Frederikssund Kommunes logo

Plan- og Miljøudvalgets møde den 24. marts 2020

Via Skype kl. 08.15

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag godkende lokalplan 138 for etageboliger ved A.C. Hansensvej og Lærkevej endeligt.

Byrådet besluttede den 30. oktober 2019 (sag nr. 202) at igangsætte lokalplan 138. Lokalplanen ophæver delvist lokalplan 099. Forslaget giver mulighed for en boligblok i 7 etager samt tagterrasse (B1) og en boligblok i 4 etager(B3) mod A.C. Hansensvej.

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet et tilhørende kommuneplantillæg, der bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplanens afgrænsning og formål

Lokalplanforslaget omfatter matriklen 28ax Frederikssund Markjorder på ca. 4000 m2. Grunden ligger centralt i Frederikssund over for Sillebrocenteret og adgangen til stationen.

Lokalplanforslaget skal sikre gode vej- og stiforbindelser i og gennem området. Derudover skal forslaget sikre en hensigtsmæssig disponering af fælles friarealer (parkering, affaldshåndtering og depotrum). Lokalplanen erstatter lokalplan 099, som forsat er gældende for nabomatriklen. Arealet indgår i den sydligste del af Lille Blødevejskvartret, som er omfattet af lokalplan 015.

Bemærkninger

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 17. januar til 17. februar 2020. I høringsperioden er der modtaget høringssvar fra 52 borgere fra Stationsparken, som er en nabobebyggelse til lokalplanområdet. Der er også kommet en bemærkning fra en borger, der gør opmærksom på skæmmende og reflekterende anlæg på tagflader nær volden.

Bemærkningerne til lokalplanforslaget fra beboerne i Stationsvænget er i hovedtræk, at en forøgelse fra 5 til 7 etager af det kommende byggeris højde på en bygning placeret mindre end 50 m fra den nærmeste bolig i Stationsparken, vil medføre en helt uantagelig gene for en lang række beboere i form af indkig, gener fra lys, hvortil kommer en øget trafikmængde tæt på Stationsparkens beboere.

Administrationens vurdering

I forhold til risikoen for indbliksgener vurderer administrationen, at afstanden til Stationsparken og placering nord for Stationsparken reducerer indbliksgener til et niveau, der ikke overstiger det, der må forventes/tåles i en bebyggelse med så central/stationsnær beliggenhed som Stationsparken.

Lokalplanen giver ikke anledning til væsentlig forøgelse af trafik eller lysgener i forhold til gældende lokalplan.

Området ligger stationsnært, hvor det er hensigtsmæssigt at byfortætte under hensyntagen til omkringliggende bebyggelse. Stationsvænget ligger stationsnært og beboerne her må forvente at nabobebyggelsen følger udviklingen i bymidten.

Gældende lokalplan 015 erstattede lokalplan 099, som omfatter det meste af Lille Blødekvarteret. Lokalplan 099 gav mulighed for at opføre rækkehuse i 2-3 etager samt et punkthus i 6-7 etager på den pågældende ejendom. Lokalplan 099 fra 2010 giver fortsat mulighed for punkthuse i 6-7 etager langs volden.  

Ændringer til forslag

Indblik fra tageterrassen kan reduceres ved at trække rækværket længere ind på tagfladen. Det vil betyde, at brugere af tagterrassen ikke vil kunne se de nærmeste boliger på Stationsparken.

Der kan således indføres bestemmelse om at: Rækværk skal placeres minimum 1 m bag facadelinjens skæring med tagfladen, dog 2,5 m bag facadelinjens skæring med tagfladen mod sydøst (der vender mod Stationsparken).

Det anbefales, at beplantningen langs Lærkevej føres helt hen til krydset ved A.C. Hansensvej, så der kommer et ensartet grønt forløb på hele vejstrækningen og beplantning mellem Lærkevej og Stationsparken.

For at undgå, at byggeriets omfang afhænger af matrikulære forhold foreslås det, at bestemmelse § 7.1 om bebyggelsesprocent udgår. I stedet indføres bestemmelse om, at det bebyggede areal i byggefelt B1 ikke må overstige 330 m².

Høringen har givet anledning til tekniske præciseringer og suppleringer i lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, men ikke større ændringer. Der er redegjort for resultatet af den offentlige høring i hvidbogen.

Lokalplanforslag, visualiseringer, høringssvar og hvidbogen er vedlagt dagsordenen som bilag.

Det dronefoto, der er indsat i projektmaterialet, er taget et stykke fra den planlagte bygning i 7 etager. Bygherre har derfor eftersendt to dronefotos, som er taget lige over den planlagte bygningen i 7 etager.

