Frederikssund Kommunes logo

Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2020

Via Skype kl. 08.15

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt, idet sag 139 "Høring om forundersøgelser vedr. Hesselø havvindmøllepark" tages af dagsordenen, idet en opdateret sagsfremstilling behandles på tillægsdagsordenen.

Plan- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en sag snarest muligt om mageskifte og beplantningsmuligheder på støjmuren ved Tørslev Hage.

Tina Tving Stauning (A) efterspurgte sagen. Administrationen forventer, at sagen fremsendes til politisk behandling på udvalgets møde i november.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Lovgrundlag

Planloven § 19

Sagsfremstilling

Udvalget skal tage stilling til, om Frederikssund Kommune kan give dispensation til væsentlige overskridelser af det samlede bebyggede areal og det maksimale tilladte areal af carport i forhold til lokalplanen med henvisning til, at det er til en af de få oprindelige helårshuse i sommerhusområdet Vellerup Sommerby.

Fakta om de tre bygninger

Der har modtaget ansøgninger om at lovliggøre:

 1. Udestue på 47 m² med pudsede facader og taghældning på ca. 5°
 2. Udhus på 18 m², placeret 2,2 m fra naboskel mod vest. Facadelængden er 6 m. Carport på 110 m², inklusiv 30 m² udhus og 21 m² overdækninger. Bygningen ligger mellem 2,5 og 2,7 m fra naboskel mod syd, hvor tagudhænget er 0,8 m. Facadelængden er 11,3 m.

Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i lokalplan 087 

Udestuen kræver dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplanen:

 • § 8.1 om at bebyggelsesprocenten maksimalt må være 15 %, dog må man maksimalt bygge 250 m² etageareal. Det samlede etageareal på grunden bliver 418 m². Det svarer til en bebyggelsesprocent på 10,9 %.
 • § 9.1 om at facader skal fremstå i træ. Udestuefacader kan også fremstå i glas eller pvc. Udestuen har pudsede facader.
 • § 9.2 om at tage skal have en hældning på mellem 20°-40°. Udestuen har en taghældning på ca. 5°.

Carport og udhus kræver dispensation fra disse bestemmelser i lokalplanen:

 • § 8.3 om at kun en fritliggende bygning må placeres 0-2,5 m fra naboskel. Både udhus og carportbygning ligger nærmere naboskel end 2,5 m.
 • § 8.3 om at bygningen nærmere naboskel end 2,5 m maksimalt må være 8 m lang. Carporten er 11,3 m lang.
 • § 8.3 om at tagudhæng på op til 0,5 m er tilladt ud over byggelinjen. Tagudhænget på carporten er 0,8 m, og derfor ligger bygningen for tæt på naboskel.
 • § 8.6 om at sekundære bygninger (carport og udhus) maksimalt må have et areal på 30 m². Carporten er 110 m².
 • § 8.6 om at den samlede længde af sekundære bygninger nærmere naboskel end 5 m ikke må overstige 15 m. Den samlede facadelængde for carport og udhus er 17,3 m.

Naboorientering er gennemført uden indsigelser

Sagen har været i naboorientering hos fem omkringboende grunde samt hos Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. To naboer har oplyst, at de ingen bemærkninger har - det samme har grundejerforeningen.

Én nabo bemærker, at ejer oplyser, at han har hørt naboer inden bygningerne blev opført. Naboen oplyser, at det ikke er korrekt. Han har imidlertid visuelt ikke problemer med bygningerne, men mener at det principielt er et problem, at der er tale om så væsentlige overskridelser, og at bygningerne er opført uden forudgående tilladelser.

Ikke alle dispensationer er lige væsentlige

Det er forvaltningens vurdering, at nogle af de bestemmelser i lokalplanen, som bygningerne er i strid med, er af mindre væsentlig betydning. Naboer har ikke sendt bemærkninger til disse forhold i naboorienteringen, og det ligger inden for rammerne af, hvad forvaltningen sædvanligvis dispenserer til på en grund som denne.

Det er fx ikke væsentligt, at udestuen har 5° taghældning og pudsede facade, da det passer arkitektonisk til boligen. Samtidig er det heller ikke væsentligt, at der er to bygninger - både udhus og carport - som er for lange og ligger for tæt på naboskel. Der er her tale om forholdsvis små overskridelser af afstandskravene, bygningerne vender mod forskellige naboer, carporten er delvis nedgravet i terrænet og ingen af bygningerne er placeret, så de giver væsentlige skyggegener for naboerne.

Handlemuligheder

I den endelige afgørelse til ansøger, skal der specifikt træffes afgørelse for hver af de nævnte bestemmelser i lokalplanen. Forvaltningen ser følgende handlemuligheder i sagen:

 1. Dispensation til alle forhold med henvisning til, at der er tale om en helt særlig ejendom med et helårshus. Dem er der meget få af i området, og dispensationerne vil derfor ikke danne uønsket præcedens for sommerhusområdet generelt.
 1. Dispensation til en reduceret bebyggelse, hvor carporten ombygges til fx ca. 30 m², og udestuen reduceres til ca. 27 m² (svarende til arealet af en tidligere overdækket terrasse placeret samme sted), efter nærmere aftale med forvaltningen. Det samlede bebyggede areal på grunden vil dermed blive reduceret med ca. 100 m² og carportens størrelse vil overholde lokalplanen. Dispensationerne fra lokalplanen vil dermed være mindre væsentlige.
 2. Afslag til at overskride det samlede bebyggede areal yderligere samt afslag til en carport over 30 m² med henvisning til, at der er tale om en forholdsvis ny lokalplan, hvor man specifikt - af hensyn til områdets karakter - har haft ønske om, at sekundære bygninger ikke skulle være over 30 m² samtidig med, at bebyggelsen, på de få meget store grunde, ikke skulle overstige 250 m² etageareal. Det vil betyde, at der skal ske nedrivning af den bebyggelse, der opført uden dispensation.

Supplerende til sagsfremstillingen fra 14. januar 2020:

Ejer har sendt supplerende bemærkninger til sagen, som er vedlagt: "Supplerende bemærkninger fra 19.01.2020"

Supplerende sagsfremstilling til mødet d. 6. oktober 2020:

Plan- og Miljøudvalget har ønsket en besigtigelse af området, inden sagen genbehandles i udvalget. Der er aftalt besigtigelse på ejendommen den 6. oktober 2020 kl. 8.15 i forbindelse med udvalgsmødet.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Følge handlemulighed 1 og give dispensation.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 14. januar 2020, pkt. 5Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Gert Løfgren (O).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø) og Tina Tving Stauning (A).

Indstillingen tiltrådt.

Pelle Andersen-Harild (Ø) begærer sagen i Byrådet.

Udvalget ønsker, at administrationen over for grundejeren indskærper, at reglerne skal følges.

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 17:

Drøftet.

Byrådet, 29. januar 2020, pkt. 9:

Sagen sendes retur til Plan- og Miljøudvalget.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Plan- og Miljøudvalget, 3. marts 2020, pkt. 37:

Udsat, idet udvalget ønsker en besigtigelse af området.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V).

Imod indstillingen stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø) og Tina Tving Stauning (A).

Indstillingen forkastet.

Jørgen Bech (V) begærer sagen i Byrådet.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Lovgrundlag

Planlovens § 19

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til, om der kan gives dispensation til ændringer i facader og tage på bevaringsværdige SAVE-registrerede kategori 4 bygninger på Østergade 32C og 32D i Frederikssund.

Frederikssund Kommune har modtaget en ansøgning om at ombygge eksisterende erhvervsbygninger på Østergade 32C og 32D til etageboliger.

Det ansøgte kræver dispensation fra gældende lokalplan nr 017, som indeholder bevarende bestemmelser for bygningernes facader. Det ansøgte projekt overholder lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser.

Fakta om sagen

Kommunen har modtaget en ansøgning om at ombygge eksisterende bygninger til ca. 9 boliger. Bygningerne står i dag tomme, men har tidligere været brugt til erhverv og lager.

I forbindelse med ombygningen ændres der på facader og tagflader for at sikre kvalitet i boligerne samtidig med, at de bevaringsværdige bygninger bevarer deres oprindelige arkitektur.

Der etableres ovenlys til boligerne i tagetagerne (se bilag 7).

På den lille 1½ etages bygning i midten (se bilag 2) udskiftes to kviste til en stor kvist med indeliggende altan. En tilsvarende altan etableres på bygningen, der vender mod Østergade, kvisten etableres ind mod gården. Begge kviste matcher de øvrige kviste, som der i tidligere byggesager på ejendommen er givet tilladelse til.

