Frederikssund Kommunes logo

Plan- og Miljøudvalgets møde den 4. februar 2020

Mødelokale J 2, Jægerspris kl. 08.15

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2020-2023 blev det besluttet at starte arbejdet med en fremadrettet investeringsplan for Frederikssund Kommune omfattende perioden 2021-2030. Investeringsstrategien skal understøtte Byrådets ønske om, at Frederikssund Kommune skal markere sig som en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret kommune i Øresundsregionen. Denne strategiske retning bygger videre på visionen "Gode forbindelser" fra planstrategien 2015 og danner sammen med FN's verdensmål udgangspunkt for planstrategi 2019, som Byrådet vedtog den 27. november 2019.

Konkrete drøftelser i fagudvalg - januar og februar 2020

På møderne i januar og februar skal fagudvalgene - inklusiv Økonomiudvalget - drøfte ideer og indspil til Investeringsplan 2021-2030. Drøftelserne skal ske inden for følgende rammer:

 • Ideer og indspil skal udgøres af mere strategiske overvejelser:

På møde den 11. december 2019 besluttede Økonomiudvalget, at det videre arbejde med investeringsstrategien i fagudvalgene skal tage udgangspunkt i nogle mere overordnede strategiske overvejelser omkring det fremtidige behov for investeringer. Formålet hermed er at sikre en reel stillingtagen til, hvilken overordnet retning Byrådet ønsker, kommunen skal bevæge sig i. Og ikke en en-til-en stillingtagen til en række løsrevne enkeltprojekter, der ikke nødvendigvis udgør en samlet strategi.

 • Med henblik på at understøtte arbejdet i fagudvalgene har Økonomiudvalget endvidere på deres møde den 11. december 2019 vedtaget en række kriterier for fagudvalgenes drøftelser:

Kapacitet

Investeringer, der medfører bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet samt investeringer, der skaber øget omkostningseffektivitet i det hele taget. Endvidere investeringer, der udbygger kapacitet for at fastholde eksisterende serviceniveau.

Myndighedskrav

Investeringer, der sikrer, at kommunen også på sigt lever op til gældende myndighedskrav.

Klima, miljø og den grønne omstilling

Investeringer med positiv effekt på klima, miljø og den grønne omstilling.

Tidligere besluttede overordnede planer og strategier

Investeringer skal ses i sammenhæng med tidligere politisk besluttede planer og strategier. Investeringerne skal understøtte en udvikling, som altid må ses ud fra et helhedsperspektiv, der tilgodeser behovet for vækst, byliv, fritidsliv, fællesskaber og bevarelse af eksisterende by- og naturmæssige kvaliteter. Investeringerne skal sikre grundlaget for, at tidligere politisk besluttede planer og strategier kan gennemføres.

Byliv og attraktive boligområder

Investeringer, der sikrer en bæredygtig byudvikling og kvalitet i alle byområder, herunder en styrkelse af hvert steds særlige identitet. Investeringer i nye såvel som eksisterende byområder med henblik på at styrke kultur- og byliv og attraktionskraft for både borgere, tilflyttere, besøgende og virksomheder.

 • Der skal indgå overvejelser om, hvorvidt ideer og indspil vedrører kan- eller skal-opgaver.
 • Hensyntagen til det afsatte beløb i perioden 2021-2023 på 200 mio. kr. og dermed kommunens likviditet.

Videre proces

Økonomiudvalg og temadrøftelse i Byråd - marts 2020

Med udgangspunkt i fagudvalgenes drøftelser i januar og februar vil Økonomiudvalget den 11. marts 2020 blive præsenteret for et overblik over udvalgenes strategiske overvejelser. Efterfølgende vil overblikket blive forelagt og drøftet på et temamøde i Byrådet den 25. marts 2020 forud for ordinært byrådsmøde.

Herefter vil der kunne være yderligere drøftelser i Økonomiudvalg og Byråd således, at der sikres et tværgående fokus. Målet er, at de første prioriteringer til investeringsplanen frem mod 2030 er afklaret i 1. halvår 2020.

Tekst i budgetaftale 2020-2023

Af budgetaftalen om budget 2020-2023 kan bl.a. læses følgende omkring Investeringsplan 2021-2030:

"Planstrategiens vision og mål om byernes udvikling og fremtid er grundlaget for investeringsplanen, ligesom Byrådets politikker vil være rammen for investeringsplanen.