De nye foto er vedlagt som bilag. Fotoerne giver ikke anledning til ændringer i sagsfremstillingen.

Økonomi

 Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Forslag til lokalplan 138 vedtages endeligt med de anbefalede rettelser.
Beslutning

Tina Tving Stauning (A) fremsætter forslag om, at etagebyggeriet bliver på max. 5 etager. For stemte: Tina Tving Stauning (A)

Imod stemte:

Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Tobias Weische (O)  

Ikke tiltrådt.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning:

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Tobias Weische (O)  

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A)

Tina Tving Stauning (A) stemmer imod med den begrundelse, at der ikke ønskes at gives yderligere dispensationer til 7 etager af hensyn til indkigsgener for naboerne i Stationsparken samt skyggepåvirkninger. 

Tiltrådt.

Udvalget ønsker, at teksten på side 12 ændres til .....helt eller seminedgravet.

Tina Tving Stauning (A) begærer sagen i Byrådet.  

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til, om forslag til lokalplan 135 og miljøscreening skal godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Byrådet besluttede den 5. november 2019 (sag nr. 115) at igangsætte lokalplan 135 for boliger ved Møllevej i Jægerspris (Elmehøj). Forslaget giver mulighed for at opføre op til 63 boliger i én etage. Området er omfattet af kommuneplanramme 6.15 – Ved Hannelundsvej, som udlægger området til tæt-lav boligområde med 1½ etager, en bygningshøjde på højst 8,5 m og en bebyggelsesprocent på 40. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 5,25 ha. Formålet med lokalplanen er at sikre byudvikling og et varieret boligudbud i den sydlige del af Jægerspris ved at give mulighed for, at der kan opføres mindre boliger med et bebygget areal pr. bolig på højst 100 m2. Forslaget er udarbejdet på baggrund af en helhedsplan, der sammentænker lokalplanområdet med et perspektivområde syd for lokalplanafgrænsningen (Helhedsplan i bilag).

Lokalplanen fastsætter den overordnede bebyggelsesstruktur, parkeringsnormer samt placering og udformning af veje og stier med vejadgang til lokalplanområdet via Møllevej. Bebyggelsesstrukturen tager højde for det stedlige miljø med fælles friarealer ved sø og mose.  

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for, at håndtering af overfladevand sker inden for lokalplanområdet. Det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet er omfattet af støjkonsekvenszonen fra Jægerspris Skydeterræn, og der kan derfor ikke etableres boliger inden for denne zone. Området benyttes i stedet til håndtering af overfladevand i form af regnvandsbassiner, der giver området en rekreativ værdi.

Lokalplanen sikrer, at udviklingen af området ikke vil medføre ændringer i tilstanden af mosen og søen i det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det sikres via en sikkerhedszone, hvor der ikke må bebygges eller ske direkte nedsivning af regnvand. Desuden sikrer lokalplanen, at der etableres en spredningszone og bevarelse af eksisterende træbælte i lokalplanafgrænsningen mod øst for at sikre mulige bilag VI-arters levested og rasteareal.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og

programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af screeningen, vurderer administrationen, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Lokalplanforslag 135 og miljøscreening vedlægges bilag.

Økonomi

 Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Forslag til lokalplan 135 for et nyt boligområde ved Møllevej i Jægerspris (Elmehøj) godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.
Beslutning

Tina Tving Stauning (A) fremsætter forslag om, at sagen sendes i en 8 ugers høring.For stemte: Tina Tving Stauning (A)

Imod stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Tobias Weische (O)

Ikke tiltrådt.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V), Tobias Weische (O) og Tina Tving Stauning (A)

Tiltrådt.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Sagsfremstilling

Plan og Miljøudvalget skal med denne sag forholde sig til ændringer i udformningen af boligerne på Sillebroens parkeringshus, samt beslutte om lokalplanarbejdet skal fortsætte med det reviderede projekt, hvor det arkitektoniske udtryk er ændret.

Den 7. maj 2019 igangsatte Plan og Miljøudvalget en lokalplan for nye boliger i to etager ovenpå Sillebroens parkeringshus. I projektforslaget var boligerne udformet som en kopi af de nuværende boliger ovenpå Sillebroen Shopping. Boligerne skulle således opføres i samme farve som de øvrige boliger på centeret og facaderne rykkes ind på bygningen, så bygningshøjden trappede ned mod gaden. Se det oprindelige projektforslag i bilag 1.

Udregninger i forbindelse med projekteringen af byggeriet, har imidlertid vist, at det er nødvendigt, at boligerne føres ud på bærelinjer i facaden på parkeringshuset og projektet er derfor ændret. Se det reviderede projektforslag i bilag 2.

