Frederikssund Kommunes logo

Plan og tekniks møde den 19. januar 2022

Mødelokale SL1 kl. 08.15

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med denne sag indledes introduktionen til fagudvalgets område.

Introduktionen til udvalgene forløber efter en fælles skabelon, som dog afpasses efter behovet til det enkelte udvalg.

Der vil blive givet en bred præsentation af udvalgets områder - eksempelvis hvad præger området, hvilke store beslutninger blev taget i den forgangne byrådsperiode, og mulige kommende projekter og tiltag på området.

Udvalgsmedlemmerne bliver bekendt med, hvor de store udfordringer er, hvilke store sager der sætter retning på området (eksempelvis udmøntning af den nye Børne og Ungepolitik) og hvilke større tiltag, der er på vej i forbindelse med nationale dagsordener.

Introduktionen kan strække sig over flere møder, afhængig af hvad der giver bedst mening i udvalget.

Ud over introduktionen målrettet de enkelte udvalg, gives der også introduktion til det samlede Byråd. Der planlægges et introduktionsseminar, og der vil blive afholdt temadrøftelser – ofte om de større tværgående temaer eksempelvis Vinge, klima mv. Temadrøftelserne for Byrådet afholdes i timerne lige før byrådsmøderne.

Økonomi

Økonomi har ingen øvrige bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og ITfremsender sagen til orientering for Plan og teknik.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med denne sag introduceres udvalget til:

 • Cykelstiplanen til brug ved udbygning af kommunens cykelstinet
 • Opgørelsen over tilstandsvurderingen ved vej, sti og fortov til brug ved prioritering af renoveringen af fortove.

Cykelstiplanen og opgørelsen over tilstandsvurderingen fremlægges på udvalgsmødet.

Cykelstiplanen oplister, i prioriteret rækkefølge, anbefalinger til nye stier langs vore veje. Vedlagt som bilag.

Til arbejdet med anlæggelse af cykelstier har Byrådet ved budgetforhandlingerne besluttet en pulje til Cykelstier og Fortove på 1,564 mio. kr. Derudover ansøger vi en statslig pulje. Her gives 50 % i tilskud. Ansøgningsfristen er den 31. marts 2022. Den 1. december 2021 besluttede Teknisk Udvalg, hvilke cykelstiprojekter administrationen skulle ansøge Vejdirektoratet om.

Behovet for renovering af fortove sker ud fra en vurdering af tilstanden. Bilag vedlagt. Administrationen søger at hæve vedligeholdelsesniveauet på fortovene hvert år, da en dårlig vedligeholdelse bl.a. giver større risiko for faldskader.

På et kommende møde i Plan og Teknik vil projekter blive forelagt udvalget til beslutning. Det er projekter, som indeholder trafiksikkerhedsforbedrende tiltag for både cykelsti og fortov.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT fremsender sagen til orientering for Plan og teknik.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2022-2025 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 77 ændringer, hvoraf 30 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 23 ændringer som er delvis implementeret (gul) og 24 ændringer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - januar", hvor det bl.a. fremgår hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Plan og teknik indeholder bilag 2 24 ændringer, hvoraf syv er implementeret, syv delvis implementeret og ti endnu ikke implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på maj-, september-, og november-møderne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, der behandles på maj mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2023-2026.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender første status på implementering af aftalen om budget 2022-2025 til orientering for Plan og teknik.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 30. oktober 2019 at sælge Fioma-grunden til boligbyggeri på grundlag af et planoplæg, som satte rammen for en udvikling af ejendommen. Området skulle anvendes til tæt-lav og/eller etageboliger, som primært skulle placeres i en karréstruktur langs den ydre afgrænsning af ejendommen. Bebyggelsen skulle desuden opføres med stor variation i bygningshøjder, facademateriale og boligstørrelser. Et købstilbud skulle følges af et skitseprojekt.

