Frederikssund Kommunes logo

Plan- og Miljøudvalgets møde den 2. juni 2020

via Skype kl. 08.15

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Sag 83 tages af dagsordenen og behandles under Meddelelser.

Den øvrige dagsorden er godkendt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Lovgrundlag

Planloven

Spildevandsbekendtgørelsen

Sagsfremstilling

Novafos har udarbejdet en strukturanalyse for renseanlæg, der udleder til Roskilde Fjord. Denne peger på, at en række utidssvarende renseanlæg bør nedlægges, og at der bør etableres ét nyt centraliseret renseanlæg med udledning til Roskilde Fjord.

Novafos anbefaler, at der på baggrund af strukturanalysen udarbejdes en strukturplan for ét nyt centraliseret, moderne og som minimum energineutralt renseanlæg med en tilhørende miljøvurdering.

I maj 2019 holdt Novafos et temamøde om strukturanalysen, hvor politikere og embedsmænd fra de 4 deltagende kommuner var inviteret. I oktober 2019 havde Teknisk Udvalg og Plan og Miljøudvalget en temadrøftelse af den fremtidige rensestruktur, hvor Novafos gennemgik de undersøgte fremtidige strukturer for spildevandsrensning. I forlængelse af temamødet har Novafos udarbejdet supplerende rapporter, som findes som bilag til denne sag.

Ballerup og Furesø Kommuner har besluttet at godkende anbefalingen om centraliseringen af renseanlægsstrukturen og godkende, at Novafos udarbejder en strukturplan for en ny renseanlægsstruktur i Rokilde Fjord oplandet. I Ballerup Kommune blev sagen behandlet og godkendt i oktober 2019. I Furesø Kommune blev sagen behandlet og godkendt i november 2019.

Egedal Kommune har valgt at behandle sagen over 2 gange, ligesom Frederikssund Kommune. Første orientering skete i oktober 2019. Deres politiske andenbehandling vil ske efter behandlingen i Frederikssund Kommune.

Med denne sag skal Teknisk Udvalg (spildevandsmyndighed), Økonomiudvalget og Byrådet godkende, at der arbejdes videre med en centraliseret renseanlægsstruktur med udledning til Roskilde Fjord. Plan- og Miljøudvalget (planmyndighed), Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende, at Novafos arbejder videre med en vurdering af lokaliseringsmulighederne.

Baggrund

Indenfor de næste 10-20 år vil mange renseanlæg, grundet den forventede byudvikling, nå deres maksimale kapacitet, og de vil derfor skulle udvides, hvis de skal bevares.

I Novafos ejer strategi står bl.a., at Novafos skal arbejde for ”… en ny effektiv rensestruktur for det samlede selskab”. Novafos har i 2018-2019 derfor udarbejdet to ”Strukturanalyser for Renseanlæg”: én analyse omfattende Frederikssund, Ballerup, Egedal og Furesø kommuner, hvor Roskilde Fjord er recipient, og én analyse for Allerød, Furesø (ekskl. Værløse), Hørsholm og Rudersdal kommuner, hvor Øresund er recipient.

Strukturanalyserne er baseret på samme rammebetingelser og forudsætninger. For hver strukturanalyse er der gennemført en økonomianalyse, en miljøanalyse, en vandløbsanalyse og en placeringsscreening.

Anbefalinger og opmærksomhedspunkter

Novafos anbefaler, at de eksisterende 8 renseanlæg: Måløv, Ølstykke, Stenløse, Slagslunde, Frederikssund, Slangerup, Tørslev og Hyllingeriis tages ud af drift, og at der bygges et nyt moderne, centraliseret renseanlæg med udledning til Roskilde Fjord. Den nye renseanlægsstruktur forudsættes som minimum at blive energineutral.

Novafos anbefalede rensestruktur rummer både en række fordele og udfordringer, som er opstillet nedenfor:

Den grønne omstilling

 • Novafos fremhæver, at projektet bidrager til den grønne omstilling, fordi et moderne renseanlæg forbruger mindre og producerer væsentligt mere energi end et traditionelt renseanlæg. Energiforbruget kan sænkes markant og samtidigt kan der produceres energi i form af f.eks. fjernvarme eller gas. Det er essentielt, at fremtidens renseanlæg udnytter restvarmen fra spildevandet, da dette f.eks. kan udnyttes i en varmepumpe til produktion af fjernvarme, og dermed fortrænge fossil varmeproduktion og/eller dyrere varmeproduktionsformer.

Følgende skal bemærkes (Frederikssund Kommunes administration):

 • Overskudsvarme kan dog komme fra mange andre aktører end et renseanlæg – f.eks. var 41 % af E.ONs varmeproduktion baseret på overskudsvarme fra Haldor Topsøe i 2018. I forbindelse med placeringen af renseanlægget skal det således sikres, at der er en aftager til energien med tilhørende forsyningsnet, hvilket skal behandles nærmere. Som følge af anden planlægning vil der muligvis ikke være afsætningsmuligheder for overskudsvarme i det eksisterende fjernvarmenet i Frederikssund. Hvis projektet skal anvende varmen, skal der endvidere udarbejdes et varmeprojekt, som skal påvise positiv samfundsøkonomi. Det kan være en udfordring at opnå positiv samfundsøkonomi for de varmeprojekter, som ønsker at forsyne et nyt varmeforsyningsområde på grund af manglende mulighed for at pålægge tilslutningspligt.

Miljø- og naturpåvirkning

 • Novafos fremhæver, at den samlede miljøpåvirkning er positiv. Den nye rensestruktur vil forbedre miljøforholdene. Nabogenerne reduceres, arbejdsmiljøet forbedres, kemikalieforbruget reduceres, ressourceudnyttelsen forbedres og vandløb vil under regn blive aflastet.