I det reviderede projektforslag fastholdes, at boligerne opføres i 2 plan, at der i alt opføres ca. 4.000 m2 boliger, samt, at der etableres et friareal til områdets beboere svarende til minimum 10 % af det samlede bolig-bruttoetageareal. 

I lokalplanarbejdet arbejdes der stadig med at finde løsninger på støjproblematikker, adgangsforhold, cykelparkering og affaldshåndtering.

Revideret projekt

I det reviderede projektforslag udgøres boligerne af moduler/bokse, som placeres i grupper langs facaden af p-huset. Mellemrummet mellem grupperne af boligbokse er tilpasset den underliggende facade på p-huset, som har skiftevis gule mursten og lodrette lameller i galvaniseret stål. Lamellerne på p-huset er om sommeren tilgroet med grønne slyngplanter.

Mod Baneledet opsættes der lodrette lameller i galvaniseret stål i mellemrummet mellem boliggrupperne. De lodrette lameller skal begrønnes med slyngplanter for at skabe sammenhæng mellem parkeringshuset arkitektur og boligerne samt give en sammenhængende skyline, når den ses fra stationen og Roskildevej.

Alle boligerne får en inddækket altan mod de ydre facader. Altanernes inderside er beklædt med træ, for at bryde med stålfacaden. Altanerne forsynes med lodrette lameller i galvaniseret stål, der giver bebyggelsen et lettere udtryk og et sammenspil med parkeringshusets facade.

I lokalplanområdets sydlige del foreslås et orangeri med tilhørende grønt udendørs fællesområde til alle beboere. Orangeriet skal give indkørslen til centeret et let og imødekommende udseende.

Projektløsningen, hvor boligerne leveres som færdigbyggede bokse, vil gøre anlægsperioden kortere, hvilket vil give færre gener for beboere, naboer og brugere af butikscenteret.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den nye udformning af boligerne, vil være mere synlig i bybilledet og vil opleves som et mere markant byggeri end det oprindelige projekt. At boligernes flyttes ud i facadelinjen vil få byggeriet til at fremstå højere, end det ville med indrykkede facadelinjer, når det ses fra gadeniveau. Højden på byggeriet er dog ikke højere end de eksisterende boliger på Sillebrocenteret.

De ny boliger adskiller sig fra boligerne på Sillebroen med hensyn til farve og udformning, men er tilpasset p-huset, idet de lodrette linjer i p-husets facade er videreført i inddelingen af boliggrupper og lamel-strukturen er videreført i altanerne. Det grønne udtryk videreføres med begrønnede lameller i mellemrummet mellem boliggrupperne i facaden ud mod Baneleddet.

Placeringen af boligerne er stationsnært. Jf. Fingerplanen kan der derfor planlægges for højere bebyggelsesprocenter. I lokalplanområdet som helhed planlægges der for en maksimal bebyggelsesprocent på ca. 212 %.

Administrationens anbefalinger

Administrationen anbefaler, at der i lokalplanen fastsættes krav til materialevalg til rækværk mellem boliggrupperne ud mod A. C. Hansensvej for at sikre en god facadeløsning på denne side også.

Administrationen anbefaler derudover, at der stilles krav til materialer, udformning og begrønning i lokalplanen, så principperne om en arkitektonisk sammenhæng med p-huset sikres.

Supplerende sagsfremstilling den 24. marts 2020:

Administrationen har drøftet udvalgets spørgsmål med projektudvikler, der fortæller, at det konstruktionsmæssig ikke er muligt at lave boligerne med indrykkede facader og det derfor ikke er muligt at lave en økonomisk redegørelse for et projekt med boliger med indrykkede facader. Se projektudviklers redegørelse i bilag 3.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Godkende fortsættelsen af lokalplanarbejdet med ændringen i det arkitektoniske udtryk for boliger på Sillebroens parkeringshus
 2. Godkende at administrationens anbefalinger indarbejdes i lokalplanen.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 3. marts 2020, pkt. 35:

Udsat.

Beslutning

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Michael Tøgersen (V)

Imod stemte: Jørgen Bech (V), Tobias Weische (O) og Tina Tving Stauning (A).

Ikke tiltrådt.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget har bedt om en status på kommunens digeprojekter.

Der er i budget 2020 afsat en pulje på 500.000 kr. til at finansiere de rådgiverydelser, der er nødvendige for at realisere lokale digeprojekter. På byrådsmødet 18. december 2019 besluttede Byrådet, at disse midler skulle frigives pr. 1. januar 2020 til det videre arbejde med digeprojekterne ved Kulhuse og Linderupvej.

