Frederikssund Kommunes logo

Opvækstudvalgets møde den 10. august 2020

Jægerspris Skole, Møllevej 100, 3630 Jægerspris kl. 14.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

Med sagen ønsker Center for Børn og Skole at orientere Opvækst- og Uddannelsesudvalget om justering i rammer for samarbejdet omkring børn med særlige behov.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget godkendte hhv. den 3. juni 2019 og den 12. juni 2019 nye rammer for samarbejdet omkring børn med særlige behov. Efter et år med de nye rammer for samarbejdet fortages der mindre justeringer i rammerne i forhold til kommende skoleår. Med denne sag orienteres udvalgene om disse justeringer, som ud over sproglige justeringer indeholder følgende væsentlige ændringer:

Visitationen af skole-dagbehandling

Varetages i dag gennem dels et bevillingsmøde i Center for Familie og Rådgivning og dels i visitationsudvalget i Center for Børn og Skole. Fra skoleåret 2020/21 varetages visitationen i et fælles bevillingsmøde, som afholdes hver 2. måned.

Den nuværende praksis kan give anledning til usikkerhed om, i hvilket center den egentlige beslutningskompetence til bevilling af skole-dagbehandling er placeret. Med et fælles bevillingsmøde vil det tværprofessionelle samarbejde på tværs af afdelingerne understøttes med en tydelig struktur omkring beslutningskompetencer, der i følge lovgivningen er på tværs af de to centre.

Adgangen til Børn og Unge psykologen lettes

Det nuværende indstillingsskema til B&U psykologen afskaffes til fordel fra en mere fleksibel og smidig afgang til psykologen.

B&U psykologerne arbejder med at understøtte skoler og børnehuses bestræbelser på at sikre alle børns trivsel, udvikling og læring i almene fællesskaber. For at skoler/børnehuse og psykologer i fælleskab kan lykkes med disse bestræbelser kræver det fokus på:

 • let tilgængelighed til psykologens support
 • fælles ejerskab på opgaven
 • samskabte praksisnære løsninger, der baserer sig på det pædagogiske arbejde med at skabe kontekster alle børn kan trives i.

Center for Børn og Skole vil understøtte dette fokus organisatorisk blandt andet ved at fjerne indstillingsskemaer til B&U psykologen. Indstillingsskemaer kan udgøre en barriere for den hurtige, lettilgængelige kontakt og sparring. Indstillingsskemaer bruges i dag som en måde at få kontakt til psykologen på, når der formodes at opgaven kræver specialpædagogisk bistand. Det betyder, at man ofte vil arbejde med udfordringer selv. Først når man synes udfordringerne virker for store til at håndtere, vil man lave en indstilling og dermed invitere B&U psykologen ind i arbejdet, hvor der laves en vurdering af om der er behov for specialpædagogisk bistand. På den måde kan indstillingsskemaerne være en barriere for, at B&U psykologerne opleves lettilgængelig for sparring, mens bekymringerne endnu er små, så de kan løses i fællesskab i den eksisterende kontekst.

Fremadrettet vil psykologen i stedet for at modtage indstillingsskemaer koordinere opgaver med pædagogisk leder på skoler og i børnehuse. På denne måde sikres, at psykolog og barnet/den unges netværk arbejder sammen i processer, hvor der kontinuerligt evalueres og justeres på mål og tiltag. Det sikrer en fælles skabt viden om, hvad barnet profiterer af, hvad der virker godt for barnet relationelt og pædagogisk, og også hvad der ikke virker eller ikke kunne lade sig gøre i den konkrete kontekst. Det er en måde at sikre, at den ønskede viden om barnet gør en forskel for en pædagogisk praksis, fordi det er en viden der er udviklet gennem en fælles udviklingsproces i pædagogisk praksis. Det skal sikre, at vi ikke har PPV’er (pædagogisk psykologiske vurderinger) som er lavet gennem psykologens individuelle undersøgelse af barnet via tests og spørgeskemaer, som derefter kan give anledning til anbefalinger, som ofte kan virke svære for netværket i praksis at koble sig på og omsætte.

