Frederikssund Kommunes logo

Opvækstudvalgets møde den 4. maj 2020

Via Skype kl. 15.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er anden status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 53 ændringer, hvoraf 11 er implementeret på nuværende tidspunkt. For resterende 42 ændringer er den fortsatte proces hen i mod en implementering kort beskrevet under kolonnen statustekst.

Specifikt i forhold til Opvækstudvalget indeholder bilag 2 to ændringer, hvoraf en er implementeret, mens en er under fortsat proces.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgninger på budgetaftalen, der forelægges fagudvalgene på henholdsvis september- og november-møderne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020, der behandles på samme møde.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender anden status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 til orientering for Opvækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Opvækstudvalgets samlede område.

Drift

Pr. 31. marts 2020 er der forbrugt 44,9 mio. kr. ud af et budget på 186,2 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 24 %, hvilket skal sammenholdes med, at forbrugsprocenten ville udgøre 25 %, hvis forbruget fordeler sig jævnt over året.

På dagtilbudsområdet skønnes på nuværende tidspunkt imidlertid et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr., som kan henføres til en forventning om færre 0-5 årige. I forhold til COVID 19 er det fortsat usikkert, hvorvidt COVID 19 fører til mer/mindreugifter på dagtilbudsområdet.

Budgetopfølgningen giver anledning til en egentlig tillægsbevilling på -4,6 mio. kr., som skyldes udmøntning af demografi på baggrund af den nyeste befolkningsprognose, hvor der forventes færre 0-5 årige end den tidligere befolkningsprognose.

Se vedlagte noter for yderligere detaljer.

Anlæg

Der søges ingen tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 på anlægsprojekter under Opvækstudvalget. Men der er vedlagt et bilag ”Anlægsoversigt – OPV” hvori de anlægsprojekter, der hører under udvalget fremgår med angivelse af nuværende budget, forbrug samt resterende budget. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Økonomi

Drift

Samlet set viser budgetopfølgningen, at der er et forventet merforbrug på 30,3 mio. kr. på serviceudgifterne i 2020. Et merforbrug, der kan imødegås ved en række initiativer, der til sammen summerer op til en besparelse på 31,2 mio. kr.

Opvækstudvalgets andel heraf udgør 4,6 mio. kr., og består af følgende:

 • Mindreforbrug 4,6 mio. kr., som skyldes udmøntning af demografi på baggrund af den nyeste befolkningsprognose, hvor der forventes færre 0-5 årige end den tidligere befolkningsprognose.

Hvilket giver anledning til en tillægsbevilling på -4,6 mio. kr.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til nogen tillægsbevillinger eller overførsler mellem udvalg, hvorfor der ingen bevillingsmæssige konsekvenser er på anlæg.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Opvækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 tages til efterretning.
 2. Tillægsbevilling på -4,6 mio. kr. vedrørende udmøntning af demografi godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 26. februar 2020 blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde et budgetkatalog med forslag til omstillingsmuligheder på serviceudgifterne med henblik på tilvejebringelse af et politisk råderum og konsolidering af kommunens økonomi. Desuden skal budgetkataloget suppleres med initiativer vedrørende overførsler, anlæg og skatteændringer.

Fagudvalgene præsenteres i maj måned for foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen. Hele budgetkataloget præsenteres for Byrådet på budgetseminaret den 23. juni 2020. Administrationen vil på budgetseminaret 23. juni 2020 fremlægge handlemuligheder således, at initiativerne kan koordineres med drøftelserne om investeringsplanen for 2021-2030. På dette tidspunkt forventes samtidig resultatet af både en økonomiaftale mellem regeringen og KL samt forhandlingerne om en eventuel udligningsreform at være kendte. Budgetkataloget skal bidrage til at skabe omstillingsmuligheder indenfor servicerammen. Dette med henblik på at konsolidere kommunens økonomi, skabe politisk råderum og sikre fremdrift.

Serviceudgifter

Besparelsesforslagene indenfor serviceudgifterne kan tilvejebringes på forskellig vis:

 • Effektiviseringer og omstruktureringer af den løbende drift
 • Egentlige servicereduktioner

For Økonomiudvalgets vedkommende fremlægges forslag til tværgående temaer for samtlige udvalg (udbud, reduktion i sygefravær, digitalisering og arbejdsgange, administrative effektiviseringer samt optimering af ejendomsområdet).

