Frederikssund Kommunes logo

Opvækstudvalgets møde den 7. september 2020

Børnehuset Gyldensten (administrationsbygningen), Marbækvej 43 C, 3600 Frederiksund kl. 15.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 for Opvækstudvalgets samlede område.

Drift

Pr. 30. juni 2020 er der forbrugt 94,3 mio. kr. ud af et budget på 183,9 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 51 %, hvilket skal sammenholdes med, at forbrugsprocenten ville udgøre 50 %, hvis forbruget fordeler sig jævnt over året.

På dagtilbudsområdet skønnes på nuværende tidpunkt, at budget og forbrug balancerer. Området har merudgifter i relation til COVID 19 på 6,7 mio. kr., hvilket kan afholdes inden for den nuværende ramme uden, at det giver udfordringer med at overholde betingelserne for tildeling af de statslige midler til normeringer i 2020, da der i budgetopfølgningen er indregnet, at institutionerne ansætter personale svarende til de tildelte midler til normeringer i 2020 fra staten.

Balance dækker over mindreforbrug på institutionerne på 2,0 mio. kr., som modsvares af et merforbrug på øvrige opgaver på 2,0 mio. kr.

Se vedlagte noter for yderligere detaljer.

Anlæg

Der søges ingen tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 på anlægsprojekter under Opvækstudvalget. Men der er vedlagt et bilag ”Anlægsoversigt – OPV”, hvori de anlægsprojekter der hører under udvalget fremgår med angivelse af nuværende budget, forbrug samt resterende budget. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til nogen tillægsbevillinger på driften, hvorfor der ikke er nogen bevillingsmæssige konsekvenser.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til nogen tillægsbevillinger på anlæg, hvorfor der ikke er nogen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Opvækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er tredje status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 53 ændringer, hvoraf 21 er implementeret på nuværende tidspunkt. For de resterende 32 ændringer er den fortsatte proces hen i mod en implementering kort beskrevet under kolonnen "statustekst".

Generelt er en række tiltag forsinket som følge af COVID-19.

Specifikt i forhold til Opvækstudvalget indeholder bilag 2 to ændringer, der begge er implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på november-møderne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. juni 2020, der behandles på samme møde, eller indgår i arbejdet med budget 2021-2024.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender tredje status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 til orientering for Opvækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Vedlagte takstark indeholder de foreløbige takster for budgetåret 2021.

Taksterne er beregnet med udgangspunkt i den aktuelle status på arbejdet med budget 2021, hvorfor der kan forventes ændringer til de fremlagte takster, afhængig af hvilke budgetforslag fra handlingskataloget, som prioriteres i den kommende politiske proces.

Generelt for det samlede takstark:

Helt overordnet kan det bemærkes, at de enkelte takster er beregnet efter forskellige principper, hvor det kan nævnes at følgende takster fastsættes i.h.t gældende takstcirkulære:

 • Taksterne for dagpleje, børnehave samt integrerede institutioner, fastsættes som 25 % af de budgetterede udgifter til området.
 • Takster for klubberne, fastsættes som 20 % af de budgetterede udgifter til området.

Derudover er der en række takster som følger lovgivningen på det pågældende område, og hvor den konkrete takst for 2021 i nogle tilfælde endnu ikke er udmeldt.

For øvrige takster gælder at de er fastsat med udgangspunkt i budgettets økonomiske- og aktivitetsmæssige forudsætninger.

Specielt for udvalgets takster: 

Udvalget bedes på dette møde behandle de foreløbige takster for 2021 for udvalgets område, med henblik på Byrådets endelige vedtagelse den 7. oktober. Det forudsættes, at eventuelle forslag til ændringer finansieres indenfor udvalgets samlede ramme.

Taksterne for dagpleje, børnehaver og integrerede institutioner fastsættes som 25 % af de budgetterede udgifter til området, hvorfor stigningen fra år til år, som udgangspunkt følger forventningerne til den kommunale pris- og lønudvikling. De beregnede takster for børnehave og integrerede institutioner stiger imidlertid mere fra 2020/21 end den forventede generelle pris- og lønfremskrivningen på ca. +1,5 %. Dette skyldes for det første, at der er ændret på nogle fordelinger af fællesudgifterne mellem dagpleje og dagtilbud, hvilket også forklarer, at taksten for dagpleje stiger med mindre end pris- og lønfremskrivningen. Dernæst er der indregnet færre børn end sidste år, hvilket bevirker at de faste udgifter fordeles på færre hoveder. Det skyldes, at der på trods af et markant pres på pladserne i Frederikssund by samlet set forventes færre børn i Frederikssund Kommune. Presset i Frederikssund by modsvares af et faldende børnetal i den øvrige del af kommunen specielt i Hornsherred. 