Tilbageslusningsplan ved visitation til specialpædagogisk bistand

En analyse fra KL januar 2020 viser, at 55 % af eleverne, der gik i 9. klasse i et specialtilbud i skoleåret 2012/2013, fire år efter hverken taget eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og kun 20 procent af den gruppe er i job. (https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2020/nr-3/halvdelen-af-elever-fra-specialklasser-starter-ikke-paa-ungdomsuddannelse/). Blandt andet på den baggrund er det væsentligt at så mange børn og unge som mulighed får mulighed for at komme tilbage til almenområdet, inden de afslutter deres skolegang.

Derfor vil Center for Børn og Skole i forbindelse med visitation af børn og unge til specialskoler sikre, at der udarbejdes en tilbageslusningsplan, som har til formål at få barnet/den unge tilbage til almenområdet. Tilbageslusningsplanen kan maksimalt have en varighed på tre år. Barnet/den unges ophold på en specialskole skal bidrage til at barnet/den unge får mestringsstrategier og deltagelsesmuligheder i almenområdet. Visitationen sker, jf. folkeskoleloven for ét år ad gangen og der skal foretages re-visitation årligt. Re-visitationen finder sted på skolen med deltagelse af relevante personer fra Center for Børn og Skole. Som udgangspunkt skal sagen bringes op i visitationsudvalget minimum hvert 3. år, hvor visitationen fornyes og en ny tilbageslusningsplan vedtages. Dog skal børn/unge, som er visiteret til Kærholm, afd. Kæret, Specialklasserækken og Åkanden ikke bringes op i visitationsudvalget hvert 3. år, da denne målgruppes vanskeligheder kræver varig specialpædagogisk bistand.

Børnehusene inddrages i drøftelser om børns behov for specialpædagogisk bistand i forbindelse med skolestart

I dag drøftes børns behov for specialpædagogisk bistand udelukkende af skolens ledelse og repræsentanter for Center for Børn og Skole. For at kvalificere vurderingen og sikre, at børnehusets viden om barnet inddragelse i vurderingen af behovet for specialpædagogisk bistand i forbindelse med skolestart, inviteres den pædagogiske leder fra børnehuset med i drøftelserne med skolerne og Center for Børn og Skole.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget at tage justeringerne af rammer for samarbejdet omkring børn med særlige behov til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning med en enkelt redaktionel ændring i bilag 1.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 19. februar 2020 tidsplan og rammer for arbejdet med budget 2021-2024.

På denne baggrund er fagudvalgene i maj måned blevet præsenteret for de foreløbige temaer, som indgår i budgetarbejdet, mens det samlede budgetkatalog blev præsenteret på Byrådets budgetseminar den 23. juni. Samme plan indeholder ligeledes en forudsætning om, at fagudvalgene drøfter det tekniske budgetgrundlag på nærværende møde.

Denne status på det tekniske budgetgrundlag vedrører Opvækstudvalgets bevillingsområder.

Det tekniske budget er kort fortalt overslagsår fra det foregående års budget korrigeret således, at det politisk besluttede serviceniveau bibeholdes. Derudover indarbejdes indtægtsmæssige konsekvenser af økonomiaftalen, der blev indgået den 29. maj, samt fordelingsmæssige konsekvenser af forskydninger mellem sociale- og alderskriterier kommunerne i mellem som opgjort i KL’s tilskudsmodel. Endelig tages højde for nyeste skøn for pris- og lønudvikling.

Mere konkret består ændringer til det tekniske budget typisk af:

Tekniske ændringsforslag:

 • Demografireguleringer som følge af ny befolkningsprognose.
 • Ændringer med henblik på fastholdelse af uændret serviceniveau.
 • Pris- og lønreguleringer – herunder resultat af evt. overenskomstforhandlinger.
 • Økonomiaftale mellem KL og regeringen.
 • Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag – herunder effekt af relative ændringer på social- og alderskriterier kommunerne i mellem.
 • Finanslovsaftale/Lov og cirkulæreprogram (DUT).

Politiske ændringsforslag:

 • Byrådets bevillingsmæssige beslutninger, som ikke var forudsat ved tidligere års budgetvedtagelse – herunder overførsler af budget mellem år.

Når den økonomiske nettoeffekt af et budget opgøres skal tekniske ændringer og politiske ændringer ses under et – som udtryk for den politiske prioritering af de samlede økonomiske ressourcer.