Samtidig fremlægges forslag til temaer for de enkelte fagudvalg, som vedrører de respektive områder.

Samtlige temaer for de enkelte udvalg er specificeret i bilag, som er vedlagt som arbejdspapir. 

Overførselsudgifter

I forhold til overførslerne kan det undersøges, om der ved målrettede indsatser kan ske en reduktion af overførselsudgifterne på udvalgte områder.

Anlæg

Anlæg behandles særskilt i regi af arbejdet med Investeringsplanen 2021-2030.

Skatteændringer.

I princippet kan flere udgifter/færre indtægter også opvejes af en skattestigning. En sådan løsning skal i midlertidig ses i lyset af, at Frederikssund Kommune allerede på nuværende tidspunkt har et relativt højt beskatningsniveau (25,8 pct.) svarende til det 26. højeste på landsplan.

Administrationen foretager udregning af en række scenarier omkring skatteændringer sådan, at det indgår i materialet til budgetseminaret den 23. juni.

Fortsat politisk proces

Budgetseminar den 19. august

Her forelægges Byrådet et samlet overblik over det tekniske budget inklusiv økonomiaftale samt de politiske handlemuligheder til sikring af økonomisk balance og et politisk råderum. Der er således skabt et økonomisk overblik inden Økonomiudvalgets 1. behandling den 26. august, hvor budgetforslaget sendes i høring.

Politiske forhandlinger

I perioden 21.-27. september er der politiske forhandlinger, hvortil der udarbejdes regnemaskine, som kendt fra foregående år. Fristen for politiske ændringsforslag er 27. september kl. 18.00.

2. behandling

Økonomiudvalget 2. behandler budgettet inklusiv politiske ændringsforslag den 30. september, mens det er tilfældet for Byrådet den 7. oktober.

Det tekniske budget

Samtidig med den beskrevne politiske proces vil der pågå et arbejde med det tekniske budget, som er udtryk for lige så reelle politiske prioriteringer som politiske ændringsforslag. Derfor forelægges det tekniske budget det politiske niveau ved flere lejligheder:

 • På fagudvalgsmøderne (inklusiv Økonomiudvalget) i april blev forelagt befolkningsprognose og afledt demografiregulering.
 • På budgetseminar den 23. juni forelægges status på tekniske korrektioner - inklusiv økonomiaftale.
 • På fagudvalgsmøderne (inklusiv Økonomiudvalget) i august orienteres om status på tekniske korrektioner.
 • På budgetseminar den 19. august forelægges status på tekniske korrektioner - inklusiv statsgaranteret udskrivningsgrundlag.
 • På Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag den 26. august godkendes de bevillingsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet.

Økonomi

Budgetkataloget for 2021-2024 skal bidrage til at skabe omstillingsmuligheder indenfor servicerammen. Desuden suppleres budgetkataloget med initiativer vedrørende overførsler og skatteændringer. Anlæg behandles særskilt i regi af arbejdet med Investeringsplanen for 2021-2030.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2021-2024, tages til efterretning.
 2. Drøfte forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2021-2024.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Sygefraværsindsatsen ses i sammenhæng med en øget hygiejneindsats.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling

Af dagtilbudsloven § 23 fremgår det, at kommunerne har pligt til at anvise en plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i alderen fra 26 uger og indtil barnets skolestart. Byrådet i den enkelte kommune skal tilbyde borgerne i kommunen pasningsgaranti. Pasningsgarantien betyder, at Byrådet i den enkelte kommune har pligt til at anvise en plads i et alderssvarende dagtilbud. Pladsen skal anvises indenfor kommunegrænsen og ikke til et specifikt tilbud.

Opvækstudvalget drøftede den 3. juni 2019 (sag nr. 34) en forventet kapacitetsudfordring i Frederikssund by. Siden da er udvalget løbende blevet orienteret om udfordringen.

På Opvækstudvalgets møde den 30. marts 2020 fremlagde arkitektfirmaet RUM helhedsplanen for dagtilbud i Frederikssund Kommune. Indeholdt i helhedsplanen er en oplistning af befolkningsprognosen for 2019 konsekvenser for efterspørgslen efter dagtilbudspladser i Frederikssund by.

