Frederikssund Kommunes logo

Plan og tekniks møde den 02. februar 2022

Mødelokale SL 1, Slangerup kl. 08.15

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

Introduktion til områdets ansvarsområder.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og ITfremsender sagen til orientering for Plan og teknik.

Sagsfremstilling

Med denne sag indledes introduktionen til fagudvalgets område.

Introduktionen til udvalgene forløber efter en fælles skabelon, som dog afpasses efter behovet til det enkelte udvalg.

Der vil blive givet en bred præsentation af udvalgets områder - eksempelvis hvad præger området, hvilke store beslutninger blev taget i den forgangne byrådsperiode, og mulige kommende projekter og tiltag på området.

Udvalgsmedlemmerne bliver bekendt med, hvor de store udfordringer er, hvilke store sager der sætter retning på området (eksempelvis udmøntning af den nye Børne og Ungepolitik) og hvilke større tiltag, der er på vej i forbindelse med nationale dagsordener.

Introduktionen kan strække sig over flere møder, afhængig af hvad der giver bedst mening i udvalget.

Ud over introduktionen målrettet de enkelte udvalg, gives der også introduktion til det samlede Byråd. Der planlægges et introduktionsseminar, og der vil blive afholdt temadrøftelser – ofte om de større tværgående temaer eksempelvis Vinge, klima mv. Temadrøftelserne for Byrådet afholdes i timerne lige før byrådsmøderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Økonomi har ingen øvrige bemærkninger.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Udvalget skal tage stilling til forslag til forretningsorden.

Sagen blev udsat på udvalgets konstituerende møde den 16. december 2021 og der er efterfølgende arbejdet videre med at beskrive samspillet mellem formand og næstformand i forslag til forrentningsorden. Forslaget har også været drøftet på et møde mellem gruppeformændene den 4. januar 2022.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Forslag til forretningsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen beskriver bl.a. reglerne for hvordan udvalgets møder afvikles, regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder samt hvordan afstemninger foretages. Desuden beskriver forretningsordenen også reglerne om habilitet og tavshedspligt m.v.

Visse af reglerne i forretningsordenen henviser til bestemmelser i den kommunale styrelseslov.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende ordinære møder.

Et revideret forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag. I det reviderede forslag til samspillet mellem formand og næstformand nøjere beskrevet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

 Godkendelse af forslag til forretningsorden har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 16. december 2021:

Sagen udsat.

Beslutning

Godkendt.

Resume

Udvalget skal med denne sag tage stilling til udkast til mødekalender for 2022. Mødekalenderen er udarbejdet på baggrund af udvalgets drøftelser på det konstituerende møde den 16. december 2021.

På et gruppeformandsmøde den 4. januar 2022 blev forslag til politiske mødekalender for 2022 ligeledes drøftet.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Plan og teknik,at:

 1. Godkende udkast til mødeplan for udvalgets møder i 2022.
 2. Udvalget drøfter og tager stilling til, hvor udvalgsmøderne skal afholdes i 2022.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelseslovens § 20, at der for hvert regnskabsår skal træffes beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Det er formelt set det enkelte udvalg, der beslutter hvor og hvornår udvalgets møder afholdes. I praksis er udvalgene imidlertid en del af en samlet mødekabale, hvor de 8 fagudvalgsmøder skal placeres, så alle udvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage i møderne.

Principper for mødeplanlægningen:

I arbejdet med mødeplanlægningen for udvalg og Byråd har administrationen arbejdet ud fra følgende principper:

 1. Udvalgsmøderne placeres, så sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende Økonomiudvalg/Byrådsmøde.
 2. Byrådets møder afholdes som udgangspunkt den sidste uge i måneden, og Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående uge (om muligt).
 3. Møderne i fagudvalgene holdes enten om formiddagen i tidsrummet 08.00 til 12.30 eller om eftermiddagen i tidsrummet 13.00 til 17.00.
 4. Møderne berammes til at vare 2 timer pr. møde.

Principperne er baseret på de drøftelser om arbejdsformer, som Byrådet har haft i løbet af byrådsperioden 2018-2021. Principperne er også et udtryk for den gensidige afhængighed mellem udvalgsmøderne og dermed et forsøg på at veje mange forskellige hensyn op mod hinanden, herunder hensynet til at sikre en smidig og koordineret sagsbehandling på tværs af udvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

I planen er der også taget højde for udvalgenes eventuelle deltagelse i KL-topmøder.

Godkendelse af tid og sted for udvalgets møde

Forslag til udvalgets ordinære møder i 2022 fremgår af vedlagte mødeplan, som også angiver tidspunkt for mødernes afholdelse. Der er desuden også vedlagt et forslag til mødeplan for 2023, der bygger på samme principper som planen for 2022.

Ofte holdes udvalgsmøderne på Rådhuset, Torvet 2 i Frederikssund eller på administrationscentret i Slangerup – men nogle udvalg har haft tradition for, at møderne holdes på de forskellige institutioner, der hører under udvalgets område (en skole, en daginstitution, en kulturinstitution el. l.). Afholdelse af udvalgsmøderne på kommunale institutioner må - aktuelt - afpasses efter, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til Covid19.

Udvalgsmøderne afholdes som udgangspunkt fysisk.

Brug af virtuelle møder

Virtuelle møder (video eller telefonmøder) opfylder kravet til et møde, som det forstås efter lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 1. For at der er tale om et møde, skal alle medlemmer være indkaldt, de skal deltage i en forhandling, og de skal have mulighed for at træffe beslutning. Et virtuelt møde giver også mulighed for den mundtlige udveksling af synspunkter, som er karakteristisk for et møde.

Hvis der er enighed i udvalget kan et planlagt møde ændres til et virtuelt møde. Virtuelle møder er især velegnede til at træffe hurtige konkrete beslutninger, hvorimod bredere drøftelser bedre kan udfoldes ved et fysisk møde.

I særlige tilfælde kan udvalgsformanden beslutte, at et udvalgsmedlem deltager virtuelt i et møde der i øvrigt er planlagt som og afholdes som fysisk møde for de øvrige deltagere.

Ved afholdelse af ekstraordinære møder er det udvalgsformanden der i samråd med næstformanden beslutter, om mødet afholdes som fysisk eller virtuelt møde.

Inddragelse

Der er ikke er sket nogen former for inddragelse, da det ikke er vurderet relevant i denne sag. 

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt,

Indstillingspunkt 2: Møderne holdes i Slangerup.

Udvalget ønsker i særlige tilfælde at have mulighed for at afholde møderne virtuelt samt at formandskabet kan beslutte om et udvalgsmedlem kan deltage virtuelt ved et ellers fysisk møde.

Resume

Forslag til lokalplan 133 og kommuneplantillæg 004 for et boligområde ved Færgevej og Borgervænget fremlægges. Det skal besluttes, om planforslagene skal sendes i offentlig høring.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende forslag til Lokalplan 133 og kommuneplantillæg 004 og sende forslagene i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til, om forslag til lokalplan 133 - Boligområde ved Færgevej og Borgervænget skal godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Byrådet besluttede den 5. marts 2019 (sag nr. 20) at igangsætte lokalplan 133. Projektet er efterfølgende revideret og sagen var sidst på udvalgsmøde den 3. november 2020 (sag nr. 152). Her besluttede Plan- og Miljøudvalget at udsætte sagen, idet udvalget ønskede, at der blev afholdt et dialogmøde med områdes naboer med afsæt i projektudviklers forslag. Udvalget besluttede endvidere, at administrationen, på baggrund af dialogmødet, skulle vende tilbage med et revideret forslag til lokalplan.

Administrationen holdt i december 2020, sammen med projektudvikler, et digitalt dialogmøde med naboerne til lokalplanområdet. På dialogmødet præsenterede projektudvikler ændringer til lokalplanforslaget og gennemgik forskellige muligheder for vejadgang til området.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen omfatter ejendommen Færgevej 53, som ligger i Frederikssund mellem Færgevej og Roskilde Fjord. Lokalplanafgrænsningen er udvidet i forhold til det forrige forslag, idet villaen på Færgevej 53 nu er medtaget i planforslaget. Hermed sikres stiadgang langs stranden og vejadgang til Færgevej 53.

Lokalplanen (delområde A) giver mulighed for at opføre 26 boliger i form af tæt-lav boligbebyggelse med op til to etager samt en taghave. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 40 for tæt-lave boliger. Boliger i delområde A må opføres med en bygningshøjde på højest 7,5 m. Værn og lignende omkring taghaver må overskride bygningshøjden på 7,5 m med højst 1 m. Delområde B (villaen på Færgevej 53) udlægges til åben-lav boliger med bebyggelsesprocent på 30. Delområde B kan ikke udstykkes.