Følgende skal bemærkes (Frederikssund Kommunes administration):

 • Den reducerede vandmængde i vandløbene er en konkret udfordring, som skal håndteres i det videre arbejde. Konkret nævner Novafos i deres "Anbefaling og sammenfatningsrapport", at hvis Slangerup Renseanlæg nedlægges, kommer der mindre vand i Græse Å. Det kan påvirke den økologiske tilstand i åen negativt. Græse Å vil også blive påvirket, hvis Lynge Renseanlæg i Allerød Kommune lukkes, og spildevandet ledes til et nyt renseanlæg mod Øresund. Der vil komme mindre vand i åen, men vandkvaliteten vil blive forbedret. Denne udfordring skal håndteres i det videre arbejde.
 • Et nyt anlæg vil skulle udlede til Roskilde Fjord, som er et sårbart Natura 2000-område. Lovgivningen omkring Natura 2000 er meget restriktiv, og der må ikke meddeles tilladelser til noget, som kan påvirke områderne negativt. Det har i andre større anlægsprojekter vist sig vanskeligt at påvise, at nye anlæg ikke ville påvirke Natura 2000-områder. Dette skal behandles i det videre arbejde, og der skal udarbejdes en Natura 2000-vurdering af konsekvenserne for Roskilde Fjord.
 • For at et nyt centralisereret renseanlæg kan opnå en udledningstilladelse, skal det sikres, at det centraliserede renseanlæg ikke udleder mere kvælstof til fjorden pr. år end de eksisterende renseanlæg samlet gør nu pr. år. I det videre arbejde skal der derfor udarbejdes en rapport, der belyser hvorledes udleder kravet for et centraliseret renseanlæg overholdeles, og hvilke omkostninger der er forbundet herved.

Fremtidige rensekrav

 • Novafos påpeger, at projektet er mere robust over for fremtidige krav til rensning, som Novafos forventer vil blive skrappere. Teknologier til at imødegå skærpede krav til udledning (næringssalte, medicinrester, mikro plast, bakterier m.v.) kan nemmere og billigere implementeres, hvis spildevandsrensningen finder sted på ét stort, frem for mange små renseanlæg. 

Økonomi

 • Det fremgår af Novafos notat: "Resumé & supplerende oplysninger til Frederikssund Kommune", at projektet er billigst set over 50 år – selv hvis rensekravene mod forventning ikke skærpes. I dag er de samlede årlige omkostninger for spildevandsrensning på de 8 eksisterende renseanlæg 62-63 mio. kr./år, hvoraf de årlige driftsomkostninger udgør ca. 36 mio. kr. Ved samling af spildevandsrensningen på ét anlæg i Frederikssund eller Egedal reduceres de samlede omkostninger til 56-59 mio. kr./år, hvoraf driftsomkostningerne udgør ca. 28-30 mio. kr./år.
 • Endvidere fremgår det af Novafos rapport: "Opdeling af totaløkonomi på selskabsniveau", at en centralisering af rensestrukturen er billigere end bibeholdelse af den nuværende decentrale rensestruktur. En placering syd for Frederikssund by er isoleret set det økonomisk mest fordelagtige af de undersøgte scenarier. En placering af et nyt renseanlæg i Vinge Nord eller ved Ølstykke Rens er økonomisk ligeværdige, og stadig mere økonomisk fordelagtig end bibeholdelsen af den decentrale rensestruktur. En delvis centralisering (Scenarie 3), hvor kun Måløv Rens og de tre renseanlæg i Egedal Kommune samles, mens spildevandsstrukturen i Frederikssund Kommune bibeholdes, er dog mere økonomisk fordelagtig end scenarie 4 for hhv. Vinge Nord og Ølstykke, men miljømæssigt mindre gunstigt, og mindre robust overfor fremtidigt skærpede udleder krav.

En sammenfatning af strukturanalysen er vedlagt som bilag 1 til dagsordenspunktet.

Den videre proces

Centraliseringen af strukturen for renseanlæg kræver et stort myndighedsarbejde. Novafos vil på grundlag af strukturanalysens anbefalinger udarbejde en strukturplan for den centraliserede rensestruktur i Roskilde Fjord opland. Strukturplanen dækker fire kommuner og skal miljøvurderes. Fordi planen er tværkommunal, vil Miljøstyrelsen være myndighed for miljøvurderingen. Herefter følger projekteringsfasen og anlægsfasen.

Hvis den nye struktur for renseanlæg skal gennemføres, forventes den samlede plan- og myndighedsproces og dertilhørende projekteringsfase at vare ca. 6 år, efterfulgt af anlægsfasen på 5-8 år. Den forventede proces er uddybet i sammenfatningen af strukturanalysen, bilag 1.

Når strukturplanen og dens miljøvurdering er udarbejdet, vil de blive sendt i offentlig høring. Den offentlige høring kan ledsages af borgermøder. Efter høringen vil strukturplanen og miljøvurderingen blive tilrettet og fremlagt til politisk behandling i kommunerne.

Novafos vil parallelt med strukturplanen arbejde på et forslag til en selskabsstruktur for den nye rensestruktur med tilhørende principper for en fordelingsnøgle. Den gennemførte analyse forholder sig til den samlede økonomiske konsekvens for Novafos ved de forskellige scenarier. Novafos ejere vil skulle godkende ændringer i selskabsstrukturen og principperne for en fordelingsnøgle.

Renseanlæg i Frederikssund Kommune

Fra Frederikssund Kommune indgår Frederikssund, Slangerup, Tørslev og Hyllingeriis Renseanlæg i strukturanalysen for den anbefalede nye rensestruktur.

Novafos oplyser, at Frederikssund Renseanlæg i 2015-2019 er blevet moderniseret og udvidet, så det kan håndtere den planlagte spildevandsmængde frem til midten af 2040’erne. Der er plads til udbygning på renseanlægget, så det vil kunne tage mere spildevand.

Novafos oplyser endvidere, at Slangerup, Tørslev og Hyllingeriis Renseanlæg har kapacitet til at kunne håndtere den fremtidige spildevandsmængde, men vil indenfor 10-12 år være forholdsvis nedslidte.