P.t. er kapaciteten opbrugt, og i løbet af året vil efterspørgslen efter pladser overhale udbuddet. Endvidere viser prognosen for 2019, at behovet i perioden 2019-2021 vil vokse med 72 enheder (et 0-2 årig barn tæller 2 enheder, mens et 3-5 årigt barn tæller 1 enhed). Udvides perioden, vil behovet i 2021-2024 vokse med yderligere 72 pladser og i perioden 2024-2029 med yderligere 90 pladser. Samtidig viser helhedsplanen at en række børnehuse i Frederikssund syd (Børnehuset Møllevej, Børnehuset Maglehøj og i mindre grad Børnehuset Stagetorn og Børnehuset Ørnesten allerede i dag har flere børn indskrevet end det er pædagogisk hensigtsmæssigt). Udnyttelsen er dog ikke så stor, at det er problematisk at overholde lovgivningen.

Helhedsplanen peger på en række forskellige løsninger, som sigter på at løse udfordringen på den lange bane. For at løse problemet på den korte bane kan Center for Børn og Skole pege på følgende løsninger:

Anvisning af pladser uden for området

Pasningsgarantien gælder indenfor kommunegrænsen. Ved pres på kapacitet i Frederikssund kan der anvises pladser i Frederikssund Nord eller længere væk i Jægerspris, Slangerup eller Skibby.  

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Kapacitetsudfordringen i Frederikssund håndteres ved at anvise til ledige pladser i øvrige områder.

Beslutning

Godkendt, idet sagen genoptages, når tidspunkt for etablering af midlertidige pladser kendes. Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Budgetaftalen for Budget 2020, den nye dagtilbudslov, den viden og forskning der er på området og de muligheder som bevillingen til bedre normering i dagtilbud giver, foreslår Center for Børn og Skole, at der igangsættes en fokuseret indsats for en bedre overgang og sammenhænge imellem dagtilbud og skole. Indsatsen skal ud over at give børnene en bedre overgang og dermed bedre mulighed for at lykkes i skolen give viden til personalet i dagtilbud om skolen og omvendt.  

Opbygningen af indsatsen bygger på positive erfaringer fra Jægerspris Skoles projekt ”to voksne i indskolingen styrker årgangens trivsel” samt fra Græse Bakkeby skoles ”stjerneforløb”.

Konkret foreslås det, at der ansættes yderligere 7 special- og udviklingspædagoger. Special- og Udviklingspædagogernes arbejde målrettes i højere grad end i dag til at foregå i det sidste år af børnenes børnehavetid og i det første skoleår (0.klasse).

Der henvises til vedhæftede bilag som nærmere beskriver indsatsen.

Økonomi

Finansieringen af de 7 special- og udviklingspædagoger sker ved tilførsel af 3,358 mio. kr. i forbindelse med indfasning af minimumsnormering i hele landet til dagtilbudsområdet. Der er blevet givet endelig tilsagn fra ministeriet om bevillingen. Herudover finansiers 0,5 mio. kr. indenfor Skole-klub områdets økonomiske ramme. Derudover bemærker Center for Økonomi, at special- og inklusionspædagogerne (på funktion 05.25.10) indgår i den normeringsberegning, som Danmarks statistik udarbejder, hvilket for Økonomi er en indikation af, at midlerne anvendes indenfor puljens tiltænkte formål.

Tilskuddet fra ministeriet indtægtsføres under funktion 05.25.14, hvorfor den beskrevne opnormering ikke presser servicerammen yderligere.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Udvalget drøfter forslaget og træffer beslutning.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget ønsker et revisionsnotat, der belyser anvendelsen af midlerne indenfor bevillingstilsagnet.

Sagsfremstilling

Regeringen har med støtte fra en række af Folketingets partier den 22. april 2020 indgået en aftale om kompensation for forældrebetaling i landets daginstitutioner, dagpleje, SFO'ere og klubber.

Med aftalen er partierne enige om, at regeringen skal sikre, at der tages de fornødne skridt, og at der er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til COVID-19 i 2020. Merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud og SFO med videre, herunder reduktion i forældrebetaling, vil således indgå i en samlet forhandling med KL og Danske Regioner omkring COVID-19-relaterede udgifter. Kompensationen gives til kommunerne under et.