Plangrundlag

Projektområdet er omfattet af eksisterende byplanvedtægt nr. 14 fra 1976, der udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse i én etage, maksimal bygningshøjde 6,5 meter og en udnyttelsesgrad på 25. Det ansøgte projekt med boliger i to etager og en bebyggelsesprocent på 40 kan ikke rummes inden for byplanvedtægtens rammer.

Projektområdet er i dag omfattet af kommuneplanramme B 1.9 Færgevej, der udlægger området til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse. Kommuneplanramme B 1.9 fastsætter et maksimalt etageantal på 1½ etage i en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter, en bebyggelsesprocent på op til 30 % for åben-lav og på op til 40 % for eksisterende tæt-lav boligbebyggelse. Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen for så vidt angår etageantal. Derfor kræver projektets gennemførelse, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, hvor der gives mulighed for opførelse af tæt/lav boligbebyggelse i 2 etager samt mindre tagterrasser.

Tidligere naboorientering

Et forslag til lokalplan 133 har været sendt i offentlig høring i perioden 6. marts til 1. maj 2020. Ved høringen kom der mange indsigelser. Indsigelserne gik hovedsageligt på, at antallet af boliger er for højt, at boliger i 2 etager og med tagterrasse ikke passer ind i området og vil medføre indbliksgener for de omkringboende, at trafikmængden på Borgervænget vil vokse væsentligt, at en bebyggelsesprocent på 40 er for højt, at antallet af p-pladser er for lavt og at visualiseringerne i forslaget var for dårlige.

Ændringer i forhold til sidste forslag

Efter naboorienteringen i 2020 gik projektudvikler konkurs og der kom en ny udvikler, der ønsker at videreføre projektet med boliger i 2 etager. Ved den seneste politiske behandling af lokalplanforslaget den 3. november 2020, fremlagde administrationen en række anbefalede ændringer til lokalplanforslaget. Udvalget besluttede at udsætte sagen, idet udvalget ønskede, at der blev afholdt et dialogmøde med afsæt i projektudviklers forslag. Der er tilbage i december 2020 afholdte dialogmøde og udarbejdet et revideret lokalplanforslag. Forslaget er i hovedtræk revideret på følgende områder:

 • I det aktuelle forslag tilsluttes lokalplanområdet henholdsvis Borgervænget 42-48 og Borgervænget 50-60, således, at der bliver to adgangsveje. Vejen ensrettes, så trafikken fordeles ligeligt på de to adgangsveje. Vejprojektet er belyst og afklaret ved ekstern trafikrådgiver (Viatrafik). I det foregående lokalplanforslag var der kun én vejadgang til området fra Borgervænget 42-48.
 • Lokalplanforslaget giver mulighed for op til 26 boliger, hvilket er 3 mindre end det forrige forslag.
 • Tagterrasser mindskes i areal og placeres minimum 6 m fra facaden, hvilket øger afstanden til nabobebyggelsen. I det foregående lokalplanforslag var der mulighed for tagterrasser indtil 2 meter fra facaden.
 • Visualiseringer i kortbilag og i redegørelsen er revideret, så højde og volumen på det planlagte byggeriets volumen fremgår tydeligere.
 • Den planlagte sti langs fjorden er indarbejdet i sin fulde længde.
 • Fælleshuset er taget ud af planen.
 • Der er udlagt et areal til rekreativt område i det sydøstlige hjørne, der i det tidligere forslag var udlagt til p-pladser.

Tilpasning til det omkringliggende område

I udarbejdelsen af forslag til lokalplan 133 har der været en række fokuspunkter, som i hovedtræk beskrives her:

 • Adgangsveje og trafik

I det fremlagte forslag, hvor trafikken til områdets planlagte 26 boliger fordeles på to adgangsveje, vurderes trafikken på Borgervænget ikke at blive væsentligt anderledes, end med den gældende byplanvedtægt, hvor adgangen til området med 14 boliger, er de samme men uden ensretning. Kommunens p-plads norm med 1½ p-pladser pr. bolig overholdes.

 • Natur

Det kystnære Natura 2000-område er i lokalplanen udpeget, og fastlagt til område, hvor der ikke må foretages ændringer, som er i strid med Natura 2000 og udpegningsgrundlaget herfor. I forhold til bilag IV arter har ekstern rådgiver (Amphi Consult) vurderet det som usandsynligt, at fældning af træer og etablering af ny bebyggelse kan påvirke den økologiske funktionalitet for flagermus i en grad så flagermusbestande påvirkes negativt. Kommunens biologer har besigtiget området flere gange uden at finde bilag VI arter eller egnede levesteder for disse. Det byggeri, som lokalplanen giver mulighed for vurderes ikke at have en væsentlig anden påvirkning på naturen end det byggeri byplanvedtægt nr 14 giver mulighed for.

 • Kystlandskab

Den del af området der ligger på kanten af bakken ud til kysten opleves som orienteret mod kysten og er derfor i kommunens landskabsanalyse udpeget som kystforland. Ændringer i kystforlandet vil ofte både påvirke oplevelsen af kystlandskabet på langs af kysten og den visuelle oplevelse af landskabet fra vandsiden. Der er i lokalplanen redegjort for den visuelle påvirkning af kysten. Heraf vurderes det, at lokalplanen vil medføre nogen, men ikke en væsentlig påvirkning af kystlandskabet, idet eksisterende byplanvedtægt i forvejen giver mulighed for dobbelthuse med placering i omtrent samme afstand til kysten, samt at boligerne ikke placeres tættere på kysten, end den eksisterende bebyggelse nord og syd for lokalplanområdet. Højden på byggeriet overstiger ikke 8,5 m, som er den tilladte bygningshøjde i nærområdet mod nord. Byggeri i to etager plus en mindre tagterrasse vurderes ikke at være væsentligt højere end den eksisterende omkringliggende bebyggelse, som består af boliger i 1-1½ etager.

 • Tagterrasser og indbliksgener

Byggeri i 2 fulde etager vil alt andet lige øge risikoen for indbliksgener i forhold til byggeri i 1-1½ etager. I lokalplanen er indbliksgener søgt reduceret ved, at facader skal placeres minimum 8,0 m fra skel til nabobebyggelsen. Derudover er der fastsat en bestemmelse, der sikrer, at en tagterrasse skal holdes minimum 6 m fra bygningsfacader, der er orienteret mod boliger i nabobebyggelserne. Der skal etableres hæk og nye træer langs lokalplanafgrænsningen mod syd og nord, som med tiden vil skærme mod indbliksgener. Samlet set vurderes de indbliksgener, som lokalplanen vil medføre, ikke at overstige det, man må forvente i byzone i et byområde med en så forholdsvis central beliggenhed, som området har.

 • Afvanding

Overfladevandet fra lokalplanområde skal afledes til Novafos regnvandsledning, som vil få afledning til Roskilde Fjord. Principielt kan lokalplanen først udnyttes, når der er meddelt en udledningstilladelse til Novafos på den udledning de har til Roskilde Fjord. Terrænforhold i den nordvestlige del af lokalplanområdet kan yderligere bevirke, at der skal findes plads til en pumpestation her. Bygherre må derfor påregne tid til indhentelse af udledningstilladelse og muligvis etablering af pumpestation, før der kan gives byggetilladelse. Dette gør sig gældende uanset hvilken type boliger, der skal opføres indenfor lokalplanområdet.

 • Terrænregulering

Lokalplanområdet er forholdsvis kuperet, idet der ligger en bakke på områdets vestlige halvdel, ud mod fjorden. Lokalplanen giver mulighed for, at den nordlige kant af bakken graves bort og der etableres en støttemur med højde op til 3,0 m langs den nye afgrænsning af boligen på Færgevej 53. Lokalplanen. Støttemuren skal begrønnes med vedbend eller lignende. Lokalplanen sikrer i øvrigt, at der ikke foretages terrænregulering i skel mod nabobebyggelserne. Byplanvedtægt 14 har ingen bestemmelser om terrænregulering.

 • Stiforbindelse

Med lokalplanen udlægges stier, der sikrer områdets beboere og offentlighedens adgang til kysten. Der skal etableres en sti fra Færgevej til kysten og langs kysten mod syd, hvor der i dag er etableret stiforbindelse ved Borgevænget. Stiforbindelserne svarer til de stier, der er udlagt i byplanvedtægt nr. 14, men som aldrig er blevet etableret.