På baghuset, nærmest Østergade, ændres tagkonstruktionen til fladt tag (se bilag 5 og 6), så det bliver muligt at indrette en ekstra bolig på 3. sal. På det nye flade tag og på det eksisterende flade tag på 1. sal (bilag 8) etableres tagterrasser på 15-20 m² til de to nærliggende lejligheder.

Ansøger anfører i sin ansøgning, at ombygningerne kan være med til at skabe gode rammer for beboerne og en attraktiv sammenhæng med den eksisterende bebyggelse. Med tagterrasser og kvistaltaner gives der mulighed for yderligere lys og luft til lejlighederne, en kvalitet der er meget efterspurgt i centrum af byen.

Lokalplanens bestemmelser

Ejendommen er omfattet af lokalplan 017, og det ansøgte kræver dispensation fra følgende bestemmelser i planen:

? - § 9 For alle bygninger registreret i SAVE gruppe 1 – 4 jævnfør bilag 4 gælder, at ejendommene ikke må nedrives uden Byrådets forudgående godkendelse. Derudover må der ikke udføres udvendige om – eller tilbygninger uden Byrådets forudgående godkendelse af arbejderne.

Denne bestemmelse svarer i praksis til, at der som udgangspunkt ikke må ændres på de bevaringsværdige bygninger. Udvalget kan dog tillade visse om- og tilbygninger, men det skal godkendes som en dispensation fra lokalplanen.

Høring og bemærkninger

Sagen har været i naboorientering hos nærmeste naboer i to uger. Da fristen udløb havde vi ikke modtaget nogen bemærkninger.

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at ombygningen udføres med stort hensyn til de bevaringsværdige bygninger og der er, så vidt muligt, søgt at bruge de originale bygningsdele og facadefarver. I betragtning af den store ombygning fra tidligere lager og erhvervsbygning til boliger sker der få ændringer på facaderne. Tilmed er nye vinduesåbninger og døre lavet med respekt for bygningerne. De to nye kviste harmonerer med de øvrige kviste i gården og bidrager til et socialt gårdmiljø. Kvistaltanerne er trukket tilbage i tagfladen, så de syner mindre og ikke dominerende. Tagterrasserne er forholdsvis små og ligger inde i bygningsmassen, hvor de delvis skjules af andre bygningsdele. Administrationen vurderer, at tagterrasserne ikke bryder med bygningernes traditionelle bevaringsværdige arkitektur.

Handlemuligheder

1. Udvalget kan give tilladelse til hele det ansøgte projekt.

2. Udvalget kan give tilladelse til det ansøgte projekt, men ikke til tagterrasserne. Dette vil ikke ændre væsentlig på projektet, men vil fjerne en ekstra kvalitet ved de to lejligheder, der har en øget mulighed for et udendørs opholdsrum.

3. Udvalget kan give tilladelse til de ansøgte ændringer i vinduer og døre, men ikke til tagterrasser, ændret tagkonstruktion og kvistaltaner. Dermed forhindres muligheden for at etablere den ene af de to boliger på 3. sal og yderligere begrænses muligheden for udendørsopholdsrum for fire lejligheder. 

4. Udvalget kan give afslag til det ansøgte projekt. Udvalget skal herefter overveje, hvad de ønsker at der skal ske med bygningerne med hensyn til udseende men også mulig anvendelse, da det vil være vanskeligt at indrette boliger i bygningernes nuværende tilstand.

Øvrige oplysninger

Da projektet indeholder etageboliger i tre etager, er der i henhold til bygningsreglementet krav om etablering af elevator. Ansøger har søgt dispensation herfor og administrationen har i sinde at give tilladelse hertil.

Økonomi

 Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Der gives dispensation fra lokalplan nr. 017, § 9 til ændringer af facader og tage - hele det ansøgte projekt (handlemulighed 1)
Beslutning

Godkendt, idet lokalplanens bestemmelser om lertegl, tagvinduer mod Østergade og gårdmiljøets belægning fastholdes.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal beslutte om vedlagte forslag til kommuneplantillæg 014 og lokalplanforslag 137 skal godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Byrådet vedtog 30. oktober 2019 at sælge Fioma-grunden til boligbyggeri på grundlag af et planoplæg, som satte rammen for en udvikling af ejendommen. Området skulle anvendes til tæt-lav og/eller etageboliger. Projektet, der skal realiseres, er blevet valgt blandt flere forslag. Byggeriet kommer til at bestå af 10.408 m2 boligbyggeri i 2 til 6 etager, som primært placeres i en karréstruktur langs den ydre afgrænsning af ejendommen. Bebyggelsen skal opføres med stor variation i bygningshøjder, facademateriale og boligstørrelser.

Med lokalplanen fastsættes der krav til bygningernes arkitektur, omfang og placering. Desuden fastlægges der med lokalplanen en disponering af ejendommen med hensyn til parkering, adgangsforhold og stiføring. Endelig bliver der med lokalplanen fastlagt retningslinjer for beskyttelse af to eksisterende bygninger. Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag 1.

I kommuneplan 2017 - 2029 er det fastlagt, at Byrådet ved et kommuneplantillæg kan hæve bebyggelsesprocenten fra de nu gældende 110 til 150 for større bebyggelser. Kravet er, at området bliver omfattet af en samlet bebyggelsesplan, der sikrer tilstrækkelige opholds- og P-arealer. Det foreliggende projekt opfylder de opstillede kriterier for at hæve bebyggelsesprocenten. Kommuneplantillægget er vedlagt som bilag 2.

Bevaringsværdige bygninger

I kommunens registrering af bygningers bevaringsværdi for Frederikssund by er den tværgående "industribygning" i røde teglsten, og beboelseshuset i gule teglsten, registreret med en høj bevaringsværdi. Bygningernes bevaringsværdier knytter sig til facaden mod syd/øst. I arbejdet med projektet for byggeriet på Fioma, at det blevet konkluderet, at det teknisk set ikke er muligt at bygge en parkeringskælder under det pågældende byggeri og samtidigt sikre facaden på bygningerne. Ejerne har derfor ansøgt kommune om tilladelse til at rive facaderne ned for at genopføre dem som en tro kopi af det eksisterende. Ejerens notat om de bevaringsværdige bygninger vedlagt som bilag 4. Administrationen har indarbejdet nogle detaljerede bestemmelser i lokalplanforslaget for at sikre facadernes mange kvaliteter og anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

Bygningen på hjørnet af Bakkegade og Kirkegade er registreret som middel bevaringsværdi. Ejerne har konstateret, at bygningens tilstand er så miserabel, at den ikke står til at redde. Der ansøges derfor om tilladelse til nedrivning. Administrationen har indarbejdet nogle detaljerede bestemmelser i lokalplanforslaget, der skal sikre, at en genopførelse af bygningen vil ske med samme placering, omfang, bygningsform og byggematerialer. Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse til nedrivning. Det bemærkes, at der er planlagt en stiføring langs Bakkegade, der vil indebære en tilpasning af bygningshjørnet mod nord/øst.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af forslaget til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen, vurderer administrationen, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering. Screening for miljøvurdering er vedlagt som bilag 3.

Supplerende sagsfremstilling til mødet d. 6. oktober 2020

Udvalget ønskede om muligt at bevare den eksisterende bygning på hjørnet af Bakkegade og Kirkegade med bygningens nuværende "fodaftryk". I udkastet til lokalplanforslaget er der taget højde for en mulig udvidelse af det eksisterende fortov langs Bakkegade ind på ejendommen - et forhold der er sikret med en tinglyst deklaration. Formålet er at sikre et eventuelt fremtidigt anlæg af en cykelsti langs Bakkegade. Administrationen har undersøgt muligheden for at få justeret/flyttet deklarationsbæltet. Konklusionen er, at der kan lige akkurat etableres et minimusfortov og en minimumscykelsti, men det vil ikke være hensigtsmæssigt. Det anbefales i konsekvens heraf, at deklarationen fastholdes i dens nuværende form, og at der dermed gives mulighed for at "skære" et hjørne af bygningen.

Udvalget ønskede at facaden på den røde gamle maskinhal bliver sikret, så den ikke skal rives ned under anlæg af parkeringskælderen. Lokalplanen åbnede mulighed for en nedrivning under forudsætning af genopførelse - dog med mulighed for brug af nye materialer - i en tro kopi af bygningens arkitektoniske udtryk. Bygherre har efterfølgende vurderet, at det ikke er fysisk muligt at sikre facaden under byggeprocessen, jf. supplerende bilag. Bygherre har, på baggrund af udvalgets ønske, tilbudt at genopføre bygningen med de eksisterende byggematerialer, så bygningen får samme patina.