Investeringsplanen kommer bl.a. til at arbejde ud fra:

 • Handleplanen for klimastrategien
 • Kapacitetsanalysen for dagtilbudsområdet
 • Flytning af Klub Mix til andre lokaler
 • Handleplanen for botilbud på handicap- og psykiatriområdet
 • Kapacitetsanalysen på plejeboligområdet
 • Fortsat bygningsoptimering og vedligeholdelse
 • Udvikling og vedligeholdelse af idrætsfaciliteter
 • Cykelstier

Beløbet til investeringsplanen er på op til 200 mio. kr. i budgetperioden 2021-2023.

I foråret 2020 inviteres Byrådet til en første drøftelse af investeringsplanen med forslag til temaer i strategien. Byrådet vil blive forelagt et forslag til en finansieringsmodel for personaleressourcer i forbindelse med anlægsressourcerne. Det giver Byrådet sikkerhed for at anlæggene gennemføres i den takt og prioriterede rækkefølge, som kommer til at fremgå af investeringsplanen.

Forud for Byrådets drøftelse har fagudvalgene drøftet ideer og indspil til planen på baggrund af de relevante politikker og plangrundlag i de enkelte udvalg. Fagudvalgene skal ligeledes forholde sig til anlægspuljer* inden for udvalgenes ressortområder. Økonomiudvalget fastlægger kriterier for fagudvalgenes drøftelser.

*Anlægspuljer, red.:

 • Lokal udviklingspulje - Økonomiudvalget
 • Pulje til klima og miljø - Økonomiudvalget
 • Idræts- og spejderfacilitetspuljen - Fritids- og kulturudvalget
 • Teknisk anlægspulje - Teknisk udvalg
 • Pulje til stier og skilte i det åbne land - Plan- og miljøudvalget

Investeringsplanens temaer og første prioriteringer skal være afsluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 i efteråret 2020."

Hele aftaleteksten er vedlagt som bilag. Ligesom den besluttede investeringsoversigt 2020-2023 er vedlagt.

Økonomi

Der er i budget 2021-2023 budgetlagt med 197,4 mio. kr. til udmøntning af investeringsplan. De strategiske drøftelser i fagudvalg skal af hensyn til kommunens likviditet være inden for disser rammer.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Drøfte ideer og indspil til Investeringsplan 2021-2030.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 14. januar 2020:

Drøftet.

Udvalget ønsker, at der i den videre proces arbejdes videre med følgende emner:

- Klimahandlingsplan

- Kystbeskyttelse af Frederikssund By

- Kystbeskyttelse - øvrige digeprojekter

- Stiplanlægning

- Vinge

- Naturforvaltning, herunder plejeplaner/ den grønne plan samt bedre adgang til naturen.

Beslutning

Drøftet. Kystbeskyttelse ønskes højt prioriteret.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til om forslag til lokalplan 100 skal godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Byrådet besluttede den 6. februar 2018 (sag nr. 32) at igangsætte lokalplan 100. Den 14. august 2018 besluttede udvalget, at arealet ved Morbærvænget sættes til salg på baggrund af det udarbejdede oplæg for boligudbygning.

Grundene ligger i randen af Store Rørbæk, hvor boligbebyggelsen alene består af enfamiliehuse og enkelte gårde. Etablering af boliger på dette areal vil give en naturlig afgrænsning af St. Rørbæk mod nord. Området har en interessant placering i forhold til Vinge, der bliver bygget lige nord for St. Rørbæk.

Arealerne har tidligere været sat til salg på baggrund af oplæg til boligudbygning, der blandt andet indeholdt følgende forudsætninger:

 • Anvendelse: Fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse med lodret adskillelse
 • Bebyggelsesprocent: 25 % af den enkelte ejendom (fastlagt ud fra kapaciteten i forsyningsnettet)
 • Grundstørrelse: minimum 700 m² for enfamiliehuse og 500 m² for dobbelthuse
 • Vejen skal være kommunal og udlægges med bredde 9 m
 • Frihed i forhold til materialevalg og udformning, dog må der ikke opføres bjælkehytter,
 • Den eksisterende cykelsti erstattes af et vejudlæg

Status for salg

Der har ikke været meget interesse for køb af arealet, muligvis fordi der ikke er udarbejdet lokalplan for området. Afgrænsning af arealet forudsatte i øvrigt, at der skulle etableres et vejudlæg med en bredde på 9 m, hvilket giver en forholdsvis stor anlægsudgift i forhold til indtægten ved salg af 6 boliger.