 • Beplantning

De fleste af træerne i delområde A bliver fjernet i forbindelse med realiseringen af boligbebyggelsen, dog bevares flere træer omkring den eksisterende træallé mod det nordlige skel ud til Færgevej samt enkelte fritstående træer. Der skal etableres nye træer i, og særligt, langs kanten af lokalplanområdet. Den gældende byplanvedtægt 14 har ingen bestemmelser, som sikrer bevaring af træer eller udlægger ny beplantning.

 • Vejadgang til Færgevej 53

Vejadgangen til boligen på Færgevej 53 bliver omlagt og får et stejlere forløb end det er tilfældet i dag. I en redningssituation vil beredskabet ikke køre op til boligen, men holde på stamvejen nedenfor boligen. Beredskabet har meddelt, at redningsforholdene er acceptable, hvis der friholdes plads til at udlægge brandslukningsslanger frem til boligen. Dette er indarbejdet i lokalplanen. I Byplanvedtægt nr. 14 forudsættes vejstruktur at give samme udfordring med vejadgang til boligen på Færgevej 53, idet der ikke er taget højde for, at boligen ligger på en bakke.

 • Affaldshåndtering

Affaldshåndteringen indenfor delområde A skal ske ved en fælles affaldsløsning i nedgravede containere. Kommunens affaldskontor har vurderet denne løsning som acceptabel.

 • Illustrationer

Visualiseringer i kortbilag er revideret, så højde på det planlagte byggeriets volumen fremgår tydeligere. Visualiseringer, der viser byggeriet set fra fjorden, er suppleret med illustrationer, hvor byggeriet er vist med massive facader og uden bevoksning. Illustrationerne er dermed ikke helt retvisende, men giver et indtryk af byggeriets volumen. Når byggeriet står færdigt og beplantning er anlagt, vil det fremstå mindre tydeligt i landskabet.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af screeningen, vurderer administrationen, at lokalplanforslaget og kommuneplantillægget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene.

Lokalplanforslag 133 med tilhørende visualiseringer af bebyggelsen, kommuneplantillæg, miljøscreening og byplanvedtægt nr.14 vedlægges bilag.

Inddragelse

Et tidligere forslag til lokalplan 133 har været sendt i offentlig høring i perioden 6. marts til 1. maj 2020.Administrationen holdt i december 2020, sammen med projektudvikler, et digitalt dialogmøde med naboerne til lokalplanområdet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Udsat, idet udvalget ønsker, at administrationen gennemfører en yderligere dialog med områdets beboere inden det endelige lokalplansforslag godkendes. Udvalget ønsker specifikt, at bebyggelsesprocenten reduceres, men ønsker en forudgående borgerdialog hvor også bygningshøjder, tagterrasser, adgangsveje og afstand til kysten skal drøftes.

Resume

 Her fremhæver du kort de vigtigste forhold i sagen – maksimalt 5 linjer.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Udvalget beslutter at igangsætte tillæg til lokalplan 15 for at give mulighed for at opsætte en telemast.

Sagsfremstilling

Resumé

En teleudbyder har ansøgt om byggetilladelse til opsætning af en telemast i Græse Bakkeby på adressen Byhøjen 2, 3600 Frederikssund (Matr.nr. 12u). Administrationen har vurderet, at telemasten ikke kan tillades indenfor eksisterende lokalplan 15, hvorfor den kræver udarbejdelse af et tillæg til lokalplan. Dækningsmæssigt forsynes Græse Bakkeby i dag af en 18 meter høj telemast på Byhøjen 2 fra 1980. Den dækker ikke Græse Bakkeby tilstrækkeligt ift. teleudbyderens forpligtede dækningskrav. Derfor vil teleudbyderen erstatte den eksisterende mast med en 30 meter høj mast.

Sagsfremstilling:

Administrationen har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af et forslag til tillæg til lokalplan 15 for opstilling af en telemast med en højde på 30 meter ved Byhøjen 2, matr.nr. 12u 3600 Frederikssund, Græse Bakkeby.

Frederikssund Kommune er forpligtet til at virke for sikring af god/tilstrækkelig mobildækning for borgerne og virksomhederne i kommunen. Græse Bakkeby forsynes i dag af én 18 meter høj telemast placeret ved Byhøjen 2. Grundet områdets kuperede terræn kan den eksisterende telemast ikke sørge for tilstrækkelig dækning i hele området (se bilag 1). Ved at erstatte telemasten med en telemast på 30 meter forbedres dækningen og flere teleoperatører kan dermed benytte masten til deres antenneudstyr, således at mastelovens § 11 overholdes.

Sagens baggrund

 • Marts 2017: Frederikssund Kommune modtager byggeansøgning om opførsel af en telemast på Græse Strandvej 22. Ansøgningen blev trukket tilbage grundet et større byggeprojekt på adressen.
 • April 2018 - juni 2019: 6 alternative placeringer afsøges for opstilling af telemasten og byggetilladelse afsøges. Flere placeringer fravælges af landskabelige hensyn, da arealerne er udlagt til friarealer eller på grund af manglende aftale med privat grundejer. Der arbejdes videre med placeringen Byhøjen 2.
 • Marts 2021 Det undersøges, om telemasten kan opsættes med dispensation fra gældende lokalplan, og placeringen ved Byhøjen 2 sendes i nabohøring
 • April 2021 Administrationen vurderer, at en telemast på Byhøjen 2 kræver en ny lokalplan.
 • April 2021- december 2021: Alternative placeringer i området afsøges og afvises på baggrund af natur- og landskabshensyn samt begrænset dækning i yderkanten af dækningsområdet.

Placering af telemast i Græse Bakkeby

Græse Bakkeby er placeret højt i et kuperet landskab, ud til fjorden og nord for Frederikssund. På den anden side af byen ligger det åbne land med marker og mindre landsbyer. Ved at placere telemasten på Byhøjen 2 placeres telemasten centralt i Græse Bakkeby inden for byzone og lokalplan 15, delområde B (bilag 2). Bebyggelsen omkring Byhøjen 2 udgøres af tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Administrationen har i samarbejde med teleoperatøren afsøgt andre placeringer for telemasten inden for dækningsområdet (bilag 3). Ved at placere telemasten tæt på fjorden (placering E) vurderes det, at kystlandskabet påvirkes væsentligt. Ved placering i den østlige del af Græse Bakkeby påvirkes landskabsværdier i det åbne land (placering C, D, F og B). Teleudbyderen oplyser, at en mast i den østlige del af dækningsområdet ville skulle have en højde på 48 meter for at opnå tilstrækkelig dækning, samt at én af antennefladerne vil pege ud i det åbne land og dermed ikke anvendes optimalt. Af hensyn til landskabspåvirkningen bør telemaster søges placeret i forbindelse med eksisterende bymæssig bebyggelse. På baggrund af den landskabelige påvirkning af henholdsvis kystlandskabet og det åbne land samt hensyn til at fremme god teledækning i området, anbefaler administrationen placering af telemasten ved Byhøjen 2.

Detaljer om telemasten

Telemasten udgøres af en gittermast med en højde på 30 meter og en bredde på ca. 1,5 m (bilag 4). På gittermasten er det muligt for andre operatører også at kunne opsætte antenner. 2-3 teknikskabe opsættes nær mastens fod.

Plangrundlag

Området er i dag omfattet af lokalplan 15, der udlægger Græse Bakkeby til boligområde med et fælles antenneanlæg på Byhøjen 2. Opstilling af en ny telemast i Græse Bakkeby kan ikke indeholdes inden for eksisterende lokalplan og kræver derfor, at der udarbejdes et nyt plangrundlag, da en telemast er et teknisk anlæg og en mast på 30 meter vurderes at være en væsentlig ændring af eksisterende miljø. Administrationen anbefaler, at plangrundlaget udarbejdes som et tillæg til eksisterende lokalplan 15, hvor der tilføjes bestemmelser, der muliggør opsætning af telemasten. Et tillæg til lokalplan 15 følger samme proces som en ny lokalplan med offentlig høring af planforslaget, men mulighed for en kortere høringsperiode.

Inddragelse

Placeringen på Byhøjen 2 har tidligere været i nabohøring i en radius af 100 meter fra Byhøjen 2, hvor der indkom ca. 17 indsigelser mod telemasten. Såfremt der igangsættes et forslag til tillæg til lokalplan 15, vil der foretages en offentlig høring i anledning heraf.