Økonomi

De beregnede takster svarer til de økonomiske- og aktivitetsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det aktuelle budgetforslag for 2021. Det forventes derfor, at udvalgets eventuelle forslag til ændringer til de fremlagte takster finansieres indenfor udvalgets samlede ramme.

Indstilling

Centerchefen for økonomi indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. De foreløbige takster, korrigeret for eventuelle ændringer som følge af den politiske proces, indstilles til Byrådets endelige godkendelse den 7. oktober.  

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling

Jørgen Bech (V) har bedt om at få en sag på udvalgsmødet om rammerne for frit valg:

"Jeg kunne godt tænke mig, at vi i højere grad understøttede de muligheder, der rent faktisk er i kommunen, for at vise at der er et frit valg på dagtilbudsområdet, herunder de private pasningsordninger. Kunne vi tage en drøftelse i udvalget af det emne?"

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Børn og skole indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Henvendelsen fra Jørgen Bech drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med projekteringen af ombygningen af bygningerne på Marbækvej 43 har der nu været mulighed for at dykke længere ned i de eksisterende byggerier – herunder de to træ pavilloner – med udgangspunkt i det originale tegningsmateriale og dialog med Scandi-Byg, der opførte bygningerne i sin tid.

Rent teknisk er de to lette bygninger konstrueret sådan, at trods et meget omfattende indgreb kan der ikke kommes i mål i forhold til gældende krav og ønsker til lyd, loftshøjder, komfort, energi forbrug mv. De store udfordringer ligger grundlæggende i konstruktionerne – herunder tag- og terræn dæk som ikke kan ændres.

På baggrund i den afsatte økonomi er det er muligt at ’genopføre’ bygningerne som nye lette træ huse på traditionelle terræn dæk – så det er bygninger der på alle områder overholder gældende krav og er fremtids sikret i forhold til bruger ønsker, energi, drift mv.

På baggrund af de detaljerede krav i lokalplanen samt plads forholdene vil der principielt ved genopførelsen få den nogenlunde samme bygnings struktur på stedet og det samme udtryk som falder naturligt ind i helheden – sorte gavlhuse med tegl tag. Når der bygges nyt, giver det også mulighed for at optimere på disponering af bygningerne og i højere grad imødekomme brugernes ønsker, da der ikke skal tage hensyn til eksisterende rammer.

Den ældre murede bygning (forsøgs bygningen) anbefales der fortsat en grundig renovering af, da der her er bedre konstruktioner at bygge videre på.

Denne ændring vil ikke får betydning for tidsplanen for projektet.

Styregruppen har på baggrund af disse oplysninger, godkendt at de to eksisterende træ pavilloner nedrives og erstattes af nye træ bygninger, der opfylder de detaljerede krav iht. lokalplanen samt gældende krav iht. Bygnings reglementet 2018.

I den forbindelse ønskes der, at de to eksisterende pavilloner nedrives i 2020, således at byggeområdet er klar til opførelsen af de nye bygninger, når den valgte hoved-entreprenør påbegynder ombygningen og opførelsen af de nye bygninger fra 01.01.2021.

Ekstern rådgiver fra RUM deltager på mødet og fremlægger status for udvalget.

Økonomi

 Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Opvækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning. Dispositionsforslag tilføjes referatet.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling

Indledning

Byrådet besluttede i sag 91 på sit møde 27. maj 2020 at administrationen skulle udarbejde forslag til nyt børnehus, ud fra en tidshorisont således, at børnehuset kan stå klart inden udgangen af 2021.

Derudover blev administrationen bedt om, til opfyldelse af kapacitetsudfordringer fra 2022 og frem at beskrive yderligere et børnehus med afsæt i et flerfagligt fællesskab, gerne med forskellige brugergrupper og aldersspektre og med forskellige forslag til placering. Et samlet forløb skulle beskrives og fremlægges til politisk beslutning i september 2020.