Byrådet besluttede ved samme møde, at der senest 1. maj 2020 skal aflægges status på digeprojekter.

Status for administrationens arbejde med lokale digeprojekter

Administrationen har siden senest aflagte statusrapport for digeprojekter i november 2019 arbejdet for at skabe fornyet fremdrift i digeprojekterne.

Bemanding på kystområdet

Pr. 1. februar 2020 er der ansat en ny medarbejder i Klima og Natur, der skal bruge halvdelen af sin tid på kommunale digeprojekter. Samlet er der nu ét årsværk på kystbeskyttelsesområdet.

Den øgede bemanding på området betyder, at Klima og Natur nu kan begynde af prioritere arbejdet med digeprojekterne. Der arbejdes med digeprojekterne Linderupvej, Kulhuse og Hyllingeriis, som er de politisk prioriterede.

Dialogmøder med dige arbejdsgrupper

Digearbejdsgrupperne fra hhv. Linderupvej, Kulhuse, Hyllingeriis, Kignæshallen og Dalby Huse er inviteret til dialogmøder om prioriteringen af projekterne. Der har været afholdt tre møder og de resterende to afholdes i marts og april. Fra administrationens side anvendes møderne som afsæt for en genoptaget proces efter projekterne som følge af besparelser har været på vågeblus.

Status for digeprojekter

 • Kulhuse

Der er planlagt arbejdsmøder med digearbejdsgruppen 9. marts og 2. april 2020.

Næste skridt:

- Afklaring af hvilket procestrin projektet befinder sig på, jf. bilag 1.

- Sammenskrivning af de to udarbejdede rapporter til et færdigt myndighedsprojekt, der kan sendes til myndighedsbehandling.

- Udarbejde endelige vedtægter og bidragsfordeling.

- Danne digelag. Vedtægter skal godkendes af byrådet.

 • Linderupvej

Der er planlagt arbejdsmøde med digearbejdsgruppen 2. marts 2020.

Næste skridt:

- Afklaring af hvilket procestrin projektet befinder sig på, jf. bilag 1.

- Geografisk afgrænsning af projektområde.

- Teknisk løsning i relation til Natura2000.

 • Hyllingeriis

Der er udarbejdet en ansøgning, der er indsendt til administrationen. Administrationen har bedt om supplerende oplysninger, der er nødvendige for myndighedsbehandlingen. Der er desuden udarbejdet en foreløbig tidsplan for det videre projekt. Tidsplanen afhænger af, hvornår der afleveres et fuldt oplyst myndighedsprojekt. Projektet er et fælleskommunalt digeprojekt.

Næste skridt:

- Afklaring af hvilket procestrin projektet befinder sig på, jf. bilag 1.

- At tilføje supplerende oplysninger til myndighedsprojekt (igangsat).

- At udarbejde vedtægter og bidragsfordeling.

- Danne digelag. Vedtægter skal godkendes af byrådet.

 • Øvrige digeprojekter

Foruden ovennævnte digeprojekter skal administrationen, når de nødvendige ressourcer bliver tilgængelige, arbejde videre med de øvrige lokale digeprojekter. Følgende projekter er på nuværende tidspunkt ikke prioriterede:

- Dalby Huse, kommunalt fællesprojekt (kapitel 1a projekt)

- Kignæshallen, kommunalt fællesprojekt (kapitel 1a projekt)

Nyt digeprojekt

Foruden de ovennævnte kommunale fællesprojekter er administrationen ved at igangsætte et kystbeskyttelsesprojekt for Frederikssund by. For at sikre byen er det nødvendigt at etablere kystbeskyttelse i form af højvandsmure, diger, højvandssluser eller lignende. Der er i år afsat 500.000 til forberedelse af projektet. Administrationen er i øjeblikket i gang med at afklare, hvordan arbejdsprocessen for oversvømmelsessikring af Frederikssund by skal tilrettelægges, men det må forventes at arbejdet med dette projekt vil beslaglægge en del af administrationens ressourcer på kystbeskyttelsesområdet, dels i forbindelse med selve projektet og i forbindelse med myndighedsbehandling.

Økonomi

 Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Plan- og Miljøudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget anbefaler, at der tages hånd om de lokale digeprojekter.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Drift

Administrationen fremlægger Plan- og Miljøudvalgets regnskab for 2019 til orientering. Kommunens samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet.

Det oprindelige budget under Plan- og Miljøudvalget udgjorde 30,1 mio. kr.

I løbet af 2019 blev budgettet reduceret med 0,7 mio. kr. til 29,4 mio. kr. Denne reduktion dækker over nedjustering af lønbudgettet i forbindelse med vakancer på det administrative område.