Udvalget har ikke ønsket at stille krav om at bevare det gule hus, som der er stillet krav om i lokalplanforslaget. Det gule hus ligger i umiddelbar forlængelse af den røde maskinhal. Det skal bemærkes, at bygningen har en høj bevaringsværdi i kommunens SAVE-registrering. Administrationen anbefaler, at kravet om genopførelse med samme bygningsudtryk og materialer fastholdes.

Økonomi

 Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser skal behandles i særskilt sag.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg 014 lokalplanforslag 137 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger. 
 2. Facaden mod syd/øst på bygningen markeret med B i lokalplanforslaget tillades nedrevet med krav om genopførelse.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 8. september 2020, pkt. 116:

Udsat.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø) og Tina Tving Stauning (A).

Indstillingen forkastet.

Jørgen Bech (V) stillede et ændringsforslag om, at høringsperioden er på 4 uger.

Ændringsforslaget blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø) og Tina Tving Stauning (A).

Ændringsforslag forkastet.

Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V) begærer sagen i Byrådet.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg 022, lokalplan 144 og miljøscreening skal godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 5. maj 2020 (sag nr. 62) at igangsætte kommuneplantillæg 022 og lokalplan 144 for telemast ved Kulhusvej 200. Forslaget giver mulighed for at opføre en telemast i form af en gittermast med tilhørende teknikbygninger. Lokalplanen ophæver lokalplan 48 for den del, der er omfattet af lokalplan 144.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget har til formål at udlægge en del af den eksisterende ramme LBB 6.4 – Kulhusgården i en ny ramme LT 6.3. LT 6.3 fastlægger anvendelsesmulighederne for området til teknisk anlæg i form af en telemast. Med den nye ramme gives mulighed for en telemast i form af en gittermast med en højde op til 36 meter.

Kommuneplantillægget indeholder desuden bestemmelser om bygningshøjde for tilhørende teknikbygninger til telemasten.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 10x10 meter og er placeret bag ejendommen på Kulhusvej 200 i Kulhuse. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Kulhusvej via ejendommens eksisterende vejadgang. Telemasten opføres med en maksimal højde på 36 meter.

Lokalplanen fastlægger den overordnede disponering af lokalplanområdet med en telemast samt op til fire teknikbygninger. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for telemastens visuelle fremtoning i form af krav til farver og materialer på telemast, antenner og teknikbygninger, der skal fremstå i afdæmpede farver og uden blank og reflekterende overflade.

I lokalplanen sikres, at der etableres beplantning i form af træer, buske og/eller levende hegn til afskærmning af den nederste del af telemasten samt teknikskabe.

Med lokalplanen tillægges en bonusvirkning til opstilling af telemast med tilhørende antenner, antenneudstyr og teknikbygninger. Bonusvirkningen fastsætter vilkår om, at telemast med alt tilhørende udstyr og teknikskabe fjernes senest et år efter endt anvendelse.

Telemastens placering  

Der blev forud for igangsættelse af lokalplanen undersøgt for alternative placeringer til telemasten. For at sikre en optimal mobildækning af området samt hensyn til naboer, beskyttelseszoner og fredninger er den nuværende placering den eneste egnede. Såfremt teleselskabernes dækningskrav skal overholdes er det uundgåeligt med en kystnær placering.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af screeningen, vurderer administrationen, at planforslagene ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Administrationen har således truffet afgørelse om, at forslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Kommuneplantillæg 022, lokalplanforslag 144 og miljøscreening vedlægges bilag.

Økonomi

 Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg 022 og lokalplan 144 samt miljøscreening godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.
Beslutning

Tina Tving Stauning (A) stillede et ændringsforslag om, at høringsperioden er på 8 uger.

Ændringsforslaget tiltrådt.

Administrationens øvrige indstilling tiltrådt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til igangsættelse af en lokalplan for Amsterdamhusene 1 i Frederikssund.

Administrationen har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af en ny lokalplan for Amsterdamhusene 1 i Frederikssund (se bilag - oversigtskort).

Historik

I 2000 vedtog Byrådet i Frederikssund Kommune lokalplan 80 for et boligområde på Østkajen. Lokalplanen muliggjorde opførelse af boligbebyggelse langs Østkajen, det nuværende Amsterdamhusene 1-80.

Grundet ønske om restauration i stueetagen i Amsterdamhusene 1 vedtog Byrådet i 2010 lokalplan 35, der er gældende for Amsterdamhusene 1. Lokalplanen fastsætter anvendelse i stueetagen til butik, liberalt erhverv, servicefunktioner eller restauration, som ikke har bage-, stege-, eller fritureaktivitet, der kan give anledning til lugtgener.

Siden da har det vist sig vanskelig at drive restauration i stueetagen i Amsterdamhusene 1 og vanskeligt at udleje lokalerne. Derfor har ejer af stueetagen i Amsterdamhusene 1 anmodet om udarbejdelse af en lokalplan, der giver mulighed for at etablere bolig i stueetagen.

Ansøger ønsker at reetablere bestemmelser gældende i lokalplan 80.

Plangrundlag

Området er omfattet af rammeområde C 1.2 – Bymidten i Kommuneplan 2017. Kommuneplanrammen fastsætter områdets anvendelse til centerområde herunder mulighed for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Etablering af bolig i stueetagen i Amsterdamhusene 1 er i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme og kommuneplan 2017.

Området er omfattet af lokalplan 35, der blev vedtaget af Byrådet den 26. maj 2010 (se bilag - Lokalplan 35) og lokalplan 80, der blev vedtaget af Byrådet den 6. juni 2000. Desuden er området omfattet af rammelokalplanerne nr. 055 og 60 for hhv. parkering i Frederikssund Bymidte og Skilte og facader i bymidten. Lokalplan 35 giver ikke mulighed for, at stueetagen i Amsterdamhusene 1 kan anvendes til beboelse, hvorfor der skal udarbejdes en ny lokalplan.

Det er jf. planloven ikke muligt at aflyse lokalplan 35 uden at vedtage en ny lokalplan for området.

Strategi for området

Amsterdamhusene er beliggende på havnen i Frederikssund Midtby. Den nuværende anvendelse er i tråd med kommuneplanens hensigt om byliv og attraktivt havnemiljø. Desuden understøttes anvendelsen af eksisterende restauration på modsatte side af vejen.

Der har dog, ifølge ejer af stueetagen i Amsterdamhusene 1, ikke været grundlag for restauration i ejendommen. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at fastholde anvendelse, såfremt det betyder fortsat tomme lokaler. Det er derfor administrationens anbefaling, at den nye lokalplan tager afsæt i lokalplan 80, og derved atter giver mulighed for bolig i stueetagen i Amsterdamhusene 1.  

Ved udarbejdelsen af forslag til lokalplan for området er det administrationen anbefaling, at der både gives mulighed for bolig, liberalt erhverv, butik, servicefunktioner eller restauration, som ikke har bage-, stege-, eller fritureaktivitet, der kan give anledning til lugtgener i stueetagen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Igangsætte udarbejdelse af lokalplan for Amsterdamhusene 1
Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Pelle Andersen-Harild (Ø)

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A).

Indstillingen tiltrådt.

Tina Tving Stauning (A) begærer sagen i Byrådet.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til, om der skal udarbejdes en helhedsplan for Skibby Bymidte.

Frederikssund Kommune har modtaget en ansøgning om at opføre en overdækket markedsplads ved at etablere 3 boliger i 1 etagers højde i Skibby Bymidte.

Projektet omfatter:

 • En bygning med 3 boliger på 1. sal. Stueplan skal være kombineret parkering og markedsplads på ca. 150 m2.
 • En glasoverdækning på ca. 200 m2.
 • En eksisterende bygning, som ombygges og indrettes til boliger og butik/erhverv.

Den eksisterende bygning står på privat område, mens boligerne og glasoverdækningen ønskes opført på et kommunalt areal, der er udlagt til parkeringsplads i Skibby Bymidte.

Formål med projektet

Ansøger begrunder projektet med, at bymidten skal gøres mere spændende, og bør derfor have flere faciliteter. Alle parkeringspladser skal bevares, men Skibby skal som den første satellitby i kommunen have en overdækket torveplads. For at få glasoverdækningen finansieret er det, ifølge ansøger, nødvendigt at opføre en bygning til boligformål på kommunalt areal ved siden af glasoverdækningen. Kommunen får således en gratis overdækning mod at overdrage arealet til ansøger, og give denne lov til at bygge tre boliger midt på parkeringspladsen.

