Frederikssund Kommunes logo

Opvækstudvalgets møde den 23. april 2020

Ekstraordinært møde Via Skype kl. 15.00

Tillægsreferat – sag 32 – sag 33

Fold alle punkter [ud] [ind]

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling

Den 1. maj begynder de kommende skolebørn i mini SFO. Ligeledes begynder kommende klubbørn sammen dag i mini klub.

På grund af de nuværende udfordringer med Covid-19 har borgmester John Schmidt Andersen, Formand for Opvækstudvalget Maria Katarina Nielsen og Formand for Uddannelsesudvalget Morten Skovgaard ønsket at Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget tager stilling til om skiftet til mini SFO og mini klub skal gennemføres i år? Hvis skiftet ikke gennemføres 1. maj 2020 begynder de kommende skolebørn i 0. klasse den 10. august 2020.

Center for Børn og Skole har sammen med områdelederne på dagtilbudsområdet forholdt sig til den effekt en suspension af mini SFO vil betyde for børnehusene. Områdeledernes vurdering er, at de ekstra børn, der vil være i børnehusene indtil 1. august, hvis ikke børnene går i mini SFO, vil kunne rummes i den nuværende situation, hvor børnehusene råder over ekstra lokaler som eksempelvis klubber og foreningshuse.

Den 21. maj 2020 er der Kr. Himmelfartsdag. Dagen efter er traditionelt en dag med behovspasning i dagtilbud og SFO'ere. For ikke at blande børnene og for at give forældre og institutioner mulighed for allerede nu at planlægge dagen, indstiller Center for Børn og Skole til udvalgene, at behovspasningen på fredagen efter Kr. Himmelfart suspenderes, og at dagen gennemføres i alle institutioner med tilmeldte børn.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at sagen som udgangspunkt har bevillingsmæssige konsekvenser, da antallet af børn i dagtilbud set over året må forventes at være højere, når børnene ikke overgår til mini SFO og mini klub pr. 1. maj. Samtidig må det også forventes, at der er merudgifter i forbindelse med afholdelse af behovspasning fredag efter Kr. Himmelfart, når der holdes åbent i alle institutioner med tilmeldte børn. Regeringen har dog meldt ud, at udgifter i relation med COVID-19 ikke skal belaste kommunerne, hvorfor det må forventes, at kommunen kompenseres for de øgede udgifter i relation med COVID-19.

Såfremt udvalgene beslutter, at børnene ikke overgår til mini SFO og mini klub pr. 1. maj samt at der holdes åbent i alle institutioner med tilmeldte børn, vil administrationen medtage merudgifterne i opgørelsen af udgifter i relation til COVID-19 sådan, at kommunen kan blive kompenseret fra staten.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget, at:

  1. Situationen vedr. 1. maj drøftes, og der træffes beslutning.
  2. Dagen efter Kr. Himmelfart gennemføres som en helt almindelig dag dog med tilmelding af børn.

Beslutning

Mini SFO gennemføres ikke i 2020, og de kommende skolebørn starter i 0.klasse den 10. august 2020. Administrationen bemyndiges til umiddelbart efter mødets afslutning at igangsætte kommunikationen af denne beslutning. Skolebestyrelserne på den enkelte skole melder retur til Uddannelsesudvalget inden udgangen af juni 2020, om hvordan den enkelte skole laver opstart af kommende 0. klasse.