Det købstilbud, der blev valgt, var et blandt flere. Det medfølgende skitseprojekt blev tillagt stor vægt i udvælgelsen, og gav forventning om et byggeri af høj kvalitet. Lokalplan 137, der skal sikre mulighed for gennemførelse projektet, blev udarbejdet på grundlag af skitseprojektet. Med lokalplanen åbnes der for opførelse af 10.408 m2 boligbyggeri i 2 til 6 etager. Desuden fastlægges der en disponering af ejendommen med hensyn til parkering, adgangsforhold og stiføring. Endvidere bliver der med lokalplanen fastlagt retningslinjer for arkitektur, bygningsformer, materialevalg o.a. samt en beskyttelse af to eksisterende bygninger. Lokalplan 137 er vedlagt - bilag 1.

En omsætning af skitseprojektet til et anlægsprojekt kan indebære, at der er delelementer, der skal justeres. I Fioma-projektet har det vist sig, at afslutningen af den beskyttede facade på den tværgående erhvervsbygning er en udfordring, hvis lokalplanen skal overholdes. Med lokalplanen fastlægges det, at erhvervsbygningens facadeudtryk og materialevalg skal bevares (eller videreføres) i en beskyttet facadelinje, som er angivet på et korbilag. Bygningernes indbyrdes placering, konstruktionen af den underjordiske p-kælder, brandsikring mellem bygningerne indebærer, at det er vanskeligt at bevare facaden i den fulde længde. Der er 2 forslag på mulige løsninger:

Model A Den historiske facade kan genopføres i fuld længde, hvis der etableres en ”bygningsvinge”. Den beskrevne løsning fungerer i forhold til bygningernes indbyrdes placering, konstruktionen af parkeringskælderen. Desuden medfører den indbyrdes afstand mellem bygningerne, at brandkravene i bygningsreglementet uden særlige tiltag kan overholdes. Bygningsvingen fremstår fritstående. Løsningen er i overensstemmelse med lokalplanen, hvor det kun er facadeforløbet, der er beskyttet - bilag 2.

Model B Alternativt kan der ”skæres” 2 fag af facadeforløbet, så ”bygningsvingen” fjernes. Facadeforløbet vil på den måde få 12 fag plus 3 fag på det gule hus, og vil fortsat være et klart vidnesbyrd på områdets historie. Samtidigt vil der blive dannet en lille plads. Løsningen fungerer arkitektonisk, brandteknisk og i forhold til konstruktionen af parkeringskælderen. Løsningen kræver en dispensation fra lokalplanen, men er administrationens anbefaling - bilag 3.

Administrationen har vedlagt et notat, som redegør for de spørgsmål, der blev rejst på mødet i Plan- og Miljøudvalget den 30.11.21 - bilag 4.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Der meddeles tilladelse til at reducere den beskyttede facade på erhvervsbygningen med 2 vinduesfag (Model B)

Beslutning

Forkastet.

Lovgrundlag

Planloven § 35 eller Planloven § 14

Sagsfremstilling

På Gadehøjvej 5 i Tørslev ønsker ejer at indrette fire boliger i de tidligere driftsbygninger. Hvis der gives landzonetilladelse til boligerne vil den tilstødende erhvervsgrund blive pålagt strengere støjkrav, hvilket kan fordyre eller forhindre fortsat virksomhedsdrift. Udvalget skal tage stilling til om man ønsker at nedlægge et § 14 forbud mod boligerne og derved udarbejde en ny lokalplan som beskytter virksomheden. (resume)

Administrationen har modtaget en ansøgning om at indrette fire boliger i de tidligere driftsbygninger ved Gadehøjvej 5, 3630 Jægerspris. Driftsbygningen er placeret tæt ved en virksomhed, der driver en vognmandsforretning og et snedkeri. Se vedlagte kort.

Ejendommen Gadehøjvej 5 er omfattet af lokalplan 68 for Tørslev, og landsbyen Tørslev ligger i landzonen. Ejendommen ligger i lokalplanens delområde D, der kun må anvendes til jordbrugsformål. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan indrettes boliger i overflødige driftsbygninger. Det forudsætter dog, at bygningerne set ude fra ikke om eller tilbygges væsentligt.

På nabogrunden Tørslevvej 35 ligger en vognmandsforretning og et snedkeri. Denne virksomhed har ligget på adressen i mange år og før lokalplanen blev vedtaget i 2002. Virksomheden ligger i lokalplanens delområde C, der kun må anvendes til erhverv med mulighed for én bolig pr. virksomhed. Rundt om virksomheden ligger spredte enkelte boliger.