Anvendelse - vurdering

Den del af projektet, der omfatter glasoverdækningen, har en almennyttig anvendelse, idet den kan benyttes af offentligheden. Boligerne er private.

Skibby Bymidte

Skibby Bymidte består af en række butikker, der ligger omkring en forholdsvis stor parkeringsplads. Parkeringspladsen afgrænses af dagligvarebutikkerne Meny mod nord og Netto mod syd. Der er ikke et centralt beliggende stort torv i bymidten, men enkelte mindre pladser langs parkeringspladsen. Parkeringspladsen rummer plads til omkring 220 biler.

Midlertidig markedsplads

I 2016 og 2017 gav kommunen tilladelse til, at en del af parkeringspladsen i syd/vest blev anvendt til torvedage om lørdage i sommerhalvåret. Arealet til torveplads optog ca. 30 p-pladser.

Vurdering

Et torv eller plads eller en form for gågade/bilfri zone kunne skabe et aktivt og anvendeligt byrum, som kunne være samlingspunkt for fælles aktiviteter som handel og foreningsarrangementer mm.

Administrationen har følgende bemærkninger til det ansøgte projekt:

 • En boligblok opført over parkeringspladsen skønnes ikke umiddelbart at bidrage til et attraktivt- og anvendeligt byrum. Der vil være stor risiko for, at "rummet" under boligblokken vil blive brugt til cykelparkering, barnevogne mv.
 • En glasoverdækning med den ansøgte placering kan komme til at virke som en barriere mellem butikkerne i nord (Meny) og butikkerne i syd (Netto).
 • Der opnås med den ansøgte placering ikke umiddelbart en naturlig sammenhæng med de øvrige butikker i bymidten, fordi afstanden til disse er for stor og fordi ”pladsen” omgives af parkeringspladser.
 • Det er vanskeligt at vurdere, om en glasoverdækning på 200-350 m2 opfylder det behov, der er for en markedsplads i bymidten. Den tidligere ansøgte markedsplads havde et areal på over 800 m2.
 • Placeringen af markedspladsen er uheldig i forhold til adgangen til markedet, der ville skulle ske hen over parkeringspladsen. Den tidligere ansøgte markedsplads i det syd/østlige hjørne ligger mindre udsat for trafik.

Anbefaling

En markedsplads kan være en rigtig god ide. Administrationen anbefaler derfor, at Frederikssund Kommune udarbejder en helhedsplan for Skibby Bymidte, som belyser mulighederne.

En markedsplads bør have en tydelig offentlig karakter (private boliger bidrager ikke til en offentlig karakter), og en synlig og central placering i bymidten. Samtidigt skal den have gode og trygge adgangsforhold for fodgængere og cyklister.

I planlægningen bør der fokuseres på at indarbejde flere byrumsfunktioner og inventar på markedspladsen, så den kommer til at fremstå som et attraktivt- og anvendeligt byrum også i de perioder, hvor der ikke er større arrangementer.

Der bør ligeledes være et særligt fokus på tryghedsskabende tiltag (belysning, åbenhed osv.), således at "rummet" fremtræder indbydende og trygt.

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en helhedsplan for Skibby Bymidte som afsæt for en ny lokalplan for hele bymidten. Forud for arbejdet med helhedsplanen bør der foretages en parkeringsanalyse for bymidten. Hvis analysen viser, at der ikke er behov for så mange pladser, kunne et egentligt torv eller markedsplads erstatte nogle af de mange p-pladser.

Torvet kunne i første omgang anlægges uden overdækning med mulighed for senere at supplere med overdækning i større eller mindre omfang.

Når helhedsplanen foreligger, kan der iværksættes projekter i forhold til helhedsplanen. Et projekt, der opfylder kommunens helhedsplan, kan herefter realiseres på baggrund af en lokalplan.

Det ansøgte projekt, baggrund for projekt og oversigtskort er vedlagt som bilag.

Supplerende sagsfremstilling til mødet d. 6. oktober 2020

Plan- og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmøde d. 5. maj 2020, at administrationen skulle i indledende dialog med Skibby Aktive og ejerkreds om udvikling af bymidten, herunder placering af markedsplads og en eventuel fremtidig proces. Administrationen har gennemført i alt 7 telefoninterviews med udvalgte repræsentanter fra Skibby Aktive, ejerkreds og detailhandel i bymidten.

Administrationen anbefaler, at der ikke arbejdes videre med det ansøgte projekt, men at der i stedet arbejdes videre med analyse af placeringsmuligheder for en overdækket markedsplads.

Den konkrete ansøgning om boligudvikling og markedsplads i et samlet projekt vil, som det det ud nu, ikke kunne indpasses hensigtsmæssigt i centrum af Skibby Bymidte. Der er ønske til private boliger delvist i første sals højde med en overdækket markedsplads og mulighed for parkering i gadeplan. Det er administrationens vurdering, at projektet mangler arkitektonisk og funktionel kobling til omgivelserne. Adgangsforhold er ikke definerede, og integrationen mellem det privat og offentlig byrum er uklar.

Administrationen anbefaler, at der i stedet udarbejdes en helhedsplan for området. Med afsæt i en helhedsplan bliver det efterfølgende muligt at tage stilling til konkrete projekter i Skibby Bymidte.  

Med den supplerende sagsfremstilling skal Plan- og Miljøudvalget derfor tage stilling til, om der skal udarbejdes en helhedsplan for Skibby bymidte.

Tilkendegivelser fra aktører i Skibby bymidte

I den indledende dialog med aktører i bymidten er nedenstående ønsker tilkendegivet.

 • Bevar antallet af parkeringspladser. I spidsbelastningstidspunkter (fredag/lørdag) opleves fuld belægning. Nuværende lørdagsmarkeder anvender dele af parkeringsarealer i syd/vest til markedsplads
 • Skab større sikkerhed og fremkommelighed for gående
 • Etabler en overdækket markedsplads med en central placering, der skal virke som et samlende byrum. En overdækning vil sikre stabilitet i afholdelsen af markeder og events
 • Skab helhedsoplevelser og mere miljø/mere at komme efter, evt. ved at tilføre noget kulturelt, en cafe eller at flytte biblioteket midlertidigt ind i bymidten
 • Indtænk unge og gående brugere af bymidten i en kommende udvikling

Hvad kan området bruges til i dag

Skibby bymidte er udlagt til centerområde med mulighed for blandet bolig og erhvervsbebyggelse, detailhandel, restauranter, kulturelle og offentlige formål. Skibby har, jf. Kommuneplan 2017 status af kommunecenter og er en levende bolig- og handelsby. Det er et overordnet mål at styrke bymidtens udvikling, så der fortsat er plads til et godt og varieret handelsliv samtidig med, at bymidten er byens samlingspunkt med plads til ophold. En fortætning af bymidten skal ske med dette overordnede mål for øje.

Lokalplan 89 for bycenter i Skibby har karakter af en rammelokalplan for bymidten. Lokalplanen fastlægger, at der skal udarbejdes en samlet plan for indretning af fælles opholdsarealer, parkering, stiforbindelse samt redegøres for belysning, belægninger og beplantning. Det vil sige, at hvis der skal bygges inden for dette område, kræver det en helhedsplan før, der kan udarbejdes en særskilt projektlokalplan for byggeri i dette område.

Juul Frost Arkitekter har i 2016 udarbejdet et handlekatalog med forslag til tiltag, der understøtter en positiv udvikling af bymidterne i kommunens fire hovedbyer, herunder Skibby bymidte. Handlekataloget har fokus på at generere et bedre grundlag for byliv og detailhandel. Handlekataloget kommer ikke med konkrete forslag til placering og formgivning, og kan derfor ikke udgøre det for en helhedsplan.

Vurdering

Aktørernes tilkendegivelser og ønsker til bymidtens udvikling er i tråd med de overordnede mål for bymidtens udvikling. Ideen om fortætning og etablering af en overdækket markedsplads understøtter ligeledes de overordnede mål og rammer for udviklingen. Det er dog administrationens fortsatte vurdering, at det konkrete projekt, som ansøges om, ikke kan indpasses hensigtsmæssigt i bymidten, da der mangler en samlet plan for området. Det kan derfor ikke anbefales, at der arbejdes videre med projektet. Der bør i stedet udarbejdes en helhedsplan.