Lokalplanens indhold

Administrationen anbefaler derfor at der vedtages et lokalplansforslag med følgende indhold:

 • Anvendelse: Fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse med lodret adskillelse
 • Bebyggelsesprocent: 30 % af den enkelte ejendom - afløbskoefficienten på 0,25 fastholdes
 • Grundstørrelse: minimum 650 m² for enfamiliehuse og 500 m² for dobbelthuse
 • Vejen skal ejes af kommunen, men udlægges som privat fællesvej med bredde på minimum 5 m. (Køber etablerer vejen).
 • Ingen bestemmelser om materialer og udformning, dog må der ikke opføres bjælkehytter.
 • Lokalplanafgrænsningen omfatter ikke den eksisterende cykelsti, som forbliver uændret.

Lokalplanforslaget sikrer, at området anvendes til op til 8 boliger i form af enfamiliehuse og dobbelthuse, der i højde og omfang tilpasses den eksisterende bebyggelse og terræn.

Plangrundlag

Den eksisterende lokalplan nr. 88 fra 2000 strider mod det påtænkte boligprojekt, fordi planens formål er at fastholde området til offentlige formål, såsom spejderformål, daginstitution og vandværk. Det kræver derfor udarbejdelse af en ny lokalplan at opføre boliger i området.

Området er omfattet af kommuneplanramme BB 2.10, der blandt andet må anvendes til boligområde. Forslag til lokalplan er således i overensstemmelse med kommuneplanen.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og

programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af screeningen, vurderer administrationen, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Lokalplanforslag 100 og miljøscreening er vedlagt som bilag.

Økonomi

Nærværende sag har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser. Men har sandsynligvis en effekt på den salgspris, som kan opnås på et senere tidspunkt. Og som vil blive behandlet i en særskilt sag.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Forslag til lokalplan 100 - Boliger ved Morbærvænget i Store Rørbæk godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger. 
Beslutning

Udvalget ønsker, at forslaget sendes i høring i 8 uger.

Tiltrådt.

Sagen skal videre til Økonomiudvalget og Byrådet, da det drejer sig om et kommunalt ejet areal.

Sagsfremstilling

Plan og Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til aflysning af en deklaration for Plantagevej 2, 4, 6, 8, 9a, 9b, 10, 11, 13, 14 og 16, 4050 Skibby (bilag).

Grundejerne ønsker, at hele deklarationen aflyses, jf. underskrifter fra beboere, der er fremsendt af to omgange, således at samtlige borgere står bag anmodningen (bilag).

Det er administrationens vurdering, at en del af deklarationens bestemmelser er utidssvarende, og at de øvrige bestemmelser er sikret gennem anden lovgivning, og derfor med fordel kan aflyses.

Det bemærkes endvidere, at deklarationen ikke er tinglyst på alle adresser på vejen (bilag). Deklarationen skaber således ikke den ensartethed, som kunne være formålet, og den fremstår således også tilfældig, og dermed ikke rimelig.

En aflysning af deklarationen vil medføre en hurtigere sagsbehandlingstid hos forvaltningen og gøre det lettere for borgerne i området at søge oplysninger om byggemuligheder med mere.

Af bilag fremgår administrationens vurdering af hver enkelt bestemmelse i deklarationen.

Det bemærkes, at der i deklarationen står, at ”parcelejere er pligtige til medlemskab i Skibby Vandværk.” Administrationen har været i kontakt med Skibby Vandværk, der ikke har indvendinger imod en aflysning af deklarationen.

Området er omfattet af kommuneplanrammen B 4.9, der udlægger området til boligområde. I kommuneplanrammen er max. antal etager 1,5, max. Højde 8,5 m. Max bebyggelsesprocent ved åben-lav er 30 % og ved tæt-lav 40 %. Området er ikke omfattet af en lokalplan.

Administrationen anbefaler, at deklarationen aflyses.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Godkende aflysningen af deklarationen.
Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Lovgrundlag

Planloven § 35

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har modtaget en ansøgning om handelsplads for sten og grus i forbindelse med en grusgrav på Højskolevej 1, 3600 Frederikssund. Desuden er der søgt om mandskabsfaciliteter (skure) og containere til værktøj mm.

Plan- og Miljøudvalget behandlede sagen den 6. februar 2018, hvor det blev besluttet at afvente, om regionen ville meddele tilladelse til grusgrav.