Novafos anbefaler i strukturanalysen, at de nuværende renseanlæg, der erstattes af den centraliserede løsning, bygges om til forsinkelsesbassiner og pumpestationer, idet de store tanke på renseanlæggene kan bidrage til at reducere overløb af ikke renset spildevand til vandområder.

Indledende screening for placering af anlæg

Novafos anbefaler på baggrund af strukturanalysen, at det nye renseanlæg etableres i Frederikssund Kommune i en afstand af mindst 200 m fra eksisterende eller planlagte boliger. Novafos forventer at skulle bruge et areal på mindst 4 ha til placering af det nye centraliserede renseanlæg – gerne 8-10 ha. Arealbehovet og anlæggets udseende vil blive konkretiseret i den videre proces.

Administrationens vurdering:

På baggrund af rapporterne fra Novafos anbefales det, at strukturanalysen tages til efterretning. Der er dog en række forhold bl.a. omkring vandmængder i vandløb samt udledning til Natura-2000 (Roskilde Fjord), som kan give væsentlige hindringer for gennemførelse af projektet med dets nuværende scenarie.

Af strukturanalysen fremgår endvidere flere forskellige lokaliseringsmuligheder. Det er ikke umiddelbart muligt at planlægge for en placering af renseanlæg i det åbne land inden for kystnærhedszonen. Et renseanlæg kan placeres i erhvervsområde udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

En placering i Egedal Kommune er på den baggrund ligeværdig med en placering i Frederikssund Kommune både ud fra en økonomisk og en miljømæssig betragtning. Denne løsning er imidlertid isoleret set dyrere end det scenarie, hvor Frederikssund Kommune ikke indgår i en centraliseringsløsning (scenarie 3). Der er dog tale om en mindre årlig difference (2 mio. kr.).

Det anbefales, at der i det videre arbejde med vurdering af lokaliseringsmulighederne rettes et fokus på de områder, der udlagt til erhvervsformål eller potentielt kan udlægges til erhvervsformål.

Novafos' ”Anbefaling og sammenfatning af strukturanalysen for renseanlæg i relation til Roskilde Fjord” findes som bilag 1 til sagen (udarbejdet i efteråret 2019). Derudover har Novafos i forlængelse af det politiske temamøde i oktober udarbejdet fire supplerende rapporter og notater over vinteren 2019/2020: bilag 2: Resumé & supplerende oplysninger til Frederikssund Kommune, bilag 3: Arealanvendelse ved nedlæggelse af Frederikssund RA, bilag 4: Opdeling af totaløkonomi på selskabsniveau og bilag 5: Afsætning af varme fra nye rensningsanlæg.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgenes behandling på juni-møderne 2020:

Der vedlægges som nye bilag:

 1. notat med udvalgsspørgsmål om renseanlægsstruktur og svar fra Novafos
 2. oversigt over processen for en evt. ny rensestruktur
 3. administrationens notat om planforhold vedr. placering af renseanlæg syd for Frederikssund

Administrationen skal desuden gøre opmærksom på, at Novafos i drøftelserne om sagen har fremhævet, at man ikke finder, at kommunerne med behandlingen af strukturanalysen "godkender en ny rensestruktur", men ønsker "at kommunerne med denne sag nikker til, at vi igangsætter arbejde med strukturplanen for en ny renseanlægsstruktur".

På baggrund af rapporterne fra Novafos og de seneste uddybninger fra Novafos samt administrationens notat om planforhold vedr. placering af renseanlæg syd for Frederikssund anbefales det, at strukturanalysen tages til efterretning med bemærkning om, at hvis et evt. kommende centraliseret renseanlæg placeres i Frederikssund, skal det placeres i industriområdet i det nordlige Vinge, hvor der er god afstand til nuværende og fremtidige boligområder. Når administrationen ikke kan anbefale placeringen syd for Frederikssund skyldes det, at:

 1. Størstedelen af området ved Frederikssund syd er i Fingerplanen udlagt til grøn kile og rekreativt område.
 2. Der peges på en kystnær placering, hvilket ikke er i overensstemmelse med planloven.
 3. Der findes en placering, som ligger i byzone i det nordlige Vinge, som rummer de nødvendige planlægningsmæssige muligheder, og hvor de negative konsekvenser for boligudvikling og rekreation er mindre

Administrationen kan anbefale, at der arbejdes videre med en strukturplan for et centraliseret renseanlæg i Frederikssund eller Egedal, idet den videre proces rummer mulighed for yderligere belysning af de konsekvenser et eventuelt nyt renseanlæg vil have på det omgivende miljø, og dertil hvilke afværgeforanstaltninger der er behov for. I de formelle planprocesser vil der blive gennemført offentlige høringer om den påtænkte planlægning.

Administrationen løfter en opmærksomhed på følgende forhold, som vurderes relevante at undersøge i den videre proces.

 1. at der i forbindelse med miljøvurderingen gennemføres miljøundersøgelser og overvejes kompenserende tiltag, således at det sandsynliggøres, at udledning til Roskilde Fjord syd for Kronprins Frederiks Bro er mulig miljømæssigt og økonomisk.
 2. der udarbejdes en plan for, hvordan negative konsekvenser af placeringen af det nye renseanlæg imødegås eller kompenseres. Hvis f.eks. Slangerup Renseanlæg foreslås nedlagt, skal der findes en miljømæssigt hensigtsmæssig løsning vedr. vandføring i Græse Å, som ikke pålægger kommunen udgifter eller indebærer tvangsindgreb overfor borgerne. Imødegåelsen af negative konsekvenser skal afstemmes med kommunerne og endeligt dokumenteres i miljøvurderingen.
 3. at Novafos redegør for, at et centraliseret renseanlæg kan levere mindst lige så meget energi ud af anlægget (til gasnettet og fjernvarmenet), som det forbruger til egne processer.
 4. Novafos dokumenterer, at udleder kravet for et centraliseret renseanlæg kan overholdes i Natura 2000-området i Roskilde Fjord.
 5. at der arbejdes videre med muligheden for, at Hyllingeriis og Tørslev Renseanlæg på Hornsherred omfattes af den centraliserede løsning.
 6. at der undersøges samarbejdsmuligheder med andre fælleskommunale selskaber.