Inddragelse

Punktet skal altid udfyldes. Beskriv kort hvis der har været inddragelse af eksterne eller der efterfølgende påtænkes nogen inddraget - eksempelvis borgere, brugere, inddragelse af civilsamfund, foreninger eller lignende.

Hvis der ikke er sket eller skal ske nogen former for inddragelse noteres dette, fx Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Udsat, idet udvalget ønsker, at det undersøges nærmere om placering B kan imødekommes.

Resume

I forbindelse med opførelse af etageejendom på hjørnet af Kocksvej og Falkenborgvej ønsker ansøger at få overkørsel til etageejendommen fra Kocksvej. Ændring af vejadgang kræver en dispensation fra lokalplanen. Plan og Teknik skal i denne sag tage stilling til, om etageejendommen skal have vejadgang fra Kocksvej i stedet for vejadgang fra Falkenborgvej.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Der etableres vejadgang fra Kocksvej til etageboligbebyggelsen (etape 8).

Sagsfremstilling

På hjørnet af Kocksvej og Falkenborgvej skal der opføres en etageejendom, der er udformet som en vinkelbygning i fire etager, se vedlagte oversigtskort i bilag C. Bygningen er etape 8 i området og grænser mod øst op til områdets friareal.

Området er omfattet af lokalplan 047 fra 29. april 2015, som i § 6.2 fastlægger, at der skal etableres en overkørsel med tilhørende vejudlæg fra Falkenborgvej. Ansøger ønsker imidlertid at overkørslen til etageejendommen bliver placeret på Kocksvej for at friholde det indre grønne rum i boligbebyggelsen for biltrafik.

Administrationen har 14. december 2021 givet byggetilladelse til etape 8 med vejafgang fra Falkenborgvej, som vist på bilag B. Det har ingen betydning for byggetilladelsen, hvis overkørslen bliver flyttet til Kocksvej som ansøgt i bilag A. Antallet af parkeringspladser overholder lokalplanen, uanset hvor vejadgangen bliver etableret.

Vurdering af vej forhold

Det er administrationens vurdering, at overkørslen godt kan ændres til Kocksvej. Kocksvej er kendetegnet med cykelsti og fortov på begge sider af vejen. Der er langs Kocksvej i forvejen en række overkørsler i begge sider både til enfamiliehuse og beboelsesejendomme. Ved en overkørsel til Kocksvej er der en god oversigt. Bilisterne skal krydse fortov og cykelsti, hvorfor overkørslen udføres som gennemgående fortov og cykelsti, således at bilister har øget fokus på, at krydsende cyklister og forgængere kan forekomme.

På Falkenborgvej på strækningen mellem Kocksvej og Frederikværkvej er der fortov og parkering i begge vejsider samt enkelte overkørsel. Ved en overkørsel til Falkenborgvej er der ligeledes en god oversigt. Enkelte P-pladser skal dog fjernes for at sikre oversigten.

Ligeledes skabes en bedre planmæssige disponering af de bebygget arealer ved en overkørsel til Kocksvej, hvor det indre grønne rum friholdes for biltrafik.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Godkendt.

Resume

Dette tillæg til Vandforsyningsplan for Skibby omhandler en ændring af forsyningsgrænsen mellem Novafos og Skibby Vandværk, som medfører at Novafos overtager en mindre del af Skibby Vandværks forsyningsområde ved Svanholm Alle og Skibby Old i Hornsherred.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Forslag til tillæg til vandforsyningsplan for Skibby sendes i fire ugers offentligt høring.
 2. Tillægget vedtages af Plan og teknik efter endt høring. Hvis der kun er redaktionelle eller slet ingen ændringer, kan tillægget vedtages administrativt.

Sagsfremstilling

Borgere med egne boringer og brønde, som bor på Svanholm Alle og Skibby Old, har henvendt sig til Novafos med ønsket om at bliver tilsluttet en almen vandforsyning. Den nordlige del af Svanholm Alle ligger i Novafos’ forsyningsområde og den sydlige del af Svanholm Alle samt Skibby Old ligger i Skibby Vandværks forsyningsområde. Skuldelev Vandværks og Bonderup Vandværks (en del af Skuldelev Vandværk) forsyningsområde og ledningsnet grænser ligeledes op til området omkring Svanholm Alle og Skibby Old.

Novafos har været i kontakt med Skibby vandværk og Skuldelev Vandværk (her under Bonderup Vandværk), og de 3 vandforsyninger er nået til enighed om at Novafos overtager forsyningsområdet ved den sydlig del af Svanholm Alle og Skibby Old fra Skibby Vandværk.

Begrundelsen her for er, at Novafos’ Dalby Vandværk ligger terrænmæssigt højt, bedre trykforhold, og samtidig styrkes forsyningssikkerheden ved at Novafos etablerer nødforsyning til både Skibby Vandværk og Venslev Vandværk.

Inddragelse

De berørte parter har været hørt. Tillægget sendes efter godkendelse i fire ugers offentlig høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt

Indstillingspunkt 2: Godkendt

Resume

Dette tillæg til Vandforsyningsplan for Skibby omhandler en ændring af forsyningsgrænsen mellem Skuldelev Vandværk og Østby Vandværk, som medfører at Skuldelev Vandværk overtager hele Østby Vandværks forsyningsområde, da Østby Vandværk afvikles. Mindre administrative ændringer af forsyningsgrænser mellem Skuldelev, Novafos og Ny Krogstrup Vandværk (nedlagt)

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Forslag til tillæg til vandforsyningsplan for Skibby sendes i fire ugers offentligt høring
 2. Tillægget vedtages af Plan og teknik efter endt høring. Hvis der kun er redaktionelle eller slet ingen ændringer, kan tillægget vedtages administrativt.

Sagsfremstilling

Østby Vandværks eneste indvindingsboring kollapsede i efteråret 2021 og kunne derfor ikke benyttes som indvindingsboring mere. I den forbindelse var der tale om en beredskabssituation, da Østby Vandværks ca. 100 ejendomme stod uden drikkevandsforsyning, hvorfor der blev etableret en midlertidig nødforsyning på terræn til forsyningen er normaliseret, og installeret UV-anlæg for at sikre drikkevandskvaliteten ift. mikrobiologiske overskridelser.

Østby Vandværks generalforsamling besluttede i denne forbindelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger at, nedlægge vandværket for bestandigt og fremadrettet blive forsynet af Skuldelev Vandværk. Skuldelev Vandværks generalforsamling besluttede ligeledes at, Skuldelev vandværk overtager forsyningspligten til Østby Vandværks forbrugere og derfor Østby Vandværks forsyningsområde. Østby Vandværks forbrugere bliver fuldgyldige mellemmere af Skuldelev Vandværk og vil fremadrettet være underlagt Skuldelev Vandværks takstblad og regulativ.

Der er indgået en særskilt aftale mellem Skuldelev Vandværk og Østby Vandværk om hvilket praktiske og økonomiske vilkår der er gældende i forbindelse med Skuldelev Vandværks overtagelse af Østby Vandværks forbrugere og ledningsnet. Aftalen er godkendt af begge vandværkers generalforsamlinger, samt af Frederikssund Kommunes grundvands- og drikkevandsmyndighed og økonomiafdeling.

Novafos overtaget forsyningsområdet for ejendommene på Gammel Stationsvej 10, 12, 14, 16, 20 og matrikel 5o fra Skuldelev Vandværk, da Novafos forsyner disse ejendomme allerede. Forsyningsgrænsen mellem Skuldelev Vandværk og det nedlagte Ny Krogstrup Vandværk, som Skuldelev Vandværk overtog for flere år siden, fjernes så Skuldelev Vandværks forsyningsområde bliver sammenhængende.

Inddragelse

De berørte parter har været hørt. Tillægget sendes efter godkendelse i fire ugers offentlig høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt

Indstillingspunkt 2: Godkendt

Resume

Dette tillæg til Vandforsyningsplan for Skibby omhandler en ændring af forsyningsgrænsen mellem Bopladsen Vandværk, Rendebæk Vandværk og Venslev Vandværk, som medfører at Bopladsen Vandværk overtager et forsyningsområde fra Rendebæk Vandværk og Venslev Vandværk, og Rendebæk Vandværk overtager en ejendom fra Venslev Vandværks forsyningsområde som de allerede forsyner, se figur 1 og 2 i vedlagte udkast til tillæg.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Forslag til tillæg til vandforsyningsplan for Skibby sendes i fire ugers offentligt høring
 2. Tillægget vedtages af Plan og teknik efter endt høring.
 3. Såfremt, der kun er redaktionelle eller slet ingen ændringer, kan tillægget vedtages administrativt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at ejere af ejendomme på Venslev Strand har ytret ønske om at blive tilsluttet vandværk, har disse borgere rettet henvendelse til Rendebæk Vandværk om mulighed for tilslutning, da deres ejendomme er beliggende i Rendebæk Vandværks forsyningsområde.