Baggrund om grusgravsaktiviteter

Regionen har nu givet en tilladelse til at sælge 100.000 m3 grus og 4.000 m3 muldjord pr. år i 10 år. Regionen har herudover givet tilladelse til, at der kan importeres 7.000 m3 grus pr år i kornstørrelse 0-32 mm til opblanding af egne materialer, så det samlede materiale kan anvendes til stabilgrus. Der er ikke klaget over Regionens tilladelse.

Handelspladsforhold, kommunens sagsområde

Der er herudover søgt om at importere 17.000 m3 grus og sten pr år til videresalg. Det svarer til ca. 16 % af det maksimale salg af grus og muldjord som følge af grusgravsaktiviteter. Handelspladsen vil således være større end det, der er givet tilladelse til andre steder i kommunen, idet Frederikssund Kommune hidtil har reguleret handelspladsforhold som en procentdel af grusgravningsaktiviteterne, jf. nedenfor.

Hvis der gives tilladelse til 17.000 m3 vil det svare til ca. 1200 lastbiler med 14 m3, som hvert år skal tilkøres området. Nogen transporter vil dog muligvis udgøres som returlæs - dvs. at der ikke kører en tom lastbil til grusgraven for at hente grus, fordi den har handelsmaterialer med. 17.000 m3 vil således ikke nødvendigvis svare til 1200 lastbiler.

Hvis der gives tilladelse til at importere svarende til 4 % af grusgravsaktiviteterne, så vil det svare til ca. 285 lastbiler med 14 m3, som hvert år skal tilkøres området. Dette vil være en væsentlig reduktion i forhold til ovenstående.

Generelt skal der dertil lægges et ukendt antal kørsler med lastbil / bil og trailer, når handelsmaterialerne sælges.

Naboorientering

Frederikssund Kommune har sendt ansøgning om handelsplads i naboorientering. Der er modtaget en del bemærkninger fra naboerne, hvor de primært frygter problemer i forhold til trafik og støj (bilag).

Praksis

Kommunen har ved behandling af en tilsvarende grusgrav, givet tilladelse til handelsplads under forudsætning af, at tilførelse af handelsmaterialer blev holdt på et niveau svarende til 4 % af udnyttelsestilladelsen for gravning af grus i grusgraven. Med denne praksis er handelsaktiviteterne generelt af mindre betydning set i forhold til de samlede aktiviteter i grusgraven, og dermed vurderes også de ekstra gener for naboerne at være minimale.

Det bemærkes, at udvalget i en lignende ansøgning fornyelig besluttede, at man ikke ville give tilladelse til en handelsplads. Der var dog tale om en mindre grusgrav, men med en relativ større handelsplads.

Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse til en handelsplads svarende til 4 % af udnyttelsestilladelsen for gravning af grus i grusgraven.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Der gives tilladelse til opførelse af de ansøgte bygninger (bilag). Tilladelsen er gældende, så længe der er en lovlig grusgrav.
 2. Der gives tilladelse til handelsplads på 4 % af den tilladte indvindingstilladelse, dvs. 4.160 m3 sten og grus pr år. Tilladelsen er gældende, så længe der er en lovlig grusgrav. 
Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V), Pelle Andersen-Harild (Ø) og Gert Løfgren (O).

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A).

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

Bekendtgørelse om lov om Naturbeskyttelse nr. 1218 af 25/11/2019.

Sagsfremstilling

Ved budget 2020 blev det besluttet at arbejde med at forbedre tilgængeligheden ved Fjordstien omkring Selsø.

Administrationen anmoder om frigivelse af midler til arbejdet med 150.000 kr. til indledende undersøgelser og eventuelt tinglysning af servitutter.

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat en pulje på 1,3 mio. kr. til stier og skilte. Beløbet på 150.000 kr. søges frigivet herfra i denne sag.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der afgives en anlægsbevilling på kr. 150.000 kr.  
Beslutning

Anbefales, idet udvalget træffer beslutning om den endelige placering af fjordstien.

Sagsfremstilling

Plan og Miljøudvalget skal med denne sag beslutte opdelingen af indholdet af bosætningsstrategi og kommuneplan 2021.