I nærværende sag beskrives forslag til mulige placeringer. Desuden angives umiddelbare fordele og ulemper som det på nuværende tidspunkt har været muligt at identificere.

Administrationen har lagt vægt på, at der ved etablering af et nyt børnehus med flerfagligt fællesskab ikke skabes en overkapacitet, der ikke kan udnyttes. Som et mål har administrationen derfor arbejdet med, at der ikke opstår tomme bygninger eller ledige kvadratmeter, som ikke kan udnyttes til anden funktion eller sælges, efter etableringen af et nyt børnehus.

Ejendommen, som skal huse det flerfaglige fællesskab, forudsættes projekteret i 2021 og udført i løbet af 2022.

Behov for nyt børnehus

Administrationen har opgjort behovet på størrelsen af den nye børneinstitution til 100 enheder. Opgørelsen af behovet er baseret på befolkningsprognosen 2020, herunder boligprognose og befolkningsudviklingen i Frederikssund Kommune. Prognoser og befolkningsudvikling viser, at udviklingen i børnetallet er stigende i perioden 2021-2025 for hele kommunen og for Frederikssund alene udgør mere end 100 enheder, jf. tabel 1. Der er derfor behov for at etablere et nyt børnehus i Frederikssund By indenfor de næste par år for at imødekomme den forventede udvikling i børnetallet.  

Tabel 1: Udviklingen i børnetallet i Frederikssund By 2021-2025

Et nyt børnehus til 100 enheder vil kræve en bygning på ca. 700 – 800 m2 svarende til et nøgletal på 7-8 m2 pr. barn. Nøgletallet er opgjort som et samlet areal og inkluderer udover individuelle opholdsarealer (bygningsreglementets anvisning om frit gulvareal pr. barn) også fællesarealer som fx køkken, garderobe, fælles indendørsarealer, toiletter/puslefaciliteter. Nøgletallet er et erfaringstal baseret på byggeriet af det nye børnehus i Skibby ”Savannen”.  

Et andet vigtigt parameter for et velfungerende børnehus er en god legeplads. Et tilstrækkeligt udeareal er derfor også nødvendigt at have med i overvejelserne ved valg af egnet placering. Der findes ikke tilsvarende nøgletal for disponering af udearealer, som dels vil afhænge af grundstørrelse og mulighed for disponering af forskellige aktiviteter og dels af funktionskrav fra de faglige enheder.

I forbindelse med at skabe et flerfagligt fællesskab vil der være arealer, der skal være fælles, og derfor skal samtænkes med disponeringen af arealet til et nyt børnehus. Der vil dog stadig være behov for, at de enkelte funktioner også har arealer, der er specielt indrettet til den enkelte funktion. Der vil derfor formentligt være behov for mere areal end angivet ovenfor.  

Flerfaglige fællesskaber og mulige placeringer

Nedenfor beskrives under hver enkelt mulighed de scenarier administrationen har undersøgt:

A Flerfaglighed mellem 0-6 årige og ældre

B Flerfaglighed mellem 0-6 årige og 4. til 7. klasse

C Flerfaglighed mellem 0-6 årige og frivillige foreninger

A Flerfaglighed mellem 0-6 årige og ældre

Børn og ældre kan have stor glæde af hinanden. Der er allerede nu etableret et godt samarbejde mellem flere af kommunens omsorgscentre og børnehuse, hvor børnehusene ved særlige lejligheder kommer på besøg på omsorgscentrene.

Kommunen har to omsorgscentre i Frederikssund by, Pedershave og Tolleruphøj. Forholdene ved etablering af flerfagligt fællesskab omkring disse er nærmere beskrevet nedenfor under fordele og ulemper.

Administrationen har også set på om en flerfaglighed mellem 0-6 årige og ældre kan etableres på Østergården. Samspillet ville i så fald være mellem de somatiske brugere, Lundens borgere og de 0-6 årige.