Vedrørende en placering i industriområdet i det nordlige Vinge skal det bemærkes, at der er efterspørgsel efter arealer i dette område, og at det er op til Novafos at sikre sig et areal i tide.  

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser for Frederikssund Kommune. Afledte udgifter til en centraliseret renseanlægsstruktur afregnes med forbrugerne via Novafos' takster.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Strukturanalysen for nyt renseanlæg tages til efterretning, og der kan arbejdes videre med en strukturplan, hvor Frederikssund syd udgår som lokaliseringsmulighed.
 2. Novafos arbejder videre med en vurdering af lokaliseringsmuligheder.
Historik

Indstilling til Plan- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2020, pkt. 32:

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at:

 1. Plan og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Novafos arbejder videre med en vurdering af lokaliseringsmulighederne.

Beslutning, Plan- og Miljøudvalget, 3. marts 2020, pkt. 32:

Udsat, idet Novafos vender tilbage med uddybning af udvalgenes spørgsmål.

Indstilling til Teknisk Udvalgs møde den 4. marts 2020, pkt. 34:

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at:

 1. Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der arbejdes videre med en centraliseret renseanlægsstruktur med udledning til Roskilde Fjord.

Beslutning Teknisk Udvalg, 4. marts 2020, pkt. 34:

Udsat, idet Novafos vender tilbage med uddybning af udvalgenes spørgsmål.

Beslutning

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning:

Indstillingspunkt 1:

Ikke tiltrådt.

Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Tina Tving Stauning (A) ønsker, at Vinge Nord og Frederikssund Syd udgår som lokaliseringsmulighed. De anbefaler, at en placering i Egedal afdækkes nærmere med henvisning til de 3 fordele, der er nævnt i bilag 7, pkt. 1.4. De anbefaler endvidere, at muligheder for samarbejder med øvrige fælleskommunale selskaber undersøges nærmere.

Det samlede udvalg ønsker, at vandføring og konsekvenserne for Nature 2000 og Roskilde Fjord afdækkes nærmere.

Indstillingspunkt 2:

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Tina Tving Stauning (A).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Anbefales.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag godkende lokalplan 135 for boliger ved Møllevej i Jægerspris (Elmehøj) endeligt.

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 5. november 2019 (sag nr. 115) at igangsætte lokalplan 135. Lokalplanen ophæver lokalplan 063.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen har til formål at sikre byudvikling og et varieret boligudbud i den sydlige del af Jægerspris ved at give mulighed for, at der kan opføres op til 63 mindre boliger med et bebygget areal pr. bolig på højst 100 m2.

Lokalplanen sikrer maksimal bebyggelseshøjde på 8,5 meter i overensstemmelse med kirkebyggelinjen og kommuneplanrammen. Desuden sikres, at sø og mose i det nordøstlige hjørne beskyttes mod ændring i tilstand og en sikkerhedszone på 25 meter om sø og mose skal etableres. Der må ikke nedsives regnvand eller bebygges indenfor sikkerhedszonen og området skal drives ekstensivt. Inden for sikkerhedszonen kan etableres natursti, som en del af stinettet i lokalplanområdet til gavn for områdets beboere og naboer.

De ubebyggede arealer tager hensyn til det stedlige miljø og indrettes som en åben og imødekommende landskabelig parkstruktur med græsklædte arealer og fritstående træer.  

Lokalområdet betjenes via vejadgang fra Møllevej og regnvand håndteres lokalt inden for lokalplanområdet gennem nedsivning. I det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet er reserveret areal til regnvandsbassiner.

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 6. april 2020 til den 4. maj 2020. I høringsperioden er der modtaget fem høringssvar fra to naboer til lokalplanområdet, Gerlev-Draaby Menighedsråd, Stiftsøvrigheden samt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen.

Bemærkningerne til lokalplanforslaget er i hovedtræk:

 • Støjkonsekvenszone og kirkebyggelinje overholdes
 • Trafik og vejforhold på Hannelundsvej
 • Beskyttelse af søen og mosen samt dyrelivet i det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet
 • Indbliks- og støjgener fra kommende beboere
 • Indsigelser mod bebyggelse på perspektivområdet

Administrationens vurdering

Støjkonsekvenszonen omkring Forsvarets anlæg ved Jægerspris dækker det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet. Indenfor støjkonsekvenszonen må ikke etableres støjfølsom anvendelse, såsom boliger og lignende. Området inden for støjkonsekvenszonen i lokalplanen anvendes således ikke til boligbebyggelse, men friholdes og anvendes til regnvandshåndtering og grønt område.

Naturbeskyttelseslovens § 19 om kirkebyggelinjen indeholder bestemmelse om, at det inden for 300 meter fra en kirke er forbudt at opføre bebyggelse højere end 8,5 meter. Boligbebyggelsen i lokalplanen må opføres i højst en etage og den maksimale bygningshøjde ikke overstige 8,5 meter.

Lokalplanen giver ikke anledning til forøgelse af trafik på Hannelundsvej, da adgangsvej til lokalplanområdet sker via Møllevej.

I forhold til beskyttelse af søen, mosen og dyrelivet i lokalplanområdet, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, må lokalplanen og dermed det kommende projekt ikke være modstridende med anden lovgivning. Der må således ikke ændres på tilstanden af sø og mose i forbindelse med udviklingen af området. Med lokalplanen sikres en 25 meter sikkerhedszone om sø og mose, hvor der ikke må bebygges eller gødskes. På nuværende tidspunkt benyttes lokalplanområdet til konventionelt landbrug, hvor der bruges gødskning og dyrkes tæt på sø og mose. Tiltagene i lokalplan 135 vurderes derfor ikke at være en forringelse for miljø og fugleliv i søen og mosen.