Udvalget for By og Land har fået til opgave at fremlægge en bosætningsstrategi for byrådet i 2020. Plan og Miljøudvalget skal i 2020 igangsætte arbejdet med Kommuneplan 2021, der skal vedtages i 2021. Emnerne, der skal indgå i bosætningsstrategien og kommuneplanen 2021, har nogle steder overlap.

Da bosætningsstrategien og kommuneplanen ikke udarbejdes af samme fagudvalg er det nødvendigt at have en forståelse for hvilke dele af emnerne, der indgår hvor. For eksempel ses der overlap ved emner såsom natur, detailhandel, boliger, med mere. I vedhæftede bilag ses eksempler på emner, der overlapper samt opdelingen af indholdet.

Derfor foreslås følgende opdeling for dele af emnerne i bosætningsstrategien og kommuneplanen:

 • Bosætningsstrategien behandler emner, der relaterer sig til udpegning af målgrupper, der ønskes som tilflyttere af kommunen og hvilke værdier kommunen indeholder med henblik på at tiltrække nye beboere. Bosætningsstrategien skal arbejde med spørgsmål såsom: Hvem skal vi tiltrække? Hvorfor? Hvordan gør vi kommunen attraktiv for dem? Og hvor og hvordan skal vi nå dem? Hvilke events skal vi lave og hvad skal vi slå på, for at komme igennem til de målgrupper vi ønsker at tiltrække?
 • Kommuneplanen derimod arbejder med den fysiske udvikling af kommunen herunder arealudlægning til for eksempel detailhandel, boliger, fremtidigbyzone, naturstier med mere.

Forskellen mellem bosætningsstrategien og kommuneplanen bliver dermed, at arealudlægning og geografisk forankrede dele af emnerne er indeholdt i kommuneplanen, mens bosætningsstrategien forholder sig til emnerne i relation til bosætning og tiltrækning af tilflyttere.

Udvalget for By og Land anbefaler at der arbejdes videre med opdelingen af indhold, jf. bilag.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Godkende opdelingen af indholdet i bosætningsstrategien og Kommuneplan 2021
Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag drøfte Grønt Forums kommissorie. På det årlige møde mellem Grønt Forum og Plan- og Miljøudvalget den 3. december 2019 fremsatte Grønt Forum forslag om ændring af kommissorium.

Grønt Forums nuværende kommissorie

Jævnfør kommissoriet er formålet med Grønt Forum at skabe en dialogplatform, hvor der samarbejdes om den lokale natur, miljø og bæredygtighed. Foreninger og organisationer kan informere og orientere hinanden og kommunen om igangsatte og planlagte aktiviteter. Samtidig har kommunen mulighed for at orientere og høre organisationerne om synspunkter i forhold til kommunens initiativer og aktiviteter, samt drøfte fælles initiativer i forhold til information, kampagner og borgerinvolvering.

Jævnfør kommissoriet afholder Grønt Forum 4 møder årligt, og administrationen yder sekretærbistand til 2 møder årligt. Sekretærbistanden består i udsendelse af dagsorden før møderne samt udarbejdelse og udsendelse af referat efter møderne. Frederikssund Kommune lægger mødefaciliteter til Grønt Forums møder. Se kommissoriet i vedhæftede bilag.

Den 4. juni 2019 vedtog Plan- og Miljøudvalget Grønt Forums nuværende kommissorie. Administrationen anbefaler, at det fortsætter uændret. Dog med den tilføjelse, at administrationen tilbyder sekretærbistand til 4 årlige møder.

Grønt Forums ønsker

Til det årlige møde mellem Grønt Forum og Plan- og Miljøudvalget d. 3. december 2019 ønskede Grønt Forum ændringer af kommissoriet.

Grønt Forum ønsker at:

 1. Have samme model som Klimarådet. Klimarådet fungerer som et rådgivende organ, der kvalificerer kommunens klimaindsats og udarbejder i løbet af valgperioden et idekatalog, der fungerer som Klimarådets anbefalinger til kommunen.
 2. Antallet af årlige møder med sekretærbistand hæves fra 2 til 4. Alternativt blot 3.
 3. Klima og klimatilpasning genindsættes som emne i kommissoriet.
 4. Politikerne har en åben invitation til deltagelse i Grønt Forums møder fremfor, at Grønt Forum skal invitere dem til møderne.

Administrationens servicering af andre råd og udvalg

Der er forbundet med ressourcetræk på administrationen at skulle varetage sekretærbistand til diverse udvalg. Dels er der selve møderne med dagsorden og referater, dels er der en forudgående faglig drøftelse omkring de forskellige emner. Udover sekretærbistand til Grønt Forum yder administrationen også sekretærbistand til Klimarådet og Sommerhuskontaktudvalget.

