil påvirke den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2022, selvom administrationen fra 2022 er blevet opnormeret med flere byggesagsbehandlere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

47Orientering om status for lokalplanlægning februar 2022

Resume

Kvartalsvis orientering om status for lokalplanlægning, status af februar 2022.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Plan og teknik.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 2. februar 2022, pkt. 31:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Status for igangsat lokalplanlægning, jævnfør oversigt i bilag, fremlægges til orientering for Plan- og teknik.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

48Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget besluttede, at der på næstkommende møde skal forelægges et udkast til et brev til Indenrigs- og Boligministeriet om kommunens rammevilkår med udgangspunkt i den konkrete sag om Jørlunde.

Sagsfremstilling

 • Indenrigs og boligministeriet har gjort indsigelse mod forslag til Kommuneplantillæg nr. 023 og lokalplan nr. 123 (boligområde i Jørlunde), da planerne findes at være i strid med nationale interesser. Brevet fra ministeriet vedlægges til orientering.
 • Administrationen har den 8. november 2021 givet dispensation til udstykning af Meransletten 10-24. Dispensationen er givet i overensstemmelse med Byrådets beslutning den 25. november 2020 om at tillade det ansøgte. Administrationens afgørelse er blevet påklaget til planklagenævnet.
 • Statslig følgegruppe for samlet plan for byomdannelse og erhverv i hovedstadsområdet:

Bolig- og Planstyrelsen har anmodet KKR-formanden om at udpege repræsentanter til en referencegruppe for et kommende arbejde med plan for byomdannelse og erhverv i hovedstadsområdet. Referencegruppen skal ifølge kommissoriet for arbejdet ”bistå Bolig- og Planstyrelsen med analyser og vurderinger af behov og muligheder, så de får et solidt grundlag for videre overvejelser og drøftelser om byomdannelse og erhvervsudvikling i hovedstadsområdet”. Øvrige deltagere i referencegruppen vil være bl.a. DI, DE, Invest in Denmark, Realdania, Byplanlaboratoriet samt universiteter. Kommunaldirektørkredsen har udpeget administrative repræsentanter til referencegruppen baseret på geografi. Således deltager følgende kommuner i referencegruppen: Frederikssund (nord), Ballerup (midt), København (byen), Brøndby (syd). Derudover deltager Hvidovre kommune samt formanden for KKRs embedsmandsudvalg for klima og infrastruktur og formanden for K29 for at sikre koordinering i de etablerede tværkommunale fora. Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad havde inviteret hovedstadskommunernes borgmestre til møde om arbejdet den 24. januar 2022. Referencegruppen holdt møde d. 12. jan. 2022. Notat fra dette møde er vedlagt til udvalgets orientering.

Bilag

49Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.