Støjgrænser for virksomhed

Virksomheder skal overholde visse støjgrænser. For virksomheder i det åbne land vil de vejledende grænseværdier være i forhold til støj ved den nærmest liggende enkelt bolig. Disse grænseværdier kan skærpes, hvis de nærliggende områder bliver mere støjfølsomme. Det vil sige, at hvis naboområdet går fra at være en enkelt bolig til at være et samlet boligområde, vil der gælde skærpede støjgrænser, da et boligområde betragtes som mere støjfølsomt. Dette gælder uanset om virksomheden har ligget på nabogrunden hele tiden, idet den faktiske anvendelse af nabogrundene bestemmer støjgrænserne.

Der er truffet afgørelser i lignende sager, hvor det vurderes, at en håndfuld boliger tæt ved hinanden skal betragtes som et boligområde, selvom boligerne ligger i landzonen. De fire ekstra boliger samt den nuværende bolig på Gadehøjvej 5, vil derfor blive betragtet som et boligområde.

Virksomheden har maskiner, der støjer og der er en del kørsel på ejendommen. I den nuværende situation må virksomheden støje 55 dB (A) ved skel i dagtimerne. Hvis der bygges fire ekstra boliger, skal støjen reduceres til 45 dB (A) ved skel i dagtimerne.

Naboorientering

Sagen har været i naboorientering. Administrationen har modtaget bemærkninger fra flere naboer. To af boligejendommene er bekymret for gener af yderligere trafik i området. Ejeren af virksomheden er bekymret for, at hans erhverv kan blive begrænset på grund af støjklager.

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at der vil komme mere trafik, når der kommer flere boliger i området, men det ikke vil være mere end hvad naboerne kan forvente med den gældende lokalplan. Administrationen vurderer, at de eksisterende veje vil kunne klare den ekstra belastning.

Det er administrationens vurdering, at virksomheden bliver ramt af skærpede støjkrav. Hvorvidt virksomheden overholder de nuværende støjgrænser vides ikke. Der er ikke lavet egentlige støjmålinger ved virksomheden. Administrationen har indtil videre ikke modtaget støjklager over virksomheden fra naboerne.

Det ansøgte er i overensstemmelse med den gældende lokalplan. Administrationen vurderer, at der ikke er nogen væsentlige argumenter for at nægte en landzonetilladelse. Landzonetilladelsen vil betyde, at virksomhedens drift og udvikling vil blive begrænset på grund af skærpede støjkrav. Kommunen har mulighed for at begrænse ansøgers mulighed for at etablere boliger ved at nedlægge et § 14 forbud. Det vil betyde, at der skal laves en ny lokalplan.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Der nedlægges et § 14 forbud til fire ekstra boliger i overflødig driftsbygning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Med denne sag anmoder administrationen om frigivelse af midler til etablering af skråningsbeskyttelse nord for Vikingebroen. Administrationen arbejder med anlæggelse af en sti mellem de to broer i Frederikssund.

Her skal etableres skråningsbeskyttelse på en mindre strækning, ca. 100 meter ved Vikingebroen. Dette for at sikre skråningen med bagvedliggende sti samt forbedre muligheden for færdsel på stranden. Tilladelse til etablering af kystbeskyttelsen er givet. Indbefattet i denne har været en høringsperiode i henhold til lovgivningen. Her er ikke fremkommet bemærkninger.

Nu har licitationen været afholdt og det lavest tilbud er på 716.000 kr. Administrationen foreslår, at udgiften finansieres fra puljen til rekreative stier.

Administrationen anmoder om frigivelse af midler til etablering af projektet.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 1,459 mio. kr. til rekreative stier, heraf 3 pct. til intern projektering svarende til 0,043 mio. kr.