En helhedsplan for Skibby Bymidte vil kunne danne grundlag for en helhedsorienteret udvikling i bymidten, og bør bl.a. rumme forslag til vejadgange og stistruktur, parkeringsløsning, grøn struktur, fortætningsmuligheder, indretning af opholdsarealer mv. I arbejdet kan alternative placeringer og udformninger til markedsplads belyses. Det anbefales, at der gennemføres en arkitektkonkurrence, og at processen rummer bred borgerinddragelse. Når helhedsplanen foreligger, kan der igangsættes lokalplan for projekter, der opfylder helhedsplanen.

Som et alternativ til helhedsplanlægning kan det i samarbejde med grundejer overvejes at etablere en torveplads fx. på nuværende markedsplacering. Torvepladsen kan markeres gennem skift i belægning, byrumsinventar og beplantning samt permanente holdere til parasoller i belægning. Projektet kan etablere uden udarbejdelse af ny lokalplan.  

Arbejdet med helhedsplanen kræver midler til konsulentbistand til udarbejdelse af parkeringsanalyse, arkitektkonkurrence og evt. efterfølgende anlæg. Etablering af torveplads på nuværende plangrundlag vil kræve en særskilt anlægsbevilling. Dette vil kunne indarbejdes i budgetforhandlingerne for 2022. Såfremt det besluttes, at der skal udarbejdes en helhedsplan, så vil administrationen vende tilbage med en sag om proces for udarbejdelsen af en helhedsplan, rammerne for indhold samt de økonomiske udgifter forbundet hermed.

Da der generelt ikke har været gjort brug af "udviklingspuljen til udviklingsprojekter", kan det overvejes, om midlerne kan anvendes til udvikling af bycentre, som fx i denne sag om helhedsplanlægning. Der løftes en opmærksomhed på, at der 1. november 2020 er sidste frist for ansøgning af udviklingspulje.

Hvis man vælger at arbejde videre med det ansøgte projekt, bør man i højere grad sammentænke projektet med de omkringliggende arealer og ansøger skal redegøre for, hvordan projektet kan imødekomme forhold opridset i sagsfremstillingen ovenfor, så der gennem projektet i højere grad skabes et attraktivt og anvendeligt byrum med gode adgangsforhold for cyklister og gående og en klar offentlig karakter.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af nærværende sag. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser vil blive behandlet i særskilt sag.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Der igangsættes udarbejdelse af en helhedsplan for hele bymidten.
 2. Ved udarbejdelsen skal alternative placeringer og udformninger af markedspladsen undersøges og belyses.
 3. Når helhedsplanen foreligger, kan der igangsættes lokalplan for projekter, der opfylder helhedsplanen.

Supplerende Indstilling til møde d. 6. oktober 2020

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Der gives afslag til det ansøgte projekt om etablering med boliger med underliggende markedsplads på kommunalt areal
 2. Det anbefales, at der udarbejdes en helhedsplan, hvori der skal indgår en overdækningsløsning for en markedsplads
 3. Administrationen vender tilbage med et oplæg til proces for udarbejdelse af samt indholdet i en helhedsplan samt de økonomiske udgifter forbundet hermed.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 5. maj 2020, pkt. 65:

Udsat, idet administrationen skal indgå en fornyet dialog med Skibby Aktive og ejerkredsen.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingens 6 punkter stemte: Michael Tøgersen (V), Tina Tving Stauning (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø).

Jørgen Bech (V) stemte for indstillingspunkt 1, 2, 3, 5 og 6.

Jørgen Bech (V) undlod at stemme ved indstillingspunkt 4.

Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at sagen skal prioriteres i sammenhæng med andre lokalplansager mv.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning, LBK nr 126 af 26/01/2017 og Bekendtgørelse om vandråd, BEK nr 1060 af 22/10/2019.

Sagsfremstilling

Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø og et centralt element i gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv. Opgaven med at udarbejde og gennemføre de danske vandområdeplaner er fordelt mellem staten, miljø- og fødevareministeren, Miljøstyrelsen og kommunerne. Vandområdeplanerne skal revideres og ajourføres hvert sjette år, og der er fastlagt tre planperioder. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer og vandløb samt grundvand i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv. Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet.

Staten er i gang med at udarbejde 3. generation vandområdeplaner for 2021-2027, som efter planen skal træde i kraft 22. december 2021. Miljøstyrelsen har derfor bedt kommuner og vandråd om at bidrage med lokal viden til brug for Miljøstyrelsens vandområdeplan 2021-2027. Kommunerne bidrager ved at komme med forslag til indsatser, der kan forbedre den økologiske tilstand i de af staten udpegede vandløb. Til rådgivning af kommunerne i denne opgave, er der oprettet vandråd, der består af foreninger og organisationer med særlig interesse i vandløbsarbejdet. Rådets sammensætning fremgår af bilag 1.

Egedal Kommune er sekretariatskommune for vandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, som er aktuel for Frederikssund Kommune.

Miljøstyrelsen har udpeget en række prisfastsatte virkemidler, som oplandskommunerne har haft til opgave at udpege, hvor og hvordan indsatserne anvendes bedst muligt. For vandopland Roskilde Isefjord er sat en økonomisk ramme på 13 mio. kr.

Opgaven er i udgangspunktet løst ved at fordele midlerne blandt de enkelte kommuner efter en fælles aftalt fordelingsnøgle. Herefter har administrationen i kommunerne indmeldt deres forslag til miljøforbedrende tiltag, der modsvarer kommunens tildelte økonomiske ramme. Vandrådene har ved en møderække haft mulighed for at kommentere og bidrage til udpegning af indsatser.

I Frederikssund Kommune er der peget på indsatser for i alt 1.587.722 kr. Vandområdeplanerne finansieres 100 % via tilskudsordning og udpegningen påvirker således ikke kommunens økonomi. Når vandområdeplanen er vedtaget for den nye periode, kan kommunerne ansøge staten om midler til forundersøgelser og gennemførsel af projekter. Midlerne uddeles efter princippet om størst mulige omkostningseffektivitet, som beregnes for det enkelte vandløb. Det er således kommunerne, der skal gennemføre indsatserne i de målsatte vandløb. Indsatsen skal som minimum bringe vandløbet til at opnå god økologisk tilstand.

Bilag 2 oplister de foreslåede indsatser i Frederikssund Kommune. Bilag 3 er et notat om vandrådets arbejde i 2020. Bilag 4 oplister alle indsatser for vandoplandet. Bilag 5 viser status for vandløbenes tilstand i Frederikssund. Bilag 6 er Miljø- og fødevareministeriets arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027, Arbejdsplan, Høringsproces og Tidsplan.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser vil blive behandlet i særskilt sag.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Frederikssund Kommune tilslutter sig vandrådets udpegninger uden ændringer og sender kommunens afgørelse til sekretariatskommunen (Egedal), som derefter sender den samlede indmelding for vandopland 2.2 Isefjord-Roskilde Fjord til Miljøstyrelsen.
Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Lovgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen nr. 1536 af 09/12/2019

Godkendelse af adgang til at fravige bestemmelser i miljøtilsynsbekendtgørelsen (Covid-19)

Vejledning som følge af dispensation fra bekendtgørelse om miljøtilsyn, gældende i perioden d.d. til 31. december 2020

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal i denne sag træffe beslutning om tema for tilsynskampagne på miljøområdet for 2021.

Kommunerne skal hvert år gennemføre en række miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug, og der skal gennemføres to tilsynskampagner jævnfør Miljøtilsynsbekendtgørelsen. På grund af Covid-19, har Miljøministeriet meddelt landets kommuner og Miljøstyrelsen en tidsbegrænset dispensation til at fravige miljøtilsynsbekendtgørelsen i 2020.

Der er tale om dispensation til følgende:

 • Gennemføre digitale miljøtilsyn i stedet for fysiske tilsyn
 • Udskyde tilsynskampagner fra 2020 til 2021

Digitale tilsyn:

Administrationen vurderer, at der foreligger et større registreringsarbejde og dokumentationsarbejde ved at føre digitale tilsyn i forhold til fysiske tilsyn. Det vurderes endvidere, at den viden, der nu er om Covid-19 og de forholdsregler, der er udarbejdet - gør det muligt at foretage fysiske tilsyn, men at arbejdet må forlænges til og med 2021.