I forhold til risikoen for indbliks- og støjgener fra kommende boliger, vurderes afstanden fra naboejendomme til ny bebyggelse samt bibeholdelse af beplantningsbælte i den østlige lokalplanafgræsning at reducere gener til et niveau, der ikke overstiger det, der må forventes i placering nær byområde.

Der er i høringsperioden til lokalplan 135 kommet indsigelse mod bebyggelse i perspektivområdet. Forud for udarbejdelse af lokalplan 135 har bygherre udarbejdet en helhedsplan for perspektivområdet syd for lokalplanområdet og lokalplanområdet, da der er et ønske fra bygherre om på sigt at udvikle perspektivområdet. Udsigterne til at udvikle perspektivområdet ligger længere ud i fremtiden. Perspektivområdet er ikke en del af lokalplan 135 og indsigelserne giver derfor ikke anledning til ændring i lokalplanforslaget. Såfremt perspektivområdet byudvikles på et tidspunkt, vil det have en selvstændig lokalplanproces, hvor der bliver mulighed for at komme med forslag og bemærkninger.

Høringssvarene har ikke givet anledning til, at administrationen anbefaler ændringer i lokalplanen. Der er redegjort for resultatet af den offentlige høring i hvidbogen.  

Lokalplan 135, høringssvar og hvidbogen er vedlagt dagsordenen som bilag.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Forslag til lokalplan 135 vedtages endeligt.
Beslutning

Godkendt, idet udvalget præciserer, at det alene er indenfor lokalplanområdets afgrænsning.

Udvalget ønsker, at følgende afsnit udgår af lokalplanen:

”Lavenergibygninger, som opføres i dag, er så velisolerede og energieffektive, at udgifterne til installering og tilslutning til fjernvarme og individuel naturgasforsyning vil være store set i forhold til det årlige energiforbrug. Det vil derfor ofte ikke være økonomisk attraktivt at tilslutte sig et kollektivt system. Samtidig kan det lave forbrug betyde, at det ikke er rentabelt for fjernvarme- eller naturgasselskabet at forsyne en lavenergibygning.”

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Lovgrundlag

Lov om Planlægning (Planloven)

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til, om forslag til Lokalplan nr. 142 for Meransletten 2-8 samt forslag til Kommuneplantillæg 019 for sommerhuse ved Meransletten, skal godkendes og sendes i offentlig høring.

Plan- og Miljøudvalget indstillede på møde den 13. august 2019 at igangsætte et lokalplanforslag for Meransletten 2-8, der lovliggør den eksisterende bebyggelse, og som fortsat åbner mulighed for etablering af op til 4 sommerhuse. Byrådet tiltrådte denne indstilling på mødet den 28. august 2019.

Indstillingen skete på baggrund af Planklagenævnets afgørelse samt Kammeradvokatens vurdering af, at den nuværende udstykning af Meransletten 2-24 strider imod gældende Lokalplan 76.

Lokalplanen ophæver delvist Lokalplan 76 for de nævnte ejendomme. Forslaget giver fortsat mulighed for 4 sommerhuse samt et fælles friareal og lovliggør dermed de faktiske forhold.

Lokalplanens afgrænsning og formål

Lokalplanforslaget omfatter en række matrikler ved Meransletten 2-8 i Jægerspris med et samlet areal på ca. 4.700 kvadratmeter. Formålet med lokalplanforslaget er fortsat at give mulighed for etablering og opførelse af op til 4 sommerhuse samt at lovliggøre den nuværende udstykning og to eksisterende sommerhuse.

Lokalplanforslaget fastlægger placeringen af byggefelter, adgangsvej og friarealer. Dertil sikrer planen med en række bestemmelser bebyggelsens ydre fremtræden og udformning af ubebyggede arealer.

Planforslaget fastholder den overordnede struktur i Lokalplan 76, og der udlægges ikke nye arealer til bebyggelse.

Kommuneplantillæggets afgrænsning og formål

Kommuneplantillægget har til formål at øge den maksimalt tilladte bygningshøjde ved at oprette en ny kommuneplanramme for området. Med tillægget bringes kommuneplanen i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Tillægget udlægger en del af den eksisterende ramme S 6.4 i en ny ramme S 6.7, der fastholder samme anvendelsesbestemmelser som eksisterende planramme, dog bortset fra en ændring i den maksimale bygningshøjde. Kommuneplantillægget fastsætter bygningshøjden til maksimalt 6,5 meter, og det nuværende antal etager fastholdes til maksimalt 1 etage.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene, og administrationen har vurderet, at planerne ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de kriterier, som fremgår af Miljøvurderingslovens bilag 3. Administrationen har således truffet afgørelse om, at forslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Økonomi

 Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Forslag til Lokalplan nr. 142 for Meransletten 2-8 samt forslag til Kommuneplantillæg 019 for sommerhuse ved Meransletten godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning

Tina Tving Stauning (A) stillede et ændringsforslag om, at lokalplanforslaget kun omfatter 9fi og 9fk, og at de grundlæggende principper fastholdes i den nye lokalplan.

For stemte: Tina Tving Stauning (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod stemte: Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V).

Tina Tving Stauning (A) stillede et ændringsforslag om, at lokalplantillæggets nuværende maksimale bygningshøjde fastholdes.

For stemte: Tina Tving Stauning (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod stemte: Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V).

Ændringsforslagene forkastet.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning:

For stemte: Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V).

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø).

Administrationens indstilling forkastet.

Jørgen Bech (V) begærer sagen i Byrådet.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har tidligere modtaget en henvendelse fra Selsø-Lindholm Gods om etablering af en skovbegravelsesplads. Der er ikke skovbegravelsespladser i Frederikssund Kommune, men både Horsens og Odense Kommuner har skovbegravelsespladser på henholdsvis privat og offentlig jord.