Forbruget udgør 29,5 mio. kr., hvorfor årets resultat viser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at nogle af de lejede watertubes blev brugt i januar 2019 i forbindelse med stormflod, og der er kun afsat budget til leasing af watertubes og ikke til ibrugtagning. Budgetudfordringen blev identificeret i forbindelse med budgetopfølgningsarbejdet i 2019, hvorfor der blev indregnet et administrativt skøn svarende til et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.

Når årets resultat er bedre end det administrative skøn skyldes det primært, at merforbruget bliver modsvaret af en generel tilbageholdenhed på de øvrige områder.

For en nærmere gennemgang af merforbruget henvises til vedlagte bilag.

Anlæg

Det korrigerede budget for Plan- og Miljøudvalget 2019 på anlægssiden udgjorde 1,3 mio. kr.

Dette vedrører to projekter:

 • Renovering af frontmuren og rørindløb ved Jørlunde å. Der er afsat 1,2 mio. kr. Projektet er forsinket, og der er således ikke blevet afholdt udgifter på projektet i 2019.
 • Projektudarbejdelse til etablering af dige i Kulhuse. Der er afsat 0,1 mio. kr. Projektet er forsinket, og der er således ikke blevet afholdt udgifter på projektet i 2019.

For en nærmere gennemgang henvises til bilag "Regnskab 2019 - Anlæg (PMU)".

Økonomi

Regnskabssagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De afledte bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af separat sag på samme møde vedr. overførsler.

Indstilling

 Direktøren for Teknik, Erhverv og IT fremsender sagen til orientering for Plan- og Miljøudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2019 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvens for overførsler til efterfølgende år.

Serviceudgifterne under Plan- og Miljøudvalget er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang. Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der sikrer, at enhederne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger. Samtidig er det vigtigt, at overførslerne ses i sammenhæng med budget- og regnskabssanktionslovgivningen, idet overførsler -  til næstkommende år - teknisk set er en tillægsbevilling til det oprindeligt vedtagne budget, som udgør sigtepunktet i forhold til regnskabssanktionen vedrørende serviceudgifter. Ligeledes skal overførsler ses i forhold til likviditetsmæssige forhold mv.

Drift

På Plan- og miljøudvalget var der i 2019 et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. På trods heraf overføres der 0,1 mio. kr. til 2020, idet der er tale om øremærkede midler til arbejdet med indsatsplaner på grundvandsområdet i 2019. Arbejdet er endnu ikke igangsat og midlerne overføres til 2020, jf. bilagene: "Noter til overførsler" samt "Overførsler 2019 - PMU".

Anlæg

På Plan- og Miljøudvalget var der i 2019 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som søges overført til anlæg i 2020.

Overførslen på 1,3 mio. kr. er sammensat på følgende måde:

 • Der var i 2019 afsat 1,2 mio. kr. til renovering af Jørlunde å. Projektet er forsinket og restbeløbet søges overført til 2020.
 • Der blev overført 0,1 mio. kr. fra 2018 til 2019 til projektudarbejdelse til dige i Kulhuse. Projektet er forsinket og beløbet søges overført til 2020.

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til bilag "Overførsler 2019 - Anlæg (PMU)".

Økonomi

Overførslen giver anledning til en tillægsbevilling på 0,116 mio. kr. i 2020 på driftsrammen.

Overførslen giver anledning til en tillægsbevilling på 1,304 mio. kr. i 2020 på anlægsrammen.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. På baggrund af driftsregnskabet overføres 0,1 mio. kr. til 2020.
 2. På baggrund af anlægsregnskabet overføres mindreforbruget på 1,3 mio. kr. til 2020.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Sagsfremstilling
 • Roskilde Kommune ønsker at søge Miljøministeren om, at afskære klageadgangen vedr. tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven til at etablere dige til beskyttelse af Jyllinge Nordmark. I Frederikssund Kommune berører anlægget primært én grundejer. Da både Roskilde og Frederikssund Kommune er myndigheder i sagen skal både Roskilde og Frederikssund Kommune underskrive ansøgningen til Miljøministeren om, at afskære klageadgangen. Roskilde Kommune har indgået aftale med grundejeren i Frederikssund Kommune om, at placere en del af diget på grundejerens grund. Administrationen sender ansøgningen om afskæring af klageadgang til Miljøministeren sammen med Roskilde Kommune.
 • Administrationen har modtaget et forslag til byudvikling ved Marbækvej syd for Frederikssund. Tegninger vedlægges.
 • Brev fra miljøminister Lea Wermelin
Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)