Kompensationen omfatter både private og kommunale dagtilbud og fritidsordninger (SFO, fritidshjem og klub) og omfatter merudgifter frem til den 11. maj, svarende til genåbningsperioden i den gældende bekendtgørelse om genåbning. Der vil blive fastsat en parallel statslig kompensation til SFO på fri- og privatskoler. Eventuelle udgifter til reduceret forældrebetaling i kommunerne før den 15. april 2020, vil ikke blive kompenseret.

Aftalepartierne noterer sig, at det følger af dagtilbudslovens almindelige regler for forældrebetaling, at hvis en kommune ikke tilbyder en dagtilbudsplads til forældre, der ønsker en plads til deres barn, vil forældrebetalingen bortfalde for de forældre, som ikke får en plads i dagtilbud. Derudover bortfalder evt. særskilt betaling for frokost i de tilfælde, hvor der tidligere blev tilbudt frokost, og hvor der under genåbningen ikke tilbydes frokost.

Frederikssund Kommune har i hele perioden tilbudt dagtilbudspladser til forældrene, hvorfor der jf. aftalen ikke ydes kompensation. Dog har Frederikssund Kommune fra mandag den 16. marts 2020 suspenderet forældrebetalingen for frokostmåltid i Børnehuset Skuldshøj, som er det eneste børnehus med kommunal arrangeret frokostordning. Der er indgået frivillige aftaler med forældre, hvis børn skulle begynde 16. marts eller senere om fritagelse for forældrebetaling, hvis familierne holder børnene hjemme.

Fritids- og Ungdomsklubberne har siden den 16. marts været lukkede. Dog har de yngste fritidsklubbørn kunne benytte SFO'erne fra de genåbnede den 15. april 2020. De ældste klubbørn har ikke kunne benytte klubben. Det anbefales derfor, at Uddannelsesudvalget drøfter om forældrebetaling til klub i perioden 15.april og indtil 31. juli bør refunderes med begrundelse i, at børnene ikke har fået det tilbud, de var stillet i udsigt.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at eventuelle merudgifter i forbindelse med refundering af forældrebetaling vil blive opgjort og medtaget i udgifterne i relation til COVID-19. Som nævnt i sagen vil merudgifter i forbindelse med genåbning indgå i en forhandling mellem Regeringen og KL, hvorfor det må forventes, at kommunen bliver kompenseret for eventuelle merudgifter.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget, at:

 1. Opvækstudvalget drøfter aftalen om kompensation for forældrebetaling i dagtilbud.
 2. Uddannelsesudvalget drøfter aftalen om kompensation for forældrebetaling i SFO og klub.
 3. Uddannelsesudvalget tager stilling til om forældrebetalingen til klub i perioden 15.april og indtil 31. juli bør refunderes med begrundelse i, at børnene ikke har fået det tilbud, de var stillet i udsigt.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Drøftet.

Sagsfremstilling

Denne sag er en opfølgning på fællesmødet den 23. april mellem Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget. På mødet blev sagen vedrørende manglende kapacitet til børnepasning i Frederikssund syd behandlet.

Kapacitetsmanglen blev første gang adviseret af administrationen på udvalgsmøde i Opvækstudvalget den 4. marts 2019 og siden i forbindelse med budgetdrøftelser for budget 2020.

Kapacitetsudfordringen fremgår senest af budgetaftale 2020, og i forbindelse med den langsigtede investeringsplan er det besluttet, at der bl.a. skal være et forslag om etablering af et nyt børnehus i Frederikssund syd.

Administrationen har i foråret igangsat en undersøgelse ved et eksternt firma, der er mundet ud i en helhedsplan for udvidelse af de nuværende børnehuse, og som kan løse den aktuelle kapacitetsudfordring.

Nærværende sag har relation til sag 38 på dagens møde i Opvækstudvalget, da sag 38 åbner muligheden for at overføre børn fra et distrikt til et andet og derved vil det være muligt at fordele børnene i Frederikssund på de øvrige distrikter i kommunen. Dette vil løse den aktuelle kapacitetsudfordring, da der er i øjeblikket er overskudskapacitet i de øvrige områder.

Opvækstudvalget har ønsket en oversigt over de tiltag, der blev drøftet, og som kan igangsættes for at udvide kapaciteten.

