Frederikssund Kommunes logo

Opvækstudvalgets møde den 13. maj 2020

Ekstraordinært møde - Via Skype kl. 07.30

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Denne sag er en opfølgning på fællesmødet den 23. april mellem Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget. På mødet blev sagen vedrørende manglende kapacitet til børnepasning i Frederikssund syd behandlet.

Kapacitetsmanglen blev første gang adviseret af administrationen på udvalgsmøde i Opvækstudvalget den 4. marts 2019 og siden i forbindelse med budgetdrøftelser for budget 2020.

Kapacitetsudfordringen fremgår senest af budgetaftale 2020, og i forbindelse med den langsigtede investeringsplan er det besluttet, at der bl.a. skal være et forslag om etablering af et nyt børnehus i Frederikssund syd.

Administrationen har i foråret igangsat en undersøgelse ved et eksternt firma, der er mundet ud i en helhedsplan for udvidelse af de nuværende børnehuse, og som kan løse den aktuelle kapacitetsudfordring.

Nærværende sag har relation til sag 38 for Opvækstudvalgets ekstraordinære møde den 13. maj 2020, da sag 38 åbner muligheden for at overføre børn fra et distrikt til et andet og derved vil det være muligt at fordele børnene i Frederikssund på de øvrige distrikter i kommunen. Dette vil løse den aktuelle kapacitetsudfordring, da der er i øjeblikket er overskudskapacitet i de øvrige områder.

Opvækstudvalget har ønsket en oversigt over de tiltag, der blev drøftet, og som kan igangsættes for at udvide kapaciteten.

Som opfølgning på fællesmøde ønsker udvalget, der bliver igangsat følgende tiltag:

1.     Etablering af midlertidig pavillonløsning i Frederikssund syd.

2.     Etablering af et nyt børnehus i Frederikssund Syd.

3.     Gennemgang af helhedsplan for det samlede Byråd.

Ad 1) På juni-mødet vil administrationen fremlægge et projektforslag til etablering af en pavillonløsning i Frederikssund Syd. Løsningen vil være midlertidig og strække sig over 2-5 år afhængig af udfaldet for de mere permanente løsningsforslag. Ved at vælge en pavillonløsning opnås en fleksibilitet som kan tilpasses den aktuelle situation.

Projektforslaget fra administrationen vil indeholde et forslag til placering, et forslag til størrelse og udformning samt udearealer og økonomi samt en tidsplan for opsætningen.

Der skal som udgangspunkt søges om byggetilladelse til opsætning af pavillonen. De nyeste pavilloner lever op til bygningsreglementets krav, og der vil derfor som udgangspunkt ikke være behov for dispensation i forhold til selve pavillonen.

Midlertidige pavilloner kan udføres med reduceret isolering i forhold til bygningsreglementet normale bestemmelser.

Hvis pavillonen skal stå længere end 5 år, kan den ikke længere betegnes som midlertidig i henhold til bygningsreglementet, og der skal derfor søges om en reel byggetilladelse, hvor alle krav til nybyggeri opfyldes.

Lovgivningen åbner muligheden for at opstilling af pavilloner i mindre end 3 år kan ske på steder, hvor den nuværende lokalplan har defineret en anden anvendelse. Dette kræver ansøgning om en dispensation.

Da opsætningen skal ske hurtigst muligt, vil det være nødvendigt at sætte den op et sted, hvor lokalplanen allerede giver mulighed for dette.

Ad 2) Det fremgår af budgetaftale 2020, at der i forbindelse med investeringsplanen udarbejdes et forslag til nyt børnehus i Frederikssund Syd. På fællesmødet den 23. april blev det besluttet, at administrationen skulle arbejde ud fra en tidshorisont således, at børnehuset kan stå klart inden udgangen af 2021. Med dette korte sigte et det væsentligt, at processen omkring byggeriet er meget præcis. Der er en række udbudsregler, der skal overholdes, når man er offentlig bygherre. Det betyder bl.a., at byggeriet skal udbydes til mindst 3 firmaer, hvis det er under 39,9 mio. kr., og i EU udbud hvis det er over. Med udgangspunkt i kommunens seneste Børnehus (Savannen i Skibby) skønner administrationen, at et nyt børnehus vil ligge under grænsen for EU-udbud. Det vil endvidere være muligt at vedlægge udbuddet dele af det projektmateriale, der er anvendt til Savannen. Dermed skønnes det, at længden af projekteringsperioden vil kunne reduceres i forhold til, hvis man startede på hel bar bund.

Til Opvækstudvalgets august-møde vil administrationen fremlægge projektbeskrivelse, forslag til organisering og politisk inddragelse i projektet. Endvidere vil der blive fremlagt forslag til tidsplan og overordnet økonomi til politisk godkendelse. 