Det har efterfølgende vist sig mere hensigtsmæssigt at Bopladsen Vandværk forsyner disse ejendomme på Venslev Strand, da deres forsyningsledninger ligger tættere på og vandværkets kapacitet kan klare tilslutning af de yderligere ejendomme. Ejendommene Venslev Strand 44, 46, 48 og 50, samt matriklerne 46c og 47c, Venslev Huse, Ferslev, overdrages fra Rendebæk Vandværks forsyningsområde til Bopladsen Vandværks forsyningsområde. Ejendommene på Venslev Strand 44, 48 og 50 tilsluttes Bopladsen Vandværk i 2022, i henhold til særskilt aftale herom.

I forbindelse med ovenstående har det vist sig at, Bopladsen Vandværk i forvejen forsyner 3 forbrugere i Venslev Vandværks forsyningsområde (Venslev Huse 4, 6, 11). Derudover forsyner Bopladsen Vandværk Venslev Huse 14, 16 i Rendebæk Vandværks forsyningsområde. Disse ejendomme vil fremover være omfattet af Bopladsen Vandværks forsyningsområde. De 3 vandværker er enige om at Bopladsen Vandværk overtager forsyningsområderne fra Rendebæk og Venslev Vandværk, samt at Rendebæk Vandværk overtager ejendomme på Rendebækvej 6 fra Venslev Vandværk, da denne ejendom allerede forsynes af Rendebæk Vandværk.

Af vandforsyningsplanen fremgår det i hvilke oplande de almene vandværker hver især forsyner. En ændring af forsyningsoplande kræver, at der udarbejdes et tillæg til vandforsyningsplanen, hvor de nye forsyningsoplande fremgår.

Inddragelse

De berørte parter har været hørt. Tillægget sendes efter godkendelse i fire ugers offentlig høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt

Indstillingspunkt 2: Godkendt

Indstillingspunkt 3: Godkendt

Resume

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til godkendelse af kommunens handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Denne handlingsplan gælder for perioden 2022-2024. Frederikssund Kommune skal revidere handlingsplanen hvert 3. år jævnfør bestemmelserne i bekendtgørelsen, og handlingsplanen skal offentliggøres på kommunes hjemmeside.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

1. Godkende handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2022-2024, som efterfølgende offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling

Denne handlingsplan afløser rottehandlingsplanen for 2019 - 2021, og indeholder i overensstemmelse med bekendtgørelsen, en status for kommunens rottebekæmpelse, de overordnede mål for forebyggelse og bekæmpelse af rotter, kommunens succeskriterier for rottebekæmpelsen, stillingtagen til privat rottebekæmpelse med mere.

Frederikssund Kommunes mål er fortsat at nedbringe antallet af rotteanmeldelser og antallet af rotter, følge resistensstrategien, sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse og effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og håndhævelse af regler, for at borgerne kan være trygge ved den kommunale rottebekæmpelse.

Frederikssund Kommune vil med rottehandlingsplanen fortsat arbejde for at nedbringe antallet af rotter via information og dialog med borgere og virksomheder om kloakrelaterede sager, forekomst af rotter i forbindelse med dyrehold, om sikring af bygninger og om renholdelse og ryddelighed.

Frederikssund Kommune vil i planperioden øge dialog og samarbejde med forsyningen (Novafos). Novafos registrerer alle rottesager i et driftssystem og disse data stilles nu til rådighed for kommunens rotteadministration. Kommunen får adgang til Novafos kort og driftssystem, hvor der bl.a. er informationer om TV-inspektioner og strømpeforinger. Dette medvirker til, at forbedre kommunikationen parterne imellem, og til at kommunen mere effektivt kan vurdere forholdene og mulige tiltag i rottebelastede områder.

Skadedyrsbekæmpelse er brugerfinansieret/gebyrfinansieret og fungerer budgetmæssigt efter hvile-i-sig-selv-princippet, dvs. indtægter og udgifter skal balancere set over en periode. Kommunen opkræver bidrag som en promille af grundværdien hos kommunens grundejere. I 2022 opkræves en takst på 0,09410 promille.

Grundejer skal selv sørge for og betale for reparationer m.m. i forbindelse med at sikre sin ejendom mod rotteangreb.

Udgifter til etablering af rottespærrer på institutioner m.v. dækkes af rottegebyret. Dog skal institutionerne selv betale for eventuelle reparationer. Kommunen skal sørge for den efterfølgende drift og vedligehold.

Kommunen har fire kommunalt ansatte rottebekæmpere og tre rottehunde. Hundene benyttes oftest med henblik på at påvise forekomst af rotter, men også til egentlig bekæmpelse af rotter de steder, hvor det er muligt.

Borgere i Frederikssund Kommune kan foretage rotteanmeldelse døgnet rundt via kommunens hjemmeside. Borgere, der anmelder rotter, får besøg af rottebekæmperen senest otte dage efter anmeldelsen, og oftest meget tidligere. Ved anmeldelse om rotter i beboelsen eller på institutioner, fødevarevirksomheder og lignende, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko, skal bekæmperen komme uden ugrundet ophold. Dette gælder også i weekender og på helligdage.

Inddragelse

Der har ikke været nogen borgerinddragelse i forbindelse med revidering af handlingsplanen. Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter stiller ikke krav om borgerinddragelse eller lignende inden vedtagelse af planen, men den stiller krav om at handlingsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Skadedyrsbekæmpelse er brugerfinansieret og sker efter "hvile-i-sig-selv" princippet, dvs. indtægter og udgifter skal balancere set over en periode. Kommunen opkræver bidrag som en promille af grundværdien hos kommunens grundejere. I 2022 opkræves en takst på 0,09410 promille.

Beslutning

Godkendt.

Resume

Legionella er en bakterie, der findes naturligt i små forekomster i grundvandet. Hvis koncentrationen bliver for høj og bakterierne, f.eks. via indånding under badning, ender i lungerne kan der i værste tilfælde forekomme legionærsyge, som man kan dø af.

Med denne sag anmodes om frigivelse af anlægsmidler 1,545 mio. kr., ligesom udvalget kort orienteres om indsatsen i 2021.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

 1. De afsatte anlægsmidler på budget 2022, mio. kr. 1,545 til forebyggelse af legionella frigives.

Sagsfremstilling

Med denne sag anmodes om frigivelse af anlægsmidler 1,545 mio. kr., ligesom udvalget kort orienteres om indsatsen i 2021.

Byrådet har i investeringsplanen 2022 besluttet at afsætte i alt mio. kr. 1,545 til planlagt forebyggelse af legionella. Indsatsen er udbygning fra indsatsen i 2021, hvor Byrådet afsatte mio. kr. 2,22 til forebyggelse.

Legionella er en bakterie, der findes naturligt i små forekomster i grundvandet. Hvis koncentrationen bliver for høj og bakterierne, f.eks. via indånding under badning, ender i lungerne kan der i værste tilfælde forekomme legionærsyge, som man kan dø af. Sygdommen rammer typisk allerede sårbare borgere med lavt immunforsvar. Legionella formere sig ved temperaturer mellem 20 og 45 grader. Forebyggelsen skal derfor sikre, at de vejledende temperaturer i røranlæg, overholdes.

Indsats i 2021

Der har været fokus på at sikre bygninger med ældre og sårbare borgere samt bygninger med baderum. Følgende er gennemført:

1. Kortlægning af problemstillinger på alle fem omsorgscentre.

2. Opsætning af klorspaltningsanlæg på det varme vand på omsorgscentre. Dette forhindrer muligheden for opformering af legionellabakterien

3. Gennemført undervisning af teknisk personale for målinger og betjening af anlæg samt kontroller.

4. Kortlægning af problematikker på skoler og idrætshaller, primært badefaciliteter.

5. Møllegårdshallen; udskiftning af rør og bruseanlæg samt styringsautomatik

6. Slangerup Idræts- og Kulturcenter; udskiftning af rør og bruseanlæg samt styringsautomatik og opsætning af midlertidig saltspaltningsanlæg

7. Trekløverskolen afdeling Falkenborg; udskiftning af cirkulationspumpe og røranlæg samt opsætning af midlertidigt saltspaltningsanlæg

8. Trekløverskolen afdeling Marienlyst; udskiftning af rør og bruseanlæg samt styringsautomatik

9. Fjordlandsskolen afdeling Skibby; opsætning af midlertidigt saltspaltningsanlæg.

Indsats i 2022

Der arbejdes i 2022 med udarbejdelse af prioriteret ejendomsliste, med fokus på de resterende skoler, idrætshaller, vuggestuer og børnehaver samt øvrige, relevante institutioner. Efter kortlægningen iværksættes nødvendige tiltag for at kunne opretholde sikkerheden.