B Flerfaglighed mellem 0-6 årige og 4. til 7. klasse

Ved at tænke klub og børnehus sammen kan der skabes nye fællesskaber, som både de mindre og større børn kan få stor glæde af. Begge parter kan få gensidig inspiration af hinanden. I forlængelse af budget 2020 arbejdes der med et servicetjek af klubberne i Frederikssund, og i det videres forløb kunne en mulighed være, at de 3 Frederikssund- klubber: Dyreklubben, Klub Mix og Klub 107 samles til en ny stor klub. Det giver mulighed for at frasælge ejendommene hvor Dyreklubben og Klub Mix holder til. Økonomiudvalget besluttede den 23. maj 2018, at der skulle arbejdes henimod et salg af Klub Mix. På sag nr. 129 på Uddannelsesudvalgets møde den 4. december 2019 er tidligere fremlagt forslag af ny placering af Klub Mix.

Administrationen vurderer, at begge ejendomme er attraktive objekter for købere. Klub 107 anbefales det at beholde, da ejendommen er i rimelig stand og har gode kvaliteter i forhold til at fungere som børnehus.

Der er to mulige placeringer for denne type fællesskab. Det ene er på området ved idrætsbyen, hvor det vil være oplagt at både børnehus og klub får en idrætsprofil og i hverdagen benytter relevante dele af idrætsbyen faciliteter. Her vil der tillige være en mulighed for at etablere midlertidige pavilloner til brug for midlertidig klub-mix på området, mens arbejdet med ændring af lokalplan mv. foregår.

Den anden placering er ved Stenhøjgård, hvor naturen er oplagt som tema for det ny fællesskab, også her er det muligt at etablere midlertidige pavilloner til brug for klub-mix.

C Flerfaglighed mellem 0-6 årige og frivillige foreninger

Det vil også være muligt at skabe et nyt fællesskab mellem foreningslivet og de 0-6 årige. Administrationen foreslår fællesspejdergrunden ved J.F. Willumsens vej som en mulig placering for et nyt børnehus. Her vil spejder og ude-friluftsliv være et oplagt tema at arbejde videre med. Dette forslag med flere brugergrupper kan også placeres hensigtsmæssigt i Idrætsbyen.

Det er muligt at lave flere fællesskaber, fx kan dagtilbud, klub og foreningsbrugere samles, ligesom dagtilbud, foreningsliv og ældre kan samles. Alle forslag der kan arbejdes videre med indenfor de foreslåede placeringer.

Fordele og ulemper

Nedenfor opridses kort fordele og ulemper ved de enkelte placeringer, som administrationen på dette indledende og overordnede niveau har kendskab til. Bilag 1 og bilag 2 belyser tilsvarende i flere detaljer.

Uanset hvilke af de seks placeringer der vælges at arbejde videre med, vil det kræve nærmere undersøgelser af forskellige forhold, som f.eks. analyser af etablering eller omfordeling af adgangsveje til de respektive ejendomme, undersøgelser af forurenet grund eller jordbundsanalyser til regnvand og/eller pilotering, inden økonomi, tid og kvalitet kan belyses detaljeret.

Placering – nybyggeri

1.     Idrætsbyen – Bonderupvej 2C

Placering af et nyt børnehus på idrætsgrunden giver mulighed for både at tænke i forskellige flerfaglige fællesskaber, og sikre tilstrækkeligt med udeareal til at understøtte lege- og andre fritidsaktiviteter. Byrådet har vedtaget en helhedsplan for idrætsbyen. Valg af en konkret placering i Idrætsbyen, bør derfor tage udgangspunkt i den eksisterende helhedsplan. Ifølge lokalplanen er ejendommen udlagt til lokale idrætsrelaterede aktiviteter, og en ændring af lokalplanen er påkrævet. Der må endvidere forventes udgifter til fjernelse af forurenet jord, stier og forsyningsledninger. Etablering af trafik og parkering forventes løst med adgangsvej via Strandvangen, samt de allerede etablerede stier og p-pladser. Vælges denne placering skal der udarbejdes og vedtages et tillæg til den nuværende lokalplan, inden der kan bygges en ny institution. Tillægget skal som en typisk lokalplansproces i offentlig høring. Der må derfor forventes en sagsbehandlingstid på ca. 7 måneder, før der kan søges om byggetilladelse. Se også bilag 3.