Tilsynskampagner:

Administrationen foreslår derfor, at kommunen arbejder videre med de allerede planlagte tilsynskampagner for 2020 således, at kampagnerne gennemføres i 2021. Kampagnerne er godt beskrevet og kampagnemateriale og lister over virksomheder/husdyrbrug er udarbejdet i 2020, men de fysiske tilsyn, der er planlagt i forbindelse med kampagnerne, vil blive udført i 2021.

Plan- og Miljøudvalget godkendte i 2019, at temaerne, i tilsynskampagnerne for 2020, indenfor virksomheder skulle være olieudskillere og indenfor husdyrbrug skulle være flydelag på gyllebeholdere.

Det vil i praksis sige, at de temaer udvalget traf beslutning om i 2019 fastholdes og dækker både 2020 og 2021, hvilket er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens nye bestemmelser i forbindelse med Covid-19.

Beskrivelsen af de to kampagner er vedhæftet som bilag.

Økonomi

 Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser vil blive behandlet i særskilt sag.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Tema for tilsynskampagner i 2021 fortsat er olieudskillere for virksomheder og flydelag på gyllebeholdere for husdyrbrug.
Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres Plan- og Miljøudvalget om byggesagsbehandlingstider i Frederikssund Kommune fra årsskiftet til september 2020 samt om udviklingen de seneste tre år. Statistikken er udtræk af data fra ansøgningsportalen Byg og Miljø, som viser antallet af sager, den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og procent af det samlede antal sager, der opfylder KL's aftale om servicemål.

Statistikken fremgår af bilag.

KL-aftale om servicemål:

Simple konstruktioner

40 dage

Enfamiliehuse

40 dage

Industri- og lagerbygninger

50 dage

Etagebyggeri, erhverv

55 dage

Etagebyggeri, boliger

60 dage

I forhold til servicemålene fra KL, så overholder Frederikssund Kommune disse i 44 % af sagerne fra 1. januar 2020 til 15. september 2020. Ved sidste orienteringssag om byggesagsbehandlingstider i juni 2020, var dette tal 49 %. Der er således sket en forringelse på 5 % de sidste fem måneder. I nedenstående ses udviklingen de seneste tre år.

Årstal

% overholdelse af KL servicemål

2018

69 %

2019

64 %

2020 (indtil 15/9)

44 %

Det er ikke muligt at foretage en tilsvarende beregning i forhold til kommunens egne servicemål. 

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 14. januar 2020, at servicemål for 2019 skulle fastholdes i 2020. Nedenstående blev vedtaget, hvilket også fremgår af graferne på bilag.

Simple konstruktioner

30 dage

Enfamiliehuse

28 dage

Industri- og lagerbygninger

28 dage

Etagebyggeri, erhverv

28 dage

Etagebyggeri, boliger

28 dage

Administrationens bemærkninger: 

I hele 2019 havde kommunen 1564 nye sager relateret til byggesagsområdet (byggeansøgninger, klager, landzone, beskyttelseslinjer, udstykning, arealoverførsel etc.). Heraf var 336 sager underlagt servicemål fra KL (i perioden 1. januar 2019 - 15. september 2019 var der 260 sager underlagt servicemål).

I 2020 har kommunen i perioden 1. januar - 15. september haft 1001nye sager relateret til byggesagsområdet (byggeansøgninger, klager, landzone, beskyttelseslinjer, udstykning, arealoverførsel etc.), heraf 225 sager underlagt servicemål fra KL.

En gennemsnitslig beregning af tal fra 2019 og foreløbige tal fra 2020 viser, at niveauet for antal modtagne sager ligger på nogenlunde samme niveau, dog er der indsendt lidt færre sager underlagt servicemål. Grunden til forlænget sagsbehandlingstid skal derfor findes i 3 opsigelser og dermed pt. to vakante stillinger, nyt bygningsreglement med ændrede krav til kommunerne og Covid-19-situationen med hensyn til hjemsendelse, og vanskeligheder på it-siden de første 2-3 uger af Covid-19-hjemsendelsen (dette er efterfølgende løst, så fremtidige hjemmearbejde ikke vil blive påvirket på den front).

Plan- og Miljøudvalget blev den 8. september 2020 orienteret om sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet og hvilke tiltag kommunen har iværksat for at nedbringe sagsbehandlingstiderne. I sagen stod også beskrevet, at en stor del af kommunens byggesager omhandler lovliggørelsessager, som ikke er medtaget i statistikken vedrørende servicemål.

Følgende blev meddelt i sagen fra den 8. september:

For at forhindre en endnu længere sagsbehandlingstid, vil administrationen arbejde med følgende:

 • Kommunens hjemmeside opdateres, hvor borgere og virksomheder, orienteres om nuværende sagsbehandlingstid for byggesagsbehandlingen. Tilmed orienteres om tiltag, der er iværksat for at nedbringe sagsbehandlingstiden. ?
 • Telefoner til byggesagsbehandlere begrænses væsentligt i resten af 2020. Dialogmøder om nye projekter kan aftales via mail. ?
 • Der udsendes breve til alle ventende ansøgere, hvor kommunen oplyser om forlænget sagsbehandlingstid og om handlingsplan for nedbringelse af sagsbehandlingstiden. ?
 • Der planlægges to arbejdslørdage i efteråret.
 • ?Administrationen opretter et hurtigt spor for de byggeansøgninger, som er fuldt oplyste, overholder alle regler, ikke kræver dispensation og ikke kræver helhedsvurdering. Dermed kan der gives byggetilladelse inden for ganske kort tid til denne type sager.

Tiltag der er iværksat

For at sikre en bedre service overfor borgerne med hensyn til sagsbehandling af byggeansøgninger, for at sikre et godt arbejdsmiljø i kommunen og for at forhindre en endnu længere sagsbehandlingstid er følgende tiltag iværksat:

 • Kommunens hjemmeside opdateres inden 1. oktober, hvor borgere og virksomheder orienteres om nuværende sagsbehandlingstid for byggesagsbehandlingen. Tilmed orienteres om tiltag, der er iværksat for at nedbringe sagsbehandlingstiden. ?
 • Der arbejdes på udsendelse af breve til alle ventende ansøgere, hvor kommunen oplyser om forlænget sagsbehandlingstid og om handlingsplan for nedbringelse af sagsbehandlingstiden.
 • Der er planlagt to arbejdslørdage - midt oktober og start november.
 • Der er opretter et hurtigt spor for de byggeansøgninger, som er fuldt oplyste og som umiddelbart hurtigt kan behandles.
 • To vakante stillinger er besat pr. 1/10 og 1/11.

Der ændres ikke på telefontiderne som oplyst på udvalgsmødet i september. Det skyldes, at Økonomiudvalget allerede i 2018 fastlagde reducerede telefontider for hele forvaltningen. 

Økonomi

 Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Plan- og Miljøudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Sagsfremstilling

Der blev i 2015 anlagt en sti oven på diget ved svineholmen nordvest for Skuldelev Havn.

Diget strækker sig fra grusvejen ved diget og omkring 500 meter mod vest og beskytter de ejendomme, der ligger syd for diget.

Projektet blev gennemført ved, at digelauget finansierede restaureringen af diget, mens kommunen finansierede etablering af stien oven på diget.

Tanken var dengang, at stien skulle være en del af Fjordstien til gående (ikke cykler), men stien har aldrig været officielt registreret som en del af Fjordstien.

Stien trænger kraftigt til vedligeholdelse.

Driftsudgifter forbundet med vedligehold af stien beløber sig til et gennemsnitligt estimeret beløb på ca. 2.000 kr. pr. år. Der er ikke sat penge af i budgettet i forbindelse med etablering af stien. Beløbet er dog så lille, at det kan afholdes inden for eksisterende ramme.

Administrationen vil sørge for, at stien nu bliver registreret som en del af Fjordstien, hvormed den vil blive vedligeholdt af Vej og Park med driftsmidler fra puljen til stier og skilte i åbent land.

Økonomi

 Driftsomkostningerne forventes afholdt inden for eksisterende rammer.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget at:

 1. Stien registreres som en del af fjordstien forbeholdt gående
 2. Der anvendes driftsmidler til vedligehold af grusstien i toppen af diget med et årligt gennemsnitligt beløb på ca. 2.000 kr. pr. år.
Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Tina Tving Stauning (A)

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø)

Pelle Andersen-Harild (Ø), stemmer imod, idet han ønsker, at fjordstien ligger mere vestligt i området.

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg har den 6. november 2019 anmodet om at få fremlagt en procesplan for en forbedret tilgængelighed langs fjorden mellem de to broer. Administrationen har arbejdet med overstående og undersøgt muligheder for dette.