Administrationen har endvidere i slutningen af 2019 modtaget en henvendelse fra nationalparken om Frederikssund Kommunes ønsker til evt. udvidelse af denne.

Der har herefter været en uformel drøftelse om, at startskuddet hertil (udvidelse af nationalparken) kunne være en udvidelse af aktiviteter på Selsø-Lindholms arealer dels med etablering af en skovbegravelsesplads i nationalparken, dels med rekreativ infrastruktur, som kunne være med til at forbinde Eskilsø med Selsø Sø, således at området fik en infrastruktur til fugleobservationer, og som indtil videre kunne ske under arbejdstitlen "Fuglenes halvø".

Henvendelsen er i 2020 fulgt op med en anmodning om, at første skridt kunne være etablering af skovbegravelsespladsen i nationalpark Skjoldungernes Land på Selsø-Lindholms arealer, dernæst etablering af de øvrige aktiviteter, og endelig at Frederikssund Kommune herefter vurderer ønsker til udvidelse af nationalparkens kerneområde.

Af bilag fremgår kort over ønske til placering af skovbegravelsesplads.

Udvalget skal tage stilling til, om administrationen skal arbejde videre med etablering af skovbegravelsespladsen og efterfølgende udvidelse af de øvrige aktiviteter som nævnt ovenfor.

Beskrivelse

Kirkeministeriet skal give tilladelse til, at der oprettes en gravplads. Det er herudover et krav fra Kirkeministeriet, at ansvaret for gravpladsen ligger hos kommunen, jf. lov om begravelse og ligbrænding.

Skovbegravelse ApS står for administration af pladsen, ligesom i Horsens. Såfremt der skal arbejdes videre med en aftale, vil de endelige aftalevilkår og de forskellige juridiske og planmæssige forhold skulle vurderes nærmere for bl.a. at undgå, at Frederikssund Kommune har unødig risiko, f.eks. ved konkurs, ejerskift og lignende. Derudover vil der skulle indhentes de relevante tilladelser fra egne og andre myndigheder.

I det videre arbejde med det ansøgte indgår blandt andet:

 • Afklaring af kontraktforhold, forpagtnings- samt driftsaftaler
 • Afklaring om tilsynsforpligtigelse
 • Afklaring af fredning
 • Afklaring af strandbeskyttelse
 • Afklaring af landzoneforhold
 • Afklaring hos Kirkeministeriet

Indtil videre er der foreslået en løsning, hvor Frederikssund Kommune forpagter et skovareal fra Selsø-Lindholm Gods. Forpagtningsafgiften udgør 0 kr. Der udarbejdes en driftsaftale med Selsø-Lindholm Gods, som indebærer, at godset modtager den fulde betaling fra de borgere, som ønsker at få deres urne nedsat i skoven. Basisprisen vil formentligt udgøre kr. 5.900 kr., som dækker en 10-årig periode. Betalingen for et gravsted skal vedtages og fremgå af kommunens takstregulativ. Beløbet reguleres i en aftale om den daglige drift mellem Selsø-Lindholm Gods og Frederikssund Kommune.

Selsø-Lindholm gods indgår en administrationsaftale med det selskab, som påtager sig den administrative håndtering. I dette tilfælde Skovbegravelse ApS. Derudover tinglyses vedtægter på ejendommen, som sikrer fredning af urnerne i en 10-årig periode fra sidste urnenedsættelse.

Kirker og kommuner kan være myndighed på en gravplads. Der er mange eksempler på kommunale gravpladser, og bl.a. Lejre kommune forestår skovgravpladser. Viden fra Lejre Kommune vil kunne bruges i et videre forløb.

Det er vigtigt at sikre, at forpligtelser vedr. administration af gravpladsen kommer til at påhvile skovejer og administrationsselskabet gennem præcise aftaler og vedtægter, samt at der som et led i aftalen engageres en trediepart til periodisk kontrol med skovbegravelsespladsen, herunder kontrol med gravprotokollen. 

Fastlæggelse af vedtægter m.v. samt aftale om etablering af skovbegravelsesplads, skal forelægges til endelig beslutning i Frederikssund Byråd.

Økonomi

 Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der arbejdes videre med etablering af skovbegravelse og en udvidelse af aktiviteter, som nævnt i sagsfremstillingen.
Beslutning

Godkendt, idet udvalget ønsker, at Grønt Forum inddrages.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven - Godkendelsesbekendtgørelsen

Sagsfremstilling

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring, har ansøgt om ny miljøgodkendelse af de to skydebaner beliggende ved Hovnæsbakken, Kulhusvej 23, 3630 Jægerspris.

Den ny miljøgodkendelse skal erstatte den gamle miljøgodkendelse, som er fra 1991. Baggrunden for revurderingen af miljøgodkendelsen er, at der er foretaget en del ændringer på banen siden den blev etableret.

Forsvaret har samtidig et behov for at øge benyttelsen af skydebanerne til et niveau, der svarer til maksimalt tilladte skydetid for nye skydebaner, i henhold til Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 1, 1995 – Skydebaner, Skydetider svarende til en maksimal støjbelastning på 59 dB(A)I: ”Nye Skydebaner”

Frederikssund Kommune har på denne baggrund drøftet mulighederne for at støjdæmpe anlægget yderligere. Af miljøgodkendelsen fra 1991 fremgår det, at anlægget er støjdæmpet ned til 65 dB(A) for alle områder udenfor skydebaneanlægget.

Af ansøgningen om den nye miljøgodkendelse, fremgår det, at anlægget vil blive støjdæmpet ned til 59 dB(A) for alle beregningspunkter udenfor skydebaneanlægget, bl.a. ved at etablere støjdæmpende skyde-skure.

Ansøgningen om fornyet miljøgodkendelse er bilagt en støjrapport udarbejdet af SWECO.

Administrationen vurderer umiddelbart, at kommunen ikke kan afvise at give miljøgodkendelse til det nye anlæg på disse betingelser, da de er i tråd med Vejledningen.