Sekretærbistanden for Klimarådet består i at udarbejde og sende både dagsordener og referater til rådets 4 årlige møder. Administrationen publicerer referaterne på kommunens hjemmeside. Klimarådet kan invitere særligt sagkyndige, herunder embedsmænd fra kommunens forvaltninger til rådsmøderne. Derudover besvarer administrationen løbende spørgsmål og løser ad hoc-forespørgsler.

Sekretærbistanden for Sommerhuskontaktudvalget består i at afholde og indkalde til de 2 årlige møder. Udsende og udarbejde dagsorden i samarbejde med repræsentanter fra kontaktudvalget, samt at skrive referat og udsende referatet. Administrationen lægger referatet på kommunens hjemmeside. Til møderne deltager ledelsesrepræsentant fra Teknik, Miljø og Erhverv, udvalgets tværgående koordinator og fagpersoner fra administrationen, der har relevans for punkterne på dagsordenen.

Kommissorier for Klimarådet og Sommerhuskontaktudvalget er vedlagt i bilag.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Grønt Forum tilbydes sekretærbistand til 4 møder årligt, og at kommissoriet tilrettes i henhold til dette.
Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

BEK nr. 49 af 16/01/2018 - Brændeovnsbekendtgørelsen

Sagsfremstilling

Formanden for Plan- og Miljøudvalget har fået en henvendelse fra en borger om regulering og eventuelt forbud mod anvendelse af brændeovne i områder i Frederikssund Kommune. Formanden har på den baggrund ønsket en orientering om regelsættet, herunder en orientering af spørgsmål/svar til borger (bilag).

Brændeovnsbekendtgørelsen fra januar 2018 er gældende på området, og af bekendtgørelsen fremgår det, at kommunen i en forskrift kan fastsætte regler om forureningsbegrænsende foranstaltninger over for fyringsanlæg til fyring med fast brændsel i nærmere klart angivne områder i kommunen, såfremt det er miljømæssigt begrundet. Forskriften er vedhæftet som bilag.

Forskriften er udarbejdet i samarbejde med skorstensfejerne, som administrationen har et godt samarbejde med, når der er klager over brændeovne og røg fra disse. Administrationen holder løbende møder med kommunens 3 skorstensfejere om sagsbehandling på klager og brændeovne.

Nedenfor ses oversigt over henvendelser siden 2015:

 • I 2015 har administrationen modtaget 14 henvendelser, spørgsmål og klager over røg fra brændeovne, bål og andre fyringsanlæg.
 • I 2016 har administrationen modtaget 10 henvendelser om generende røg.
 • I 2017 har administrationen modtaget 6 henvendelser om generende røg fra brændeovne og andre fyringsanlæg.
 • I 2018 har administrationen modtaget 8 henvendelser om generende røg fra brændeovne og andre fyringsanlæg.
 • I 2019 har administrationen modtaget 7 henvendelser om generende røg fra fastbrændselsovne.

Klager over enkeltsager behandles ved, at administrationen følger op på, om der fyres korrekt og om fyringsanlægget er godkendt, herunder om kommunens forskrift overholdes. Er der regelbrud, får grundejer en henstilling og i de fleste tilfælde, er grundejer indstillet på at fyre korrekt og overholde lovgivningen efterfølgende.

Det er muligt at forbyde brug af brændeovne og andre fastbrændselsovne i nærmere definerede områder.

Administrationen og skorstensfejer for Frederikssund har gennemgået området, hvor en borger har foreslået fyringsforbud. Administrationen og skorstensfejer har ikke fundet det miljømæssigt begrundet at forbyde brug af brændeovne i det konkrete tilfælde. I det pågældende område fyres korrekt, alle brændeovne er godkendte, og det er ikke administrationen bekendt, at der fyres med ulovlig brændsel.

Administrationen er bekendt med den offentlige debat angående brugen af brændeovne. Nogle landsdækkende organisationer ønsker brændeovne forbudt. Brændeovnsrøg indeholder partikler og må således forventes at bidrage til sygdomsforekomst i Danmark, men på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige, hvor stor en helbredsrisiko brændeovnsrøg udgør.