Enkelte steder på strækningen mellem broerne går lodsejeres matrikler helt ned til fjorden, og deres huse ligeså, så det er næsten umuligt at gå langs fjorden. Der er endvidere lange strækninger med trampestier, der er smalle og svære at færdes på. På dele af strækningen er der lavtliggende ejendomme, som kan blive oversvømmet ved stormflod.

Strækningen langs fjorden mellem de to broer er ca. 5,5 km. Heraf er ca. 2,5 km uden anlagt sti. På de resterende ca. 3 km er der anlagt sti med grus eller fast belægning.

Der er udarbejdet en rapport, som indeholder forslag til mulig etablering af sti på de 2,5 km, hvor der i dag ikke er anlagt sti. Der tages i forslagene højde for beskyttet natur (habitatområder, natur 2000-områder, m.m.), og de lokale udfordringer med oversvømmelsesrisiko, så stiforløb kombineres med oversvømmelsessikring/dige. Forslagene sikrer en bedre tilgængelighed langs kysten samtidig med, at udfordringerne med havvandstigninger løses.

I rapporten er de 5,5 km mellem broerne delt op i 6 strækninger, som hver indeholder en beskrivelse og et forslag til mulig stiføring. Rapporten indeholder endvidere et økonomiafsnit, hvor der oplyses et prisoverslag for 4 af strækningerne. Det samlede prisoverslaget for de 4 strækninger er på 5.120.000 kr. Udgifter til eventuel arealerhvervelse er ikke med i prisoverslaget. De resterende 2 strækninger ved havnen og Bløden er ikke med i prisoverslaget, da strækningerne ikke vedrører dette projekt om tilgængelighed langs fjorden, men derimod har store udfordringer med oversvømmelsesrisiko ved Bløden, som kræver oversvømmelsessikring, herunder etablering af højvandmure og skot.

Administrationen vil anbefale at igangsætte forbedring af de stier, som ligger syd for lystbådehavnene. De kræver ikke anlæggelse af kystsikring, da arealerne ligger højt. Det kræver dog en myndighedsgodkendelse, da arealerne er beskyttede.

Administrationen vil samtidigt anbefale at afvente med anlæggelse af yderligere stier, inklusiv kystsikring, da oversvømmelsessikring af Frederikssund Midtby bør prioriteres før evt. andre investeringer i kystbeskyttelse, idet dette område rummer essentielle dele af byen, som kommunen har et særligt ansvar for at sikre. Denne problemstilling fremstilles i en sag senere på året. Derudover skal det besluttes i hvilket omfang, grundejerne forudsættes at deltage i finansiering og drift af kystbeskyttelsen, inden der sker forbedringer af stier, som kræver kystbeskyttelsesanlæg og dermed godkendelse efter kystbeskyttelsesloven – dvs. stierne fra Kronprins Frederiks Bro til havnen. Det vil næppe være hensigtsmæssigt at starte alle sagerne samtidig, idet myndighedsprocesserne i disse sager er meget omfattende.

Finansiering:

Finansiering af dette projekt, som er estimeret til 440.000 kr., kunne f.eks. ske via puljen for stier i åbent land, som administreres af Plan- og Miljøudvalget. Sagen bør oversendes til Plan- og Miljøudvalgets drøftelse på næstkommende møde både med henblik på at drøfte en evt. finansiering af stien samt prioritering af indsatser.

Supplerende sagsfremstilling den 9. september 2020

Teknisk Udvalg samt administrationen foretog en besigtigelsestur af strækningen mellem broerne den 3. juni 2020. Sagen fremlægges derfor på ny. 

Supplerende sagsfremstilling af 6. oktober 2020

Som besluttet ved Teknisk Udvalg den 9. september, oversendes sagen hermed til drøftelse og endelig godkendelse ved Plan- og Miljøudvalget, som varetager finansiering.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det kan dog oplyses, at der i budget 2020 er afsat 1,3 mio. kr. til puljer og stier under Plan- og Miljøudvalget. Der er frigivet 0,4 mio. kr. , hvorfor der er 0,9 mio. kr. tilbage i puljen.

Endvidere er der i investeringsplanen for 2021-30 afsat i alt 7,7 mio. kr. til rekreative stier under Plan- og Miljøudvalget, hvoraf de 1,4 mio. kr. er budgetlagt i 2021.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Beslutte igangsætning af forbedring af stier syd for lystbådehavnen, under forudsætning af myndighedsgodkendelse, og at der medtænkes et lille stykke trampesti ind til lystbådehavnen.
 2. Drøfte formålet med og ønsker til forbedring af stier (anvendelsesformål, form og indhold) syd for lystbådehavnen samt det lille stykke trampesti
 3. Administrationen med afsæt i drøftelsen, vender tilbage med et beslutningsoplæg, herunder med de estimerede udgifter til forbedring samt forslag til finansiering.
Historik

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Drøfte igangsætning af forbedring af stier syd for lystbådehavnen, under forudsætning af myndighedsgodkendelse.

2. Oversende sagen til drøftelse og endelig godkendelse ved Plan- og Miljøudvalget, som varetager finansiering.

Teknisk Udvalg, 6. maj:

Udsat, idet udvalget ønsker en besigtigelsestur inden behandling af sagen.

Teknisk Udvalg, 9. september 2020, pkt. 115:

Indstillingspunkt 1: Drøftet. Teknisk Udvalg anbefaler Plan- og Miljøudvalget at igangsætte forbedring af stier syd for lystbådehavnen og at der medtænkes et lille stykke trampesti ind til lystbådehavnen.  

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Tiltrådt.

Indstillingspunkt 2. Drøftet. Udvalget ønsker, at stien forbedres for gående samt at der skiltes bedre.

Indstillingspunkt 3: Tiltrådt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Lovgrundlag

VE-loven, Bekendtgørelse nr. 1476 af 13. december 2010 om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet.

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres udvalget om en forestående forundersøgelse vedr. Hesselø Havvindmøllepark og om administrationens høringssvar afgivet med forbehold for senere politisk stillingtagen (høringssvar af 16. september 2020 er vedlagt). Bemærk, at det kun er forundersøgelser på søterritoriet, det afgivne høringssvar vedrører. Administrationen har i forbindelse med sagen tilkendegivet overfor Energistyrelsen og Energinet.dk, at kommunen ønsker at blive hørt vedr. valget mellem de to mulige ilandføringssteder samt placering af landanlæg og kabeltracé vedr. Kyndbyplaceringen inden der træffes beslutninger herom.

Med Energiaftalen af 29. juni 2018 og efterfølgende Klimaaftalen for energi og industri mv. af 22. juni 2020 er det besluttet, at der skal udbydes en ny havvindmøllepark på 800-1200 MW til nettilslutning i 2027 kaldet Hesselø Havvindmøllepark. Energinet arbejder med to alternative kabeltracéer til ilandføring af strømmen fra havvindmøllerne. Det ene tracé går til Kyndbyværket og det andet går til Gilbjerg Hoved, vest for Gilleleje Havn. Energistyrelsen og Energinet er ved at analysere, hvilket tracé, der er mest hensigtsmæssigt, og forventer at forundersøgelsestilladelsen bliver udstedt for kun ét kabeltracé. Fra ilandføringen skal der føres nedgravede kabler frem til transformatorstationen i Hove. Den aktuelle sag vedrører ikke kabetracéet frem til Hove på land - det vil blive behandlet i en senere miljøredegørelse (VVM), som Energinet udarbejder.

Til forberedelse heraf søger Energinet om at gennemføre en række forundersøgelser.

De undersøgelser, der søges tilladelse til er:

Geofysiske undersøgelser 500m på hver side af centerlinjen for kabler: måling af vanddybde med ekkolod. Kortlægning af havbundens overfladesediment og objekter på havbunden med side scan sonar (100-900 kHz) og chirp ((5-10 kHZ). Måling med magnetometer og udtagning af sedimentprøver á 2-4 kg.

Geotekniske undersøgelser: Prøvetagning til max. 6 m's dybde med prøverør (Ø=10 cm), der vibreres ned i havbunden. Undersøgelse af havbundens styrke med en sonde, der trykkes ned i havbunden.

Marinbiologiske undersøgelser: Der tages 50-100 sedimentprøver i alt i de to ledningstracéer tilsammen, som skal dokumentere plante og dyreliv i havbunden. Der tages ikke prøver i Natura 2000-områderne. Videooptagelser. Vandprøver. Lydoptagelser.