Særlig godkendelse

Imidlertid har Forsvarets Ejendomsstyrelse dog også et behov for at få tilladelse til følgende skydeaktivitet, der går ud over Vejledningens maksimalt tilladte skydetid:

I tidsrummet 22.00 - 24.00 i perioden, maj - august: 4 lørdage samt

I tidsrummet 22.00 - 24.00 i perioden, september - april: 12 lørdage

I tidsrummet 22.00 - 24.00 i perioden, maj - august: 4 søndage

I tidsrummet 22.00 – 24.00 i perioden, september - april: 4 søndage

Aktivitetsfrie perioder på skydebanerne følger skydeterrænets aktivitetsfrie perioder, som fremgår i bekendtgørelse nr. 1732 af 21. december 2015 om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner.

Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Miljøudvalgets møde den 2. juni 2020:

Der har været foretaget partshøring og der er modtaget ét høringssvar, se bilag.

kort opsummering af høringssvar:

Beboerne på Kulhusvej 39, 3630 Jægerspris ønsker, at forsvarets ansøgning afvises med den begrundelse, at øget aftenskydning vil være yderst generende. Samtidig gøres opmærksom på at Frederikssund Kommune planlægger cykelsti på den side af vejen.

Administrationen har ikke bemærkninger til de ændrede skydetider. Det er planlagt, at der flere steder langs stien vil blive skiltet med skydeplads/militært område.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de støjdæmpende foranstaltninger, som bliver taget i brug i forbindelse med den nye miljøgodkendelse, vil medføre en betydelig forbedring af støjforholdene i forhold til den nuværende tilladte støjbelastning. Der indføres desuden en regel om, at der ikke må skydes på skydebanerne i perioder, hvor der i følge ”Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner” skal være aktivitetsfri perioder i det øvrige skydeterræn. Herved sikres perioder, der er helt fri for skydning i området. Det vurderes, at de nye tiltag - samlet set - vil udgøre en forbedring af støjforholdene for naboer samt i forhold til det konkrete høringssvar der er modtaget.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Udvalget godkender den udvidede skydetid som ansøgt, og at administrationen dermed kan gå videre med udarbejdelse af Miljøgodkendelsen.
Historik

Indstilling, Plan- og Miljøudvalget, 3. marts 2020, pkt. 40:  

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Det ansøgte sendes i partshøring og sagen efterfølgende behandles af udvalget.

Beslutning, Plan- og Miljøudvalget, 3. marts 2020, pkt. 40:Godkendt.

Beslutning

Ikke tiltrådt.

Udvalget ønsker en fornyet dialog med staten om støvkonsekvenszonen.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Lovgrundlag

Planlovens § 19

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af etageboliger på Kocksvej 17-19 i Frederikssund, som er omfattet af lokalplan nr. 119.

Plan- og Miljøudvalget skal beslutte, om Frederikssund Kommune vil give dispensation til det ansøgte.

Det ansøgte:

 • Opførelse af to femetagers boligblokke. Byggeriet kræver dispensation fra flere bestemmelser i den gældende lokalplan. Blandt andet bestemmelser omkring placering af blokkene, taghældning, farve på facader, parkering og altaner.

Af vedlagte dispositionsforslag (bilag 1) og dispensationsansøgning (bilag 2) fremgår illustration af byggeriet samt dets placering på grunden.

Lokalplanens bestemmelser:

Ejendommen er omfattet af lokalplan 119, og det ansøgte kræver dispensation fra følgende bestemmelser i planen:

 1. § 6.7, om at parkeringspladserne skal placeres som vist på principskitsen – bilag 2
 2. § 8.5, om at beboelsesbygningerne skal opføres som 2 længehuse med en placering, som vist på principskitsen – bilag 2
 3. § 8.10, om at udhuse skal placeres i forbindelse med parkeringspladserne og bygges sammen som par eller i klynger af 4 stk., som vist på principskitsen – bilag 2
 4. § 9.1, om at beboelsesbygningerne skal opføres som længehuse med flade tage
 5. § 9.2, om at beboelsesbygningernes facader og gavle skal udføres i lys gule teglsten
 6. § 9.3, om at der ikke må etableres udvendige altaner

Naboorientering og bemærkninger:

Der har været foretaget naboorientering hos omkringliggende naboer. Der er modtaget et samlet høringssvar fra to naboer. Høringssvaret er vedlagt i bilag 4.

Indsigelsen fra naboerne angår farven på bygningerne. De mener, at de mørkerøde sten vil være alt for mørkt for kvarteret. Det henviser til, at nabobygningerne har gule sten eller hvide facader. 

Administrationens vurdering:

Parkeringspladser

Bygherre ønsker at flytte lege- og opholdsarealerne ind til bygningerne, og flytte parkeringen væk fra bygningerne. Det betyder, at man ikke skal krydser parkerings- og vejarealet for at komme til lege- og opholdsarealerne. Det er administrationens vurdering, at den ændrede placering af henholdsvis parkerings-, lege- og opholdsarealerne giver en bedre udnyttelse af arealet og en mere sikker adgang til lege- og opholdsarealerne for beboerne.

Bygningerne placering

Bygningerne er i store træk placeret inden for byggefelterne. Der er nogle små overskridelser af felterne. Disse overskridelser er primært mod vejen. Det er administrationens vurdering, at overskridelserne af byggefelterne ikke vil give væsentlige nye gener for de omkringboende.

Udhuse

Bygherre ønsker at flytte udhuse ned i kældrene, og etablere dem som kælderrum. Det er administrationens vurdering, at man godt kan udlade at etablere udhuse ved parkeringspladser, da man i stedet sikrer, at der bliver etableret opbevaringsrum til hver enkel bolig i kældrene.

Taghældning

Byggeriet ligger i et område, hvor de fleste af nabobygningerne er udført med taghældning. Det er derfor administrationens vurdering, at det ikke vil ændre væsentligt på området karakter, hvis bygninger udføres med taghældning i stedet for fladt tag.

