Frederikssund Kommunes logo

Plan- og Miljøudvalgets møde den 8. september 2020

Mødelokale J 3, Jægerspris kl. 08.15

Tillægsreferat – sag 125 – sag 126

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Sagsfremstilling

Tina Tving Stauning (A) har anmodet om at få en sag behandlet i Plan- og Miljøudvalget om problemer med støjmuren på Tørslev Hage.

Hun skriver flg. i anmodningen: "Jeg vil gerne have en sag på næste PMU om et mageskifte i forhold til naturudpegning omkring Tørslev Hage, så det bliver muligt at genplante et par træer eller buske, som et minimum ud for stikvejene, op ad/tæt på støjmuren på Tørslev Hage. Er der en anden løsning, der kan sikre muligheden for genplantning, er jeg også åben omkring dette.

Det har altid ligget i kortene, at støjmuren efter anlæggelse igen kunne beplantes. Udpegningen af naturtyper fra kommunens side har imidlertid umuliggjort dette og nu står muren stor og grim. Der må kunne findes en løsning."

Udvalget bedes beslutte, hvorvidt administrationen skal udarbejde en sag til politisk behandling på et kommende udvalgsmøde.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

  1. Beslutte, hvorvidt der skal forelægges en sag til politisk beslutning i Plan- og Miljøudvalget om problemer med støjmuren ved Tørslev Hage.
Beslutning

Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes en sag snarest muligt om mageskifte og beplantningsmuligheder på støjmuren ved Tørslev Hage.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).