Undersøgelserne ønskes foretaget fra 4. kvartal 2020 og et år frem.

Energinet påtænker at nedlægge elproduktionen på Kyndbyværket, hvilket kan medføre, at luftledninger fra Kyndby til Hovedstadsområdet nedlægges. Der foreligger ikke en fast besluttet plan herfor, men Energinet ønsker ikke, at luftledningerne skal blive nødvendige at opretholde aht. vindmølleparken. Derfor er det i udbuddet forudsat, at strømmen skal videreføres i kabler.

Administrationen har i mail af 22. september 2020 har i forbindelse med sagen tilkendegivet overfor Energistyrelsen og Energinet.dk, at kommunen ønsker at blive hørt vedr. valget mellem de to mulige ilandføringssteder samt placering af landanlæg og kabeltracé vedr. Kyndbyplaceringen inden der træffes beslutninger herom (mail herom er vedlagt).

Økonomi

 Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser vil blive behandlet i særskilt sag.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Administrationens høringssvar af 16. september 2020 vedr. forundersøgelser på søterritoriet tiltrædes
 2. Administrationens anmodning af 22. september 2020 om høring af kommune vedr. valget mellem de to mulige ilandføringssteder samt høring af kommunen vedr. placering af landanlæg og kabeltracé ved Kyndbyplaceringen ligeledes tiltrædes. 
Beslutning

Taget af dagsordenen.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Udvalgene skal, jævnfør styrelseslovens § 20, for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Administrationen har lavet et forslag til mødekalender for 2021 (vedlagt som bilag). Forslaget tager afsæt i, at udvalgs- og byrådsmøder som udgangspunkt holdes den samme ugedag som i 2020.

Ved indgangen til indeværende byrådsperiode blev der formuleret en række principper for planlægningen af udvalgs- og byrådsmøder, som også ligger til grund for forslaget om næste års mødekalender:

 • Udvalgsmøderne er placeret således at sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende møde i Økonomiudvalg/Byråd.
 • Byrådets møder afholdes som hidtil den sidste onsdag i måneden og Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående onsdag.
 • Møderne i fagudvalgene holdes som udgangspunkt enten om formiddagen i tidsrummet 08.15 til 12.30 eller om eftermiddagen i tidsrummet 13.00 til 17.00.
 • Møderne i fagudvalgene berammes som udgangspunkt til at vare 2 timer pr. møde.
 • Ingen politikere skal have to udvalgsmøder samme dag.
 • Ingen direktører/centerchefer/nøglemedarbejdere skal have to udvalgsmøder samme dag.
 • Udvalget beslutter selv, hvor udvalgsmøderne holdes.

I forslag til mødekalender er der lagt op til, at alle møder i fagudvalgene starter kl. 8.15 (alternativt kl. 8.30 eller 9.00). Baggrunden herfor er, at det er administrationens oplevelse, at princippet om at møderne i fagudvalgene berammes til 2 timer, i nogle udvalg er ved at skride og møderne er af længere varighed. Kombinationen af mødestart kl. 15 og møder af længere varighed indebærer, at direktører, chefer og nøglemedarbejdere potentielt får en række lange arbejdsdage.

Administrationen anbefaler, at udvalgene indtil videre træffer beslutning om et fysisk mødested for udvalgets møder i 2021. Efterfølgende kan udvalget tage stilling til, hvorvidt nogle af de planlagte møder i stedet skal afholdes som videomøder. Administrationen vender tilbage med en sag vedr. dette. Plan- og Miljøudvalget holder aktuelt møder på Jægerspris Administrationscenter. Som led i arbejdet med en samling af administrationen, forventes dette imidlertid fraflyttet i løbet af 2021, hvorfor udvalget skal drøfte et andet mødested for udvalgets møde i 2021.

Tidspunkterne for møder vedr. budget 2022 fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af tids- og procesplan for budget 2022 og fremgår således ikke af det vedlagt forslag til mødeplan for 2022.

Udvalgets deltagelse i kursus eller konference

Udvalget skal derudover - af hensyn til planlægningen - drøfte udvalgets eventuelle deltagelse i kurser og konferencer i 2021 (forudsat deltagelse er muligt i 2021 set i lyset af Covid19). Af den samlede mødeplan fremgår de konferencer og årsmøder, som administrationen kender datoerne på og som vurderes at kunne være relevante for de enkelte udvalg. Størstedelen af disse er konferencer og årsmøder er arrangeret af KL.

Økonomiudvalget har senest på deres møde den 18. april 2018 drøftet udvalgenes deltagelse i kurser, seminarer, topmøder m.m. Drøftelsen blev rejst som konsekvens af, at der samlet set er flere udvalgsposter i indeværende byrådsperiode i forhold til sidste byrådsperiode og at dette udfordrer det samlede budget til byrådets møder, rejser og repræsentation. Økonomiudvalget besluttede i den forbindelse, at nuværende praksis - hvor hvert udvalg som udgangspunkt deltager i én konference eller et årsmøde om året - fastholdes. Administrationen anbefalede desuden, at:

 • Tilmelding altid sker tidligt og bindende.
 • Deltagerne gør brug af samme rejseform og rejser samtidig.
 • Deltagerne altid deltager i den festmiddag, der typisk er indeholdt i et KL-topmøde i stedet for at spise middag et andet sted.
Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Afdelingsleder for Politik og Jura indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Tage stilling til forslag til mødeplan for 2021 - herunder mødetidspunkt for udvalgets møder i 2021.
 2. Træffe beslutning om mødested for udvalgets møder i 2021.
 3. Drøfte udvalgets deltagelse i eventuelt årsmøde eller konference i 2021.
Beslutning

Indstillingspunkt 1. Tiltrådt.

Indstillingspunkt 2. Udvalget besluttede, at møderne om udgangspunkt afholdes i Frederikssund med de faldne bemærkninger.

Indstillingspunkt 3. Drøftet.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget et forslag til byudvikling syd for Frederikssund ved Oppe Sundby (bilag).

For at et projekt udenfor byzone i kystnærhedszonen kan fremmes, så skal det igennem følgende proces:

 • Projektet skal fremgå af en planstrategi om, hvad Byrådet vil
 • Staten skal herefter ansøges (pt. kun hvert 4. år)
 • Staten skal herefter udlægge området til et udviklingsområde i et landsplandirektiv
 • Dernæst kan området indarbejdes i kommuneplanen (1:1 bytte, skal ligge i forlængelse af eksisterende by og i øvrigt overholde planloven og relateret lovgivning).

En cykelrute fra Fjord og til Sund

En frivillig gruppe har gennem 6 år arbejdet på en cykel- og gangrute fra Fjord til Sund. Det er en rute, som ligger på eksisterende stier og veje. Ruten skal oplyses via en APP. Til dette arbejde er omkostningerne 30.000 kr. Hele ruten er beskrevet. Naturparkrådet Mølleåen har rost projektet. Ruten er således realiseret fra Roskilde Fjord og frem til Mølleåen.

Friluftsmidlerne samt Egedal Kommune har givet tilskud til projektet. Fra Puljen til stier og skilte i det åbne land gives ligeledes et tilskud fra Frederikssund Kommune på 5.000 kr. Herved er også Frederikssund Kommune bidragsyder til støtte for projektet. Herefter vil den frivillige gruppe realisere projektet, som efterfølgende kan fremvises via en APP på telefonen.

Orientering om den videre proces for forslag til Lokalplan nr. 133 for et boligområde på Borgervænget (Færgevej)

Plan- og Miljøudvalget orienteres om, at der er ny bygherre på projektet, der forsat ønsker at realisere en lokalplan med mulighed for etablering af rækkehuse i op til to etager. Bygherre ønsker at afholde dialogmøde med berørte naboer den 29. oktober 2020, hvor kommunen vil være formel vært. Grundet COVID-19 og forsamlingsrestriktioner afholdes mødet udelukkende som et digitalt møde med forudgående tilmelding. Der udsendes invitationer med udgangen af uge 41.

På dialogmødet vil bygherre fortælle om projektet og de påtænkte ændringer til det nuværende planforslag og ekstern trafikkonsulent vil redegøre for mulige vejadgange til lokalplanområdet. Det vil være muligt for deltagerne at stille spørgsmål under dialogmødet.

Bygherre og administration agter at revurdere lokalplansag, og vil efterfølgende fremsætte ønske om at igangsætte arbejdet med et revideret lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg samt afgørelse om miljøvurdering til politisk behandling.

Indstilling

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)