Med nærværende sag søges 0,8 mio. kr. frigivet.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frigive 800.000 kr. til projektet.
 2. Drift og vedligeholdelse finansieres indenfor eksisterende driftsramme.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har i investeringsplanen 2022 besluttet at afsætte 0,3 mio. kr. til forundersøgelse vedrørende Tippen med henblik på at undersøge mulighed for musikhus og parkeringskælder eventuelt suppleret med andre offentlige funktioner.

Der er behov for at undersøge jordbund/geologi, trafikale forhold og logistik samt de planmæssige forhold.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 0,3 mio. kr. til forundersøgelse vedrørende Tippen. Hele rådighedsbeløbet søges frigivet med nærværende sag.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. De afsatte anlægsmidler frigives.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres Plan og teknik om igangsættelse og prioritering af hovedvedligeholdelse på kommunens ejendomme. Frigivelse af anlægsmidler er sket i 2021.

Plan og teknik er ansvarlig for de afsatte midler til hovedvedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Hovedvedligeholdelse omfatter istandsættelse, renovering og udskiftning af bygningsdelene på kommunens bygninger f.eks. udskiftning af vinduer og rørsystemer samt renovering af tage med videre.

For at få et fornyet overblik over behovet for bygningsvedligeholdelse gennemførte administrationen i 2020 og 2021 en grundig bygningsregistrering, der viser de tiltag, der er nødvendige at udføre for at opretholde værdien af bygningerne over de næste 10 år. Behovsanalysen viste, at der de næste 10 år er et samlet vedligeholdelsesbehov på 440 mio. kr. Hvis man udelukkende ser på de allermest påtrængende tiltag og udelukker de mere forebyggende tiltag er behovet 253 mio.

Over de næste 10 år er der samlet afsat 222 mio. til vedligeholdelse og investeringer i bygningsrenoveringer som vist i bilag 1.

Vedligeholdelsesbehovet er uddybet i Teknisk Udvalgs sag nr. 131. Bilag fra den sag er vedlagt til orientering for Plan og teknik.

Da der ikke er midler til at gennemføre alle de tiltag, som ud fra en bygningsfaglig betragtning bør udføres, gennemføres i stedet prioriterede tiltag. Prioriteringen er foretaget ud fra en bygningsfaglig vurdering.

Der prioriteres ud fra følgende principper, besluttet af Teknisk Udvalg (sag 47, 2020):

 • Prioritet 1: Tiltag som skal gennemføres grundet myndighedskrav eller tiltag som der ikke kan ikke ses bort fra i forbindelse med anlægsprojekter, tiltag som nødvendige af hensyn til menneskers sikkerhed.
 • Prioritet 2: Tiltag som, hvis de ikke gennemføres, vil føre til risiko for personskade eller bygningsskade.
 • Prioritet 3: Udskiftninger og renoveringer af udslidte bygningsdel
 • Prioritet 4: Planlagt vedligeholdelse.

Der er på nuværende ingen planer om at gennemføre prioritet 4-tiltag grundet manglende midler.

Igangsætning af bygningstiltag

På baggrund af bygningsregistreringerne vil der i 2022 primært blive igangsat prioritet-2 tiltag.

Ca. 5 mio. kr. reserves til akut opståede skader som f.eks. rørbrud, rottesanering eller tilsvarende. Erfaringer fra tidligere år viser, at der vil opstå akutte behov i denne størrelsesorden. Hvis der opstår færre akutte hændelser vil de overskydende midler blive anvendt til prioritet 2 tiltag.

Af de resterende midler benyttes til 80 % til prioritet 2-tiltag, mens ca. 20 % benyttes til prioritet 3-tiltag, som gennemføres fordi det giver bedst økonomisk mening at gennemføre tiltaget samtidig med et prioritet 2-tiltag, eller fordi der er tale om mindre tiltag, med stor betydning for funktionen af bygningen. Et eksempel herpå er en foldevæg mellem to klasselokaler, der var slået skæv. Skævheden betød store problemer med lyd og undervisning kunne ikke foretages i de to klasseværelser før døren kunne slutte tæt.

Forventet fordeling af midler i 2022

Skema:

Akut

Prioritet 2

Prioritet 3

I alt

5 mio.

13,7 mio.

3,4 mio.

22,1 mio.