2.     Stenhøjgård – Ventevej 23A

Ejendommen er i forvejen udlagt til offentlige formål herunder dagsinstitution. Administrationen har tidligere udtalt, at yderligere en institution med 100 børn vil medføre trafikale udfordringer i området. Derfor vil være nødvendigt at udarbejde en vejanalyse og formentligt anlæg af vejforanstaltninger, som både vil have en tidsmæssig og økonomisk konsekvens.

3.     Spejdergrunden – Klintevej 8C

Spejdergrunden består af fem matrikler, der alle ejes af Frederikssund Kommune. På fire af matriklerne er der opført en bygning, som ejes af fire forskellige spejderorganisationer. Det er administrationens vurdering, at der er plads til opførelse af nyt børnehus til 100 enheder på den femte matrikel, inklusive mulighed for at etablere udeareal. Ejendommen er beliggende centralt i Frederikssund by på gammel mosegrund, hvilket formentlig betyder, at der skal afholdes udgifter til pilotering. Det vil bero på resultatet af en jordbundanalyse. En nærmere undersøgelse af ejendommens muligheder vil omfatte en større brugerinddragelsesproces med brugere fra fire spejderorganisationer. Denne proces kan have indflydelse på længden af projekteringsfasen. Der er ingen lokalplan for området, og en lokalplansproces på mindst 9 måneder skal medtages i projektets tidsplan. Endvidere skal adgangsforholdene analyses nærmere.

Placering – ombygning

4.     Østergården - Frederiksborgvej 8

Østergården har den bygningsmæssige kapacitet til indretning af et børnehus. Det vil dog være vanskelig at etablere et tilstrækkeligt udeareal til legeplads. Endvidere vil det kræve, at der findes ny placering til både døgnpleje og myndigheden, der pt. er placeret i huset. Samlet set vil der være tale om en stor bygningskabale, som det vil være vanskelig at få til at gå op, såfremt huset skal tages i brug i 2022 som børnehus.

5.     Tolleruphøj - Roskildevej 160 A

Som det fremgår ovenfor, kræves der gode udearealer i forbindelse med etablering af et større børnehus. Administrationen mener ikke, at disse kan tilvejebringes på Tolleruphøj. Denne løsning er derfor ikke undersøgt nøjere.

6.     Pedershave - Pedershave Allé 4

Størstedelen af Pedershave er opført som støttet byggeri, hvilket betyder, at lånet skal indfries før bygningen må anvendes til andet end ældreboliger. Det vil efterfølgende kræve en større ombygning at indrette bygningen til børnehus.

Pavilloner som midlertidig klub i Idrætsbyen

Administrationen har undersøgt muligheden for at opsætte pavilloner midlertidigt i Idrætsbyen som et tilvalg for at kunne fraflytte Klub Mix hurtigt. Herved opnås også, at de unge kan være tæt på processen omkring deres eget kommende hus.

Planlovens § 19, stk. 1, giver mulighed for midlertidigt at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan. Det gælder, selvom dispensationen er i strid med principperne (herunder anvendelsesbestemmelserne) i planen. Lokalplanen for Idrætsbyen bestemmer, at Idrætsbyen primært anvendes til lokale idrætsrelaterede aktiviteter, hvilket ikke omfatter klubinstitution. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at kunne give en midlertidig dispensation til opsætningen af pavilloner til klub. En dispensation vil dog være bestemt af pavillonernes placering på ejendommen, og hvorvidt placeringen medfører andre fysiske ændringer ved fx veje, stier og parkering. Dette betyder, at placeringen af pavilloner ikke kan være vilkårlig, men afhænger af andre planforhold.

Det forudsættes, at ikke alle unge tilknyttet Klub Mix vil benytte tilbuddet på samme tid. I det følgende regnes derfor med 600 m2 pavillon. Dette er lidt mindre end pavillonen med Marbækvej 43, hvor udgiften var ca. 3,5 mio. kr. inkl. 1 års leje, og efterfølgende nedtagning.

Økonomi

Det afsatte beløb til et nyt børnehus er i investeringsplanen 2021-2030 fastsat til 30 mio. kr. Forudsætningen for det afsatte beløb er 100 enheder. Beløbet svarer til den tilsvarende byggeudgift for daginstitionen "Savannen". Ønsker byrådet flere fagligheder og sammenhænge med flere brugere belyst, kan administrationen belyse økonomien mere detaljeret, når et konkret projekt foreligger. Idet alle beskrevne forslag betyder et byggeri på flere m2, forudsættes anlægsprisen at blive højere end det i investeringsplanen afsatte beløb til nyt Børnehus.