Det er nødvendigt at midlerne frigives som en helhed, da der såfremt, der konstateres problemer, skal reageres med det samme, f.eks. ved at kunne opsætte filtre på bruserne.

For at forebygge, at der opstår situationer, hvor legionellabakterierne får gode vækstmuligheder, etableres en systematik for målerutiner i driftsområderne, således at der løbende følges op på temperaturen og den almindelige drift dermed forhindrer legionella bakterien i at formere sig. Der kontrolleres løbende via stikprøve, der sendes til laboratoriet for dyrkning.

Inddragelse

Der er i udvælgelsen af ejendomme sket inddragelse af sundhedsfagligt personale.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 1,545 mio. kr. til forebyggelse af legionella. Med nærværende sag søges midlerne frigivet.

Til orientering er der i 2023 afsat 1,030 mio. kr. til forebyggelse af legionella.

Beslutning

Anbefales.

Resume

Denne sag giver et overblik over de cykelprojekter, som er besluttet i budget 2022, og de midler som er afsat til det.

Der skal træffes en beslutning om, hvordan Pulje til cykelstier og fortove skal anvendes i år. Der fremlægges en række projekter fra kommunens cykelstihandlingsplan, som kan udføres for det afsatte beløb.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Puljen til cykelstier og fortove 2022 anvendes til et af de fem projekter, som er medtaget i sagsfremstillingen. Plan og teknik anmodes om at beslutte hvilket af projekterne, som skal udføres.
 2. Udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at anlægsbevillingen på 1,564 mio. kr. til cykelstier og fortove frigives til projektet besluttet under punkt 1.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede den 1. december 2021 under punkt nr. 189 en sag om ansøgninger til statslig cykelpulje 2022 og anvendelse af pulje til etablering af cykelstier 2022.

Udvalget besluttede den del, der vedrører ansøgninger til statslig cykelpulje 2022, hvor ansøgningsfristen allerede er den 31. marts, og arbejdet med ansøgninger er derfor vigtigt at få igangsat, da det er tidskrævende. Udvalget udsatte den øvrige del af sagen, som vedrører beslutning om, hvordan kommunens pulje i budget 2022 til cykelstier og fortove skal anvendes. Den beslutning skal derfor tages af dette udvalg, og det handler denne sagsfremstilling om.

Besluttede cykelprojekter i 2022

I budget 2022 er der besluttet og afsat midler til særskilte cykelprojekter fra cykelstihandlingsplanen. Det er følgende:

 • Kulhusecykelstiens færdiggørelse
 • Fornyelse af Skibby Hovedgade, delstrækning 2
 • Forprojekt for cykelsti på Skuldelevvej mellem Skuldelev og Skibby
 • Forprojekt for cykelsti på Strandstræde på delstrækning mellem Brobæksgade og Hestetorvet
 • Pulje til cykelstier og fortove, hvor projekt(er) ikke er defineret

Puljen til cykelstier og fortove i 2022

I budget 2022 er der afsat 1,564 mio. kr. til cykelstier og fortove. Administrationen fremlægger hermed anbefaling til, hvordan midlerne kan anvendes.

Cykelstihandlingsplanen indeholder ikke mange cykelstiprojekter, som kan gennemføres for det beløb, der er til rådighed i puljen i 2022. Følgende projekter kan være en mulighed:

 1. Cykelstier på Saltsøvej i Skibby i niveau med fortovet, dvs. delte stier. Fortovet har i flere år hårdt trængt til renovering, og strækningen har ingen cykelstier. Hvis puljen til cykelstier og fortove koordineres med driftsrammen til slidlagsarbejder, så kan der opnås et godt projekt, hvor strækningen i samme omgang får cykelstier og renoverede fortove. Dette vil også komme til at hænge godt sammen med fornyelsesprojektet for Skibby Hovedgade, delstrækning 2, som netop starter i krydset ved Saltsøvej. Disse oplagte muligheder for at opnå synergi mellem flere projekter er årsagen til, at projektet fremhæves og anbefales udført nu. (projekt nr. B17 i cykelstihandlingsplan)
 2. Cykelsti på Jernbanegade i Frederikssund på strækningen mellem Nygade og Frederikssund Station, modsat af hvor der er anlagt cykelsti i 2021. Dette sted er der kun en smal cykelbane. Det forudsætter dog, at det undersøges, om de to vognbaner op mod signalanlægget kan reduceres til én vognbane, så der derved kan opnås den nødvendige plads til en rigtig cykelsti niveauadskilt fra den motoriserede trafik. (projekt nr. B1 i cykelstihandlingsplan)
 3. Cykelsti på Ny Østergade i Frederikssund mellem Tværstræde og Kocksvej, hvor der i dag kun er cykelbaner (projekt nr. B2 i cykelstihandlingsplan).
 4. Cykelsti på Græse Strandvej mellem Byvej og Strandbakken (projekt nr. B8 i cykelstihandlingsplan).
 5. Trafiksikkerhedsmæssige forbedringer for cyklister i krydset Roskildevej/Kornvænget (selvstændig analyse og skitse er vedlagt)

Projekterne står i prioriteret rækkefølge i forhold til administrationens anbefaling af dem.

I bilag er vedlagt cykelstihandlingsplanen med tilhørende kortmateriale samt et notat om krydset Roskildevej/Kornvænget.

Inddragelse

Inddragelse er vurderet ikke at være relevant, men afhængig af hvilket cykelstiprojekt, der besluttes udført, kan det blive relevant at inddrage berørte grundejere og borgere.

Økonomi

I budget 2022 er der afsat 1,564 mio. kr. til Cykelstier og fortove, heraf udgør 3 pct. til intern projektering 0,046 mio. kr. Hele rådighedsbeløbet på 1,564 mio. kr. søges frigivet med nærværende sag.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Blev bragt til afstemning.

For forslag 1 stemte: Lars Jepsen (A), Jørgen Bech (V), Kenneth Jensen (A), Michael Tøgersen (V), John Schmidt Andersen (V) og Kirsten Weiland (N).

Imod stemte Anne-lise Kuhre (A), idet hun ønsker forslag 4 prioriteret.

Forslag 1 vedtages dermed.

Indstillingspunkt 2: Godkendt

Resume

I Budget 2022 er der afsat 3,336 mio. kr. til Teknisk anlægspulje. Administrationen fremlægger hermed forslag til årets projekter under Trafikplan 2016-2025, der kan udføres via den tekniske anlægspulje. Idékatalog er vedlagt som bilag.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. De anbefalede projekter udføres for den tekniske anlægspulje i 2022.

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler, at følgende projekter fra idékataloget gennemføres i 2022 under den tekniske anlægspulje:

 • T1 - Sikker krydsning Landerslevvej/Hyllestedvejen - 1.600.000 kr.
 • T2 - Trafiksikkerhed og fremkommelighed i Dalby - 435.000 kr.
 • T3 - Sikker skolevej - nyt "kys og kør" areal ved Nørreparken - 250.000 kr.
 • T8 - Hastigheder i byerne nedsættes til 40 km/t - 100.000 kr.
 • T9 - Hastigheder i landsbyerne nedsættes til 40 km/t - 100.000 kr.
 • T27 - Trafiksikkerhed på Hammer Bakke - 300.000 kr.
 • V2 - Udmatrikulering af de offentlige landeveje - 100.000 kr.
 • B1 - Missing link i belysning på sti langs Onsvedvej Omfartsvej - 110.000 kr.
 • K1 - Forbedring og opgradering af busstoppesteder - 300.000 kr.