I forhold til budgetvedtagelsen for 2020 er der på udvalgets område indarbejdet tekniske ændringsforslag svarende til mindre udgifter for 2,888 mio. kr. i 2021 kr., og samlede mindreudgifter i perioden 2021 - 2024 på 9,701 mio. kr., med henblik på fastholdelse af et politisk vedtaget serviceniveau.

De konkrete tekniske ændringsforslag kan specificeres således:

 • Demografiregulering vedr. dagpleje og integrerede institutioner, svarende til mindreudgifter for 2,888 mio. kr. i 2021, 2,555 i 2022, 2,360 i 2023 samt 1,898 i 2024.

De samlede ændringsforslag er nærmere specificeret i bilag - Tekniske rettelser pr. 23. juni.

Økonomi

Ændringer omtalt i denne status er indeholdt i det økonomiske udgangspunkt, som blev præsenteret for det samlede Byråd på budgetseminaret den 23. juni, og indgår dermed i udgangspunktet for de videre politiske drøftelser omkring budget 2021 – 2024.

Status for Opvækstudvalget viser, at der er indarbejdet tekniske ændringsforslag svarende til mindreudgifter for 2,888 mio. kr. i 2021, samt mindreudgifter for 9,701 mio. kr. i hele budgetperioden 2021 - 2024. Mindreudgifterne for hele perioden på 9,701 mio. kr. svarer til en gennemsnitlig negativ vækst på 0,37 % af udvalgets samlede serviceudgifter i budgetperioden 2021-2024.

Det kan bemærkes, at der ikke er indarbejdet nogle politiske ændringsforslag til udvalgets bevillingsområde.

De konkrete ændringer fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Drøfte status på udvalgets tekniske rettelser til budget 2021 - 2024.

Beslutning

Drøftet.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har søgt og fået 3.358.000 kr. i 2020 fra Pulje til normering i daginstitutioner 2020.

Puljen er opstået på baggrund af et forlig mellem Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet, hvor man er blevet enige om at indføre lovbundne minimumsnormeringer, således at de er fuldt indfasede i 2025. Formålet med puljen til normeringer i daginstitutioner 2020 er at påbegynde arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer.

Byrådet i Frederikssund Kommune indførte allerede med Budget 2020 minimumsnormeringer i Frederikssund Kommune.

Det fremgår af tilskudsbetingelserne, at ”De afholdte udgifter skal være relateret til det pædagogiske personale, som har varetaget en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i daginstitutionerne”.

I foråret behandlede Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget et forslag til en anvendelse af midlerne, hvor de ekstra tilførte midler blev anvendt til en fokuseret indsats i forhold til børns overgang mellem børnehave og skole. Beslutningen blev her at få kommunens revision til at komme med en vurdering af om dette formål lå indenfor tilskudsbetingelserne. Kommunens revision har nu foretaget deres vurdering og konkluderer, at "På baggrund af det forelagte materiale er det vores vurdering, at udgifter til undervisning og forberedelse i 0-klasse ikke vil kunne finansieres af puljen".

På den baggrund indstiller Center for Børn og Skole, at de tildelte midler for 2020 tilføres kommunens dagtilbud til forhøjet normering i perioden 1. september til 31. december 2020.

Det fremgår af tilskudsbetingelserne, at "Tilskuddet skal anvendes i perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2020." og at "Manglende overholdelse af tilskudsbetingelserne kan medføre bortfald af tilskud eller krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud til ministeriet."

Forhandlingerne om Pulje til normering i daginstitutioner 2021 er endnu ikke færdige, hvorfor det endnu er ukendt om Frederikssund Kommune kan ansøge og modtage midler fra puljen i 2021.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at midlerne fra pulje til normeringer i 2020 ikke vil have likviditetsmæssig påvirkning, da midlerne finansieres af den statslige pulje. Det betyder også, at midlerne ikke påvirker servicerammen. Såfremt ikke alle midler bliver brugt i 2020, skal de tilbagebetales, da det i tilsagnsbrevet er præciseret, at midlerne ikke kan overføres til 2021.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. De tildelte midler 3.358.000 kr. til normering i daginstitutioner som Frederikssund Kommune har modtaget anvendes til en midlertidig normeringsforbedring i perioden 1. september til 31. december 2020.
 2. Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Godkendt.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer

Beslutning

Orientering om åbning af daginstitution Gyldensten.

Status på kapicitet, bilag uddelt og vedlægges refereat.

Taget til efterretning.