Frederikssund Kommunes logo

Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2020

Via Skype kl. 08.15

Tillægsreferat – sag 142 – sag 143

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Lovgrundlag

VE-loven, Bekendtgørelse nr. 1476 af 13. december 2010 om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal udvalget tage stilling til forslag til supplerende høringssvar til Energistyrelsen vedr. ilandføringspunkt for Hesselø Havvindmøllepark (forslag til høringssvar er vedlagt). Endvidere orienteres udvalget om administrationens høringssvar i sagen vedr. forundersøgelser på søterritoriet (høringsperiode fra 3. september til 17. september 2020) afgivet med forbehold for senere politisk stillingtagen (høringssvar af 16. september 2020 er vedlagt).

Med Energiaftalen af 29. juni 2018 og efterfølgende Klimaaftalen for energi og industri mv. af 22. juni 2020 er det besluttet, at der skal udbydes en ny havvindmøllepark på 800-1200 MW til nettilslutning i 2027 kaldet Hesselø Havvindmøllepark. Energinet arbejder med to alternative kabeltracéer til ilandføring af strømmen fra havvindmøllerne. Det ene tracé går til kysten ved Kyndby i Frederikssund Kommune og det andet går til Gilbjerg Hoved, vest for Gilleleje Havn. Energistyrelsen og Energinet er ved at analysere, hvilket tracé, der er mest hensigtsmæssigt, og forventer at forundersøgelsestilladelsen på søterritoriet bliver udstedt for kun ét kabeltracé. Undersøgelserne ønskes foretaget fra 4. kvartal 2020 og et år frem. Fra ilandføringen skal der føres nedgravede kabler frem til transformatorstationen i Hove. Den aktuelle sag vedrører ikke kabeltracéet frem til Hove på land - det vil ifølge Energistyrelsen blive behandlet i en senere miljøredegørelse (VVM), som Energinet udarbejder.

Administrationen har i forbindelse med høringssvaret vedr. forundersøgelser på søterritoriet tilkendegivet overfor Energistyrelsen og Energinet.dk, at kommunen ikke kun ønsker at blive hørt vedr. forundersøgelser på søterritoriet (hvor kommunen ikke er myndighed), men ønsker at blive hørt om valget mellem de to mulige ilandføringssteder samt placering af landanlæg og kabeltracé vedr. Kyndbyplaceringen (mail af 22. september 2020 herom er vedlagt). Energistyrelsen har d. 29 september fremsendt yderligere materiale i sagen med høringsfrist 8. oktober 2020 (vedlagt).

Energinet overvejer at nedlægge elproduktionen på Kyndbyværket, hvilket kan medføre, at luftledninger fra Kyndby til Hovedstadsområdet på et tidspunkt evt. nedlægges. Der foreligger ikke en fast besluttet plan herfor, men Energinet ønsker ikke, at luftledningerne skal blive nødvendige at opretholde af hensyn til vindmølleparken. Derfor er det i udbuddet forudsat, at strømmen skal videreføres i kabler.

Energistyrelsen har til den supplerende høring fortsat ikke sendt materiale, som belyser valget mellem de to mulige ilandføringspunkter. Energistyrelsen har i det supplerende materiale oplyst, at landanlæggene kan blive ganske omfattende - op til 17 ha og med bygninger og anlæg på op til 12,5 m i højden. Energistyrelsen oplyser endvidere, at kabellægningen vil berøre Frederikssund Kommune uanset hvilket af de to ilandføringspunkter, der vælges. Administrationens forslag til høringssvar vedlægges.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser vil blive behandlet i særskilt sag.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

  1. Administrationens høringssvar af 16. september 2020 vedr. forundersøgelser på søterritoriet tiltrædes
  2. Administrationens forslag til høringssvar på den supplerende høring ligeledes tiltrædes.
Beslutning

Godkendt, idet formanden underskriver på vegne af udvalget.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)