Projekterne T1, T2, T3 og T27 er alle projekter, der er arbejdet med i 2021. Der er udarbejdet analyser, skitseforslag, anlægsoverslag, besigtigelser og dialog med borgere, grundejere eller andre interessenter, men der var ikke økonomi til at gennemføre projekterne i 2021. Det anbefales derfor at gennemføre disse fire projekter i 2022, så det forberedende arbejde kan videreføres. Projekterne er på skoleveje i tilknytning til henholdsvis Jægerspris Skole, Fjordlandsskolen Afd. Dalby og Frederikssund Private Realskole. Projekterne opfylder flere af Trafikplanens målsætninger, herunder at forbedre trafiksikkerheden på skolevejene og arbejde mod en strategi med nul dræbte og alvorligt tilskadekomne på det kommunale vej- og stinet. Projekterne skal også medvirke til målsætningen om at få flere børn og unge til at cykle og gå til skole.

Projekterne T8 og T9 omfatter et løbende arbejde med at forbedre trafiksikkerheden i kommunens største byer og landsbyerne. Det arbejde har været i gang i de seneste år på baggrund af en større analyse, som blev udarbejdet i 2019, og som stadig udbygges. Projekterne vurderes at have en væsentlig effekt i forhold til at opfylde Trafikplanens målsætning om at arbejde mod en strategi med nul dræbte og alvorligt tilskadekomne på det kommunale vej- og stinet samt de delmål, der er knyttet til det, særligt delmålet om at nedsætte hastigheden, hvor der køres for stærkt.

Projektet V2 omfatter opstart af en myndighedsopgave, så de 39 km offentlige landeveje i kommunen, der ikke udmatrikuleret, kan blive det. Administrationen modtager jævnligt klager fra naboer til vejene angående denne manglende udmatrikulering, og det giver øget sagsbehandling. At vejene kun er udlagt og ikke ligger som på kortet, kræver adskillige sagsbehandlingsressourcer. Det gør sig ligeledes gældende ved arealerne i landsbyerne, hvor vi har gadejord.

Projektet B1 anbefales for at imødekomme de borgerhenvendelser, som administrationen modtager, idet der henligger en kort cykelstistrækning uden belysning, som udgør et tydeligt missing link. Projektet medvirker til målsætningen om at få flere borgere til at cykle og gå og dermed fremme bæredygtig transport.

Projekt K1 anbefales, så der kan arbejdes videre med den handlingsplan for forbedring af busstoppestederne, som administrationen har udarbejdet og løbende opdaterer. En gennemgang af kommunens ca. 300 stoppesteder har vist, at flere stoppesteder fremstår forsømte og utidssvarende. Projektet opfylder Trafikplanens målsætning om at sikre attraktiv kollektiv trafik.

Inddragelse

Som beskrevet under sagsfremstillingen har der allerede været inddragelse af borgere, grundejere og skoler på flere af projekterne. Det videre arbejde med projekterne vil også ske i samarbejde med de berørte interessenter.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Til orientering, er der i budget 2022 afsat 3,336 mio. kr. til Teknisk anlægspulje, som blev frigivet med budgetvedtagelsen.

Beslutning

Udvalget ønsker følgende prioriteret: T1, T3, T27, V2, B1, K1. Udvalget ønsker etablering af yderligere en vippebænk på havnen i Frederikssund finansieret indenfor puljen.

Resume

Beslutning om politisk repræsentant i indeværende byrådsperiode til åstedsforretninger i forbindelse med eventuelle kommende ekspropriationer til arealerhvervelser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Plan og teknik vælger mindst 1 repræsentant til at deltage i åstedsforretninger i de kommende 4 år.

Sagsfremstilling

Administrationen anmoder om, at Plan og teknik beslutter, hvem der skal fungere som politisk repræsentant til åstedsforretninger ved eventuelle kommende ekspropriationer til arealerhvervelser i indeværende byrådsperiode. Det kan fx være til en eventuel ekspropriationen i forbindelse med arealerhvervelse til Kulhusecykelstien.

Administrationen afholdte i uge 43, sammen med en landinspektør, besigtigelsesmøder med de berørte grundejere på etape 2 af Kulhuscykelstien. Her blev projektet gennemgået og grundejerne blev hørt om mulige ønsker. Grundejerne blev til mødet orienteret om, at kommunen ønsker at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. Administrationen har efter besigtigelsesmødet foretaget eftermålinger til gavn for de berørte grundejere og har d. 14.01.2022 fremsendt et oplæg til en frivillig aftale til 22 grundejere, som vil blive berørt.

Det blev ved byrådsmøde 20. december 2017 besluttet, at der skal iværksættes ekspropriation, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte grundejere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Udvalget vælger Lars Jepsen (A).

Resume

Administrationen anmoder om frigivelse af midler til genetablering af skråningsbeskyttelse for at forbedre adgangen til trampesti langs stranden mellem de to broer i Frederikssund.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Frigive 800.000 kr. til projektet.

2. Drift og vedligeholdelse finansieres indenfor eksisterende driftsramme.

Supplerende indstilling til mødet i Plan og teknik d. 2. februar 2022:

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Sagen bortfalder.

Sagsfremstilling

Med denne sag anmoder administrationen om frigivelse af midler til etablering af skråningsbeskyttelse nord for Vikingebroen. Administrationen arbejder med anlæggelse af en sti mellem de to broer i Frederikssund.

Her skal etableres skråningsbeskyttelse på en mindre strækning, ca. 100 meter ved Vikingebroen. Dette for at sikre skråningen med bagvedliggende sti samt forbedre muligheden for færdsel på stranden. Tilladelse til etablering af kystbeskyttelsen er givet. Indbefattet i denne har været en høringsperiode i henhold til lovgivningen. Her er ikke fremkommet bemærkninger.

Nu har licitationen været afholdt og det lavest tilbud er på 716.000 kr. Administrationen foreslår, at udgiften finansieres fra puljen til rekreative stier.

Administrationen anmoder om frigivelse af midler til etablering af projektet.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Plan og teknik d. 2. februar 2022:

På Økonomiudvalgsmødet den 19. januar 2022 blev sagen sendt retur til fornyet behandling i Plan og teknik, da udvalget ønskede at få vurderet, om der kunne findes en anden finansiering til projektet med kystbeskyttelse end ved puljen til rekreative stier. Desuden blev der adspurgt om et estimat for etablering af stierne i det åbne højtliggende område syd for Frederikssund By. Administrationen har ved kontrol af tidligere sager konstateret, at Byrådet allerede den 24. juni 2021 har godkendt og frigivet midler til anlæg af sti samt udførelse af kystbeskyttelse, hvorved sagen bortfalder. Den tidligere sag er vedlagt som bilag.

Sager om rekreative stier vil fremover blive rejst i Klima, natur og energi.

Inddragelse

I forbindelse med myndighedsgodkendelse af reetablering af kystbeskyttelsen, har været en høringsperiode. Her indkom ingen høringssvar.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 1,459 mio. kr. til rekreative stier, heraf 3 pct. til intern projektering svarende til 0,043 mio. kr.

Med nærværende sag søges 0,8 mio. kr. frigivet.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 19. januar 2022, pkt. 7:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 12:

Sagen blev sendt retur til fornyet behandling i Plan og teknik.

Beslutning

Godkendt.

Resume

Udvalget får denne sag til orientering på baggrund af et ønske fra Jens Jørgensen (V) fra det tidligere Teknisk Udvalg 2018-2021 om at få uddybet status og proces for udpegning og beskyttelse af BNBO.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Plan og teknik samt Klima, natur og energi.

Sagsfremstilling

I 2019 vedtog regeringen en tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-21, som skal medvirke til at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig brug af pesticider. I medfør af aftalen skal kommunerne gennemgå BNBO´er på samtlige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål, og vurdere behovet for beskyttelse af grundvandet inden udgangen af 2022.

Pesticider er i høj grad årsag til lukninger af vandværksboringer i Danmark. Dette gælder også i Frederikssund Kommune, hvor der i de seneste år er fundet pesticider i mange vandværksboringer. Dette har medført lukninger af både boringer og vandværker, og dermed også mangel på tilstrækkeligt rent drikkevand. Status medio december 2021 er at der er påvist pesticider i 48 pct. af vandværksboringer. I 18 pct. af alle vandværksboringer, er koncentrationen over grænseværdien for drikkevand. For disse boringer er det nødvendigt at blande med rent vand fra andre boringer for, at vandværket kan levere vand som overholder de gældende kvalitetskrav. Ud over fund i vandværksboringer er der også påvist pesticider i boringer, som har andre anvendelser end almen vandforsyning, f.eks. overvågning og markvanding.

