Frederikssund Kommunes logo

Plan- og Miljøudvalgets møde den 11. august 2020

Mødelokale J 2, Jægerspris kl. 08.15

Tillægsreferat – sag 108 – sag 109

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Planforslagene for boligområde ved Færgevej har været i 8 ugers offentlig høring fra 6. marts til 1. maj 2020. Til Plan- og Miljøudvalgets orientering er der indgået 8 høringssvar, herunder med klage til Planklagenævnet.

Plan- og Miljøudvalget orienteres om, at administrationen har drøftet sagen med bygherre, og det agtes derfor at revurdere lokalplansagen.

Som tidligere planlagt vil der i den proces blive afholdt borgermøde.

Planklagenævnet orienteres om, at der udarbejdes et revideret planforslag til politisk behandling, hvorfor klagen bortfalder.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Plan- og Miljøudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.