Farve på facader

Byggeriet ligger i et område med forskellige typer af facademateriale, og derfor også forskellige farver. På en af nabogrundene er der ved at blive bygget en boligblok med røde facader. Det er derfor administrationens vurdering, at det ikke vil ændre væsentligt på området karakter, hvis bygningerne udføres med røde teglsten i stedet for gule teglsten.

Altaner

Bygherre ønsker at etablere udvendige altaner ind mod gården. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der blevet lavet en miljørapport (bilag 3), hvori forureningsbidraget fra det nærliggende kraftvarmeværk på Løgismose 1 er vurderet. Konklusionerne i rapporten er fremhævet med gult (bilag). Det er administrationens vurdering, at der kan dispenseres og gives tilladelse til altaner, idet rapporten redegør for, at forureningsbidraget fra kraftvarmeværket i praksis ikke udgør noget problem.

Økonomi

 Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser, skal behandles i særskilte sager.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Der gives dispensation til pkt. 1-6.
Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget præciserer, at der fortsat skal være mulighed for trafikafvikling både ind og ud af Kochsvej og Lundebjergvej. Affaldsøer bør være op til 10 fraktioner.  

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Sagsfremstilling

Orienteringssag om byggesagsbehandlingstider i Frederikssund Kommune fra januar 2020 til april 2020.

Statistikken er udtræk af data fra ansøgningsportalen Byg og Miljø, som viser 1) antallet af sager, 2) den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og 3) Procent af det samlede antal sager, der opfylder KL's aftale om servicemål.

Statistikken fremgår af bilag.

KL-aftale om servicemål er:

Simple konstruktioner

40 dage

Enfamilieshuse

40 dage

Industri- og lagerbygninger

50 dage

Etagebyggeri, erhverv

55 dage

Etagebyggeri, boliger

60 dage

Administrationens bemærkninger

En stor del af de byggesager, administrationen modtager indeholder også lovliggørelse af visse forhold. Disse sager indgår normalt ikke i statistikken.

Sagsbehandlingstiderne for året 2020 er stigende. I forhold til servicemålene fra KL, så overholder Frederikssund Kommune disse i 49 % af sagerne. Det er ikke muligt at foretage en tilsvarende beregning i forhold til Frederikssund Kommunes egne servicemål.

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 14. januar 2020, at servicemålet for 2019 skulle fastholdes i 2020. Nedenstående blev vedtaget, hvilket også fremgår af graferne på bilag.

Simple konstruktioner

30 dage

Enfamilieshuse

28 dage

Industri- og lagerbygninger

28 dage

Etagebyggeri, erhverv

28 dage

Etagebyggeri, boliger

28 dage

Øvrige bemærkninger

Generelt er antallet af sager i Byg og Miljø (ansøgningsportalen) steget med ca. 21 % sammenlignet med samme periode i 2019.

Dog er antallet af sager oprettet i Kommunens fagsystem (uden om selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø) faldet med ca. 18 %.

Den generelle stigningen i antal sager betyder også stigning i telefoniske henvendelser og fremmødte borgere.

Ovenstående medfører pres på serviceniveauet. Afdelingen prioriterer derfor de planlagte møder højere end de telefoniske henvendelser samt ikke planlagte fremmøde, hvor der gives svar på et mere overordnet niveau. Borgerne oplever ikke altid dette som tilfredsstillende.

Derudover har hjemsendelsen i forbindelse med COVID-19 påvirket sagsbehandlingstiden, hvilket vil gøre sig gældende i et stykke tid fremadrettet. 

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender statistikken til orientering for Plan- og Miljøudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Sagsfremstilling

Der er indkommet en henvendelse fra Formanden fra GF Gl. Færgegårdsvej, Tørslev Hage, vedr. beplantningsmuligheder ved støjmuren i Tørslev Hage.

Administrationen vil, til et udvalgsmøde efter sommerferien, udarbejde en nærmere redegørelse af sagen, og herunder afdække de spørgsmål, der er rejst. Administrationen vil på baggrund af redegørelsen komme med anbefalinger til sagens videre forløb.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

 Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Plan- og Miljøudvalget.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Pelle Andersen-Harild (Ø) har anmodet om at få udarbejdet en sag over nedenstående til Plan- og Miljøudvalgets behandling:

"Med udgangspunkt i  henvendelser i løbet af april-maj 2020 fra Dansk Botanisk Forening (v/ biolog Anna-Bodil Hald) og fra biolog Uffe Gjøl Sørensen ønskes en redegørelse for hvilke plejetiltag, der har været foretaget af Frederikssund Kommune efter kommunesammenlægningen for at beskytte Grenet Edderkopurt, Mygblomst, Himmelblå Lungeurt, Storblomstret Brunelle, Pukkellæbe og Tangakset Trådspore, og hvilke planer, der er udarbejdet for fremover at beskytte og sikre de nævnte arter. Desuden ønskes en oversigt over botaniske interesseområder i Frederikssund, og hvis ikke en sådan foreligger, så hvordan og hvornår en sådan oversigt kan udarbejdes."

Udvalget bedes beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en sådan redegørelse.

Økonomi

 Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en redegørelse som skitseret ovenfor.
Beslutning

Udsat.

Udvalget anmoder administrationen om at redegøre for de plejeplaner, der findes, og herefter skal udvalget have en drøftelse af den fremadrettede indsats på området. Der skal samtidig medtænkes ressourcetrækket til opgaven.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Sagsfremstilling
 • Plan- og Miljøudvalget behandlede d. 3. marts 2020 flg. sag: Dispensation fra lokalplan nr. 087 vedr. Mejsevænget 87, Vellerup (sag 37). Sagen blev udsat, idet udvalget ønsker en besigtigelse af området. Administrationen planlægger en besigtigelsestur i forbindelse med et udvalgsmøde efter sommerferien.
 • Sagsliste
Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).