Ad 3) Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget er som de eneste udvalg blevet præsenteret for helhedsplanen vedrørende kapacitetsudfordringen. Administrationen foreslår, at der arrangeres et temamøde som optakt til budgetdrøftelserne, hvor den rådgiver, som har udarbejdet helhedsplanen, inviteres til at komme og fremlægge oplægget, for det samlede Byråd.

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat 1 mio. kr. til projektering vedrørende etablering af nyt børnehus i Frederikssund Syd. Der er udarbejdet en plan for børnehusets kapacitet, og de resterende midler er afsat til yderligere rådgivning i forbindelse med konkret projekt.

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller at:

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Opvækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

  1. Administrationen gives bemyndigelse til at udarbejde projektforslag for pavillon løsning.
  2. Administrationen gives bemyndigelse til at sætte indledende projektarbejde i gang som beskrevet under punkt 2
  3. Administrationens forslag om et temamøde drøftes, og der tages beslutning om igangsætning.

Historik

Opvækstudvalget, 4. maj 2020, pkt. 41:

Sagen udsættes til ekstraordinært møde onsdag den 13. maj 2020 kl. 7.30

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Der anbefales en løsning med ca. 80 enheder, idet placering på Kølholm matriklen er 1. prioritet og undersøges og beskrives til junimødet. Forudsætningen for denne placering er, at Kølholm ombygges til børnehus i 2020 – 2021.

Indstillingspunkt 2: Det anbefales, at der igangsættes ombygning af Kølholm med udgangspunkt i tidsplan 1, således at forventet ibrugtagning som nyt Børnehus sker sensommeren 2021, sag herom fremlægges på junimøderækken.

Indstilling 3: Anbefales.

Derudover beder Opvækstudvalget administrationen, om at, det til håndtering af kapacitetsudfordringen fra 2022 og frem, yderligere et Børnehus beskrives med afsæt i et flerfagligt fællesskab, gerne med forskellige brugergrupper og aldersspektre. Et samlet forløb undersøges og beskrives og fremlægges til politisk beslutning i september 2020, herunder også med forskellige bud på forslag til placering.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling

Det fremgår af dagtilbudsloven, at den styrkede pædagogiske læreplan skal være implementeret i kommunerne senest to år efter lovens ikrafttræden. Det vil sige den 1. juli 2020.

Pga. nedlukningen og den gradvise genåbning af dagtilbud som følge af covid-19 har det ikke været muligt at få afsluttet og godkendt arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbuddet.

Børne- og Undervisningsministeriet har præciseret, at Byrådet i forbindelse med den gradvise genåbning af dagtilbudsområdet kan udskyde implementeringen af læreplanen, herunder offentliggørelse og evaluering af læreplanen.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Børne- og Skolechefen indstiller;

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget, at:

  1.  Udskyde implementeringen af læreplanen, herunder offentliggørelse og evaluering af læreplanen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

FOA Frederikssund har henvendt sig for at gøre opmærksom på, at dagplejerne i Frederikssund Kommune i forbindelse med covid-19 og Sundhedsstyrelsens retningslinjer har fået en række ekstra rengøringsopgaver. Dagplejerne er i forvejen ansat i 48 timer om ugen. Frederikssund Kommune og FOA Frederikssund har en fælles forståelse om, at de dagplejere der har børn i den fulde åbningstid ikke har mulighed for at bærer den ekstra rengøringsopgave som den nuværende retningslinje fra Sundhedsstyrelsen kræver.

Andre kommuner har løst udfordringen ved enten at justere i den enkelte dagplejers arbejdstid eller ved at tilbyde ekstern rengøringshjælp. En reduktion i dagplejerens åbningstid vil betyde et reduceret pasningstilbud for dagplejens forældre.

Børne- og Skolechefen indstiller derfor til Opvækstudvalget, at de berørte dagplejere tilbydes daglig rengøringshjælp i den periode hvor de har børn i den fulde åbningstid.  Rengøringshjælpen tilknyttes så længe Sundhedsstyrelsens nuværende retningslinje er gældende.

I Frederikssund Kommune drejer det sig pt. om 5-6 dagplejere ud af 45. Rengøringshjælpen tilbydes hurtigst muligt. For de dagplejere der har haft børn i den fulde åbningstid siden genoplukningen udbetales kompensation i form af et engangstillæg som forhandles med FOA Frederikssund.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at eventuelle merudgifter til rengøringshjælpen medtages i opgørelse af kommunens samlede udgifter i relation til COVID-19.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget, at:

  1. De berørte dagplejere tilbydes daglig rengøringshjælp i den periode, hvor de har børn i den fulde åbningstid. Rengøringshjælpen tilknyttes så længe Sundhedsstyrelsens nuværende retningslinje er gældende.
  2. For de dagplejere der har haft børn i den fulde åbningstid siden genoplukningen udbetales kompensation i form af et engangstillæg, som forhandles med FOA Frederikssund

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt, idet det understreges, at ordningen er midlertidig.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.