Påviste pesticider i grundvandet i Frederikssund Kommune stammer fra både landbrug, gartnerier, industrien og privates brug af pesticider. Mange af pesticiderne er ikke længere lovlige at bruge, mens andre aldrig har været det. Der ses også pesticider, der fortsat er godkendt til brug i Danmark.

Beregning og udpegning af BNBO

Miljøstyrelsen har beregnet BNBO for samtlige boringer til almene vandværker i Frederikssund Kommune i 2019 og 2020. BNBO er dog først juridisk gældende, når de er udpeget i Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, som opdateres hvert år pr. 1. januar.

BNBO for Hornsherred blev udpeget 1. januar 2021, mens BNBO for Frederikssund og Slangerup blev udpeget 1. januar 2022.

Afgrænsningen af BNBO er offentligt tilgængelig på Miljøstyrelsens digitale webkort https://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand og på Frederikssund Kommunens digitale webkort https://webkort.frederikssund.dk/spatialmap.

Vurdering af behov for grundvandsbeskyttelse

Kommunerne skal foretage en konkret vurdering af behovet for at beskytte grundvandet inden for hvert enkelt BNBO. Vurderingen tager udgangspunkt i den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinet, boringens vigtighed i forhold til den fremtidige vandforsyning samt risikoen ved både regelret brug og ved spild og uheld. Administrationen foretager den overordnede vurdering af behovet for tiltag til beskyttelse af grundvandet, mens rådgivere bidrager med delopgaver såsom beregning af risiko ved spild og uheld og forslag til fastsættelse af størrelse på erstatninger.

Beskyttelsen af grundvandet bør ikke kun være rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider, men alle former for anvendelse og oplag af kemikalier som udgør en risiko.

Det er nødvendigt at supplere beskyttelsen af BNBO med en beskyttelse af de arealer, hvor grundvandet bliver dannet og andre sårbare områder inden for et indvindingsopland. Det er for alle parter mest hensigtsmæssigt at gennemføre evt. indsatser af én omgang, især for de berørte lodsejere. Beskyttelsen af grundvandet inden for BNBO løses derfor sideløbende med udarbejdelsen af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Kommunen har pligt til at udarbejde og vedtage indsatsplaner for indsatsområder som er udpeget efter vandforsyningslovens § 13.

Tiltag til at beskytte grundvandet

For de BNBO´er og øvrige områder hvor administrationen vurderer, at der er behov for tiltag til beskyttelse af grundvandet, skal kommunen i samarbejde med vandværkerne forsøge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Der lægges fra administrationens side stor vægt på at indgå aftaler som tilgodeser alle parter mest muligt. Aftalerne kan f.eks. være i form af dyrkningsaftaler, naturprojekter, skovrejsning eller opkøb af jord.

Hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale, giver miljøbeskyttelsesloven mulighed for at nedlægge forbud eller meddele påbud for at beskytte grundvandet. Påbud mod lovligt bestående forhold kan kun gives mod fuld erstatning, som betales af de brugere af vandet som har fordel af påbuddet.

Muligheden for at meddele et forbud eller påbud kan være en forudsætning for indgåelse af frivillige aftaler, da det bl.a. giver lodsejer mulighed for skattefritagelse af erstatningen. I disse sager vil det ikke være nødvendigt at meddele et egentligt påbud, men forudsætningen for at meddele et påbud skal være tilstede.

Beslutningskompetencen i forhold til at meddele påbud forventes med delegationsplanen at ligge henholdsvis hos Plan og teknik og hos Byrådet afhængigt at typen af påbud (§ 24 eller § 26a). Der skal træffes en individuel afgørelse for hvert enkelt påbud, hvilket forventes at give et stort antal sager til godkendelse i sidste halvår af 2022.

Hvis det ikke er muligt for kommunerne at forhandle aftaler på plads inden udgangen af 2022, fremgår det af tillægsaftalen til pesticidstrategien, at staten forventer at indføre et generelt sprøjteforbud inden for BNBO.

Tidsplan

Administrationen foretager i øjeblikket og frem til ultimo 1. kvartal 2022 risikovurdering inden for BNBO til de 86 almene vandforsyningsboringer i Frederikssund Kommune. Herefter orienteres udvalget om behovet for beskyttelse af BNBO og forelægges et forslag til den videre proces med at forsøge at indgå frivillige aftaler. Hvis administrationen vurderer, at det kan blive nødvendigt at anvende påbud eller forbud for at sikre beskyttelse af BNBO, vil udvalget og Byrådet skulle træffe beslutning om dette inden.

Opgaven med at beskytte BNBO skal være afsluttet ved udgangen af 2022.

Miljøstyrelsen har afsluttet kortlægning af grundvandsressourcen i Frederikssund Kommune i 2021. Senest et år efter Miljøministerens udpegning af indsatsområder for grundvandsbeskyttelse, skal der foreligge et udkast til en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, med foranstaltninger rettet mod den enkelte lodsejer. Indsatsplanen skal være endeligt vedtaget senest to år efter udpegningen af indsatsområderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i 2022 afsat 0,097 mio. kr. til BNBO, og i 2021 var der afsat 0,091 mio. kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Hvert kvartal orienteres Plan og teknik om byggesagsbehandlingstider i Frederikssund Kommune.

Opgørelsen af byggesagsbehandlingstider er udtræk af data fra ansøgningsportalen Byg og Miljø (BOM). Denne opgørelse er for fjerde kvartal 2021.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Plan og teknik.

Sagsfremstilling

Kommunernes landsforening (KL) har opsat fælles servicemål for byggesagerne i kommunerne. Frederikssund Kommune har fastsat mere ambitiøse servicemål på byggesagsområdet. I nedenstående tabel ses KL´s servicemål og kommunens servicemål på forskellige byggesagstyper. Servicemålet angiver den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra ansøgningen er fuldt oplyst.

Sagstype

KL´s servicemål

Frederikssund Kommunes servicemål 2020

Simple konstruktioner

40 dage

30 dage

Enfamilliehuse

40 dage

28 dage

Industri- og lagerbygninger

50 dage

28 dage

Etagebyggeri, erhverv

55 dage

28 dage

Etagebyggeri, boliger

60 dage

28 dage

Administrationen har afgjort 141 sager, der er underlagt servicemål fra KL. Frederikssund Kommune overholder servicemålene fra KL i 24 % af sagerne. Det er ikke muligt at trække statistik i forhold til Frederikssund Kommunens servicemål.

Administrationen har i fjerde kvartal 2021 modtaget 271 nye sager via BOM. Det er en stigning på 17 % i forhold til tredje kvartal 2021. Ud over sagerne, der kommer ind via BOM, modtager administrationen også andre sager, der kræver sagsbehandling. Det kan være klager, sager om ukendte bygninger, sager i landzone, beskyttelseslinjer, udstykninger, arealoverførsel, rettelser i BBR etc.

Administrationen har opgjort byggesagsbehandlingstiderne for hver måned. Opgørelsen er vedlagt som bilag. Opgørelsen viser antallet af afgjorte sager, den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og procentandel af sager der opfylder KL´s servicemål for forskellige sagstyper.

Samlet for 2021 har Frederikssund Kommune modtaget 890 sager via BOM. Sammenligner man 2021 med 2020, er der sket et fald i antallet af modtagne ansøgninger gennem BOM på 11 %.

Selvom den gennemsnitlige sagsbehandlingstid overskrider servicemålet, så har administrationen i 59 sager ud af de 450 sager haft en sagsbehandlingstid mellem 0-5 dage fra det tidspunkt, hvor ansøgningen var fuldt oplyst. I 156 sager har KL´s servicemål været opfyldt og i 294 sager er servicemålet blevet overskredet.

Frederikssund Kommune har rigtig mange byggesager. I ansøgningsmodulet Byg og Miljø er der i alt 212 igangværende sager med udgangen af 2021, der afventer en sagsbehandling. Det må forventes, at de mange sager vil påvirke den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2022, selvom administrationen fra 2022 er blevet opnormeret med flere byggesagsbehandlere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Udsat.

Resume

Kvartalsvis orientering om status for lokalplanlægning, status af februar 2022.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Plan og teknik.

Sagsfremstilling

Status for igangsat lokalplanlægning, jævnfør oversigt i bilag, fremlægges til orientering for Plan- og teknik.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

 • Opfølgning på anmodning om fortsat opretholdelse af forbud mod lastbilkørsel på Kronprins Frederiks Bro
 • Sagsliste

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Indstillingspunkt 3: Godkendt.

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

.