I Altinget har der for nylig været et debatindlæg fra Rådet for Grøn Omstilling, som gerne vil have nedlagt forbud mod brændeovne. Debatindlægget er vedhæftet som bilag.

Administrationen følger retningslinjerne fra Miljøstyrelsen i forhold til regulering af brugen af brændeovne.

Administrationen vurderer, at det fortsat skal være muligt at benytte brændeovne i Frederikssund Kommune, undtaget i nye boligområder, hvor det planmæssigt er vedtaget, at der ikke må være fastbrændselsovne.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Administrationens orientering om praksis for fastbrændselsovne tages til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

Bekendtgørelse om lov om Naturbeskyttelse nr. 1218 af 25/11/2019. 

Sagsfremstilling

Ved budget 2020 blev det besluttet at arbejde med at forbedre tilgængeligheden til vores natur ved at forbedre stiforbindelser i det åbne land, samt arbejde med øget information, f.eks. ved opsætning af flere skilte om vores kulturarv og natur. Der blev således bevilliget 1,3 mio. kr.

Opgaver med forbedring af de rekreative stier er følgende:

 • En vurdering af manglende stiførelser er vedlagt som bilag. Her vil administrationen anmode om en politisk stillingtagen til om arbejdet kan opstartes med aftaler om kommende stiforløb iht. notat. Det bemærkes, at dokumenterne er arbejdsdokumenter, og skal opdateres, da de er udarbejdet for flere år siden
 • Udarbejdelse af skilte til information af borgere.
 • Eventuelle anlæg (vil ansøges om i senere sagsfremstilling).

Administrationen anmoder indledningsvist om frigivelse af 250.000 kr. til at opstarte arbejdet med ovenstående. 

Økonomi

 Der er i budget 2020 afsat en pulje på 1,3 mio. kr. til stier og skilte. Beløbet på 250.000 kr. søges frigivet herfra i denne sag.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der afgives en anlægsbevilling på kr. 250.000 kr. til opdatering af kortmateriale, opstart af arbejdet mv.
Beslutning

Anbefales, idet udvalget ønsker borgerinddragelse.

Sagsfremstilling

Klimarådet anbefaler, at følgende emner indarbejdes i Kommuneplan 2021:

 1. Tænke energiforbrug ind i byudvikling/planlægning – langt ude ”på landet” er der ofte et øget forbrug
 2. Udpegning af geografisk område til damvarmelager med forbindelse til fjernvarmenet
 3. Fremme af vindenergi i kommunen
 4. Kommunen skal støtte bestræbelser for cykelstier på kronprinsesse Marys bro
 5. Tiltag til yderligere skovrejsning
 6. Bynær natur
 7. Skabe sammenhæng mellem områder med biodiversitet
 8. Begrænsning af støjforurening 

Administrationen tager Klimarådets anbefalinger med til Plan og Miljøudvalget, når de påbegynder arbejdet med kommuneplanen.

Klimarådets årshjul med prioriteringer er vedhæftet til orientering.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

 Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til en ændring af udvalgets forretningsorden. Udvalgets nuværende forretningsorden er vedlagt som bilag.

Ved starten af indeværende byrådsperiode vedtog Plan- og Miljøudvalget en forretningsorden for udvalgets arbejde. Forretningsordenen beskriver bl.a. reglerne for, hvordan udvalgets møder afvikles, regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder samt hvordan afstemning foretages. Desuden beskriver forretningsordenen også reglerne om habilitet og tavshedspligt m.v.

Med denne sag lægges der op til en præcisering af udvalgets nuværende forretningsorden. Præciseringen vedrører tidspunktet for udsendelse af dagsordner til udvalgets møder og er i overensstemmelse med den ændring af Byrådets forretningsorden, som Byrådet netop har vedtaget.

Ændringen indebærer, at § 5, stk. 2 ændres til: Formanden foranlediger, at der seneste 96 timer (4 hele hverdage) inden ordinære møder sendes en dagsorden til udvalgets medlemmer. Lørdag medregnes som en hverdag og selve dagen for mødet medregnes også i de 96 timer. Forslag til ændret forretningsorden er vedlagt som bilag.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i to på hinanden følgende ordinære møder.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

 Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Godkende forslag til ændret forretningsorden.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 14. januar 2020, pkt. 16:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling
 • En opdateret lokalplanliste forelægges i marts.
 • Sagsliste
 • Orientering om ansættelser i Center for By og Landskab
Beslutning

Taget til efterretning.