Videre proces

Nå Byrådet har besluttet brugergrupper for de flerfaglige fællesskab, vil administrationen fremlægge en ny sag i de relevante fagudvalg. I denne sag vil proces- og involveringsplan for relevante fagudvalg, brugergrupper, bestyrelser og MED mv. fremgå. Der vil således skulle en fornyet politisk stillingtagen og godkendelse, inden processen igangsættes.

Konklusion

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med at undersøge muligheden for at placere et nyt børnehus til 100 enheder på enten Idrætsgrunden eller på Stenhøjgård.

Anbefalingen understøtter dels kommunens helhedsplan for Idræts- og Fritidsfaciliteterne i kommunen, hvor krav om sammenhæng og helheder i forhold til geografi, brugere, udnyttelse allerede er retningsgivende, og dels kommunens vision om kort vej til naturoplevelser for borgere i alle aldre.

En forundersøgelse vil afdække forhold, der har betydning for tid, økonomi og kvalitet. På den baggrund kan administrationen udarbejde en overordnet tidsplan med tilhørende budget til byrådet. Det forventes, at forundersøgelserne kan være afsluttet ultimo januar 2021 forudsat, at byrådet på sit møde i oktober giver den fornødne bevilling til at igangsætte undersøgelserne. Tages der endelig beslutning om placeringen af et nyt børnehus i oktober 2020, vil foranalyser og lokalplansarbejde kunne færdiggøres, så projekteringen kan afsluttes i 2021 og selve udførslen opstartes primo 2022 med huset klar til indflytning ultimo 2022.

Administrationen anbefaler derfor også, at en midlertidig løsning ved opstilling af pavilloner på idrætsgrunden undersøges nærmere.

Ovenstående er de placeringer, som administrationen er kommet frem til. Såfremt udvalget ønsker yderligere placeringer belyst, bedes udvalget beslutte hvilke. Udvalget skal dog være opmærksomt på, at det er ressourcekrævende at undersøge mange placeringer, hvilke kan have en betydning for den overordnede tidsplan og igangsættelse af projektet. Der skal forventes et administrativt timeforbrug på 40 timer pr. analyse, der ønskes udarbejdet, hvorfor det anbefales at udpege ét scenarie til yderligere analyse.

Den nedlagte svømmehal i Frederikssundkommune på Odinsvej 2 giver anledning til at overveje placeringen af et børnehus på grunden. Der foreligger allerede en politisk principbeslutning om, at grunden skal anvendes til campusaktiviteter, jf. sag nr. 283 på Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018. Grundens egnethed til placering af børnehus er derfor ikke undersøgt yderligere.

Klub 107 beskrives i forbindelse med helhedsplanen for børnehusene udført at Rum A/S, fremlagt for Opvækstudvalget i sag 20 2. marts 2020 samt i sag 27 30. marts 2020 samt på fællesmøde mellem Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget 4. maj 2020.

Bilag

Bilag 1: Skema med data for de seks placeringer

Bilag 2: Kortudsnit, samlet overblik og for de enkelte placeringer

Bilag 3: Tidsplan

Økonomi

Der er afsat 30 mio. kr. i oplægget til investeringsplanen 2021-30 til et nyt børnehus under forudsætning af at kapaciteten udgør 100 enheder. De 30 mio. kr. er i oplægget fordelt med 1 mio. kr. i 2021, 15 mio. kr. i 2022 og 14 mio. kr. i 2023. Der er desuden afsat midler til flytning af Klub Mix i oplægget til investeringsplanen, hvilket skal indregnes i så fald man vælger løsning B med flerfaglighed mellem 0-6 årige og 4. til 7. klasse.

Ønskes en anden løsning end et børnehus til 100 enheder, skal der i så fald gives en yderligere anlægsbevilling hertil.