Som opfølgning på fællesmøde ønsker udvalget, der bliver igangsat følgende tiltag:

1.     Etablering af midlertidig pavillonløsning i Frederikssund syd.

2.     Etablering af et nyt børnehus i Frederikssund Syd.

3.     Gennemgang af helhedsplan for det samlede Byråd.

Ad 1) På juni-mødet vil administrationen fremlægge et projektforslag til etablering af en pavillonløsning i Frederikssund Syd. Løsningen vil være midlertidig og strække sig over 2-5 år afhængig af udfaldet for de mere permanente løsningsforslag. Ved at vælge en pavillonløsning opnås en fleksibilitet som kan tilpasses den aktuelle situation.

Projektforslaget fra administrationen vil indeholde et forslag til placering, et forslag til størrelse og udformning samt udearealer og økonomi samt en tidsplan for opsætningen.

Der skal som udgangspunkt søges om byggetilladelse til opsætning af pavillonen. De nyeste pavilloner lever op til bygningsreglementets krav, og der vil derfor som udgangspunkt ikke være behov for dispensation i forhold til selve pavillonen.

Midlertidige pavilloner kan udføres med reduceret isolering i forhold til bygningsreglementet normale bestemmelser.

Hvis pavillonen skal stå længere end 5 år, kan den ikke længere betegnes som midlertidig i henhold til bygningsreglementet, og der skal derfor søges om en reel byggetilladelse, hvor alle krav til nybyggeri opfyldes.

Lovgivningen åbner muligheden for at opstilling af pavilloner i mindre end 3 år kan ske på steder, hvor den nuværende lokalplan har defineret en anden anvendelse. Dette kræver ansøgning om en dispensation.

Da opsætningen skal ske hurtigst muligt, vil det være nødvendigt at sætte den op et sted, hvor lokalplanen allerede giver mulighed for dette.

Ad 2) Det fremgår af budgetaftale 2020, at der i forbindelse med investeringsplanen udarbejdes et forslag til nyt børnehus i Frederikssund Syd. På fællesmødet den 23. april blev det besluttet, at administrationen skulle arbejde ud fra en tidshorisont således, at børnehuset kan stå klart inden udgangen af 2021. Med dette korte sigte et det væsentligt, at processen omkring byggeriet er meget præcis. Der er en række udbudsregler, der skal overholdes, når man er offentlig bygherre. Det betyder bl.a., at byggeriet skal udbydes til mindst 3 firmaer, hvis det er under 39,9 mio. kr., og i EU udbud hvis det er over. Med udgangspunkt i kommunens seneste Børnehus (Savannen i Skibby) skønner administrationen, at et nyt børnehus vil ligge under grænsen for EU-udbud. Det vil endvidere være muligt at vedlægge udbuddet dele af det projektmateriale, der er anvendt til Savannen. Dermed skønnes det, at længden af projekteringsperioden vil kunne reduceres i forhold til, hvis man startede på hel bar bund.

Til Opvækstudvalgets august-møde vil administrationen fremlægge projektbeskrivelse, forslag til organisering og politisk inddragelse i projektet. Endvidere vil der blive fremlagt forslag til tidsplan og overordnet økonomi til politisk godkendelse. 

Ad 3) Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget er som de eneste udvalg blevet præsenteret for helhedsplanen vedrørende kapacitetsudfordringen. Administrationen foreslår, at der arrangeres et temamøde som optakt til budgetdrøftelserne, hvor den rådgiver, som har udarbejdet helhedsplanen, inviteres til at komme og fremlægge oplægget, for det samlede Byråd.

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat 1 mio. kr. til projektering vedrørende etablering af nyt børnehus i Frederikssund Syd. Der er udarbejdet en plan for børnehusets kapacitet, og de resterende midler er afsat til yderligere rådgivning i forbindelse med konkret projekt.

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller at:

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Administrationen gives bemyndigelse til at udarbejde projektforslag for pavillon løsning.
 2. Administrationen gives bemyndigelse til at sætte indledende projektarbejde i gang som beskrevet under punkt 2
 3. Administrationens forslag om et temamøde drøftes, og der tages beslutning om igangsætning.

Beslutning

Sagen udsættes til ekstraordinært møde onsdag den 13. maj 2020 kl. 7.30

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer

Beslutning

Orientering om henvendelse fra FOA om dagplejen, der laves sag til ekstraordinært møde.

Orientering om projekt ”Legende Læring”.

Orientering om 1 konstateret covid smittet i en daginstitution.

Taget til efterretning.