Der er registeret behov for i alt ca. 70 mio. kr. til prioritet 2-tiltag til udførsel i 2022. Det vil derfor være nødvendigt at flytte nogle af tiltagene til udførelse i de kommende år.

Bilag 1 viser en oversigt over alle prioritet 2 tiltag samt en foreløbig flytning af en del af disse til 2023.

De tilbageblevne tiltag udgør ca. 28, 6 mio. kr. Heraf vil der blive udført for ca. 13 mio. kr. De resterende tiltag, som der ikke er midler til, vil ved årets udgang blive flyttet til 2023.

Bilag 1: Oversigt Budget Hovedvedligeholdelse

Bilag 2: Efterslæbsnotat tidligere vedlagt som bilag til Teknisk Udvalg, sag 131

Bilag 3: Rettet figur 13 i efterslæbs notatet, da der desværre var en regnefejl. Bilaget er senest vist ved budgetseminar 2022

Bilag 4: Prioritet 2 tiltag i 2022 og 2023 og frem.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering kan det dog oplyses, at der i budget 2022 er afsat 8,6 mio. kr. til ejendomsrenovering i investeringsplanen, mens der er afsat 13,5 mio. kr. til hovedvedligeholdelse.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT fremsender sagen til orientering for Plan og teknik.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om offentlig veje nr.

Sagsfremstilling

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til en anmodning vedr. trafikken på Marbækvej.

Byrådsmedlem Michael Tøgersen (V) har d. 14. december 2021 anmodet om at få en sag optaget på dagsordenen til Plan og teknik.

Michael Tøgersen (V) anfører flg. anmodningen:

"Jeg vil gerne anmode om at få en sag optaget på dagsordenen i Plan og teknik vedr. de trafikale forhold på Marbækvej samt omkring støjproblemer som følge af trafikken på Kronprinsesse Marys bro. Årsagen er, at borgere klager over trafik med lastbiler samt støjproblemer for ejendommene i området.

Dette som følge af kraftige støjgener fra trafikken samt mange skolebørn i trafikken i Sydbyen i Frederikssund. Der bør derfor opstilles en række tiltag, der kan forbedre de trafikale forhold samt støjgenerne til nærmere analyse og efterfølgende politisk behandling."

Udvalget bedes beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en sag.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Udvalget beslutter, hvorvidt der skal udarbejdes en sag.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der skal forelægges en sag til april på baggrund af støjredegørelsen, der forelægges til marts og på baggrund af trafiktællinger.

Sagsfremstilling

 • Klagenævnsafgørelser

Planklagenævnet har afvist en klage over kommunes afgørelse om, at der ikke er lavet miljøvurdering af lokalplan 127 for Thorstedlund. Desuden har nævnet i forløbet ikke imødekommet en anmodning om at give sagen opsættende virkning. Endelig har nævnet ikke givet medhold i en klage over den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har samtidig stadfæstet kommunens afgørelse om, at der ikke er adgang til Thorstedlund for offentligheden.

Som følge heraf er den foreliggende lokalplan upåankelig, hvorefter betingelserne for betaling af sidste den af købesummen på 10 mio. kr. er opfyldt. Administrationen har således afsendt krav om betaling til restkøbesummen til køber af ejendommen.

Planklagenævnet har nu truffet afgørelse i klagesag om Frederikssund Kommunes screeningsafgørelse om, at lokalplan nr. 136 for fællesmagasin i Vinge, ikke skal miljøvurderes, samt endelig vedtagelse af planen. De har behandlet alle 4 klager i én samlet afgørelse. Planklagenævnet har ikke givet medhold i klagen over screeningsafgørelsen og har heller ikke givet medhold i klagen over vedtagelsen af lokalplan nr. 136, Fællesmagasin i Vinge.

 • Teknik og Miljøkonference ’22 afholdes d. 20. - 21. april 2022 hos ODEON i Odense. Tilmelding åbner d. 11.01.2022. Yderligere informationer kan læse her: https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/teknik-miljoe-konference-22/
 • Sagsliste

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget besluttede, at der skal forelægges en orienteringssag vedr. mulig ophævelse af forbud mod lastbilskørsel på Kronprins Frederiks Bro.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-