Indstilling

Chefen for Ejendomme og IT indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Udvalget drøfter de 3 scenarier for faglige fællesskaber og beslutter hvilke faglige fællesskaber, der ønskes fremmet i det videre arbejde.
 2. Udvalget drøfter de 6 scenarier for placering, og beslutter hvilke (t), der skal detailbelyses.
 3. Udvalget beder administrationen fremlægge forslag til konkret proces-, tids- og handleplan på oktobermødet, herunder også bud på konkret rådgiverhonorar for første fase af processen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Der ønskes beskrivelser af flerfagligt fællesskab med klub og ældre.

Indstillingspunkt 2: Der peges på at placeringerne ved Idrætsbyen eller Stenhøjgård beskrives yderligere inden endelig stillingtagen.

Indstillingspunkt 3: Anbefales, idet Opvækstudvalget samtidigt beder administrationen fremlægge sag, der beskriver, hvordan de pædagogiske, bygnings- og vedligeholdelsesmæssige udfordringer beskrevet i helhedsplanen håndteres i et fællesskab mellem Teknisk Udvalg og Opvækstudvalget. Sagen ønskes fremlagt senest på udvalgets novembermøde.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119-126.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har den 10. august 2020 drøftet sagen ”Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau – En plan for udvikling af Sundhedsplejen 2023”. Sagen sendes i høring i Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget.

Opvækstudvalget forelægges ”Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau – en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2020-23” til drøftelse.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 14. januar 2019 at udarbejde en plan for Sundhedsplejens indsatser. I forlængelse heraf godkendte Social- og Sundhedsudvalget proces og temaer for planens indhold henholdsvis den 12. august og den 2. september 2019. Som meddelt i tidligere meddelelser blev udarbejdelse af planen forsinket af lederskift i Sundhedsplejen hen over vinteren 2019/20 og af COVID-19-perioden.

Det foreslås, at udvalget drøfter planen indledningsvist mhp. oversendelse af planen til Uddannelsesudvalget og Opvækstudvalget i høring i september 2020. Efter høringen forelægges planen igen for Social- og Sundhedsudvalget mhp. godkendelse af mål og anbefalinger i oktober 2020.

Med ”Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau – en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2020-23” sættes retning for udviklingen af Sundhedsplejen i de kommende 3 ½ år. Formålet med planen er at kortlægge og synliggøre Sundhedsplejens indsatser og tilbud og fastsætte et service- og kvalitetsniveau i Sundhedsplejen, og dermed kvalitetssikre Sundhedsplejens indsatser og den fortsatte udvikling heraf. Målet med planen er:

 • At alle børn og unge har en sund opvækst med gode forudsætninger for et sundt voksenliv
 • At børn, unge og deres forældre oplever en god og professionel service, der tager afsæt i det enkelte barns sundhed og trivsel
 • At Sundhedsplejens faglige miljø og kvalitet udvikles optimalt
 • At Sundhedsplejen fortsat bidrager til et konstruktivt og veludbygget samarbejde omkring børn og unges udvikling  

Planen bygger på en række analyser af sundhedsplejens indsatser, prioriteringer og udviklingspotentialer og er udarbejdet af Sundhed og HR i tæt samarbejde med Sundhedsplejens leder og medarbejdere. Planen står derfor på en række faglige vurderinger og anbefalinger med afsæt i Sundhedsplejens egen hverdag, et stort kendskab til kommunens børn, unge og deres familier og behovet for udvikling.

Planen opstiller ni anbefalinger, som danner afsæt for udviklingen af Sundhedsplejen i de kommende år med tilhørende initiativer. Planens anbefalinger er:  

 1. Udvidelse af ammeindsatsen skal øge mødrenes ammefrekvens.
 2. Tidlig indsats skal mindske andelen af børn og unge med overvægt.
 3. Reduktion af Sundhedsplejens behovsbesøg frigiver tid til andre indsatser.
 4. Øget tværfagligt samarbejde der skal styrke den tidlige indsats, særlig i forhold til barnets første 1000 dage.
 5. Udvikling af viften af gruppetilbud skal sikre relevante og anvendte tilbud.
 6. Mere systematisk rådgivningen af dagtilbud, der bygger på erfaringerne fra COVID-19.
 7. Kvalitetssikring af skolesundhedsplejen skal sikre et mere ensartet og prioriteret skoletilbud.
 8. Skærpet og ensartet dokumentation af Sundhedsplejens indsatser skaber et bedre grundlag for fremtidige prioritering og udvikling.
 9. Andre fysiske rammer for Sundhedsplejens arbejde skaber mulighed for gode borgerrettede aktiviteter og bedre fagligt samarbejde og sparring.

