Frederikssund Kommunes logo

Plan- og Miljøudvalgets møde den 19. maj 2020

Ekstraordinært møde - via skype kl. 15.30

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendelse af dagsordenen blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Tina Tving Stauning (A).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Pelle Andersen-Harild (Ø) kan ikke godkende dagsordenen, idet der ikke ses at være saglige argumenter for et ekstraordinært udvalgsmøde, da det eneste indholdsmæssige dagsordenpunkt uden vanskelighed vil kunne behandles på det ordinære møde i Plan- og Miljøudvalgets møde primo juni.  Pelle Andersen-Harild (Ø) forlanger derfor det ekstraordinære møde aflyst.

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)  

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal med denne sag tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 018 og dispensation fra lokalplan nr. 76 med tilhørende miljøscreening for etablering af op til 10 etager almene boliger i Vinge, skal sendes i offentlig høring.

I forbindelse med den igangværende udvikling af Vinge ønskes mulighed for at indpasse en almennyttig etageboligbebyggelse i op til 10 etager på et areal syd for Dalvejen, som en del af det tætte og centrale byområde. Dette afviger fra de gældende rammer i kommuneplanen, hvor det maksimale etageantal syd for Dalvejen er fastsat til 8 etager.

Ønsket om høje bygningsdele i den centrale del af Vinge tager afsæt i Byrådets tidligere besluttede helhedsplan for Vinge (som dog ikke er juridisk bindende).

Byrådet besluttede derfor på mødet den 29. april 2020 (sag nr. 79) at ændre byggemulighederne i den centrale del af Vinge - rammeområde C 2.1 ’Vinge Bymidte’. Dette udmøntes med nærværende forslag til kommuneplantillæg nr. 018.

Ønske om bebyggelse i 10 etager forudsætter, at der meddeles dispensation fra lokalplan nr. 76, bestemmelse § 8.7 etager og bygningshøjder, som udsendes i nabohøring sideløbende med kommuneplantillæggets høringsperiode. Det skal bemærkes, at dispensationen fra lokalplanen først kan meddeles umiddelbart efter, at kommuneplantillæg nr. 018 er endelig vedtaget i henhold til kravene i planloven.

Miljøvurdering

Der er truffet afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering, da planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkning på miljøet.  

Forslag til kommuneplantillæg nr. 018 for rammeområde C 2.1 - Vinge Bymidte og screening for miljøvurdering vedlægges som bilag til dagsordenen.

I forbindelse med projekteringen af de almene boliger bliver der også udarbejdet et skyggestudie for bebyggelsen, som skal indgå i den kommende offentlige høring. Skyggestudiet vil være klar inden Plan- og Miljøudvalgets møde og eftersendes dagsordenen.

Økonomi

 Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at: 

  1. Forslag til kommuneplantillæg og dispensation fra lokalplan nr. 76 med tilhørende miljøscreening godkendes og sendes i 4 ugers høring.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, ekstraordinært møde 19. maj 2020:

Beslutning vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Beslutning

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Tina Tving Stauning (A).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Pelle Andersen-Harild (Ø) stemmer imod, idet byggeriet bør holdes indenfor den gældende kommuneplanramme, hvor det maksimale etageantal er fastsat til 8

etager.

Administrationens indstilling anbefales.

Pelle Andersen-Harild (Ø) begærer sagen i Byrådet.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)