Nogle af planens initiativer forudsætter yderligere politisk beslutning, andre kan gennemføres administrativt. Planens initiativer omfatter både forslag til større ændringer og analyserer mindre mere administrative tiltag, som fx revidering af retningslinjer, opstilling af kvalitetsværktøjer og workshops mv. Kun få initiativer ændrer i sig selv på Sundhedsplejens nuværende service- og kvalitetsstandarder. Men flere initiativer og analyser kan på sigt medføre ændringer i Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau. I de kommende år skal anbefalingerne udbygges med flere indsatser, der understøtter de enkelte anbefalingers målsætninger, herunder også af hensyn til kommende politikker, som Sundhedspolitikken og Børne- og Ungepolitikken. Planen skal således ikke ses som et statisk fundament, men som en ramme for den fortsatte udvikling af Sundhedsplejen.

Bortset fra anbefalingen vedrørende andre fysiske rammer, indeholder planen ikke i sig selv ufinansierede anbefalinger. Social- og Sundhedsudvalget forelægges en særskilt sag om anbefalingen om andre fysiske rammer den 7. september 2020. Det er forudsat, at planens forslåede udviklingsarbejder og analyser skal løftes inden for Sundhedsplejens og sundhedsområdets nuværende ressourcer, dog kan nye anbefalinger i forlængelse heraf forudsætte finansiering. Omvendt indeholder planen flere initiativer, som gennem skarpere prioritering og en mere systematisk tilgang forventes at frigive ressourcer til ændrede prioriteringer.

Med afsæt i planen udarbejdes hvert år en handleplan for implementering af Sundhedsplejeplanen, der foreligges Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget vil samtidig en gang årligt få forelagt en status for udmøntningen af planen.  

Leder af Sundhedsplejen Bodil Marie Gjøl deltager under behandling af punktet.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet kan fuldt ud tilslutte sig målet med planen for udvikling af Sundhedsplejen.Der er lagt op til en række gode indsatser, som kan medvirke til at sikre kvaliteten i sundhedsplejen. Handicaprådet har i den forbindelse særligt noteret sig, at planen bygger på en række analyser, og derved er baseret på en række faglige vurderinger med afsæt i hverdagen. Vi ser frem til at følge med i implementeringen af indsatsen.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet takker for modtagelsen af forslag til plan for udvikling af sundhedsplejen 2020-23. Ældrerådet værdsætter arbejdet, der ligger bag en sådan plan for service- og kvalitetsniveau på sundhedsområdet for børn og deres forældre.

Ældrerådet foreslår, at der udarbejdes en Forebyggelses- og Sundhedsplan for Ældreområdet.

Økonomi

Plan for Sundhedsplejens indsatser har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle konsekvenser af anbefaling om andre fysiske rammer vil indgå i særskilt sag til udvalget.

Indstilling

Afdelingsleder for Sundhed og HR indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. ”Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau – en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2023” drøftes med henblik på eventuelle bemærkninger og tages til efterretning.

Historik

Indstilling, Social- og Sundhedsudvalget, 10. august 2020, pkt. 78:

Afdelingsleder for Sundhed og HR indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. "Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau - en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2020-2023" drøftes mhp. at sende planen i høring i Uddannelsesudvalget og Opvækstudvalget.

Beslutning, Social- og Sundhedsudvalget, 10. august 2020, pkt. 78:

Udvalget drøftede planen og sender den i høring i Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget. Social- og sundhedsudvalget ønsker i den forbindelse at spørge om mulighederne for yderligere samarbejde og inddragelse af sundhedsplejen i forbindelse med opfølgningerne på trivselsundersøgelserne.

Beslutning

Drøftet. Opvækstudvalget bakker op om samarbejdet administrativt med sundhedsplejen om trivselsmålingerne. Materialet bør gennemskrives så alle familieformer understøttes i skriftligheden.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Opdateret overblik over forholdet mellem kapacitet og efterspørgsel fremlægges på oktober mødet
 • Status på implementering af Dagtilbudsloven
 • Udsættelse af Fælles om dagtilbud arrangement 2. november 2020

Beslutning

Taget til efterretning.